Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek"

Transkrypt

1 Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej

2 Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa 2009 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , , , Podręcznik i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. Skład: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati 1;

3 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Standard kwalifikacji zawodowych sprzedawcy 7 A. Podstawy prawne wykonywania zawodu 7 B. Syntetyczny opis zawodu 8 C. Wykaz stanowisk pracy (przyporządkowanych do poziomów kwalifikacji) 9 D. Wykaz zadań zawodowych 10 E. Wykaz składowych kwalifikacji zawodowych Podstawa programowa kształcenia w zawodzie sprzedawca 13 I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 13 A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 13 B. WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE WŁAŚCIWE DLA ZAWODU 14 C. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 15 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE 17 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH 17 Blok sprzedaż towarów 17 Blok wiedza o towarach 20 Blok rozliczenia finansowe 22 Blok ogólnoekonomiczny Plany nauczania w zawodzie Program nauczania a treści podręcznika 29 Podstawy działalności handlowej 5.1. Szczegółowe cele kształcenia Materiał nauczania a treści podręcznika 31 3

4 6. Ćwiczenia Środki dydaktyczne Wskazówki metodyczne Plan wynikowy Scenariusze Uwagi wstępne Scenariusze Metody nauczania Test przedegzaminacyjny Kody do rozwiązania testu w Poradniku dla nauczyciela i propozycja oceny Zadania praktyczne Bibliografia 115 4

5 1. Wstęp Zawód sprzedawcy jest pojęciem bardzo szerokim, gdyż dotyczy zarówno osób wykonujących stosunkowo proste czynności polegające na wydaniu żądanego przez klienta towaru i zainkasowaniu właściwej kwoty należności, jak osób sprzedających samochody, skomplikowane maszyny, urządzenia, kompletne fabryki czy instalacje, a to wymaga od sprzedawcy umiejętności negocjacji i wysoko specjalistycznej wiedzy, a często i sztabu doradców z zakresu techniki i prawa. Cechy wspólne wymagane w tym zawodzie, jak uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, zamiłowanie do porządku, dbałość o własny wygląd i inne, powinny być kształtowane na każdym etapie edukacji. Poradnik ma na celu kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z nauczaniem przedmiotu Podstawy działalności handlowej, stąd przedstawia zarówno wymogi stawiane pracownikom, a określone w Krajowym Standardzie Kwalifikacji Zawodowych, jak i wymogi stawiane nauczycielom oraz uczniom określone w podstawie programowej i programie nauczania. W dalszej części poradnik zawiera wskazówki metodyczne, projekt planu wynikowego oraz przykłady scenariuszy wybranych lekcji. Uzupełnieniem są dodatkowe ćwiczenia i testy oraz kody do rozwiązania tych testów. Załączona bibliografia powinna być na bieżąco uzupełniana i weryfikowana, szczególnie w zakresie przepisów prawnych. Poradnik jest skorelowany z podręcznikiem Podstawy działalności handlowej dla zawodu sprzedawca w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej, który opracowany został zgodnie z podstawą programową i programem nauczania dla tego zawodu. Obejmuje zagadnienia dotyczące planowania, organizacji pracy własnej i firmy, sporządzania dokumentacji, współpracy z otoczeniem bezpośrednim i pośrednim, znajomości i zastosowania przepisów prawnych w szczególności dotyczących prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska w wymiarze przewidzianym w planie nauczania. Podręcznik składa się ze wstępu, czterech działów, testu sumarycznego po każdym dziale, bibliografii, załączników oraz zestawu podstawowych druków do wykorzystania podczas realizacji ćwiczeń. 5

6 Działy podzielone są na rozdziały, które składają się z materiału nauczania dotyczącego tematu rozdziału, ćwiczeń, pytań kontrolnych oraz testu. Na początku każdego działu i rozdziału wskazane są cele, jakie powinny być osiągnięte po jego rzetelnym zrealizowaniu. Efekty swojej i ucznia pracy można będzie sprawdzić przez rozwiązanie testu dotyczącego materiału nauczania każdego działu oraz testów zamieszczonych w poradniku dla nauczyciela. Analiza wyniku tych testów pomoże określić stopień przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca w zakresie problematyki objętej programem nauczania przedmiotu Podstawy działalności handlowej. Autorzy 6

7 2. Standard kwalifikacji zawodowych sprzedawcy Standard kwalifikacji zawodowych norma opisująca kwalifi kacje konieczne do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych. A. Podstawy prawne wykonywania zawodu 1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) ze zm. 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ze zm. 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) ze zm. 4. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) ze zm. 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) ze zm. 6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 197, poz. 1577) ze zm. 7. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) ze zm. 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) ze zm. 9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503) ze zm. 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Nr 31, poz. 258) ze zm. 7

8 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidoczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania towarów przeznaczonych do sprzedaży i terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Nr 99, poz. 894) ze zm. B. Syntetyczny opis zawodu Zawód zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiednich kwalifi kacji zawodowych; w zawodzie można wyodrębnić zakresy pracy. Sprzedawca to osoba sprzedająca towary oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach, na targowiskach i in.), detalicznej (sklepach, hipermarketach i in.) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim, np. metodą tradycyjną, lub pośrednio, np. metodą samoobsługową. Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zadań zawodowych należy również przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie. Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub pośredniczenie w ich załatwianiu. Praca w handlu charakteryzuje się stałym kontaktem z klientem oraz koniecznością wykonywania różnorodnych czynności w niewielkim odstępie czasu, a nawet jednocześnie (przyjmowanie, układanie i pakowanie towarów, udzielanie informacji, wykonywanie czynności obliczeniowo-rachunkowych itp.). Dlatego bardzo ważna jest fachowa wiedza towaroznawcza, podzielność uwagi i uzdolnienia rachunkowe. Bezpośrednia obsługa klientów wymaga również komunikatywności, cierpliwości, kultury osobistej, a także szczególnego dbania o wygląd zewnętrzny. Specyfika zawodu wymaga ponadto dużej samodzielności w zorganizowaniu sobie pracy, poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności i powierzony majątek oraz zdyscyplinowania w utrzymaniu porządku i czystości w punkcie sprzedaży. Bardzo istotne są również umiejętności związane z obsługą urządzeń sklepowych. Praca sprzedawcy w handlu drobnodetalicznym często jest wykonywana na powietrzu lub w niewielkich pomieszczeniach do tego przeznaczonych, 8

9 w handlu detalicznym w pomieszczeniach sklepowych, a w handlu hurtowym w pomieszczeniach hurtowych lub magazynach hurtowni. Praca odbywa się w warunkach bezpiecznych, średnio uciążliwych fizycznie. Czynności związane z prezentacją towarów odbywają się w ciągłym ruchu na stojąco, praca przy kasie lub komputerze w pozycji siedzącej. Brak możliwości zmiany pozycji przez dłuższy czas może spowodować choroby charakterystyczne dla zawodu sprzedawcy schorzenia układu krążenia, kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów, żylaki. Dłuższa praca przy komputerze związana ze sporządzaniem dokumentów sprzedaży może stać się przyczyną chorób oczu. Sprzedawcy pracujący na powietrzu i w magazynach, gdzie występuje zmienna temperatura i przeciągi, narażeni są na przeziębienia i infekcje. Praca sprzedawcy odbywa się w stałych godzinach w systemie pracy jednozmianowej lub zmianowej. W tym zawodzie można wyróżnić stanowiska pracy związane bezpośrednio z obsługą klienta w punkcie sprzedaży, np. konsultant-sprzedawca, sprzedawca-kasjer na stanowisku kasowym lub w terenie akwizytor (np. pracownik hurtowni). Sprzedawca podlega bezpośrednio właścicielowi lub kierownikowi sklepu, a w większych sklepach, marketach kierownikowi działu. W handlu drobnodetalicznym, ze względu na jego specyfikę, bardzo często łączy się wszystkie wyżej wymienione funkcje w jedną lub prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Sprzedawca, po kilku latach pracy i doświadczenia w zawodzie, może awansować na stanowisko kierownicze. Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z koordynowaniem pracy innych sprzedawców mają określone uprawnienia do podejmowania decyzji, a odpowiedzialność za ich wykonywanie wynika z zakresu obowiązków i posiadanych umiejętności. Zatrudnieni w handlu, na wszystkich stanowiskach, ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. C. Wykaz stanowisk pracy (przyporządkowanych do poziomów kwalifikacji) Stanowisko pracy najmniejsza jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, miejsce pracy, część powierzchni produkcyjnej lub usługowej zajmowanej lub obsługiwanej przez pracownika w celu wykonywania powierzonych zadań zawodowych. Poziomy kwalifikacji zawodowych hierarchiczny układ kwalifi kacji zawodowych charakteryzujący się rosnącą złożonością, trudnością oraz odpowiedzialnością zadań zawodowych wykonywanych przez pracowników. 9

10 W Krajowym Standardzie Kwalifikacji Zawodowych zdefiniowano pięć poziomów kwalifikacji. Uporządkowanie kwalifikacji zawodowych według poziomów ma na celu ukazanie złożoności pracy, stopnia trudności i ponoszonej odpowiedzialności. Zasadą było niemieszanie ze sobą dwóch kwestii: wykształcenia towarzyszącego zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności wymaganych do wykonywania pracy na typowych stanowiskach w zakładach pracy. Przyjęto nadrzędność wymagań stawianych pracownikom na stanowiskach pracy nad wymaganiami określonymi w podstawach programowych kształcenia w zawodzie i wynikającymi z nich wymaganiami programów nauczania oraz wymaganiami zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dla zawodu sprzedawcy stanowiska pracy zostały przyporządkowane do drugiego i trzeciego poziomu kwalifikacji. Poziom 2: konsultant-sprzedawca, sprzedawca-kasjer, sprzedawca, akwizytor. Poziom drugi wymaga samodzielności i samokontroli przy wykonywaniu typowych zadań zawodowych. Pracownik potrafi pracować w zespole pod nadzorem kierownika zespołu. Ponosi indywidualną odpowiedzialność za działania zawinione. Poziom 3: kierownik-sprzedawca, kierownik sklepu, kierownik hurtowni. Na poziomie trzecim kwalifikacji zawodowych pracuje pracownik, który wykonuje złożone zadania zawodowe. Złożoność zadań generuje konieczność posiadania umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów towarzyszących pracy. Pracownik potrafi kierować małym, kilku- lub kilkunastoosobowym zespołem pracowników. Ponosi odpowiedzialność zarówno za skutki własnych działań, jak i za działania kierowanego przez siebie zespołu. 10 D. Wykaz zadań zawodowych Zadanie zawodowe logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu, o wyraźnie określonym początku i końcu, wyodrębniony ze względu na rodzaj lub sposób wykonywania czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się produktem, usługą lub decyzją.

11 Czynności zawodowe to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym. W Krajowym Standardzie Kwalifikacji Zawodowych sformułowano 16 zadań zawodowych dla sprzedawcy, a mianowicie: 1. Organizowanie i planowanie działalności punktu sprzedaży z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży. 2. Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 3. Zapewnianie i przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży. 4. Korzystanie z wyposażenia i urządzeń magazynowych, sklepowych, biurowych zgodnie z przepisami BHP. 5. Pozyskiwanie klientów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska i in.), detalicznej (sklepy, hipermarkety i in.), hurtowej (hurtownie). 6. Przyjmowanie dostaw towarów w punkcie sprzedaży. 7. Przygotowywanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie. 8. Obsługiwanie nabywcy sprzedawanych towarów w handlu detalicznym i hurtowym. 9. Zawieranie transakcji sprzedaży oraz przyjmowanie i wypełnianie dokumentów z nią związanych. 10. Rozliczanie i zabezpieczanie utargu oraz punktu sprzedaży detalicznej lub hurtowej przed włamaniem lub kradzieżą. 11. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji zakupionych towarów. 12. Podejmowanie współpracy z zespołem pracowników oraz przełożonymi. 13. Współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty sprzedaży, cenniki, katalogi). 14. Dbanie o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klienta. 15. Sprawdzanie towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem jakościowym i ilościowym. 16. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej (inwentaryzacja, remanent) punktu sprzedaży lub uczestniczenie w niej. 11

12 E. Wykaz składowych kwalifikacji zawodowych Kwalifikacje zawodowe układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu. Umiejętność zdolność do wykonania czynności prowadzących do zrealizowania zadania zawodowego. Wiadomości zestaw informacji niezbędnych do nabycia, utrzymania i rozwoju określonych umiejętności. Cechy psychofizyczne wrodzone lub nabyte sprawności sensomotoryczne, uzdolnienia oraz cechy osobowości, niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych. Składowa kwalifikacji zawodowych układ umiejętności, wiadomości i cech psychofi zycznych niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład jednego zakresu pracy wyodrębnionego w zawodzie; posiadanie umiejętności wchodzących w skład określonej składowej kwalifi kacji zawodowych wystarcza do uzyskania zatrudnienia na jednym lub kilku stanowiskach pracy w zawodzie; suma składowych kwalifi kacji zawodowych oznacza posiadanie pełnych kwalifi kacji do wykonywania zawodu. W Krajowym Standardzie Kwalifikacji Zawodowych określono 4 składowe kwalifikacji zawodowych: 1. Pozyskiwanie i obsługiwanie nabywców sprzedawanych towarów w ramach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej i hurtowej. 2. Przyjmowanie dostaw towarów, przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie. 3. Dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych, rozliczanie i zabezpieczanie utargu. 4. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub pośredniczenie w ich załatwianiu. 12

13 3. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie sprzedawca Symbol cyfrowy 522[01] 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie uczeń (słuchacz) powinien umieć: 1. przyjmować i przechowywać towary; 2. przygotowywać towary do sprzedaży; 3. eksponować towary; 4. korzystać z informacji o towarach zawartych w prospektach, ulotkach, poradnikach oraz w kodach informacyjnych w oparciu o posiadaną wiedzę towaroznawczą; 5. rozróżniać cechy towarów; 6. stosować nowoczesne i specjalne formy sprzedaży; 7. prowadzić właściwą rozmowę sprzedażową; 8. prezentować towar i udzielać odpowiednich porad; 9. wystawiać dokumenty związane z obrotem towarowym; 10. prowadzić ewidencję sprzedaży; 11. sprawnie dokonywać obliczeń rachunkowych oraz szacować wyniki; 12. inkasować należności i odprowadzać utargi; 13. obliczać ceny, marże, podatek od towarów i usług, zapasy towarów; 14. obliczać różnice inwentaryzacyjne; 13

14 15. dokonywać inwentaryzacji towarów; 16. obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach; 17. obsługiwać komputer i korzystać z programów użytkowych; 18. stosować przepisy dotyczące uprawnień klienta z tytułu gwarancji i rękojmi; 19. zbierać informacje o potrzebach klientów; 20. dbać o właściwą zależność między działalnością placówki handlowej a otoczeniem; 21. racjonalnie wykorzystywać powierzchnię sklepu; 22. dbać o estetykę sklepu; 23. przewidywać wielkość sprzedaży oraz rotację w celu ustalenia zapotrzebowania na towary; 24. pozyskiwać nabywców, zbierać zamówienia i zawierać umowy sprzedaży w oparciu o oferowane przez akwizytora próbki, prospekty oraz wzory; 25. nawiązywać kontakty z nabywcą i prowadzić bezpośrednią sprzedaż przez akwizytora; 26. posługiwać się podstawowymi przepisami prawa pracy; 27. racjonalnie organizować pracę własną; 28. działać zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu; 29. przestrzegać przepisów: bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i sanitarno-epidemiologicznych. 14 B. WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE WŁAŚCIWE DLA ZAWODU Sprzedawcę powinien charakteryzować: 1. dobry ogólny stan zdrowia; 2. dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna, która umożliwia pracę w pozycji stojącej i w ciągłym ruchu; 3. dobra prezencja; 4. spokojny głos i wyraźny sposób mówienia; 5. spostrzegawczość; 6. dobra pamięć;

15 7. zrównoważenie emocjonalne; 8. akceptowanie usługowego charakteru pracy oraz chęć służenia pomocą nabywcy; 9. komunikatywność umiejętność łatwego i szybkiego dostosowania się do różnych typów psychologicznych ludzi; 10. kultura osobista; 11. poczucie obowiązku i odpowiedzialności; 12. uczciwość; 13. ogólna inteligencja; 14. poczucie estetyki; 15. umiejętność pracy w grupie. C. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek człowiek. W procesie dydaktyczno-wychowawczym należy zatem położyć nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególności takich jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, zamiłowanie do porządku, dbałość o własny wygląd. Zadania zawodowe sprzedawcy obejmują zadania właściwe dla zawodów: akwizytor oraz pracownik salonu sprzedaży, czyli punktu sprzedaży o wysokim standardzie obsługi. W podstawie programowej przewidziano także ukształtowanie takich umiejętności, które pozwalają na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) oraz wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej, a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Realizacja zajęć w szkole powinna odbywać się w klasopracowniach: sprzedaży towarów, towaroznawczej, promocji. Wyjątek stanowi nauka obsługi komputera, która bezwzględnie powinna odbywać się w pracowni informatycznej, wyposażonej w minimum 8 komputerów typu IBM PC wraz z aktualnym oprogramowaniem użytkowym (jedno stanowisko dla 2 uczniów /słuchaczy). 15

16 Klasopracownia sprzedaży towarów powinna być wyposażona przede wszystkim w druki dokumentów, które wypełnia sprzedawca. Wyposażenie w inne środki dydaktyczne, jak kasa fiskalna, metkownica, uzależnione jest od tego, gdzie i w jakich warunkach uczniowie (słuchacze) odbywają praktyki zawodowe (sklep, stoisko, kiosk, hurtownia). Wyposażenie pracowni w urządzenia służące do ekspozycji towarów pozwoliłyby na wykonywanie szeregu ćwiczeń w tym zakresie, nie jest to jednak warunek konieczny przy właściwej realizacji praktyk zawodowych. Klasopracownia towaroznawcza powinna być wyposażona w podstawowy sprzęt i aparaturę pomiarową, jak: waga techniczna, mikroskop, lupa, psychrometr, areometr, pehametr, a także powinny być w niej zgromadzone próbki i eksponaty towarów, w szczególności: kolekcje i zestawy tkanin, niektórych artykułów spożywczych oraz eksponaty różnych opakowań. Klasopracownia promocji powinna być wyposażona w sprzęt audiowizualny wraz z zestawem przedmiotowych kaset VHS, podstawowy sprzęt wystawienniczy, w szczególności: manekiny, atrapy, stojaki, gondole, repliki okien wystawowych. Obsługa urządzeń technicznych, wykorzystywanych w punktach sprzedaży detalicznej, to jedna z bardzo istotnych umiejętności, jakie musi posiadać każdy sprzedawca. Rzadko jednak szkoła jest w stanie wyposażyć szkolne pracownie w ten ciągle udoskonalany i szeroki asortyment sprzętu. Dlatego też organizacja zajęć praktycznych powinna zapewniać opanowanie umiejętności związanych z obsługą sprzętu. Uczeń nie musi jednak biegle obsługiwać tych urządzeń, bowiem dopiero w procesie pracy nabędzie wystarczającej biegłości w ich obsłudze. Zakres umiejętności i treści kształcenia dla zawodu zostały ujęte w czterech blokach programowych: 1. Sprzedaż towarów. 2. Wiedza o towarach. 3. Rozliczenia finansowe. 4. Ogólnoekonomiczny. Podstawą takiego podziału było zgrupowanie umiejętności o wspólnym źródle wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podobieństwo poszczególnych umiejętności, wynikające z opisu kwalifikacji absolwenta. W zawodzie sprzedawca nie przewiduje się specjalizacji, chociaż nie na- 16

17 leży wykluczyć w przyszłości specjalizacji w zakresie sprzedaży w sklepach samoobsługowych, gdzie sprzedawca koordynowałby proces sprzedaży oraz sprzedaży w sklepie z tradycyjną formą obsługi, gdzie pierwszoplanowe byłyby kwalifikacje sprzedawcy związane ze sposobem prowadzenia rozmowy sprzedażowej i szeroką wiedzą towaroznawczą. Doskonalenie zawodowe powinno obejmować systematyczne aktualizowanie wiedzy o towarach wprowadzanych na rynek, a także o nowych technikach sprzedaży czy inkasie należności. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % * SPRZEDAŻ TOWARÓW 42 WIEDZA O TOWARACH 15 ROZLICZENIA FINANSOWE 15 OGÓLNOEKONOMICZNY 8 RAZEM 80** * Podział godzin na poszczególne bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodzieży, jak i dorosłych (w systemie stacjonarnym i zaocznym). ** Pozostałe 20% godzin pozostaje do dyspozycji autorów programów nauczania, którzy powinni dostosować je do potrzeb lokalnego rynku pracy. III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH 1. Cele kształcenia BLOK SPRZEDAŻ TOWARÓW Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1. dokonywać odbioru ilościowego towarów; 2. uzupełniać towary w sali sprzedażowej tak, aby zapewnić klientom niezbędny wybór; 17

18 3. rozmieszczać i eksponować towary na urządzeniach sklepowych; 4. stosować różne formy sprzedaży w konkretnych warunkach; 5. współdziałać w organizacji procesu sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej; 6. dostosowywać przebieg rozmowy sprzedażowej do typu klienta i rodzaju towaru; 7. prezentować towary, w tym przekazywać o nich informacje; 8. obsługiwać urządzenia i środki techniczne; 9. pozyskiwać informacje o potrzebach klientów; 10. określać zakres i zasady współpracy przedsiębiorstwa handlowego z otoczeniem; 11. wpływać na wizerunek przedsiębiorstwa handlowego; 12. wyszukiwać potencjalnych nabywców, zbierać o nich informacje; 13. zamawiać towar; 14. stosować zasady sprzedaży akwizycyjnej; 15. stosować środki aktywizacji sprzedaży degustacja, prezentacja, konkursy. 2. Treści kształcenia (działy programowe) I. Organizacja i technika handlu detalicznego 1. Przebieg procesu sprzedaży. a) Zaopatrywanie sklepu. b) Przygotowanie towarów do sprzedaży. c) Sztuka sprzedaży. d) Postępowanie po zakończeniu sprzedaży. 2. Warunki techniczne sprzedaży. a) Lokal sklepowy. b) Maszyny i urządzenia techniczne. II. Technika sprzedaży akwizycyjnej III. Otoczenie przedsiębiorstwa handlowego IV. Marketing w handlu detalicznym V. Promocja 18

19 3. Zalecenia dotyczące oceniania W ocenie umiejętności proponuje się wykorzystanie następujących kryteriów: 1. poprawne posługiwanie się terminologią z zakresu handlu; 2. dostosowywanie przebiegu rozmowy sprzedażowej do typu klienta; 3. atrakcyjne prezentowanie towaru; 4. pozyskiwanie informacji o potrzebach klientów; 5. rozumienie zasad współpracy przedsiębiorstwa handlowego z otoczeniem i kształtowanie właściwego wizerunku przedsiębiorstwa. Proponuje się następujące metody kontroli wyników kształcenia: 1. ćwiczenia praktyczne, w tym tzw. rozmowy sprzedażowe ; 2. obserwacja działań w typowej sytuacji zawodowej; 3. sprawdzian testowy o różnych formach zadań; 4. pytania problemowe. Niezależnie od tego podstawowego kryterium przy ocenianiu poziomu opanowania poszczególnych umiejętności przez uczniów celowe wydaje się uwzględnianie następujących zasad: 1. uczeń powinien opanować wszystkie umiejętności określone w tym bloku; 2. opanowanie umiejętności ma charakter alternatywny, tzn. uczeń umie lub nie umie wykonać określone zadanie; 3. stopień opanowania umiejętności może być różny, np. zadanie może być wykonane szybciej lub wolniej, przy pierwszej lub kolejnej próbie, bezbłędnie lub z błędem, ale zauważonym i poprawionym przez ucznia; 4. istotna jest również forma wykonania zadania, opracowania wyników i prezentacji wiedzy, w szczególności: sposób zapisywania liczb, estetyka, dokładność przygotowania i pracy z dokumentami, dokładność obliczeń i szacowania wyników, precyzja formułowania myśli, kontrola emocji, komunikatywność, gotowość do aktualizacji wiedzy. Kształcenie umiejętności określonych w bloku programowym odbywa się zarówno podczas zajęć teoretycznych (w szkole), jak i zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej. Zarówno w czasie zajęć teoretycznych, jak i praktycznych bardzo ważne jest obserwowanie i uwzględnianie przy ocenianiu ucznia (słuchacza) jego postawy. 19

20 Sprawdzanie osiągnięć uczniów (słuchaczy) w czasie zajęć praktycznych powinno się odbywać przede wszystkim przez obserwację sposobu wykonywania powierzonych zadań. BLOK WIEDZA O TOWARACH 1. Cele kształcenia Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć: 1. posługiwać się pojęciami z zakresu towaroznawstwa; 2. posługiwać się normami i korzystać z informacji w nich zawartych do oceniania jakości towarów, sposobu przechowywania i transportu; 3. określać cechy niepożądane lub objawy psucia się towarów; 4. sprawdzać jakość sprzedawanych towarów za pomocą dostępnych metod; 5. odczytywać i interpretować oznaczenia na towarach, w szczególności: kody, znaki kontroli jakości, ochrony i bezpieczeństwa, obecności konserwantów, terminy przydatności; 6. udzielać porad praktycznych, w szczególności odnośnie produktów, ich zastosowania, działania, substytutów; 7. korzystać z informacji o towarach zawartych w prospektach, ulotkach, poradnikach. 2. Treści kształcenia (działy programowe) I. Wiadomości ogólne o towarach. 1. Istota i znaczenie towaroznawstwa. 2. Klasyfikacja towarów i opakowań. 3. Normalizacja i normy. 4. Badanie jakości i odbiór jakościowy towarów. 5. Transport, magazynowanie, przechowywanie towarów. 20 II. Towaroznawstwo artykułów żywnościowych. 1. Charakterystyka i podział na grupy artykułów spożywczych. 2. Podstawowe składniki artykułów spożywczych.

21 3. Wartość odżywcza i kaloryczna artykułów spożywczych. 4. Wymagania higieniczno-sanitarne w procesie obrotu artykułami spożywczymi. III. Towaroznawstwo artykułów nieżywnościowych. 1. Charakterystyka i podział na grupy, rodzaje i odmiany wybranych artykułów nieżywnościowych, wyprodukowanych przez różne branże przemysłu. 2. Badanie artykułów nieżywnościowych: a. metodą organoleptyczną, b. za pomocą prostych przyrządów. 3. Opakowania, oznaczenia towarowe, instrukcje. 3. Zalecenia dotyczące oceniania W ocenie umiejętności proponuje się wykorzystanie następujących kryteriów: 1. poprawne posługiwanie się terminologią z zakresu towaroznawstwa; 2. korzystanie z różnych źródeł informacji o towarze; 3. korzystanie z informacji o towarze zamieszczonych na towarze lub jego opakowaniu; 4. udzielanie porad o towarach; 5. rozróżnianie towarów dobrej i złej jakości. Proponuje się następujące metody kontroli wyników kształcenia: 1. testy sprawdzające poziom wiedzy teoretycznej stosując metody pomiaru, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć robić; 2. rozwiązywanie konkretnych zadań symulacje, na podstawie których ocenić można stopień opanowania umiejętności, stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych; 3. obserwacja postawy ucznia (słuchacza). Kształcenie umiejętności określonych w bloku programowym odbywa się zarówno podczas zajęć teoretycznych (w szkole), jak i zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej. Zarówno w czasie zajęć teoretycznych, jak i praktycznych bardzo ważne jest obserwowanie i uwzględnianie przy ocenianiu ucznia (słuchacza) jego postawy. 21

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINSTRACJI

TECHNIK ADMINSTRACJI TECHNIK ADMINSTRACJI Symbol zawodu 334306 PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń ( słuchacz) powinien umieć : określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zawód: technik ekonomista nr programu nauczania: 331403_P Opracowanie: mgr Małgorzata Chudeusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 I. Wiadomości wstępne Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 Praktyka zawodowa stanowi istotny element w procesie przygotowania zawodowego ucznia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE: PRZEDMIOTOWY SYESTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK 311[07] dla uczniów klasy III elektronicznej Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu procesy technologiczne w gastronomii w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Opracowanie: Alicja Wojnach Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach. Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego Przedmiotowy System Oceniania Zespół przedmiotów przyrodniczych Geografia I. RODAK, H.SIECZKOŚ 1 Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r s k i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r s k i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo