METODY PRÓBKOWANIA W SYMULACJI MONTE CARLO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY PRÓBKOWANIA W SYMULACJI MONTE CARLO"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Nr 83 Politechniki Wrocławskiej Nr 83 Studia i Materiały Nr Bożena MIELCZAREK * ss METODY PRÓBKOWANIA W SYMULACJI MONTE CARLO W artykule przedstawiono, omówiono i porównano wybrane podejścia do pozyskiwania losowych scenariuszy wejściowych w symulacji Monte Carlo: dopasowanie rozkładów teoretycznych, próbkowanie bootstrap (bootstrap resampling), próbkowanie przy użyciu przeciwnych zmiennych losowych, próbkowanie warstwowe (stratified sampling) oraz próbkowanie quasi-losowe. Wymienione metody zastosowano do symulacji stóp zwrotu wybranych akcji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a następnie porównano zbieżność wartości oszacowanych z zastosowaniem poszczególnych metod. Słowa kluczowe: symulacja stochastyczna, Monte Carlo, próbkowanie 1. WPROWADZENIE Stochastyczne modele symulacyjne budowane są w celu zbadania zachowania systemu rzeczywistego, w którym pewne elementy zachowują się w sposób losowy. Oznacza to, że nie mamy pewności co do rozwoju przebiegu badanych zjawisk i staramy się odtworzyć w modelu ich prawdopodobny przebieg. Aby model był użyteczny, proces generowania danych wejściowych powinien poprawnie odtwarzać dane historyczne, przy czym słowo poprawnie nie oznacza wiernie. Musimy przecież odtworzyć probabilistyczny charakter badanych zjawisk i dobrze oddać losową naturę systemu rzeczywistego. Interesują nas zatem najbardziej i najmniej prawdopodobne scenariusze, ryzyko podjęcia określonych decyzji, skala błędu dla formułowanej przez nas prognozy. Chcemy zbadać możliwy przebieg zjawiska, określić spodziewany trend, zastanowić się nad rzadko występującymi, ale istotnymi zdarzeniami. Kluczowym krokiem w stochastycznych modelach symulacyjnych jest właściwe zaprojektowanie scenariuszy wejściowych. Model symulacyjny powinien odtwarzać probabilistyczny charakter badanych zjawisk, bazując na losowej zmienności zaobserwowanej w systemie rzeczywistym. Trudność polega na tym, że najczęściej nie jest * Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania;

2 188 Bożena Mielczarek nam znany rozkład losowy opisujący badane zjawisko. Musimy ten rozkład odgadnąć, obserwując pewną skończoną, pobraną z systemu próbkę danych. Każde teoretyczne dopasowanie rozkładu obarczone jest błędem, którego natura jest dość dobrze poznana, chociaż bardzo często pomijana w końcowej analizie wyników symulacji. Zdecydowanie mniej znane i rzadziej stosowane są metody próbkowania danych o charakterze losowym, które nierzadko mogą zaoferować bardziej precyzyjne odtworzenie losowego charakteru badanych zjawisk, niż dopasowany rozkład teoretyczny. Posługując się metodą symulacyjną Monte Carlo, należy szczególnie wnikliwie rozważyć możliwość zastosowania innych metod próbkowania niż losowanie z rozkładów teoretycznych. W metodzie MC losowanie wartości charakteryzujących badany proces jest kluczowym etapem symulacji (por. [Mielczarek 2006]), dlatego zastosowany sposób próbkowania może w sposób istotny poprawić dokładność szacunków w wynikach symulacji. W artykule zostaną przedstawione, omówione i porównane wybrane podejścia do pozyskiwania losowych scenariuszy wejściowych w symulacji Monte Carlo: dopasowanie rozkładów teoretycznych, próbkowanie bootstrap (bootstrap resampling), próbkowanie przy użyciu przeciwnych zmiennych losowych, próbkowanie warstwowe (stratified sampling) oraz próbkowanie quasi-losowe. Wymienione metody będą zastosowane do symulacji stóp zwrotu wybranych akcji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a następnie porównana zostanie zbieżność wartości oszacowanych z wykorzystaniem poszczególnych metod. 2. WYBRANE METODY PRÓBKOWANIA 2.1. DOPASOWANIE ROZKŁADÓW TEORETYCZNYCH Wprowadzanie do symulacji wartości pozyskiwanych z teoretycznych rozkładów losowych uprzednio dobranych poprzez analizę danych rzeczywistych jest podejściem szeroko opisanym w literaturze przedmiotu (por. [Law i Kelton 1991]). Podejście to zakłada możliwość dostępu do próbki niezależnych obserwacji wartości zmiennej losowej, którą następnie poddaje się analizie za pomocą technik graficznych i/lub testów statystycznych. Jak dowodzą jednak [Kuhl i in. 2006] oraz [Uziałko 2006] podejście to nie gwarantuje satysfakcjonujących wyników. Autorzy wymieniają szereg czynników, które mogą znacząco wpłynąć na uzyskaną postać rozkładu: zmiana liczby klas, dobór granicznych wartości klas, istotnie znacząca wrażliwość testów statystycznych na liczność próby, ograniczanie się jedynie do klasycznych postaci rozkładów teoretycznych czy nieuwzględnianie ekstremalnych zachowań w tzw. ogonach rozkładów. Kolejna porcja możliwych do popełnienia błędów związana jest z estymacją parametrów rozkładu, które wyznaczane są najczęściej na podstawie

3 Metody próbkowania w symulacji Monte Carlo 189 tej samej próbki danych, a dostępne metody estymacji nie gwarantują znalezienia najlepszego dopasowania. Zasygnalizowane wady nie pomniejszają jednak walorów omawianego podejścia. Powszechnie dostępne na rynku pakiety pozwalają na szybkie i łatwe dobranie rozkładów losowych do posiadanej próbki danych. Szeroko opisane w literaturze algorytmy (por. [Mielczarek 2005]) umożliwiają uzyskanie w modelu symulacyjnym wartości pochodzących z żądanej postaci rozkładu teoretycznego poprzez generowanie liczb (pseudo)losowych o rozkładzie równomiernym z przedziału [0,1], a następnie przekształcanie uzyskanych liczb losowych w pożądany rozkład zmiennej losowej czy w dowolny proces stochastyczny. Kluczową zaletą takiego podejścia jest możliwość wygładzania nierówności rozkładu empirycznego oraz łatwość generowania wartości ekstremalnych. Te cechy są szczególnie istotne w badaniach symulacyjnych typu what-if, gdzie elastyczność w kształtowaniu scenariuszy wejściowych jest niezwykle pożądaną cechą PRÓBKOWANIE BOOTSTRAP Metody bootstrap 1 są znane od ponad 20 lat, jednakże dopiero ostatnio zaczęły być powszechnie stosowane w stochastycznych modelach symulacyjnych. Podstawą metody bootstrap jest założenie, że przyszłość jest podobna do przeszłości. Zamiast jednak badać przeszłość i próbować ją opisać za pomocą rozkładów teoretycznych (por. rozdz. 2), a następnie symulować przyszłość za pomocą dobranych rozkładów, można generować dane wejściowe do symulacji wprost z danych historycznych (por. [Gentle 1998]). Zakłada się, że skoro zaobserwowana próbka danych rzeczywistych zawiera wszystkie niezbędne informacje o badanej populacji, można zatem tę próbkę traktować jako populację. Nie ma potrzeby dobierania rozkładu teoretycznego (i popełniania po drodze wielu błędów), skoro scenariusze wejściowe do symulacji mogą być pobierane wprost z próby. Należy jednak w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że w metodzie bootstrap nie chodzi o potraktowanie zebranych danych empirycznych jako bazy danych zasilającej bezpośrednio proces symulacji. Przed każdym powtórzeniem symulacyjnym (w metodzie Monte Carlo jeden pełny eksperyment symulacyjny oznacza wykonanie n powtórzeń na losowo wygenerowanych wartościach wejściowych por. [Mielczarek 2006]) pobierane są w sposób losowy wartości z próby danych historycznych. Każde powtórzenie realizowane jest zatem na innej próbce losowej, przy czym raz pobrana wartość wraca ponownie do 1 Nazwa metody pochodzi z angielskiego zwrotu pulling oneself up by one s (own) bootstrap, co oznacza w luźnym tłumaczeniu zawdzięczać sukces wyłącznie sobie; osiągnąć cel bez pomocy innych. Niektórzy statystycy twierdzą, że bootstrap jest w pewnym sensie metodą magiczną, bo pozwala uzyskać coś z niczego.

4 190 Bożena Mielczarek próby historycznej. Mamy tu do czynienia z losowaniem ze zwracaniem, co oznacza, że w każdej próbce bootstrap niektóre dane historyczne mogą wystąpić wiele razy, a niektóre nie będą w ogóle reprezentowane. Posługując się metodą bootstrap, możemy prowadzić badania typu what-if, bowiem oprócz scenariuszy zakładających podobieństwo przeszłości z przyszłością łatwo jest wprowadzić modyfikacje, w których pewien zestaw danych historycznych (np. dane z ostatniego roku) będzie wybierany do próbki symulacyjnej z wyższym (lub niższym) prawdopodobieństwem. Ponadto, zakładając mniej lub bardziej korzystny przebieg badanego zjawiska, możemy odpowiednio korygować szacowane wskaźniki wyjściowe. Próbkowanie bootstrap jest często stosowane w modelach symulacyjnych analizujących dane o charakterze medycznym [Grunkemeier i Wu 2004], [Lepton i in. 1995]. Z powodzeniem może być jednak wykorzystane w klasycznych modelach kolejkowych [Barton i Schruben 2001] lub w analizach finansowych [Boyle i in 1997]. Schemat próbkowania bootstrap jest następujący: 1. Należy uszeregować dane historyczne (załóżmy, że w próbie mamy k pozycji danych) i nadać im indeksy od 1 do k. 2. Za pomocą rozkładu równomiernego (w Excelu możemy posłużyć się funkcją RANDBETWEEN(1,k)) wyznaczamy w sposób losowy indeks wartości, która zostanie wykorzystana w bieżącym powtórzeniu. 3. Przeprowadzamy symulację (wykonujemy jedno powtórzenie) wykorzystując wartość, której indeks określiliśmy losowo w kroku Wracamy do punktu 2. Powtarzamy kroki 2-4 n razy (wykonujemy n powtórzeń) PRÓBKOWANIE QUASI-LOSOWE Uzyskiwanie losowych zmienności w modelu symulacyjnym nie musi być automatycznie połączone z losowym wyborem danych wejściowych. Wartości generowane losowo mogą okazać się bowiem zbyt losowe. Cechą charakterystyczną liczb jednostajnie losowych jest tendencja do występowania grupowania i w celu uniknięcia tej niechcianej tendencji stosuje się tzw. metodę próbkowania quasi-losowego. Metoda polega na wyborze sekwencji liczb w sposób deterministyczny (nielosowy), co pozwala uniknąć grupowania liczb losowych. W próbkowaniu quasi-losowym błąd szacowanej na podstawie próbek wartości jest proporcjonalny do 1/n, a nie 1/ n, gdzie n jest liczbą próbek. Jednym z algorytmów pozyskiwania liczb quasi-losowych jest tzw. sekwencja Fauré (por. [Jackson i Staunton 2004]). Sekwencje Fauré tworzone są poprzez przekształcanie liczb całkowitych o podstawie 10 na liczby o innej podstawie (np. podstawą tą może być liczba 2). Cyfry liczby o podstawie 2 są następnie odwracane i wyrażane w postaci ułamka jako potęgi liczby ½. Sekwencja Fauré zaczyna się zwy-

5 Metody próbkowania w symulacji Monte Carlo 191 kle od 2 4, czyli 16. Zastosowanie sekwencji Fauré powoduje, że kolejne quasi-losowe wartości wypełniają równomiernie przerwy pomiędzy wartościami wcześniej wygenerowanymi. Zaletą próbkowania quasi-losowego jest szybciej uzyskiwana zbieżność wyników z szacowaną wartością, obserwowana wraz ze wzrostem prób symulacji. Wykorzystując liczby quasi-losowe z sekwencji Fauré do generowania zmiennej losowej o rozkładzie normalnym, dobrze jest pamiętać o modyfikacji algorytmu Box- Millera (jednego z częściej stosowanych algorytmów) za pomocą metody konwersji, zwanej metodą Mora [Moro 1995]. Moro zauważył, że niektóre funkcje odwrotnego rozkładu normalnego mogą zakłócać regularność odstępów w sekwencji liczb Fauré i zaproponował modyfikację algorytmu znaną obecnie pod nazwą metody Moro PRÓBKOWANIE ZA POMOCĄ PRZECIWNYCH ZMIENNYCH LOSOWYCH Metoda przeciwnych zmiennych losowych (por. [Hammersley i Morton 1956]) jest rozwinięciem próbkowania z rozkładów teoretycznych, polegającym na zredukowaniu wariancji poprzez zastosowanie przeciwnych zmiennych losowych. Wykorzystuje się tu ujemnie skorelowane liczby losowe, które z kolei generują pary ujemnie skorelowanych wartości zmiennej losowej. Po uśrednieniu wyników z każdej pary uzyskujemy wartości charakteryzujące się mniejszą zmiennością niż wyniki otrzymane metodą zwykłego próbkowania PRÓBKOWANIE WARSTWOWE W próbkowaniu warstwowym, podobnie jak w próbkowaniu quasi-losowym, dąży się do uzyskania scenariuszy wejściowych bardziej regularnie pokrywających badany zakres zmiennej, niż ma to miejsce w przypadku całkowicie losowego dobru wartości. Załóżmy, że chcemy uzyskać 100 wartości zmiennej losowej normalnej i wprowadzić je do modelu symulacyjnego. Pobranie tych wartości wprost za pomocą algorytmu losowego, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem doprowadzi do skompletowania próby o wartościach zbliżonych do średniej, pozostawiając tzw. ogony zdecydowanie niedoszacowane. W próbkowaniu warstwowym sztucznie wymuszamy pozyskanie dokładnie jednej obserwacji leżącej pomiędzy (i-1) oraz i-tym percentylem, gdzie i=1,.,100 uzyskując w ten sposób lepszą zbieżność z rozkładem normalnym. [Boyle i in. 1997] zalecają w zaproponowanym przez siebie algorytmie: 1. Wygenerowanie 100 niezależnych zmiennych losowych U 1,., U 100 z rozkładu równomiernego [0,1]. 2. Wyznaczenie wartości zmiennej losowej z rozkładu normalnego jako Z=N -1 ((i+u i - 1)/100), gdzie i=1,,100, a N -1 to funkcja odwrotna dystrybuanty rozkładu normalnego.

6 192 Bożena Mielczarek 3. SYMULACJA CEN AKCJI 3.1. FORMUŁA BLACKA-SCHOLESA Powszechnie znany model wyznaczania przyszłych cen akcji (tzw. formuła Blacka-Scholesa), zwany również modelem błądzenia geometrycznego (random walk) zakłada, że logarytm procentowego wzrostu ceny akcji pomiędzy chwilą obecną a momentem t w przyszłości opisany jest rozkładem normalnym (por. [Jackson i Staunton 2004]). Do generowania przyszłych cen akcji można posłużyć się wzorem (1): 2 σ ( µ ) t+ σ tz 2 P( t) = P(0) e (1) P(t) jest ceną akcji w przyszłym momencie t, P(0) jest ceną akcji w chwili obecnej, µ jest parametrem zwanym dryfem (drift), σ to tzw. parametr zmienności (volatility), a Z to standaryzowana wartość zmiennej losowej o rozkładzie normalnym. Bardziej czytelną postać wzoru (1) prezentuje wzór (2): mając daną cenę bieżącą P(0), możemy wyznaczyć cenę w momencie t generując wartość N z rozkładu normalnego o parametrach (µ, σ), a następnie wstawiając uzyskaną wartość do rozkładu wykładniczego. P N ( t) = P(0) e (2) Formuła Blacka-Scholesa zostanie wykorzystana w eksperymentach symulacyjnych do badania jakości próbkowania z rozkładu teoretycznego. Formuła często pojawia się w publikacjach dotyczących wyceny aktywów, a uhonorowanie autorów Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii świadczy niewątpliwie o jej doniosłości METODYKA BADAŃ W celu przetestowania omówionych wcześniej metod próbkowania zebrano dane na temat historycznych dziennych zmian cen akcji dla przypadkowo wybranych trzech spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od dnia do dnia Są to spółki: 7BC, AGO i BMA. Dla każdej spółki zarejestrowano 255 wartości notowań. Następnie przeprowadzono pięć eksperymentów symulacyjnych, których celem było wyznaczenie cen akcji trzech wybranych spółek na podstawie danych za pierwszą połowę roku 2004 na dzień , przy czym każdy kolejny eksperyment realizowany był z zastosowaniem innej metody próbkowania. Przyjęto, że każdorazowo docelowa liczba powtórzeń będzie wynosiła

7 Metody próbkowania w symulacji Monte Carlo Wyniki symulacji zestawiono, porównując uzyskane w pięciu eksperymentach wartości z wartościami rzeczywistymi odczytanymi z próby empirycznej. Porównano również podstawowe parametry statystyczne wyliczone dla każdego eksperymentu. Fragment tabeli z danymi wykorzystanymi w eksperymentach symulacyjnych przedstawia rys. 1. Pięć podstawowych eksperymentów symulacyjnych wykonano dla różnej liczby powtórzeń, obserwując zbieżność szacowanej wielkości (tj. wysokości ceny akcji każdej spółki na dzień roku) wraz ze wzrostem liczby prób symulacji. Rys. 1. Fragment danych z cenami akcji trzech spółek Źródło: Opracowanie własne 3.3. EKSPERYMENTY SYMULACYJNE W eksperymencie nr 1 zastosowano próbkowanie z rozkładu teoretycznego i posłużono się formułą Blacka-Scholesa (por. wzory 1 i 2). W tym celu dane źródłowe na temat notowań cen akcji trzech spółek (kolumny B, C, D na rys. 2) przekształcono tak, aby odzwierciedlały dzienne stopy zwrotu mierzone jako logarytm przyrostu cen, czyli ln(p(t)/p(0), (kolumny F, G, H na rys. 2). Następnie, dla danych z pierwszej połowy 2004 roku (t.j. od do ) wyznaczono empirycznie dzienną wartość dryfu (średnia dzienna zmiana stopy zwrotu z akcji) i zmienności (odchylenie standardowe dziennych zmian stóp zwrotu z akcji), por. kolumny K, L, M na rys. 2. Na tak przygotowanych danych wykonano eksperyment symulacyjny zwiększając stopniowo liczbę powtórzeń od 100 do W każdym powtórzeniu symulowano cenę akcji trzech spółek poprzez generowanie wartości z rozkładu normalnego wg formuły Blacka-Scholesa. Fragment modelu przedstawia rys. 3. W kolejnym eksperymencie zastosowano próbkowanie bootstrap. Jako próbkę danych historycznych wykorzystano notowania z pierwszego półrocza 2004 roku. Próbkowanie przeprowadzono 130 razy, co odpowiada 130 dniom notowań zarejestrowanych w drugim półroczu 2004 roku, symulując dzienne zmiany ceny akcji trzech spółek na koniec drugiego półrocza 2004 roku. Eksperyment powtórzono następnie 2000 razy.

8 194 Bożena Mielczarek Rys. 2. Fragment danych z wyliczonymi dziennymi stopami zwrotu Źródło: Opracowanie własne W eksperymencie nr 3 posłużono się modelem zbudowanym wg formuły Blacka- Scholesa z tą różnicą, że liczby losowe wprowadzane do modelu zastąpiono liczbami quasi-losowymi pozyskiwanymi za pomocą sekwencji Fauré. Eksperyment nr 4 również bazuje na modelu zbudowanym wg formuły Blacka- Scholesa, tym razem jednak wyznaczane są w każdym powtórzeniu dwie ceny akcji dla przeciwnie skorelowanych zmiennych losowych o rozkładzie normalnym, a następnie wyznaczana jest wartość średnia z obu cen. Dopiero uśredniona cena jest brana pod uwagę w analizach końcowych. W ostatnim, piątym eksperymencie zastosowano próbkowanie warstwowe losując 100 wartości rozkładu normalnego równomiernie rozłożonych w 100 przedziałach wg opisanego powyżej algorytmu Boyle a. Następnie powtórzono losowanie warstwowe 1000 razy i wyznaczono wartości średnie. Ze względu na zaobserwowaną natychmiastową zbieżność szacowanej wartości nie było potrzeby zwiększania liczby powtórzeń PORÓWNANIE WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW SYMULACYJNYCH Zbiorcze wyniki pięciu eksperymentów symulacyjnych przedstawiono na rysunkach 3, 4 i 5. Wszystkie zastosowane metody wykazują wysoką zbieżność do tych samych wartości docelowych w miarę wzrostu liczby powtórzeń symulacyjnych. Dla spółki AGO procentowa różnica pomiędzy najmniejszą a największą oszacowaną wartością ceny akcji przy zastosowaniu pięciu wybranych metod próbkowania wynosi (przy 2000 powtórzeń) 1,09%, dla spółki 7BC 2,26%, a dla spółki BMA 1,33% (patrz tabela 1). Świadczy to o porównywalnej skuteczności wszystkich badanych metod.

9 Metody próbkowania w symulacji Monte Carlo 195 Zbieżność wartości ceny akcji spółki AGO dla różnych metod próbkowania Cena akcji 45,00 44,80 44,60 44,40 44,20 44,00 43,80 43,60 43,40 43, Powtórzenia B-S Bootstrap QMC Przeciwne ZM Warstwowe Rys. 3. Porównanie metod próbkowania dla spółki AGO. Źródło: Opracowanie własne Zbieżność wartości ceny akcji spółki 7BC dla różnych metod próbkowania 5,00 4,80 cena akcji 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 B-S Bootstrap QMC Przeciwne ZM Warstwowe 3,60 3, powtórzenia Rys. 4. Porównanie metod próbkowania dla spółki 7BC. Źródło: Opracowanie własne

10 196 Bożena Mielczarek Zbieżność wartości ceny akcji spółki BMA dla różnych metod próbkowania 24,70 24,60 cena akcji 24,50 24,40 24,30 24,20 24,10 24,00 23,90 B-S Bootstrap QMC Przeciwne ZM Warstwowe 23, Powtórzenia Rys. 5. Porównanie metod próbkowania dla spółki BMA. Źródło: Opracowanie własne Tabela 1. Porównanie ostatecznych wartości uzyskanych za pomocą wybranych metod próbkowania Spółka B-S Bootstrap QMC Przeciwne ZM Warstwowe Maksymalna różnica [%] AGO 44,61 44,13 44,38 44,40 44,40 1,09% 7BC 4,12 4,18 4,13 4,21 4,22 2,26% BMA 24,26 24,58 24,28 24,28 24,28 1,33% Uzyskane wyniki wyraźnie pokazują również pewne charakterystyczne cechy poszczególnych podejść. Metodą, która pozwala natychmiast uzyskać szacowaną wartość jest metoda warstwowa. Już pierwsza próba (100 powtórzeń) doprowadziła do wyznaczenia wartości, do której pozostałe metody dopiero zbliżały się w trakcie powiększania liczby prób symulacyjnych. Wysoką systematyczną poprawą wartości charakteryzuje się metoda QMC. Przy tym próbkowaniu każde zwiększenie liczby powtórzeń znacząco zbliża nas do szacowanej wartości. Również metoda przeciwnych zmiennych losowych odznacza się wysoką systematyczną poprawą zbieżności, chociaż widoczne są tu również wahania niewystępujące w metodzie QMC. Posługiwanie się rozkładem teoretycznym i metoda bootstrap związane jest z notowaniem największych wahań. Dopiero znaczące zwiększenie prób symulacyjnych

11 Metody próbkowania w symulacji Monte Carlo 197 (1000 i więcej) doprowadza do uzyskania pożądanej zbieżności. Z tych dwóch ostatnich podejść, największymi wahaniami odznacza się niewątpliwie metoda bootstrap. Żadna z zastosowanych metod próbkowania nie doprowadziła do prawidłowego oszacowania wartości ceny akcji z wyprzedzeniem półrocznym. Rzeczywiste zaobserwowane wartości wynosiły: dla spółki AGO 56,80 zł, dla spółki 7BC 3,24 zł, a dla spółki BMA 10 zł. Najbardziej zbliżone wyniki uzyskane zostały: dla spółki AGO metodą Blacka-Scholesa (niedoszacowanie o 21,46%), dla spółki 7BC metodą Blacka-Scholesa (przeszacowanie o 27,31%), dla spółki BMA metodą bootstrap (przeszacowanie o 147,55%). Porównanie długości wyznaczonych przedziałów ufności przedstawia tabela 2. Jak można oczekiwać, zastosowanie metod redukcji wariancji (próbkowanie wg przeciwnych zmiennych losowych, próbkowanie warstwowe) znacząco odbija się na poprawie jakości oszacowań. Tabela 2. Długość połowy przedziału ufności dla wszystkich metod próbkowania przy 2000 powtórzeń (metoda warstwowa 1000 powtórzeń) Spółka 7BC Bootstrap BS QMC Przeciwne Warstwowe Liczba powtórzeń Średnia z próby 4, ,99 4,13 4,09 4,22 Odchylenie 7, ,76 6,33 4,08 0,31 Długość połowy przedziału ufności 0,33 0,25 0,28 0,18 0,02 Spółka AGO Liczba powtórzeń Średnia z próby 44, ,53 44,38 44,40 44,40 Odchylenie 10, ,35 10,29 1,70 0,06 Długość połowy przedziału ufności 0,46 0,45 0,45 0,07 0,00 Spółka BMA Liczba powtórzeń Średnia z próby 24, ,26 24,28 24,24 24,28 Odchylenie 12, ,07 0,00 1,07 0,01 Długość połowy przedziału ufności 0,53 0,047 0,00 0,05 0,00

12 198 Bożena Mielczarek PODSUMOWANIE W artykule dokonano przeglądu pięciu wybranych metod próbkowania, które mogą być stosowane w symulacji Monte Carlo do formułowania losowych scenariuszy wejściowych. Uzyskane wyniki wskazują na wysokie podobieństwo oszacowań oferowanych przez badane podejścia przy założeniu wykonania dostatecznie wysokiej liczby powtórzeń. W przypadku mniejszej liczby powtórzeń najszybszą zbieżność uzyskuje się przy zastosowaniu metody warstwowej i metody quasi-losowej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że żadna z omawianych metod nie była w stanie trafnie przewidzieć zmian w notowaniach cen akcji. Metoda bootstrap jako jedyna z omawianych metod próbkowania nie wymagała wcześniejszego sformułowania postaci rozkładu teoretycznego, natomiast po zastosowaniu odpowiednio dużej liczby powtórzeń dała satysfakcjonujące wyniki, porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą pozostałych metod. Należy jednak pamiętać o tym, że we wszystkich pozostałych podejściach korzystano z dobrze poznanego i sprawdzonego modelu zmian cen akcji, czyli modelu Blacka-Scholesa. W przypadku niedysponowania takim rozkładem lub istnienia uzasadnionych wątpliwości dotyczących poprawności dopasowania (np. w sytuacji, gdy uzyskuje się różne wyniki kilku testów statystycznych, z których pewne odrzucają, a inne nie dają podstaw do odrzucenia hipotezy o postaci dopasowywanego rozkładu), należy poważnie rozważyć możliwość zastosowania metody bootstrap. Przedstawione wyniki dowodzą poprawności oszacowań tej metody. Metoda bootstrap może być ponadto wykorzystana wszędzie tam, gdzie zebranie odpowiednio licznej próby danych jest niemożliwe lub zbyt kosztowne. LITERATURA BARTON R.R., SCHRUBEN L.W Resampling methods for input modeling; [w:] Proceedings of the 2001 Winter Simulation Conference; ss BOYLE P., BROADIE M., GLASSERMAN P Monte Carlo methods for security pricing; [w:] Journal of Economic Dynamics and Control (21); ss GENTLE J.E Random number generation and Monte Carlo methods. Springer-Verlag, New York. GRUNKEMEIER G.L., WU YINGXING Bootstrap resampling methods: something for nothing? [w:] The Society of Thoracic Surgeons (77); ss HAMMERSLEY J.M., MORTON K.W A new Monte Carlo technique: antithetic variates; [w:] Proc. Camb. Phil. Soc. (52); ss JACKSON M., STAUNTON M Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA. Helion, Gliwice.

13 Metody próbkowania w symulacji Monte Carlo 199 KUHL M.E., LADA E.K., STEIGER N.M., WAGNER M.A., WILSON J.R Introduction to modeling and generating probabilistic input processes for simulation; [w:] Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference; ss LAW A.M., KELTON W.D Simulation modeling and analysis; McGraw-Hill, Inc. USA LIPTON J.W., SHAW W.D., HOLMES J., PATTERSON A Short communication: selecting input distributions for use in Monte Carlo simulations; [w:] Regulatory toxicology and pharmacology (21); ss MIELCZAREK B Aspekty losowości w modelach symulacyjnych; [w:] Symulacja Systemów Gospodarczych. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Seria Studia i Materiały, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; ss MIELCZAREK B Metoda Monte Carlo w nauczaniu symulacji niesłusznie pomijane podejście? [w:] Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych I. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Seria Studia i Materiały, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; ss MORO B The Full Monte; [w:] Risk nr 8 (2); ss UZIAŁKO J Istotne kwestie etapu pozyskiwania i analizy danych wejściowych w procesie budowania modelu symulacyjnego; [w:] Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych I. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Seria Studia i Materiały, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; ss SAMPLING METHODS IN MONTE CARLO SIMULATION The selected approaches to obtain the random input scenarios for Monte Carlo simulation were presented, discussed and compared: fitting the theoretical probability distributions, bootstrap resampling, antithetic variates sampling, stratified sampling and quasi-random sampling. The methods were applied to simulate investment returns of stock prices of exemplary companies quoted on Warsaw Stock Exchange. The convergence of the values received with the use of each method was then compared.

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI

SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006 SYMULACJE MONTE CARLO JAKO METODA WYCENY OPCJI KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Bartosz Grzyb Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A Anna Kasznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A. Z UŻYCIEM JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7.

Table of Contents: 8. Podsumowanie 11 9. References 11. 7.1 Black-Sholes Model 7 7.2 Metoda Monte-Carlo 8 7.3 Model EWMA 10 7. Computational Finance Michał Wojdyła, Wróbel Dariusz http://student.agh.edu.pl/~dwrobel/mownit/comp_finance.pdf http://wmichal9.interia.pl/comp_finance.pdf Table of Contents: 1. Wstęp 3 2. Rozwój rynków

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA

BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 4 2008 Aleksandra ANUSIK* BADANIE ODDZIAŁYWANIA ZJAWISK NIEPEWNYCH NA PARAMETRY MODELU BLACKA SCHOLESA Istotnym zagadnieniem w przypadku kontraktów

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI

STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI MAREK KOCIŃSKI STRUKTURA I SZACOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH NA RYNKU AKCJI Streszczenie: Koszty transakcji są jednym najważniejszych czynników, które należy uwzględnić w analizie inwestycji na rynku finansowym.

Bardziej szczegółowo