WST PNE ZA O ENIA DO AUDYTU O WIETLENIA DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WST PNE ZA O ENIA DO AUDYTU O WIETLENIA DROGOWEGO"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 96 Transport 2013 Marcin Chrzanowicz Politechnika Warszawska, Wydzia Elektryczny WST PNE ZA O ENIA DO AUDYTU O WIETLENIA DROGOWEGO R kopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: W niniejszym artykule poruszono kwesti celowo ci wykonywania kompleksowej oceny jako ci o wietlenia drogowego w kontek cie poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego w porze nocnej oraz zwi kszenia efektywno ci wykorzystania energii elektrycznej. Podano kryteria o wietleniowe i elektryczne podlegaj ce kontroli i ocenie. Zosta przedstawiony sposób wykonywania bada na drodze (w oparciu o normy i zalecenia). Przedstawiono równie wyniki pomiarów wraz z analiz jako ci o wietlenia dla przyk adowego odcinka drogowego. Wskazano dalsze kierunki rozwoju maj ce na celu zwi kszenie rzetelno ci wykonywania oceny. Nawi zuj c do zalece Komisji Europejskiej jako istotny czynnik uwzgl dniono energoch onno instalacji o wietleniowej. S owa kluczowe: technika wietlna, pomiary o wietleniowe, o wietlenie drogowe 1. CEL WYKONYWANIA AUDYTU O WIETLENIA DROGOWEGO W celu zapewnienia w a ciwego poziomu jako ci o wietlenia drogowego niezb dna jest weryfikacja jego parametrów wietlnych bezpo rednio po monta u oraz kontrola w za o onych interwa ach czasowych (co 1-3 lat). Do oceny stanu instalacji o wietlenia zalecane jest wykonanie kompleksowego audytu, który oprócz wska ników czysto o wietleniowych uwzgl dni aspekt ekonomiczny oraz ekologiczny (emisja szkodliwych substancji do atmosfery). Profesjonalnie przeprowadzony audyt, czyli wykonany zgodnie z Polsk Norm, przez odpowiednio przeszkolony personel oraz z wykorzystaniem certyfikowanego sprz tu pomiarowego jest gwarancj rzetelnego wykonania i funkcjonowania instalacji o wietlenia ulicznego oraz poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego w porze nocnej. Racjonalne gospodarowanie energi elektryczn (poprzez wykorzystanie efektywnych technologii) pozwala na oszcz dno ci ekonomiczne oraz ogranicza emisj szkodliwych substancji do atmosfery. Jednak nale y pami ta ze oszcz dno ci finansowe nie mog usprawiedliwia niespe nienia norm o wietleniowych (np. wy czanie cz ci o wietlenia). Wykonanie audytu o wietleniowego jest te cz sto wymogiem koniecznym do

2 118 Marcin Chrzanowicz wyst powania o dotacj na modernizacj o wietlenia ulicznego. Dalsze prace badawcze maj na celu opracowanie kryteriów i wytycznych do wykonywania kompleksowego audytu o wietlenia drogowego, którego zakres obecnie nie jest jasno i precyzyjnie sformu owany. 2. PARAMETRY WIETLNE PODLEGAJ CE OCENIE Pomiary o wietlenia ulicznego powinny by przeprowadzone zgodnie z Polsk Norm PN-EN :2007 O wietlenie dróg, w której zawarte wymagania dotycz nast puj cych kryteriów: a)kryterium nat enia o wietlenia, b)kryterium luminancji. Zastosowanie kryterium (nat eniowego lub luminancyjnego) zale y od klasy o wietleniowej danej ulicy. W przypadku pomiarów parametrów nat enia o wietlenia wykonuje si je za pomoc wzorcowanego miernika nat enia o wietlenia. Badania s prowadzone w ci le okre lonej norm siatce punktów pomiarowych. Po dokonaniu pomiaru obliczane s parametry u yteczne uwzgl dniane w wymaganiach fotometrycznych norm o wietleniowych. W przypadku parametrów luminancji pomiar mo e by wykonywany za pomoc punktowych (klasycznych) lub matrycowych (matryca wielu punktów uzyskiwana z jednego pomiaru) mierników luminancji. Szczegó owe wymagania dotycz ce sposobu pomiaru jak i wymagania luminancyjne dotycz ce o wietlenia ulicznego zawarte w Polskiej Normie dla wybranych (najwy szych) klas ME/MEW zdefiniowano w postaci nast puj cych kryteriów: a)- luminancja rednia jezdni, L r [cd/m2], b)- równomierno luminancji ca kowita, UO, c)- równomierno luminancji wzd u na, UL. Ponadto istniej wymogi dotycz ce: a)- wska nika wzrostu warto ci progowej kontrastu, TI [%], b)- wska nika o wietlenia poboczy, SR. Potrzeba wykonania bada z uwzgl dnieniem wszystkich przedstawionych powy ej parametrów o wietleniowych jest elementem niezb dnym audytu o wietleniowego. Dodatkowo wprowadzony zosta aspekt pomiarów wspó czynników barwy emitowanego wiat a (parametry nie wymagane przez norm o wietleniow ): a)rozk ad widmowy promieniowania wietlnego, b)wspó czynnik oddawania barwy CRI, c)wspó rz dne trójchromatyczne, d)temperatura barwowa. Rozk ad widmowy wiat a emitowanego przez oprawy o wietleniowe wyposa one w pó przewodnikowe ród a wiat a (LED) zosta przedstawiony na rys. 1.

3 Wst pne za o enia do audytu o wietlenia drogowego 119 Rys. 1. Rozk ad widmowy oprawy wyposa onej w ród a wiat a typu LED Wymagane poziomy luminancji oraz równomierno ci rozk adu (zgodnie z wymaganiem Polskiej Normy) dla przyk adowej klasy ME (przewidzianej do stosowania na drogach dla ruchu ko owego, na których dopuszczone i dozwolone s rednie i wysokie pr dko ci poruszania si pojazdów) zosta y przedstawione w tablicy nr 1. Parametry luminancyjne klas o wietleniowych ME Klasa L r U o U L TI [%] [cd/m 2 ] ME1 2 0,7 0,7 10 ME2 1,5 0,4 0,7 10 ME3a 1 0,4 0,7 15 ME3b 1 0,4 0,6 15 ME3c 1 0,4 0,5 15 ME4a 0,75 0,4 0,6 15 ME4b 0,75 0,4 0,5 15 ME5 0,5 0,35 0,4 15 ME6 0,5 0,35 0,4 15 Tablica 1 3. PARAMETRY ELEKTRYCZNE ORAZ ASPEKTY EKOLOGICZNE PODLEGAJ CE OCENIE W celu wykonania rzetelnego audytu o wietlenia poza kryteriami o wietleniowymi niezb dne jest wykonanie analizy ekonomicznej, której zadaniem jest danie odpowiedzi na pytanie dotycz ce skuteczno ci wietlnej o wietlenia (ilo ci wiat a wyra onej w jednostkach nat enia o wietlenia lub luminancji odniesionej do mocy jednostkowej zainstalowanych róde wiat a, wyra onej w watach). Wynik uzyskany z analizy kryteriów o wietleniowych odniesiony do ilo ci zu ywanej energii okre la efektywno energetyczn instalacji o wietlenia drogowego i mo e by wska nikiem do raportów ekonomicznych. Innymi s owy wska nikiem jest:

4 120 Marcin Chrzanowicz a) moc zainstalowanych opraw ( róde wiat a) [W] przy za o eniu spe nienia wymaga normy o wietleniowej, b) redukcja emisji CO 2 oraz innych szkodliwych substancji. W tablicy nr 2 zosta y przedstawione obliczone warto ci redukcji emisji szkodliwych substancji powsta e w wyniku modernizacji o wietlenia drogowego. W przyk adowej kalkulacji za o ono: a) ilo opraw podlegaj cych modernizacji sztuk, b) redukcja zapotrzebowania na moc elektryczn (dla ka dej oprawy - np. przy zastosowaniu opraw ze ród ami typu LED) - 10 [W], moc oprawy przed modernizacj - 73 [W], moc oprawy po modernizacji - 63 [W] c) czas pracy oprawy - 10 [h/dob ] d) zu ycie energii elektrycznej przed modernizacj - 73 [W] x 3650 [h] x 100 szt. = [kwh] e) zu ycie energii elektrycznej przed modernizacj - 63 [W] x 3650 [h] x 100 szt. = [kwh] f) redukcja zu ywanej mocy - 13,7 [%] g) obliczenie emisji: Ey = Eely x Wey gdzie: Ey roczna wielko emisji szkodliwej substancji y [Mg], Eely - roczne zu ycie energii elektrycznej (MWh/rok), Wey - wska nik emisji wyra ony w [Mg/MWh] Lp. Tablica 2 Redukcja emisji szkodliwych substancji spowodowana modernizacj o wietlenia Emitowany zwi zek Wska nik emisji u redniony dla regionu centralnego Emisja przed modernizacj o wietlenia ulicznego Emisja po modernizacji o wietlenia ulicznego Redukcja emisji spalin redukcja [%] Nazwa [g/kwh] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] 1 Popió lotny 0,07 1,87 1,61 0,26 2 SO 2 2,44 65,15 56,11 9,04 3 NO x 1,36 36,31 31,27 5,04 4 CO 0,3 8,01 6,90 1,11 5 CO , , ,85 14% Podsumowuj c niewielka modernizacja (ma a ilo opraw oraz nieznaczna redukcja mocy jednostkowej pobieranej przez opraw ) daje du y efekt ekonomiczny i ekologiczny (bez utraty w a ciwo ci o wietleniowych instalacji).

5 Wst pne za o enia do audytu o wietlenia drogowego METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW W poni szym rozdziale przedstawiono najwa niejsze aspekty, które s istotne podczas wykonywania audytu o wietlenia drogowego - warunki wykonywania pomiarów: Nawierzchnia drogi powinna by sucha, uprz tni ta z zalegaj cego piachu oraz charakteryzowa si dobrym stanem technicznym. W celu unikni cia wp ywu wiat a obcego na wynik pomiaru zalecane jest ca kowite wstrzymanie ruchu na odcinku drogi na której przeprowadza si pomiary o wietlenia. Najkorzystniejszym przypadkiem jest wybór prostego odcinka jezdni o minimalnej d ugo ci ok. 250m. Obszar pomiarowy zawiera si najcz ciej pomi dzy dwoma kolejnymi oprawami (s upami o wietleniowymi). Obserwator wraz z miernikiem luminancji powinien znajdowa si w osi ka dego pasa ruchu 60 metrów przed pocz tkiem obszaru pomiarowego (od strony ruchu pojazdów) co zosta o przedstawione na rysunku nr 2. Obiektyw aparatu nale y zainstalowa na wysoko ci 1,5m nad nawierzchni jezdni (rys. nr 3). W celu wykonania poprawnych zdj nale y korzysta ze statywu i zdalnego wyzwalania migawki analizatora obrazu CCD. Nowo ci w prezentowanych pomiarach jest uwzgl dnienie rzeczywistych warunków panuj cych na drodze (czynniki rodowiskowe). Rys. 2. Szkic sposobu ustawienia przyrz du pomiarowego w stosunku do nawierzchni drogi, na której wykonywany jest pomiar o wietlenia Rys. 3. Zdj cie prawid owego ustawienia analizatora obrazu wzgl dem nawierzchni jezdni

6 122 Marcin Chrzanowicz Granice (naro niki) obszaru pomiarowego nale y oznakowa za pomoc znaczników (dowolny obiekt o wysokim wspó czynniku odbicia - odblask) Znaczniki umo liwi dok adn identyfikacj pola pomiarowego na zdj ciach luminancji co u atwia pó niejsz obróbk wyników pomiaru (rys. nr 4). Rys. 4. Znaczniki odblaskowe wyznaczaj ce obszar pomiaru luminancji 5. ANALIZA JAKO CI O WIETLENIA DROGI NA PRZYK ADZIE WYBRANEGO ODCINKA JEZDNI Ilo uzyskanych wyników na skutek przeprowadzonego na drodze audytu jest na tyle obszerna, e w niniejszym artykule zdecydowano si na przedstawienie szczegó owych pomiarów dla wybranego reprezentatywnego odcinka jezdni (rys. nr 5). Rys. 5. Obszar pomiarowy wyznaczony dla reprezentatywnego odcinka jezdni Obrazy rozk adu luminancji na nawierzchni drogi dla dwóch kierunków pomiaru przestawiono na rys. nr 6 i 7 Obok zdj obrazów luminancji znajduje si skala logarytmiczna log 2 o zakresie 0 3cd/m2. 3,3 cm

7 Wst pne za o enia do audytu o wietlenia drogowego 123 Rys. 6. Uzyskany rozk ad luminancji [cd/m2] dla kierunku obserwacji 1 Rys. 7. Uzyskany rozk ad luminancji [cd/m2] dla kierunku obserwacji 2 Rys. 8. Uzyskany rozk ad luminancji [cd/m2] przyk adowo dla kierunku 2 po transformacji wraz z siatk punktów pomiarowych

8 124 Marcin Chrzanowicz Wyniki opracowano za pomoc oprogramowania LMK 2000 (dostarczanego wraz z analizatorem obrazu CCD), które umo liwia wykonanie i naniesienie na obraz luminancji ustalonej siatki pomiarowej, która zawiera zdefiniowane punkty i strefy podlegaj ce ocenie. W celu uzyskania widoku drogi w rzucie z góry wykonywana jest transformacja pola pomiarowego, co umo liwia naniesienie siatki pomiarowej z wysok precyzj, przez co uzyskiwana jest du a dok adno po o enia pola pomiarowego (rys. nr 8). Po na o eniu siatki pomiarowej na obraz luminancji (rys. nr 6 i 7) otrzymywane s dane niezb dne do wykonania oblicze parametrów rozk adu luminancji. Do prezentacji wyników mo liwe jest wykorzystanie dowolnej skali lub eksport plików graficznych do formatów *.JPG oraz transformacja wyników w postaci cyfrowej do programów obliczeniowych. Do oblicze parametrów badanej drogi pos u ono si siatk pomiarow sk adaj c si z 66 punktów pomiarowych (rozdzielczo programowa 6 x 11 punktów zdefiniowanych). Otrzymane dane w postaci luminancji zosta y wyeksportowane do programu kalkulacyjnego, gdzie uzyskano ko cowe wyniki rozk adu luminancji w punktach pomiarowych siatki. Warto ci naniesiono schematycznie na rysunek drogi dla dwóch kierunków obserwacji (rys. nr 9 i 10). Na rys. nr 11 przedstawiono ko cowe zestawienie wyników pomiarów luminancji dla ca ej nawierzchni jezdni. Zastosowanie graficznej prezentacji wyników (w postaci siatek na drodze) mo e by przydatne w procesie projektowania i wykorzystane do potwierdzenia wyników oblicze symulacyjnych uzyskanych z programów wspomagaj cych projektowanie o wietlenia (pod warunkiem wyboru to samych pól pomiarowych). Rys. 9. Uzyskane wyniki rozk adu luminancji [cd/m2] dla kierunku obserwacji 1 Rys. 10. Uzyskane wyniki rozk adu luminancji [cd/m2] dla kierunku obserwacji 2

9 Wst pne za o enia do audytu o wietlenia drogowego 125 Rys. 11. Uzyskane wyniki rozk adu luminancji [cd/m2] dla ca ej jezdni (sumaryczne) Wyniki oblicze zgodne z wymogami normy dla kierunków pomiaru 1 i 2 oraz wypadkowe dla ca ej nawierzchni jezdni zestawiono i zaprezentowano w sposób zbiorczy w tablicy nr 3. Tablica 3 Zestawienie otrzymanych wyników rozk adów luminancji i wska ników obliczeniowych Parametr Jednostka Warto Parametry dla kierunku 1 L Min1 [cd/m 2 ] 0,326 L Max1 [cd/m 2 ] 1,523 L r1 [cd/m 2 ] 0,847 U L1-0,355 U O1-0,385 TI % 12,6 Parametry dla kierunku 2 L Min2 [cd/m 2 ] 0,535 L Max2 [cd/m 2 ] 1,732 L r2 [cd/m 2 ] 1,249 U L2-0,374 U O2-0,429 TI % 14,3 Parametry ca ej jezdni L MinJ [cd/m 2 ] 0,326 L MaxJ [cd/m 2 ] 1,732 L rj [cd/m 2 ] 1,048 U LJ - 0,365 U OJ - 0,312 TI % 13,45

10 126 Marcin Chrzanowicz 6. SPOSTRZE ENIA I WNIOSKI KO COWE Wykonanie audytu o wietlenia drogowego pozwoli o na precyzyjn ocen stanu o wietlenia drogi (przez oprawy wyposa one w pó przewodnikowe ród a wiat a LED). Analiza wyników wykazuje spe nienie normy w zakresie wymaganego poziomu redniej warto ci luminancji nawierzchni jezdni. Je eli chodzi o równomierno rozk adu luminancji kryteria nie zosta y do ko ca spe nione, na co zasadniczy wp yw mia stan nawierzchni drogi (wyeksploatowany lokalnie asfalt oraz du o zal gaj cych zanieczyszcze ). Mo na stwierdzi, ze uporz dkowanie nawierzchni jezdni pozwoli na ca kowite spe nienie wymaga normy o wietlenie drogowe. Bez wykonania audytu o wietleniowego takie wnioski i sugestie nie by yby mo liwe. Ponadto zastosowanie opraw wyposa onych w ród a wiat a typu LED pozwoli o na redukcje mocy jednostkowej oprawy o oko o 10 [W], co spowodowa o zmniejszenie emisji CO 2 o oko o 14%. Oszcz dno energetyczna jest na podobnym poziomie. Bibliografia 1. B k J., Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR oraz do normy PN-EN , (2007), COSiW, Warszawa Ekrias A., Eloholma M., Halonen L., An advanced approach to road lighting design, measurements and calculations, Report 53, Helsinki University of Technology, (2008), Espoo, Finland. 3. Tomczuk P., Pomiary rozk adu luminacji na ulicy o wietlonej oprawami LED, Przegl d Elektrotechniczny, R. 87 Nr 4/2011 str , SIGMA-NOT. 4. agan W., Czy ewski D., Wykonanie pomiarów o wietleniowych w ulicy Dzielnej w Warszawie oraz weryfikacja oblicze o wietleniowych dla projektów b d cych w posiadaniu ZDM, (2009), ZDM Warszawa. 5. Dane katalogowe 6. Polska Norma PN-EN :2007 O wietlenie dróg. 7. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, materia y konkursowe z projektu, SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI (GIS GREEN INVESTMENT SCHEME) CZ 1) ZARZ DZANIE ENERGI W BUDYNKACH U YTECZNO CI PUBLICZNEJ. PRELIMINARY ASSUMPTIONS FOR THE AUDIT BY ROAD LIGHTING Summary: This article addresses the issue of the advisability of performing a comprehensive assessment of the quality of street lighting in the context of road safety at night time and increase the efficiency of electricity use. There are presented the criteria for lighting and electrical inspected and evaluated. It has been shown how to perform tests taken on the road (on the basis of standards and guidelines). It has also presented the measurement results with the analysis of the quality of lighting for example road section. With reference to the recommendations of the European Commission as an important factor taken into account energy intensity of the lighting system. Keywords: lighting technology, lighting measurements, road lighting

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo