Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wschowska 3, Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia p.n. Działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie, na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 2. W dalszej treści SIWZ używana będzie zarówno pełna nazwa zamówienia jak i skrócona tj. przedsięwzięcie inwestycyjne 3.Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3; Wolsztyn. 4. Szczegółowy zakres prac objętych przetargiem został określony w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w branżach: sanitarnej, elektrycznej i budowlanej (ocieplenie budynków). 6. Wszystkie prace wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, spełniających wymagania narzucone obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikowanymi, a także zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją: a w

2 szczególności ze: 1) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 2, odpowiednio dla poszczególnych branż: nr 2.1 branża budowlana (docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykończeniem i pomalowaniem); nr 2.2 branża sanitarna (wymiana instalacji c.o., c.w.u., z.w.u i kanalizacji), nr 2.3- branża elektryczna (wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typy LED) do niniejszej SIWZ oraz wytycznymi dotyczącymi BMS, stanowiące załącznik nr 2.4 do SIWZ. 2) z projektem wykonawczym, stanowiącą załącznik nr 3, (odpowiednio dla poszczególnych branż: załączniki nr 3.1 branża budowlana; nr 3.2 branża sanitarna; nr 3.3 branża elektryczna), do niniejszej do SIWZ, 3) z załączonymi przedmiarami robót dla poszczególnych branży, (odpowiednio załączniki nr 4.1 branża budowlana; nr 4.2 branża sanitarna; nr 4.3 branża elektryczna), do niniejszej do SIWZ, przy czym przedmiary stanowią charakter pomocniczy, a szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentacji wykonawczej. 4) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami, 5) z należytą starannością oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 8. Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia. Wykonawca przy odbiorze końcowym będzie zobowiązany na każde żądanie dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 9. Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego, Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą w budynkach niepodlegających wyłączeniu z eksploatacji na czas prowadzonych robót budowlanych. Wszystkie prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie utrudniały funkcjonowania placówki. Należy wziąć pod uwagę ewentualną konieczność wstrzymania robót w przypadku konieczności przeprowadzenia badań na wyraźne żądanie lekarza lub innej uprawnionej osoby. W oferowanej cenie Wykonawca winien uwzględnić ewentualne koszty wynikające z utrudnień związanych z taką sytuacją. 10. Zamawiający w dniu podpisywania Umowy uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram wykonywania robót budowlanych. 11. Kolejność wykonywanych robót należy zawsze uzgodnić z wyznaczoną przez Zamawiającego osobą tj. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy. 12.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót. 13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania materiałów pochodzących z demontażu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 14.Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności zgodnie z: -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 2013, poz z późn.zm.), -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Jedn. tekst Dz.U. 2013, poz. 1129) - Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Jedn. tekst Dz.U. 2015, poz. 460, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie Dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami, -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401, -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126, -Warunki techniczne

3 wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; Arkady, Warszawa 1997, -Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U ze zmianami, -Aktami wskazanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 15.Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane na czas nie krótszy niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, na jaki czas została udzielona gwarancja.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 9.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: ,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) 9.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank oddział: PKO BP SA o/wolsztyn, Nr rachunku: , z adnotacją: wadium na Termomodernizację budynków SP ZOZ, 9.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

4 pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2, pkt 5 lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pt. 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Kasie Zamawiającego pok. 4. od poniedziałku do piątku w godzinach W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: -nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, -określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, -kwotę gwarancji, -termin ważności gwarancji, -zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego tj. wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o - działalność nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień w związku, z czym Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

5 działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonali co najmniej: -2 roboty budowlane obejmujące budowę lub wymianę instalacji c.o., c.w.u., z.w.u i kanalizacji w czynnym obiekcie - na kwotę brutto nie mniejszą niż ,00 zł, każda z robót, -1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie termomodernizacji budynków, tj. docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykończeniem i pomalowaniem na kwotę co najmniej ,00 zł. (sześćset tysięcy złotych) -1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub wymiana instalacji elektrycznej na kwotę co najmniej ,00 zł ( sto tysięcy złotych) Spełnienie powyższego warunku należy potwierdzić wykazem robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robot, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie nie ponosi winy. -Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI SIWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. -W przypadku, gdy kwoty określone w dokumentach składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału wyrażone są w innych walutach niż PLN, do ich przeliczania na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiajacy nie precyzuje tego warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

6 o Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga dysponowania: - Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych, -Kierownikiem instalacji sanitarnych - posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych, -Kierownikiem instalacji elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót w zakresie instalacji elektrycznych W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2014r. poz. 1946) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. nr 63, poz. 394 z późn. zmianami) Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się

7 do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie nie ponosi winy. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI. pkt 6.3. i 6.4 j. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca udokumentuje, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej zł. co potwierdzi informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę. - Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej zł. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie nie ponosi winy. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia;nie spełnia, w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VI. pkt 6.5 i 6.6. W przypadku, gdy kwoty określone w jakichkolwiek dokumentach finansowych składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału wyrażone będą w innych walutach niż PLN, do ich przeliczania na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia w BZP, ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. -Zgodnie z art. 26 ust. 2c Prawa zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

8 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) -Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 lub dokument sporządzony wg jego wzoru -kosztorysy ofertowe, sporządzone metodą uproszczoną na podstawie pomocniczo załączonych do SIWZ przedmiarów robót -wskazanie części zamówienia, której wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy - na formularzu oferty. -w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo w oryginale do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10 Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale do złożenia oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. -Dokumenty określone w Rozdziale VII na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena termin gwarancji - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki podatku VAT (obniżenie bądź zwiększenie stawki VAT), w takim przypadku cena netto nie ulegnie zmianie, natomiast do ceny netto zostanie doliczony vat w obowiązującej wysokości. b) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej a w szczególności: - warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, - epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, - trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy, - następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub innymi przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, - koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze robót na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, - wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową, - następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, - następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - kolejności i terminu wykonania robót określonych w harmonogramie realizacji robót, - zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub

11 urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: - zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na: - zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji - kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 4) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 5) odmiennymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami terenowymi; 6) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 7) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; c) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy potwierdzonych protokołem konieczności, d) Zmawiający zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do ujętych w ofercie. Zakres tych robót zostanie ustalony w protokole konieczności sporządzonym przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika i Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty przy zachowaniu tych samych norm i standardów i nośników cenotwórczych. e) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. f) zmiana podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, g) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: 1) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, 2) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, 3) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, 4) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3; Wolsztyn.

12 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:45, miejsce: SP ZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3; Wolsztyn; Sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51 Kraśnik: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Białystok: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. Szczecin: dostawę licencji wsparcia na oprogramowania dla urządzeń zabezpieczających sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze) wraz z modernizacją urządzeń, dostawą licencji i jego kompletną

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo