Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3"

Transkrypt

1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZANOWIE PRZY UL. KS. SKORUPKI 3 WRAZ Z WYKONANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. W trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy: PT Chrzanów, czerwiec 2015 rok lider projektu: Powiat Chrzanowski, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3, powiat chrzanowski, woj. małopolskie Adres REGON NIP Tel fax II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami). 2. Kwota wartości zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późniejszymi zmianami). III. (A) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZANOWIE PRZY UL. KS. SKORUPKI 3 WRAZ Z WYKONANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ realizowanego w ramach projektu partnerskiego o nazwie Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz olkuskiego dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. str. 2

3 2. Oznaczenie według CPV Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych Roboty elewacyjne Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Instalowanie centralnego ogrzewania Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów Roboty remontowe i renowacyjne. 3. Teren realizacji robót zlokalizowany jest w Chrzanowie ul. Ks. Skorupki 3, Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie. 4. Zakres zamówienia: a) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z modernizacją instalacji odgromowej, b) ocieplenie stropodachu części administracyjnej granulatem wełny mineralnej, c) modernizacja kominów w związku z budową systemu wentylacji mechanicznej i docieplenie ich styropianem, d) ocieplenie stropodachów części garażowej i kotłowni styropapą, e) wymiana okien, f) wymiana drzwi zewnętrznych, g) wymiana bram garażowych, h) budowa w części administracyjnej systemu wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła, i) wykonanie sufitów podwieszanych osłaniających system wentylacji, j) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w tym: montaż automatyki, wymiana grzejników w części garażowej 14 sztuk k) modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w tym montaż perlatorów 42 sztuki, str. 3

4 l) wykonanie podestów wejściowych, murków oporowych i opaski wokół budynku m) wykonanie i montaż dodatkowych elementów wyposażenia obiektu takich, jak daszki ochronne nad wejściami, drabinki wejściowe na dach, wycieraczki systemowe, n) malowanie herbu powiatu na elewacji. Zamówienie nie obejmuje wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów (systemów) równoważnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw materiałów i urządzeń - należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów równoważnych, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno jakościowych (zgodnie z art. 29 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. 907 z późn. zm). 6. Podane w dokumentacji projektowej, przedmiarach i opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają za zadanie jedynie doprecyzowanie minimalnych oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą przetargową: kart katalogowych urządzeń, certyfikatów i deklaracji zgodności umożliwiających Zamawiającemu dokonanie porównania parametrów technicznych. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne musi ponadto określić, jakie to materiały i o jakich parametrach w ich miejsce proponuje. Należy wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a zaproponowanymi materiałami, urządzeniami przez Wykonawcę. Udowodnienie zastosowania równoważnych rozwiązań jest obowiązkiem Wykonawcy. Zastosowanie materiałów równoważnych nie może wpłynąć na nieprawidłowe działanie całych systemów instalowanych w obiekcie. 7. Zadanie należy wykonać zgodnie z: a) projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę przez Starostę Chrzanowskiego z wyłączeniem wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, b) zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), c) zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), d) przedmiarami robót, e) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej z zachowaniem zasad BHP, przy czym w razie sprzeczności pomiędzy tymi źródłami a zapisami SIWZ i STWiORB, pierwszeństwo stosowania mają aktualne obowiązujące przepisy prawne. III. (B) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia str. 4

5 muszą spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN. Wymagane będą dokumenty dopuszczające je do zastosowania w budownictwie (stosowne świadectwa i certyfikaty). Dokumenty te należy przedłożyć na każde żądanie Zamawiającemu. 2. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałem pomocniczym i stanowią podstawę do przygotowania oferty i dokonania wyceny robót. W tym celu na podstawie załączonych przedmiarów robót należy wykonać kosztorys ofertowy skrócony zawierający: opis robót, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową wraz z narzutami oraz wartość robót wraz z narzutami. Dodatkowo skrócony kosztorys musi zawierać tabelę elementów scalonych, zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wraz z podaniem nośników cenotwórczych. Umowa, która zostanie zawarta na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową ryczałtową na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena wynika z przedstawionej przez wykonawcę oferty. 3. Zamawiający zastrzega, że na terenie prowadzonych robót budowlanych mogą znajdować się instalacje przyłączeniowe niezinwentaryzowane, dlatego prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia ewentualnego spowodowania ich uszkodzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do sporządzenia, przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ma uwzględniać specyfikę terenu i warunki prowadzenia robót budowlanych na obiektach czynnych (użytkowanych przez Komendę Powiatową PSP). Z uwagi na fakt, że roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym, przekazywanie pomieszczeń celem wykonania robót będzie odbywać się sukcesywnie. 5. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 6. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania załączonej dokumentacji projektowej tylko i wyłącznie w celu sporządzenia oferty, a w przypadku zawarcia umowy do wykonania zamówienia w sposób zgodny z jej treścią. 7. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu dokonania własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia i ujęcia go w cenie ofertowej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do pozostawienia w oznaczonym przez Zamawiającego miejscu wszystkich wskazanych przez Zamawiającego demontowanych instalacji i urządzeń. Demontaż wyposażenia i urządzeń przeznaczonych do ponownego montażu należy wykonać w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. str. 5

6 9. Niezagospodarowane przez Zamawiającego demontowane zbędne wyposażenie i materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie zobowiązany poddać utylizacji wg obowiązujących w tym zakresie wymogów. 10. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia wyniesie co najmniej 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Wymagany okres rękojmi wynosi co najmniej 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi koszty urządzenia terenu budowy oraz koszty zużycia wody, energii i innych mediów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejsza umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości. 12. Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą w budynku niepodlegającym wyłączeniu z eksploatacji na czas prowadzonych robót budowlanych (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo Gaśnicza), dlatego Wykonawca w oferowanej cenie winien uwzględnić wszelkie ewentualne koszty wynikające z utrudnień związanych z taką sytuacją. 13. Od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu Zamawiający na czas realizacji umowy będzie wymagał ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej: OC (odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż łączna kwota brutto wynagrodzenia oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy objętej przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż łączna kwota brutto wynagrodzenia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią niniejszej SIWZ. 14. Wyłoniony wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu robót (określenie zakresu robót podlegających odbiorowi oraz kwot płatności za ten zakres zgodnie z ofertą). Harmonogram ten będzie opracowany na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego zatwierdzonego przez NFOŚiGW w Warszawie. Harmonogram ten zatwierdza Zamawiający. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1, PKT. 6 i 7 str. 6

7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji : najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 roku. VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2a nie później niż na dzień składania ofert spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadania wiedzy i doświadczenia. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia w wykonaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie Wykonawca wykonał roboty budowlane i instalacyjne o łącznej wartości min. 1 mln zł netto polegające na: a) termomodernizacji obiektu budowlanego o powierzchni ocieplanej minimum 1000 m 2, b) montażu systemów instalacyjnych typu: CO lub CWU, c) montażu systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Roboty, o których mowa wyżej, mogą zostać wykonane w ramach więcej niż jednej inwestycji, z zastrzeżeniem, że każdy z elementów określonych w pkt. od a) do c) był przez Wykonawcę realizowany. Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że wartość, co najmniej jednej wskazanej przez Wykonawcę inwestycji wymienionej w pkt. od a) do c) musi wynosić min. 500 tys. złotych netto. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy PZP może polegać na wiedzy str. 7

8 i doświadczeniu, innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: a) Kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno budowlanej: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego termomodernizacji obiektu budowlanego. b) Kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń, zgodnie z zakresem zadania oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia w zakresie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, c) Kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń, zgodnie z zakresem zadania oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia w zakresie instalacji elektrycznych Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku należy przedłożyć dokumenty określone w rozdz. str. 8

9 IX, pkt Wykonawca posiada opłaconą polisę o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Powyższy wymóg winien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy PZP może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdz. IX SIWZ. Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące i 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczasowy obowiązujący KRS uchwałę o zmianie zarządu jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. str. 9

10 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: 1.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy przedłożyć: a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 2a do SIWZ. b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. g) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed str. 10

11 upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej informacje (oświadczenie) Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożone na załączniku nr 7 do SIWZ. b) Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej złożone na załączniku nr 7 do SIWZ Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w rozdziale IX pkt. 1.1, lit. a-g W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w rozdziale IX pkt. 1.1, lit. a-g i pkt. 1.2, lit. a-b. Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt. 1.1., mogą przedstawić łącznie Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w rozdziale IX pkt. 1.1, lit. b, d, f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, str. 11

12 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) w rozdziale IX pkt. 1.1, lit. e i g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy Pzp W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK). 2. W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca przedkłada: 2.1. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub wspólne oświadczenie złożone (podpisane) łącznie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie złożone (podpisane) oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia w charakterze kluczowych specjalistów wymienionych w rozdziale VIII Pkt sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz informacje o tych osobach sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów (podwykonawców) do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował oraz oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej SIWZ, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej str. 12

13 Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi (poświadczenia), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. Zamawiający dopuszcza również możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (podwykonawców), wtedy Wykonawca dołącza załącznik nr 8a do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi (poświadczenia), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są: a) poświadczenie, b) w przypadku zamówień na roboty budowlane inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.3. c) w przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w niniejszym pkt. litera a) i b). Jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający wykonanie ww. robót w walucie innej niż PLN to obowiązkiem Wykonawcy będzie przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie datę i kurs przeliczeniowy Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 milion złotych, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę o wartości: nie mniejszej niż wartość złożonej oferty lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Powyższy wymóg winien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert. str. 13

14 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp: 3.1. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie Kosztorys ofertowy skrócony zawierający: opis robót, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową wraz z narzutami oraz wartość robót wraz z narzutami. Dodatkowo skrócony kosztorys musi zawierać tabelę elementów scalonych, zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wraz z podaniem nośników cenotwórczych nie dołączenie do oferty skróconego kosztorysu ofertowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Udokumentowanie zastosowania technologii, (systemu), materiałów równoważnych zgodnie z rozdziałem III.A. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie, ul. Ks. Skorupki Chrzanów nr faksu: adres Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną na Dziennik Podawczy do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. str. 14

15 2. Dopuszcza się następujące możliwości porozumiewania się z Zamawiającym (składanie oświadczeń, dokumentów): a) pisemnie (korespondencją pocztową), b) za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej pod warunkiem, że ta forma stanowi tylko i wyłącznie wyprzedzenie właściwej formy pisemnej o identycznej treści, a jej zastosowanie wpływa na przyspieszenie czynności proceduralnych, c) w przypadku porozumiewania się za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej strony potwierdzają sobie nawzajem fakt otrzymania korespondencji z podaniem liczby stron (faks) lub liczby, nazw, treści i rozmiaru otrzymanych plików (poczta elektroniczna). Zamawiający nie uzna za skuteczne uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty o brakujące dokumenty w przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub faksową. Uzupełniane dokumenty muszą zostać przekazane w formie papierowej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze wskazaniem na wezwaniu do uzupełnienia) do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 4. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną. W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przekazywanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przekazanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą elektroniczną. W przypadku wyboru przez Wykonawcę jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego drogą faksową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego OK na numer podany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i wykazany na potwierdzeniu faksowym. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą faksową. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, str. 15

16 przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu ofertowym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie uważa się za skutecznie dokonane. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową lub drogą elektroniczną do Zamawiającego może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach na numer UWAGA: W przypadku przesłania dokumentu po godzinie w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym. 5. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesyłać na numer faksu lub pocztą elektroniczną na adres 6. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie. 7. Informuje się wszystkich Wykonawców, że pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym Zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym Wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to, kiedy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy Pzp. XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami ze strony zamawiającego w celu udzielenia wyjaśnień są: - kpt. Piotr Bębenek tel kpt. Andrzej Dudziak tel Joanna Sroka tel od poniedziałku do piątku w godz XII. WADIUM 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych poniżej: a) w pieniądzu, str. 16

17 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 9 marca 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie nr konta: z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na: Termomodernizację budynku KP PSP w Chrzanowie. 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale w Sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie i musi obejmować cały okres związania ofertą. Sekretariat przyjmuję w dni robocze w godzinach od Kserokopię wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 6.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony z postępowania. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Przygotowanie oferty: 1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. str. 17

18 1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz wymagane dane Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający dekompletacji zawartości oferty Ofertę wraz z załącznikami podpisuje umocowany przedstawiciel lub umocowani przedstawiciele Wykonawcy, upoważnieni do podejmowania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę, tj. osobę(y) upoważnioną(e) do jego reprezentacji, składające swój podpis na ofercie. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych Wykonawców i podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 2. Oferta wspólna: str. 18

19 W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać warunki określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 3.1. Wykonawca winien złożyć zamawiającemu ofertę w kopercie zamkniętej, zaadresowanej i oznaczonej napisem OFERTA NA TERMOMODERNIZACJĘ - Nr sprawy: PT Na kopercie winna być również wyeksponowana nazwa i adres Wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, ul. Ks. Skorupki 3 w Sekretariacie (pok. nr 208) nie później niż do r. do godziny Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu r., godz w siedzibie Zamawiającego na Sali Sztabowej (pok. nr 121). 5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 1.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie Ustalone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, narzuty, stawka podatku VAT są niezmienne i nie będą podlegały waloryzacji przez cały okres trwania umowy Przedmiot zamówienia objęty jest wynagrodzeniem ryczałtowym Zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, a przedmiar robót służy jedynie do opisu zamówienia i pełni funkcję pomocniczą przy sporządzaniu oferty Ryczałtowa cena ofertowa brutto musi zawierać wartość wykonania zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, przedstawiona w ogólnej zbilansowanej kwocie obejmującej wartość wszystkich materiałów, wyposażenia obiektu oraz robot budowlanych usług i dostaw, jakie z technicznego, technologicznego i organizacyjnego punktu widzenia są konieczne do wykonania zamówienia (w tym koszt energii elektrycznej i wody zużytych w czasie budowy, koszt zakwaterowania pracowników przyjezdnych, koszt opracowania planu BIOZ). str. 19

20 1.7. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty napraw w okresie udzielonej gwarancji - rękojmi W przypadku pominięcia pozycji wyszczególnionej w przedmiarze Zamawiający uzna, iż brakujące pozycje zostały wycenione i ujęte w innych pozycjach kosztorysu ofertowego W przypadku przyjęcia w kosztorysie ofertowym do wyceny robót innego zakresu robót niż wyszczególniony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik niniejszej SIWZ, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zakres robót zgodnych z dokumentacją projektową Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien: a) dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i przedmiarami robót, b) dokładnie i szczegółowo zapoznać się z terenem budowy i jego otoczeniem, c) uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY. 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym są: a. cena (w rozumieniu cena brutto) waga 95 %, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: C O C = C MIN B 95 [pkt] C 0 liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium cena (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastrzeżeniem zwiększenia ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeśli kolejna cyfra jest większa lub równa 5 ) C MIN najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu C B cena brutto oferty badanej Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 95. b. dodatkowa gwarancja na bramy garażowe waga 5 %, gdzie punkty wyliczane są wg następującej zasady: G O G = G B MAX 5 [pkt] str. 20

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku B Domu Pomocy Społecznej Borówek do przepisów ochrony

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo