KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA"

Transkrypt

1 Anna Niedzielska Politechnika Czstochowska Aneta Herbu autor spoza uczelni PROMOCJA CZSTOCHOWY JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA CZESTOCHOWA PROMOTION MARKETING AS A KEY ELEMENT OF THE CITY OF TERRITORIAL STRESZCZENIE Marketing terytorialny jest stosunkowo nowym trendem powstaym na bazie innych typów marketingu, tj. marketingu przemysowego, marketingu usug i marketingu spoecznego. Jego ide przewodni jest zaoenie, i lokalne wadze kieruj swoj dziaalno marketingow do okrelonych grup docelowych, w celu zaspokojenia ich potrzeb i zapewnienia im jak najlepszych warunków do ycia, wypoczynku czy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Coraz powszechniejsze staje si rozpatrywanie jednostek terytorialnych w kategoriach przedsibiorstwa, które musi by waciwie zarzdzane, efektywnie komunikuje si ze swoimi interesariuszami i zachowuje dobre relacje z mediami. Charakterystyczna dla marketingu terytorialnego koncepcja marketingu mix jest najblisza modelowi 7P w usugach i wyrónia jednostk terytorialn jako produkt, cen przekadajc si gównie na koszt ycia, dystrybucj rozumian jako moliwoci komunikacyjne, promocj mix suc komunikacji jednostki z otoczeniem, ludzi reprezentujcych wadze jednostki, wyposaenie urzdów oraz procesy suce budowaniu relacji jednostki z otoczeniem. Promocja mix stosowana przez jednostki terytorialne, o charakterze zarówno wewntrznym, jak i zewntrznym, ma coraz szerszy zasig i wykorzystuje coraz to nowsze formy, co przedstawiono w niniejszym artykule na przykadzie promocji Miasta Czstochowa. SUMMARY Territorial marketing is a relatively new marketing trend created on the basis of other trade kinds of marketing, i.e. industrial marketing, service marketing and social marketing. The idea of territorial marketing assumes that local government authorities direct their activities to specific target groups, in order to satisfy their needs and ensure them the most comfortable environment to live, rest or run a business. It becomes more and more common that a territorial unit is recognized as a company, which has to be managed properly and requires right communication with its stakeholders and good relations with the media. Marketing mix conception, characteristic of territorial marketing, is the most similar to 7P model in services and includes a territorial unit as a product, price perceived mainly as the cost of life, distribution considered as transport options, promotion mix used for territorial unit s communication with its environment, people representing local government authorities, furnishings of departments nad processes used for building good relations with the stakeholders and the media. Both internal and exterior promotion mix applied by territorial units has wider and wider range and includes newer and newer forms, what has been presented in the article below on the example of City of Czstochowa. SOWA KLUCZOWE: marketing terytorialny, marketing mix, promocja Miasta Czstochowa KEY WORDS: territorial marketing, marketing mix conception WSTP R. McKenna powiedzia kiedy, e wszystko jest marketingiem a marketing jest wszystkim. Z kolei wedug D. Peppersa marketer czasów marketingu masowego by myliwym, marketer epoki marketingu relacji jest farmerem 1. Wspóczesny marketingowiec 1 Ksiga Cytatów, Modern Marketing magazyn innowacji marketingowych, na: [dostp: ], za: D. Iacobucci, Kellogg on Marketing: The Kellogg Marketing Faculty Northwestern University, John Wiley & Sons Inc,

2 musi zatem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, zna je z wyprzedzeniem, dziki umiejtnym badaniom marketingowym i analizom rynku, a nastpnie przygotowywa ofert w peni odpowiadajc potrzebom docelowych segmentów. Podstaw wspóczesnego marketingu jest orientacja od zewntrz do wewntrz, a wic traktowanie potrzeb nabywców jako nadrzdnej wytycznej do dziaa organizacji, a ich satysfakcji jako wykadnika wartoci oferty uwzgldniajcej róne kategorie produktów (dobra materialne, usugi, idee, organizacje, ludzie czy miejsca). Powysza zasada dotyczy wszystkich bran, rynków i organizacji, zarówno zyskownych, jak i non-profit. Obecnie produktem staj si take jednostki samorzdowe. Ich rozwój zaley nie tylko od waciwego zarzdzania danym miejscem, jego warunków naturalnych, potencjau gospodarczego, umiejtnego wykorzystania rodków unijnych, ale równie od przychylnoci rónych grup interesariuszy, tj. mieszkaców, turystów, inwestorów, liderów opinii, mediów itd. Charakterystyczna dla marketingu terytorialnego koncepcja marketingu mix najblisza jest modelowi 7P stosowanemu w usugach. W jej obrbie wyrónia si takie elementy jak 2 : produkt (miejsce jako produkt oraz jego subprodukty terytorialne, tj. sfer turystyczn, inwestycyjn, mieszkaniow, socjaln, handlowo-usugow, owiatowo-kulturaln, targowo-wystawiennicz, rekreacyjno-sportow i publiczn), cen rozumian jako koszt ycia, inwestowania i wypoczynku w danym miejscu, dystrybucj utosamian z moliwociami komunikacyjnymi na terenie danego miejsca oraz moliwociami dotarcia do niego, promocj mix obejmujc dziaania z zakresu reklamy, marketingu bezporedniego, sprzeday osobistej, promocji sprzeday i public relations suce budowaniu jak najlepszych relacji danej jednostki terytorialnej z jej otoczeniem, ludzi reprezentujcych okrelone jednostki terytorialne, otoczenie fizyczne, np. wystrój i wyposaenie urzdów, warunki pracy urzdników, procesy suce usprawnianiu wspópracy wadz samorzdowych z grupami docelowymi, do których kierowane s dziaania z zakresu marketingu spoecznego. Promocja wydaje si by najbardziej powszechnie i wiadomie wykorzystywanym przez jednostki samorzdu terytorialnego elementem marketingu mix. Kampania promocyjna jednostki osadniczej moe by skierowana zarówno do wewntrz jak i na zewntrz tej jednostki. Celem kampanii wewntrznej jest uzyskanie akceptacji i przychylnoci dla dziaa podejmowanych przez gmin, powiat czy miasto. W drugim przypadku najbardziej liczy si pozytywnie postrzegany wizerunek, pobudzenie zainteresowania oraz przycignicie potencjalnych turystów i inwestorów 3. Ze wzgldu na przedmiot promocji wyrónia si promocj gospodarcz, spoeczn i kulturow 4. Promocja gospodarcza skierowana jest do aktualnych i potencjalnych inwestorów, za jej szczególnym celem jest tworzenie nowych i wspieranie ju istniejcych inicjatyw gospodarczych. Taka promocja obejmuje wszelkie dziaania wadz lokalnych (samorzdowych) przyczyniajce si do stworzenia pozytywnego klimatu inwestycyjnego. Dobrym narzdziem do zaprezentowania osigni w tym zakresie moe by strona internetowa z odpowiednim odnonikiem do podstrony powiconej inwestycjom danej jednostki terytorialnej. 2 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Klowers Polska-OFICYNA, Warszawa 2007, s J. Klisiski, Z. Widera, Marketing samorzdu terytorialnego-aspekty lokalne, Wydawnictwo Unikat 2. Katowice 2006, s M. Marks, Typy dziaa promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich, [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK tom CXII, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2002, s

3 Promocja spoeczna w regionie dotyczy m.in. integracji spoecznej, ma na celu zapewnienie miejsc pracy mieszkacom, wzrost aktywizacji zawodowej, wspieranie innowacyjnych dziaa w regionie, zapobieganie bezrobociu i marazmowi mieszkaców. Z kolei promocja kulturowa dotyczy prezentacji walorów kulturalnych danego miejsca. Zarówno instytucje kulturalne, jak i organizowane koncerty skadaj si na atrakcyjno regionu. Kada jednostka ma w swoim kalendarzu okrelone imprezy, które mog j promowa zarówno w regionie, jak i poza nim. Warto znale w danym miejscu co wyjtkowego, co moe przycign uwag nie tylko mieszkaców, ale i zainteresowanych kolorytem lokalnym turystów i kreowa wizerunek jednostki osadniczej jako miejsca, które czuje potrzeb wyraenia wasnej tosamoci. Kampania promocyjna jest jednym z dziaa majcych docelowo doprowadzi do wzrostu gospodarczego jednostki administracji terytorialnej. Powinna by take powizana ze strategi jej rozwoju, tj. jej wizj i celami strategicznymi. Jednostki administracji terytorialnej podejmuj rónorodne dziaania promocyjne. Ich celem jest zazwyczaj zwikszenie zainteresowania dan jednostk administracji terytorialnej lub utrzymanie atrakcyjnego wizerunku na zewntrz, zaprezentowanie jej produktu marketingowego w celu zachcenia potencjalnych inwestorów, turystów oraz innych grup docelowych do skorzystania z oferty. Jako rodki promocji mix wykorzystuje si cay zestaw narzdzi, najczciej integrujc je w celu zwikszenia efektywnoci dziaa. W niniejszym opracowaniu skupiono si na prezentacji wybranych dziaa promocyjnych Miasta Czstochowy, które su poprawie jej wizerunku i budowaniu waciwych relacji z otoczeniem. 2. PROMOCJA CZSTOCHOWY Czstochowa przywizuje ogromn wag do promocji miasta. W celu skupienia i ujednolicenia dziaa promocyjno-informacyjnych, zlecanych dotychczas podmiotom zewntrznym, powoano w 2003 roku Wydzia Komunikacji Spoecznej (obecnie Wydzia Kultury i Promocji), który zajmuje si planowaniem, organizacj i kontrol dziaa promocyjnych. Czstochowa promuje si zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym skupiajc si na zatrzymaniu mieszkaców w miecie, zachceniu modych ludzi do powrotu do Czstochowy po studiach, poprawie jakoci ycia spoecznoci lokalnej oraz rozwoju gospodarczym. W zakresie ogólnopolskiej promocji Czstochowy miasto koncentruje si m.in. na samodzielnych kampaniach promocyjnych, jak równie realizowanych przy udziale innych podmiotów, organizacji imprez medialnych, promocji miasta na krajowych i zagranicznych targach, a take na wydawaniu artykuów promocyjnych w prasie ogólnopolskiej i branowej oraz w rónorodnych wydawnictwach zewntrznych. W ramach komunikacji ze spoecznoci lokaln realizowane s dziaania promocyjne polegajce na organizacji miejskich imprez oraz wystaw. Ich gównym zadaniem jest integracja mieszkaców Czstochowy, upowszechnienie idei samorzdnoci oraz reklama oferty kulturalno-rekreacyjnej. Bardzo przydatne dla dziaalnoci promocyjnej stao si równie stworzenie tzw. umbrella message, czyli hasa przewodniego dla danej jednostki, które jest z ni kojarzone i wykorzystywane w materiaach promocyjnych. W przypadku Czstochowy hasem takim jest slogan Czstochowa to dobre miasto. W odniesieniu do inwestorów stosuje si najczciej haso Czstochowa good city for good business, a do turystów Czstochowa zaprasza oraz w wersji angielskiej Czstochowa invites. Miasto stosuje obecnie szeroki wachlarz dziaa promocyjnych, co potwierdzaj przedstawione poniej przykady. 66

4 2.1. OGÓLNOPOLSKIE KAMPANIE PROMOCYJNE Czstochowa oraz Jura Krakowsko-Czstochowska byy w ostatnim czasie promowane na krajowych terminalach lotniczych w ramach autorskiej lotniskowej kampanii promocyjnej Urzdu Miasta Cztery pory roku na Jurze (rys. 1). Dziki funduszom unijnym, uzyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dziaanie 3.4 Promocja Turystyki, moliwe byo umieszczenie na terenie 8 portów lotniczych (m.in. Katowice Pyrzowice, ód, Kraków, Warszawa, Szczecin, Wrocaw) billboardów, plakatów, folderów, ulotek oraz wywietlenie spotów reklamowych zapraszajcych do Czstochowy i na Jur Krakowsko-Czstochowsk. Kampania ta obejmowaa take 18 bezporednich akcji zachcajcych do odwiedzenia Czstochowy. Wszystkie wykorzystane formy promocyjne, tj. kasetony reklamowe, billboardy, ulotki, reklamy w czasopismach wydawanych przez przewoników oraz stoiska reklamowe wykorzystane w kampanii oznakowane byy hasem promocyjnym JuRajsko aktywni lub Czstochowa & Jura. O kadej porze roku. Na rys. 2 przedstawiono formy promocyjne wykorzystane w kampanii. Kampani wyceniono na z, z czego 85% pokryto z dofinansowania unijnego. Rys. 1.,,Cztery pory roku na Jurze plakat kampanii ródo: [dostp: ] 67

5 Rys. 2. Kampania Cztery pory roku na Jurze ródo: [dostp: ] Czstochowa jest promowana na lotniskach, gdzie s umieszczone kasetony promocyjne, wywietlane spoty reklamowe w systemie ekranów wizyjnych oraz dystrybuowane ulotki i foldery reklamowe. Dodatkow form dziaa promocyjnych w ramach tej kampanii s spoty promocyjne wywietlane w pocigach relacji Kraków Gówny lotnisko Kraków Balice (rys. 3). Czstochowa promowana jest take w ramach umów z innymi przewonikami regionalnymi. Wród najistotniejszych form promocyjnych na rodkach transportu (rys. 4) naley wymieni: reklam Czstochowy na autobusach kursujcych midzy centrum Katowic a lotniskiem Katowice Pyrzowice, reklam na busach kursujcych na trasie Czstochowa Katowice Pyrzowice, promocj portalu: na lokalnych rodkach transportu (tramwaje i autobusy MPK Czstochowa). Rys. 3. Kasetony promocyjne na polskich portach lotniczych ródo: [dostp: ] 68

6 Rys. 4. Promocja Czstochowy na rodkach komunikacji ródo: [dostp: ] Kampanie organizowane na midzynarodowych portach lotniczych i wykorzystujce rodki transportu publicznego maj za zadanie zareklamowa Czstochow wród jak najszerszego grona odbiorców. Ich zalet jest to, e docieraj do bardzo rónorodnego audytorium, czynic Czstochow i jej okolice rozpoznawalnymi poza granicami kraju PROMOCYJNE WYDARZENIA MEDIALNE Przy pomocy mediów ogólnopolskich Czstochowa promowana jest na terenie caego kraju, a prezentacja miasta w popularnych programach telewizyjnych pozwala dotrze z przekazem nie tylko do pielgrzymów i turystów, ale take do Polonii rozproszonej na caym wiecie. Czstochowa braa udzia w realizacji materiau promocyjnego do programów Dzie Dobry TVN i Wyjazdowa prognoza pogody stacji TVN, jak równie promowaa si przy okazji wspóorganizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski STRONGMAN rozgrywanych na Placu Biegaskiego i Arenie Czstochowa. W ramach cyklu Lato 2009, emitowanego przez telewizj TVP Kraków, pokazano materia promocyjny pt. Zosta duej w Czstochowie, bo warto. Czstochowa promowaa take swoj ofert kulturaln w programach Telewizji Polskiej S.A.: Jaka to melodia oraz Kawa czy herbata. Take w prasie powica si duo miejsca promocji Czstochowy. Artykuy promujce czstochowskie atrakcje oraz jurajskie walory zamieszczane s m. in. na amach: ogólnopolskich miesiczników, np. Familia, ogólnopolskich tygodników, np. Na ywo, kwartalnika Film, Art & Tourism, pisma polonijnego wydawanego w Wielkiej Brytanii - Dziennik Polski, regionalnych gazet, takich jak Gazeta Wyborcza, ycie Czstochowy, Dziennik Zachodni, Niedziela, wydawnictw rozrywkowych, np. wakacyjne wydanie Krzyówki Panoramiczne. Czstochowa jest inicjatorem oraz organizatorem wydarze i imprez majcych na celu promocj miasta na zewntrz oraz integracj spoecznoci lokalnej. Wród imprez cieszcych 69

7 si du popularnoci, majcych ogromny wpyw na promocj miasta w 2009 roku, naley wymieni: 50-lecie tramwajów w Czstochowie, 30-lecie I pielgrzymki Ojca witego Jana Pawa II do Ojczyzny, 100-lecie Wystawy Przemysu i Rolnictwa, rekonstrukcj bitwy pod Mokr, X dni Europejskiej Kultury Ludowej, kampani spoeczn KREWNIACY, Marsz Róowej Wsteczki. W ramach dwóch ostatnich akcji spoecznych miasto wspiera szczytny cel, a jednoczenie postrzegane jest jako zaangaowane spoecznie i troszczce si swych mieszkaców. Czstochowa prowadzi take akcje promocyjno-informacyjne podczas cyklicznych imprez. Do najwaniejszych z nich nale: Dni Czstochowy, Dni Samorzdu Terytorialnego (obchody obejmuj: Czstochowsk Noc Filmow, Piknik Samorzdowy na Promenadzie Czesawa Niemena oraz ogólnopolsk Pielgrzymk Samorzdu Terytorialnego na Jasn Gór), Midzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Midzynarodowy Festiwal Muzyki Majowa Nutka, obchody Dnia Papieskiego. Od dwóch lat organizowane s m.in. w zmodernizowanej czci III Alei Najwitszej Maryi Panny imprezy o charakterze targowym, tj. Festiwal Dobrego Smaku, boonarodzeniowe targi Gwiazdkowa Aleja, wito Palmy Wielkanocnej, Targi Wiosenne, Country nad Wart. Za spraw miejskiego konkursu Klimaty Czstochowy oraz wystawy Grand Press Photo pod koniec 2009 roku Czstochowa zyskaa miano stolicy fotografii. Wystaw powicon ciekawym miejscom w miecie, autorstwa lokalnych twórców, poczono w 2009 roku z wystaw zdj prasowych Grand Press Photo, nad która patronat sprawowa miesicznik powicony mediom i reklamie Press. Dziki takiemu dziaaniu Czstochowa zyskaa reklam w branowym czasopimie cieszcym si duym uznaniem czytelników. Corocznie w Czstochowie odbywaj si okolicznociowe wystawy promocyjne usytuowane w Urzdzie Miasta, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica oraz w Alejach. Do ekspozycji, które odgrywaj najwiksz rol promocyjn, nale: Klimaty Czstochowy, Projekt Aleje, wiatowy Kongres Czstochowian, Jurajskie okolice promocja Miasta i Jury, Cracovia Sacra krakowska noc sakralna, podczas której prezentuje si Czstochow. Wystawy organizowane w miecie przycigaj mioników sztuki fotograficznej z caej Polski, przyczyniajc si bezporednio do promocji miasta PROMOCJA POPRZEZ WYDAWNICTWA I MATERIAY PROMOCYJNE Miasto realizuje polityk promocyjn w sposób bardzo rónorodny. Jednym z istotnych elementów tego procesu jest dziaalno wydawnicza. Obejmuje ona opracowywanie 70

8 i dystrybucj ulotek, broszur, folderów, które przeznaczone s dla mieszkaców miasta, turystów oraz pielgrzymów. Najbardziej istotne informacje z punktu widzenia funkcjonowania miasta, jego dziaa na polu kultury i sztuki, turystyki, organizacji czasu wolnego zamieszczane s w Informatorze Urzdu Miasta Czstochowy oraz w miesiczniku: Co, gdzie, kiedy w Czstochowie (rys. 5). Rys. 5. Czstochowskie wydawnictwa cykliczne ródo: [dostp: ] Publikacje promocyjne miasta Czstochowy (rys. 6) eksponuj jego walory turystyczne, kulturalne, eksponujc jednoczenie najwaniejszy obiekt zabytkowy, tj. Jasn Gór. Na przestrzeni ostatnich lat ukazay si nakadem Urzdu Miasta nastpujce publikacje: Czstochowa i okolice informator dla pielgrzymów i turystów, Zosta duej w Czstochowie, bo warto propozycje wycieczek folder tematyczny z 2009 roku wraz z folderem LATO Zosta duej w Czstochowie, bo warto tworzcy seri zawierajc letni ofert rekreacyjno-kulturaln, Cztery Pory Roku na Jurze w skad publikacji wchodzi folder, mapa, ulotka JuRajsko aktywni, Czstochowa zaprasza folder zdjciowy w jzyku polskim, angielskim, woskim, hiszpaskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim, Czstochowa to dobre miasto folder w wymienionych wczeniej jzykach, Czstochowa to dobre miasto pocztówka, Czstochowa to dobre miasto oraz Jasna Góra w zbiorach Muzeum Czstochowskiego teka grafik, Czstochowa to dobre miasto album, Czstochowa zaprasza oraz Jura zaprasza informatory turystyczne w jzyku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, woskim, hiszpaskim, rosyjskim i litewskim, Czstochowa zaprasza, Kaplica Matki Boskiej na Jasnej Górze, Czstochowa to dobre miasto - plakaty tematyczne, Czstochowa i okolice - informator dla turystów i pielgrzymów, 3 wiatowy Kongres Czstochowian 2009 pocztówka, Czstochowa to dobre miasto film promocyjny, 2 wiatowy Kongres Czstochowian wydawnictwo informacyjne, folder informacyjny Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, 71

9 Witamy w miecie. Welcome to city pyta CD/audio z utworami zespou Nefre, singiel zespou Nefre zawierajcy trzy utwory powicone Czstochowie, pyta CD z zarysem granic miasta, Czstochowa ulotka lotniskowa oraz banner informacyjny, Samorzd Energetycznie wiadomy ulotka informacyjna w postaci elektronicznej, plakaty informujce o imprezach oraz inicjatywach miejskich, takich jak: Dzie Samorzdu Terytorialnego, Dzie Papieski, Piknik Country nad Wart, konkurs Klimaty Czstochowy, kalendarze kieszonkowe i cienne ze zdjciami najbardziej urokliwych zaktków miasta. Rys. 6. Publikacje promocyjne Czstochowy ródo: [dostp: ] Czstochowa czynnie dziaa w stowarzyszeniu zrzeszajcym orodki kultu Maryjnego, dziki czemu materiay promocyjne o miecie znalazy si w midzynarodowej publikacji zewntrznej Shrines of Europe. Zewntrznymi materiaami promocyjnymi, zawierajcymi informacje o miecie, byy równie Encyklopedia polskiego Reggae i Ska oraz ogólnopolskie wakacyjne wydanie 100 krzyówek panoramicznych firmy Technopol. Na rys. 7 przedstawiono przykadowe wydawnictwa zewntrzne, na amach których pojawiy si materiay promujce Czstochow. Czstochowa bya take jednym z mecenasów pyty oraz projektu muzycznego Jest dobrze, powiconych pamici Jana Himilsbacha i Zdzisawa Maklakiewicza. Wspótwórc tego projektu bya grupa Habakuk. Przygotowane materiay promocyjne podlegay okrelonemu procesowi dystrybucji, którego celem byo dotarcie do jak najwikszej liczby odbiorców, stanowicych populacj potencjalnie zainteresowanych. Dystrybucj objto targi krajowe i zagraniczne, polskie i zagraniczne orodki informacji turystycznej (w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemczech, USA, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Wgrzech i we Woszech), lotniska krajowe, hotele. Punktem kolportau byy równie: Miejskie Centrum Informacji i Jasnogórskie Centrum Informacji. Materiay promocyjne przekazywane s równie regularnie okoo 160 organizatorom pielgrzymek z terenu caej Polski odwiedzajcych corocznie Czstochow i Jasn Gór. Wanym elementem promocji miasta, zawierajcym wszystkie istotne informacje w postaci elektronicznej, jest zespó infomatów (infokiosków), z których bezpatnie mog skorzysta wszyscy zainteresowani. Materiay promocyjne 72

10 przekazywane s równie szkoom, stowarzyszeniom, instytucjom, klubom sportowym, w zwizku z organizacj imprez lub wymian midzynarodow. Rys. 7. Wydawnictwa zewntrzne promujce Czstochow ródo: [dostp: ] Poza publikacjami miasto dysponuje take takimi materiaami promocyjnymi jak: pendrive y z napisem: dugopisy, parasole reklamowe, breloki do kluczy, pocztówki, koszulki, naklejki z herbem miasta, torby promocyjne z nadrukiem, materiay multimedialne, zapaki reklamowe i podkadki pod mysz. Miasto przygotowuje take multimedialne prezentacje powicone istotnym miejskim wydarzeniom. Takie multimedialne wizytówki miasta wydawane s w rónych jzykach. Na rys. 8 przedstawiono wybrane materiay promocyjne i multimedialne oferowane przez Czstochow. Bardzo znaczcym dziaaniem promocyjnym miasta byo wydanie przez Narodowy Bank Polski monety kolekcjonerskiej z Czstochow w ramach serii Miasta Polskie. Ponadto jednym z elementów upamitniajcych 100 rocznic Wystawy Przemysowo- Rolniczej, która odbya si w Czstochowie w 1909 roku, bya edycja lokalnego dukata zwanego czstochem, istotnego z punktu widzenia kolekcjonerskiego. Do dziaa promocyjnych, ksztatujcych wizerunek miasta, zaliczy naley równie uywanie herbu Miasta Czstochowy oraz obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta Czstochowy imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Uywanie herbu obwarowane jest szczególnymi zasadami ujtymi w zawartej umowie, okrelajcej prawa i obowizki stron wynikajce z uywania herbu SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ (MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (MSIT) WRAZ Z INFORMACJ WIZUALN NA OBSZARZE MIASTA) Miejski System Informacji Wizualnej stanowi przede wszystkim tablice informacyjne zlokalizowane w strategicznych miejscach miasta z punktu widzenia dostpnoci dla turystów i pielgrzymów, oznakowanie informacyjne cigów ulicznych oraz tablice informacyjne na budynkach, istotne dla prawidowej orientacji osób i pojazdów poruszajcych si po miecie. 73

11 Równie wane z punktu widzenia komunikacyjnej orientacji i dostpnoci struktury miejskiej byy plany miasta, rozmieszczone w 50 punktach na elementach tworzcych wiaty przystankowe. Rys. 8. Przykadowe materiay promocyjne Czstochowy ródo: [dostp: ] W ramach realizacji informacji wizualnej Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej na terenie Czstochowy rozmieszczono: 50 infomatów zawierajcych komplet danych w postaci elektronicznej informacji dotyczcej miasta, o charakterze bezpatnym i ogólnodostpnym, 32 tablice zbiorcze zawierajce plan miasta z legend, 47 supków z tabliczkami informacyjnymi dla pieszych, kierujcymi do znaczcych obiektów miasta, 31 tablic zawierajcych informacje o wanych obiektach miasta, 46 tablic przystankowych, 22 tablice informacyjne dla ruchu koowego. Spójnym elementem tego systemu byo wydanie w 2008 roku folderu informacyjnego, w którym opisano wszystkie elementy Wizualnego Systemu Informacyjnego Miasta. Istotn rol w tworzeniu spójnego Systemu Informacji Miejskiej odgrywaa moliwo uzyskania informacji na nonikach elektronicznych. W dobie powszechnej informatyzacji oraz dostpu do internetu, ten obszar promocji miasta wydaje si by niezwykle istotny. W zwizku z tym rozbudowano czstochowski portal turystyczny i przygotowano w nim baz danych zawierajc 3000 zwizych informacji dotyczcych funkcjonujcych instytucji, zabytków, orodków kultury, sportu, atrakcji turystycznych, bazy noclegowej itp. W celu zapoznania odbiorców z obszarem dziaalnoci samorzdu oraz podejmowanych inicjatyw przygotowano i wyeksponowano na terenie miasta wielkoformatowe wydruki promujce budow wielofunkcyjnej hali sportowej, przebudow Filharmonii Czstochowskiej, modernizacj cigu Alei Najwitszej Maryi Panny oraz organizacj Multicentrum. Portal funkcjonuje w jzyku polskim, angielskim, ukraiskim i litewskim, odwiedzaj go internauci z okoo siedemdziesiciu krajów. Portal posiadajcy rozleg zawarto informacyjn, oceniony zosta pozytywnie przez ankietowanych, z których ponad 60% stanowi aktywna wirtualnie spoeczno miasta. Badania opinii publicznej przeprowadzone zostay przez niezalen Agencj Badawcz REOPINION. Zgodnie z obowizujcymi przepisami obligatoryjnymi miasto prowadzi witryn informatyczn, która stanowi Biuletyn Informacji Publicznej. Zamieszcza si na niej wszelkie informacje dotyczce organu stanowicego, jakim jest Rada 74

12 Miasta, oraz organu wykonawczego, którym jest prezydent miasta. Obowizek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej dotyczy równie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, w myl zasady jawnoci podejmowania decyzji w yciu publicznym. Z informacji zamieszczanych w BIP korzysta rocznie ponad uytkowników MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI Miejskie Centrum Informacji mieci si w III Alei Najwitszej Maryi Panny, w bezporednim ssiedztwie parków podjasnogórskich. Lokalizacja taka w sposób pozytywny wpywa na realizowany obszar dziaa. MCI jest jednym z nowoczeniejszych w kraju centrów obsugi turystycznej miasta. Przystosowane jest do obsugi niepenosprawnych, wyposaenie stanowi infomat dotykowy oraz ekran telewizyjny, na którym zainteresowani zobacz informacje o aktualnych wydarzeniach w miecie oraz zapoznaj si z filmami promocyjnymi. Jednostka wyposaona jest przede wszystkim w kompletne materiay promocyjne Czstochowy, które ukazay si drukiem, w nakadach pozwalajcych realizowa w sposób cigy okrelone zadania. Centrum suy take pomoc przy rezerwacji miejsc noclegowych w miecie i jego okolicach, przy wynajmowaniu przewodników po miecie, Jasnej Górze oraz Jurze Krakowsko-Czstochowskiej. Pracownicy centrum czynnie uczestnicz w redagowaniu miesicznika Co, gdzie, kiedy w Czstochowie, zawierajcego szczegóowe informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych, majcych znaczenie dla turystów, ale równie dla spoecznoci lokalnej WSPÓPRACA Z ORGANIZACJAMI ORAZ STOWARZYSZENIAMI TURYSTYCZNYMI Najbardziej znaczc organizacj w miecie jest Czstochowska Organizacja Turystyczna, z któr wspópraca realizowana jest na bieco. Wspólne inicjatywy miasta i CzOT to prezentacja oferty turystycznej na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2008 w Poznaniu, Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2009 w Warszawie oraz XVIII Salonie Turystycznym. Miasto wspóorganizuje z Czstochowsk Organizacj Turystyczn imprezy, które wpisay si na stae w harmonogram inicjatyw promocyjnych realizowanych w Czstochowie i regionie. S to: wito Palmy Wielkanocnej poczone z konkursami Na witecznego mazurka i wielkanocn bab oraz Na najpikniejsz i najwysz palm wielkanocn, Targi Wiosenne promujce producentów i produkty subregionu pónocnego województwa lskiego, Festiwal Dobrego Smaku w ramach którego odbyy si pokazy kulinarne kuchni benedyktyskiej i Karola Okrasy, Jarmark Produktów Regionalnych oraz promocja turystyczna gmin arki, Olsztyn i Janów, boonarodzeniowe targi Gwiazdkowa Aleja, Piknik Napoleoski z historycznymi inscenizacjami biwaku wojsk napoleoskich na Promenadzie Niemena oraz rekonstrukcj bitwy z 1807 roku na Boniach Jasnogórskich. Czstochowa czynnie wspópracuje z organizacjami promujcymi walory turystycznokrajoznawcze regionu, tj. ze Zwizkiem Gmin Jurajskich, Komisj Turystyki Zwizku Miast Polskich oraz lskim Zwizkiem Gmin i Powiatów. Czstochowa to organizm miejski, w który nierozerwalnie wpisana jest Jasna Góra, wobec tego dziaania promocyjne realizowane przez suby miejskie oraz powoane do tego jednostki dotycz zarówno promocji miasta, jak i samego klasztoru jasnogórskiego. 75

13 2.7. PROMOCJA MIASTA NA TARGACH Miasto realizuje dziaania promocyjne za granic, majce na celu trafienie do jak najszerszej grupy docelowej potencjalnych turystów i pielgrzymów. Do najwaniejszych imprez midzynarodowych, na których Czstochowa przedstawiaa swoj ofert, nale targi o charakterze turystyki pielgrzymkowej Josp Fest w Rzymie, organizowane przez watykask organizacj Opera Romana Pellegrinaggi wraz z Urzdem Miasta Rzym. Czstochowa prezentowaa swoj ofert równie na targach: Ferien Messe w Wiedniu, BTL w Lizbonie, Holiday World Show w Dublinie, Vivattur w Wilnie, ITB w Berlinie, SITC w Barcelonie i Ukraine w Kijowie. Poza przedstawieniem swej ofert na wskazanych imprezach miasto miao okazj prezentacji przygotowanych materiaów w lokalnych mediach. Wymiernym efektem uczestnictwa w midzynarodowych imprezach byo nawizanie kontaktów z zagranicznymi orodkami turystycznymi. Dziaania promocyjne miasta w zakresie uczestnictwa w targach nie ograniczaj si jednak tylko do przedsiwzi midzynarodowych. Niezwykle istotne z uwagi na kompleksowo dziaa prowadzonych w tym obszarze byo uczestnictwo Czstochowy w krajowych targach turystycznych. Wskazano, e miasto i okolice mog stanowi miejsce atrakcyjnego pobytu, np. weekendowego. Miasto uczestniczyo w XV Midzynarodowych Targach Turystyki, Sprztu Turystycznego, eglarskiego i Sportowego GLOB 2009 w Katowicach, XIX Krakowskim Salonie Turystycznym w Krakowie, XIV Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2009 w Warszawie oraz XX Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2009 w Poznaniu. Stoiska czstochowskie na wyej wymienionych targach byy przygotowane i obsugiwane razem z Czstochowsk Organizacj Turystyczn PROMOCJA INWESTYCYJNA Czstochowa jest samorzdem, który dostrzega wag pozyskiwania inwestorów, tworzenia miejsc pracy i realizowania przedsiwzi inwestycyjnych w przemyle i usugach, dlatego dziaania promocyjne nie ograniczaj si jedynie do obszaru turystyki i pielgrzymowania. To prawie 250-tysiczne miasto musi myle perspektywicznie o swoim rozwoju spoeczno-gospodarczym. Dlatego suby miejskie przygotowuj materiay promocyjne, zachcajce do inwestowania w Czstochowie. Miasto pozyskao na realizacj tych zada rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocj terenów inwestycyjnych w ramach projektu Czstochowa Good City for Good Business zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej miasta. Zakres merytoryczny projektu przewiduje udzia miasta w targach inwestycyjnych, 3 w kraju oraz 7 za granic. W ramach projektu wydano dwujzyczny folder informacyjny Czstochowa Good City for Good Business oraz przygotowano materiay promocyjne (rys. 9), takie jak dugopisy, pendrive y i pyty CD. Podstawowym celem projektu Czstochowa Good City for Good Business zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej miasta jest wzmocnienie atrakcyjnoci inwestycyjnej miasta, co jest zgodne z wieloletni Strategi Miasta, przewidujc rozwój przedsibiorczoci i innowacyjnoci gospodarki lokalnej w celu zapewnienia progresu gospodarczego. Harmonogram imprez midzynarodowych przewidywa udzia Czstochowy w: Midzynarodowych Targach Inwestycyjnych URBIS INVEST w Brnie, rodkowoeuropejskich Targach Nieruchomoci i Inwestycji CEPIF w Warszawie, EXPO REAL Midzynarodowych Targach Nieruchomoci Inwestycyjnych w Monachium, The International Property Market MIPIM w Cannes, Midzynarodowych Targach Inwestycji, Nieruchomoci I Finansów REFE we Wrocawiu, Midzynarodowych Targach Inwestycyjnych URBIS INvEST w Brnie, 76

14 rodkowoeuropejskich Targach Nieruchomoci i Inwestycji CEPIF w Warszawie, Midzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomoci REAL VIENNA w Wiedniu, EXPO REAL Midzynarodowych Targach Nieruchomoci Inwestycyjnych w Monachium, Midzynarodowych Targach Ofert Inwestycyjnych Barcelona Meeting Point w Barcelonie. Rys. 9. Materiay promocyjne promocja inwestycyjna ródo: [dostp: ] Realizacja projektu pozytywnie wpynie na osignicie celu, jakim jest wypromowanie Czstochowy jako prnie rozwijajcego si orodka o interesujcej pod wzgldem gospodarczym ofercie inwestycyjnej. Dziaania takie wpisuj si w strategi województwa lskiego w zakresie wzmacniania spójnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zaoenia projektu to tworzenie warunków sprzyjajcych wzrostowi konkurencyjnoci gospodarki opierajcej si na wiedzy i przedsibiorczoci, gwarantujcej wzrost zatrudnienia oraz rozwój spoeczno-gospodarczy. Zasady promocji okrelone w dokumentach województwa lskiego przewiduj, e wszystkie materiay promocyjne musz zawiera okrelone wielkoci i ukadem znaki graficzne loga, oraz napisy informacyjne. Dane o dziaaniach realizowanych w ramach projektu bd zamieszczone w dwóch sponsorowanych artykuach na amach prasy lokalnej, a biece informacje dotyczce inicjatywy uzupeniane bd w informatorach miejskich oraz na stronie internetowej Czstochowa realizuje równie projekt Good City for Good Business zainwestuj w Czstochowie, wspófinansowany ze rodków lskiego Urzdu Marszakowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest promocja czstochowskich terenów inwestycyjnych podczas targów krajowych, zagranicznych oraz misji gospodarczych. Podstawowym zaoeniem projektu jest prezentacja walorów inwestycyjno-gospodarczych miasta. Niezbdne jest do tego zwikszenie aktywnoci w obszarze przygotowania i promocji ofert inwestycyjnych pod zagospodarowanie przemysowe, usugowe oraz turystyczne, gwarantujcych odpowiednie wypromowanie najwaniejszych projektów inwestycyjnych wród inwestorów i potencjalnych partnerów 77

15 strategicznych. Dziaania takie bd prowadzone równie w trakcie misji i targów inwestycyjnych, poprzez bezporedni kontakt z inwestorami. Szczególn rol ma odegra take uczestnictwo miasta w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Oferta inwestycyjna obejmuje 8 kompleksów inwestycyjnych, bdcych wasnoci gminy, 360 ha gruntów Agencji Rozwoju Przemysu oraz 100 ha RSP Rzsawa. Projekt przewiduje: 1. Udzia miasta w nastpujcych targach midzynarodowych: URBIS INVEST w Brnie, EXPO REAL w Monachium, Cityscape w Dubaju, Barcelona Meeting Point w Barcelonie, CIFIT w Xiamen, MIPIM w Cannes, 2. Udzia miasta w misjach gospodarczych w Ameryce Pónocnej, Chinach, na Bliskim i rodkowym Wschodzie, w Rosji i Europie, 3. Przygotowanie materiaów informacyjno-promocyjnych w postaci: pyt CD, pendrive ów, filmu promocyjnego, foldera propozycji terenów inwestycyjnych w jzykach polskim i angielskim oraz aktówek, dugopisów i innych materiaów z logo projektu. Projekt przewiduje przygotowanie, prezentacj i dystrybucj 10 rodzajów materiaów reklamowo-promocyjnych. Beneficjent zobowizany jest do przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie lokalnej i internecie. Zaoeniem projektu jest rozszerzenie kontaktów z potencjalnymi inwestorami i zainteresowanie ich ofert inwestycyjn miasta jako jednostki otwartej i przygotowanej do wspópracy w obszarze aktywizacji spoeczno-gospodarczej oraz turystycznej. Bezporednim celem podjtej inicjatywy jest zwikszenie poziomu inwestowania w Czstochowie. Oczekuje si pozyskania inwestorów lub strategicznych partnerów biznesowych dla przygotowanych priorytetowych projektów inwestycyjnych miasta, tj. realizacji Centrum Kongresowo-Wystawienniczego, Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku na Lisicu oraz infrastruktury towarzyszcej Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. ulowej. Zaoenia i cele projektu odpowiadaj zapisom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata w zakresie wzrostu konkurencyjnoci regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjnoci i przedsibiorczoci. W celu zachcenia inwestorów do podejmowania inicjatyw i korzystania z przygotowanej oferty Miasto Czstochowa musi nieprzerwanie kontynuowa dziaania okrelone w projekcie, a przede wszystkim: uczestniczy w misjach i targach inwestycyjnych, aktualizowa informacje o ofertach inwestycyjnych w prasie i internecie, informowa o zamierzeniach realizowanych na terenie miasta i regionu przez partnerów zewntrznych, take w partnerstwie publiczno-prywatnym, promowa ofert inwestycyjn za pomoc dostpnych narzdzi promocyjnych, pozyskiwa nowe tereny inwestycyjne dla Czstochowy. Wszystkie wskazane dziaania maj na celu zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej Czstochowy i regionu oraz wzrost aktywnoci gospodarczej miasta. 78

16 PODSUMOWANIE Kompleksowe dziaania promocyjne i zwizane z tym wydatkowane rodki postrzega naley jako inwestycj generujc zrównowaony rozwój w obszarze gospodarki, usug, kultury i turystyki oraz skutkujc pozytywnymi zmianami w przyszoci. Dziki realizacji takiego zaoenia, którego podstaw jest spoeczna odpowiedzialno samorzdu za jako ycia mieszkaców, dobro turystów i inwestorów, Czstochowa postrzegana jest pozytywnie na arenie lokalnej, krajowej i midzynarodowej. Wadze miasta s wiadome koniecznoci zmian w polityce marketingowej i lepszego dostosowywania oferty do oczekiwa interesariuszy. Podstawow cech dziaa promocyjnych jest ich integracja, a wic czenie inicjatyw na rónych poziomach, poczwszy od skadowych promocji mix, nastpnie rodków i form promocji, koczc na integracji treci i wygldu komunikatów promocyjnych 42. Szeroki wachlarz wykorzystywanych narzdzi promocyjnych jest niezbdny do tego, aby dana jednostka terytorialna docieraa z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców, mieszkajcych, wypoczywajcych czy inwestujcych w danym miejscu, a wic bezporednio zainteresowanych jego rozwojem, a take podmiotów, które mog przekazywa pozytywne opinie o danym miejscu, np. mediów, osób publicznych, polityków itd. Wyrónienia otrzymywane przez Czstochow w rozmaitych rankingach jednostek terytorialnych, na targach, wystawach i konkursach dowodz, e wadze Miasta Czstochowa waciwie realizuj zaoenia efektywnej polityki promocyjnej w ramach marketingu terytorialnego. LITERATURA 1. Klisiski J., Widera Z., Marketing samorzdu terytorialnego-aspekty lokalne, Wydawnictwo Unikat 2, Katowice Ksiga Cytatów, Modern Marketing magazyn innowacji marketingowych, na: [dostp: ], za: D. Iacobucci, Kellogg on Marketing: The Kellogg Marketing Faculty Northwestern University, John Wiley & Sons Inc, Marks M., Typy dziaa promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich, [w:] Marketing terytorialny. red. T. Markowski, Studia KPZK tom CXII, Polska Akademia Nauk, Warszawa Pabian A., Promocja. Nowoczesne rodki i formy, Difin, Warszawa Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Klowers Polska-OFICYNA, Warszawa SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1.,,Cztery pory roku na Jurze plakat kampanii Rysunek 2. Kampania Cztery pory roku na Jurze Rysunek 3. Kasetony promocyjne na polskich portach lotniczych. Rysunek 4. Promocja Czstochowy na rodkach komunikacji. Rysunek 5. Czstochowskie wydawnictwa cykliczne Rysunek 6. Publikacje promocyjne Czstochowy Rysunek 7. Wydawnictwa zewntrzne promujce Czstochow Rysunek 8. Przykadowe materiay promocyjne Czstochowy Rysunek 9. Materiay promocyjne promocja inwestycyjna 42 A. Pabian, Promocja. Nowoczesne rodki i formy, Difin, Warszawa 2008, s

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2012 31.08.2013 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r. Opracowanie prof. nzw.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeīnych obszarów rybackich 2007-2013

ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeīnych obszarów rybackich 2007-2013 ZAOENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich 2007-2013 1 ZRÓWNOWAONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALENYCH OD RYBACTWA O priorytetowa 4 Programu

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Narzędzia promocji miejscowości na przykładzie miasta Suwałk

Rozdział 12. Narzędzia promocji miejscowości na przykładzie miasta Suwałk Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 12. Narzędzia promocji miejscowości na przykładzie miasta Suwałk

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010)

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010) PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2011-2012 (grudzieo 2010) 1 Spis treści 1. Wstęp trendy... 4 2. Budżet zadaniowy a Plan działania... 6 3. Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki... 10 3.1. Podzadanie 6.4.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 12 grudnia 2003 Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play

INFORMACJA PRASOWA 12 grudnia 2003 Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play Rzetelno, uczciwo oraz poszanowanie zasad fair play to idee, które dziki programowi promocji kultury przedsibiorczoci Przedsibiorstwo Fair Play coraz szerzej rozpowszechniaj" si w wiecie biznesu i znaczco

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo