SYSTEM SYMULACJI RYNKU Z DZIAŁAJĄCYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM SYMULACJI RYNKU Z DZIAŁAJĄCYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI"

Transkrypt

1 SYSTEM SYMULACJI RYNKU Z DZIAŁAJĄCYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

2 Rozdział 1: WSTĘP 1.1. Geneza systemów symulacji rynku Podobnie jak w innych dziedzinach działalności ludzkiej, w szeroko rozumianym zarządzaniu przedsiębiorstwem kluczową sprawą jest podejmowanie właściwych decyzji. Współczesny menedżer dysponuje z reguły rozległą wiedzą z kilku uzupełniających się wzajemnie dziedzin nauki: ekonomii, marketingu, finansów, statystyki, informatyki i nauk psychologicznosocjologicznych. Ponadto nabywa on na drodze doświadczenia bardzo przydatną intuicję. Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach nie są podejmowane na drodze deterministycznych procesów decyzyjnych, ilość możliwych dróg rozwoju sytuacji w zależności od czynników wewnętrznych i zewnętrznych jest astronomiczna. Przedsiębiorstwo na rynku konkurencyjnym nie jest bowiem zamkniętym, odizolowanym systemem, podlega i wpływa na pozostałe podmioty rynkowe takie jak inne firmy, banki, rządy państw, itd. Systemy symulacji rynku umożliwiają szkolenie kadry menedżerskiej w warunkach gry rynkowej, z zachowaniem jej reguł biznesowych oraz elementów dynamicznego oddziaływania składowych rynku. W przeciwieństwie do nabywania doświadczenia metodą prób i błędów na żywym organizmie firmy, co może wiązać się z dużym ryzykiem, dzięki zastosowaniu tego typu systemów można doskonalić umiejętności podejmowania decyzji, gdzie błędy nie przełożą się nigdy na straty, a tylko na cenne doświadczenia. Kolejną zaletą aktywnej symulacji jest możliwość zdobywania doświadczenia w zarządzaniu w tak przygotowanych sytuacjach, których realne wystąpienie jest dość mało prawdopodobne, np. sytuacje poważnych kryzysów finansowych, załamania giełdy, itp. Symulacyjne gry rynkowe umożliwiają także testowanie i doskonalenie systemów informowania kierownictwa (EIS) oraz systemów DSS. Ocena jakości takich systemów możliwa jest w pełni tylko wówczas, gdy systemy wspomagania są w interakcji z decydentem w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Można łatwo wyobrazić sobie na przykład system EIS dobry w swoich założeniach, posiadający wszystkie potrzebne dane ze źródła OLAP, ale tak skomplikowany i trudny w użyciu przez decydenta, że jego przydatność będzie znikoma. W systemach tego typu można wyróżnić grupę systemów interaktywnych i typowo symulacyjnych. W tej drugiej z nich mamy do czynienia z symulatorem, któremu dostarczamy parametry, dane, decyzje, a on generuje odpowiedź rynku. Analiza tej odpowiedzi dostarcza informacji na temat jakości podjętych decyzji. Z punktu widzenia walorów dydaktycznych tego typu systemów bardziej skuteczne są systemy interaktywne, w których uczestnicy rozgrywki mogą na bieżąco obserwować swoją sytuację rynkową, podejmować decyzje i przede wszystkim rywalizować z innymi uczestnikami. Powoduje to większe zainteresowanie tematyką przedmiotu oraz zachęca do wgłębienia się w analizę modelu matematycznego. W ramach laboratorium przedmiotu Wspomaganie Decyzji prowadzonego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW systemy gier symulacyjnych służą do testowania systemów wspomagania decyzji tworzonych przez studentów uczestników rozgrywek. 2

3 Rozdział 2: SPECYFIKACJA MODELOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA W tej części pracy omówione zostanie modelowe przedsiębiorstwo, jego otoczenie, kanały komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, bazy danych OLTP, model sytuacji decyzyjnej, systemy DSS działające w przedsiębiorstwie Modelowe przedsiębiorstwo Rynek Na konkurencyjnym rynku współistnieje wiele przedsiębiorstw w sektorze produkcji dóbr FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods). Działalność tych firm podlega tylko i wyłącznie prawom wolnego rynku, nie ma sztucznych ograniczeń narzuconych przez władze, ograniczeniami są możliwości finansowe przedsiębiorstw oraz naturalne zależności ekonomiczne Działalność Przedsiębiorstwo zajmuje się procesem produkcji i promocji wytwarzanych produktów, począwszy od określenia strategii marketingowej, określenia wielkości produkcji i analizy logistycznej stanu magazynów oraz śledzenie sprzedaży. Po wyprodukowaniu produkt trafia do magazynu, gdzie w kolejnym etapie czasu trafia na rynek. W celu zwiększenia sprzedaży firma promuje swoje produkty w mediach. Popyt na produkt dotyczy całej grupy, najwięcej sprzeda ta firma, która zaproponuje najlepsze rozwiązanie w obrębie grupy (cena, znany autor, reklama) Struktura (działy) W przedsiębiorstwie występują wyspecjalizowane, ściśle powiązane ze sobą działy tworzące strukturę przedsiębiorstwa. Każdy z nich ma własny zakres działalności i związanej z nią odpowiedzialności. Poszczególne działy podejmują różne decyzje w obrębie swoich kompetencji, są one następujące: dyrekcja generalna koordynuje i zarządza działaniami pozostałych działów, prowadzi planowanie strategiczne, dział finansowo-księgowy odpowiedzialny za finanse firmy: wystawianie i kontrola faktur, płacenie podatków, odsetek od kredytów, współpraca z bankami (kredyty, lokaty), dział informatyki i telekomunikacji odpowiedzialny za prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych firmy oraz ich rozbudowę i pielęgnację, dział logistyki odpowiedzialny za dystrybucję produktów, zarządzanie flotą pojazdów dostawczych, zabezpieczenie funkcjonowania firmy (surowce, półprodukty, wynajem pomieszczeń, itp.), zarządzanie zapasami zgromadzonymi w magazynach, dystrybucję produktów, dział sprzedaży odpowiedzialny za dystrybucję produktów z magazynów do sklepów i kontrolę wielkości sprzedaży, 3

4 dział marketingu odpowiedzialny za promocję firmy i jej produktów (reklamy w mediach, plakaty na ulicach, organizowanie promocji) a także za badanie rynku i prognozowanie popytu, dział zasobów ludzkich odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (zatrudnianie, zwalnianie pracowników, sprawy socjalne) Kanały komunikacji wewnętrznej Modelowe przedsiębiorstwo składa się z wielu oddziałów, które mogą być oddalone od centrali. W celu zapewnienia funkcjonowania firmy muszą istnieć dwukierunkowe wewnętrzne kanały informacyjne. Komunikacja działu logistyki z magazynami Produkty po wytworzeniu trafiają do magazynów. Stąd są przekazywane dystrybutorom którzy przekazują produkty do punktów sprzedaży (giełdy towarowe, hurtownie, sklepy, itp.). Oprócz typowej operacji kontroli stanu magazynu dział logistyki może także przemieszczać produkty między magazynami (np. w celu efektywnej alokacji zasobów magazynowych), a także podejmować decyzje o wycofaniu zapasów (np. w sytuacji gdy nie ma na nie popytu). Komunikacja działu produkcji z działem finansowym Dział produkcji może nie posiadać wystarczających zasobów by pokryć zapotrzebowanie na surowce potrzebne do produkcji, powinien ponadto regularnie informować dział finansowy o swoich kosztach Kanały komunikacji zewnętrznej Warunkiem koniecznym egzystencji przedsiębiorstwa jest jego możliwość komunikacji z pozostałymi podmiotami gospodarczymi występującymi na rynku. Dzięki kanałom komunikacyjnym następuje przepływ informacji, kapitału i towarów. Poniżej przedstawiono przykłady kanałów komunikacyjnych w modelowanym przedsiębiorstwie. Komunikacja z bankami Wymiana informacji z bankiem polega nie tylko na rutynowej kontroli stanu kont firmy. Firma komunikuje się z bankami w celu zawarcia umowy pożyczki, wówczas bank, po zbadaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa i w zależności od wysokości kredytu może podjąć decyzję o przyznaniu podwyżki lub jej odrzuceniu. Oprocentowanie jest zależne od banku (różne banki stosują różne stopy) i czasu spłaty kredytu. Komunikacja z bankiem może następować także w celu założenia lokaty terminowej w określonej wysokości na określony czas. Z powyższym związana jest likwidacja lokaty połączona z przepływem pieniądza (w przypadku zakończenia czasu jej trwania wraz z pełnym oprocentowaniem, wcześniej: ze zmniejszonym oprocentowaniem). Komunikacja ze sklepami (dystrybucja) Dział sprzedaży określa sugerowaną cenę sprzedaży stąd istotna jest możliwość przekazywania tej informacji. 4

5 Komunikacja z mediami Dział marketingu zajmuje się m. in. promocjami sprzedawanych produktów oraz promowaniem samej firmy. W tym celu musi mieć on informacje o cenach usług promocyjnych, a także mieć możliwość przekazywania informacji do tych Decydenci i decyzje Poniższe zestawienie przedstawia decydentów biorących udział w procesie podejmowania decyzji, obiekty jakich owe decyzje dotyczą oraz opis decyzji. Decydent Obiekt Decyzje Dział finansowy Dział marketingu Bank Produkt Żądanie kredytu o wysokości N Alokacja N jednostek pieniężnych na lokacie Rozpoczęcie produkcji produktu j Ustalenie produkcji produktu j Promocja produktu j Źródła danych W firmie występują różne bazy danych przeznaczone do przechowywania i aktualizacji informacji dotyczących bieżącej sytuacji w firmie. Są to typowe systemy OLTP 1, którym z reguły odpowiadają relacyjne bazy danych. Baza Lokaty zawiera informacje o lokatach terminowych w bankach, są tu informacje o wysokości lokaty, czasie pozostałym do jej zakończenia i oprocentowaniu. Używana jest przez dział finansowy. Baza Kredyty zawiera informacje o kredytach zaciągniętych w bankach, są tu informacje o wysokości kredytu, kwocie pozostałej do spłaty i oprocentowaniu. Baza jest używana przez dział finansowy. Baza Banki zawiera informacje o bankach istniejących na rynku, ich zdolnościach kredytowych, oprocentowaniu lokat i kredytów. Baza jest używana przez dział finansowy. Baza Produkcja zawiera informacje o zasobach produkcyjnych, kosztach stałych i jednostkowych zmiennych produkcji, wielkości produkcji poszczególnych produktów w sztukach. Baza jest używana przez dział logistyki. Baza Zamówienia zawiera zamówienia wystawione przez dystrybutorów na zakup określonej ilości produktów. Baza jest używana przez dział sprzedaży, logistyki i dział finansowy. Baza Magazyny zawiera informacje nt. magazynów należących do firmy, każdy z magazynów posiada określony stan, pojemność i koszt jednostkowy miesięcznego przechowywania produktów. Baza jest używana przez dział logistyki. 1 Online Transaction Processing 5

6 Baza Sprzedaż-historia jest bazą analityczną, zawiera historię sprzedaży, posiada obliczone agregaty dla poszczególnym dni, tygodni, miesięcy i lat. zarówno detaliczną w danych tygodniach, ile, jakich produktów zostało sprzedanych. Umożliwia śledzenie zmienności sprzedaży i oszacowanie, w jakiej fazie cyklu życia znajduje się produkt a także na ocenę skuteczności działań marketingowych Systemy informowania kierownictwa i wspomagania decyzji Wszystkie działy firmy muszą mieć przejrzysty obraz stanu firmy i rynku. Decydenci należący do poszczególnych działów spotykają się z bardzo dużą ilością informacji napływających zarówno z zewnętrznych jak i wewnętrznych kanałów komunikacyjnych. Analizowanie i obserwacja tak dużej ilości danych byłaby niemożliwa gdyby nie systemy informowania kierownictwa (EIS), które stanowią ważną część systemu informatycznego firmy. Ich zadaniem jest przejrzyste prezentowanie tych informacji (z reguły w postaci zagregowanej) oraz alarmowanie o faktach, które mogłyby być nie zauważone przez decydentów. W omawianym przedsiębiorstwie można zastosować następujące systemy EIS: analiza zysków i strat syntetyczne przedstawienie zysków i strat, rachunek przepływów 2 finansowych wpływy i wydatki w etapie, raportowanie aktywów i pasywów z różnymi poziomami agregacji, analiza majątku przedsiębiorstwa, bilansów otwarcia i zamknięcia, analiza lokat i kredytów syntetyczna prezentacja relacji firmy z bankami, wysokości kredytów i lokat. Ostrzeganie o nadmiernym zadłużeniu i opóźnieniach w spłacie odsetek. analiza stanu magazynów prezentacja stanu obecnego i historii zajętości magazynów a także ich rotacji (przyjęcia towaru, zwolnienie magazynu), ostrzeganie o zbytnim zapełnieniu magazynów lub o słabym wykorzystaniu niektórych z nich. analiza sprzedaży prezentacja sprzedaży w poszczególnych kategoriach, dynamiki sprzedaży, ostrzeganie o załamaniu się sprzedaży lub o długofalowym spadku sprzedaży. 2 ang. cash-flow 6

7 Rozdział 3: DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Użytkownikiem aplikacji jest zespół lub osoba reprezentująca jedną firmę. Dokumentacja poniższa służy wyjaśnieniu obsługi aplikacji klienckiej Rozpoczynanie rozgrywki Klienta uruchamiamy wchodząc do menu Start JSim JSim klient. Pojawia się okno startowe (rysunek 1). Rysunek 1. Pierwsze okienko dialogowe aplikacji uczestnika gry. Należy podać adres i port serwera gry (informację taką należy uzyskać od administratora gry). Po naciśnięciu Połącz nastąpi próba połączenia z serwerem. Aktualny stan połączenia wyświetlany jest na pasku statusu w dolnej części okna. Jeśli pojawi się komunikat Błąd połączenia należy upewnić się, że podano prawidłowe parametry połączenia i że serwer jest aktywny, tzn. administrator uruchomił sesję gry. Po udanym połączeniu pojawia się okno logowania. Rysunek 2. Okienko dialogowe pokazujące się podczas pierwszego logowania do gry. Przy pierwszym logowaniu (rysunek 2) użytkownik ma przydzielony identyfikator i hasło, w polu nazwa firmy należy wpisać unikalną nazwę firmy (przydzieloną przez administratora gry), posłuży ona administratorowi gry np. do jednoznacznej identyfikacji zespołów w obrębie wielu rozgrywek, gdzie te same zespoły będą miały inne (przydzielone dla danej rozgrywki) ID. Należy zapamiętać i chronić swój ID i hasło informacje te będą potrzebne w przypadku wznowienia rozgrywki. Dane te nie powinny być znane innym uczestnikom rozgrywki. ID użytkownika i hasło jest całkowicie niezależne od loginu w sieci lokalnej, nazwy użytkownika, itp. Po naciśnięciu Ok aplikacja łączy się z serwerem gry, następuje autoryzacja, przekazanie danych potrzebnych do połączenia z bazą danych, weryfikacja połączenia z bazą danych, po czym następuje oczekiwanie aż do rozgrywki włączą się pozostali uczestnicy (rysunek 3). 7

8 Rysunek 3. Okienko dialogowe oczekiwanie na pozostałych uczestników gry Aplikacja klienta jest powiadamiana o fakcie rozpoczęcia rozgrywki przez serwer, po otrzymaniu tego komunikatu pojawia się standardowe okno aplikacji klienckiej, omówione poniżej Wznawianie rozgrywki Główną różnicą między rozpoczynaniem nowej rozgrywki a wznawianiem rozgrywki istniejącej jest to, że użytkownik powinien użyć takiego loginu i hasła jakie zostały mu przydzielone w trakcie rozpoczynania rozgrywki. W przypadku zapomnienia tych informacji należy zgłosić się do administratora gry, który posiada te informacje Główne okno aplikacji Po pomyślnym zalogowaniu się wszystkich użytkowników i weryfikacji połączeń z bazą danych pojawia się główne okno aplikacji klienckiej zawiera ono zarówno informacje dla użytkownika na temat stanu sesji, firmy, produktów jak i umożliwia podejmowanie decyzji. Okno to podzielone jest na zakładki, które zostaną kolejno omówione poniżej. Oprócz zakładek pojawia się przycisk Decyzje zaakceptowane służący do wysyłania decyzji do serwera (tym samym kończy się etap dla danego uczestnika i następuje faza oczekiwania na podjęcie decyzji przez pozostałe firmy). Na prawo od tego przycisku widoczny jest progress bar pokazujący czas upływający do zaakceptowania decyzji przez użytkownika. Poniżej znajduje się pasek stanu informujący o ilości uczestników biorących udział w rozgrywce, kod (ID) firmy, numer aktualnego etapu gry, czas pozostały do zaakceptowania decyzji w sekundach oraz informacja o czasie rozpoczęcia gry na serwerze gry. Zakładki podzielone są wg działów firmy. Są tam tylko najbardziej niezbędne informacje potrzebne do podejmowania decyzji. Pozostałe informacje mogą być odczytane po eksporcie stanu do pliku zewnętrznego i obliczone/wyświetlone w zewnętrznej aplikacji użytkownika wspomagającej podejmowanie decyzji. 8

9 Zakładka Dział finansowy Rysunek 4. Zakładka dział finansowy. Zakładka ta zawiera wykres (rysunek 4) pokazujący etapowe zmiany wielkości kredytu, depozytu i gotówki dla pięciu ostatnich etapów gry. Oprócz tego pokazane są liczbowo wartości aktualne tych zmiennych oraz informacja o oprocentowaniu kredytu i lokaty. Pole Lokata służy do wpisania wielkości lokaty jaką chcemy złożyć w danym etapie. Jest to jedna z decyzji jaką podejmuje decydent. 9

10 Zakładka Dział logistyki Rysunek 5. Zakładka dział logistyki Zakładka ta zawiera wykres słupkowy pokazujący aktualny stan magazynu dla poszczególnych produktów (rysunek 5) Zakładka Dział marketingu Rysunek 6. Zakładka dział marketingu, widok informacje. 10

11 Zakładka ta służy do wyświetlania informacji i podejmowania decyzji dotyczących produktów. Zawiera tabelę produktów, która wyświetlana jest w dwóch trybach: decyzji (edycji, rysunek 7) i informacji (rysunek 6). Wyboru widoku dokonuje się za pomocą opcji Wybierz widok tabeli. Wpisanie wartości w odpowiednią komórkę tabeli jest równoznaczne z podjęciem decyzji, np. wpisanie ceny lodówki 1100 oznacza, że w etapie następnym cena sprzedaży lodówki z naszej firmy wynosi Wartość te są ograniczone, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego zakresu wartości pojawia się stosowna informacja. Rysunek 7. Zakładka dział marketingu, widok decyzje. 11

12 Zakładka Dział sprzedaży Rysunek 8. Zakładka dział marketingu, widok decyzje. Zakładka ta zawiera wykres słupkowy pokazujący sprzedaż produktów (sztuki) w ostatnim etapie gry (rysunek 8) Zakładka Informacje o sesji Rysunek 9. Zakładka Informacje o sesji. 12

13 Zakładka ta zawiera informacje o sesji (rysunek 9), takie jak: nazwa sesji (lewy górny róg), nazwa pliku i przycisk do eksportu danych, parametry modelu dla tej sesji (współczynniki alfa, stała V, koszty stałe), monitor działania aplikacji (zastosowanie diagnostyka), lista grup produktów i ich parametry (wspólne dla całej sesji) Podejmowanie decyzji Decyzje podejmowane są na zakładce Decyzje dotyczące produktów (poszczególne produkty) i zakładce Dział finansowy (wielkość lokaty). Akceptacja decyzji następuje w momencie naciśnięcia przycisku Decyzje zaakceptowane lub po upływie czasu przewidzianego na podjęcie decyzji. W drugim przypadku wysłane są takie decyzje jakie były w momencie upłynięcia czasu Eksport stanu gry do własnego systemu DSS W celu ułatwienia podłączenia własnego systemu DSS do aplikacji klienckiej stworzono możliwość eksportu do pliku tekstowego. W tym celu należy na zakładce Informacje o sesji wpisać nazwę pliku do którego będą eksportowane dane. Domyślnie włączona jest opcja Eksportuj automatycznie przy zmianie etapu oznaczająca eksportowanie danych na początku każdego etapu do wskazanego pliku. Stara zawartość pliku jest zastępowana nową. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej opcji można eksportować na żądanie naciskając przycisk Eksportuj (eksportowanie na żądanie działa niezależnie od ustawienia opcji eksportu automatycznego) Format pliku Plik zapisany jest w formacie CSV (comma separated values wartości oddzielone średnikiem ; ), kodowanie polskich znaków w formacie Windows CP Generowany plik może być bez problemu importowany do programu Microsoft Excel a także do baz danych umożliwiających import plików w formacie CSV. Format taki ułatwia konstrukcję procedur importu w językach Java (klasa StringTokenizer pozwoli łatwo rozdzielić wiersz na zestaw wartości) i Visual Basic (funkcja split do rozdzielania zmiennej String na tablicę o wartościach typu String). Znak krzyżyka # (ang. hash) na początku wiersza oznacza komentarz, wiersz taki powinien być zignorowany, nie zawiera on danych. Komentarze mają na celu wyjaśnienie znaczenia poszczególnych sekcji pliku oraz opisują kolumny, pełnią więc także rolę nagłówków kolumn. Format pliku został omówiony na konkretnym przykładzie: #JSim -- informacje dla filmy 4 sesja;2 nazwa sesji; ID sesji etap;23 etap;numer etapu którego dotyczą dane # oprocentowanie 13

14 # Pc(t);Pd(t) 2;1 oprocentowanie kredytów; oprocentowanie depozytów # współczynniki alfa sluzace do wyliczania indeksow # alfa_p;alfa_s;alfa_a;alfa_q 1;1;1;1 współczynniki alfa oddzielone średnikami (por. model matematyczny) # firma, kolumny oznaczone tak jak w modelu matemat. # stan finansow # m(i,t);c(i,t);d(i,t) ;0;0 gotówka; kredyt; depozyt # # produkty # kolumny oznaczone tak jak w modelu matemat., opis ponizej: # j;w(i,j,t);q(i,j,t);p(i,j,t);v(i,j,t);a(i,j,t);delta_q(i,j,t);y(i,j,t);s(i,j,t);ap(j);bp(j);bs(j);aq(j);bq(j);k_min(j);v_opt(j);akp(j);d(j);kw(j);kq(j) # 1232;100;1000;232;0;0;232;0;232;1;1;0;1;1;100;1000;1;10000;1;1; ;100;1230;322;0;0;322;1;322;1;1;0;1;1;100;500;1;5000;1;1;10 Ta sekcja zawiera wszystkie informacje o produktach, tj. stan, ostatnie decyzje oraz parametry poszczególnych grup produktów # koniec Procedura importu do programu Excel Oto przykład, krok po kroku, importu danych z wygenerowanego przez aplikację kliencką pliku CSV do programu Excel. Procedurę tą można zautomatyzować poprzez nagranie (i ewentualnie modyfikację) makra. Otwieramy Excel, Plik Otwórz nazwa pliku, pojawia się okno Kreator importu tekstu, wybieramy opcję Z separatorami, jako separator wybieramy Średnik i klikamy Zakończ. Przykładowy arkusz po imporcie wygląda następująco: 14

15 Rysunek 10. Okno programu Excel po zaimportowani pliku ze stanem sesji. Na rysunku 10 widać, że wartości liczbowe są w tych samych kolumnach co ich opisy. Ułatwia to identyfikację znaczenia poszczególnych wartości liczbowych, a dzięki temu konstruowanie własnych modułów DSS. 15

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo...

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo... Instalacja serwera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja nazwa.pl... 3 Instalacja Home.pl... 8 Edycja grafiki strony... 17 logo... 17 Wstęp Najnowszy sklep internetowy spod znaku sellsmart,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV

INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV 1. Wymiana danych za pomocą pliku CSV umożliwia jednoczesne wystawienie do 100.000 ofert sprzedaży wierzytelności. 2. Za pomocą pliku CSV można

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi

JPK.guru Creator (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi (generowanie JPK) Instrukcja Obsługi Wersja: 2016-08-09 Przygotował: Piotr Tokarski sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello, stworzonego

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - WYKAZY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

INSTRUKCJA - WYKAZY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ INSTRUKCJA - WYKAZY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Poniższe informacje powinny ułatwić korzystanie z e-maili zawierających zestawienie opłat drogowych i/lub szczegółowy wykaz jazd. Pojemność skrzynki

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo