W Biuletynie Zamowied Publicznych nr ; udostepnianym na stronach portalu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu"

Transkrypt

1 Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr ; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0, roku zamieszczono ogloszenie o zam6wieniu, ktorego warto66 nie pzekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. W dniu roku wszczeto postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczajqc ogloszenie o zam6wieniu w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie zamawiajqcego i na stronie internetowej: W okresie trwajqcym od dnia zamieszczenia ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wieri Publicznych do uplywu terrhinu skladania ofert udost?pnia sie na stronie internetowej : ol l,,termomodernizacja -budynku/6w Komendy Powiatowej Paristwowej Stra2y t" Po2arnej w Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodkow NFOS GW w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycj i (GlS - Green Investment Scheme) Czg56 5) Zarz4dzanie energie w budynkach wybranych podmiot6w sektora finans6w publicznych Termin skladania ofert uptywa w dniu '15 r., o godzinie Otwarcie ofert nast4pi w dniu r., poczetek o godzinie Sulgcin, dnia r. Proiek dofinansowany ze arcdk6w NFOSiGW w rcmach prcgramu priometowego System zietonych inwestycji (G!s - Gteen h.vasr,r.enr Schene) CzeSe 5) Zatzqclzanie eneryie w bodynkach wybnnych poclmior6w sekton finans6w pubticznych

2 1.1 Zamawiajqcy Rozdzial I Postanowienia og6lne Komenda Powiatowa Panstwowej strazy Pozarnej w sulqcinie, ul. Emilii plater g, sulgcin, woj. lubuskie, tel , faks Strona internetowa www strazsulecin. pl Biuletyn Informacji Publicznej Godziny urzqdowania od 7.30 do (pn. - pt.) NIP REGON Post?powanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia zoo4 r ptdr,to zam6wierr publicznych (Dz. U.22O14 t. poz oraz akt6w wykonawczych wydanych na jej podstawie. 1.3 wartosc zam6wienia jest mniejsza od kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie ar1 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pawo zam6wiei publicznych w odniesieniu do rob6t budowlanych, tj euro oraz w odniesieniu do dostaw i us+ug, tj. 134 OOO euro 1.4 Uzyle w niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia w za+qcznikach) terminy maje nastepujqce znaczenie: a),,ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych (Dz U. z ZO14 poz. 1232), b),,slwz' - niniejsza Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zamowienie. c),,zam6wienie" - zamowienie publiczne, kt6rego przedmiot zostal opisany w Rozdziale 2 niniejszel SIWZ, d),,postepowanie" - postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego dotyczy niniejsza SIWZ, e),,zamawiajqcy" - Komenda Powiatowa Paistwowej Stra2y Pozarnej w Sul?cinie. 1.5 Wykonawca powinien dok{adnie zapoznae siq z niniejszq SIWZ i z+olye ofert? zgodnie z jej wymaganrami. 1.6 Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofert czgsciowych Nie dopuszcza sie mozliwo6ci zlo2enia oferty wariantowej, tzn. przewidujecej odmienny niz okreslony w niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (dalej w skr6cie SIWZ), spos6b wykonania zam6wienia. '1.7 W okresie 3 lat od udzielenia zam6wienia podstawowego przewiduje si? mozliwoso udzielania zam6wiei uzupelniajqcych, o kt6rych mowa w art 67 ust. '1 pkt 6 ustawy w wysokosci nie wi?kszej niz '10% wartosci zamowienia podstawowego Nie pzewiduje sig zawarcia umowy ramowej w rozumieniart Pzp lub ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w w rozumieniu aft. 2 pkt. Za ustawy). 1.8 ZamawiEqcy nie pzewiduje aukcji elektronicznej. Prcjekr donnansowany zc Srodk6w NFOSiGW w ranach ptogranu p oryrerowego Systen zielonych inweslycji (cls - Grcen lnvestmenl Schene) Czeai 5) ZaE4dzanie eneryie w hudynkach wybnnych poctnior6w sektota finans'w pubticznych

3 Rozdzial2 Opis przedmiotu zam6wienia Przedmiotem zam6wienia jest termomodernizacja budynku/6w Komendy powiatowej paistwowel Skazy PoZarnej w SulQcinie, w ramach realizacji prolektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOSiGW w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GlS - Green Investment Scheme). Cze'e 5l Zatzldzanie energiq w budynkach wybranych podmiot6w sektora finans6w publicznych. 1.1 Zakres rob6t objety przedmiotem zam6wienia Zakres prac okresla dokumentacja projektowa (zalqcznik nr 2), se to m. in.: - docieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w zakresie cz?sci garazowej i czesci budynku administracyjnego, - wykonanie nowych ob16bek blacharskich iorynnowanta ; - montaz instalacji odgromowej ; - modernizacja systemu gzewczego - modernizacjg instalacji gzewczej obejmujqcq uzupelnienie istniejecego gazowego systemu grzewczego poprzez montaz dodatkowego zrodla ciepla w postac hybrydowej pompy ciepla z wymiennikiem gruntowym ; - modernizacja systemu przygotowania c. w u. - wykorzystanie 2 - stopniowej pompy ciepla - skojarzenie pompy ciepla c.o. dla cel6w systemu c w. u z wykorzystaniem istniejqcego systeml obiegowego i zasobnika, instalacja armatury energooszczgdnej z funkcjq czasowq i regulacjq temperatury ; - modernizacja systemu wentylacji poprzez montaz systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacje ; - dodatkowo montaz armatury energooszczednej (bezdotykowych baterii umywalkowych) z funkcjq czasowq i regulacje temperatury (16 szt )w miejscu wskazanym ptzez ZamawiEEcego. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwos6 odbycia przez Wykonawc6w wizji lokalnej obiektu obj?tego zam6wieniem w godzinach pracy jednostki. '1.2. Zoh ow i qzania Wykonawcy Wykonawca bqdzie zobowiqzany do: al uzqdzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpreczenia i zapewnienia odpowlednich zabezpieczeit bhp, wynikajecych zwlaszcza z prowadzenia robot w czasie normalnego funkcjonowania obiektu strazy, b) wykonania rob6t zabezpieczajecych i odtworzeniowych, zgodn'e z projektem, c) wykonania wszystkich rob6t towarzyszqcych, zgodnych z pro.iektem i prawidlowq technologiq wykonlwania rob6t, d) ponoszenia koszt6w zuzycia medi6w, e) poniesienia ewentualnych koszt6w wylqczei i wleczei energii elektrycznej, Prcjek dotinansowany ze Srodkiw NFoSiGww rcnach progtanu piorytetowego Sysrem zietonych inwestycji (G!S - creen tnvestmeni Sche,'ie) C2eS6 5) ZaE4danie energie w budynkach wybrcnych podmiot6w sektora finans6w publicznych

4 0 wykonanla niezb?dnych badan, pr6b i pomiar6w oaz wszystkich badarl, prob i pomiarow na kazde polecenie koordynatora zadania bqd2 inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajqcego, w celu stwierdzenia prawidlowosci wykonanych rob6t, g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania wzqdzen lub tez istniejecych sieci uzbrojenia terenu - naprawienia ich idoprowadzenie do stanu pierwotnego, hl zglaszania Zamawiajqcemu rob6t ulegajecych zakryciu lub zanikajqcych, i) wykonania badai, pr6b i rozruchu, jak r6wnie2 do dokonania odkrywek w pzypadku nie zgloszenia rob6t do odbioru ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych, i) zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a takze wlasciwych warunk6w bezpieczefistwa i higieny pracy, k) usuwania na biezeco z terenu budowy zbqdnych materialow, odpad6w i Smieci, l) uporzqdkowania terenu budowy po zakoiczeniu rob6t i pzekazanie go Zamawiaiqcemu najp6zniej do dnia odbioru koncowego, l) przywr6cenia terenu po wykonywanych robotach pzynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, ze z uzgodniei szczegolnych wynika wigkszy zakres odtworzenia) m) zapewnienia obslugi geodezyjnej w celu wytyczenia, biezqcej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementow na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). pomiar ma by6 jednoznaczny z uwzglgdnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiekt6w z wpisanymi numerami dzialek n) wykonania innych prac, niezbednych dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia. '1.3 Pzedmiar robot jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczaltowej. Ewentualne blgdy w przedmiarze nie bgdq stanowily podstawy do roszczei Wykonawcy wzgledem Zamawiajqcego. 1.4 Nale2y zachowae warunki wynikajqce z decy4i Starosty sulqciiskiego o pozwoleniu na budowq N z dnia 28.Q r oraz innych decyzji, zgloszeir, uzgodnieh i opinii. 1.5 W trakcie robot Wykonawca zobowiqzany bedzie pzedstawi6 materialy do akceptacji Inspektorov nadzoru na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem 1.6 Ewentualne materialy budowlane i ich producenci wymienione w dokumentacji projektowej lub pzedmiarach rob6t zostaly wskazane przykladowo Dopuszcza sie stosowanie material6w r6wnowaznych po zaakceptowaniu Wzez Zamawiajqcego '1.7 Niedopuszczalne jest skladowanie material6w budowlanych, sprzetu oraz inne korzystanie z dzialek prywatnych bez upzedniego uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci warunk6w wejscia w reren prywarny. 1.8 Wykonawca jest zobowiqzany do statej wspolpracy z Zamawia)qcym w celu koordynowania prawidlowego pzebiegu prac oraz wykonac pzedmiot zam6wienia zgodnie z wytycznymi 4e,,awrdjqusgu 1.9 Szczegolowy zakres rob6t zostanie ujqty w harmonogramie rzeczowo -finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, z{ozonej oferty oraz wytycznych ZamawiajEcego ibgdzie stanowil zalqcznik do umowy. Wykonawca pzedstawi Zamawiajecemu harmonogram do akceptac. w ciqgu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie Proiekt ctotinansowany ze Stodk6w NFOS CWw ftnach ptogtanu piorytetowego Sysren zietonych inwestycji(cts - creen lnvestment Schene) CzeS6 5) Zaeqelzanie eneryiew budynkach wybanych podmiota,w sektota tinans6w publicznych / ll,l: v4 '/r I

5 wykonywania rob6t Jest zobowiezany aktualizowae harmonogram zeczowy rob6t na zqdanie zamawiaiecego w terminie 7 dni i przedstawiae go zamawiaiacemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowie6 umowy w formie aneksu Warunki platnosci: wynagrodzenie bgdzie platne kwartalnie, przelewem na rachunek wykonawcy. Podstawq do wystawienia faktury iest protokol odbioru robot (czesciowy lub koncowy) podpisany przez Przedstawicieli zamawiaiecego oraz oswiadczenia podwykonawcow i wykonawcy o calkowitym/biezecym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami/wykonawca w ramach pzedmiotowej inwestycji i dowod6w potwierdzaiqcych zaplat? wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonawca zobowiqzany jest do uwzgl?dnienia pzepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 2oo4 o ochronie pzyrody (Dz U r.,poz. 1863) przy rcalizaqi rob6t budowlanych Wsp6lny slownik zam6wieri (CPV) : Prace budowlane Roboty w zakresie wykonywania pokryc ikonstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokry6 oraz konstrukcji dachowych ipodobne roboty Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instaiacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urzqdzei grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Wewngtrzne instalacje elektryczne Pozostale warunki dotyczace realizacji zam6wienia zostaly okreslone we wzoze umowy - zalqcznik I do SIWZ. Wykonanie robot budowlanych r. Rozdzial3 Termin wykonania zam6wienia Rozdzial 4 Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunk6w 1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegac sig wykonawcy, kt6rzy: 1) spetniajq warunki o ktorych mowa w att. 22 ust. 1 ustawy - prawo zam6wied publicznych i kt6rzy wykazq ich spelnianie na poziomie wymaganym Wzez Zamawta)qcego, zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ, 2) nie podlegajq wykluczeniu z postepowania z powodu niespelnienia warunk6w okre6lonych w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zam6wieh publicznych. 2. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, kt6rzy spelniaja warunki: Projekt dotinansowany ze Srodk6w NFOSiGW w tamach ptogftnu p oryletoweso Systen zietonych inwestycji (cts - Green Investment Schene) Cze6e 5) Zanqdzanie eneryiqw budynkach wybranych poclmiot6w sehrora tinans6w pubticznych

6 1) posiadai4 uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, iezeli przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania Zamawiajqcy nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 2) posiadajq wiedzg i doswiadczenie By warunek zostal spelniony wykonawca musi wykazae, ze wykonal zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoiczyl w okresie ostatnich piqciu lat pzed uplywem termrnu skladania ofert a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, roboty budowlane polegaiqce na termomodernizacji budynkow, w zakresie ktorych byta : - wymiana pokrycia dachowego o powierzchni nie mniejszej ni2 500 m2 ; - budowa/pzebudowa kotlowni o mocy nie mniejszej 50kW ; na lecznq kwote o wartosci co najmniej 800 ooo,oo zl brutto zamawiaiecy uzna spelnienie warunku okre6lonego w/w punktach, gdy wykonawca potwierdzi wykonanie podanych zakres6w rob6t budowlanych w jednym zadaniu lub zadanrach oddzielnych, kt6re lqcznie potwierdzajq wymagane doswiadczenie Wykonawcy. 3) dysponujq odpowiednim potencjalem technicznym Zamawi4qcy nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku. 4) dysponujq osobami zdolnymi do realizacji zam6wienia Warunek zostanie spelniony wowczas, gdy Wykonawca wykaze,2e dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, tj. : - 1 osobe na stanowisko kierownika budowy posiadajacq uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeri, - 1 osobq na stanowisko kierownika rob6t branzowych, posiadajqcq uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uzedzei ciepinych, wentylacyjnych. gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczei, Przez uprawnienia nalezy rozumiec: uprawnienia budowlane, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca '1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 poz. 200ll otaz w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie upzednio obowiezujqcych przepis6w prawa, lub uznane ptzez wlascrwy organ, zgodnie z ustawq z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwaliflkacji zawodowych nabytych w paistwach czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do petnienia samodzielnej funkc. w budownictwie. 5) znajduiq sig w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniajecej wykonanie niniejszego zam6wienia Zamawi{qcy wymaga aby Wykonawca byl ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na kwotq co najmniej 5OO OOO,O0 zl Zgodnie z zapisami art 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi stosunkow Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnie Zamawiajqcemu, ze bedzie Prciekt ctofinansowanyze Srcdk6w NFOS GWw rcnach progrcn! ptiorytetowego System zietonych inwestycji (cts - cteen lnveshent Schene) CzeSe s) Zatzqdzanie eneryhw buclynkach wybtanych po.li1joti,w sekoratinansatw publicznych

7 dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szcze96lnosci pzedstawiaiqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu dyspozycji niezbednych zasob6w na okres kozystania z nich przy wykonaniu zamowienia. zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e ustawy pzp podmiot, kt6ry zobowiqzal siq do udostgpnienia zasobow zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawce za szkod? zamawiaiecego powstalq wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy. 3. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegad siq o udzielenie zamowienia. W takim pzypadku wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowanra w postepowaniu I zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo w formie pisemnej (oryginal) nalezy dolqczy6 do oferty 4. W pzypadku wykonawcow wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia, warunki okreslone w pkt 1.1, 2.1 do 2 4 musi spelniac co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy lecznie, natomiast warunek okreslony w punkcie 1.2 musi spetnia6 kazdy wykonawca z osobna. 5. Ocena spelnienia powyzszych warunkow 'zostanie pzeprowadzona pzez komisjg przetargowq na podstawie wymaganych dokument6w i oswiadczei. ZamawiajEcy oceni spelnienie warunk6w w zaleznosci od zlozonych dokument6w na zasadzie,,spelnia",,,nie spelnia" 6. Zamawiajqcy wykluczy z postepowania na podstawie art 24 ust. 1 i 2 ustawy wykonawc6w, kt6rzy nie wykazq spelniania warunkow udzialu w postepowantu Rozdzial 5 Wykaz o6wiadczei lub dokument6w, jakie maj4 dostarczy6 wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania Na potwierdzenie spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w art 22 ust. '1 ustawy i kt6rych opis sposobu dokonania oceny zostat zamieszczony w Rozdziale 4 nalezy pod rygorem wykluczenia z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 5 ustawy zlozyc nast?pujqce oswiadczenia idokumenty: 1. Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w art 22 ust 1 ustawy - Zalqcznik Nr 3 SIWZ 2. Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat pzed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania orcz z zalqczeniem dowod6w dotyczqcych najwazniejszych rob6t, okreslajqcych, czy roboty te zostaly wykonane w spos6b nalezyly oez Projekt dofinansowany ze srodk6w NFOSiGW w nmach prosramu p oryletowego Sysren zietonych inwestycji (cts - crcen tnveshent Schene) Cze6i 5) Zatzadzanie enerytew buctynkach wybrcnych podniot6w sektom tinans6w pubticznych

8 wskazujqcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoiczone - Zalqcznik Nr 6 do SIWZ Dowodami bgd4 1) poswiadczenie, 2) w przypadku zam6wiei na roboty budowlane - inne dokumenty - je2eli z uzasadnionych pzyczyn o obiektywnym charakteze wykonawca nie jest w stanie uzyska6 poswiadczenia, o kt6rym mowa w pkt 1: W przypadku gdy zamawiajqcy jest podmiotem, na rzecz kt6rego roboty budowlane, dostawy lub ustugj wskazane w wykazie, o kt6rym mowa w pkt 2, zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiqzku pzedkladania dowodow, o kt6rych mowa powyzej. a) Wykaz nalezy sporzqdzid wedlug wzoru stanowiqcego Zalqczntk nr 6 do SIWZ b) W rubryce 1 -,,rodzl roboty" nalezy podae co najmniej dane okreslajqce na czym polegaty wymienione w wykazie roboty, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem tego, iz na podstawie opisl zamawiajecy bedzie stwierdzat czy pzedmiot danej roboty odpowiada wymogom okreslonym w opisie dokonywania oceny spelniania warunku udziblu w postepowaniu, o ktorym mowa w rczdziale 4 pkl2.2 SIWZ, c) W rubryce 2 -,,data wykonania" nalezy podae daty rozpoczgcia izakodczenia Swiadczenia roboty w ukladzie: dzien - miesiqc - rok, d) W rubryce 3 -,,miejsce wykonywania" nalezy podai nazwg, dane teleadresowe odbiorcy wykonanej roboty, e) W rubryce 4 -,,warto6c brutio" nalezy podae wartos6 roboty w PLN w kwocie brutto, f) W przypadku, gdy Swiadczona ptzez wykonawcq robota byta wykonywana w ramach przedsiewziqcia o szerszym zakresie, wigkszej wartosci niz wymagane w opisie sposobu dokonywania oceny spelniania warunku, o ktorym mowa w Rozdziale 4 pkl22w wykazie w kolumnie 1 i4 nalezy poda6 informacje w odniesieniu do ww. warunku sformulow anego przez zamawiajqcego. W pzypadku, gdy Wykonawca poda w wykazie wiqkszq liczbg rob6t niz wymagana w opisie sposobu dokonywania oceny spelniania warunku, o kt6rym mowa w Rozdziale 4 pkt2.2, zamawiajqcy wezmie pod uwagq pzy ocenie zrealizowania ww. warunku jedynie dwie pierwsze roboty wskazane w wykazie spelniajqce postawione wymagania(wedlug kolejno5ci podanej w wykazie ptzez wykonawc?), pod warunkiem, Ze potwierdzajq spe{nienie postawionego warunku. W razie koniecznosci, szczeg6lnie gdy wykaz lub dowody, o ktorych mowa w rozdziale 5 pkt. 2 budzq wqtpliwosci zamawiajecego lub gdy z poswiadczenia albo z innego dokumentu wynika, Ze zam6wienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane nienalezycie, zamawiajqcy moze zwrocie sie bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz kt6rego roboty budowlane, byly wykonane o pzedlozenie dodatkowych informacjr lub dokumentow bezposrednio zamawiajacemu. PrcieH dotinansowany2e Srcdk6w NFOS GWw rcnach ptosrcnu piorytetowego System zielonych inwestycji (cls - creen Investnent Schene) Czei6 5) Zatzqdzanie eneryi4w budynkach wybtanych podmiotatw sekora nn.nsi'w puhticznych

9 3. Wykaz osob, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifjkacji zawodowych iwyksztalcenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych ptzez nie czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - SIWZ, zalecznik nr 5 do 4 Oplaconq polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze Wykonawca/ Wykonawcy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwtqzane) z przedmiotem zamowienia; potwierdzajqcego spelnienie warunku, o kt6rym mowa w tozdziale 4 pkt 5 SIWZ 5 Informacie, 2e wykonawca nie nale2y do grupy kapitalowej lub liste podmiot6w nalezecych do tej samej grupy - ZalEcznik nr 7 do SIWZ 6 Aktualny odpis z wlasciwego rejestru Iub z centralnej ewidencii i informacji o dzlalalno6ci gospodarczej, jezeli odrebne pzepisy wymagaiq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust '1 pkt. 2 ustawy prawo zamowiei publicznych. wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania ofert. 7. Aktualne zaswiadczenie wla6ciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajqcego, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert 8 Aktualne zaswiadczenie wla6ciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne ispoleczne, lub potwierdzenie, Ze uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Wykonawcy w okolicznosciach, o kt6rych mowa w art wykluczenia z postqpowania, na podstawie art. 24 ust. dokumenty: postqpowania o udzielenie zamowienia 24 ust. 1 ustawy nalezy, pod rygorem 2 pkt 4 i 5 ustawy, zlozye nastgpujqce 9. O6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania w okolicznosciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust 1 ustawy - Zalqcznlk Nr 4 do SIWZ. W przypadku wqtpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majqcego siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ZamawiajEcy moze zwr6ci6 siq do wlasciwych organ6w odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca ma Projekt.totinansowany ze ircdk6w NFOS1GWw rcnach prognnu priorletowego System zielonych inwestycji(gts - Green tnvestnent Schene) Czeie 5) Zapqelzanie energiew hudynkach wybrcnych po.lniot6v/ set tota finans6w pubticznych,i \/.'if YT\ I

10 siedzibq lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczecych peedlozonego dokumentu. 10 Wypelniony formularz ofertowy - wg wzoru okreslonego w Zalqczniku nr 1 do SIWZ. Dokumenty i oswiadczenia wymagane dla potwierdzenia spelnienia przez wykonawc6w warunk6w udzialu w postepowaniu (za Wytqtkiem oswiadczenia wymienionego w pkt 1 i 6, kt6re musi zostac zlozone w formie oryginalu, a takze informacjach, o ktorym mowa w pkt 2 i3, ktore wymagaje zachowania formy pisemnej) nalezy zlozye w oryginale lub kopii poswiad czone) za zgodnos6 z oryginalem pzez Wykonawcg Dokumenty spozqdzone w jqzyku obcym sq skladane wraz z umaczeniem na jgzyk polski, poswiadczonym przez Wykonawcg. Jako kurs pzeliczeniowy na zl danych finansowych wyrazonych w walutach innych ni2 z{, Zamawiajqcy przyjmie Sredni kurs walut ogloszonego przez NBP na dziefi wyznaczony na skladanie Oferta Wykonawcy posiadajecego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a) Jezeli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoliter Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt.7 i8 sk{ada dokumeni lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce odpowiednio, 2e. nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolniente, odroczenie lub rczlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzj wlasciwego organu -wystawione nie wczesniej niz 3 miesiece przed uplywem terminu skladania ofert. b) Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub mrejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 1, zastepuje sig je dokumentem zawierajqcym oswiadczenie, w kt6rym okresla sig takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlo^one przed wlasciwym organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. lub pzed notariuszem. Pzepis ust. 'l stosuje sig odpowiednio c) W przypadku wqtpliwosci co do tresci dokumentu zloaonego pzez Wykonawc? majecego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza temorium Rzeczypospolitej polskiej. zamawiajecy moze zwr6ci6 sig do wlasciwych organ6w odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kreu, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbqdnych informacji dotyczqcych przedlozonego dokumentu. ProieK dotinansowanyze arcdkow NFOS GWw rcnach prosrcnu piorytetoweso System zietonych inwestycji (GlS - cteen Investment Schene) Czese 5) Zaeqdzanie eneryiqw buelynkach poelniot6w sehora tjnans6w pubticznych 10

11 Rozdzial 6 Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia. 1. Wykonawcy skladajqcy oferte wspolnq ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu izawarcia umowy 2. Pelnomocnictwo, o kt6rym mowa w pkt 'l musi znajdowai siq w ofercie wspolnej Wykonawcow. 3. Pelnomocnictwo sklada sig w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnos6 z oryginalem Pr zez I rular rurzc 4. Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajqcym w toku postepowanja, zwraca siq do zamawiaiqcego z wszelkimi sprawami ido niego zamawiaiqcy kieruje informacje, korespondencie, itp 5. Wspolnicy spotki cywilnej se traktowani jak wykonawcy sktadajqcy ofertg wsp6ln4 6. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem powinno by6 spotzedzone w spos6b umozliwiajqcy ident).fikacj? podpisu (np wraz z imiennq pieczqtkq osoby poswiadczajqcej kopie dokumentu za zgodn056 z oryginalem) 7. Zamawiqqcy zazqda ponownego przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylqcznie wtedy. gdy zlozony do'kument bgdzie nieczytelny lub b?dzie budzil wqtpliwo6c co do lego prawdziwosci. 8. Pzed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania) Wykonawcy skladajqcy oferte wsp6lnq bede mieli obowiqzek pzedstawid zamawiajecemu umow? konsorcjum, zawierajqcq, co najmnrej: a) zobowiqzanie do realizacji wsp6lnego pzedsiewziqcia gospodarczego obejmujqcego swoim zakresem realizacjg przedmiotu zamowienia, b) okreslenie zakresu dzialania poszczeg6lnych stron umowy, c) czas obowiqzyrvania umowy, ktory nie moze by6 kr6tszy, niz okres obejmujqcy rcalizacje zam6wienia o(az czas trwania gwarancji jakosci irqkojmi. Rozdzial 7 Spos6b porozumiewania sig Zamawiaiqcego z Wykonawcami. '1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy oraz Wykonawcy pzekazuje pisemnie, fax-em lub drogq elekkonicznq na adres: pl 2 JeZeli Zamawiqqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron na 2qdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3 Oswiadczenia, wnioski. zawiadomienia oraz informacje ptzekazane za pomocq fax-u uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich tres6 dotarla do adresata przed uplylvem terminu, a kazda ze stron na zedanie drugiej niezwlocznie potwierdzila fakt ich otzymania. 4. O6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaza sie za wniesione z chwilq gdy doszly do Zamawiajqcego w taki sposob, ze m6gl on zapoznae sig z ich tresciq tj w godzinach pracy Zamawiajqcego od poniedzialku do piqtku w godz Prciekt dofinansowany 2e arcdk6w NFOSiGWw ramach prcgramu prioryterowego System zietonych inwestycji(cts - crcen lnvesrnent Schene) CzeSe 5) Zazqdzanie eneryiew bu.rynkach wyhtanych podniota,w sektora tinansow pubticznych 11

12 5. Postqpowanie odbyvva sie w jgzyku polskim, w zwiqzku z czym wszelkie pisma, dokumenty oswiadczenia, itp. skladane w trakcie postqpowania miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami musze bye spozadzone w jgzyku polskim. 6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pieruszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiajqcy wymaga, aby wszelkie pjsma zwiqzane z postqpowaniem byly kierowane wylqcznie na ten adres. 7. Zamawiajqcy nie zamierza zwolywai zebrania Wykonawc6w 8. Osobq uprawnionq do bezposredniego kontaktowania sig z Wykonawcami jest: Waldemaf Konieczny tei , 9. Wykonawca moze zwr6cie sie na pismie (faksem, droge elektroniczne) do Zamawiajqcego z prosbq o wyjasnienie specyfikacji. zamawiaiqcy jest zobowiqzany udzieli6 wyjasniei niezwlocznie, nie p6zniej nt2 ^a 2 dni pzez uplywem terminu skladania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wptynql do Zamawiajqcego nie p62niej niz do konca dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wplynql po uplylvie terminu skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasniefl Zamawialqcy mo2e udzielie wyjasnief lub pozostawic wniosek bez rozpoznania. '10. TreSC zapylaf, wtaz z wyjasnieniami Zamawiajqcy ptzekazuje Wykonawcom, kt6rym przekazal SIWZ bez ujawniania Zr6dla zapytania oraz udostqpnia na stronie internetowej. '1 1. W szczegolnie uzasadnionych pzypadkach Zamawiajqcy moze w kazdym czasie przed uplywem terminu do skladania ofert zmodyfikowac tre6c SIWZ. Dokonanqw ten spos6b modyfikacje ptzekazuje sie niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, kt6rym pzekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 12. JeZeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia nieprowadzqcej do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu jest niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawt4qcy przedluza termin skladania ofert i informuje o tym wykonawc6w, ktorym ptzekazano specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia, oraz umieszcza informacjq na stronie internetowej, je2eli specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia jest udost?pniana na tej stronie. Rozdzial 8 Termin zwi4zania ofertq. 1. Termin zwiqzania oferte wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sie wraz z upllr/vem terminu skladania ofert 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moae przedlu/ye termin zwiqzania ofert4 z tym 2e Zamawi{qcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni pzed uplywem terminu zwiqzania ofert4 zwroci6 siq do wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. 3. Pzedluzenie okresu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na pzedluzony okres zwiezania ofert4 ProjeH dofinansowany ze Srodk6w NFOSicw w ranach ptoganu prio$etowego Sysrem zieronych inwestycji(cts - creen schene) Cze36 5) zatzadzanie eneryia w budyntech wybrcnych poctmioti'w seftorc tjnansi'w pubticznych

13 4. Jezeli przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiezek wniesienia nowego wadium lub jego przedlu2enia dotyczy.iedynie wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza Rozdzial 9 Wymagania dotycz4ce wadium. 1. wykonawca przystqpuiecy do przeiargu zobowiqzany jest do wniesienia wadium wadium nalez, wnie56 przed uptywem terminu skladania ofert. za dzieh wniesienia wadium w pieniqdzu uwaza sie date wplywu Srodk6w finansowych /wadium/ na rachunek zamawiaiqcego, a nie date obciezenia rachunku wykonawcy. 2. Ustala sie wadium w wysokosci ,00 zl (slownie: dziesie6 tysiecy ztotych 0O/1OO) 3. Wadium mo2e byd wniesione w jednej lub kilku nastgpujqcych formach: a) pieniqdzu, b) porqczeniach bankowych lub por?czeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnosciowo - kredytowel z tym 2e porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, c) gwarancjach bankowych, d)gwarancjachubezpieczeniowych,' 4. Wadium wnoszone w formie pienigznej nalezy wplacie pzelewem na rachunek bankowy zamawiajqcego w Banku BZWBK nr: W przypadku skladania przez Wykonawcq wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna byc sporzqdzona zgodnie z obowiezujecym prawem i zawieral nastqpujqce ejementy : a) nazwe Wykonawcy, b) nazwe ZamawiajEcego, c) nazwq gwaranta - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajqcej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) okre6lenie wierzytelnosci, kt6ra ma by6 zabezpieczona gwarancj4 e) kwote gwarancji, f) termin waznosci gwarancji, g) zobowiqzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancjl na pierwsze pisemne zedanie Zamawiajqcego, nieodwolalnie i bezwarunkowo, jezeli zidzte jedna z nizej wymienionych okolicznosci :! Wykonawca odm6wil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie lub, > Wykonawca nie wniosl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub, > zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z pzyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy lub, > Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt6rym mowa w art. 26 ust 3, z ptzyczyn le2qcych po jego stronie, nie zlozyl dokument6w lub oswiadczeh, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I, pelnomocnictw, Iisty podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art 87 ust. 2 pkt 3, co powodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawcq jako najkorzystniejszej. Projek dotinansowany ze rodkow NFOS\Gryw ftnach progftnu priorrtebwego Sysrem zielonych inwestycji (cts - Grcen Investment Schene) Cze5e 5) ZaEqclzanie ene.gi4w buclynkach wybranych podniottsw sekto' nnans6vl pubticznych

14 6. Postanowienia pkt 5 stosuje sie odpowiednio do porqczei okreslonych w art 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy 7. Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji powinno by6 zlozone w oryginale i musi obejmowa6 caly okres zwiqzania z ofert4 8. Zamawiajqcy zwr6ci wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty nalkorzystniejszei lub uniewaznieniu postqpowania, z wyjqtkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastze2eniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaiqcy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia ZEdano 10. ZamawiajEcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, kt6ry wycofal oferte pzed uply/vem terminu skladania ofert 11. Zamawiqqcy aqda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcq, kt6remu zwr6cono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym pzez Zamawiajqcego 12. Je2eli wadium wniesiono w pieniqdzu, Zamawilqcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego otaz prcwtzji bankowej za pzelew pieniqdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc? UWAGA! Zamawiajqcy zwraca sie z prosbq o do{qczenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wplaconego w pieniqdzu nalezy poda6 numer rachunku bankowego, na kt6ry nalezy przela6 kwote wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poreczeniach bankowych, porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - nale2y zaznaczye,,osobisty odbi6r" lub podae spos6b przekazania Wykon awcy wym ieni onego dok umentu. Rozdzial 10 Wymagania dotyczece zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy. 1. Zamawialqcy wymaga wniesienia, przed zawarciem umo!vy, zabezpieczenia nalezytego wykonanja umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umowy brutto w formie: 1) pienieznej, 2) poteczenia bankowego lub porqczenia spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z lym, ze por?czenie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieniqznym. 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, Proiekt dotinansowanyze srcdki'w NFOS GW w tanach ptognnu priotytetowego Systen zielonych inwesrycji (GtS - Green tnvestment Schene) czeie, zanq.tzanie eneryiew hudynkach wybranych podmiot6w sektora finansow 1,4

15 2 Zamawilqcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz wskazana w pkt 1 ppkt Zabezpieczenie wnoszone w pieniedzu wykonawca wp{aca pzelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajqcego. 4. w pzypadku wniesienia wadium w pieniqdzu wykonawca moze wyazia zgodg na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia 5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, ZamawiajEcy pzechowuje je na rachunku bankowym zamawiqqcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami wynikaiqcymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono przechowfruane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za pzelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy po zakoiczeniu umowy szczegolowe warunki wniesienia zabezpieczenia zawieralqwzoze umowy stanowiqcy zalqcznik n( g do SIWZ. Rozdzial 1'l Waf uta w jakiej bede prowadzone rozlic2enia ntiqzane z realizacjq ninieiszego zam6wienia publicznego. Wszelkie rozliczenia zwiqzane z rcalizaqq zam6wienia publicznego dokonywane b?dq w polskich z+otych. Rozdzial'i.2 Opis sposobu przygotowania oferty. 1 Kazdy Wykonawca moze zlozyi jednq ofert? 2 Cena ofertowa powinna by6 podana w polskich zlotych cyfrowo islownie. 3. Oferta musi bye podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawc6w wspolnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia). Jezeli z dokumentu(6w) okreslajqcego(ych) status prawny Wykonawcy(6w) lub pelnomocnictwa (petnomocnictw) wynika iz do reprezentowania Wykonawcy(6w) upowaznionych jest lqcznie kilka os6b, dokumenty wchodzqce w sklad oferty muszq by6 podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Upowaznienie os6b podpisujqcych oferig musi bezposrednio wynikac z dokument6w dolqczonych do oferty. Jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajecego status prawny Wykonawcy (odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoscl gospodarczej) to do oferty nalezy dolqczye oryginal lub poswiadczonq notarialnie za zgodnosc z oryginalem kopi? stosownego pelnomocnictwa wystawionego przez osoby upowaznione. 5 Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosd zloaenia w ofercie wlasnych wrydruk6w komputerowych Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach Zamawiajqcego. 6. Oferta musi byc sporzqdzona w jgzyku polskim, miei formq pisemnq. Dokumenty se skladane w oryginale lub kopii poswiadczonq za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce. Dokumenty sporzedzone w.iezyku obcym se skladane wraz z tlumaczenrem na jezyk polski. Prciekr dotinansowany ze srodk6w NFoSiGww ranach prosranu prioryletowego System zietonych inwestycji (G!s - Green Investnenr schene) CzgSe 5) zatzeelzanie eneryiqw budynkach wybtanych podmiot6w seftorc rinansa,w pubticznycll

16 7 calosc oferty powinna bye zlozona w formie uniemozliwialqcej jej pzypadkowe zdekompletowanie. L Zaleca sie ponumerowanie stron 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z pzygotowaniem i zlo2eniem oferty. 10. oswiadczenia sporzedzone na podstawie wzorow stanowiecych zalqcznik do slwz muszq byc zlo2one w formie oryginalu. Dokumenty wchodzqce w sklad oferty moge by6 przedstawione w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem, przez osob? lub osoby wystepujqce w imieniu wykonawcy (zgodnie z tresciq dokumentu okreslaiqcego status prawny wykonawcy lub tre6cie zaleczonego pelnomocnictwa). 11.zanawilqcy moze zqdae oryginalu dokumentu w przypadku, gdy kopia jest nieczytelna lub budzr watpliwosci co do jej autentycznosci 12. Ofertg nalezy zlozye w zamknietej kopercie. Koperta winna by6 opisana w nastgpujqcy spos6b: Komenda Powiatowa Pahstwowej Stra2y polarnej w Sutecinie ut. E. Plater 8, Sutecin, woj. Iubuskie,,Termomodernizacja budynku/6w Komendy powiatowej pahstwowej Straly po2arnej w SulQcinie" Nie otwierae przedaniem r. godz Na kopercie opr6cz opisu naleiy umie6ci6 nazwq i adres Wykonawcy. 14 ZamawiEqcy nie bieze odpowiedzialnosci za zle skierowanie przesytki ijej pzedterminowe otwarcie w pzypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zamkniqcia kopert. '15. Wykonawca moze wprowadzii zmiany lub wycofa6 ofertg pod warunkiem, 2e Zamawia)qcy otzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty pzed uplyvvem terminu skladania ofert. Zar6wno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagajq zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczqce tresci oferty powinny by6 przygotowane, opakowane izaadresowane w ten sam spos6b co oferta. Dodatkowo, opakowanie w kt6rym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy opatrzyc napisem ZMIANA. 16 Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiezane z pzygotowaniem i zlozeniem oferty, niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiqqcy nie odpowiada za koszty poniesione pzez Wykonawc6v, w zwtqzku z pzygotowaniem izlozeniem oferty, z zastrzeaeniem art 93 ust. 4 Ustawy. 17 Nie ujawnia siq informacji stanowiqcych tajemnica przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6zniej ni2 w terminie skladania oferl zastzegl, Ze nie mogq byc one udostqpniane 18. W pzypadku zasltzeaenia informacji Wykonawca ma obowiqzek wydzielic z oferty informacje stanowiqce tajemnicg jego pzedsiqbiorstwa i oznaczyc je klauzulq "nie udostepnia6". Informacje stanowiq tajemnicg pzedsiqbiorstwa w rozumieniu art.1 1 ust 4 ustawy z dnia '16 kwietnia 1 993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U Nr'153, poz 1503 zpo2n zm) 19 W sytuacji, gdy Wykonawca zaslze1e w ofercie informacje, kt6re nie stanowiq tajemnicy przedsiqbiorstwa lub sq jawne na podstawie przepis6w ustawy prawo zam6wie6 publicznych lub Proiek dotinansowany ze Srcdk6w NFOS GWw rcnach ptogrcnu ptiort'tetowego system zielonych inwestycji (cls' creen Investment Schene) CzeSC 5) Zazqdzanie eneryiqw budynkach wybnnych podmiot6w sekoratinansdw

17 odr?bnych przepis6w, informacje te bgdq podlegaly udostgpnieniu na takich samych zasadactr, jak pozostale niezastzezone dokumenty. 1. Kompletna oferta musi zawieae : Rozdziat 13 Zawarto56 oferty. a) formularz oferty wg wzoru, wtaz z zalqcznikami okreslonymi w SIWZ. b) stosowne Pelnomocnictwo(a) (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosi z oryginalem przez notariusza) w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezpo6rednio ze zlozonego w ofercie odpisu z wla6ciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidenc, dziatalnosci gospodarczej, c) w przypadku wykonawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, dokument ustanawiajqcy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, d) formularze dotyczqce spelniania pzez Wykonawc6w warunk6w udzialu w postqpowaniu okreslone w SIWZ Rozdzial 5. e) inne oswiadczenia i dokumenty, jakie majq dostarczyc Wykonawcy dla potwierdzenia spelniania warunkow w post?powaniu okreslone w Rozdziale 6 SIWZ. Rozdzial' '4 Miejsce itermin skladania iotwarcia ofert. 1. Ofertq nalezy z+ozye w SEKRETARIACIE Komendy powiatowej panstwowej Strazy pozarnej w Sulecinie, ul. E. Plater 8, Sulqcin w terminie do dnia Sr. do godz Otwarcie ofert nastqpi w dniu r. o godz w siedzibie Komendy Powiatowe.l Paistwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie (Swietlica JRG). 3. Zamawiajqcy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwotq, jake zamietza ptzeznaczye na sfinansowanie zam6wienia NastQpnie Zamawi{qcy otwozy koperiy z ofertami i oglosi nazwq (firmq) i adres (siedzibg) Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczqce ceny oferty 4 lnformacje, o ktorych mowa w pkt 3 Zamawtayqcy pzekaze niezwlocznie Wykonawcom, kt6rzy nie byli obecni pzy otwarciu ofert, na ich wniosek. Rozdzial 15 Opis sposobu obliczania ceny. 1. Wynagrodzenie za wykonanie pzedmiotu zam6wienia jest wynagrodzeniem ryczaftowym. 2. Wykonawca w Formulazu Oferty okresli i poda calkowitq ceng za wykonanie przedmiot* zam6wienia, skalkulowanq w oparciu o wymogi Zamawiajqcego zawarte w niniejszej SIWZ oraz doleczonej dokumentacji projektowej. 3. Wysokose ceny nie ulegnie zmianie pzez caly okres obowiezywania umowy. 4 Za ofefte najkorzystniejszq Zamawialqcy uzna tak4 kt6ra uzyska najwyzsze punktacje sposrod ocenranych. Ptojekt dofinansov/any ze arcdk6w NFOS GWw rcnach progtanu p scheme) Czete 5) zadedanie eneryiqw budynkach j r

18 5. Spos6b zaplaty i tozliczenia za realizacje niniejszego zam6wienia okresla wz6r umowy. 6. Zamawiajqcy poprawi w ofercie. a) oczywiste omylkr pisarskie, b) oczylviste omylki rachunkowe, z uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek np. bledne obliczenie prawidlowo podanej w ofercie stawki podatku od towaru i uslug, blgdnie zsumowanej w ofercie warto6ci netto i kwoty podatku od towaru i uslug, c) inne omylki polegajqce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujqce istotnych zmian w tresci oferty. Zamawiajqcy niezwlocznie powiadomi WykonawcA, kt6rego oferta zostala poprawiona. Rozdzial l6 Opis kryteri6w, ich znaczenie ispos6b oceny ofert. Wyb6r oferty najkorzystniejszej 1. Pzy wyborze oferty Zamawiajqcy bgdzie kierowal sig nastepujqcymi kryteriami : Cena oferty brutto - C waga = 90% Okres gwarancji lqcznej Inalezy podac w latach w zakresie od 5 do Bl - G waga = 10% Oferta nieodzucona, zlo2ona przez Wykonawc? niepodlegajecego wykluczeniu, zawiet4qca najnizsza cenq okreslonq lqcznie z VAT, podanq w pkt 3 Formularza ofertowego wg wzorcowego Zalqcznika nr 1, otrzyma w danym kryterium 90,00 pkt Oferta nieodzucona, zlo2ona pzez Wykonawce niepodlegajqcego wykluczeniu, zawiea)qca najdluzszy okres gwarancji, podana w pkt 4 Formularza ofertowego wg wzorcowego Zalqcznlka N 1. otzyma w danym kryterium 10,00 pkt. Pozostale oferty uzyskaja proporcjonalnle mniejsze liczbe punkt6w, obliczone wedlug wzor6w : Ocena ogolna danej oferty polegae bqdzie na zsumowaniu punktow (przyjmuje sie, 2e 1%= 1 pkt ) wyliczonych w poszczeg6lnych kryteriach: Gdzie: P- leczna liczba punkt6w otzymanych pzez oferte C - ilo6c punkt6w ptzyznanych danej ofercie za kryterium ceny ; G - ilos6 punktow pzyznanych danej ofercie za kmerium gwarancji, Oferta, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji t. j. otzyma najwi?kszq sum? punkt6w obliczonych w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejsz4 Pozostale oferty zostanq sklasyfikowane zgodnie z ilosciq uzyskanych punkt6w Zasady oceny ofert wedtug ustalonych kryteriow: 1. Cena ofertowa brutto za realizacj? calego zam6wienia - max g0 pkt. Punkty pzyznane za kryterium,,cena" bqdq hczone wedlug nastepujecego wzoru: ProieH dolinansowany ze srodkiw NFOSiGWw hnach ptogrcnu piotytetowego System zietonych inwestycji (G!S - Grcen Invesrnent Schene) CzeS6 5) ZatzA.lzanie eneryiqyl buclynkach wybnnych poelmior6w sektorc tinans6w puhticznych

19 gdzie: C = (C najnizsza: C badana) x 90 C - ilo6e punkt6w pzyznanych danej ofercie za kryterium,,ceny", C najnizsza - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu sposr6d ofert ocenianych C badana - cena (z VAT) podana pzez wykonawc?, dla kt6rego wynik jest obliczany Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - max 10 pkt. Punkty przyznane za kryterium,,gwamncja' bgde liczone wedlug nastgpujqcego wzoru: gdzre: G = (c badana : c najdluzsza) x 10 G - ilo56 punkt6w ptzyznanych danej ofercie za kryterium,,gwarancji" G badana - okres gwarancji tqcznej podany przez wykonawcq, dla kt6rego wynik jest obliczany G najdluzsza - najdluzszy okres gwarancji lqcznej zaoferowany w przetargu sposr6d ofert ocenranych 2. Za nekotzystniejszq zostanie uznana oferta z najwigkszq liczba punktow. tj. pzedstawiajaca najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie pzedmiotu zam6wienia oraz okresu gwarancji. 3. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ze dwie lub wiqcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z nizszq cen4 4. Podany okres gwarancji powinien zawiera6 sig w przedziale od 5 do 8 lat wlqcznie. Do jego okreslenia nalezy ulwae petnych lat, a wskazana wartose winna by6 liczbq calkowitq. Rozdzial 17 Informacje o formalno6ciach, jakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcra umowy Osoby reprezentujqce WykonawcA przy zawarciu umowy powinny posiadai dokumenty potwierdzajece ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika6 z dokument6w zalqczonych do oferty. 1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadamia Wykonawcow, kt6rzy zlozyli oferty, o: a) wyboze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwg (firmg) i adres Wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a lakze nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i por6wnania zlo1onych ofert zawierajqcym punktacjq pzyznanq ofertom w ka2dym kryterium oceny ofert i leczne punktacjq, b) Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, podajqc uzasadnienie faktyczne iprawne, c) Wykonawcach, kt6zy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia, podajec uzasadnienie faktyczne i prawne PrcieK donnansowany ze Sroclk6w NFOSiGW w r.nach ptogtanu prioryletowego System zielonych inwesrycji (cls - creen Investnent Schene) Cze6t 5) zarzldzanie enersiq\r bu.tynkach

20 d) terminie okreslonym w art 94 ust. 1 ustawy, po uplywie ktorego mozna zawzee, umowe w sprawie zam6wienia publicznego 2 Niezwlocznie po wyboze najkozystniejszej oferty Zamawiaiqcy zamieszcza informacje, o kt6rych mowa w pkt. 1 rowniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostqpnym w swoje.y siedzibie 3 wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq przed podpisaniem umowy na wezwanie zamawiaiqcego wzed+ozy umowg konsorcjum reguluiqcq wspotpracq wsp6lnik6w skladajqcych wsp6lna ofertq. 4. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, Zamawiaiqcy moze wybrac ofertg najkorzystniejsze sposr6d pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzq przeslanki, o kt6rych mowa w art. 93 ust. '1 Ustawy 5. wykonawca zobowiqzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej na czas wykonywania przedmiotu umowy, w zakresie prowadzone., dzialalno6ci gospodarczej, o wartosci nie mniejszej ni2 500 OOO,0O zl. hozdzial 18 Informacje dotyczece umowy w sprawie niniejszego zamowienia. lstotne dla stron postanowienia umowy zawarte sewe wzorze umowy - zalecznik nr g do SIWZ Przed podpisaniem umowy Zamawiaiqcy bgdzie zqdal wskazania 1 osoby posiadaiqcej uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do pelnienia funkcji kierownika budowy. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz. u. zols r., poz. 200) osoby, kt6re, przed dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaly uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowujq uprawnienia do pelnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Ponadto zgodnie z att. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w ati.. 12 ust. 1, mogq r6wniez wykonywac osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych Zamawiajqcy dopuszcza uprawnienia budowlane w powy2szych zakresach: - wydane obywatelowi panstwa czlonkowskiego, posiadaiecego kwalifikacje zawodowe inzyniera budownictwa, kt6ry prowadzi zgodnie z prawem dzialalnos6 w zakresie tego zawodu w innym niz Rzeczpospolita Polska paistwie czlonkowskim ima prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inzyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej (swiadczenia uslug transgranicznych), bez koniecznosci uznawania kwalifikacjr zawodowych, lub uprawnienia uznane pzez wlasciwy organ, zgodnie z ustawq z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pahstwach czlonkowskich Unii Europejskiej Projekt dotinansowany ze Srcdk6w NFOS GW w ftnach ptosranu p otyletoweso System zielonych inwestycji (GrS - cteen rnvestment Schene) CzeSC 5) zatzqclzanie eneryiqw budynkach i i

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo