Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii"

Transkrypt

1 Liberec, r. Wrocław, r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski

2 Organy i instytucje zaangażowane w finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie EE i OZE: Ministerstwo Gospodarki: Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej Urzędy Marszałkowskie

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 15 priorytetów, z których interesujące w rozpatrywanym kontekście są: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Ze względu na wyczerpanie alokacji środków, nie są planowane kolejne nabory.

4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel: wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Dla kogo: grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu. Dofinansowanie na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu: stworzenia warunków techniczno organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania

5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Dofinansowanie na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych przygotowanie produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Na co: koszty inwestycyjne, zakup usług szkoleniowych i doradczych, koszty badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej. Poziom dofinansowania: do 100% wydatków na wydatki inwestycyjne oraz od 25% do 80% na pozostałe grupy wydatków Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi: na wczesną fazę rozwoju powiązania ekwiwalent EUR, na fazę rozwoju powiązania PLN.

6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel: pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pacy na terenach wiejskich. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjenci rolnicy (osoby prowadzące czynnie działalność rolniczą) Dofinansowania na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego Poziom dofinansowania 50% wydatków inwestycyjnych Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi 500 tys. PLN

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjenci podmioty nie prowadzące działalności rolniczej Lokalizacja miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi: do 100 tys. zł jeśli utworzone zostanie co najmniej 1 miejsce pracy, do 200 tys. zł jeśli utworzone zostaną co najmniej 2 miejsca pracy, do 300 tys. zł jeśli utworzone zostaną co najmniej 3 miejsc pracy. Poziom dofinansowania 50% wydatków inwestycyjnych

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4. LEADER Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwala na realizację projektów odpowiadających celom opisanych powyżej działań (311 i 312). Różnica polega na tym, że pomysłodawcy i wykonawcy innowacyjnych projektów mogą aplikować o ich częściowe sfinansowanie za pośrednictwem tzw. lokalnych grup działania funkcjonujących na terenie całego kraju.

9 Regionalne Programy Operacyjne Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Małopolski Program Operacyjny

10 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Inwestycje związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i przesyłem energii odnawialnej, kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE. Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN (10 mln PLN w przypadku projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu). Maksymalny poziom dofinansowania 50% wydatków kwalifikowanych

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Efektywność energetyczna dofinansowanie projektów obejmujących termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Maksymalna wartość projektu 10 mln PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi: 70% dla mikro, 60% dla średnich, 50% dla dużych przedsiębiorstw, 100% dla państwowych jednostek budżetowych.

12 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie 4.1 Gospodarka odpadami Na co: innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem składowisk odpadów dla pozyskania alternatywnych źródeł energii tj. biogazu. Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego Maksymalny poziom dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych. Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 1 mln PLN.

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii Na co: projekty dot. budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę (w tym biogaz) Dla kogo: mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa Poziom dofinansowania: 60% mikro i małe, 50% średnie, 40% duże przedsiębiorstwa Wartość projektu: min. 300 tys. PLN, max 10 mln PLN

14 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej Na co: Termomodernizacja budynków podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, w tym z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii Dla kogo: podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie, kliniki) Maksymalny poziom dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych. Wartość projektu: min. 200 tys. PLN, max 10 mln PLN

15 Małopolski Program Operacyjny Priorytet 7 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Na co: innowacyjne projekty dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych, wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa, pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej, budowa elektrowni wiatrowych, budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystania biomasy, budowa instalacji odzyskującej biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Poziom dofinansowania 85% wydatków, z tym że 50%dladużych, 60 % dla średnich, 70 % dla małych i mikro przedsiębiorstw

16 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Program Operacyjny (PL04) Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Dla kogo: jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne Wartość dofinansowania: od 170 tys. do 3 mln EUR (wypłacana jako dofinansowanie za usuniecie 1 tony CO2/rok). Intensywność dofinansowania: max 80% kosztów kwalifikowalnych.

17 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Rodzaje projektów: poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmująca swoim zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej modernizacja lub zastąpienie źródeł ciepła budynków użyteczności publicznej, energooszczędnymi źródłami o mocy do 5MW, w tym wykorzystanie OZE i produkcji energii w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji), instalacja, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

18 Instrument finansowy LIFE+ Komponent II LIFE+ Polityka i Zarządzanie w Zakresie Środowiska Cel: finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska Dla kogo: instytucje publiczne, organizacje prywatne komercyjne oraz organizacje prywatne niekomercyjne (w tym organizacje pozarządowe) LIFE+ nie określa minimalnej wartości projektu. Preferowane są duże, ambitne projekty o wysokim budżecie. Średnia wartość pojedynczego projektu w państwach UE wyniosłaokoło 2 milionów euro. Maksymalny poziom dofinansowania 50% wydatków kwalifikowanych

19 Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Program Priorytetowy Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania Program Priorytetowy Efektywne wykorzystanie energii

20 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Cześć 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Dla kogo: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe Na co: zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Dotacja jest przyznawana w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego

21 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych Dla kogo: osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujące mieszkanie Forma dofinansowania: częściowa spłata kapitału kredytu bankowego. Wysokość dofinansowania wynosi: w przypadku domów jednorodzinnych: standard NF40 EUco 40 kwh/(m2*rok) dotacja zł brutto; standard NF15 EUco 15 kwh/(m2*rok) dotacja zł brutto; w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: standard NF40 EUco 40 kwh/(m2*rok) dotacja zł brutto; standard NF15 EUco 15 kwh/(m2*rok) dotacja zł brutto.

22 Program Priorytetowy Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania Program umożliwia pozyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego: województwa dotacji na przedsięwzięcia opracowanie programów ochrony powietrza i planów działania związane z tym zakresem. Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

23 Program Priorytetowy Efektywne wykorzystanie energii Program KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Dla kogo: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza Na co: Projekty mające na celu ograniczenie niskiej emisji podnoszenie efektywności energetycznej budynków, wykorzystanie OZE oraz kogeneracji Projekty mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wydatków kwalifikowanych

24 Program Priorytetowy Efektywne wykorzystanie energii Program LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel: uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Na co: inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków: budynki użyteczności publicznej budynki zamieszkania zbiorowego Rodzaj finansowania: dotacja i pożyczka preferencyjna Maksymalny poziom dofinansowania w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku: do 70% dla klasy A, do 50% dla klasy B albo do 30% dla klasy C

25 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Idea i cel GIS sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji ang. Assigned Amount Units). Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze znakowaniem środków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek.

26 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Część 7) GAZELA Niskoemisyjny transport miejski

27 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Cel: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej. Forma finansowania: dotacja i pożyczka preferencyjna Maksymalny poziom dotacji 50% kosztów kwalifikowanych Maksymalny poziom pożyczki 60% kosztów kwalifikowanych Maksymalny udział finansowy łącznie 95% kosztów kwalifikowanych

28 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) Cel: umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE) Forma finansowania: dotacja Maksymalny poziom dotacji 200 zł za każdy kw przyłączonej mocy elektrycznej, lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 8 mln zł.

29 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Cel: zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej. Forma finansowania: dotacja Maksymalny poziom dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia 1 2 mln PLN (w zależności od konkursu).

30 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Na co: realizacja przedsięwzięć polegających na: modernizacji oświetlenia ulicznego montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. Finansowanie dostępne w ramach niniejszego programu może przyjąć formę: dotacja: do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, pożyczka: do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna wartość dotacji to 15 mln PLN. Maksymalna wartość pożyczki to 18,3 mln PLN.

31 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA Niskoemisyjny transport miejski Cel: wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim Dla kogo: gminy miejski, spółki komunalne, inne podmioty świadczące usługi w zakresie transportu miejskiego Na co: realizacja przedsięwzięć dotyczących: unowocześnieniu taboru (zakup autobusów hybrydowych) i szkolenia kierowców modernizacji infrastruktury towarzyszącej, Maksymalny poziom dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie możebyć mniejszy niż 8 mln zł.

32 Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty) Pożyczki udzielane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na co: inwestycje w dziedzinie ochrony powietrza: Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych. Ograniczanie niskiej emisji, głównie w miastach, miejscowościach turystycznouzdrowiskowych oraz położonych w kotlinach górskich. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy samochodowe. Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy

33 Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty) Pożyczki preferencyjne w ramach inicjatywy JEREMIE JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) Dla kogo: przedsiębiorcy z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Oferta JEREMIE: niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia. Oprocentowanie wysokość stałej marży oscyluje w granicach 2 6%.

34 Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty) Inicjatywa JESSICA JESSICA Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Dla kogo: przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego.

35 Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty) Kredyty Ekologiczne Banku Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska obok całkowicie komercyjnego finansowania podmiotów gospodarczych przygotował (zgodnie ze swoją misją) paletę produktów dedykowanych dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Oferowane produkty kredytowe charakteryzują się: niższymi marżami odsetkowymi, większą elastycznością okresu kredytowania do 20 lat, finansowaniem do 100% wartości inwestycji, karencjami w spłacie kapitału kredytowego.

36 Zwrotne źródła finansowania inwestycji (pożyczki, kredyty) Finansowanie komercyjne (kredyty, leasing) Kierunki rozwoju produktów finansowych: Coraz lepsze dopasowanie do specyfiki projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną Możliwość wykorzystania jako dodatkowy element montażu finansowego inwestycji dla projektów finansowanych w ramach programów dotacyjnych. Wynika to z faktu, że dotacje inwestycyjne w bardzo niewielu przypadkach pozwalają na sfinansowanie więcej niż 60% wartości planowanego projektu.

37 Finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie efektywności energetycznej i OZE w perspektywie Spodziewane możliwości finansowania innowacyjnych projektów w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii: komponent środowisko, energetyka, transport, którym zarządzać będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 16 programów regionalnych analogicznie do okresu aktualnego, w każdym z programów regionalnych pojawi się komponent odpowiadający za finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE, Program rozwoju obszarów wiejskich, którym zarządzać będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analogicznie do okresu aktualnego pojawią się w nim działania odpowiedzialne za finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE.

38 Dokumenty strategiczne wytyczające kierunki wspierania działań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (projekt) Foresight technologiczny przemysłu InSight2030 Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej Prognoza w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

39 Dziękuję za uwagę Łukasz Trześniewski Nowe oblicze energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo