Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Usługi Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2 Punkt kontaktowy: Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy, ul. Wspólna 50, lok 6, Warszawa, Osoba do kontaktów: Dorota Grześkowiak-Stojek, Małgorzata Kartasiewicz Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Usługi pocztowe Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Świadczenie usług mediowych. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 1/10

2 2/10 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi mediowe świadczone na rzecz Zamawiającego. 1. Zamawiający, w ramach realizacji zamówienia, będzie zlecał, w zależności od bieżących potrzeb, zaplanowanie i zakup mediów w związku z kampaniami reklamowymi bądź realizacje pojedynczych zakupów mediów niezwiązanych z kampaniami reklamowymi. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: 1. Zaplanowanie i zakup mediów w związku z Kampanią reklamową dotyczącą usługi świadczonej przez Zamawiającego, a także w razie ich zlecania kolejne zamówienia tego typu, które mogą obejmować wykonanie następujących prac: 1.1. Opracowanie strategii mediowej kampanii: Analiza grupy docelowej kampanii; Dobór optymalnych mediów wraz z uzasadnieniem; Rozkład kampanii w czasie wraz z uzasadnieniem; Określenia parametrów mediowych kampanii reklamowej i poszczególnych mediów, w szczególności efektywnych zasięgów i częstotliwości dla poszczególnych mediów; Opracowanie szczegółowego media planu kampanii; Opracowanie kosztorysu i harmonogramu kampanii; 1.2. Zakup mediów; 1.3. Bieżąca kontrola realizacji kampanii i natychmiastowe reagowanie w przypadku wystąpienia odchyleń od założeń strategii kampanii; 1.4. Raport podsumowujący kampanię analiza post-buy, zawierająca raporty z działań reklamowych w poszczególnych mediach, opisująca w szczególności stopień zrealizowania zakładanych parametrów kampanii; raport powinien być przekazany Zamawiającemu w uzgodnionej formie elektronicznej oraz w formie papierowej, podpisanej przez Wykonawcę. 2. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający może, w miarę bieżących potrzeb zlecać Wykonawcy zakup mediów, który nie jest związany z Kampaniami reklamowymi Zamawiający zlecając wykonanie danego Zadania, szczegółowo wskaże jego przedmiot oraz przekaże inne istotne informacje niezbędne do wykonania danego Zadania; 2.2. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie następujących Zadań: Zakup czasu reklamowego w telewizji; Zakup kampanii sponsoringowej w telewizji; Zakup czasu reklamowego w radio; Zakup działań reklamowych w Internecie; 2/10

3 3/10 II.2.2) II.2.3) II.3) Zakup powierzchni reklamowej na nośnikach OOH; Zakup powierzchni reklamowej w prasie; Zakup czasu reklamowego w kinach; Realizacja zakupu dotyczącego lokowania produktów Zamawiającego w mediach; Działania niestandardowe obejmujące realizację eventów i akcji promocyjnych, a także kampanii typu ambient marketing. Szacunkowa wartość bez VAT: ,17 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana po wykonaniu danego Zadania na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem odbioru wykonania Zadania, podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku gdy czas wykonania danego zadania przekroczy 1 miesiąc Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń za poszczególne etapy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki: Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał); 1.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność); 1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 3/10

4 4/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 1.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 1.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Uwaga: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz z późn. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne; 1.8 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oryginał). 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 3.1 w pkt 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 3.2 w pkt 1.6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 4/10

5 5/10 III.2.2) III.2.3) 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów w zakresie, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Powyższe dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi w pkt Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na dzień upływu terminu do składania wniosków, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych powyżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w odniesieniu do powyższych warunków postawionych przez Zamawiającego, należy złożyć dokumenty potwierdzające, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania (dla każdego osobno). Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN. 2. W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 1 wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał). 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku określonego w pkt Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 5, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 2 dotyczącej tych podmiotów (trzecich). 7. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na dzień upływu terminu do składania wniosków, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych powyżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują co najmniej 4-osobowym zespołem, o składzie: 5/10

6 6/10 co najmniej 1 osobą, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w planowaniu i zakupie mediów prasa i outdoor, co najmniej 1 osobą, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w planowaniu i zakupie mediów telewizja i radio, co najmniej 1 osobą, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu kampanii w Internecie, co najmniej 1 osobą, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie w koordynowaniu działań związanych z zakupem i planowaniem mediów; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej: a) 4 usługi dotyczące zakupu czasu antenowego w telewizji na kwotę minimum PLN brutto, każda usługa; b) 4 usługi dotyczące zakupu działań reklamowych w Internecie na kwotę minimum PLN brutto, każda usługa; c) 4 usługi dotyczące zakupu powierzchni w prasie na kwotę minimum PLN brutto, każda usługa. 2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć: a) wykaz osób (oryginał), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ľ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 1, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami; b) wykaz wykonanych głównych usług (oryginał) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami są dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (przez wykaz wykonanych głównych usług rozumie się wykaz należycie wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału postępowaniu określonego w pkt 2); c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał). 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający żąda również dokumentów wymienionych w 1 ust. 6 pkt 2) lit. a-d Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z dnia 19 lutego 2013 r.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, chyba że zobowiązanie, o którym mowa powyżej zawiera wszystkie informacje wskazane w przywołanym przepisie rozporządzenia. 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na dzień upływu terminu do składania wniosków, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych powyżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 6/10

7 7/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Rodzaj procedury Ograniczony Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena za realizację przedmiotu zamówienia. Waga Ocena strategii medialnej dla kampanii. Waga 20 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: PI01/218/2014 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe: 1. Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: Obiektywne kryteria wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 2.1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa 6 do składania ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki; 2.2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 Zamawiający zaprosi do składania ofert tych Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą łączną liczbę punktów za usługi wykonane ponad warunek udziału w postępowaniu tj.: 7/10

8 8/10 a) za każdą dodatkową usługę ponad warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej: 4 usługi dotyczące zakupu czasu antenowego w telewizji na kwotę minimum PLN brutto każda usługa wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: od 1 do 2 usług 2 punkty, od 3 do 4 usług 4 punkty, od 5 do 6 usług 6 punktów, od 7 do 8 usług 8 punktów, od 9 i więcej usług 10 punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt; b) za każdą dodatkową usługę ponad warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej: 4 usługi dotyczące zakupu działań reklamowych w Internecie na kwotę minimum PLN brutto każda usługa, wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: od 1 do 2 usług 2 punkty, od 3 do 4 usług 4 punkty, od 5 do 6 usług 6 punktów, od 7 do 8 usług 8 punktów, od 9 i więcej usług 10 punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt; c) za każdą dodatkową usługę ponad warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej: 4 usługi dotyczące zakupu powierzchni w prasie na kwotę minimum PLN brutto każda usługa, wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: od 1 do 2 usług 1 punkt, od 3 do 4 usług 2 punkty, od 5 do 6 usług 3 punkty, od 7 do 8 usług 4 punkty, od 9 i więcej usług 5 punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 5 pkt; 2.3. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać łącznie 25 pkt; 2.4. W przypadku gdy nie będzie można dokonać zakwalifikowania jedynie 6 Wykonawców z uwagi na to, że dwóch lub więcej z nich uzyska taką samą liczbę punktów co szósty w rankingu Wykonawca, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert również tych Wykonawców; 2.5. Zamawiający nie będzie punktował usług zrealizowanych przy wykorzystaniu podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b. ustawy Pzp. 3. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny być załączone wymagane niniejszym ogłoszeniem oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz stosowne pełnomocnictwa. 4. Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami zamieszczony został wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego: oraz Pozostałe 8/10

9 9/10 informacje związane z postępowaniem, w tym odpowiedzi na pytania, dostępne będą jedynie na stronie 5. W przypadku, gdy Wniosek jest podpisywany przez osoby, których reprezentacja nie wynika z dokumentu rejestrowego do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) dotyczy również spółek cywilnych w przypadku, gdy Wniosek nie jest podpisywany przez wszystkich wspólników. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami należy złożyć w opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności i nienaruszalności. Opakowanie należy oznakować w niżej podany sposób: nazwa i adres Wykonawcy, adresat Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy, ul. Wspólna 50, lok. 6, Warszawa, z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usług mediowych dla Poczty Polskiej S.A. PI01/218/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego. 10. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający informuje, że termin określony w pkt II.3) jest terminem przybliżonym. Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia do Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian w zapisach umowy: 1) wysokości rabatów w przypadku zmian polityki handlowej mediów, mogących skutkować zwiększeniem udzielanych rabatów, lub znaczącego wzrostu budżetu Zamawiającego, gdy na skutek negocjacji Wykonawcy z mediami mającymi na celu dostosowanie poziomu rabatów do zmienionej sytuacji rynkowej lub zwiększonego budżetu, zwiększeniu ulegną rabaty, które Wykonawca może uzyskać przy zakupie mediów na rzecz Zamawiającego; 2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w szczególności ze względu na konieczność realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy lub z wystąpienia innych istotnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w chwili zawierania umowy; 4) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które są korzystne dla Zamawiającego; 5) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 6) zmian sposobu realizacji zamówienia, w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowe media, nowe podmioty reklamowe lub nośniki reklamy; 7) zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie poszczególnych zadań i pomiędzy budżetami; 9/10

10 10/10 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 8) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów, w tym zmiany stawki podatku VAT. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Składanie odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 02/01/2014 S1 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235642-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo