REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych II KONKURS Warszawa 2013 r.

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konkursu (zwany dalej Regulaminem ) stosuje się do wniosków złożonych w trybie konkursowym, w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, zwanego dalej programem priorytetowym. 2. Konkurs jest organizowany dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej NFOŚiGW). 3. Konkurs przeprowadzany jest jawnie, a przystąpienie do konkursu oznacza, że Wnioskodawca zezwala na publiczne ujawnienie wszystkich dokumentów złożonych w ramach konkursu. Jeśli Wnioskodawca nie przedstawi listy dokumentów lub informacji, które nie mogą być udostępniane (wraz z uzasadnieniem), ze względu na tajemnicę handlową lub inne wskazane przesłanki, oznacza to, że wszystkie przedłożone dokumenty mogą być udostępnione zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 4. Szczegółowe zasady oraz kryteria oceny podzielone na kryteria dostępu i kryteria selekcji określa program priorytetowy. 5. Dofinansowania udziela się z uwzględnieniem Zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW, zwanych dalej Zasadami oraz programu priorytetowego Regulamin określa sposób rozpatrywania wniosków od momentu ich wpływu do Kancelarii NFOŚiGW, do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie. 2. Wniosek oraz wszelkie pisma, uzupełnienia, wyjaśnienia i odwołania składane w toku konkursu, należy dostarczać w terminach wynikających z ogłoszenia o naborze wniosków, treści Regulaminu lub wezwania NFOŚiGW, do kancelarii NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3a, Warszawa), w godzinach O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzana pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu. 3. W ramach konkursu nie będą finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku. 4. NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki w łącznej wysokości 31,4 mln zł na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji, ze środków zobowiązania wieloletniego z opłat zastępczych i kar URE wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, które mogą być refinansowane ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym NFOŚiGW zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 5. Okres kwalifikowalności kosztów: od r. do r., w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane i stanowić podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania, z zastrzeżeniem, że koszty poniesione na przedsięwzięcie przed datą złożenia wniosku będą uznane, jako wkład własny Wnioskodawcy i zaliczone do kosztów całkowitych nie podlegających refundacji z zastrzeżeniem ust Jako koszty kwalifikowane uznaje się także koszty przygotowania projektów i dokumentacji poniesione przed roku. 2

3 7. Dofinansowanie w konkursie będzie udzielane w formie dotacji z innych środków NFOŚiGW do 100 % kosztów kwalifikowanych. 8. W wyniku zrealizowania przedsięwzięć wybranych w drodze konkursu szacuje się uzyskanie następującego efektu ekologicznego: ograniczenie emisji dwutlenku węgla w wyniku oszczędności energii na poziomie MgCO 2 /rok. 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulacje wewnętrzne NFOŚiGW, w szczególności postanowienia Podręcznika procedur dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o konkursie, opublikowanego na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, na stronie W ogłoszeniu wskazuje się terminy i ogólne warunki konkursu. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w zdaniu 1, przypada na dzień wolny od pracy w NFOŚiGW, termin upływa z następnym dniem roboczym w NFOŚiGW. 2. Terminy i warunki konkursu zatwierdza Zarząd NFOŚiGW. 1. W ramach konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się poniższe podmioty: 5 1) Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe; 2) państwowe instytucje kultury; 3) samorządowe instytucje kultury działające w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 4) instytucje gospodarki budżetowej; 5) komendy powiatowe i miejskie państwowej straży pożarnej. 2. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w obiektach powiatowych i miejskich komend państwowej straży pożarnej składane są przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego albo komendantów powiatowych i miejskich komend państwowej straży pożarnej na podstawie udzielonego im upoważnienia/pełnomocnictwa przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego W ramach konkursu dopuszcza się projekty grupowe. 2. Przez projekt grupowy rozumie się przedsięwzięcie, które realizuje wspólnie kilka podmiotów na podstawie zawartego porozumienia określającego lidera oraz partnerów projektu grupowego. 3. Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji może złożyć wyłącznie podmiot wskazany w porozumieniu, jako lider. 4. Partnerzy mogą być upoważnieni przez lidera do ponoszenia kosztów kwalifikowanych w ramach umowy o dofinansowanie. 5. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2 zawierane jest pomiędzy liderem a partnerem/partnerami i stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. 3

4 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 7 Rozdział II Czas rozpatrywania wniosku 8 1. Na poszczególne etapy rozpatrywania wniosku przewiduje się następującą liczbę dni roboczych: 1) rejestrowanie wniosku do 4 dni od daty zakończenia naboru wniosków; 2) ocena wniosku wg formalnych oraz merytorycznych kryteriów dostępu do 40 dni od daty rejestracji wniosku (z uwzględnieniem terminów określonych w pkt 3 i 4); 3) uzupełnienie brakujących dokumentów umożliwiających wykonanie oceny merytorycznych kryteriów dostępu, na etapie oceny formalnych kryteriów dostępu do 5 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę; 4) uzupełnienie brakujących dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg formalnych i merytorycznych kryteriów dostępu do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę; 5) selekcja wniosków do 10 dni od dnia otrzymania wniosków, które spełniły kryteria dostępu i zostały zakwalifikowane do etapu selekcji wniosków; 6) sporządzenie i zatwierdzenie list rankingowych do 17 dni od dnia dokonania oceny wszystkich wniosków złożonych w danym naborze konkursowym; 7) negocjacje warunków umowy do 30 dni od daty zatwierdzenia listy rankingowej; 8) decyzja o dofinansowaniu do 7 dni (gdy kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 500 tys. euro) lub do 37 dni (gdy kwota dofinansowania przekracza równowartość 500 tys. euro), od daty zakończenia negocjacji; 9) przygotowanie i podpisanie umowy do 30 dni od podjęcia decyzji, o której mowa w pkt Łączny czas wykonania czynności określonych w ust. 1 pkt 1 7, nie powinien przekroczyć 101 dni, od daty zakończenia naboru wniosków. 3. Łączny czas wykonania czynności określonych w ust. 1 pkt 8 9 nie powinien przekroczyć 37 dni od daty zatwierdzenia listy rankingowej (gdy kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 500 tys. euro) lub 67 dni od daty zatwierdzenia listy rankingowej (gdy kwota dofinansowania przekracza równowartość 500 tys. euro). 4. NFOŚiGW może powołać ekspertów zewnętrznych do oceny wniosku. W tym przypadku procedura rozpatrywania wniosku może ulec wydłużeniu. Rozdział III Składanie wniosków 9 1. Wnioski należy składać na formularzach, właściwych dla programu priorytetowego, dostępnych na stronie internetowej 2. Wnioski należy składać w terminie podanym w ogłoszeniu, o którym mowa w 4. 4

5 3. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru pozostawia się bez rozpoznania, o czym Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej Wnioskodawca zobligowany jest do sporządzenia wniosku zgodnie z instrukcją, dostępną również na stronie internetowej oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników. 2. Wnioskodawca składa w kancelarii NFOŚiGW jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku (dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie) oraz tożsamą wersją elektroniczną na nośniku CD. Audyt energetyczny wymagany jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo żądania oryginału dokumentu do wglądu lub poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Formularz wniosku i załączniki należy wypełnić w języku polskim. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy. 4. Dane adresowe, numer faxu i adres podane we wniosku będą wykorzystywane do przekazywania informacji dotyczącej procesu oceny. Za potwierdzenie otrzymania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu traktuje się odpowiednio raport programu pocztowego nadawcy o wysłaniu a lub dowód poprawnej transmisji faxu. Za potwierdzenie otrzymania pisma za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego uznaje się dzień odbioru pisma lub odmowy jego przyjęcia lub ostatni dzień wynikający z zawiadomienia o próbie doręczenia. 5. Każda strona wniosku o dofinansowanie oraz załączniki sporządzone przez Wnioskodawcę muszą być opatrzone podpisem osoby reprezentującej Wnioskodawcę (wymienione we właściwych rejestrach lub innych równorzędnych dokumentach) oraz pieczęcią imienną i firmową, potwierdzającymi prawdziwość oraz aktualność informacji zawartych w powyższych dokumentach. Podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych może skutkować wyłączeniem z procedury konkursowej niezależnie od odpowiedzialności karnej. W przypadku złożenia dokumentów podpisanych przez inną osobę, do wniosku powinno zostać dołączone stosowne pełnomocnictwo (w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie). 6. Wszystkie kopie dokumentów Wnioskodawca (osoba upoważniona) musi potwierdzić za zgodność z oryginałem lub za zgodność z odpisem, z podaniem daty poświadczenia i liczby stron (na pierwszej stronie kopii dokumentu), pozostałe strony kopii dokumentu powinny być opatrzone parafą ww. osoby. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo żądania oryginału dokumentu do wglądu lub poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wniosek wraz z załącznikami należy przygotować w formacie A4 (nie dotyczy tabel finansowych, map i schematów) oraz umieścić w segregatorze opatrzonym napisem z nazwą przedsięwzięcia, Wnioskodawcy i numerem konkursu (w przypadku składania uzupełnień, należy dodatkowo przywołać numer wniosku). 8. Do wniosku należy dołączyć listę wszystkich załączonych dokumentów. 9. Każdy dokument wpięty do segregatora powinien być poprzedzony kartą informacyjną, zawierającą numer załącznika, nazwę dokumentu, liczbę stron. W miejsce załącznika, który nie dotyczy danego Przedsięwzięcia, Wnioskodawca powinien zamieścić kartę informacyjną z numerem i tytułem załącznika oraz adnotacją nie dotyczy. 5

6 W przypadku dołączenia dodatkowych dokumentów, należy je wymienić na końcu listy załączników oraz dołączyć na końcu dokumentacji. 10. W przypadku, gdy załącznik do wniosku stanowi kopia oryginału, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy, z podaniem daty poświadczenia i liczby stron (na pierwszej stronie kopii dokumentu), pozostałe strony kopii dokumentu powinny być opatrzone parafą ww. osoby. 11. W przypadku projektu grupowego wniosek o dofinansowanie w formie dotacji podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji lidera. Załączniki do wniosku sporządzone dla przedsięwzięcia podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji lidera. Załączniki do wniosku sporządzone przez partnerów projektu grupowego podpisują osoby upoważnione do reprezentacji partnerów. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio. 12. Wersja elektroniczna powinna spełniać następujące warunki: 1) pliki powinny być uporządkowane w niezależnych katalogach (wniosek, załączniki); 2) nazwy plików i katalogów nie mogą zawierać skrótów i polskich znaków; 3) pliki nie mogą być skompresowane w żadnym formacie (.zip,.rar); 4) pliki dotyczące wniosku, załączników należy zapisać w wersji edytowalnej; 5) obrazy (mapy, zdjęcia, skany, etc.) powinny być zapisane w formacie.jpg lub.pdf, natomiast tabele finansowe w formacie.xls (arkusze kalkulacyjne muszą być aktywne tzn. posiadać odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych obliczeń); 6) nośnik i jego opakowanie powinny być opisane (nazwa Wnioskodawcy i przedsięwzięcia). 13. Załączniki oraz płyta CD muszą być dołączone do wniosku w sposób umożliwiający swobodny dostęp do dokumentów i niepowodujący ich zniszczenia. Rozdział IV Ocena wg kryteriów dostępu 11 Oceny wniosku według kryteriów dostępu dokonuje pracownik właściwej komórki NFOŚiGW w oparciu o następujące kryteria dostępu i selekcji, z zastrzeżeniem postanowienia, o którym mowa w 9 ust. 3.: 1. Kryteria formalne dostępu ( ) 1.1 Wniosek jest złożony w terminie 1.2 Wnioskodawca mieści się w kategorii Beneficjenci ust. 7.4 Części A programu priorytetowego 1.3 Rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z ust. 7.5 Części A programu priorytetowego 1.4 Rodzaj i wysokość planowanego dofinansowania są zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania obowiązującymi w ust Części A programu priorytetowego 6

7 1.5 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki do oceny techniczno-ekologicznej i finansowej 1.6 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony w języku polskim 1.7 Wniosek zawiera prawidłowe wyliczenia arytmetyczne 1.8 Koszty są zgodne z katalogiem Kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 9 Części A programu priorytetowego 2. Kryteria merytoryczne dostępu ( ) 2.1 Zastosowano nowe urządzenia 2.2 Wykonalność techniczna (w tym: poprawny dobór technologii zapewniający trwałość rzeczową inwestycji, realistyczny harmonogram wdrażania) 2.3 Efekt ekologiczny (w tym: wiarygodność założeń i danych, efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia i możliwy do utrzymania w ciągu 5 lat o zakończeniu przedsięwzięcia 2.4 Warunki rynkowe (w tym: właściwa ocena potencjału źródła energii odnawialnej, możliwości pozyskania surowców i produkcji energii) jeśli dotyczy 2.5 Analiza kosztów (poprawnie oszacowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wraz z podaniem założeń) 2.6 Struktura instytucjonalna i aspekty prawne (w tym: przejrzysta struktura własnościowa i forma prawna, czytelne relacje kontraktowe, posiadanie pozwolenia/pozwoleń na budowę dotyczących pierwszego roku realizacji projektu (o ile jest wymagane) lub złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, harmonogram pozyskiwania pozostałych pozwoleń) 2.7 Struktura finansowa (w tym: uprawdopodobniony montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa przedsięwzięcia) akceptowalna dla NFOŚiGW 2.8 Technologia wybrana w oparciu o analizę alternatywnych rozwiązań, podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania 2.9 Zgodność zakresu rzeczowego z wykonanym audytem energetycznym 2.10 Koszt uzyskania oszczędności 1GJ energii pierwotnej (rozumianej, jako energia zawarta w spalonym w źródle ciepła paliwie) wynosi nie więcej niż 1200 zł/gj 3. Kryterium selekcji stanowi instrument rankingowy miarą selekcji jest efektywność kosztowa wskaźnik DGC. Metodyka obliczania wskaźnika DGC określona jest w załączniku nr 2 do programu priorytetowego Ocena wniosków według formalnych i merytorycznych kryteriów dostępu wykonywana jest łącznie. 2. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów umożliwiających wykonanie oceny merytorycznych kryteriów dostępu (dotyczy tylko dokumentów, bez których ocena merytorycznych kryteriów dostępu jest niemożliwa z powodu braku wystarczających danych), Wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie określonym w 8 ust. 1 pkt Jeśli w trakcie oceny wniosku według kryteriów dostępu (łącznie formalnych i merytorycznych) stwierdzone zostaną braki w dokumentacji, których uzupełnienie jest 7

8 niezbędne do przeprowadzenia oceny wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie określonym w 8 ust. 1 pkt W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Wnioskodawca otrzymuje wezwanie, które precyzuje, jakie dane wymagają uzupełnienia/poprawy/złożenia wyjaśnień oraz zawiera szczegółowe wskazanie jego zakresu, 2 ust. 2 oraz 10 ust stosuje się odpowiednio. 5. Poprawie (uzupełnieniu/wyjaśnieniu) podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie NFOŚiGW. Dopuszczalna jest również poprawa pomyłek/błędów dostrzeżonych przez wnioskodawcę, jednak te zmiany nie mogą wpłynąć na zmianę ustaleń zawartych we wniosku. Do poprawionego/uzupełnionego wniosku Wnioskodawca dołącza swoje oświadczenie o dokonanych zmianach/uzupełnieniach zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik 4 do Regulaminu. 6. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów dostępu, a także, gdy: a) uzupełnienie/poprawa nie są możliwe, b) wyznaczony na uzupełnienie/wyjaśnienia/poprawę wniosku termin nie zostanie dotrzymany, c) wskazane błędy nie zostaną usunięte, wniosek zostaje odrzucony (wniosek nie jest odsyłany). NFOŚiGW przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o odrzuceniu. 7. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji o odrzuceniu wniosku, złożone w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o odrzuceniu wniosku. 8. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego wpływu do Kancelarii NFOŚiGW. 9. Odwołanie może dotyczyć jedynie tych kryteriów, na podstawie, których wniosek został odrzucony. 10. W procedurze odwoławczej nie bierze udziału osoba, która wcześniej oceniła wniosek negatywnie. 11. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację dotyczącą wyniku rozpatrzenia odwołania. Informacja ma charakter ostateczny (nie przysługuje od niej odwołanie). Rozdział V Selekcja wniosków Warunkiem dopuszczenia wniosku do etapu selekcji jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku, zgodnie ze wszystkimi kryteriami dostępu. 2. Ocena wniosku według kryteriów selekcji dokonywana jest przez pracownika właściwej komórki NFOŚiGW. 3. Ocena kryterium selekcji dokonywana jest z wykorzystaniem wskaźnika efektywności kosztowej DGC. 4. Wynik oceny według kryterium selekcji decyduje o miejscu przedsięwzięcia na liście rankingowej. 8

9 Rozdział VIII Listy rankingowe Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków w oparciu o kryterium selekcji tworzony jest projekt listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. 2. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania przedsięwzięć znajdujących w projekcie listy rankingowej przekracza dostępne środki alokacji przeznaczonej na konkurs, listę rankingową dzieli się na listę rankingową podstawową, (na której umieszczone są najlepsze przedsięwzięcia według kryterium selekcji do wyczerpania puli dostępnych środków) i listę rankingową rezerwową, (na której umieszczane są przedsięwzięcia, dla których pula środków została wyczerpana). 3. Zatwierdzenie przez Zarząd NFOŚiGW projektu listy rankingowej - do 7 dni roboczych po zakończeniu oceny wg kryterium selekcji. 4. Zatwierdzona przez Zarząd NFOŚiGW lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania zamieszczana jest na stronie 5. Do publicznej wiadomości podaje się następujące informacje: 1) nazwę i siedzibę Wnioskodawcy, 2) tytuł przedsięwzięcia, 3) całkowity koszt przedsięwzięcia, 4) kwotę dofinansowania 5) planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 6) podział źródeł finansowania przedsięwzięć. 6. Umieszczenie przedsięwzięcia na liście rankingowej przedsięwzięć nie oznacza przyznania dofinansowania. 7. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostaną na liście rankingowej podstawowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania otrzymują pisemną informację wraz z wezwaniem do podjęcia negocjacji w celu ustalenia warunków dofinansowania. 8. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostaną na liście rankingowej rezerwowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania otrzymują pisemną informację o dalszej procedurze postępowania w przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji. 9. Za rezygnację z dofinansowania może zostać uznane niepodjęcie negocjacji lub brak dostarczenia w terminie wskazanym w wezwaniu wymaganych przez NFOŚiGW dokumentów, koniecznych do zawarcia umowy lub przeprowadzenia negocjacji. 10. W przypadku ewentualnych zmian w stosunku do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej do NFOŚiGW zestawienia zmian wraz z uzasadnieniem. Powyższe zmiany muszą zostać zaakceptowane przez NFOŚiGW. Warunkiem zaakceptowania zmian jest zachowana pozytywna ocena przedsięwzięcia pod kątem kryteriów dostępu oraz wynik oceny pod 9

10 kątem kryteriów selekcji nie gorszy niż wynik oceny otrzymanej przez ostatnie przedsięwzięcie znajdujące się na liście rankingowej podstawowej. O zaakceptowaniu zmian lub odrzuceniu zmienionego przedsięwzięcia decyduje ostatecznie NFOŚiGW. 11. W przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji konkursu, NFOŚiGW zaktualizuje listę rankingową poprzez przeniesienie projektów z listy rankingowej rezerwowej na listę podstawową, uwzględniając wskaźnik efektywności kosztowej DGC. Ust. 3 7 stosuje się odpowiednio. Rozdział IX Negocjacje warunków umowy Zawarcie umowy o dofinansowanie odbywa się w oparciu o wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 2. W celu zawarcia umowy, Wnioskodawca, w tym partner w projekcie grupowym, jest zobowiązany do przedłożenia we wskazanym terminie wymaganych przez NFOŚiGW dokumentów, koniecznych do zawarcia umowy. Nieprzekazanie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów może zostać uznane przez NFOŚiGW za rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. 3. Negocjacje warunków dofinansowania odbywają się w siedzibie NFOŚiGW, z udziałem osób reprezentujących wnioskodawcę lub osób upoważnionych do przeprowadzenia negocjacji ze strony Wnioskodawcy oraz z udziałem pracowników NFOŚiGW. 4. Celem negocjacji jest między innymi: 1) aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo finansowego, zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia; 2) ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu wypłat dofinansowania; 3) ustalenie formy zabezpieczenia prawidłowego wykonania warunków umowy dotacji; 4) określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego oraz uznania przedsięwzięcia za zrealizowane; 5) uzgodnienie dodatkowych zapisów do Warunków Szczególnych umowy o dofinansowanie. 5. Wynikające z negocjacji uzgodnienia zapisywane są w arkuszu negocjacyjnym, który podpisywany jest przez osoby uczestniczące w negocjacjach. 6. Podpisanie arkusza negocjacyjnego, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania. 7. W trakcie negocjacji dopuszczalne są uzasadnione zmiany w stosunku do proponowanych kwot dofinansowania, o ile nie powodują one przekroczenia przyznanej na dany konkurs alokacji środków oraz ograniczeń dofinansowania przewidzianych w programie priorytetowym. 8. Niepodjęcie przez wnioskodawcę negocjacji w terminie przewidzianym na ich przeprowadzenie, może być uznane za rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia. 10

11 Rozdział X Decyzja o dofinansowaniu Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd NFOŚiGW. 2. W przypadku, gdy kwota dofinansowania przekracza równowartość 500 tys. euro, decyzja Zarządu NFOŚiGW o dofinansowaniu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW. 3. Zarządowi NFOŚiGW przysługuje prawo do odmowy udzielenia dofinansowania lub wprowadzenia zmian w stosunku do warunków uzgodnionych w trakcie negocjacji. 4. Radzie Nadzorczej NFOŚiGW przysługuje prawo do odmowy zatwierdzenia dofinansowania lub rekomendacji wprowadzenia zmian w stosunku do warunków uzgodnionych w trakcie negocjacji. 5. Informacja o udzieleniu lub odmowie udzielenia dofinansowania, przesyłana jest do Wnioskodawcy w formie pisma. 6. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie się od decyzji o odmowie udzielenia dofinansowania, złożone w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o odmowie, w formie wystąpienia do Zarządu NFOŚiGW o ponowne rozpatrzenie wniosku. 7. Odwołania są rozpatrywane przez Zarząd NFOŚiGW. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego wpływu do Kancelarii NFOŚiGW. O wyniku odwołania Wnioskodawca jest informowany pisemnie. Informacja ma charakter ostateczny (nie przysługuje od niej odwołanie). Rozdział XI Zawarcie umowy Dla wniosków, które uzyskały pozytywną decyzję o dofinansowaniu, NFOŚiGW przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony w trakcie negocjacji i zaakceptowany przez NFOŚiGW, stanowi załącznik do umowy. 3. Zobowiązanie NFOŚiGW powstaje w dniu zawarcia w formie pisemnej umowy, o której mowa w ust. 1, ustalającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia oraz prawa i obowiązki stron. Rozdział XII Postanowienia końcowe 18 Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga NFOŚiGW. 11

12 19 Złożenie wniosku o dofinansowanie w trybie konkursowym, w ramach programu priorytetowego, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych W uzasadnionych przypadkach, jeżeli Wnioskodawca uchybi terminowi wskazanemu w Regulaminie lub w korespondencji z Wnioskodawcą, NFOŚiGW, na jego wniosek zawierający uprawdopodobnienie obiektywnych, niezależnych od Wnioskodawcy przyczyn uchybienia, może przywrócić ten termin albo odmówić przywrócenia terminu. 2. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania NFOŚiGW o każdej zmianie danych adresowych pod rygorem, że doręczenie pisma przez NFOŚiGW pod dotychczas znany adres Wnioskodawcy zostanie uznane za skuteczne. 3. Niepodjęcie przez Wnioskodawcę pisma przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego uważa się za otrzymanie pisma przez Wnioskodawcę w ostatnim dniu terminu, w którym podjęcie pisma było możliwe. 4. NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za działania przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe oraz firm świadczących usługi kurierskie Do czasu zawarcia wszystkich umów o realizację przedsięwzięć z beneficjentami wyłonionymi w konkursie, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego załączników z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków udziału w konkursie. 2. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 1, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany Zasad, postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego załączników w przypadku zmian w obowiązującym prawie Do momentu zatwierdzenia i opublikowania w sposób określony w 14 ust. 4 wyników konkursu, Zarząd NFOŚiGW może odwołać lub unieważnić konkurs bez podania przyczyny. 3. Do czasu zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW może bez podania przyczyn unieważnić konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu. 4. Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu zasad dotyczących monitorowania oraz raportowania redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z załączoną Metodyką (Część B wniosku) oraz jej modyfikacjami/aktualizacjami umieszczonymi na stronie Załączniki do Regulaminu: 1) Załącznik 1 Część B Załącznik techniczno-ekologiczny; 2) Załącznik 2 Część B Metodyka wraz z załącznikami; 3) Załącznik 3 Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie; 4) Załącznik 4 Wzory oświadczeń składanych do wniosku; 12

13 5) Załącznik 5 - Wymagania dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne dofinansowywane w ramach programu. 13

REGULAMIN KONKURSU. Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.:

REGULAMIN KONKURSU. Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekty tradycyjne w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

REGULAMIN KONKURSU. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE. ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2012

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE. ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2012 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2012 Nabór I/2012 1 Podstawy prawne 1. Zasady udzielania i umarzania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu REGULAMIN KONKURSU dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW Okres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Edukacja ekologiczna

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW. Edukacja ekologiczna Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. przedsięwzięć realizowanych w ramach

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. przedsięwzięć realizowanych w ramach REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji Część

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Cel programu

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ 2014-2020 Centrum Unijnych Projektów Transportowych 17 i 18 marca 2016 OGŁOSZENIE KONKURSU: Program

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. R E G U L A M I N organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE. dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2012

REGULAMIN KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE. dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2012 REGULAMIN KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2012 Nabór I/2012 1 Podstawy prawne 1. Zasady udzielania i umarzania pożyczek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015)

PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015) PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015) Tytuł programu: Niskoemisyjny transport miejski Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU Program Ventures INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU PROGRAM VENTURES jest realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 155 Kielce tel. sekretariat 41 366 15 12, 41 333 52 20; fax 41 366 09 05 tel. biuro obsługi 41 368

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne PROGRAM

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie narażenia

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Załącznik nr 1 do ogłoszenia R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Letnia akademia młodzieżowych liderów Polonii 1. Postanowienia wstępne: 1.1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 1. Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: 1) NCK Narodowe Centrum Kultury; 1 DEFINICJE 2) dyrektor Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; 3)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DOFINANSOWANIA DO WYDAŃ Z FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI w naborze do 30 stycznia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU DOFINANSOWANIA DO WYDAŃ Z FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI w naborze do 30 stycznia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU DOFINANSOWANIA DO WYDAŃ Z FUNDUSZU PROMOCJI w naborze do 30 stycznia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Minister minister właściwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: 1. Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ PRZEZ FUNDACJĘ TESCO DZIECIOM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ PRZEZ FUNDACJĘ TESCO DZIECIOM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ PRZEZ FUNDACJĘ TESCO DZIECIOM I. Obszary działania Fundacji Tesco Dzieciom (Fundacji) 1. Całość działań Fundacji zmierza do realizacji celów statutowych. 2. Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE

RAMOWY WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE Nr konkursu: KZP/../ /./20 ZAŁĄCZNIK NR 1 do zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej PROGRAM

Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Załącznik nr 1 do ogłoszenia R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wydawnictwa edukacyjne, informacyjne z zakresu wolontariatu, krajoznawstwa i turystyki szkolnej

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla z energetycznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA Zamawiający: Stołeczne Biuro Turystyki - organizator konkursu Pl. Zamkowy 10 00-277 Warszawa REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56. z dnia 23 września 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56. z dnia 23 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 września 2016 r. Poz. 56 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

KONKURS. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku

KONKURS. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku KONKURS ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z punktami 5.2 i 5.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel konkursu Podniesienie świadomości

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5439/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27.11. 2014 r. Nr konkursu: KZP/ZS/II/17/2014 GMINA MIASTA RADOMIA reprezentowana przez PREZYDENTA MIASTA RADOMIA ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista sprawdzająca projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 8.1 do Regulaminu konkursu POIS.1.3.1 Lista sprawdzająca projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 1 Ocena formalna Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Załącznik do uchwały Nr 30/365/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. 6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO BEZ PRESELEKCJI Departament WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Łódzkiego na wspólnej Programu lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Konkurs 2/PO IiŚ/ 9.3/ 2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Konkurs 2/PO IiŚ/ 9.3/ 2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Konkurs 2/PO IiŚ/ 9.3/ 2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW 15 października 2013 r. Narodowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

REGULAMIN KONKURSU. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 74/350/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 października 2016 r.

Uchwała Nr 74/350/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 października 2016 r. Uchwała Nr 74/350/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa ekologiczne KONKURS

Wydawnictwa ekologiczne KONKURS KONKURS ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z punktem 5.2, 5.3 i. 5.4 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel konkursu: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

(Postanowienia ogólne)

(Postanowienia ogólne) Regulamin Konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Na podstawie 7 ust. 2 uchwały nr 32/2011

Bardziej szczegółowo

Program Team, Welcome i Homing Plus

Program Team, Welcome i Homing Plus Program Team, Welcome i Homing Plus INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA PROJEKTU ORAZ UBIEGANIA SIĘ O ZWIĘKSZENIE BUDŻETU PROGRAMY TEAM, WELCOME, HOMING

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Ustawa z dnia 7 marca 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

PROCEDURY WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ PROCEDURY WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE OPIS PROCEDUR WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ STOSOWANYCH PRZEZ WFOŚiGW W KRAKOWIE:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 REGULAMIN

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 REGULAMIN Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku. REGULAMIN Otwartego naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych do przystąpienia i wspólnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA 2015 r.

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty do EURO

Zaproszenie do złożenia oferty do EURO Znak pisma: AOT.R.334. 230. 2016 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 22-400 Zamość Aleje Jana Pawła II 10 Tel. 84 6773333 Fax. 84 6386669 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Regulamin konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Warszawa, wrzesień 2014 r. Spis treści Definicje i skróty:...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

R E G U L A M I N. finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Załącznik do Uchwały Nr XIV/123/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2011r. R E G U L A M I N finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Postanowienia ogólne 1 Środki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: 1. Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY Obserwatorium Kultury 2010. INSTYTUCJA ZARZADZAJACA PROGRAMEM Narodowe Centrum Kultury

PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY Obserwatorium Kultury 2010. INSTYTUCJA ZARZADZAJACA PROGRAMEM Narodowe Centrum Kultury Zatwierdzam.. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY Obserwatorium Kultury 2010 Przewidywany budżet programu wynosi 1 mln zł. REGULAMIN I. CELE INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r.

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie Organizowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji konkursowej w Poddziałaniu 1.1.1 PO IG wdraŝanym przez OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 25.03.2009 KROK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 8/1 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 201 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO o otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice. Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice. Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296 REGON: 730934482 Strona internetowa: www.zapolice.pl

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Pozycja 32 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wytycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo