RE Analiza Ryzyka. Wykład 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RE Analiza Ryzyka. Wykład 10"

Transkrypt

1 RE Analiza Ryzyka Wykład 10

2 Wykład opracowano na podstawie Materiałów prof. Aleksandra Werona Politechnika Wrocławska Prezentacja Dariusz Michalski GZE Materiały internetowe

3 Ryzyko GE 181 Ryzyko /wł. risico/ - możliwość osiągnięcia zysków lub strat towarzysząca jakiejś czynności

4 Koło niefortuny (do 2008) Ogólne oszustwa (1991) Spekulacja $10 Nicka Leesona mld (1995) $1.3 mld Straty handlowe i oszustwa księgowe (1995) Spekulacja na stopach procentowych (1998) BCCI Barings $1.1 mld $3.8 mld Wątpliwe transakcje (1996) Daiwa BANKI Złe inwestycje i twórcza księgowość (2001) Ograniczenie cen $40 detalicznych i pik na mld rynku hurtowym (2001) $25 mld ENRON PG&E ENERGETYCZNE MG FUNDUCOPCA SZE FIRMY RP. Morgan UBEZP. Cendant Grenfell LTCM $0.3 mld Confed Life $1.3 mld Straty na nieruchomościach (1994) Lloyd s $5.3 mld $1 mld $0.24 mld $0.3 mld Zabezpieczenie kontraktami forward-futures (1993) Niewypłacalność kontrpartnera (1998) Oszustwa księgowe (1998) Ugoda w procesach azbestowych (1995)

5 Stopień skomplikowania rynku Krótka historia analizy ryzyka? Energia i pogoda Kredyty Waluty Stopy procentowe Akcje

6 Straty rynków finansowych 2008 Plan Marshalla kosztował 115 mld dolarów; Zakup Luisiany mld dol. Wyścig na księżyc mld dol. Poprzedni kryzys na rynku kredytów z przełomu i 90. (S&L Crisis) 256 mld dol. Wojna w Korei mld dol. New Deal, który był odpowiedzią na wielki kryzys lat 1930., kosztował 500 mld dol. Wojna w Wietnamie mld dol. Wydatki na NASA w całej 50-letniej historii agencji mld dol.

7 Ceny gazu ziemnego 60 Source: NG Daily Index 50 $/MMBtu 40 Southern California Border Henry Hub Louisiana / / / / / / /2000

8 Ceny energii elektr. w 2000: nominalna i uwzględniająca cenę gazu 1000 Źródło: California PX Cena nominalna Cena poprawiona 800 $/MWh / / / / / / /2000

9 Średnie ceny ropy z uwzględnieniem inflacji (w latach oraz prognoza do 2030) 110,00 Prognoza DOE USA 100,00 USD(XII-2007)/boe 90,00 80,00 Prognoza ateńska 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Ministerstwo Gospodarki

10 Średnie ceny TGE

11 Krótka historia ryzyka 1970 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego Założony w 1974 przez BIS Deregulacja i globalizacja r. finansowych 1980 Rozwój instrumentów pochodnych 1990 Metallgesellschaft / Orange County / Kidder Peabody / Barings / Sumitomo / Daiwa / LTCM Co dalej? 2000 Skandale funduszy emerytalnych w WBr Terroryzm (WTC Nowy York, 11 września 2001) Tzw. Sorbanes-Oaxley act regulacje dotyczące badań finansowych korporacji Kryzys finansowy 2009

12 Klasyfikacja ryzyka Prof. Weron

13 Czynniki ryzyka Ryzyko rynkowe Ryzyko wolumenu Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Ryzyko prawne i polityczne Inne

14 GE 181 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko rynkowe (market risk) możliwa niekorzystna zmiana wartości kontraktu, portfela kontraktów, przepływów pieniężnych pod wpływem zmian warunków rynkowych ryzyko ceny ryzyko płynności ryzyko spreadu

15 Klasyfikacja ryzyka cd. GE 182 Ryzyko wolumenu (volume risk) możliwe niekorzystne wpływy zmieniających się warunków w zaopatrzeniu ryzyko popytu, ryzyko podaży Ryzyko operacyjne (operational risk) możliwe niekorzystne wpływy ludzkich błędów i oszustw, błędów systemów komputerowych, błędów organizacyjnych Ryzyko prawne, r. polityczne, r. fizyczne/awarii

16 GE 182 Klasyfikacja ryzyka cd. Ryzyko kredytowe (credit risk) możliwa strata finansowa wynikająca z niedotrzymania warunków umowy przez kontrpartnera ryzyko niewypłacalności ryzyko spadku ratingu ryzyko zmiany spreadu kredytowego Ryzyko niedotrzymania warunków (default risk)

17 Ryzyko rynkowe jest funkcją wielu czynników Zmienności cen każdego instrumentu/kontraktu Pozycji (kupno/sprzedaż, duży/mały kontrakt) Korelacji (zależności) cen poszczególnych kontraktów w portfelu Oczekiwanego okresu przetrzymywania danego portfela

18 Rodzaje ryzyka Inna klasyfikacja

19 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane Ryzyko coś złego co może przytrafić się nam w przyszłości niebezpieczeństwo, że zdarzenia i akcje mające miejsce zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu, poprzez swoje oddziaływania mogą utrudniać bądź uniemożliwiać osiągnięcie strategicznych i operacyjnych celów organizacji związane z pieniędzmi odnosi się do możliwości odstępstwa od sytuacji założonej i związane jest zawsze z niepewnością odnośnie przyszłych zysków Think the unthinkable

20 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane ryzyko rynkowe korelacja ryzyko wolumenu niepewność co do przyszłej wielkości sprzedaży ryzyko kredytowe nie wywiązania się przez kontrahenta Think the unthinkable

21 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane ryzyko rynkowe ryzyko strat wynikłych ze zmian cen ryzyko płynności rynku Think the unthinkable

22 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane ryzyko wyceny (zastosowanych modelów) niepewność odnośnie modeli niewłaściwe wyniki Think the unthinkable

23 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane ryzyko ciągłości biznesu możliwość straty w wyniku zbyt długiego czasu koniecznego do odtworzenia przerwanej wcześniej ciągłości działalności operacyjnej ryzyko działalności techniczne aktywa trwałe Think the unthinkable

24 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane ryzyko organizacji (personelu, zasobów) organizacja nie posiada odpowiednich zasobów do realizowania działalności operacyjnej posiadane zasoby są wykorzystywane w niewłaściwy sposób ryzyko finansowe planowane koszty działalności różne niż rzeczywiste ryzyko zmian stóp procentowych, ryzyko walutowe,ryzyko utraty płynności finansowej ryzyko prawne zawarte umowy Think the unthinkable

25 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane ryzyko regulacyjne nieprzewidziane zmiany w ustawodawstwie i procedurach regulujących; ryzyko regulacji ochrony środowiska brak zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z właściwym ustawodawstwem ryzyko polityczne politycznej niestabilności, polityki gospodarczej, ryzyko polityki regulatora Think the unthinkable

26 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane ryzyko strategii wynik niepewności odnośnie jakości decyzji biznesowych i ich wdrożenia ryzyko technologiczne wdrożenie przez konkurentów nowych rozwiązań technologicznych ryzyko dokumentacyjne niewłaściwy systemu raportowania do urzędu regulacyjnego błędne sprawozdania finansowe Think the unthinkable

27 RODZAJE RYZYK Nie można zarządzać ryzykami, które nie są zidentyfikowane i przeanalizowane DO ZASTANOWIENIA SIĘ ryzyko ataku terrorystycznego ryzyko nowych produktów Think the unthinkable

28 Rodzaje ryzyka działalności koncernu energetycznego Ryzyko koncernu energetycznego techniczne kredytowe wolumenowe kontraktów bilateralnych kontraktów giełdowych dobowych aukcji wymiany międzysystemowej rynkowe polityczne regulacyjne i prawne cenowe kontraktów z ceną zmienną kontraktów z ceną stałą

29 Rodzaje ryzyka działalności koncernu energetycznego Ryzyko rynkowe (market risk) możliwa niekorzystna zmiana wartości kontraktu, portfela kontraktów, przepływów pieniężnych pod wpływem zmian warunków rynkowych, możliwe niekorzystne wpływy zmieniających się warunków w podaży i popytu Ryzyko operacyjne (operational risk) możliwe niekorzystne wpływy ludzkich błędów i oszustw, błędów systemów komputerowych, błędów organizacyjnych Ryzyko kredytowe (credit risk) możliwa strata finansowa wynikająca z niedotrzymania warunków umowy przez kontrpartnera ryzyko stopy procentowej Ryzyko regulacyjne (law risk) nieprzewidziane zmiany w ustawodawstwie i procedurach regulujących Ryzyko polityczne (political risk) politycznej niestabilności, polityki gospodarczej, ryzyko polityki regulatora Ryzyko techniczne(technical risk) działania urządzeń

30 Jak zarządzać ryzykiem rynkowym? 1. Odpowiednia organizacja Działu Handlowego 2. Znajomość podstaw inżynierii finansowej i zarządzania ryzykiem 3. Znajomość realiów rynkowych

31 Organizacja działu handlowego cd. Front Office Back Office Middle Office

32 Organizacja działu handlowego Dział Handlowy (Trading Department) Front Office Middle Office Back Office 1. 1.Bieżąca Rozliczanie obserwacja transakcji rynku 1. Analiza statystyczna danych historycznych 2. 2.Realizacja Fakturowanie transakcji i czynności księgowe 2. Prognozy, scenariusze what-if 3. 3.Wprowadzanie Kontrola przepływów zawartych finansowych oraz planowanych i kosztów 3. Pomiar i zarządzanie ryzykiem (!) 4.transakcji Administrowanie do systemu bazami operacyjnego danych

33 Ryzyko Możliwość poniesienia straty bądź uzyskania ponadprzeciętnego zysku. Określa się za pomocą: Wielkość straty/zysku, Prawdopodobieństwo osiągnięcia straty/zysku.

34 GE 193 Co to jest VaR? VaR definiuje się jako stratę, która z pewnym prawdopodobieństwem nie zostanie przekroczona w określonym czasie Na przykład: Dla horyzontu tygodniowego i 95% poziomu ufności, 5% VaR=$10 mln oznacza, że istnieje 5% szansa na to, że portfel straci więcej niż Strata $10 mln w ciągu najbliższego tygodnia Rozkład stopy zwrotu portfela 95% masy Zysk VaR

35 Po co nam VaR? GE 193 VaR pozwala bezpośrednio porównywać i agregować różne kontrakty, portfele, inwestycje VaR jest miarą wielkości kapitału potrzebnego do zabezpieczenia danego poziomu ryzyka VaR w prosty sposób pozwala kadrze zarządzającej oszacować ryzyko całego przedsięwzięcia

36 VaR - interpretacja graficzna Prawdopodobieństwo VaR95% 5% pola powierzchni V95% Vz Wartość

37 VaR Value at Risk (in a nutshell) Miary ryzyka (VaR, PaR, inne)

38 VaR - zalety Łatwość obliczania Można łatwo porównywać pojedyncze kontrakty albo całe portfele Pozwala szacować ryzyko na różnych poziomach: handlowca i kadry zarządzającej

39 Pomiar ryzyka przez prognozę HISTORIA DZIŚ Czynniki ryzyka PLN/EUR EUR/MWh Wartość portfela 2,050,000 2,000,000 Wartość w PLN 1,950,000 1,900,000 1,850, /3 0/ /3 / /8 / /1 3/ /1 6/ /2 1/ /2 4/ /2 9/ 98 1/ 3/ 99 1/ 6/ 99 1/ 11 /9 1/ 9 14 /9 1/ 9 19 /9 9 1/ 24 /9 1/ 9 27 /9 9 2/ 1/ 99 1,800,000 HORYZONT ANALIZY

40 Wartość narażona na ryzyko (VaR) HISTORIA DZIŚ HORYZONT ANALIZY Czynniki ryzyka PLN/EUR Niepewność rynku: zmienność i korelacja czynników rynkowych EUR/MWh Wartość portfela Mapowanie portfela 2,050,000 2,000,000 Wartość w PLN 1,950,000 1,900,000 1,850, /3 0/ /3 / /8 / /1 3/ /1 6/ /2 1/ /2 4/ /2 9/ 98 1/ 3/ 99 1/ 6/ 99 1/ 11 /9 1/ 9 14 /9 1/ 9 19 /9 9 1/ 24 /9 1/ 9 27 /9 9 2/ 1/ 99 1,800,000 Niepewność portfela: VaR

41 PaR Profit at Risk zysk narażony na ryzyko VaR dla wartości energii w kontrakcie nie jest miarodajnym parametrem, gdyż to co jest dla strony kupującej ryzykiem, to jest dla strony sprzedającej szansą i odwrotnie. Problem powstaje również przy portfelu kontraktów zakupowych i sprzedażowych, gdzie trzeba użyć jednej miary ryzyka. Dlatego stosujemy metodologię VaR do zysku, stąd stosujemy miarę PaR. Zysk jest bowiem zdefiniowany dla każdego kontraktu z osobna. Suma zysków może zostać już bez problemu poddana analizie ryzyka. PaR jest miarą, która dla obu stron kontraktu jest tak samo użyteczna, gdyż przy zdefiniowanym zysku, PaR odpowiada prawdopodobnemu maksymalnemu spadkowi zysku.

42 Risk analiza ryzyka Całościowa analiza pojedynczych kontraktów (każdego oddzielnie) Agregacja kontraktów do portfela Zbudowanie portfela optymalnego pod kątem ryzyka i przychodu

43 Dane wejściowe do analizy Dane z kontraktów ofert i prognoz indeksów Kontrakty: Grafik wolumenu Grafik cen Grafik widełek Oferty: Grafik wolumenu Grafik cen Grafik widełek Indeks rynkowy: Grafik indeksu TGE Grafik indeksu POEE Grafik indeksów innych Risk

44 Procedura analityczna 1. Kontrakty i oferty są grupowane przez użytkownika w portfele w dowolnej kombinacji wg potrzeby 2. Analizę wykonuje się dla każdego portfela z osobna 3. Określa się: indeksy, które mają reprezentować ceny rynkowe (prognozy i dane historyczne), zakres analizy od dnia do dnia dzień bieżący, dla którego dokonywana jest analiza (domyślnie dzisiaj). Dane przed dniem bieżącym traktujemy jako dane historyczne, a po dniu bieżącym jako dane planowane i prognozy. Dzięki temu można sprawdzić, jak od strony ryzyka wyglądał nasz portfel w dowolnym dniu przed i w trakcie realizacji

45 Procedura analityczna Wyniki są obliczane dla każdego kontraktu i oferty (należącej do portfela) oraz dla całego portfela: na podstawie danych historycznych błędów prognozy dla każdej godziny doby dokonywane są wielokrotne symulacje przyszłych wartości błędów prognozy indeksu (możliwość implementacji kolejnych rozkładów i procesów stochastycznych będących jądrem symulatora). w efekcie otrzymuje się scenariusze prognozy. W ramach jednego portfela dokonywane są te same symulacje obliczane są parametry analizy dla każdego kontraktu i oferty oraz dla całego portfela Użytkownik na podstawie parametrów wyliczonych w analizie (szczegółowo omówionych na dalszych slajdach) dokonuje oceny, które z kontraktów i ofert oraz portfeli są dla niego korzystne (na końcu prezentacji schematycznie określono wynik porównania portfeli i sugestię decyzji)

46 Schematyczne przedstawienie procedury analitycznej Scenariusze kontraktów: Scenariusze indeksu rynkowego Grafik wolumenu Grafik cen Scenariusze widełek Oferty: Grafik wolumenu Grafik cen Scenariusze widełek Scenariusze przyszłych wartości rynkowych zawartych kontraktów Scenariusze przyszłych wartości rynkowych potencjalnych kontraktów Scenariusze przyszłych wartości transakcyjnych zawartych kontraktów Scenariusze przyszłych wartości transakcyjnych potencjalnych kontraktów Scenariusze zysku

47 Generacja trajektorii Przychód Czynnik ryzyka Trajektorie Trajektorie Godziny Godziny

48 Schematyczne przedstawienie procedury analitycznej Wartości oczekiwane: Wartości rynkowe kontraktów Wartości transakcyjne kontraktów Zysk portfela: P (Profit) Stopa zwrotu: R (Return) Wartości pozbawione ryzyka (miary ryzyka): Stopa zwrotu (z użyciem bieżącej wartości rynkowej kontraktów) RFR (Risk Free Return ) Wartości narażone na ryzyko (miary ryzyka): Zysk: PaR (Profit at Risk) Risk

49 Parametry decyzyjne Statystyka PaR Profit at Risk zysk narażony na ryzyko Opis Maksymalna (z określonym prawdopodobieństwem) różnica pomiędzy bieżącym zyskiem z wolumenu bazowego do realizacji a zyskiem z prognozowanego wolumenu do realizacji Przeznaczenie Dowiadujemy się jakie jest ryzyko spadku zysku z wartości bieżącej do wartości rzeczywistej dla części kontraktów do zrealizowania. PaR jest dobrą miarą porównania dla kontraktów podobnych grafikowo. Im PaR niższy, tym kontrakty są mniej narażone na spadek zakładanego zysku.

50 Parametry decyzyjne Statystyka Oczekiwany zwrot z wolumenu do realizacji (dla bieżącej wartości rynkowej) Opis Wartość oczekiwana zysku z prognozowanego wolumenu do realizacji, podzielonego przez bieżąca wartość rynkową bazowego wolumenu do realizacji Przeznaczenie Dowiadujemy się, jaka jest oczekiwana stopa zwrotu z części kontraktów do realizacji, gdybyśmy te części zamykali po cenach rynkowych, a jako inwestycję początkową przyjęli wartość wolumenu wg bieżącej prognozy indeksu cen rynkowych. Oczekiwana stopa zwrotu jest miarą uniwersalną niezależną od grafiku. Im wyższa oczekiwana stopa zwrotu tym kontrakty mają większy potencjał zyskowności

51 Parametry decyzyjne Statystyka RFR z wolumenu do realizacji (dla bieżącej wartości rynkowej) Opis Risk Free Return (Zwrot pozbawiony ryzyka) Minimalny (z określonym prawdopodobieństwem) zysk z prognozowanego wolumenu do realizacji, podzielony przez bieżąca wartość rynkową bazowego wolumenu do realizacji Przeznaczenie Dowiadujemy się, jaka jest minimalna (z określonym prawdopodobieństwem) stopa zwrotu z części kontraktów do realizacji, gdybyśmy te części zamykali po cenach rynkowych, a jako inwestycję początkową przyjęli wartość wolumenu wg bieżącej prognozy indeksu cen rynkowych. RFR - Stopa zwrotu pozbawiona ryzyka jest miarą uniwersalną niezależną od grafiku Im wyższa RFR tym kontrakty są mniej narażone na ryzyko

52 Wpływ wyników Risk na decyzje biznesowe przykład Wynik dla wybranego portfela vs. wyniki dla innego portfela Oczekiwana stopa zwrotu Niższa Niższa Wyższa Wyższa Stopa zwrotu pozbawiona ryzyka RFR Niższa Wyższa Niższa Wyższa Odrzucenie portfela Portfel bardziej pewny Decyzja Portfel bardziej agresywny Przyjęcie portfela

53 Ryzykowne zdarzenia na rynku

54 NAGŁE ZMIANY POZIOMU CEN Nord Pool ( ) - długotrwały wzrost cen energii elektrycznej w Skandynawii Okres końca lata i jesieni ubiegłego roku - susza w Skandynawii na koniec 2002 r. zapasy w zbiornikach elektrownii wodnych pozwalały na wytworzenie o 28 TWh mniej energii elektrycznej niż rok wcześniej wyjątkowo niskie temperatury już od końca października, spowodowane wczesnym nadejściem zimy, wpłynęły na wzrost zużycia energii elektrycznej średnia cena miesięczna w grudniu 2002 r NOK/MWh (74,43 EURO/MWh) poprzedni rekord - wrzesień 1996 r NOK/MWh (44,88 EURO/MWh) 6 stycznia 2003 r NOK/MWh (114,25 EURO/MWh) Think the unthinkable

55 0 dni EURO/MWh NAGŁE ZMIANY POZIOMU CEN Nord Pool ( ) - długotrwały wzrost cen energii elektrycznej w Skandynawii Think the unthinkable

56 NAGŁE ZMIANY POZIOMU CEN Nord Pool ( ) - długotrwały wzrost cen energii elektrycznej w Skandynawii W warunkach wysokich cen energii spot, mechanizm rynkowy zadziałał w oczekiwany sposób, a mianowicie: wzrósł import energii do regionu z innych krajów europejskich uruchomione zostały rezerwowe moce wytwórcze wznowiona została produkcja w wyłączonych jednostkach wytwórczych zużycie energii elektrycznej było odpowiednio ograniczane zarówno wśród odbiorców gospodarczych, jak i gospodarstw domowych przemysł ciężki przełączał się na inne źródła energii, udostępniając energię elektryczną dla rynku Think the unthinkable

57 EUROPA Blackout 23 września Szwecja i Dania 5 mln. ludzi w południowej Szwecji i wschodniej Danii najgorsza awaria sieci elektroenergetycznej w tamtym rejonie od 20 lat 12:35: z niewiadomych przyczyn wyłączono 1,135 MW elektrownię nuklearną Oskarshmamn wstrzymany import energii elektrycznej ze wschodniej Danii na liniach łączących południe Szwecji z Niemcami i Polską prowadzone były prace konserwacyjne, Dlatego w obszarze południowej Szwecji wystąpił niedobór energii elektrycznej, co wywołało destabilizację systemu i kolejne wyłączenia po stronie elektrownii (w tym 1,800 MW elektrownię nuklearną Ringhals) Think the unthinkable

58 Kryzys kalifornijski Kalifornia USA,

59 Kalifornia Około 45 tys MW mocy zainstalowanej Elektrownie węglowe Elektrownie gazowe (szczytowe) Elektrownie wodne (szczytowe) ; własne i inne stany (pólnoc) Brak inwestycji w nowe moce (lata 90 te) Słabe połączenia z innymi stanami i krajami Wiara w rynek i że wszystko będzie dobrze POLSKA 35 tys MW, elektrownie węglowe, brak mocy szczytowej. Brak duzych inwestycji odtworzeniowych, słabe połączenia z innymi krajami

60 POLSKA malejąca nadwyżka mocy zainstalowanej (i dyspozycyjnej) nad zapotrzebowaniem

61 Kalifornijski model rynku Wprowadzono 1998 jako jeden z pierwszych stawiano jako wzór do naśladowania Założenie i przekonanie, że rynek hurtowy "reguluje się samorzutnie przy dostatecznie dużej liczbie konkurujących ze sobą wytwórców giełda energii elektrycznej - CalPX i niezależny operator systemu ISO ; bez kontraktów długoterminowych i futures POLSKA mocno regulowany rynek, głownie kontraktowy, konsolidacja pionowa (spółki dystrybucyjne i elektrownie)

62 Kalifornijski model rynku pierwsze lata Bez problemów w latach 1998 i 1999 Lekki spadek cen podawany jako przykład modelowego działania rynku Ceny (zakup hurtowy) średnia grudzień ,17 $/MWh ; Zwiększenie w godzinach szczytowych (umiarkowane) Ceny dla użytkowników końcowych (detalicznych) około 11 c/kwh Zmniejszenie inwestycji w nowe bloki z pogarszającym się stanem pracujących (dekada ( powodujące zmniejszenie nadwyżki mocy zainstalowanej nad zapotrzebowaniem moc zainstalowana spadek o 2 %, wzrost zapotrzebowania o 11 % POLSKA słabe inwestycje w nowe bloki (tylko ok. 1,6 tys MW w budowie), obserwowana tendencja wzrostu zapotrzebownia

63 Ochrona środowiska Kalifornia rygorystyczne przepisy ochrony środowiska wysokie koszty budowy nowych bloków POLSKA limity CO2 (wg Komisji Europejskiej), obecny poziom 208 mln t /r (globalny) znacznie mniej niż wnioskowany 280 i osiągalny 250 Pakiet Klimatyczny

64 Kalifornia konsumpcja energii

65 Ceny gaz ziemny

66 Ceny rynek hurtowy POLSKA ograniczenia rynkowe, możliwosc ograniczania dostaw, wiekszy import

67 Kalifornijski model rynku kryzys Kryzys pojawił się w lecie 2000 i utrzymywał do końca roku Wyjątkowo upalne lato 2000 wzrost zapotrzebowania odbiorców (szczytowe) nawet o ok. 30 % Brak mocy wytwórczej: Energetyka cieplna pogarszanie się stanu urządzeń, brak nowych inwestycji Moce szczytowe elektrownie wodne brak mocy z uwagi na mała ilość wody w 2000 (małe zasilenie w miesiącach zimowych) Uszkodzenia rurociągu gazowego i nagły skok cen paliw gazowych Słaba sieć dystrybucyjna (przesył w obrębie stanu) Słabe połączenia z innymi obszarami zasilania Inne stany USA poprzez Nevada (pustynie) Słabe połaczenia miedzystrefowe (meksyk) Ceny (zakup hurtowy) giełda CalPX średnia grudzień ,99 $/MWh ; wzrost 270 % Ceny szczytowe ponad 1000 $/MWh (rekordowo na poziomie 1800 $/MWh) Wyłączenia mocy w pewnych obszarach stanu Ceny detaliczne do 16 c/kwh (chronione przez regulacje rządowe price cap) POLSKA integracja wytwórcy/dystrybucja i taryfy URE dla odbiorców końcowych w najgorszym wypadku pogorszenie wyników spółek

68

69 Kalifornijski model rynku kryzys (IOUs) Pacific Gas and Electric (PG&E), Southern California Edison (SCE), and San Diego Gas and Electric (SDG&E) bankructwo lub problemy finansowe koszty (zakup energii) wzrost o prawie 300 % ceny dla klientów zamrożone powyżej progu kumulacja długu, niestabilność finansowa Około 40 mld $ strat (2000), do ok. 70 mld (2001) Reakcja stanu i rządu ograniczenie regulacji rynkowych Ustalenia maksymalnych cen energii na rynku hurtowym Ceny dla klientów końcowych (ograniczenia i zezwolenia na podwyżki) Pomoc finansowa dla IOU (lub wykup częściowy) Możliwość zawierania kontraktów tez futures Inwestycje w nowe moce (ułatwienia rządowe) Zdjęcie ograniczeń emisyjnych Regulacje dotyczące cen gazu Regulacje dla hydroelektrowni

70

71 Kalifornijski model rynku błędy i doświadczenie zbyt ogólne mechanizmy rynku konkurencyjnego, nastawione na zysk natychmiastowy i nieporadne w horyzontach działań strategicznych (planowanie rozwoju); PL - NIE brak doświadczeń ze specyficznym rynkiem "czasu rzeczywistego" i błędy w jego funkcjonowaniu; PL - NIE iteracyjny system bilansowania produkcji energii i niezbędnych rezerw mocy; PL - NIE ingerencja czynnika politycznego (pułapy cenowe, zamrożenie taryf, specyficznie rozumiana troska o środowisko); PL SĄ błędne działania operatora systemu, realizującego filozofię prymatu bezpieczeństwa "za wszelką cenę"; PL - NIE brak parkietu kontraktów terminowych na giełdzie energii elektrycznej CalPX ; PL NIE MA ale Kontrakty dwustronne wykorzystanie siły rynkowej przez podmioty rynku PL - NIE /TAK Obrót wyłącznie przez segment giełdowy w warunkach niedoboru PL nowa propozycja że obrót przez TGE

72 Nowe trendy i koncepcje w PL Całość obrotu przez TGE (giełda) PRO zdynamizowanie rynku, brak zmowy koncernów i wewnętrznego ukrywania kosztów CONS co w przypadku braku podaży (energii na rynku) cena krańcowa idzie ostro w górę Kosztowne regulacje ochrony Środowiska, ale działanie przeciw Pakietowi Klimatycznemu Brak nowych mocy deficyt w elektrowniach, ale coraz więcej projektów inwestycyjnych Spadek zapotrzebowania na energię (październik 2008) Powrót do taryfowania i ręcznej regulacji

73 Analiza ryzyka podejście realistyczne Analiza ryzyka opiera się na analizie statystycznej danych historycznych, modelowaniu i prognozowaniu Pozwala dobrze modelować procesy które występowały w przeszłości Procesy w których nie występują fluktuacje zmieniające charakter procesu Analiza ryzyka nie zwalnia od stosowania zdrowego rozsądku i racjonalnego zarządzania Zakres odpowiedzialności pracowników (możliwość spowodowania strat) Oszacowanie wielkości strat przy zmiennym zachowaniu rynku zwłaszcza przy stosowaniu instrumentów pochodnych (opcje)

74 Średnie ceny TGE Niekoniecznie TAK

75 Niekoniecznie TAK

76 Leeson & Barings Transakcje terminowe na wartość indeksu (zysk jeśli będzie się zmieniał w pewnych granicach) Opcje (brak ograniczania strat) Brak analizy ryzyka Operacyjnego (personel) Rynkowego (transakcje)

77 Opcje walutowe Kurs bazowy 3,2 PLN/Euro Mamy euro do sprzedania (za miesiąc) Sprzedaż 1 mln po 3,3 jeśli euro < 3,8 Sprzedaż 2 mln (x2) po 3,3 jeśli euro > 3,8 Niektóre firmy x4, rekord x20

78 realizacja Wariant optymistyczny (1) Jeśli kurs 3,1 Był kurs 3,2 Sprzedano po 3,3 Zysk (1 mln x 0,2) = 200 tys Bazowo 3,2 M Realizacja 3,3 M Możliwe 3,1 M Wariant optymistyczny (2) Jeśli kurs 3,9 Był kurs 3,2 Sprzedano po 3,3 (x2) Strata (2 mln x (3,9-3,3)) = 1,2 mln (księgowa) Bazowo 3,2 M Realizacja 3,3 0,6 =2,7 Możliwe 3,9 M

79 Realizacja (jeśli zabezp. na 1/4) Wariant optymistyczny (1) Jeśli kurs 3,1 Był kurs 3,2 Sprzedano po 3,3 Zysk (1 mln x 0,2) = 200 tys 3 mln x 3,1 + 1 mln x 3, tys opcje tys spadek kursu 12,8 B; 12,6 U ; 12,4 M Wariant optymistyczny (2) Jeśli kurs 3,9 Był kurs 3,2 Sprzedano po 3,3 (x2) Strata (2 mln x (3,9-3,3)) = 1,2 mln 2 mln x 3,9 + 2mln x 3,3-1,2 mln opcje + 1,4 wzrost kursu 12,8 B ; 14,4 U; 15,6 M

80 Realizacja (z 100 % zabezpieczeń) (miałem tylko 1 mln) Wariant pesymistyczny (1) Opcje (x2) Jeśli kurs 3,9 Był kurs 3,2 Sprzedano po 3,3 (x2) Strata (2 mln x (3,9-3,3)) = 1,2 mln - 36 % przychodu 1M * 3,3 1M * (3,9-3,3) 3,2 B ; 2,7 U, 3,9 M Wariant pesymistyczny (2) Opcje (x10) Jeśli kurs 3,9 Był kurs 3,2 Sprzedano po 3,3 (x2) Strata (10 mln x (3,9-3,3)) = 6 mln % przychodu 1M * 3,3 10M * (3,9-3,3) 3,2 B ; -2,7 U ; 3,9 M

81 RE Analiza Ryzyka cz II Wykład 11

82 Ryzyko spółki wytwórczej techniczne kredytowe rynkowe wolumenowe kontraktów bilateralnych kontraktów giełdowych dobowych aukcji wymiany międzysystemowej polityczne regulacyjne i prawne cenowe kontraktów z ceną zmienną kontraktów z ceną stałą

83 Metoda identyfikowania ryzyka Do identyfikacji ryzyka służą: dane historyczne, Symulacje możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji Miara ryzyka: Value-at-Risk (VaR) Miarę ryzyka VaR definiuje się jako wartość, którą utraci się w określonym czasie z określonym prawdopodobieństwem. P(X X0 VaR) = α gdzie: X wartość na końcu badanego okresu X0 wartość obecna VaR wartość narażona na ryzyko α poziom bezpieczeństwa

84 VaR - interpretacja graficzna Prawdopodobieństwo VaR95% 5% pola powierzchni V95% Vz Wartość

85 Statystyka przypomnienie

86 Zmienna losowa Zbiór wartości dziedzina Rozkład prawdopodobieństwa funkcja opisująca możliwość przyjęcia wartości Nośnik zbiór wartości o niezerowym prawdopodobieństwie

87 Zmienna losowa przykłady 2. Wynik rzutu monetą dziedzina (nośnik) {O,R} rozkład prawdopodobieństwa {½, ½} Wynik pomiaru rezystancji opornika 100Ω gęstość p-stwa 1. rezystancja [Ω] 100

88 Liczbowy opis zmiennej losowej Rozkład, dystrybuanta (gęstość) Histogram Kwantyle (VaR) Momenty centralne

89 Zmienna losowa ciągła gęstość a dystrybuanta gęstość p-stwa 1.4 dystrybuanta

90 Zmienna losowa ciągła histogram histogram

91 Momenty centralne estymacja Wartość oczekiwana E(X)=1/n i Xi Wariancja / Odchylenie standardowe V(X) = E[X-E(X)]2 = 1/n i[ Xi-E(X) ] Skośność V(X) = E[X-E(X)]3

92 Momenty centralne wartość oczekiwana skośność gęstość p-stwa wariancja kwantyl (V95 dla VaR) wartość

93 dystrybuanta Kwantyle V dla VaR 95 mediana wartość

94 Mediana a wartość oczekiwana {0, 3, 3, 5, 10, 15, 17, 20, 25} wartość oczekiwana (średnia) 11 (nie ma takiej wartości w zbiorze) mediana 10

95 Zbiór zmiennych losowych portfel Kowariancja i korelacja zm. losowych X,Y Cov(X,Y) = [ Σi (Xi-EX)(Yi-EY) ]/(N-1) Cor(X,Y)=Cor(X,Y)/(VX VY)1/2 i

96 Zbiór zmiennych losowych portfel Zmienne losowe X, Y Portfel X+Y E(X+Y) = E(X)+E(Y) V(X+Y) = E[X+Y-E(X+Y)]2 = V(X)+V(Y)+2Cov(X,Y)

97 Zbiór zmiennych losowych portfel Jeśli E(X)=E(Y), V(X)=V(Y), a+b=1, a,b>0 to E(aX+bY) = ae(x)+be(y)=e(x)=e(y) V(aX+bY)=a2V(X)+b2V(Y)+2abCov(X,Y) V(aX+bY) V(X) minimum wariancji dla a=b=0.5, Cov(X,Y)=0 V(0.5X+0.5Y)=0.5V(X)

98 Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka Model probabilistyczny wielkości obarczonej ryzykiem Funkcje kryterialne wyprowadzone z modelu wartość oczekiwana, wariancja, VaR itp. Arbitraż między funkcjami kryterialnymi

99 Rozkład kosztu portfela Giełda Energii 2-stronne prawdopodobieństwo (50,120) 150, , , (80,110) (10,90) (10,110)

100 150, , , dystrybuanta Dystrybuanta kosztu portfela zapotrzebowanie 150 koszt

101 dystrybuanta Ocena portfela VaR wartość oczekiwana koszt

102 Instrumenty pochodne

103 Fizyczna opcja sprzedaży PUT (zabezpieczenie przed nie sprzedaniem energii) DEFINICJA. Nabywca fizycznej opcji PUT ma prawo sprzedać a emitent opcji ma obowiązek kupić energię po cenie K i określonym wolumenie w określonym terminie. Koszt opcji (premia): R REALIZACJA DOSTAWA FIZYCZNA Spółka wytwórcza oferta sprzedaży energii na giełdzie: 10MWh po 124zł/MWh 3 scenariusze zdarzeń Zakup za R = 2zł/MWh opcji PUT na 10MWh z ceną wykonania K = 120zł/MWh Cena giełdowa 122zł/MWh Odrzucenie oferty Zakup za R = 2 zł/mwh opcji sprzedaży na 10MWh z ceną wykonania K = 120zł/MWh Cena giełdowa 124zł/MWh Przyjęcie oferty Wykonanie opcji: sprzedaż 10MWh po 120zł/MWh Sprzedaż energii na giełdzie Bilans wobec giełdy: 10MWh*( )zł/MWh 20zł= -40zł Bilans wobec giełdy: -20zł Cena giełdowa 122zł/MWh Odrzucenie oferty Sprzedaż energii na rynku bilansującym: 10MWh po 85zł/MWh Bilans wobec giełdy: 10MWh*(85-122)zł/MWh= -370zł

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W OKRESIE 01.01.2014 30.06.2014 Wysogotowo, 22 sierpnia 2014 r. 1 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I poł. 2014 I poł. 2013 II kw. 2014

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo