EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZA FOTOWOLTAIKA BIOMASA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZA FOTOWOLTAIKA BIOMASA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA"

Transkrypt

1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZA FOTOWOLTAIKA BIOMASA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA PŁOCK

2 Mazowiecka Agencja Energetyczna Cele powołania MAE: Przygotowanie kompleksowego programu energetyki regionalnej. Zwiększenie wykorzystywane zasobów odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej. Poprawa spójności pomiędzy miejskim/przemysłowym rozwojem w regionie i ciągłym wzrostem bezpieczeństwa energetycznego Zmniejszenie wydatków regionu na import energii z zewnątrz. Wspieranie nowego modelu energetyki, utrzymującego równowagę pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami energetycznymi a lokalnymi niezależnymi producentami energii. Pozyskiwanie dla regionu środków z UE i partnerów na działania służące poprawie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój nowych technologii oraz lokalnego przemysłu. Inicjowanie, wspieranie i wdrażanie programów w zakresie efektywności energetycznej

3 Ogólna charakterystyka Mazowsza - Największy region w Polsce km² - Ponad 5200 tys. mieszkańców - Mazowsze wytwarza ponad 20% PKB kraju, czyli ok. 100 mld $ - Jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów kraju - Lokalizacja w centrum Polski na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków przemysłowych - Wykwalifikowane zasoby ludzkie - Potencjał inwestycyjny

4 - Województwo Mazowieckie jest trzecim w kraju pod względem produkcji energii elektrycznej i drugim pod względem jej konsumpcji, co oznacza, że wytwarzanie jest za małe w stosunku do zużycia - Największe zagęszczenie linii przesyłowych występuje w obrębie metropolii warszawskiej, natomiast problemy lokalnymi sieciami rozdzielczymi dotyczą niemal 40% obszarów wiejskich - Sieci centralnego ogrzewania istnieją głównie na obszarach o wyższej gęstości zaludnienia - Istnieje pilna potrzeba modernizacji sieci, oraz wdrażania systemów energetyki odnawialnej w celu zapewnienia stałości dostaw i niezależności odbiorców na obszarach wiejskich

5 B I O M A S A

6 Biomasa stała jest to organiczny, niekopalny surowiec pochodzenia roślinnego, który może być wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej. Zalicza się do niej: biomasę leśną (drewno opałowe) w postaci polan, okrąglaków, zrębków, brykietów, peletów i odpadów z leśnictwa: gałęzi, żerdzi, przecinek, krzewu, chrustu, karp oraz odpadów z przemysłu drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego (ług czarny); biomasę rolniczą: z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (np. odpady z produkcji ogrodniczej, odchody zwierzęce oraz brykiety i pelety np. ze słomy); węgiel drzewny, rozumiany szerzej jako stałe produkty odgazowania biomasy.

7 Definicja biomasy Pod nazwą Biomasa kryje się ogólna masa materii organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkty uboczne z ich przetwarzania. Biomasa stanowi podstawę piramidy troficznej i powstaje w procesie fotosyntezy podczas przemiany energii słonecznej w chemiczną. Termin "biomasa" oznacza również energię odnawialną powstającą z różnego rodzaju materii organicznych (drewno, odpady, hodowle) w procesie spalania lub w inny sposób.

8 Wybrane fakty o biomasie - Energia otrzymywana w procesie spalania biomasy to 8 MJ/kg (rośliny zielone)-40 MJ/kg (tłuszcze, naturalne oleje) [dla porównania : węgiel kamienny MJ/kg ] - Zerowy bilans CO2 ( emisja w czasie spalania jest równa ilości CO2 pochłoniętej wcześniej w procesie fotosyntezy) - W Polsce z 1 ha upraw przeciętnie uzyskuje się 8-9 ton biomasy

9 Biomasa stała

10 Biomasa stała

11 Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Mazowieckim Biomasa Potencjał biomasa drzewna, największy w powiatach: makowskim, ostrowskim, ostrołęckim, przasnyskim, wyszkowskim, grójeckim, garwolińskim Słoma ciechanowski, płocki, płoński, sochaczewski, lipski, radomski, zwoleński W perspektywie krótkoterminowej biomasa będzie miała największy udział wśród paliw odnawialnych (duże systemy grzewcze, małe instalacje domowe).

12 W Unii Europejskiej ponad 90% bioenergii wykorzystywane jest do produkcji ciepła, zaś 7% do produkcji energii elektrycznej W Polsce biomasa uznana jest za odnawialne źródło energii o największych zasobach. Szacuje się, że polskie rolnictwo produkuje rocznie mln ton biomasy, co odpowiada mln tonom węgla kamiennego, czyli więcej niż wynosi roczna produkcja polskiego górnictwa. Po odliczeniu produkcji na cele spożywcze pozostaje do wykorzystania roczny potencjał energetyczny biomasy: ponad 20 mln ton słomy odpadowej, ale także ok. 4 mln ton odpadów drzewnych (chrust, trociny, kora, zrębki, pelety), ok. 6 mln ton osadów ściekowych przemysłu celulozowo-papierniczego, spożywczego oraz miejskich odpadów komunalnych. W sumie daje to ok. 30 mln ton biomasy rocznie, co jest energetycznie równoważne ton węgla [2], a każda tona spalonej biomasy, to zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery o 1,5 tony CO 2 [

13 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii ( współczynniki ) biomasa o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej poniżej 10 MW: w 2013 r. - 1,70; w 2014 r. 1,70; w 2015 r. 1,65; w 2016 r. 1,625; w 2017 r. 1,60; biomasa o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 10 MW: w 2013 r. - 1,15; w 2014 r. 1,15; w 2015 r. 1,125; w 2016 r. 1,10; w 2017 r. 1,075; biomasa do spalania wielopaliwowego: w 2013 r. 0,30; w 2014 r. 0,30; w 2015 r. 0,25; w 2016 r. 0,20; w 2017 r. 0,15;

14

15

16 FOTOWOLTAIKA

17 KILKA SŁÓW O FOTOWOLTAICE Prąd solarny jest wytwarzany przez moduły fotowoltaiczne (moduły PV) jako prąd stały. W przetwornicy następuje przemiana prądu stałego na prąd przemienny o napięciu 230 V. Licznik zasilania rejestruje ilość kilowatogodzin przekazanych do publicznej sieci energetycznej. Prąd dla własnych potrzeb w domu bierze się tak samo jak poprzednio z sieci i rozlicza go przez oddzielny licznik odbioru. Prąd z instalacji PV po właściwym zaprojektowaniu instalacji wyspowej, może być również wykorzystywany do zasilania obiektów nie podłaczonych do sieci energetycznej. W tym celu prąd stały z modułów PV zasila akumulatory przez regulator ładowania. Dla zwykłych urządzeń na 230 V prąd stały jest zamieniany na prąd zmienny w przetwornicy. Specjalne urządzenia na prąd stały 12 V lub 24 V, np. lampy i chłodziarki mogą być zasilane bezpośrednio prądem stałym z akumulatora.

18

19

20 Ukazał się najnowszy corocznie publikowany raport nt. rynku PV w Europie. W 2011 r. w Europie zainstalowano ponad 21,5 MWp w systemach PV, podczas gdy w 2010 r. tylko 13,7 MWp. Łączna, skumulowana wartość wynosi ponad 51,3 MWp. Najwięcej systemów PV powstało jako systemy podłączone do sieci (tzw. on grid). Ponadto większość instalacji PV, ok. 74% powstaje na rynku europejskim (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Czechy, Belgia). Ponadto, poza UE bardzo aktywnym rynkiem są Chiny, gdzie w 2011 r. podłączono do sieci MWp, podczas gdy w 2010 r. 500 MWp. W USA wg Solar Energy Industries Association (SEIA) rynek amerykański osiągnął nowy record sprzedaży systemów fotowoltaicznych z wynikiem MWp in 2011 (przyrost rzędu 108%). Na uwagę zasługuje również rynek PV w Japonii, gdzie w 2011 r. zainstalowano MWp (w tym 86% w sektorze mieszkalnictwa). Raport przygotowany jest w ramach konsorcjum partnerów EurObserv er. Partnerem i współautorem raportu jest Instytut Energetyki Odnawialnej.

21

22

23

24 W przypadku fotowoltaiki uzyskanie 10.5 TWh ( ilość energii w 2020r pochodząca z elektrowni atomowej ) potrzebny byłby obszar 95 km 2 tak w przypadku biomasy potrzebujemy aż 8900 km 2 czyli ok. 7.4% wszystkich gruntów oranych.

25 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii ( współczynniki ) energia promieniowania słonecznego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 100 kw: w 2013 r. 2,85; w 2014 r. 2,85; w 2015 r. 2,70; w 2016 r. 2,55; w 2017 r. 2,40; NAWYŻSZE WSKAŹNIKI!!!!!

26 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Szansa czy zagrożenie????

27 DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DEFINICJE efektywność energetyczna : stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii; oszczędność energii : ilość zaoszczędzonej energii ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii;

28 W projekcie ustawy zdefiniowano efektywność energetyczną, jako stosunek uzyskanego efektu użytkowego do wielkości zużycia energii. Jeśli ten sam lub lepszy efekt użytkowy uzyskamy kosztem mniejszego zużycia energii, to znaczy, że osiągnęliśmy większą efektywność.

29 Energochłonność polskiej gospodarki jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko sektora przedsiębiorstw, ale również sektora publicznego. Działania na rzecz efektywności energetycznej prowadzone przez gminy i spółki komunalne mogą być źródłem dodatkowych korzyści finansowych dla tych jednostek oprócz tych wynikających z prowadzonej inwestycji. Celem ustawy jest, aby jednostki sektora publicznego pełniły wzorcową rolę w zakresie efektywności energetycznej.

30 Ustawa tworzy mechanizmy umożliwiające zewnętrzne finansowanie tego rodzaju inwestycji. Służyć temu ma mechanizm świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów oraz współpracy z firmami ESCO. System białych certyfikatów dodatkowe możliwości dla jednostek samorządu terytorialnego Zgodnie z art. 12 ustawy, przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym obowiązane są uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo efektywności energetycznej, tzw. biały certyfikat Mogą je nabyć m.in. od gmin i spółek komunalnych, które to podmioty albo samodzielnie przeprowadzą inwestycje służące efektywności energetycznej i uzyskają z tego tytułu białe certyfikaty albo przedsiębiorstwa energetyczne będą finansowały tudzież współfinansowały tego rodzaju inwestycje, w zamian za które to działania uzyskają od gmin lub spółek komunalnych te certyfikaty.

31 Firma ESCO (ang. Energy Service Company) to model biznesowy polegający na tym, iż zewnętrzna firma oferuje kompleksowe usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantujące klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu kosztów. Działalność taka realizowana jest w oparciu o dwa modele: Pierwszy polega na zewnętrznym finansowaniu całości inwestycji służącej poprawie efektywności energetycznej przez stronę trzecią. Drugi model polega na dzieleniu korzyści z oszczędności energii pomiędzy taką firmę zewnętrzną a podmiot, w którym tego rodzaju inwestycja jest realizowana. Ten model finansowania inwestycji może być szczególnie korzystny dla jednostek samorządu terytorialnego. Nie angażuje on środków własnych lub ogranicza ich zaangażowanie

32 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Planowane przez polskie samorządy projekty PPP dane zbiorcze liczba zidentyfikowanych w 2010 r. projektów do realizacji: 107 łączna wartość ogłoszonych postępowań: 16,6 mld zł Służba zdrowia: 5 projektów

33 Lista priorytetowych programów NFOŚiGW na 2012 rok 5. Ochrona klimatu i atmosfery 5.1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Efektywne wykorzystanie energii Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu Królestwa Szwecji Inteligentne sieci energetyczne Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

34 Finansowanie inwestycji energetyki z odnawialnych źródeł dla Województwa Mazowieckiego Finansowanie: fundusze ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW) Bank Ochrony Środowiska Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych środki własne inwestorów prywatnych PPP Partnerstwo Publiczno- Prywatne Programy UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (priorytet IV, Działanie 4.3)

35 OFERTA MAE Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OZE

36 WYBRANE USŁUGI I. Przygotowanie planów energetycznych dla gmin II. Szkolenie Samorządowy Manager ds. Energii III. Program optymalizacji zużycia energii w budynkach IV. Projekt LEDowe oszczędności na ulicach miast oświetlenie V. Doradztwo inwestycyjne _ESCO, PPP

37 PROJEKTY OZE Wsparcie ze strony MAE: Przygotowanie wytycznych projektowych do realizacji projektów EE i OZE lub sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej. Świadczenie usług doradczych w zakresie OZE, EE, PZP, funduszy pomocowych. Opracowywanie analiz opłacalności inwestycji w OZE. Biomasa projekt Legionowo, Mała Wieś, Płońsk projekty 4.3 RPO Mazowsze ( gminy sokołowskie ) wsparcie gm. Jednorożec i Łyse Polsko-Szwajcarski Program Współpracy (projekt szpitalny) WFOŚiGW (projekty osób prawnych i fizycznych)

38 INSTRUMENTY WSPARCIA (finansowe) JESSICA projekty efektywności energetycznej (także rewitalizacyjne) na Mazowszu: - projekty miejskie za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych w formie pożyczek, wkładów kapitałowych i gwarancji - muszą spełniać kryteria określone w RPO (energia działanie 4.3) WFOŚ, NFOŚ, PolSeff, fundusze inwestycyjne, itp. ESCO firma, która dostarcza usługi energetyczne, programy efektywności energetycznej i inne miary efektywności energetycznej na własność użytkownika, oraz która akceptuje pewien stopień ryzyka technicznego, a czasami także finansowego. PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym

39 Dziękuję za uwagę! DARIUSZ CIARKOWSKI tel MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

40 Szczególnie udane projekty OZE na terenie Województwa Mazowieckiego Elektrociepłownia Ostrołęka Nowy kocioł fluidalny opalany biomasą w postaci kory i zrębków drzewnych. Ciepło w wodzie i parze technologicznej zasila system ciepłowniczy miasta Ostrołęka oraz okoliczne zakłady przemysłowe. Energia elektryczna, wytwarzana w skojarzeniu z ciepłem, wprowadzana jest do KSE. Zakład Geotermia Mszczonów Przedsięwzięcie polegając na wykorzystaniu wód z ciepłych podziemnych źródeł do celów grzewczych. Ciepłownia geotermalna zastąpiła kotłownie węglowe. Miejscowe wody geotermalne o temperaturze 42C, pozyskiwane z głębokości 1700m są w stanie skutecznie ogrzać Mszczonów (6300 mieszkańców) do momentu kiedy temperatura powietrza nie spadnie poniżej poziomu -5C.

41 Wysokość jednostkowych nakładów inwestycyjnych w 2005/kW dla różnych technologii produkcji energii elektrycznej. Źródło: Komisja Europejska, EC BREC IEO.

42 Szczególnie udane projekty OZE na terenie Województwa Mazowieckiego Oczyszczalnia ścieków Czajka (Warszawa) Jest jedną z największych oczyszczalnie w Polsce. Oczyszczanie odbywa się poprzez cztery ciągi technologiczne. Zebrany osad jest fermentowany, a powstający w tym procesie biogaz po spaleniu służy do celów grzewczych. Składowisko odpadów stałych w Zakroczymiu Budowa przetwornicy biogazu na składowisku odpadów stałych, który jest przetwarzany na energię elektryczną. Zespół prądotwórczy ma moc 75 kw. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Wykonanie instalacji grzewczej opartej na kolektorach słonecznych. Eksploatacja instalacji zapewnia ciepłą wodę i parę technologiczną. Wykorzystanie energii słonecznej stanowi istotne wspomaganie funkcjonującej kotłowni gazowo-olejowej.

43

44 Potencjał energetyczny w Województwie Mazowieckim Typ zasobów energii odnawialnej Potencjał techniczny [TJ] Wykorzystanie [TJ] Wolne zasoby [TJ] % potencjału Biomasa stała Energia słoneczna Energia wiatru Energia wodna Energia geotermalna

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo