GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce"

Transkrypt

1 GIS nadzieją zielonych inwestycji w Polsce Autor: Yoshiho Umeda ( Wokół Energetyki październik 2005) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zobowiązuje sygnatariuszy do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny} Państwa rozwinięte, podpisując konwencję, dodatkowo zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu z roku Najbogatsze państwa, wymienione w załączniku II zadeklarowały pomoc państwom rozwijającym się w wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z konwencji. Jako że redukcja emisji w kraju rozwiniętym wiązałaby się z koniecznością wdrożenia niezwykle drogich technologii, w grudniu 1997 r. w Kioto w Japonii został podpisany protokół do konwencji, wprowadzający szereg usprawnień i poprawek do konwencji, m.in. możliwość wymiany handlowej uprawnieniami do emisji (mechanizm Emission Trading - ET). 2 Przypomnijmy, prawo do emisji, skalkulowane w postaci jednostek przyznanych (Assigned Amount Units AAUs) jest to całkowita ilość gazów cieplarnianych, jaką kraj z załącznika B protokołu z Kioto ma prawo wyemitować podczas pierwszego okresu rozliczeniowego, tzn. w latach Jedna jednostka AAU odpowiada l tonie ekwiwalentu CO 2. Ponieważ emisja gazów cieplarnianych w krajach byłego bloku sowieckiego na skutek ekonomicznego załamania, wykazywała po 1990 r. tendencję zniżkową, kraje te dysponują nadwyżką prawa do emisji, czyli tzw. HotAir. Zgodnie z protokołem z Kioto Hot Air jest przedmiotem handlu i może być sprzedane krajom z załącznika I protokołu z Kioto. O ile inny mechanizm elastyczny protokołu wspólne wdrożenia (JI), faktycznie przyczynia do powstania inwestycji proekologicznych, o tyle można mieć wątpliwości czy handel emisjami przyczynił się do poprawy środowiska naturalnego. Ponadto, z wiadomych przyczyn, wypełnienie zobowiązań drogą międzynarodowego handlu emisjami raczej nie przypadnie do gustu opinii publicznej. Z tych powodów niektóre kraje z załącznika I zgodziły się na kupno jednostek przyznanych pod warunkiem, że kraje sprzedające zainwestują dochód ze sprzedaży AAU w projekty proekologiczne. Tak zrodził się plan skojarzenia redukcji emisji z transferem jednostek AAU, czyli Green Investment Scheme GIS, (program zielonych inwestycji). Najogólniej mówiąc Green Investment Scheme to system wymiany nadwyżek AAU, czyli HotAir w zamian za zielone inwestycje w kraju gospodarza. Taka procedura nosi nazwę uzielenienia AAU. Pierwszym krajem środkowoeuropejskim, w którym planuje się wdrożenie pilotażowego GISu jest Bułgaria. W październiku 2004 r. Banku Światowy opracował, na zlecenie rządu Bułgarii raport Opiniom for Designing a Green Investment Scheme for Bulgaria. W raporcie podjęto po raz pierwszy próbę zdefiniowania GIS-u, a także ujęcia w karby dotąd luźnych pomysłów, jak takowy GIS miałby wyglądać i funkcjonować. Oto w dużym skrócie, co proponują autorzy raportu. Uzielenienie oznacza związanie dochodów ze sprzedaży AAU z działalnością na rzecz poprawy środowiska dzięki programowi GIS. Ponieważ uzielenienie nie jest formalnym wymogiem protokołu z Kioto, mechanizm ten nie ma ścisłej definicji. Zwykle definiuje się go jako mechanizm, dzięki któremu czes'ćlub całos'ć dochodów ze sprzedaży jednostek AAU zostaje przeznaczona na inwestycje proekologiczne w kraju zbywającym. By GIS został wdrożony, sprzedawca i nabywca muszą sami przyjąć własną interpretację definicji ogólnej i na jej podstawie starać się wdrożyć GIS.

2 Oto kilka ważniejszych prób uściślenia terminu uzielenienie. 1) uzielenienie Hot Air to gwarancja, że zysk ze sprzedaży AAU w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w okresie rozliczeniowym, a także w przyszłość. Inaczej mówiąc Hot Air nie jest zielone, jeśli zysk ze sprzedaży AAU zostanie przeznaczony na rozwój innego sektora niż działalność proekologiczna; 2) uzielenienie Hot Air to gwarancja, że zysk ze sprzedaży AAU zostanie zainwestowany w projekty przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do linii bazowej, bez wzglfdu na wielkość zredukowanej emisji. To rozwiązanie wymagałoby określenia linii bazowej i monitoringu redukcji emisji, jakkolwiek w swoim minimum; 3) uzielenienie Hot Air to gwarancja, że zysk ze sprzedaży AAU zostanie zainwestowany w projekty, które powiążą w sposób komplementarny liczb f sprzedanych jednostek AAU z ilością zredukowanej emisji; 4) uzielenienie Hot Air to gwarancja, że zysk ze sprzedaży AAU zostanie zainwestowany w projekty, przyczynia się do redukcji większej ilości emisji niż sprzedane jednostki AAU. Brane są pod uwagę 2 sposoby uzielenienia AAU; tzw. miękkie i twarde (ang. hard greening, soft greeninig) Twarde uzielenienie to proces, w którym działania/projekty finansowane ze sprzedaży AAU przyczyniają się do wygenerowania jednej jednostki emisji uniknionej, dające się zmierzyć w stosunku do linii bazowej, określonej jako emisja w wypadku braku projektu. W tym momencie definicja uzielenienia AAU zbliża się do definicji mechanizmu JI. Istotna przewaga tego mechanizmu nad Track One JI 3 polega na braku okresu rozliczeniowego, w którym generuje się jednostki redukcji emisji. GIS proponuje rozliczać jednostki przed rokiem 2008 i po roku Miękkie uzielenienie można zdefiniować jako działalność, przyczyniającą się do efektywnego wdrożenia projektów poprzez efektywne zarządzanie, likwidację subsydiowania energetyki, budowę uczestnictwa w programie (ang. capacity building). Miękkie uzielenienie nie kłóci się z żadnym z instrumentów przewidzianych protokołem z Kioto, ponieważ opiera się na polityce wcześniej określonej innymi postanowieniami i emisji uniknionej, a nie na redukcji emisji. Proponuje się, aby Bułgaria zastosowała zarówno miękkie, jak i twarde zielenienie, by umożliwić sprawne zarządzanie i wdrażanie GIS-u. Wdrożenie GIS wymaga powołania instytucji zarządzającej AAU, jak tez instytucji zajmującej się planem inwestycji. Wymagana jest także zdolność prawna do wchodzenia w posiadanie, oraz utrzymania i handlu jednostkami AAU. Jako że GIS będzie działał na polu energetyki, leśnictwa, gospodarki wodnej, a także będzie wymagał wykwalifikowanej kadry, rozpowszechnienia i budowy uczestnictwa w programie, sprawne wdrożenie i następnie funkcjonowanie GIS wymaga współpracy następujących ministerstw: Środowiska i Gospodarki Wodnej, Finansów, Rolnictwa, Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Rozwoju Regionalnego oraz Narodowej Agencji Energetyki przy Radzie Ministrów. 5

3 Handel jednostkami AAU wiąże się z wypełnieniem zobowiązań ramowej konwencji (UNFCCC). Jednostka administracyjna powinna być odpowiedzialna za nadzór wypełnienia zobowiązań wobec ramowej konwencji (UNFCCC) i protokołu z Kioto, podejmowanie decyzji w sprawach wykorzystania i rozdziału jednostek AAU dla mechanizmu JI (art. 6 protokołu z Kioto), handlu jednostkami AAU (art. 17) oraz ustanowienia narodowej rezerwy jednostek AAU. Do zadań centrali AAU będzie należało: a) funkcja doradcza dla rządu; b) raportowanie o poziomie emisji GHG; c) nadzór nad wypełnianiem zobowiązań wobec ramowej konwencji (UNFCCC) i protokołu z Kioto; d) nadzór nad uprawnieniami Bułgarii do udziału w międzynarodowym handlu emisjami i JI; e) inwentaryzacja AAU; f) zarządzanie AAU i GIS; g) współpraca z przedstawicielami UNFCCC i ministerstwami strategicznymi. Łatwo zauważyć, że mechanizm działania GIS jest podobny do mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI), będąc jednocześnie mniej restrykcyjny. GIS nie nakłada na projekty obowiązku dodatkowości. Dopuszcza projekty, w wypadku których ilość zredukowanej emisji nie poddaje się dokładnym szacunkom oraz zostawia pewną dowolność stronom w sprawach finansowania projektu. Podczas gdy mechanizm JI jest zawsze związany z danym projektem, transakcje w rozumieniu art. 17 protokołu, dają sprzedawcy pełną swobodę co do przeznaczenia kapitału na inwestycje proekologiczne. Sprzedający ma prawo wyboru projektu z kosztami niższymi niż rynkowa cena jednostek AAU i niższymi niż dany projekt JI. Kolejna różnica polega na tym, że większość nabywców kredytów węglowych w wypadku projektów JI płaci TA jednostki redukcji emisji (ERU). Jakkolwiek jest prawdopodobne, że transakcje AAU będą zorganizowane w taki sposób, by umożliwić płatność z góry. W wypadku, gdyby każda transakcja AAU zyskała gwarancje strony sprzedającej, ryzyko strony kupującej jest dużo mniejsze niż w wypadku projektów JI. Kolejny raport na temat GIS-u, opracowany przez JETRO (Japan External Trade Organization Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego) pod tytułem Raport z badań możliwości wdrożenia Green Investment Scheme w krajach Europy Środkowowschodniej i zamówiony przez rząd Japonii 6 ukazał się w marcu 2005 r. Celem raportu była ocena 5 krajów środkowoeuropejskich czyli Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii i Słowacji 7 pod względem przygotowania do handlu jednostkami AAU oraz przedstawienie konkretnych już propozycji metodologicznych przy wdrożeniu GIS-u. Kraje Europy Środkowowschodniej są bardzo interesujące dla handlu jednostkami AAU, ponieważ posiadają potężne nadwyżki AAU. Gospodarki tych krajów charakteryzują się wysokimi emisjami gazów cieplarnianych, co oznacza, że posiadają duże potencjały redukcji emisji. Jednocześnie są względnie stabilne gospodarczo, co jest niezbędnym elementem inwestycji bezpośrednich. Autorzy raportu ocenili poszczególne kraje pod względem: wielkości nadwyżki AAU w poszczególnych krajach, warunków poszczególnych krajów dla wdrożenia GIS, stopnia poparcia politycznego dla wdrożenia GIS, stopnia dojrzałości ustawowej dla wdrożenia GIS, zdolności administracji rządowej do

4 wdrożenia GIS. Do wyliczenia nadwyżek użyto wzoru: gdzie: AAUs=AAUa-(E-L)-ERU-O-B AAUs - nadwyżka AAU możliwa do sprzedaży lub transferu w pierwszym okresie rozliczeniowym ( ), AAUa - całkowita wielkość jednostek przyznanych w pierwszym okresie rozliczeniowym, E wielkość emisji gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO 2 w pierwszym okresie rozliczeniowym, L wielkość absorpcji CO 2 poprzez zmianę gospodarki gruntami oraz absorpcji CO 2 przez lasy w pierwszym okresie rozliczeniowym (mechanizm LULUCF Land- Use, Land- Use Change and Forestry), ERU to jednostki emisji uniknionej (ERU), wygenerowane przez mechanizm JI w krajach gospodarzy, bez wymogów dodatkowości 8 oraz tzw. wczesne kredyty ERU 9, O wielkość jednostek emisji rozdysponowanych powyżej normatywnych wielkości emisji instalacji w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), B emisje pozostawionych x pierwszego okresu rozliczeniowego do drugiego okresu rozliczeniowego po 2013 r. (tzw. banking). W celu uśrednienia różnic czasowy autorzy skorzystali z modelu symulacji Monte Carlo. W ocenie warunków gospodarczych poszczególnych krajów dla wdrożenia GIS brano pod uwagę: - ogólne warunki dla biznesu i proinwestycyjne, - potencjał uzielenienia inwestycji, czyli wielkość redukcji emisji poprzez GIS. W ocenie stopnia poparcia politycznego dla wdrożenia GIS badano: - stopień zainteresowania polityków i urzędników wdrożeniem GIS, - wiedzę z zakresu zagadnień przedmiotowych u polityków i urzędników, - stopień zaawansowania ustawodawczego dot. Zagadnień przedmiotowych w poszczególnych krajach. Biorąc pod uwagę powyższe, autorzy ocenili poszczególne kraje jak poniżej (w skali 5- stopniowej, najwyższa ocena - 5):

5

6 Autorzy podsumowując poszczególne kraje posłużyli się kolokwialnymi zwrotami. Ich konkluzje przedstawiamy poniżej: Bułgaria: stanowczość; Nadwyżka: duża m AAUs; GIS: przyjazny klimat inwestycyjny; duże możliwości redukcji emisji; Polityka: chcemy być pierwsi!; Przygotowanie instytucjonalne: bardzo dobre, prawie gotowe; Wybrany termin: 2005 r.; Preferencje: fundusze strukturalne; miękkie i twarde uzielenienie. Czechy: wielkie chęci; Nadwyżka: duża m AAUs; GIS: najlepszy klimat inwestycyjny; Polityka: duże zainteresowanie; Przygotowanie instytucjonalne: bardzo dobre, gotowi do startu; Wybrany termin: 2005 r.; Preferencje: elastyczność w sprawach finansowania; dopracowane projekty, miękkie i twarde uzielenienie. Polska: śpiący olbrzym; Nadwyżka: ogromna 488 m AAUs; GIS: za peletonem; Polityka: szalona; Przygotowanie instytucjonalne: niskie ryzyko inwestycji; wybrany termin: 2008 r.; Preferencje: nieokreślone; miękkie i twarde uzielenienie. Rumunia: niedoszła gwiazda; Nadwyżka: ogromna 473 m AAUs; GIS: nieprzejrzyste, mętne środowisko inwestycyjne; Przygotowanie instytucjonalne: długa droga przed nami...; Polityka: chcielibyśmy, ale..; Wybrany termin: 2006; Preferencje: nieokreślone; miękkie i twarde uzielenienie. Słowacja: czas na przetarg; Nadwyżka: umiarkowana 49 m AAUs; GIS: przyjazny klimat inwestycyjny; duże możliwości redukcji emisji;

7 Przygotowanie instytucjonalne: najwyższa półka; gotowi do startu; Polityka: sprawa nie priorytetowa, ale jesteśmy gotowi; Wybrany termin: 2006 r.; Preferencje: duże możliwości manewru, uzielenianie może okazać się zbyteczne. Autorzy raportu dość brutalnie obeszli się z Polską. Twierdzenie, że Polska jest krajem mało transparentnym oraz niska ocena zdolności administracji rządowej wydaje się być przesadzona i niesprawiedliwa. Wiedza polityków na temat mechanizmów z Kioto, jak i zagadnień klimatycznych jest ustawicznie podnoszona, m.in. dzięki pismu Wokół Energetyki, nieformalnym organie Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki. Ocena stanu przygotowań prawnych również wydaje się być niesprawiedliwa. Z drugiej strony, stanowisko rządu RP w sprawie planowanego bankingu AAU na drugi okres rozliczeniowy nie jest realne z uwagi na fakt, iż dysponentem AAU od 2013 r. będzie Komisja Europejska i zgodnie z Burden SharingAgreement, tzn. porozumieniem dzielącym ciężar zobowiązań (porozumienie zintegrowane z dyrektywą UE 2003/87/UE), będą rozdysponowane krajom Unii Europejskiej. Jak widać, rząd Japonii jest bardzo zainteresowany wdrożeniem GIS w krajach Europy Środkowowschodniej, jednak autorzy sugerują pominięcie Polski i Rumunii w pierwszej kolejności, z uwagi na słabe przygotowanie instytucjonalne oraz chwiejną i nieprzejrzystą politykę proekologiczną. Na nic ogromne nadwyżki AAUs i możliwości wdrożenia inwestycji w odnawialne źródła energii śpiącego olbrzyma. Autorzy sugerują, iż w pierwszej kolejności rząd Japonii powinien rozpocząć rokowania z Czechami i Słowacją. W latach Japonia będzie miała deficyt AAU w stosunku do zobowiązań konwencji klimatycznej UNFCCC rzędu jednego miliarda ton CO 2. Polska racja stanu przemawia za jak najszybszym rozwiązaniem kwestii prawnych, umożliwiających wdrożenie GIS oraz rozpoczęcie rokowań z rządami potencjalnych krajów inwestorów. W grę wchodzi maksimum 2,4 mld euro (bez bankingu ok. 3 mld). Istnieje zagrożenie, że nawet po wdrożeniu GIS-u, Polska może nie zbyć ani jednej tony nadwyżki AAUs do Japonii. Wymienione kraje mogą razem transferować maksimum l 339,3 mln jednostek nadwyżki AAUs. Oznacza to nadpodaż AAUs w stosunku do popytu Japonii. Należy pamiętać także o Rosji i Ukrainie, które jako kraje z załącznika B protokołu z Kioto mają prawo uczestniczyć w handlu emisjami. Rosja dysponuje 4 mld ton, a Ukraina ok. 2 mld ton. Ponadto od 2008 r. Japonia wprowadzi restryktywny program redukcji gazów cieplarnianych, wdrażając jednocześnie najnowsze technologie w swojej gospodarce. W takim wypadku raport JETRO może stać się wyrokiem skazującym Polskę na niepamięć. Do początku pierwszego okresu rozliczeniowego zostało niespełna 800 dni, a trzeba zaprojektować i zbudować wiele instalacji, umożliwiających zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do tego czasu. Korzystanie z rozwiązania, jakim jest GIS w ramach mechanizmu Emmision Trading (ET), może usprawnić procedurę handlu emisjami i zastąpić mechanizm JI i przyspieszyć napływ środków finansowych z krajów inwestujących. Pełne wersje raportów znajdują się na stronach www, pod adresem URL: Raport Banku Światowego http: //www-wds. worldbank.org/servlet/wdscontentserver/wdsp/ib/2005/06/07/ _ /Rendered/PDF/299980BUL0whitlreeningAAUs0lpublicl.pdf

8 Raport rządu japońskiego http: //www. meti. go. jp/policy/global_environment/kyomecha/gisreport.pdf Przypisy 1 Artykuł 2 protokołu do konwencji. 2 Punkt 17 protokołu z Kioto. 3 Track One J I kraje instytucjonalnie przygotowane do wdrożenia mechanizmu JI, posiadające zaufanie UNFCCC, mające prawo suwerennie podejmować decyzje o handlu ERU. 4 Projekty JI w tzw. wczesnym okresie rozliczeniowym finansują już World Bank Prototype Carbon Fund i holenderski program ERUPT. 5 Ministerstwa bułgarskie. 6 Dostępny tylko w wersji japońskojęzycznej. 7 Węgry nie zostały uwzględnione ze względu na śladowe ilości nad- wyżki AAU. 8 Dodatkowość wymóg mechanizmu JI, nakładający na projekty zobowiązanie, że bez wdrożenia mechanizmu JI projekt jest nieopłacalny, bądź technologa zastosowana w projekcie jest trudno dostępna i nowatorska w danym kraju. 9 Wczesny kredyt to sytuacja, w której rządy krajów-gospodarzy przyznają ERU za okres przed l stycznia 2008 r. ze swojego zasobu AAU. Yoshiho Umeda - obywatel Japonii, rezydujący w Polsce od 1963 r. Koordynator przebiegu wdrożenia mechanizmów protokołu z Kioto w Polsce z ramienia Mizuho Information & Research Institute Inc., wchodzącego w skład Mizuho Financial Group, największej w Japonii i na świecie instytucji finansowej pod względem aktywów. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy oraz laureat Złotego pióra 2004 przyznawanego corocznie przez Wokół Energetyki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji GIS System Zielonych Inwestycji Warszawa 2011 ystem ziel Rachunek Klimatyczny oferta dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Ograniczanie rozproszonej emisji CO w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

System Zielonych Inwestycji GIS - III konkurs: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Na przełomie marca i kwietnia ruszy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3809 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r.

Druk nr 3809 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-74-15 Druk nr 3809 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii

Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Wersja końcowa z dn. 10.05.2013

Wersja końcowa z dn. 10.05.2013 Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Konferencja klimatyczna ONZ w Doha

Konferencja klimatyczna ONZ w Doha Konferencja klimatyczna ONZ w Doha Wprowadzenie Konferencja Stron (ang. Conference of the Parties - COP) jest najwaŝniejszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania.

Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. Climate Change Services DNV Certification Handel emisjami: nowy rynek wymagający wiarygodności i zaufania. DNV tworzymy wartość poprzez niezależną certyfikację. www.dnv.pl MANAGING RISK Wprowadzenie Zmiany

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9 Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce Autorzy: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme

Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme Katarzyna Kierzkowska* Geneza, pojęcie i funkcje Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji Genesis, concept and functions of National Green Investment Scheme Streszczenie w języku polskim System zielonych

Bardziej szczegółowo

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce Warszawa, 2014 I www.mos.gov.pl www.nfosigw.gov.pl Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności 2 współfinansowane przez Fundusz Spójności są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania we wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE

POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE. Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE POLSKA ENERGETYKA WOBEC POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE Stanisław Tokarski Przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE PAKIET KLIMATYCZNY 23.01. 2008 Komisja Europejska przedstawia Pakiet Klimatyczny zbiór

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS

Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS Wkład Green Effort Group w negocjacje EU-ETS Lp Komisja Europejska Green Effort Group Wynegocjowany Kompromis 1 brak benchmarku 2 brak regulacji uzupełnienie systemu aukcyjnego benchmarkiem produktowym

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

CO 2 w transporcie. Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery CO 2 w transporcie Tomasz Chruszczow Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 1 Ochrona klimatu Ochrona klimatu jest od co najmniej 15 lat jednym z najwaŝniejszych globalnych zagadnień obejmujących

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Źródła informacji Inne możliwości biznesowe Oferta PSLO Michał Gorzelak Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu Toruń, 7 stycznia 2013 r. Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu W grudniu 2012 r. wolumen handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spotowym był

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Zmiany Klimatu i COP21. Szkolenie Sprawiedliwość globalna naszą codziennością IX-X.2015

Zmiany Klimatu i COP21. Szkolenie Sprawiedliwość globalna naszą codziennością IX-X.2015 Zmiany Klimatu i COP21 Szkolenie Sprawiedliwość globalna naszą codziennością IX-X.2015 Program spotkania Zmiany klimatu: mity a nauka Zmiany klimatu: skutki Wysiłki w celu ograniczenia emisji Polska i

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla energetyki 2013-2020

Derogacje dla energetyki 2013-2020 Derogacje dla energetyki 2013-2020 Tytułem wstępu podstawa prawna Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2009/29/WE (EU ETS) Komunikat Komisji - Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami

U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zwanego dalej MFW podjęła: 1) w dniu 28 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o.

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Zawartość wykładu Kilka słów o Ecofys Rys historyczny Zakres

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów Porozumienie Burmistrzów Porozumienie między burmistrzami to popularna inicjatywa UE (oddolny ruch europejski) skupiająca władze lokalne i regionalne we wspólnym dążeniu do poprawy jakości życia obywateli

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ

Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Co przeszkadza zagranicznym inwestorom? Raport z badania PAIiIZ Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 13 marca

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia -

Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia - Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia - Forum Polska Efektywna Energetycznie Wrocław, 22 lutego 2012 r. 2012-02-22 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Co to jest efektywność

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i koszty gospodarcze i społeczne wobec kosztotwórczej polityki klimatycznej UE

Zagrożenia i koszty gospodarcze i społeczne wobec kosztotwórczej polityki klimatycznej UE VI Europejski Meeting Gospodarczy POLITYKA KLIMATYCZNO ENERGETYCZNA UE PROTOKÓŁ COP 21 Polska droga wspólne cele Warszawa, 25 października 2016 Zagrożenia i koszty gospodarcze i społeczne wobec kosztotwórczej

Bardziej szczegółowo

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka Założenia Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach materiał do dyskusji w bloku seminaryjnym

Bardziej szczegółowo

Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO

Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO /z doświadczeń grupy Dalkia w Polsce/ Krzysztof Skowroński członek zarządu, dyrektor ds. technicznych i rozwoju Dalkia Energy & Technical Services Sp.

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych

Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych Inteligentna Energia dla Europy Projekt BiogasIN Paneuropejskie badanie dotyczące spraw pozwoleń i finansowania projektów biogazowych Kwestionariusz dla dostawców urządzeń, projektantów, inwestorów i operatorów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kosztuje. Stanowisko Greenpeace dotyczące finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się

Odpowiedzialność kosztuje. Stanowisko Greenpeace dotyczące finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się Odpowiedzialność kosztuje. Stanowisko Greenpeace dotyczące finansowania walki ze zmianami klimatu w krajach rozwijających się W styczniu 2009 Komisja Europejska w dokumencie Copenhagen Communication, przedstawiła

Bardziej szczegółowo

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Wykorzystanie środków Unii Europejskiej należy do priorytetowych kierunków badań Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Konferencja GDZIE I KIEDY: Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Organizator: Patron honorowy: konferencje Praktyczne zastosowanie dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami Konferencja GDZIE I KIEDY: 16 17 lutego 2012 roku, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku Solvency II Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o Jakub Bojanowski 10 grudnia 2008 roku 1 Filar II System Zarządzania System zarządzania ryzykiem opisany

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 1. Upór uzależnienie od węgla Maciej Muskat Greenpeace Od kilku lat Polska importuje więcej węgla niż go

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EBI dla rozwoju miast

Wsparcie EBI dla rozwoju miast Wsparcie EBI dla rozwoju miast Grzegorz Gajda (g.gajda@eib.org) Urban Development Division Warszawa, 13 lipca 2016 r. European Investment Bank Group EBI Bank UE Utworzony w 1958 specjalna rola w Traktacie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne

FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne FUNDUSZ ELENA środki na pomoc techniczną na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki publiczne Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP)

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Oto wersja robocza dla sygnatariuszy Porozumienia, ułatwiająca gromadzenie danych. Jednakże wersja online szablonu SEAP dostępna

Bardziej szczegółowo

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Toruń, 7 marca 2013 r. Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 W związku z nadziejami rynku na skuteczność lutowych rozmów Komisji ds. Środowiska na temat interwencji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo