Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim"

Transkrypt

1 DR MICHAŁ HERBICH Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim OPRACOWANIE DLA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ Warszawa, kwiecień 2010 r.

2

3 1. Podsumowanie 97 Część pierwsza stan rynku i propozycja Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM Wprowadzenie Dwa pierwsze filary systemu emerytalnego analiza stanu Otwarte Fundusze Emerytalne stan po 10-ciu latach od reformy systemu Prognozowane stopy zastąpienia w obowiązkowych filarach systemu ubezpieczeń emerytalnych Ubezpieczenia indywidualne w trzecim filarze analiza stanu Cele IKE Ograniczenia IKE IKE stan na koniec 2009 roku Propozycja Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM Opinie na temat propozycji 116 Część druga instrumenty długoterminowego oszczędzania Aktywa długoterminowego oszczędzania - analiza S&P500 a WIG Część trzecia długoterminowa prognoza demograficzna Demografia Polska na tle innych krajów Kwestia zastępowalności pokoleń Średnia długość życia Wskaźnik obciążenia demograficznego Prognozy demograficzne 127 Część czwarta analiza rozwiązań w zakresie dobrowolnych programów emerytalnych z wybranych krajów Unii Europejskiej Wprowadzenie. Koncepcja wielofilarowego systemu wg Banku Światowego Scenariusze reform wg Banku Światowego Kwestie zwolnień podatkowych w ramach systemów emerytalnych Kwestia annuityzacji świadczeń Przykłady rozwiązań południowoamerykańskie systemy emerytalne Przykłady rozwiązań Europa Środkowowschodnia Dobrowolny filar emerytalny Dobrowolne programy emerytalne w Wielkiej Brytanii Dobrowolne programy emerytalne na Węgrzech Dobrowolne programy emerytalne w Europie przegląd rozwiązań podatkowych

4 III filar recepta na wyższą emeryturę Część piąta wariantowe propozycje rozwiązań w zakresie dobrowolnych programów emerytalnych w Polsce Cel modelu Założenia modelu Założenia ekonomiczne Założenia demograficzne Założenia odnośnie waloryzacji składek w ramach FUS Pozostałe założenia Rezultaty Stopy zastąpienia w pierwszych dwóch filarach systemu Diagnoza pierwszych dwóch filarów systemu Modelowy III filar fundowany Założenia modelu Rezultaty Rezultaty kalkulacji w przykładach Limity podatkowe, progresywne z wiekiem przystąpienia Analiza zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego do budżetu państwa Podsumowanie rezultatów

5 Analiza dobrowolnych programów emerytalnych w Polsce 1. Podsumowanie Opracowanie niniejsze ma na celu przedstawienie koncepcji indywidualnych, dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w ramach tzw. III filaru wg klasyfikacji Banku Światowego. Punktem odniesienia analiz są: sytuacja systemu emerytalnego w Polsce po dziesięciu latach od wprowadzenia reformy emerytalnej i po 6-ciu latach od wprowadzenia indywidualnych kont emerytalnych; zalecenia i diagnozy Banku Światowego; analizy OECD systemów emerytalnych i ich prognozy dla krajów zrzeszonych; III-ci filar emerytalny w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Wsparciem pierwszych dwóch filarów emerytalnych w Polsce miały zostać IKE wprowadzone w 2004 roku. Po sześciu latach od tej reformy wiemy już, że nie stały się one popularnym sposobem oszczędzania na emeryturę liczba kont na koniec 2009 roku wynosi ok. 0,8 mln zaś aktywnych jest ok. 1/3. Sytuacja ta zdaniem niektórych ekspertów wynika z faktu, że polskie IKE nie są de facto III-cim filarem, tylko formą oszczędzania zwolnioną od podatku od zysków kapitałowych. W większości państw europejskich dominuje bowiem system: exempt-exempt-tax (EET), w którym dopiero świadczenia pod legają podatkowi dochodowemu, zaś składki zwolnione są z niego. Jest to logicznym uzupełnieniem pierwszych dwóch filarów, funkcjonujących w takim właśnie reżimie podatkowym. Wysokość wpłat oraz wysokość zgromadzonego kapitału w IKE także nie gwarantują odpowiedniego uzupełnienia dla niskich stóp zastąpienia prognozowanych dla pierwszych dwóch filarów. Te stopy zastąpienia wynoszą bowiem w Polsce: dla mężczyzn 58 proc., dla kobiet 35 proc. Wynik dla kobiet jest szczególnie niski spośród krajów OECD jedynie Japonia oraz trzy kraje anglosaskie mają niższe stopy zastąpienia. Tam jednak funkcjonują dojrzałe systemy dobrowolne w ramach trzeciego filaru o bardzo wysokich średnich wpłatach i kapitałach emerytalnych per capita. Wyniku dla kobiet nie poprawi znacząco nawet zastosowanie szczególne EU Gender Directive do tablic trwania życia (nie więcej niż o 3 punkty procentowe w górę). 97

6 III filar recepta na wyższą emeryturę Projekcje opisane w niniejszym opracowaniu opierają się na prognozach demograficznych oraz na prognozach wskaźników ekonomicznych i rynkowych popartych ich analizą historyczną. Pierwsze z nich mają kolosalne znaczenie dla wydolności systemu repartycyjnego opartego o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Projekcje tak zwanego obciążenia demograficznego (zarówno autorskie jak i OECD dla Polski) pokazują, że efekt starzenia się wyży demograficznych spowoduje w ciągu następnych kilku dekad, że z obecnych ponad 4 osób w wieku produkcyjnym przypadających na 1 osobę w wieku emerytalnym, w ciągu następnych 15 lat wskaźnik ten spadnie do 2,5, a w ciągu 40 lat do 1,5. Nie tylko zagrażać to będzie wydolności całego systemu, a co najmniej przyczyni się do zwiększonego bardzo istotnie obciążenia fiskalnego społeczeństwa, ale spowoduje również, że obecnie wysokie wskaźniki waloryzacji istotnie spadną (aż do minimum wynoszącego wskaźnik inflacyjny). Drugie z nich prognozy wskaźników ekonomicznych i rynkowych mają szczególne znaczenie dla projekcji wartości inwestycji kapitałowych w filarach fundowanych. Inwestycja w indeks giełdowy jest historycznie najbardziej rentowną inwestycją. Ryzyko inwestycji w akcje nie skaluje się proporcjonalnie z długością trwania inwestycji, co wynika ze statystycznej natury zwrotów na rynku kapitałowym zależność ta jest co najwyżej pierwiastkowa. Do tego dochodzi efekt znany przez ekonomistów, zwany mean reversion, czyli efekt powrotu do trendu. Analizy przedstawione w części dotyczącej inwestycji opierają się na badaniu indeksu S&P500, jednego z najbardziej uznanych i najstarszych indeksów na świecie. Historia polskiego rynku kapitałowego jest za krótka. Z punktu widzenia emerytury sens ma badanie okresów co najmniej długości jednego pokolenia. Dla nich stopy zwrotu z indeksu są na poziomie 11 proc.-14 proc. Przyjęte do analiz 10 proc., jako oczekiwane stopy zwrotu z portfela akcji wyglądają ostrożnie. Wiele państw odblokowało możliwość inwestycji w akcje w dużym zakresie, w ra - mach okresu składkowego do emerytury. Stąd też często funkcjonują fundusze A, B, C różniące się dozwolonym poziomem zaangażowania w akcje. Porównanie efektywności systemu repartycyjnego ZUS oraz OFE w generowaniu kapitału emerytalnego pokazuje, że pomimo, iż składka do OFE wynosi 37 proc. składki emerytalnej, to emerytura z OFE ma duże szanse być wyższa, choć OFE inwestuje jedynie 35 proc. w akcje. Dobrowolny filar, z natury swojej będący uzupełnieniem filarów obowiązkowych, powinien mieć liberalne zasady inwestowania. Projekcje bazujące na 75-procentowym udziale akcji w portfelu inwestycji pokazują, że mimo zakładanego udziału składki w III-ci filar na poziomie kilkunastu procent całej składki emerytalnej (I-III filar), pozwala ona na wygenerowanie kapitału wyższego niż I-szy filar (aż o jedną czwartą) oraz porównywalnego II-gim filarem. Opracowanie przedstawia tezę, o konieczności wprowadzenia III-ego filaru emerytalnego opartego na reżimie podatkowych EET z limitem składek rocznych objętych zwolnieniem od podatku dochodowego. Propozycja nie idzie tak daleko, jak niedawny projekt Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM, który zawierał ten limit w wysokości 12 tys. zł rocznie. Taki limit jest i tak nieosiągalny dla średnio zarabiających obywateli, daje natomiast bardzo duże możliwości odliczeń podatkowych dla najlepiej zarabiających. Proponowane w niniejszym opracowaniu limity przedstawione 98

7 Analiza dobrowolnych programów emerytalnych w Polsce są w dwóch wariantach: 1200 zł/rok lub 2400 zł/rok. Pierwszy z nich jest realnym limitem (osiąganym lub przekraczanym przez uczestników IKE) nie gwarantuje on jednak odpowiednio wysokich stóp zastąpienia. Może okazać się nieatrakcyjny. Drugi limit wygląda realnie pozwala na zadowalające stopy zastąpienia od 12 proc. do 35 proc. w zależności od płci oraz metody indeksacji limitu (urealnianego wskaźnikiem inflacji lub wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń). Dla lepiej zarabiających istnienie tego limitu nie daje tak wysokich stóp zastąpienia, ale też w sposób nieuzasadniony nie obciąża budżetu. Szacowane efekty podatkowe dla budżetu państwa przy zastosowaniu najbardziej wymagającego podejścia (limit 2400 zł indeksowany wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń) nie przekraczają pół miliarda złotych rocznie w ciągu najbliższych kilku lat, nawet jeżeli 10 proc. ubezpieczonych w ZUS zdecyduje się przekazywać składkę do III-ego filaru, czyli znacznie więcej niż posiadaczy IKE (nie mówiąc o aktywnych posiadaczach). 99

8

9 Stan rynku i propozycja Komitetu RAZEM Część pierwsza stan rynku i propozycja Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM 2. Wprowadzenie System emerytalny w Polsce oparty jest na trzech filarach: I, II obligatoryjnych oraz III dobrowolnym. Osoby chcące indywidualnie skorzystać z dobrowolnego, III-ego filaru systemu mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych w ramach tzw. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), o ile środki zgromadzone w programach inwestycyjnych zaklasyfikowanych jako IKE, zostaną spożytkowane w celach emerytalnych zapisanych ustawowo. Suma rocznych składek, z których inwestycja podlega zwolnieniu od ww. podatku jest również limitowana ustawowo. Warto wspomnieć, że dodatkowym źródłem inwestycji emerytalnych są tzw. Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), w których pracodawca funduje pracownikom inwestycje na cele emerytalne. Celem niniejszego opracowania jest przegląd, diagnoza i zarysowanie propozycji roz wiązań dotyczących III filaru systemu emerytalnego, dla osób pragnących indywidualnie inwestować wolne środki na emeryturę. W zamyśle propozycje te mają być skierowane bezpośrednio do obywateli, w odróżnieniu od PPE a w analogii do IKE. Propozycje te uzupełniałyby zatem ograniczone możliwości programów IKE. 3. Dwa pierwsze filary systemu emerytalnego analiza stanu Świadczenia społeczne są obsługiwane oddzielnie dla rolników, w ramach tzw. Kasy Rol - niczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz pozostałych pracujących w ramach Za kładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). System KRUS zostanie w tym opracowaniu pominięty. Na obecny kształt systemu emerytalnego największy wpływ mają dwa pierwsze filary: I Filar System repartycyjny (pay-as-you-go, PAYG). Pierwszy filar funkcjonuje w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), ob - słu giwanego przez ZUS. System jest obligatoryjny wobec wszystkich pracujących oby wateli niezależnie od wieku. 101

10 III filar recepta na wyższą emeryturę Według obecnego stanu prawa w Polsce (marzec 2010) do ZUS w ramach składek na ubezpieczenia społeczne trafia 19,52 proc. (a docelowo, w przypadku osób objętych II filarem systemu: 12,22 proc.) podstawy, będącej wynagrodzeniem brutto. Limit roczny pod stawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30-krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg Głównego Urzędu Sta tystycznego (GUS). Składki emerytalne I filaru (podobnie jak inne elementy ubezpieczeń społecznych: składki rentowe i chorobowe), ponoszone przez ubezpieczonego podlegają odliczeniu od dochoću dla celów podatkowych. Świadczenia emerytalne (środki wypłacane) opodatkowane są natomiast według zasad ogólnych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki zgromadzone w FUS nie podlegają dziedziczeniu. Sposób waloryzacji składek określanie kapitału ubezpieczonego. Składki wpłacane na rzecz FUS są waloryzowane corocznie, co stanowi podstawę wyceny kapitału zgromadzonego przez ubezpieczonego w ramach I filaru. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskaźnik waloryzacji składek jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego (z zastrzeżeniem że wskaźnik nie może być niższy od pierwszego składnika, czyli inflacji). Wykres poniżej pokazuje historyczne wskaźniki waloryzacji. Wykres 1. stopa waloryzacji składek ZUS w latach (pominięto rok 2000 w kalkulacji średniej stopy, ponieważ rok 2000 był jeszcze rokiem wysokiej inflacji w Polsce 7,5 proc.) Źródło: ZUS 102

11 Stan rynku i propozycja Komitetu RAZEM II Filar Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Filar ten powstał w 1999 roku w ramach reformy systemu emerytalnego. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 nie są objęte tym filarem reformy. One otrzymują emerytury ustalone zgodnie z tzw. umową międzypokoleniową, czyli wg starego systemu emerytalnego sprzed reformy. Filarem II-gim objęte są osoby później urodzone, natomiast filar ten jest obligatoryjny dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku. Według obecnego stanu prawa w Polsce (marzec 2010) do OFE od osób objętych tym filarem w ramach składek na ubezpieczenia społeczne trafia 7,30 proc. podstawy, bę dą cej wynagrodzeniem brutto. Podobnie jak w I filarze roczny limit podstawy wy mia ru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 30-krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Składki emerytalne II filaru, ponoszone przez ubezpieczonego podlegają odliczeniu od dochodu dla celów podatkowych. Świadczenia emerytalne (środki wypłacane) opodatkowane są natomiast według zasad ogólnych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki zgromadzone w OFE nie podlegają dziedziczeniu z zasady nie stanowią części spadku. Członek OFE wyznacza beneficjentów, którym przekazywane są środki po jego śmierci, całkowicie niezależnie od dziedziczenia spadku. Wobec braku wskazania beneficjentów środki te stanowią część masy spadkowej. Małżonek ubezpieczonego otrzymuje tylko wypłatę gwarantowaną, jeżeli śmierć współmałżonka nastąpi w ciągu trzech lat od przejścia na emeryturę. W dalszej części rozdziału opisany zostanie stan i diagnoza II filaru reformy, który po uzupełnieniu w kolejnych rozdziałach o diagnozę obecnego kształtu III filaru stanowić będzie właściwą bazę do dyskusji o przyszłości dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych w Polsce. System repartycyjny, jako ten, który z definicji nie wyjdzie poza kontrolę państwa i strefy finansów publicznych, nie będzie dalej omawiany w szerszym zakresie niż tło do zasadniczych kwestii. 3.1 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE STAN PO 10-CIU LATACH OD REFORMY SYSTEMU Na koniec 2009 roku w Polsce funkcjonujących było 14 OFE. W sumie, od momentu wdrożenia reformy istniały 22 OFE. Zgodnie z zapisami w Centralnym Rejestrze Człon - ków OFE w ZUS ogółem zapisanych do OFE jest członków na koniec 2009 roku. Ogółem wg stanu na dzień 1 grudnia 2009 w OFE znajduje się 180,5 mld zł aktywów. Największym funduszem od lat jest AVIVA (45,9 mld zł), która choć ma mniej członków od kolejnego funduszu ING OFE 1 (43,6 mld zł) oraz niższą cenę jednostki, to przeważa fakt, że ma starszych członków (którzy dłużej gromadzili środki). Najmniejszym OFE jest OFE Polsat ze środkami na poziomie 1,7 mld zł. 1. Do niedawna ING Nationale Nederlanden. 103

12 III filar recepta na wyższą emeryturę Opłaty pobierane przez OFE na rzecz PTE Od środków wpłacanych do OFE, Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), które zarządzają funduszami, pobierają opłaty: Opłatę dystrybucyjną od składki: do 31 grudnia 2009 OFE pobierały prowizję dla nowych członków na poziomie 7 proc. 2 od 1 stycznia 2010 obowiązuje maksymalna stawka: 3,5 proc. Opłatę za zarządzanie od wartości aktywów: Część stała. Opłata za zarządzanie pobierana jest z aktywów funduszu i wynosi maksymalnie 0,045 proc. miesięcznie, przy wartości aktywów do 8 mld zł 3. Powyżej tej wartości opłata ustawowo maleje. OFE zapisują w statutach limity kwotowe, które wpływają na wysokość opłat po - bie ranych przez fundusze. Limity, które miały wpływ na obniżenie opłat względem uczestników istniały w: AIG OFE, Generali OFE oraz ING OFE. Dodatkowa część zmienna. Ta część zależna jest od wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusz wy - sokość tej opłaty wynosi 0,005 proc. wartości aktywów netto w skali miesiąca dla fun duszu, który osiągnął w danym okresie najwyższą stopę zwrotu. Cześć zmienna opłaty za zarządzanie nie jest pobierana w funduszu, który osiągnął w danym okre sie najniższą stopę zwrotu. W pozostałych funduszach ta część opłaty pobierana jest proporcjonalnie do osiągniętych wyników: tym większa im wyższa stopa zwrotu. Dodatkowo za zmianę OFE członek, z własnych środków, opłaca koszty przeniesienia na rzecz PTE, które do tej pory zarządzało jego jednostkami. Opłata ta wynosi: 0 zł jeżeli upłynęły 24 miesiące nieprzerwanego członkostwa w danym funduszu; 80 zł, jeżeli do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale nie mniej niż 24 miesiące; 160 zł, jeżeli do dnia dokonania wypłaty transferowej do innego funduszu upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy. 2. Z wyjątkiem Allianz Polska OFE, który pobierał prowizję równą 4 proc. 3. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ING OFE, OFE PZU Złota Jesień, Amplico OFE, AXA OFE przekroczyły próg 8 mld zł (wg stanu na koniec 2009 roku). 104

13 Stan rynku i propozycja Komitetu RAZEM Wykres 2. Rozkład liczby ubezpieczonych w ZUS oraz członków OFE (ogółem) względem wieku ubezpieczonych, w 2005 roku Źródło: ZUS Wykres 3. Liczba członków OFE i aktywa OFE *) Od dnia r. nastąpiła zmiana nazwy Bankowy OFE na PKO BP Bankowy OFE Źródło: ZUS Stopy zwrotu OFE Podstawowym wskaźnikiem rentowności inwestycji w ramach OFE są zmiany cen jednostek uczestnictwa w funduszach. Jednak ze względu na istotną wysokość opłaty dystrybucyjnej należy i ten czynnik uwzględnić do pełnej oceny rentowności. 105

14 III filar recepta na wyższą emeryturę Wykres 4. Wartości jednostek uczestnictwa OFE oraz średnioroczne stopy zwrotu (wykazane liczbowo nad słupkami) Źródło: KNF Wykres 4 pokazuje ranking OFE pod względem ceny jednostki. Pokazano również średnioroczne stopy zwrotu z inwestycji w jednostki od początku okresów działalności OFE. Większość OFE rozpoczęło funkcjonowanie pomiędzy 20 a 25 maja 1999 roku. Warto jednak pamiętać, że Pekao OFE oraz AEGON OFE zaczęły działalność nieco później od innych (odpowiednio 19 lipca 1999 roku oraz 11 sierpnia 1999 roku). W przypadku innego funduszu AEGON OFE wystarczyły 3 dni opóźnienia w starcie, by uzyskać nieco wyższą stopę zwrotu niż AVIVA OFE, pomimo faktu, że AVIVA OFE ma nieco wyższą cenę jednostki. Wszystkie fundusze startowały z ceną jednostki równą 10 zł/j.u. Samo porównanie średniorocznych stóp zwrotu z jednostek nie powie nam jednak wiele o efektywności pomnażania kapitału ubezpieczonych, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę opłat dystrybucyjnych (wynoszących 7 proc. przed rokiem 2010). Dodatkowo uwzględniony zostanie fakt, że odkładanie środków w OFE odbywa się w sposób ciągły. Założony zostanie proces ciągłego płacenia składki do OFE. Składka indeksowana będzie wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w latach (Wykres 5.). 106

15 Stan rynku i propozycja Komitetu RAZEM Wykres 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej Źródło: GUS Wynik kalkulacji zwrotu z takiej ciągłej inwestycji w OFE dla dwóch dominujących na rynku podmiotów Aviva OFE oraz ING OFE (razem gromadzą one niemal połowę aktywów OFE ogółem) jest następujący: Tabela 1. Porównanie efektywności zarządzania wybranymi OFE z indeksem WIG Równoważna średnia Stosunek roczna stopa uzbieranych odsetek Równoważna Stopa zwrotu zwrotu do wpłaconej średnioroczna z inwestycji dla inwestycji Nazwa OFE składki stopa zwrotu w jednostkę w indeks WIG (przed opłatą ( ) uczestnictwa bez opłat dystrybucyjną) ( ) dystrybucyjnych ( ) Aviva OFE 35,20 proc. 6,02 proc. 9,79 proc. 9,42 proc. ING OFE 40,30 proc. 6,75 proc. 10,59 proc. Uzyskane w ten sposób stopy zwrotu są istotnie niższe (o ok. 3,8 proc.) od tych, które wynikają jedynie ze zmiany ceny jednostki uczestnictwa. Poniekąd wynika to z faktu, że opłata dystrybucyjna była wysoka. Ale ten czynnik odpowiada za 1,3 proc. przy tym (dziesięcioletnim) horyzoncie inwestycyjnym dla ciągłego napływu składki. Dominującym czynnikiem, odpowiedzialnym za tę różnicę jest czas, w jakim nastąpiło 107

16 III filar recepta na wyższą emeryturę załamanie na rynku kapitałowym i finansowym. W latach sporo środków zgromadzonych w OFE zostało poddanych szokowi związanemu z kryzysem ich masa zaważyła na takiej obniżce finalnych stóp zwrotu. Co więcej: można śmiało powiedzieć, że zważywszy skalę i czas tego kryzysu te skalkulowane stopy zwrotu netto, na poziomie 6-7 proc., są wysokie. Wykres 6. Cena jednostki uczestnictwa w największym OFE (Aviva OFE) oraz WIG przeskalowany tak, aby na dzień 20 maja 1999 wynosił 10 (dzień rozpoczęcia działalności Aviva OFE wtedy CU BZ WBK OFE). Linie przerywane ilustrują głębokość kryzysu poprzez odniesienie spadku do momentu ostatniej wartości indeksu/jednostki Źródło: KNF Ograniczenia OFE OFE posiadają ustawowe limity inwestycyjne, wedle których przede wszystkim nie więcej niż 40 proc. środków funduszu może być zainwestowane w akcje na regulowanym rynku giełdowym. Przy znacznej dziennej zmienności tych aktywów oznacza, to że PTE de facto starają się nie przekraczać limitu 35 proc. aktywów w akcjach w zarządzanych przez siebie OFE. Pod ogniem krytyki wielu analityków znajduje się też fakt istnienia tzw. minimalnej wymaganej stopy zwrotu w okresie 36 miesięcy: jest to stopa zwrotu niższa o 50 proc. od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w tym okresie lub niższa o 4 punkty procentowe od tej średniej w zależności od tego, która z tych wartości będzie mniejsza. Jeżeli faktyczna stopa zwrotu jest niższa od minimalnej wymaganej stopy zwrotu, zarządzający OFE zobowiązani są do dokapitalizowania funduszu. Krytyka opiera się na tym, że tak zdefiniowana gwarancja ogranicza konkurencję poprzez zwiększenie awersji do ryzyka u zarządzających funduszami. De facto wszystkie OFE zarządzane są podobnie, ponieważ chroni to je najlepiej przed zbytnią zmiennością w stosunku do ogółu OFE. 108

17 Stan rynku i propozycja Komitetu RAZEM Porównanie efektywności FUS i OFE Dwa kryzysy finansowe, które dotknęły oszczędności gromadzonych w OFE: kryzys 2002 (zwany bańką internetową) oraz kryzys zapoczątkowany w 2008 roku (upadek tzw. złych kredytów hipotecznych), przetestowały zdolności OFE do gromadzenia i wzrostu kapitału, czego wyniki przestawione zostały w poprzednim rozdziale. Tymczasem w wielu dyskusjach, które ostatnio pojawiają się na łamach prasy pojawia się teza, że w związku z powyższym można mówić o fiasku OFE oraz o istotnej przewadze systemu repartycyjnego opartego na FUS 4. Niniejszym wykonano kalkulację wartości kapitału zgromadzonego w ramach FUS od 20 maja 1999 do chwili obecnej, korzystając z tych samych założeń, co w kalkulacjach dla OFE dotyczących strumienia składek i ich indeksacji wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Do waloryzacji wykorzystano wskaźniki opisane w ustawie *z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo łecz nych oraz te przedstawione na Wykresie 1. W wyniku otrzymano następujące liczby: stosunek uzbieranych odsetek (w wyniku waloryzacji) do wpłaconych składek (analogicznie do kolumny 2 z Tabeli 1): 53,9 proc.; równoważna średnia roczna stopa zwrotu dla inwestycji w FUS (analogicznie do kolumny 3 w Tabeli 1): 8,53 proc. Zatem wyniki dla FUS w rozważanym okresie (maj 1999 luty 2010) są korzystniejsze dla ubezpieczonych niż wyniki OFE. Jednak wyniki te pozostawione bez komentarza mogą prowadzić do nieporozumień oraz wniosków tak radykalnych jak postulat zniesienia OFE Komentarz do porównania wyników OFE i FUS Faktem jest, że porównanie kapitału zgromadzonego w FUS w stosunku do OFE w okresie maj 1999 luty 2010 ujawnia wyższą stopę dochodowości dla ubezpieczenia w FUS. Warto jednak pamiętać o tym, że: W analizowanym okresie zdarzył się dotkliwy, globalny kryzys na rynkach finansowych i kapitałowych. Zwłaszcza fakt, że zdarzył się pod koniec tego okresu, kiedy masa oszczędności poddana stresowi jest największa, miał kolosalny wpływ na stopy zwrotu z OFE. Innymi słowy moment po uderzeniu kryzysu w okresie bessy jest najdotkliwszy z punktu widzenia wyników badania. Wskaźniki waloryzacji składek FUS, jak widać z Wykresu 1, zachowują się zupełnie nie zależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Wskaźnik waloryzacji w ostatnim okresie badanego przedziału lat istotnie rośnie: 12,9 proc. oraz 16,3 proc. dla lat 2007 oraz Można spodziewać się odwrotnego efektu na masę oszczędności niż względem OFE: efektu szokowego wzrostu. Wskaźnik waloryzacji składek w FUS jest sumą inflacji (rozumianą jako wzrost wskaźnika cen towarów i usług CPI) oraz ww. elementu. Próba dekompozycji średniego wskaźnika waloryzacji, który wynosi: 7,5 proc. dla badanego okresu, wyglądałaby w średnich liczbach za okres następująco: 4. Np. artykuł prof. Leokadii Oręziak w numerze 5/2010 tyg. Polityka pt. Zlikwidować OFE. 109

18 III filar recepta na wyższą emeryturę Średnia inflacja w okresie: 3,0 proc. Średni urealniony wzrost sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne: 4,5 proc. Zatem: po pierwsze: średni wskaźnik waloryzacji w całym okresie jest istotnie niższy niż w ostatnich latach (12,9 proc. oraz 16,3 proc. dla lat 2007 oraz 2008). Efekt jest ana logiczny jak dla OFE: masa kapitału zapisanego w FUS podlega pod koniec okresu stresowi, tyle że w górę w odróżnieniu od aktywów OFE. To jest bardzo ważny efekt, ponieważ de facto ostatnie lata decydowały o stopie zwrotu z obu źródeł systemu emerytalnego a w mniejszym stopniu lata poprzedzające. Zatem wyciąganie wniosków z porównania dla lat jest zbyt mocno obciążony wyjątkowymi parametrami ostatnich okresów, by móc wyciągać wnioski natury ogólnej. Te wyjątkowe parametry, to: wyjątkowo wysokie ostatnie wskaźniki waloryzacji oraz wyjątkowo niskie (nawet ujemne) stopy zwrotu z aktywów OFE. po drugie: istotnym elementem wskaźnika waloryzacji w FUS jest urealniony wzrost sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne. Powstaje pytanie: czy ten wysoki wskaźnik będzie utrzymywał się w przyszłości. Musimy mieć na uwadze fakt konwergencji z Unią Europejską, który pozytywnie wpływać będzie na wzrost wynagrodzeń w Polsce przez jakiś czas jeszcze, ale prawdopodobnie jego skala będzie malała w miarę upływu czasu. Musimy też mieć na uwadze sytuację demograficzną i jej prognozy dla Polski (ta kwestia zaadresowana jest w dalszej części opracowania). Innymi słowy: ile będzie zarabiał pracujący Kowalski i ilu będzie pracujących Kowalskich w przyszłości. W analizowanym okresie OFE pobierały opłaty dystrybucyjne w wysokości 7 proc. od składki. Obecnie od stycznia 2010 opłaty te wynoszą 3,5 proc. Zrekalkulowanie wyników OFE przy tym parametrze kosztowym pozwoli dopiero na rzetelną odpowiedź jaką będzie efektywność OFE w przyszłości. W celu urealnienia wniosków dla porównania gromadzenia emerytury w FUS względem OFE posłużymy się średnimi wartościami parametrów dla całego okresu, aby uwol nić wnioskowanie od efektów ostatnich trzech lat, które zdecydowały o rezultatach przedstawionych wyżej. Dodatkowo założymy dla OFE poziom opłaty dystrybucyjnej w wysokości 3,5 proc. Wyniki przedstawione są w Tabeli 2. W tej analizie lepiej wy pada perspektywa oszczędności w OFE względem modelu waloryzacji składek ZUS. Tabela 2. Urealnione wnioski na bazie średnich parametrów w okresie wykazują przewagę OFE nad FUS w efektywności zwiększania kapitału Analiza okresu: maj 1999 luty 2010 OFE FUS Średnia stopa zwrotu 10,04% Średni wskaźnik z ceny jednostki dla OFE ogółem waloryzacji FUS 7,50% Równoważna średnioroczna 7,0% stopa zwrotu(*) przy faktycznej, Równoważna historycznej opłacie dystrybucyjnej 8,65% średnioroczna 7,92% Równoważna średnioroczna stopa zwrotu (*) stopa zwrotu(*) przy hipotetycznej równej opłacie dystrybucyjnej równej 3,5% 9,36% 110

19 Stan rynku i propozycja Komitetu RAZEM 3.2 PROGNOZOWANE STOPY ZASTĄPIENIA W OBOWIĄZKOWYCH FILARACH SYSTEMU UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH Prawdopodobnie najważniejszą cechą systemu ubezpieczeń emerytalnych jest jego zdolność do generowania godziwych świadczeń w momencie przejścia na emeryturę. Podstawowym parametrem opisującym tę zdolność jest tzw. stopa zastąpienia (replacement rate), czyli stosunek wysokości rocznego świadczenia zaraz po przejściu na emeryturę do wysokości ostatniej rocznej pensji przed przejściem na emeryturę. W związku z następującymi faktami: 1. wysokość kapitału przeznaczonego na emeryturę, odkładanego w formie składek, zależy od wynagrodzenia, a w kontekście miary relatywnej, jaką jest stopa zastąpienia, zależy od limitów dopuszczenia składek w obowiązkowych filarach (np. 30-krotnośd średniego wynagrodzenia, rocznie, w Polsce); 2. wysokość kapitału przeznaczonego na emeryturę, odkładanego w formie składek, zależy od długości okresu składkowego (im dłużej gromadzimy tym więcej będziemy mieli); 3. wysokość świadczenia emerytalnego zależy od średniego okresu pobierania świadczeń (średniego dalszego trwania życia), a zatem zależy od wieku przejścia na emeryturę (spotęgowany efekt z punktu b.) oraz od płci, stopa zastąpienia jest wielkością zależną od wynagrodzenia, okresu składkowego, momentu przejścia na emeryturę oraz od płci (o ile nie zastosowano tablic typu unisex do kalkulacji świadczenia emerytalnego). Stopy zastąpienia liczone są zwykle w odniesieniu do każdego filaru z osobna. Według różnych szacunków system emerytalny w Polsce jest w stanie zapewnić stopę zastąpienia na poziomie ok proc. w odniesieniu do średnich zarobków. Poniżej cytowane są przykłady: Według opinii prof. Tadeusza Szumlicza 5 : Emerytury w wariancie optymistycznym w starym systemie (przed reformą, przyp. autora) miały stopy zastąpienia ogółem na średnim poziomie 68 proc.: od 52 proc. (dla kobiety przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat o zarobkach równych 250 proc. średniej krajowej), do 96 proc. (dla mężczyzny lub kobiety przechodzących na emeryturę w wieku 65 lat o zarobkach równych 50 proc. średniej krajowej). Emerytury po reformie systemu, w wariancie optymistycznym, w kalkulacjach prof. Szumlicza, charakteryzują się stopą zastąpienia niezależną od płci* ani poziomu wynagrodzenia (analizowane są jedynie wynagrodzenia do 250 proc. średniej krajowej, a wtedy nie mają zastosowania limity składkowe, zatem jest to cecha zrozumiała), zaś zależną jedynie od momentu przejścia na emeryturę i tak: dla wieku emerytalnego 60 lat wynosi ona 43 proc., dla wieku emerytalnego 65 lat wynosi ona 63 proc. *Cytując za autorem: Wyliczenia w tym opracowaniu przyjmują w długim okresie 5 proc. stopę zwrotu ponad inflację z części kapitałowej systemu, przechodzenie na 5. Opinia: UZASADNIENIE I SYMULACJE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO WPŁAT NA INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE, prof. Tadeusz Szumlicz, SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego. 111

20 III filar recepta na wyższą emeryturę emeryturę w wieku 62 lat (uśredniony wiek dla kobiet i mężczyzn), a więc aktywność zawodową wynoszącą lat. Nadal jednak pozostaje kwestia średniego dalszego trwania życia, który (o ile z mo cy prawa nie zastosowano tablic unisex) jest różny dla kobiet i dla mężczyzn. Wyniki podane w niniejszym opracowaniu nie potwierdzają liczb prof. Tadeusza Szumlicza. Według Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM 6 : stopa zastąpienia z I-ego i II-ego filaru wyniesie łącznie ok. 50 proc. (w tym dla kobiet może ona wynieść ok. 40 proc.). Według Gazety Ubezpieczeniowej nr 8 z dnia 24 lutego 2004 roku: Stopa zastąpienia dla kobiet w pierwszym i drugim filarze, w zależności od wieku przejścia na emeryturę wynosi: od 37,6 proc. (28,7 proc.+8,9 proc. w odpowiednio I oraz II filarze) dla kobiety przechodzącej na emeryturę w wieku 60 lat do 53,9 proc. (41,9 proc.+12,0 proc. w odpowiednio I oraz II filarze) dla kobiety przechodzącej na emeryturę w wieku 65 lat. Według OECD 7 na podstawie wyników modelu OECD: 44,5 proc. dla kobiet 61,2 proc. dla mężczyzn Średnia dla krajów OECD wynosi 59,0 proc. dla wynagrodzenia w wymiarze 100 proc. średniej krajowej. Tabela 3. zbiera wyniki dotyczące wybranych krajów OECD: Tabela 3. Stopa zastąpienia w wybranych krajach OECD względem 100 proc. średniego wy - na grodzenia (w proc.) Kolorem bordowym oznaczono kraje spełniające kryterium stopy zastąpienia powyżej 75 proc. Kolorem granatowym oznaczono kraje o najniższych stopach zastąpienia. Kraj Stopa zastąpienia (kobiety) Stopa zastąpienia (mężczyźni) Polska 44,5 61,2 Średnia OECD 59,0 59,0 Austria 80,1 80,1 Belgia 42,0 42,0 Czechy 49,7 49,7 Dania 80,3 80,3 Francja 53,3 53,3 Grecja 95,7 95,7 Holandia 88,3 88,3 Japonia 33,9 33,9 Luksemburg 88,1 88,1 Niemcy 43,0 43,0 112 Ciąg dalszy Tabeli na s W uzasadnieniu do propozycji nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, która 20 maja 2009 wpłynęła do Sekretariatu Marszałka Sejmu RP. 7. Organisation for Economic Co-operation and Development: PENSIONS AT A GLANCE 2009: RETIREMENT-INCOME SYSTEMS IN OECD COUNTRIES.

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce

Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie emerytalnym w Polsce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego (stacjonarne studia doktoranckie) Stopa zwrotu, dywersyfikacja ryzyka i wysokość emerytury w systemie

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI KONTRRAPORT

OBYWATELSKI KONTRRAPORT OBYWATELSKI KONTRRAPORT Krytyczna analiza rządowego przeglądu systemu emerytalnego Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego Warszawa Lipiec 2013 Autorzy Maciej Bitner Wealth Solutions,

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE Zbigniew Dobosiewicz POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata fundusze emerytalne spełniają podwójną rolę: 1) wypłacają znaczną część (często większość) emerytur, 2)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2011 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 40/2011 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo