System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Kobylnica z dnia r. System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego System Zielonych inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

2 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Podstawowe definicje... 4 III. Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie... 5 IV. Opis procedury... 6 Załączniki Załączniki 1: Wzór Raportu... 7 Załączniki 2: Wzór notatki służbowej z odczytu stanu liczników... 9 Załączniki 3: Opis obiektu objętego projektem Załączniki 4: Weryfikacja raportu strona 2

3 I. Wprowadzenie Wprowadzenie systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi ma na celu usprawnienie procesu monitoringu tj. procesu zbierania, przetwarzania i archiwizowania danych służących do obliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienie zgodności realizacji Przedsięwzięcia z założeniami i celami wcześniej zatwierdzonymi w dokumentach projektowych. Monitorowanie spełnia funkcję wewnętrznej kontroli realizacji zadań. Realizatorzy, pozyskując dane ilościowe i jakościowe oraz gromadząc wymaganą dokumentację, wykorzystują ją następnie na potrzeby weryfikacji zgodności z planem oraz na potrzeby informacyjne dla ewentualnych kontroli zewnętrznych. Wewnętrzne procedury raportowania powinny być spójne z wytycznymi NFOŚiGW, co do raportowania zewnętrznego i pozwalać na czas opracowywać zbiorcze formularze sprawozdawczości zewnętrznej. Kontrola ta obejmuje kontrolę bieżącą, czyli ocenę skuteczności poszczególnych działań oraz sposobu realizacji pracy oraz kontrolę końcową sprawdzenie czy wytyczone cele zostały zrealizowane. Niniejsza procedura monitoringu odnosi się do Przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Uwaga: Niniejsza procedura dotyczy obiektów stanowiących własność Gminy Kobylnica Lidera Przedsięwzięcia. strona 3

4 II. Podstawowe definicje Przedsięwzięcie należy przez to rozumieć przedsięwzięcie partnerskie realizowane wspólnie przez Gminę Kobylnica Lidera Przedsięwzięcia, Powiat Słupski i Gminę Słupsk, na które NFOŚIGW udzielił dofinansowania w formie dotacji pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego obejmujące swoim zakresem termomodernizację: obiektów Gminy Kobylnica tj.: Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach, Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy Szkoły Podstawowej w Słonowicach Ośrodka Zdrowia w Słonowicach Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Szkoły Podstawowej w Kończewie Szkoły Podstawowej w Kwakowie Sali gimnastycznej w Kwakowie obiektów Gminy Słupsk tj.: Zespołu Szkół w Redzikowie Gminnego Ośrodka Kultury w Głobinie obiektów Powiatu Słupskiego tj.: Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie Domu Pomocy Społecznej w Machowinku (pralnia) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie (budynek biurowy) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie (Biały Domek) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (budynek stary) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (budynek nowy) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (sala gimnastyczna) Budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce Raport należy przez to rozumieć Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w roku n (rok n poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie Przedsięwzięcia), o którym mowa w pkt 8 ppkt 1. lit. c warunków szczególnych Umowy wzór Raportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury; Umowa należy przez to rozumieć umowę Nr 448/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D z dnia 12 czerwca 2012 roku o dofinansowanie Przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Okres trwałości projektu okres 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, od r. do r. Okres monitorowania okres od r. do roku Beneficjent - Gmina Kobylnica Partner Projektu - Powiat Słupski i Gmina Słupsk Osoby odpowiedzialne za monitorowanie i raportowanie osoby odpowiedzialne za nadzór nad całością procedury monitoringu dla wskaźników realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i raportowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. strona 4

5 Weryfikator osoba fizyczna lub prawna posiadająca odpowiednie uprawnienia, niebędąca w stosunku zależności wobec Beneficjenta, której zostanie powierzone zadanie sprawdzenia poprawności wartości uzyskanych wskaźników. Dowód wielkości zużycia energii dokumenty potwierdzające wielkość zużycia energii, takie jak: faktury za zakup nośnika energii. notatki służbowe z odczytu stanu liczników, spisów z natury (przykładowy wzór notatki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury). III. Wykaz osób odpowiedzialnych za monitorowanie i raportowanie 1) Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. pozyskiwania dotacji zewnętrznych i koordynacji projektów w Urzędzie Gminy Kobylnica Zakres zadań: coroczne sporządzanie Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n (rok n poszczególne lata trwałości projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie Przedsięwzięcia) dla obiektów Gminy Kobylnica; coroczne sporządzenie jednego zbiorczego Raportu dla całego Przedsięwzięcia uwzględniającego dane z Raportów przekazanych przez Partnerów Projektu; przekazywanie Raportu niezależnemu Weryfikatorowi w celu sprawdzenia poprawności obliczeń; przekazywanie zweryfikowanego Raportu dla KOSZI/NFOŚiGW zgodnie z terminami wskazanymi w umowie; 2) Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy Zakres zadań: przygotowanie i wdrożenie procedury wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania danymi w odniesieniu do szkół, objętych termomodernizacją w ramach Przedsięwzięcia obejmującej: bieżące uaktualnianie opisu obiektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury, w przypadku wprowadzania przez Zarządcę zmian mogących mieć wpływ na zużycie monitorowanych mediów w stosunku do roku poprzedniego; sporządzanie dowodów z każdorazowego odczytu stanu liczników ciepła i energii elektrycznej (w formie notatek służbowych); gromadzenie i przechowywanie faktur za zakup nośników energii (ciepło sieciowe i energia elektryczna) za każdy rok monitorowania; bezzwłoczne reagowanie na wystąpienie sytuacji nietypowych zwłaszcza na stwierdzone nadmierne zużycie mediów; zapewnienie bezpiecznego przechowania dokumentacji monitoringu przez okres trwałości Przedsięwzięcia + 2 lata. przekazywanie informacji niezbędnych do sporządzenia Raportu w tym: kopii faktur i notatek z odczytów liczników pracownikowi odpowiedzialnemu za sporządzenie Raportu w terminie do 10 marca roku następnego po roku n. 3) Pracownik zatrudniony na stanowisko ds. administrowania budynkami i lokalami w Urzędzie Gminy Kobylnica Zakres zadań: nadzór na procesem gromadzenia i przechowywania informacji związanych z monitorowaniem zużycia energii cieplnej przez podmioty użytkujące Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy i Ośrodek Zdrowia w Słonowicach, w tym: gromadzenia i przechowywania faktur za zakup nośników energii za każdy rok monitorowania; strona 5

6 sporządzania dowodów z każdorazowego odczytu stanu liczników ciepła, odczytu z natury, obowiązkowo dokumentując stan na dzień 31 grudnia każdego roku okresu monitorowania; bezpiecznego przechowania dokumentacji potwierdzającej wielkość zużycia energii cieplnej przez okres monitorowania Przedsięwzięcia + 2 lata; przekazywania informacji niezbędnych do sporządzenia raportu w tym: kopii faktur i notatek z odczytów liczników z dnia 31 grudnia roku n i roku poprzedzającego rok n w terminie do 10 marca roku następnego po roku n do Urzędu Gminy Kobylnica; bieżące uaktualnianie opisu obiektu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury, w przypadku wprowadzania przez Zarządcę zmian mogących mieć wpływ na zużycie monitorowanych mediów w stosunku do roku poprzedniego; przekazywanie informacji niezbędnych do sporządzenia Raportu pracownikowi odpowiedzialnemu za sporządzenie Raportu w terminie do 10 marca roku następnego po roku n. IV. Opis procedury monitorowania projektu 1) Czynności w trakcie n-tego roku monitorowania dla użytkowników obiektów: dokonywanie odczytów licznika ciepła i energii elektrycznej wg stanu na koniec każdego miesiąca, przy czym bezwzględnie należy dokonywać odczytów 31 grudnia każdego roku objętego okresem monitorowania; analizowanie zużycia mediów w stosunku do poprzedniego miesiąca i analogicznego miesiąca w poprzednim roku monitorowania, przy czym bezwzględnie należy porównywać zużycie roczne w stosunku do poprzedniego roku monitorowania (w oparciu o arkusze kalkulacyjne); rejestrowanie wszelkich zdarzeń mogących mieć wpływ na zużycie mediów, takich jak: awaria licznika, wymiana licznika, awaria instalacji, data rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania, zmiana przeznaczenia obiektu, dokonane remonty i modernizacje instalacji, zmiany mocy zamówionej itp. powielanie i potwierdzanie za zgodność z oryginałem wpływających faktur za dostawę ciepła (wszystkich obiektów) oraz zużycia energii elektrycznej (Szkoły Podstawowej w Słonowicach i Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach).; bezzwłoczne reagowanie na wystąpienie sytuacji nietypowych zwłaszcza na stwierdzone nadmierne zużycie mediów. 2) Czynności po zakończeniu n-tego roku monitorowania: wyliczenie rocznego zużycia ciepła i energii elektrycznej; sporządzenie Raportu z monitorowania za rok n w terminie do 15 marca roku następnego po roku n; odniesienie wyników osiągniętych wartości emisji w roku n w stosunku do scenariusza odniesienia (Baseline) i w razie wystąpienia konieczności sporządzenie uzasadnienia do nieuzyskania zakładanego efektu; przekazanie Raportu z monitorowania za rok n niezależnemu Weryfikatorowi w celu sprawdzenia poprawności obliczeń (zakres obowiązków Weryfikatora określa załącznik nr 4) w terminie do 15 marca roku następnego po roku n; przekazanie zweryfikowanego Raportu do NFOŚiGW zgodnie z terminem wskazanym w umowie; wyjaśnienia i uzupełnienia do Raportu na wezwanie NFOŚiGW; archiwizacja kopii Raportu i Opinii z Weryfikacji. strona 6

7 Załącznik nr 1 WZÓR RAPORTU Z MONITOROWANIA OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW W ZAKRESIE REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 1. Identyfikacja obiektu 1.1 Nazwa właściciela obiektu 1.2 Nazwa prowadzącego instalację 1.3 Numer REGON 1.4 Numer NIP 1.5 Imię i nazwisko osoby do kontaktu 1.6 Adres służbowy osoby do kontaktu 1.7 Numer telefonu i faksu służbowego osoby do kontaktu 1.8 E- mail służbowy osoby do kontaktu 1.9 Rok rozliczeniowy 2. Opis działalności prowadzonej w zmodernizowanym obiekcie opis techniczny. 2.1 Główny rodzaj działalności (ewentualne zmiany w stosunku do roku poprzedniego np. zmiany godz. funkcjonowania, zwiększenie liczby pracowników, otwarcie nowej działalności). 2.2 Czy nastąpiła zamiana wyposażenia technicznego, w lokalnym źródle ciepła. 2.3 Czy zmieniono dostawcę ciepła sieciowego. 3. W ramach raportowania Wnioskodawca wypełnia poniższą tabelę. strona 7

8 Tabela 2. Obliczenia wielkości redukcji emisji osiągniętej Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia wielkości emisji Nośnik energii Zużycie w roku n WARTOŚĆ OPAŁOWA za rok n 4) WSKAŹNIK EMISJI za EMISJA PRZED MODERNIZACJĄ EMISJA w roku n KOŃCOWY EFEKT redukcji emisji w Zużycie w roku n rok n 5) (scenariusz roku n GJ/kg lub GJ/Nm3 kg CO2/GJ bazowy) Mg CO 2/rok Lekki olej opałowy Gaz ziemny - Gaz płynny Węgiel kamienny Węgiel brunatny Biomasa 8) - Nie dotyczy Ciepło sieciowe 6) z ciepłowni węglowej Ciepło sieciowe z ciepłowni gazowej/olejowej Ciepło sieciowe z ciepłowni na biomasę Ciepło sieciowe z elektrociepłowni węglowej, gazowej Nie dotyczy Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) 8) Nie dotyczy Energia elektryczna 2) 7) Inny SUMA % redukcji liczony w stosunku do scenariusza bazowego (Ʃ Kolumna 8 Ʃ kolumna 6 100%) 1) W przypadku zwiększenia ilości/energii chemicznej danego nośnika energii w wyniku przeprowadzenia modernizacji wartość należy poprzedzić znakiem minus. #DZIEL/0! 2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia produkcję energii elektrycznej w budynku (zgodnie z metodą zawartą w punkcie 5. Aneksu). 3) Dla paliw zużywanych bezpośrednio w źródle zaopatrującym tylko modernizowany budynek (lokalna kotłownia) można podać zużycie paliwa w scenariuszu bazowym i spodziewane zużycie paliwa po modernizacji wyrażone w Mg lub Nm3 4) Wartość opałowa paliwa stosowana w przypadku podania masy paliwa zużywanego w scenariuszu bazowym i po modernizacji zgodnie z Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 5) Wskaźniki emisji i wartość opałową należy przyjmować zgodnie z Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 6) W przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp.) należy zastosować tabelę nr 1 z załącznika 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz. 1240). Należy ilość energii końcowej pomnożyć przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego nośnika energii. Tak wyliczoną ilość energii stosuje się do dalszych obliczeń wielkości emisji, stosując wskaźniki jak w przypisie 5) do niniejszej tabeli. 7) Dla energii elektrycznej, metodyka zakłada, że wykazywana w tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji obliczany jest przez KOSZI/NFOŚiGW i podawany do stosowania w danym roku. Wskaźnik podawany jest w Mg CO 2/MWh. 8) wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO 2/GJ. 4. Opis danych źródłowych 5. Uwagi do raportu 6. Wykaz załączników do raportu Osoba lub jednostka wykonująca raport i obliczenia:.. (data, podpis i pieczątka) strona 8

9 Załącznik nr 2 Notatka służbowa z odczytu licznika (wzór) Imię i nazwisko sporządzającego notatkę:. Rodzaj i nr licznika:..... Poprzedni stan licznika (wraz z jednostkami miary).. Bieżący stan licznika (wraz z jednostkami miary):... Zużycie w miesiącu/roku... Uwagi: (Podpis, data, pieczątka) strona 9

10 Załącznik nr 3 Opis obiektu objętego projektem l.p. Rodzaj danych Informacje o obiekcie 1 Nazwa i adres obiektu 2 Imię nazwisko osoby odpowiedzialnej za monitorowanie, stanowisko, adres służbowy, telefon służbowy, adres poczty elektronicznej Podstawowe informacje o obiekcie: rok budowy, przeznaczenie, liczba kondygnacji, kubatura, powierzchnia użytkowa, dni i godziny otwarcia. Rodzaj dostarczanych mediów podlegających monitorowaniu i sposób ich dostarczania Zmiany w obiekcie mogące mieć wpływ na zużycie monitorowanych mediów w roku n 6 Inne, jakie: Opracował: (Podpis, data, pieczątka) Zatwierdził: (Podpis, data, pieczątka) strona 10

11 Weryfikacja Raportu Załącznik nr 4 Osoba wyznaczona do monitorowania i raportowania sporządza Raport i poddaje go weryfikacji, przez niezależnego Weryfikatora. Weryfikacja rezultatów monitorowania ma na celu potwierdzenie kompletności dokumentacji i prawidłowości kalkulacji wielkości osiąganej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO 2 raportowanej przez Beneficjenta w Raporcie z Monitorowania za rok n, sporządzanym zgodnie z wymaganiami Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania. Zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW Weryfikator powinien spełniać wymogi określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu I Konkursu GIS Zarzadzanie energią Część B metodyka, gdzie pod pojęciem Weryfikatora rozumie się podmioty, które spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów, a w szczególności: 1) powinny dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, która: a) posiada wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub w dziedzinie nauk ścisłych, b) posiada co najmniej trzyletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w szczególności, ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz kalkulacji kosztów robót budowlanych; 2) nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważałby obiektywność dokonywanej weryfikacji; 3) nie powinny wykonywać audytów energetycznych lub części audytów remontowych wykonywanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z niniejszą metodyką ; 4) nie powinny posiadać powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub być związane umowami cywilnoprawnymi z podmiotami wykonującymi audyty energetyczne lub części audytów remontowych wykonywanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z niniejszą metodyką. W ramach weryfikacji, Weryfikator: zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez Beneficjenta; sprawdza, czy przedstawiony przez Beneficjenta raport z monitorowania za rok n jest zgodny co do formy i zawartości z wymaganiami Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania; sprawdza, czy raport został sporządzony przez osobę zgłoszoną przez Beneficjenta, jako osobę odpowiedzialne za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i raportowania; sprawdza kompletność przyjętych przez Beneficjenta danych źródłowych w postaci np. faktur za zakup nośników energii lub zapisów z odczytów stanu liczników; potwierdza poprawne zastosowanie przez Beneficjenta wskaźników emisji i wartości opałowej zgodnie z dokumentem Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, które są do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji; potwierdza poprawne zastosowanie przez Beneficjenta wskaźników emisji dla energii elektrycznej, dla polskiej sieci elektroenergetycznej obliczanego i publikowanego przez KOSZI/NFOŚIGW do stosowania w danym roku; w sytuacji gdy, wielkość redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji CO 2 różni się o więcej niż 30% od wyliczonej zgodnie z Tabelą 1 Załącznika 6. Wzór części ekologiczno-technicznej formularza wniosku o dofinansowanie, w zakresie baseline, oszacowania redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji, monitorowania i raportowania załączoną do wniosku, Weryfikator sprawdza racjonalność i podstawy uzasadnienia powstałej różnicy przedstawionej przez Beneficjenta; Weryfikator, na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez Beneficjenta dokonuje ponownego przeliczenia raportu z monitorowania za weryfikowany rok zgodnie z wymaganiami Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania. strona 11

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ 1. Czy w przypadku zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną (np. modernizacja bloku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo