REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych II KONKURS Warszawa 2013 r.

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konkursu (zwany dalej Regulaminem ) stosuje się do wniosków złożonych w trybie konkursowym, w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, zwanego dalej programem priorytetowym. 2. Konkurs jest organizowany dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej NFOŚiGW). 3. Konkurs przeprowadzany jest jawnie, a przystąpienie do konkursu oznacza, że Wnioskodawca zezwala na publiczne ujawnienie wszystkich dokumentów złożonych w ramach konkursu. Jeśli Wnioskodawca nie przedstawi listy dokumentów lub informacji, które nie mogą być udostępniane (wraz z uzasadnieniem), ze względu na tajemnicę handlową lub inne wskazane przesłanki, oznacza to, że wszystkie przedłożone dokumenty mogą być udostępnione zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 4. Szczegółowe zasady oraz kryteria oceny podzielone na kryteria dostępu i kryteria selekcji określa program priorytetowy. 5. Dofinansowania udziela się z uwzględnieniem Zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW, zwanych dalej Zasadami oraz programu priorytetowego Regulamin określa sposób rozpatrywania wniosków od momentu ich wpływu do Kancelarii NFOŚiGW, do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie. 2. Wniosek oraz wszelkie pisma, uzupełnienia, wyjaśnienia i odwołania składane w toku konkursu, należy dostarczać w terminach wynikających z ogłoszenia o naborze wniosków, treści Regulaminu lub wezwania NFOŚiGW, do kancelarii NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3a, Warszawa), w godzinach O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzana pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu. 3. W ramach konkursu nie będą finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku. 4. NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki w łącznej wysokości 31,4 mln zł na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji, ze środków zobowiązania wieloletniego z opłat zastępczych i kar URE wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, które mogą być refinansowane ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym NFOŚiGW zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 5. Okres kwalifikowalności kosztów: od r. do r., w którym poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane i stanowić podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania, z zastrzeżeniem, że koszty poniesione na przedsięwzięcie przed datą złożenia wniosku będą uznane, jako wkład własny Wnioskodawcy i zaliczone do kosztów całkowitych nie podlegających refundacji z zastrzeżeniem ust Jako koszty kwalifikowane uznaje się także koszty przygotowania projektów i dokumentacji poniesione przed roku. 2

3 7. Dofinansowanie w konkursie będzie udzielane w formie dotacji z innych środków NFOŚiGW do 100 % kosztów kwalifikowanych. 8. W wyniku zrealizowania przedsięwzięć wybranych w drodze konkursu szacuje się uzyskanie następującego efektu ekologicznego: ograniczenie emisji dwutlenku węgla w wyniku oszczędności energii na poziomie MgCO 2 /rok. 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulacje wewnętrzne NFOŚiGW, w szczególności postanowienia Podręcznika procedur dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o konkursie, opublikowanego na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, na stronie W ogłoszeniu wskazuje się terminy i ogólne warunki konkursu. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w zdaniu 1, przypada na dzień wolny od pracy w NFOŚiGW, termin upływa z następnym dniem roboczym w NFOŚiGW. 2. Terminy i warunki konkursu zatwierdza Zarząd NFOŚiGW. 1. W ramach konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się poniższe podmioty: 5 1) Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe; 2) państwowe instytucje kultury; 3) samorządowe instytucje kultury działające w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 4) instytucje gospodarki budżetowej; 5) komendy powiatowe i miejskie państwowej straży pożarnej. 2. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w obiektach powiatowych i miejskich komend państwowej straży pożarnej składane są przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego albo komendantów powiatowych i miejskich komend państwowej straży pożarnej na podstawie udzielonego im upoważnienia/pełnomocnictwa przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego W ramach konkursu dopuszcza się projekty grupowe. 2. Przez projekt grupowy rozumie się przedsięwzięcie, które realizuje wspólnie kilka podmiotów na podstawie zawartego porozumienia określającego lidera oraz partnerów projektu grupowego. 3. Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji może złożyć wyłącznie podmiot wskazany w porozumieniu, jako lider. 4. Partnerzy mogą być upoważnieni przez lidera do ponoszenia kosztów kwalifikowanych w ramach umowy o dofinansowanie. 5. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2 zawierane jest pomiędzy liderem a partnerem/partnerami i stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. 3

4 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 7 Rozdział II Czas rozpatrywania wniosku 8 1. Na poszczególne etapy rozpatrywania wniosku przewiduje się następującą liczbę dni roboczych: 1) rejestrowanie wniosku do 4 dni od daty zakończenia naboru wniosków; 2) ocena wniosku wg formalnych oraz merytorycznych kryteriów dostępu do 40 dni od daty rejestracji wniosku (z uwzględnieniem terminów określonych w pkt 3 i 4); 3) uzupełnienie brakujących dokumentów umożliwiających wykonanie oceny merytorycznych kryteriów dostępu, na etapie oceny formalnych kryteriów dostępu do 5 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę; 4) uzupełnienie brakujących dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg formalnych i merytorycznych kryteriów dostępu do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę; 5) selekcja wniosków do 10 dni od dnia otrzymania wniosków, które spełniły kryteria dostępu i zostały zakwalifikowane do etapu selekcji wniosków; 6) sporządzenie i zatwierdzenie list rankingowych do 17 dni od dnia dokonania oceny wszystkich wniosków złożonych w danym naborze konkursowym; 7) negocjacje warunków umowy do 30 dni od daty zatwierdzenia listy rankingowej; 8) decyzja o dofinansowaniu do 7 dni (gdy kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 500 tys. euro) lub do 37 dni (gdy kwota dofinansowania przekracza równowartość 500 tys. euro), od daty zakończenia negocjacji; 9) przygotowanie i podpisanie umowy do 30 dni od podjęcia decyzji, o której mowa w pkt Łączny czas wykonania czynności określonych w ust. 1 pkt 1 7, nie powinien przekroczyć 101 dni, od daty zakończenia naboru wniosków. 3. Łączny czas wykonania czynności określonych w ust. 1 pkt 8 9 nie powinien przekroczyć 37 dni od daty zatwierdzenia listy rankingowej (gdy kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 500 tys. euro) lub 67 dni od daty zatwierdzenia listy rankingowej (gdy kwota dofinansowania przekracza równowartość 500 tys. euro). 4. NFOŚiGW może powołać ekspertów zewnętrznych do oceny wniosku. W tym przypadku procedura rozpatrywania wniosku może ulec wydłużeniu. Rozdział III Składanie wniosków 9 1. Wnioski należy składać na formularzach, właściwych dla programu priorytetowego, dostępnych na stronie internetowej 2. Wnioski należy składać w terminie podanym w ogłoszeniu, o którym mowa w 4. 4

5 3. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru pozostawia się bez rozpoznania, o czym Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej Wnioskodawca zobligowany jest do sporządzenia wniosku zgodnie z instrukcją, dostępną również na stronie internetowej oraz dołączenia wszystkich wymaganych załączników. 2. Wnioskodawca składa w kancelarii NFOŚiGW jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku (dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie) oraz tożsamą wersją elektroniczną na nośniku CD. Audyt energetyczny wymagany jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo żądania oryginału dokumentu do wglądu lub poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Formularz wniosku i załączniki należy wypełnić w języku polskim. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy. 4. Dane adresowe, numer faxu i adres podane we wniosku będą wykorzystywane do przekazywania informacji dotyczącej procesu oceny. Za potwierdzenie otrzymania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu traktuje się odpowiednio raport programu pocztowego nadawcy o wysłaniu a lub dowód poprawnej transmisji faxu. Za potwierdzenie otrzymania pisma za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego uznaje się dzień odbioru pisma lub odmowy jego przyjęcia lub ostatni dzień wynikający z zawiadomienia o próbie doręczenia. 5. Każda strona wniosku o dofinansowanie oraz załączniki sporządzone przez Wnioskodawcę muszą być opatrzone podpisem osoby reprezentującej Wnioskodawcę (wymienione we właściwych rejestrach lub innych równorzędnych dokumentach) oraz pieczęcią imienną i firmową, potwierdzającymi prawdziwość oraz aktualność informacji zawartych w powyższych dokumentach. Podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych może skutkować wyłączeniem z procedury konkursowej niezależnie od odpowiedzialności karnej. W przypadku złożenia dokumentów podpisanych przez inną osobę, do wniosku powinno zostać dołączone stosowne pełnomocnictwo (w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie). 6. Wszystkie kopie dokumentów Wnioskodawca (osoba upoważniona) musi potwierdzić za zgodność z oryginałem lub za zgodność z odpisem, z podaniem daty poświadczenia i liczby stron (na pierwszej stronie kopii dokumentu), pozostałe strony kopii dokumentu powinny być opatrzone parafą ww. osoby. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo żądania oryginału dokumentu do wglądu lub poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wniosek wraz z załącznikami należy przygotować w formacie A4 (nie dotyczy tabel finansowych, map i schematów) oraz umieścić w segregatorze opatrzonym napisem z nazwą przedsięwzięcia, Wnioskodawcy i numerem konkursu (w przypadku składania uzupełnień, należy dodatkowo przywołać numer wniosku). 8. Do wniosku należy dołączyć listę wszystkich załączonych dokumentów. 9. Każdy dokument wpięty do segregatora powinien być poprzedzony kartą informacyjną, zawierającą numer załącznika, nazwę dokumentu, liczbę stron. W miejsce załącznika, który nie dotyczy danego Przedsięwzięcia, Wnioskodawca powinien zamieścić kartę informacyjną z numerem i tytułem załącznika oraz adnotacją nie dotyczy. 5

6 W przypadku dołączenia dodatkowych dokumentów, należy je wymienić na końcu listy załączników oraz dołączyć na końcu dokumentacji. 10. W przypadku, gdy załącznik do wniosku stanowi kopia oryginału, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy, z podaniem daty poświadczenia i liczby stron (na pierwszej stronie kopii dokumentu), pozostałe strony kopii dokumentu powinny być opatrzone parafą ww. osoby. 11. W przypadku projektu grupowego wniosek o dofinansowanie w formie dotacji podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji lidera. Załączniki do wniosku sporządzone dla przedsięwzięcia podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji lidera. Załączniki do wniosku sporządzone przez partnerów projektu grupowego podpisują osoby upoważnione do reprezentacji partnerów. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio. 12. Wersja elektroniczna powinna spełniać następujące warunki: 1) pliki powinny być uporządkowane w niezależnych katalogach (wniosek, załączniki); 2) nazwy plików i katalogów nie mogą zawierać skrótów i polskich znaków; 3) pliki nie mogą być skompresowane w żadnym formacie (.zip,.rar); 4) pliki dotyczące wniosku, załączników należy zapisać w wersji edytowalnej; 5) obrazy (mapy, zdjęcia, skany, etc.) powinny być zapisane w formacie.jpg lub.pdf, natomiast tabele finansowe w formacie.xls (arkusze kalkulacyjne muszą być aktywne tzn. posiadać odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych obliczeń); 6) nośnik i jego opakowanie powinny być opisane (nazwa Wnioskodawcy i przedsięwzięcia). 13. Załączniki oraz płyta CD muszą być dołączone do wniosku w sposób umożliwiający swobodny dostęp do dokumentów i niepowodujący ich zniszczenia. Rozdział IV Ocena wg kryteriów dostępu 11 Oceny wniosku według kryteriów dostępu dokonuje pracownik właściwej komórki NFOŚiGW w oparciu o następujące kryteria dostępu i selekcji, z zastrzeżeniem postanowienia, o którym mowa w 9 ust. 3.: 1. Kryteria formalne dostępu ( ) 1.1 Wniosek jest złożony w terminie 1.2 Wnioskodawca mieści się w kategorii Beneficjenci ust. 7.4 Części A programu priorytetowego 1.3 Rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z ust. 7.5 Części A programu priorytetowego 1.4 Rodzaj i wysokość planowanego dofinansowania są zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania obowiązującymi w ust Części A programu priorytetowego 6

7 1.5 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki do oceny techniczno-ekologicznej i finansowej 1.6 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i wypełniony w języku polskim 1.7 Wniosek zawiera prawidłowe wyliczenia arytmetyczne 1.8 Koszty są zgodne z katalogiem Kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 9 Części A programu priorytetowego 2. Kryteria merytoryczne dostępu ( ) 2.1 Zastosowano nowe urządzenia 2.2 Wykonalność techniczna (w tym: poprawny dobór technologii zapewniający trwałość rzeczową inwestycji, realistyczny harmonogram wdrażania) 2.3 Efekt ekologiczny (w tym: wiarygodność założeń i danych, efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia i możliwy do utrzymania w ciągu 5 lat o zakończeniu przedsięwzięcia 2.4 Warunki rynkowe (w tym: właściwa ocena potencjału źródła energii odnawialnej, możliwości pozyskania surowców i produkcji energii) jeśli dotyczy 2.5 Analiza kosztów (poprawnie oszacowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wraz z podaniem założeń) 2.6 Struktura instytucjonalna i aspekty prawne (w tym: przejrzysta struktura własnościowa i forma prawna, czytelne relacje kontraktowe, posiadanie pozwolenia/pozwoleń na budowę dotyczących pierwszego roku realizacji projektu (o ile jest wymagane) lub złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, harmonogram pozyskiwania pozostałych pozwoleń) 2.7 Struktura finansowa (w tym: uprawdopodobniony montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa przedsięwzięcia) akceptowalna dla NFOŚiGW 2.8 Technologia wybrana w oparciu o analizę alternatywnych rozwiązań, podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania 2.9 Zgodność zakresu rzeczowego z wykonanym audytem energetycznym 2.10 Koszt uzyskania oszczędności 1GJ energii pierwotnej (rozumianej, jako energia zawarta w spalonym w źródle ciepła paliwie) wynosi nie więcej niż 1200 zł/gj 3. Kryterium selekcji stanowi instrument rankingowy miarą selekcji jest efektywność kosztowa wskaźnik DGC. Metodyka obliczania wskaźnika DGC określona jest w załączniku nr 2 do programu priorytetowego Ocena wniosków według formalnych i merytorycznych kryteriów dostępu wykonywana jest łącznie. 2. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów umożliwiających wykonanie oceny merytorycznych kryteriów dostępu (dotyczy tylko dokumentów, bez których ocena merytorycznych kryteriów dostępu jest niemożliwa z powodu braku wystarczających danych), Wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie określonym w 8 ust. 1 pkt Jeśli w trakcie oceny wniosku według kryteriów dostępu (łącznie formalnych i merytorycznych) stwierdzone zostaną braki w dokumentacji, których uzupełnienie jest 7

8 niezbędne do przeprowadzenia oceny wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie określonym w 8 ust. 1 pkt W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Wnioskodawca otrzymuje wezwanie, które precyzuje, jakie dane wymagają uzupełnienia/poprawy/złożenia wyjaśnień oraz zawiera szczegółowe wskazanie jego zakresu, 2 ust. 2 oraz 10 ust stosuje się odpowiednio. 5. Poprawie (uzupełnieniu/wyjaśnieniu) podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie NFOŚiGW. Dopuszczalna jest również poprawa pomyłek/błędów dostrzeżonych przez wnioskodawcę, jednak te zmiany nie mogą wpłynąć na zmianę ustaleń zawartych we wniosku. Do poprawionego/uzupełnionego wniosku Wnioskodawca dołącza swoje oświadczenie o dokonanych zmianach/uzupełnieniach zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik 4 do Regulaminu. 6. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów dostępu, a także, gdy: a) uzupełnienie/poprawa nie są możliwe, b) wyznaczony na uzupełnienie/wyjaśnienia/poprawę wniosku termin nie zostanie dotrzymany, c) wskazane błędy nie zostaną usunięte, wniosek zostaje odrzucony (wniosek nie jest odsyłany). NFOŚiGW przesyła Wnioskodawcy pismo z informacją o odrzuceniu. 7. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji o odrzuceniu wniosku, złożone w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o odrzuceniu wniosku. 8. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego wpływu do Kancelarii NFOŚiGW. 9. Odwołanie może dotyczyć jedynie tych kryteriów, na podstawie, których wniosek został odrzucony. 10. W procedurze odwoławczej nie bierze udziału osoba, która wcześniej oceniła wniosek negatywnie. 11. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację dotyczącą wyniku rozpatrzenia odwołania. Informacja ma charakter ostateczny (nie przysługuje od niej odwołanie). Rozdział V Selekcja wniosków Warunkiem dopuszczenia wniosku do etapu selekcji jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku, zgodnie ze wszystkimi kryteriami dostępu. 2. Ocena wniosku według kryteriów selekcji dokonywana jest przez pracownika właściwej komórki NFOŚiGW. 3. Ocena kryterium selekcji dokonywana jest z wykorzystaniem wskaźnika efektywności kosztowej DGC. 4. Wynik oceny według kryterium selekcji decyduje o miejscu przedsięwzięcia na liście rankingowej. 8

9 Rozdział VIII Listy rankingowe Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków w oparciu o kryterium selekcji tworzony jest projekt listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. 2. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania przedsięwzięć znajdujących w projekcie listy rankingowej przekracza dostępne środki alokacji przeznaczonej na konkurs, listę rankingową dzieli się na listę rankingową podstawową, (na której umieszczone są najlepsze przedsięwzięcia według kryterium selekcji do wyczerpania puli dostępnych środków) i listę rankingową rezerwową, (na której umieszczane są przedsięwzięcia, dla których pula środków została wyczerpana). 3. Zatwierdzenie przez Zarząd NFOŚiGW projektu listy rankingowej - do 7 dni roboczych po zakończeniu oceny wg kryterium selekcji. 4. Zatwierdzona przez Zarząd NFOŚiGW lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania zamieszczana jest na stronie 5. Do publicznej wiadomości podaje się następujące informacje: 1) nazwę i siedzibę Wnioskodawcy, 2) tytuł przedsięwzięcia, 3) całkowity koszt przedsięwzięcia, 4) kwotę dofinansowania 5) planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 6) podział źródeł finansowania przedsięwzięć. 6. Umieszczenie przedsięwzięcia na liście rankingowej przedsięwzięć nie oznacza przyznania dofinansowania. 7. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostaną na liście rankingowej podstawowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania otrzymują pisemną informację wraz z wezwaniem do podjęcia negocjacji w celu ustalenia warunków dofinansowania. 8. Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostaną na liście rankingowej rezerwowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania otrzymują pisemną informację o dalszej procedurze postępowania w przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji. 9. Za rezygnację z dofinansowania może zostać uznane niepodjęcie negocjacji lub brak dostarczenia w terminie wskazanym w wezwaniu wymaganych przez NFOŚiGW dokumentów, koniecznych do zawarcia umowy lub przeprowadzenia negocjacji. 10. W przypadku ewentualnych zmian w stosunku do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej do NFOŚiGW zestawienia zmian wraz z uzasadnieniem. Powyższe zmiany muszą zostać zaakceptowane przez NFOŚiGW. Warunkiem zaakceptowania zmian jest zachowana pozytywna ocena przedsięwzięcia pod kątem kryteriów dostępu oraz wynik oceny pod 9

10 kątem kryteriów selekcji nie gorszy niż wynik oceny otrzymanej przez ostatnie przedsięwzięcie znajdujące się na liście rankingowej podstawowej. O zaakceptowaniu zmian lub odrzuceniu zmienionego przedsięwzięcia decyduje ostatecznie NFOŚiGW. 11. W przypadku zwolnienia środków lub zwiększenia alokacji konkursu, NFOŚiGW zaktualizuje listę rankingową poprzez przeniesienie projektów z listy rankingowej rezerwowej na listę podstawową, uwzględniając wskaźnik efektywności kosztowej DGC. Ust. 3 7 stosuje się odpowiednio. Rozdział IX Negocjacje warunków umowy Zawarcie umowy o dofinansowanie odbywa się w oparciu o wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 2. W celu zawarcia umowy, Wnioskodawca, w tym partner w projekcie grupowym, jest zobowiązany do przedłożenia we wskazanym terminie wymaganych przez NFOŚiGW dokumentów, koniecznych do zawarcia umowy. Nieprzekazanie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów może zostać uznane przez NFOŚiGW za rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. 3. Negocjacje warunków dofinansowania odbywają się w siedzibie NFOŚiGW, z udziałem osób reprezentujących wnioskodawcę lub osób upoważnionych do przeprowadzenia negocjacji ze strony Wnioskodawcy oraz z udziałem pracowników NFOŚiGW. 4. Celem negocjacji jest między innymi: 1) aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo finansowego, zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia; 2) ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu wypłat dofinansowania; 3) ustalenie formy zabezpieczenia prawidłowego wykonania warunków umowy dotacji; 4) określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego oraz uznania przedsięwzięcia za zrealizowane; 5) uzgodnienie dodatkowych zapisów do Warunków Szczególnych umowy o dofinansowanie. 5. Wynikające z negocjacji uzgodnienia zapisywane są w arkuszu negocjacyjnym, który podpisywany jest przez osoby uczestniczące w negocjacjach. 6. Podpisanie arkusza negocjacyjnego, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania. 7. W trakcie negocjacji dopuszczalne są uzasadnione zmiany w stosunku do proponowanych kwot dofinansowania, o ile nie powodują one przekroczenia przyznanej na dany konkurs alokacji środków oraz ograniczeń dofinansowania przewidzianych w programie priorytetowym. 8. Niepodjęcie przez wnioskodawcę negocjacji w terminie przewidzianym na ich przeprowadzenie, może być uznane za rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia. 10

11 Rozdział X Decyzja o dofinansowaniu Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd NFOŚiGW. 2. W przypadku, gdy kwota dofinansowania przekracza równowartość 500 tys. euro, decyzja Zarządu NFOŚiGW o dofinansowaniu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW. 3. Zarządowi NFOŚiGW przysługuje prawo do odmowy udzielenia dofinansowania lub wprowadzenia zmian w stosunku do warunków uzgodnionych w trakcie negocjacji. 4. Radzie Nadzorczej NFOŚiGW przysługuje prawo do odmowy zatwierdzenia dofinansowania lub rekomendacji wprowadzenia zmian w stosunku do warunków uzgodnionych w trakcie negocjacji. 5. Informacja o udzieleniu lub odmowie udzielenia dofinansowania, przesyłana jest do Wnioskodawcy w formie pisma. 6. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie się od decyzji o odmowie udzielenia dofinansowania, złożone w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o odmowie, w formie wystąpienia do Zarządu NFOŚiGW o ponowne rozpatrzenie wniosku. 7. Odwołania są rozpatrywane przez Zarząd NFOŚiGW. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego wpływu do Kancelarii NFOŚiGW. O wyniku odwołania Wnioskodawca jest informowany pisemnie. Informacja ma charakter ostateczny (nie przysługuje od niej odwołanie). Rozdział XI Zawarcie umowy Dla wniosków, które uzyskały pozytywną decyzję o dofinansowaniu, NFOŚiGW przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, uzgodniony w trakcie negocjacji i zaakceptowany przez NFOŚiGW, stanowi załącznik do umowy. 3. Zobowiązanie NFOŚiGW powstaje w dniu zawarcia w formie pisemnej umowy, o której mowa w ust. 1, ustalającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia oraz prawa i obowiązki stron. Rozdział XII Postanowienia końcowe 18 Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga NFOŚiGW. 11

12 19 Złożenie wniosku o dofinansowanie w trybie konkursowym, w ramach programu priorytetowego, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych W uzasadnionych przypadkach, jeżeli Wnioskodawca uchybi terminowi wskazanemu w Regulaminie lub w korespondencji z Wnioskodawcą, NFOŚiGW, na jego wniosek zawierający uprawdopodobnienie obiektywnych, niezależnych od Wnioskodawcy przyczyn uchybienia, może przywrócić ten termin albo odmówić przywrócenia terminu. 2. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania NFOŚiGW o każdej zmianie danych adresowych pod rygorem, że doręczenie pisma przez NFOŚiGW pod dotychczas znany adres Wnioskodawcy zostanie uznane za skuteczne. 3. Niepodjęcie przez Wnioskodawcę pisma przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego uważa się za otrzymanie pisma przez Wnioskodawcę w ostatnim dniu terminu, w którym podjęcie pisma było możliwe. 4. NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za działania przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe oraz firm świadczących usługi kurierskie Do czasu zawarcia wszystkich umów o realizację przedsięwzięć z beneficjentami wyłonionymi w konkursie, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego załączników z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków udziału w konkursie. 2. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 1, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany Zasad, postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego załączników w przypadku zmian w obowiązującym prawie Do momentu zatwierdzenia i opublikowania w sposób określony w 14 ust. 4 wyników konkursu, Zarząd NFOŚiGW może odwołać lub unieważnić konkurs bez podania przyczyny. 3. Do czasu zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie, NFOŚiGW może bez podania przyczyn unieważnić konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu. 4. Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu zasad dotyczących monitorowania oraz raportowania redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z załączoną Metodyką (Część B wniosku) oraz jej modyfikacjami/aktualizacjami umieszczonymi na stronie Załączniki do Regulaminu: 1) Załącznik 1 Część B Załącznik techniczno-ekologiczny; 2) Załącznik 2 Część B Metodyka wraz z załącznikami; 3) Załącznik 3 Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie; 4) Załącznik 4 Wzory oświadczeń składanych do wniosku; 12

13 5) Załącznik 5 - Wymagania dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne dofinansowywane w ramach programu. 13

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo