ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, Bydgoszcz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz"

Transkrypt

1 NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA STANOWISKA: Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy PROBLEM/WYZWANIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Podstawowym wyzwaniem stojącym przed Dyrektorem Generalnym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy było pozyskanie środków zewnętrznych - przy ograniczonych własnych środkach budżetowych - na modernizację infrastruktury Urzędu oraz rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych. W wyniku poczynionych działao, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki został beneficjentem m.in. następujących projektów: 1) Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego, który został wdrożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Projekt polegał na zbudowaniu i wdrożeniu systemu obiegu dokumentów w jednostkach administracji zespolonej działających na terenie województwa kujawskiego-pomorskiego oraz uruchomieniu wspólnego dla tych jednostek portalu tematycznego. 2) Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeostwo połączeo oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych. Przedmiotem projektu rozpoczętego w roku 2014 jest budowa i rozbudowa sieci strukturalnej oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. 3) Termomodernizacja budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz wymianą systemów wentylacji i klimatyzacji oraz przebudowa i remont pomieszczeo biurowych Projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na remonty oraz modernizację obiektów stanowiących zasób majątkowy Urzędu i stanowiących własnośd Skarbu Paostwa. OPIS WDROŻENIA/DOBREJ PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA: TYP PROJEKTU (np. analityczny, informatyczny) 1) Projekt informatyczny pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-

2 pomorskiego jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , oś priorytetowa 4- Rozwój Infrastruktury Społeczeostwa Informacyjnego, Działanie Rozwój usług i aplikacji dla ludności, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 22 września 2010 r. nr WPW.I /2010. Projekt polegał na optymalizacji działao jednostek administracji zespolonej poprzez zbudowanie i wdrożenie systemu zarządzania sprawami, obejmującego między innymi prezentację statusu sprawy w Internecie, uruchomienie wspólnego dla tych jednostek portalu tematycznego oraz integrację z platformą epuap. Projekt charakteryzowała unikalnośd planowanego przedsięwzięcia i zastosowanych rozwiązao w chwili rozpoczęcia realizacji projektu żadne województwo w Polsce nie posiadało zintegrowanego systemu zarządzania sprawami dla całej administracji zespolonej. Realizacja projektu sprawiła m.in. że kontakt mieszkaoców i przedsiębiorców z rządową administracją zespoloną naszego województwa przebiega szybciej, sprawniej i efektywniej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych zarówno przez interesantów, jak i przez same urzędy. 2) Projekt informatyczny pn. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej teleinformatycznych - zakłada budowę i rozbudowę sieci strukturalnej oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. 3) Projekt infrastrukturalny pn. Termomodernizacja budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz wymianą systemów wentylacji i klimatyzacji oraz przebudowa i remont pomieszczeo biurowych sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na remonty oraz modernizację obiektów stanowiących zasób majątkowy Urzędu i stanowiących własnośd Skarbu Paostwa. Z funduszy pozyskanych tych źródeł sfinansowano następujące inwestycje: w 2009 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Delegatura we Włocławku (z WFOŚIGW dofinansowano wymianę okien: zł), w 2010 r. Delegatura we Włocławku (z WFOŚIGW dofinansowano remont elewacji: zł), w 2011 r. siedziba Urzędu w Bydgoszczy (z WFOŚIGW dofinansowano remont poddasza: zł), w 2013 r. i w 2014 r. Projekt - siedziba Urzędu w Bydgoszczy i Delegatura we Włocławku (z NFOŚIGW dofinansowano systemy grzewcze i wymianę źródła ciepła: zł). w 2015 r. zaplanowano inwestycje ze środków pozyskanych z NFOŚIGW na remont budynku Delegatury w Toruniu. CELE PROJEKTU 1) Cele projektu pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawskopomorskiego Cel główny: Zwiększenie odsetka obywateli i przedsiębiorstw korzystających z eusług świadczonych przez administrację zespoloną poprzez: - rozbudowę zasobów sprzętowych i infrastruktury sieci lokalnych, - pozyskanie i wdrożenie systemu obiegu dokumentów oraz portalu specjalistycznego, - pozyskanie i wdrożenie narzędzi do świadczenia e-usług w oparciu o system obiegu dokumentów, - wdrożenie rozwiązao teleinformatycznych wspierających obieg spraw w jednostkach rządowej administracji zespolonej, - integrację systemów wykorzystywanych w jednostkach rządowej administracji zespolonej z platformą epuap, - umożliwienie świadczenia wybranych eusług (prezentacja statusu sprawy), - automatyzację obsługi spraw wpływających przez epuap, - udoskonalenie

3 narzędzi e-administracji wykorzystywanych przez rządową administrację zespoloną województwa kujawsko-pomorskiego, - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pozwalających na korzystanie z technologii internetowych, 2) Celem ogólnym i głównym projektu pn. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu teleinformatycznych jest zwiększenie sprawności i efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatyki, zwiększenie bezpieczeostwa sieci, zapewnienie integralności sieci oraz skuteczne zarządzanie oprogramowaniem w Urzędzie. Wyszczególniony cel stanowi odpowiedź na sprecyzowany problem podstawowy, tj. niezadowalający stan infrastruktury ICT, modernizację zabezpieczeo sieci oraz narzędzi zarządzania siecią. Podniesienie efektywności obsługi przez paostwo własnych obywateli oraz podmiotów funkcjonujących w systemie publiczno prywatnym, jest zadaniem szczególnie ważnym dla polepszenia jakości życia i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Większa sprawnośd paostwa stanowi pilne zadanie w kontekście wyzwao, które związane są z globalnym kryzysem ekonomicznym i finansowym oraz innymi zagrożeniami o charakterze ogólnym, m.in. wynikającymi ze zmian demograficznych. Dzięki zbudowaniu i rozbudowie nowoczesnej sieci ICT w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, poprawi się znacznie efektywnośd pracy jednostki publicznej, a co za tym idzie również obsługi jej klientów. Podniesie się również stopieo wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w procesie wykonywania ustawowych i statutowych zadao urzędu. Projekt będzie miał wpływ na wyrównanie dysproporcji w rozwoju systemów teletechnicznych, co wymaga również budowy struktur organizacyjnych, zdolnych do efektywnego wykorzystania funkcjonujących i budowanych systemów, związanych z planem informatyzacji paostwa. Ponadto, stworzone dzięki projektowi warunki, przyczynią się do podniesienia jakości i komfortu pracy osób zatrudnionych w Kujawsko-Pomorskiem Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. 3) Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego było unowocześnienie wewnętrznej infrastruktury Urzędu poprzez przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji (pozyskano środki finansowe z NFOŚIGW), a w ramach dofinansowania wcześniejszych inwestycji przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW - modernizacja infrastruktury Urzędu wraz z osiągnięciem celu, jakim jest korzystny wpływ inwestycji na środowisko. LICZBA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZMIANĘ Projekt pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego wymagał zaangażowania całej kadry pracowników komórki organizacyjnej ds. informatyki Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ponadto analogicznie angażowano we wdrożenie w każdej z jednostek rządowej administracji zespolonej pracowników odpowiedzialnych w nich za obsługę teleinformatyczną oraz wyznaczano po kilku do kilkunastu tzw. liderów wykonujących zadania szkolenia i instruktażu pracowników danej jednostki w zakresie funkcjonalności wdrażanego systemu. Pozostałe zadania były realizowane przez firmy zewnętrzne, bądź wykonawcę systemu elektronicznego obiegu dokumentów, bądź firmy wyłonione w celu tworzenia infrastruktury technicznej. 2) W projekt pn. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

4 teleinformatycznych zaangażowanych jest 9 osób: 7 pracowników i 2 osoby nadzorujące realizację projektu. 3) W projekt Termomodernizacja budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz wymianą systemów wentylacji i klimatyzacji oraz przebudowa i remont pomieszczeo biurowych zaangażowanych jest w zależności od potrzeb od kilku do kilkunastu osób nadzorujących, bądź adaptujących pomieszczenia Urzędu do wykonania prac przez firmę zewnętrzną. OPIS GŁÓWNYCH ETAPÓW PROJEKTU 1) Zakres projektu pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawskopomorskiego obejmował: a) pozyskanie i wdrożenie systemu obiegu dokumentów dla jednostek administracji zespolonej, w tym: - zakup licencji, - przeszkolenie pracowników, tak aby mogli w sposób pełny korzystad z wdrożonego systemu, - uruchomienie systemu, b) zmodernizowanie i dostosowanie do potrzeb systemu obiegu dokumentów infrastruktury teleinformatycznej jednostek administracji zespolonej poprzez: - modernizację sieci lokalnych w tych lokalizacjach, w których obecna infrastruktura ograniczała możliwości wdrożenia lub nie pozwalała na wdrożenie systemu obiegu dokumentów, - dostosowanie łączy internetowych w lokalizacjach, w których przepustowośd łącza jest niewystarczająca do wdrożenia systemu obiegu dokumentów, - wymianę komputerów osobistych niespełniających wymagao systemu obiegu dokumentów oraz zakup dodatkowych komputerów na potrzeby wdrożenia tego systemu, - zakup niezbędnych serwerów i macierzy dyskowych, - zakup urządzeo peryferyjnych niezbędnych do wdrożenia systemu obiegu dokumentów - skanery, drukarki kodów kreskowych, urządzenia wielofunkcyjne, przygotowujące wszystkie jednostki na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, c) zbudowanie portalu tematycznego jednostek administracji zespolonej działającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z systemem zarządzania treścią; w ramach portalu udostępniona została usługa on-line pozwalająca na śledzenie w Internecie statusu spraw załatwianych w jednostkach administracji zespolonej, d) zintegrowanie systemu zarządzania sprawami z platformą usług publicznych e-puap we wszystkich jednostkach biorących udział w projekcie. 2) Zakres rzeczowy projektu pn. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeostwo połączeo oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych obejmuje unowocześnienie infrastruktury sieciowej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzez: - budowę (w Delegaturze Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu) kompleksowej sieci strukturalnej obejmującej sied logiczną, elektryczną dedykowaną, telefoniczną, monitoring wraz z zabezpieczeniami, tj. instalacja ppoż. i sygnalizacja napadu i włamania, - rozbudowę (modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej polegająca m.in. na wymianie okablowania i elementów logicznych) sieci oraz doposażenie posiadanych zasobów sprzętowych o elementy niezbędne do prawidłowej i efektywnej eksploatacji powstałej infrastruktury sieciowej. 3) Realizacja Projektu Termomodernizacja budynków Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz wymianą systemów wentylacji i klimatyzacji oraz przebudowa i remont pomieszczeo biurowych - prace prowadzone były w pięciu różnych budynkach i zostały podzielone na dwa etapy ze względu na finansowanie zadania w okresie dwuletnim. W roku 2013 w ramach pierwszego etapu wykonywane były roboty

5 wyłącznie w budynku przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy. W drugim etapie w roku 2014 prowadzone są roboty w budynkach przy ul. Jagiellooskiej 3 i Konarskiego 3 w Bydgoszczy (w ramach I części zamówienia) oraz roboty w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 i Brzeskiej 8 we Włocławku. CZAS TRWANIA WDROŻENIA 1) Czas realizacji projektu pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawskopomorskiego to okres od września 2009 r. do sierpnia 2012 r. 2) Czas trwania wdrożenia projektu pn. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu teleinformatycznych to okres od r. do r. 3) W ramach projektów dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz NFOŚiGW w poszczególnych latach realizowano następujące zadania: w 2009 r. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku - wymiana okien, w 2010 r. Delegatura we Włocławku, w 2011 r. siedziba Urzędu w Bydgoszczy remont poddasza, w 2013 r. i w 2014 r. Urząd w Bydgoszczy i Delegatura we Włocławku systemy grzewcze i wymiana źródła ciepła. Na 2015 r. zaplanowano inwestycje ze środków pozyskanych z NFOŚIGW na remont budynku Delegatury w Toruniu. TWARDE REZULTATY PROJEKTU 1) Wartośd całkowita projektu pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego to ,07 zł, z czego 75% zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota ,80 zł), zaś pozostałe ,27 zł zostało współfinansowane z budżetu paostwa. Obieg dokumentów w ramach administracji to znaczna częśd specyfiki, ale i kosztów pracy jednostek. Dzięki realizacji inwestycji jednostki administracji zespolonej uzyskały dostęp do informacji związanych z załatwianymi sprawami, możliwośd pełnej elektronicznej komunikacji pomiędzy dowolnymi jednostkami objętymi systemem np. przesyłanie całych akt danej sprawy jednym kliknięciem, jednolity dla wszystkich jednostek system monitoringu i statystyki załatwianej korespondencji. System jest w pełni kompatybilny z platformą usług publicznych e-puap. Projekt to zakup licencji programu na ponad 2 tysiące stanowisk, ponad 500 zestawów komputerowych, ponad 100 sztuk urządzeo peryferyjnych (skanery, drukarki kodów kreskowych, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia aktywne sieci, serwery i macierze dyskowe). Samo okablowanie to ok. 450 kilometrów. Projekt pokrył także koszt szkoleo dla użytkowników, wyliczony na ponad 1500 godzin. 2) Sied powstała w ramach realizacji projektu pn. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu teleinformatycznych obejmie infrastrukturę pasywną i aktywną (elementy logiczne sieci), dedykowaną sied elektryczną, sied monitoringu IP oraz sied telekomunikacyjną. Istotnym elementem inwestycji jest także zakup sprzętu komputerowego oraz licencji, co jest związane bezpośrednio z wdrożeniem w ramach projektu nowego rozwiązania z zakresu technologii informatycznych, tj. usługi Active Directory. W nowy sprzęt komputerowy zostanie wyposażonych ok. 25 % pracowników. Potrzeba realizacji projektu wynika

6 z konieczności zapewnienia właściwych standardów bezpieczeostwa zgromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych danych oraz poprawy efektywności i wydajności pracy. W celu realizacji powyższych założeo, w ramach projektu zakupione zostaną takie elementy służące zabezpieczeniu właściwego funkcjonowania sieci, jak: nowoczesna centrala IP, agregat prądotwórczy wraz z UPS, infrastruktura bezpieczeostwa tzn. urządzenia typu firewall, klimatyzatory do punktów dystrybucyjnych. Planowany jest również zakup stacji roboczych dla bezpośrednich użytkowników sieci - zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem, planowana jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych, notebooków oraz terminali bezdyskowych, posiadających odpowiednie parametry. Istotnym elementem inwestycji jest także wdrożenie w ramach projektu nowego rozwiązania z zakresu technologii informatycznych, tj. usługi autoryzacji sprzętu i użytkowników sieci. Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w Bydgoszczy (główna siedziba urzędu) oraz w Toruniu (delegatura K-PUW). 3) Rozwiązaniem problemu niewystarczających środków finansowych otrzymywanych z budżetu na niezbędne inwestycje na utrzymanie budynków będących w posiadaniu urzędów administracji rządowej. jest pozyskiwanie ich z innych źródeł pozabudżetowych (np. z funduszy europejskich, funduszy ochrony środowiska) dostępnych na rynku i w ograniczonym stopniu dostępnych również dla administracji rządowej. Przykładem stosowania takiej praktyki jest korzystanie przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remonty oraz modernizację obiektów stanowiących zasób majątkowy Urzędu i stanowiących własnośd Skarbu Paostwa. Z tych funduszy sfinansowano inwestycje: w 2009 r. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku (z WFOŚIGW - wymiana okien: zł), w 2010 r. Delegatura we Włocławku (z WFOŚIGW elewacja: zł), w 2011 r. siedziba Urzędu w Bydgoszczy (z WFOŚIGW remont poddasza: zł), w 2013 r. i w 2014 r. Urząd w Bydgoszczy i Delegatura we Włocławku (z NFOŚIGW systemy grzewcze i wymiana źródła ciepła: zł). Na 2015 r. zaplanowano inwestycje ze środków pozyskanych z NFOŚIGW na remont budynku Delegatury w Toruniu. Wyzwaniem dla Menedżera było pozyskanie środków finansowych - np. uzyskano dofinansowanie z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Częśd 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, a w ramach składanych wniosków do WFOŚiGW w Toruniu - pozyskanie środków na dofinansowanie zadao mających korzystny wpływ na środowisko. 9. CZY SĄ INNE, ZEWNĘTRZNE OCENY EFEKTÓW WDROŻENIA? (AUDYT, NAGRODY, FEEDBACK ZEWNĘTRZNY, PRACOWNICY) 1) Projekt pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawskopomorskiego charakteryzuje unikalnośd planowanego przedsięwzięcia i zastosowanych rozwiązao w chwili rozpoczęcia realizacji projektu żadne województwo w Polsce nie posiadało zintegrowanego systemu zarządzania sprawami dla całej administracji zespolonej. Realizacja projektu sprawiła m.in. że kontakt mieszkaoców i przedsiębiorców z rządową administracją zespoloną w województwie przebiega szybciej, sprawniej i efektywniej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych zarówno przez interesantów, jak i przez same urzędy. Efekty projektu pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany

7 system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawskopomorskiego na poziomie klienta: System będący przedmiotem projektu posiada funkcjonalności pozwalające klientom administracji zespolonej na: - komunikację z urzędem drogą elektroniczną poprzez formularze dostępne na platformie epuap (formularze po wysłaniu przez klienta do urzędu automatycznie trafiają do systemu obiegu dokumentów i są rejestrowane w elektronicznym dzienniku korespondencji właściwej jednostki), - sprawdzenie statusu załatwiania sprawy przy pomocy usługi dostępnej za pośrednictwem dostępnego w sieci Internet serwisu WWW, - skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy skierowanej do urzędu (w tym możliwośd otrzymania natychmiastowej informacji o statusie sprawy w kancelarii urzędu lub internetowym serwisie WWW). Efekty projektu pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie urzędów administracji zespolonej: Projekt przyczynił się również do osiągnięcia wymiernych efektów na poziomie jednostek administracji zespolonej województwa kujawskopomorskiego, które uzyskały możliwośd: - pełnej elektronicznej komunikacji pomiędzy dowolnymi jednostkami organizacyjnymi objętymi projektem, - zmodernizowania posiadanych zasobów sprzętowych i infrastruktury sieci lokalnych, - prowadzenia jednolitego dla wszystkich jednostek systemu monitoringu i związanych z nim statystyk dotyczących załatwianej korespondencji i prowadzonych spraw, - ujednolicenia procesu przetwarzania korespondencji i prowadzenia spraw w ramach jednolitego we wszystkich jednostkach systemu obiegu dokumentów; - wsparcia dla budowanych w przyszłości rozwiązao w celu świadczenia eusług. 2) Długofalowe efekty projektu pn. Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej teleinformatycznych, którego głównym przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury sieciowej w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, stanowią: poprawa efektywności jednostek administracji publicznej, poprawa dostępności usług publicznych, stworzenie bazy dla rozwoju e-usług i wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w administracji publicznej, ułatwienie dostępu do komunikacji elektronicznej, podniesienie stopnia bezpieczeostwa publicznego. 3) Środki pozyskane z innych źródeł pozabudżetowych (np. z funduszy europejskich, funduszy ochrony środowiska) dostępnych na rynku, np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remonty oraz modernizację obiektów stanowiących zasób majątkowy Urzędu i stanowiących własnośd Skarbu Paostwa pozwoliły na zapewnienie większego komfortu klientów korzystających osobiście (wizyta) z usług Urzędu oraz lepszych warunków pracy dla wykonujących w nim swoje obowiązki osób. 10. CHARAKTER ZAANGAŻOWANIA MENEDŻERA (NP. LIDER PROCESU, KIEROWNIK MAŁEGO ZESPOŁU, KIEROWNIK DUŻEGO ZESPOŁU, KOORDYNATOR ITP) Beneficjentem projektów pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawskopomorskiego, Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu teleinformatycznych oraz Termomodernizacja budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz wymianą systemów wentylacji i klimatyzacji oraz przebudowa i remont pomieszczeo biurowych jest Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki

8 w Bydgoszczy, który zapewnia obsługę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zadao statutowych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jako kierownik jednostki pełni funkcję lidera we wszystkich procesach będących elementem realizacji projektów. Mając na celu skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych na realizację założonych projektów, angażuje podległe komórki organizacyjne Urzędu zarówno we właściwe opracowanie wniosków, jak i późniejsze skuteczne wdrożenie i realizację ww. projektów, profesjonalnie koordynując ich wzajemną współpracę oraz nadzór nad firmami zewnętrznymi realizującymi, bądź wdrażającymi projekt. 11. LISTA I OPIS KLUCZOWYCH ZADAO DLA MENEDŻERA W PROCESIE Zadania Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wykonywane w ramach realizacji projektów pn. Budowa narzędzi e-administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego, Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeostwo połączeo oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych oraz Termomodernizacja budynków Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz wymianą systemów wentylacji i klimatyzacji oraz przebudowa i remont pomieszczeo biurowych wynikają z powierzonych przepisami powszechnie obowiązującymi kompetencji i uprawnieo uzupełnionych udzielonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego upoważnieniami do załatwiania wybranych spraw, a przede wszystkim z osobistego zaangażowania Dyrektora Generalnego Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i koordynowania i nadzoru przez niego działao komórek organizacyjnych Urzędu w opracowaniu właściwych wniosków i skutecznym wdrażaniu dofinansowanych projektów oraz motywowaniu zaangażowanych pracowników. 12. WYRÓŻNIENIA, NAGRODY, GRATYFIKACJE, PREMIE ZWIĄŻANE Z ZAANGAŻOWANIEM WE WDROŻENIE Zadania realizowano w ramach wykonywania obowiązków służbowych pracowników ze środków Urzędu, w związku z powyższym wszelkie formy motywowania odbywały się w ramach środków którymi dysponuje Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Dobre praktyki obsługi klienta i informatyzacji Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Dobre praktyki obsługi klienta i informatyzacji Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Dobre praktyki obsługi klienta i informatyzacji Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Naszym ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontaktów obywateli z administracją do niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl

www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl Historia i położenie geograficzne gierza gierz to jedno z najstarszych miast w województwie łódzkim. Pierwsza wzmianka o mieście znajduje się w akcie z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Lider Projektu: Gmina Prusice Partnerzy Projektu: Gmina Wisznia Mała, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prochowice, Gmina Dobroszyce, Gmina

Bardziej szczegółowo

KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC

KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC 1. Prezentacja projektu KSOD-SEKAP (UM) a) Harmonogram b) Zaangażowane zasoby Zasoby ludzkie Środki finansowe c) Szkolenia d)

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego

Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego I Podkarpacki Konwent Informatyków i Administracji Rzeszów, dn. 02.10.2014 r. w Rzeszowie 1 Co to jest eas? Projekt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA INFORMATYKI I ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Zatwierdzam Grzegorz Mroczek dyrektor generalny Warszawa, 11 lipca 2016 r. 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typy projektów objęte dofinansowaniem: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), Typ II:

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Wojciech Romanek 1 Rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji 08 marca 2012 Projekt Wrota Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77493-2015:text:pl:html Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikowane problemy

Zidentyfikowane problemy Zidentyfikowane problemy brak usług publicznych online, brak zintegrowanego programu do elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji danych, bazy danych nie skorelowane ze sobą, częste pomyłki, Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE ADAM BOHATEREWICZ Dźwirzyno 2010 Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Koszalin w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu?

Ile godzin zajęd zaplanowano w ramach Projektu? Grupa docelowa Projekt dedykowany jest firmom, dla których zużycie energii stanowi ważną pozycję w rachunku wyników. Szczególnie adresowany jest do szeroko rozumianych branż: budowlanej, produkcyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Seminarium konsultacyjne projektu e-biznes Stan i perspektywy rozwoju e-biznesu w województwie podlaskim z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD.04.02.00-00-022/12

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miasta Kołobrzeg. ADRES INSTYTUCJI: ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: 100-200

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miasta Kołobrzeg. ADRES INSTYTUCJI: ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: 100-200 NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miasta Kołobrzeg ADRES INSTYTUCJI: ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: 100-200 NAZWA STANOWISKA: Kierownik Biura Informatyki PROBLEM/WYZWANIE Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Priorytet II CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Planowany termin naboru: IV kw.2015r. Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

E-EDUKACJA - DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

E-EDUKACJA - DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM E-EDUKACJA - DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM 12.06.2014 Departament Informatyzacji Informacje ogólne o projekcie Zarząd Województwa 28 września 2010 roku podjął

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Gminy Miasto Zgierz. www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl

Sieć szerokopasmowa Gminy Miasto Zgierz. www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl Historia i położenie geograficzne Zgierza Zgierz to jedno z najstarszych miast w województwie łódzkim. Pierwsza wzmianka o mieście znajduje się w akcie zdnia23marca1231roku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania Świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2

Projekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Wdrożenie jednolitego systemu EZD w administracji zespolonej województwa podlaskiego Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL03

Program Operacyjny PL03 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działao kontrolnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Małgorzata Tołwioska

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd. Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. Audyt informatyczny JST uczestniczących w projekcie Lubuski e-urząd Piotr Gawara GaMP Sp. z o.o. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r. GaMP Sp. z o.o. GaMP Sp. z o.o. Aleja Konstytucji 3 Maja 8 65-803 Zielona

Bardziej szczegółowo

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r. Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 28 maja 2014 r. 1 Plan prezentacji: 1) Cele projektu systemowego 2) Zakres merytoryczny 3) Filary usług

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.)

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.) INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKĘ KUJAWSKO- POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE (stan na 12.05.2010r.) Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. powstała dnia 31 marca 2009 r. (akt

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA I HELPDESK. SUPPORT ONLINE SP. Z O.O. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

ADMINISTRACJA I HELPDESK. SUPPORT ONLINE SP. Z O.O. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl ADMINISTRACJA I HELPDESK SUPPORT ONLINE SP. Z O.O. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl CZYM ADMINISTRUJEMY? Zdając sobie sprawę z rozwijającego się rynku IT oferujemy

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja E-administracja w liczbach 1 Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Wstęp* Wyposażenie administracji w ICT Wykorzystanie ICT w administracji Rozwój elektronicznej administracji *źródło: Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/351/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy Obywatel

z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy Obywatel RM-111-67-15 U C H WA Ł A N R 7 6 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy Obywatel Rada Ministrów uchwala, co następuje: 1. 1. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

II. cykl konferencji informacyjnych ZMOKU

II. cykl konferencji informacyjnych ZMOKU II. cykl konferencji informacyjnych ZMOKU 18 października 15 listopada 2011 r. Łódź, Kraków, Kielce, Białystok, Lublin, Opole, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań, Katowice, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja zintegrowana w praktyce doświadczenia ZUS

Informatyzacja zintegrowana w praktyce doświadczenia ZUS w praktyce doświadczenia ZUS XVIII Forum Teleinformatyki Wrzesień 2012 1 Informatyzacja Zintegrowana Zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dystrybuowanych kanałami dostępowymi

Bardziej szczegółowo

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl O NAS RescueIT to młodą firma skupiająca wokół siebie specjalistów z ogromną praktyką w branży IT. Oferujemy usługi informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Warszawy i okolic. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna?

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Propozycje pomysłów na projekty VIII KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI POMORZA I KUJAW Ciechocinek, 18-19 czerwca 2015, autor: Sebastian Mikołajczyk tel: 602 779

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo