KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA"

Transkrypt

1 Anna Niedzielska Politechnika Czstochowska Aneta Herbu autor spoza uczelni PROMOCJA CZSTOCHOWY JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA CZESTOCHOWA PROMOTION MARKETING AS A KEY ELEMENT OF THE CITY OF TERRITORIAL STRESZCZENIE Marketing terytorialny jest stosunkowo nowym trendem powstaym na bazie innych typów marketingu, tj. marketingu przemysowego, marketingu usug i marketingu spoecznego. Jego ide przewodni jest zaoenie, i lokalne wadze kieruj swoj dziaalno marketingow do okrelonych grup docelowych, w celu zaspokojenia ich potrzeb i zapewnienia im jak najlepszych warunków do ycia, wypoczynku czy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Coraz powszechniejsze staje si rozpatrywanie jednostek terytorialnych w kategoriach przedsibiorstwa, które musi by waciwie zarzdzane, efektywnie komunikuje si ze swoimi interesariuszami i zachowuje dobre relacje z mediami. Charakterystyczna dla marketingu terytorialnego koncepcja marketingu mix jest najblisza modelowi 7P w usugach i wyrónia jednostk terytorialn jako produkt, cen przekadajc si gównie na koszt ycia, dystrybucj rozumian jako moliwoci komunikacyjne, promocj mix suc komunikacji jednostki z otoczeniem, ludzi reprezentujcych wadze jednostki, wyposaenie urzdów oraz procesy suce budowaniu relacji jednostki z otoczeniem. Promocja mix stosowana przez jednostki terytorialne, o charakterze zarówno wewntrznym, jak i zewntrznym, ma coraz szerszy zasig i wykorzystuje coraz to nowsze formy, co przedstawiono w niniejszym artykule na przykadzie promocji Miasta Czstochowa. SUMMARY Territorial marketing is a relatively new marketing trend created on the basis of other trade kinds of marketing, i.e. industrial marketing, service marketing and social marketing. The idea of territorial marketing assumes that local government authorities direct their activities to specific target groups, in order to satisfy their needs and ensure them the most comfortable environment to live, rest or run a business. It becomes more and more common that a territorial unit is recognized as a company, which has to be managed properly and requires right communication with its stakeholders and good relations with the media. Marketing mix conception, characteristic of territorial marketing, is the most similar to 7P model in services and includes a territorial unit as a product, price perceived mainly as the cost of life, distribution considered as transport options, promotion mix used for territorial unit s communication with its environment, people representing local government authorities, furnishings of departments nad processes used for building good relations with the stakeholders and the media. Both internal and exterior promotion mix applied by territorial units has wider and wider range and includes newer and newer forms, what has been presented in the article below on the example of City of Czstochowa. SOWA KLUCZOWE: marketing terytorialny, marketing mix, promocja Miasta Czstochowa KEY WORDS: territorial marketing, marketing mix conception WSTP R. McKenna powiedzia kiedy, e wszystko jest marketingiem a marketing jest wszystkim. Z kolei wedug D. Peppersa marketer czasów marketingu masowego by myliwym, marketer epoki marketingu relacji jest farmerem 1. Wspóczesny marketingowiec 1 Ksiga Cytatów, Modern Marketing magazyn innowacji marketingowych, na: [dostp: ], za: D. Iacobucci, Kellogg on Marketing: The Kellogg Marketing Faculty Northwestern University, John Wiley & Sons Inc,

2 musi zatem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, zna je z wyprzedzeniem, dziki umiejtnym badaniom marketingowym i analizom rynku, a nastpnie przygotowywa ofert w peni odpowiadajc potrzebom docelowych segmentów. Podstaw wspóczesnego marketingu jest orientacja od zewntrz do wewntrz, a wic traktowanie potrzeb nabywców jako nadrzdnej wytycznej do dziaa organizacji, a ich satysfakcji jako wykadnika wartoci oferty uwzgldniajcej róne kategorie produktów (dobra materialne, usugi, idee, organizacje, ludzie czy miejsca). Powysza zasada dotyczy wszystkich bran, rynków i organizacji, zarówno zyskownych, jak i non-profit. Obecnie produktem staj si take jednostki samorzdowe. Ich rozwój zaley nie tylko od waciwego zarzdzania danym miejscem, jego warunków naturalnych, potencjau gospodarczego, umiejtnego wykorzystania rodków unijnych, ale równie od przychylnoci rónych grup interesariuszy, tj. mieszkaców, turystów, inwestorów, liderów opinii, mediów itd. Charakterystyczna dla marketingu terytorialnego koncepcja marketingu mix najblisza jest modelowi 7P stosowanemu w usugach. W jej obrbie wyrónia si takie elementy jak 2 : produkt (miejsce jako produkt oraz jego subprodukty terytorialne, tj. sfer turystyczn, inwestycyjn, mieszkaniow, socjaln, handlowo-usugow, owiatowo-kulturaln, targowo-wystawiennicz, rekreacyjno-sportow i publiczn), cen rozumian jako koszt ycia, inwestowania i wypoczynku w danym miejscu, dystrybucj utosamian z moliwociami komunikacyjnymi na terenie danego miejsca oraz moliwociami dotarcia do niego, promocj mix obejmujc dziaania z zakresu reklamy, marketingu bezporedniego, sprzeday osobistej, promocji sprzeday i public relations suce budowaniu jak najlepszych relacji danej jednostki terytorialnej z jej otoczeniem, ludzi reprezentujcych okrelone jednostki terytorialne, otoczenie fizyczne, np. wystrój i wyposaenie urzdów, warunki pracy urzdników, procesy suce usprawnianiu wspópracy wadz samorzdowych z grupami docelowymi, do których kierowane s dziaania z zakresu marketingu spoecznego. Promocja wydaje si by najbardziej powszechnie i wiadomie wykorzystywanym przez jednostki samorzdu terytorialnego elementem marketingu mix. Kampania promocyjna jednostki osadniczej moe by skierowana zarówno do wewntrz jak i na zewntrz tej jednostki. Celem kampanii wewntrznej jest uzyskanie akceptacji i przychylnoci dla dziaa podejmowanych przez gmin, powiat czy miasto. W drugim przypadku najbardziej liczy si pozytywnie postrzegany wizerunek, pobudzenie zainteresowania oraz przycignicie potencjalnych turystów i inwestorów 3. Ze wzgldu na przedmiot promocji wyrónia si promocj gospodarcz, spoeczn i kulturow 4. Promocja gospodarcza skierowana jest do aktualnych i potencjalnych inwestorów, za jej szczególnym celem jest tworzenie nowych i wspieranie ju istniejcych inicjatyw gospodarczych. Taka promocja obejmuje wszelkie dziaania wadz lokalnych (samorzdowych) przyczyniajce si do stworzenia pozytywnego klimatu inwestycyjnego. Dobrym narzdziem do zaprezentowania osigni w tym zakresie moe by strona internetowa z odpowiednim odnonikiem do podstrony powiconej inwestycjom danej jednostki terytorialnej. 2 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Klowers Polska-OFICYNA, Warszawa 2007, s J. Klisiski, Z. Widera, Marketing samorzdu terytorialnego-aspekty lokalne, Wydawnictwo Unikat 2. Katowice 2006, s M. Marks, Typy dziaa promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich, [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK tom CXII, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2002, s

3 Promocja spoeczna w regionie dotyczy m.in. integracji spoecznej, ma na celu zapewnienie miejsc pracy mieszkacom, wzrost aktywizacji zawodowej, wspieranie innowacyjnych dziaa w regionie, zapobieganie bezrobociu i marazmowi mieszkaców. Z kolei promocja kulturowa dotyczy prezentacji walorów kulturalnych danego miejsca. Zarówno instytucje kulturalne, jak i organizowane koncerty skadaj si na atrakcyjno regionu. Kada jednostka ma w swoim kalendarzu okrelone imprezy, które mog j promowa zarówno w regionie, jak i poza nim. Warto znale w danym miejscu co wyjtkowego, co moe przycign uwag nie tylko mieszkaców, ale i zainteresowanych kolorytem lokalnym turystów i kreowa wizerunek jednostki osadniczej jako miejsca, które czuje potrzeb wyraenia wasnej tosamoci. Kampania promocyjna jest jednym z dziaa majcych docelowo doprowadzi do wzrostu gospodarczego jednostki administracji terytorialnej. Powinna by take powizana ze strategi jej rozwoju, tj. jej wizj i celami strategicznymi. Jednostki administracji terytorialnej podejmuj rónorodne dziaania promocyjne. Ich celem jest zazwyczaj zwikszenie zainteresowania dan jednostk administracji terytorialnej lub utrzymanie atrakcyjnego wizerunku na zewntrz, zaprezentowanie jej produktu marketingowego w celu zachcenia potencjalnych inwestorów, turystów oraz innych grup docelowych do skorzystania z oferty. Jako rodki promocji mix wykorzystuje si cay zestaw narzdzi, najczciej integrujc je w celu zwikszenia efektywnoci dziaa. W niniejszym opracowaniu skupiono si na prezentacji wybranych dziaa promocyjnych Miasta Czstochowy, które su poprawie jej wizerunku i budowaniu waciwych relacji z otoczeniem. 2. PROMOCJA CZSTOCHOWY Czstochowa przywizuje ogromn wag do promocji miasta. W celu skupienia i ujednolicenia dziaa promocyjno-informacyjnych, zlecanych dotychczas podmiotom zewntrznym, powoano w 2003 roku Wydzia Komunikacji Spoecznej (obecnie Wydzia Kultury i Promocji), który zajmuje si planowaniem, organizacj i kontrol dziaa promocyjnych. Czstochowa promuje si zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym skupiajc si na zatrzymaniu mieszkaców w miecie, zachceniu modych ludzi do powrotu do Czstochowy po studiach, poprawie jakoci ycia spoecznoci lokalnej oraz rozwoju gospodarczym. W zakresie ogólnopolskiej promocji Czstochowy miasto koncentruje si m.in. na samodzielnych kampaniach promocyjnych, jak równie realizowanych przy udziale innych podmiotów, organizacji imprez medialnych, promocji miasta na krajowych i zagranicznych targach, a take na wydawaniu artykuów promocyjnych w prasie ogólnopolskiej i branowej oraz w rónorodnych wydawnictwach zewntrznych. W ramach komunikacji ze spoecznoci lokaln realizowane s dziaania promocyjne polegajce na organizacji miejskich imprez oraz wystaw. Ich gównym zadaniem jest integracja mieszkaców Czstochowy, upowszechnienie idei samorzdnoci oraz reklama oferty kulturalno-rekreacyjnej. Bardzo przydatne dla dziaalnoci promocyjnej stao si równie stworzenie tzw. umbrella message, czyli hasa przewodniego dla danej jednostki, które jest z ni kojarzone i wykorzystywane w materiaach promocyjnych. W przypadku Czstochowy hasem takim jest slogan Czstochowa to dobre miasto. W odniesieniu do inwestorów stosuje si najczciej haso Czstochowa good city for good business, a do turystów Czstochowa zaprasza oraz w wersji angielskiej Czstochowa invites. Miasto stosuje obecnie szeroki wachlarz dziaa promocyjnych, co potwierdzaj przedstawione poniej przykady. 66

4 2.1. OGÓLNOPOLSKIE KAMPANIE PROMOCYJNE Czstochowa oraz Jura Krakowsko-Czstochowska byy w ostatnim czasie promowane na krajowych terminalach lotniczych w ramach autorskiej lotniskowej kampanii promocyjnej Urzdu Miasta Cztery pory roku na Jurze (rys. 1). Dziki funduszom unijnym, uzyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dziaanie 3.4 Promocja Turystyki, moliwe byo umieszczenie na terenie 8 portów lotniczych (m.in. Katowice Pyrzowice, ód, Kraków, Warszawa, Szczecin, Wrocaw) billboardów, plakatów, folderów, ulotek oraz wywietlenie spotów reklamowych zapraszajcych do Czstochowy i na Jur Krakowsko-Czstochowsk. Kampania ta obejmowaa take 18 bezporednich akcji zachcajcych do odwiedzenia Czstochowy. Wszystkie wykorzystane formy promocyjne, tj. kasetony reklamowe, billboardy, ulotki, reklamy w czasopismach wydawanych przez przewoników oraz stoiska reklamowe wykorzystane w kampanii oznakowane byy hasem promocyjnym JuRajsko aktywni lub Czstochowa & Jura. O kadej porze roku. Na rys. 2 przedstawiono formy promocyjne wykorzystane w kampanii. Kampani wyceniono na z, z czego 85% pokryto z dofinansowania unijnego. Rys. 1.,,Cztery pory roku na Jurze plakat kampanii ródo: [dostp: ] 67

5 Rys. 2. Kampania Cztery pory roku na Jurze ródo: [dostp: ] Czstochowa jest promowana na lotniskach, gdzie s umieszczone kasetony promocyjne, wywietlane spoty reklamowe w systemie ekranów wizyjnych oraz dystrybuowane ulotki i foldery reklamowe. Dodatkow form dziaa promocyjnych w ramach tej kampanii s spoty promocyjne wywietlane w pocigach relacji Kraków Gówny lotnisko Kraków Balice (rys. 3). Czstochowa promowana jest take w ramach umów z innymi przewonikami regionalnymi. Wród najistotniejszych form promocyjnych na rodkach transportu (rys. 4) naley wymieni: reklam Czstochowy na autobusach kursujcych midzy centrum Katowic a lotniskiem Katowice Pyrzowice, reklam na busach kursujcych na trasie Czstochowa Katowice Pyrzowice, promocj portalu: na lokalnych rodkach transportu (tramwaje i autobusy MPK Czstochowa). Rys. 3. Kasetony promocyjne na polskich portach lotniczych ródo: [dostp: ] 68

6 Rys. 4. Promocja Czstochowy na rodkach komunikacji ródo: [dostp: ] Kampanie organizowane na midzynarodowych portach lotniczych i wykorzystujce rodki transportu publicznego maj za zadanie zareklamowa Czstochow wród jak najszerszego grona odbiorców. Ich zalet jest to, e docieraj do bardzo rónorodnego audytorium, czynic Czstochow i jej okolice rozpoznawalnymi poza granicami kraju PROMOCYJNE WYDARZENIA MEDIALNE Przy pomocy mediów ogólnopolskich Czstochowa promowana jest na terenie caego kraju, a prezentacja miasta w popularnych programach telewizyjnych pozwala dotrze z przekazem nie tylko do pielgrzymów i turystów, ale take do Polonii rozproszonej na caym wiecie. Czstochowa braa udzia w realizacji materiau promocyjnego do programów Dzie Dobry TVN i Wyjazdowa prognoza pogody stacji TVN, jak równie promowaa si przy okazji wspóorganizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski STRONGMAN rozgrywanych na Placu Biegaskiego i Arenie Czstochowa. W ramach cyklu Lato 2009, emitowanego przez telewizj TVP Kraków, pokazano materia promocyjny pt. Zosta duej w Czstochowie, bo warto. Czstochowa promowaa take swoj ofert kulturaln w programach Telewizji Polskiej S.A.: Jaka to melodia oraz Kawa czy herbata. Take w prasie powica si duo miejsca promocji Czstochowy. Artykuy promujce czstochowskie atrakcje oraz jurajskie walory zamieszczane s m. in. na amach: ogólnopolskich miesiczników, np. Familia, ogólnopolskich tygodników, np. Na ywo, kwartalnika Film, Art & Tourism, pisma polonijnego wydawanego w Wielkiej Brytanii - Dziennik Polski, regionalnych gazet, takich jak Gazeta Wyborcza, ycie Czstochowy, Dziennik Zachodni, Niedziela, wydawnictw rozrywkowych, np. wakacyjne wydanie Krzyówki Panoramiczne. Czstochowa jest inicjatorem oraz organizatorem wydarze i imprez majcych na celu promocj miasta na zewntrz oraz integracj spoecznoci lokalnej. Wród imprez cieszcych 69

7 si du popularnoci, majcych ogromny wpyw na promocj miasta w 2009 roku, naley wymieni: 50-lecie tramwajów w Czstochowie, 30-lecie I pielgrzymki Ojca witego Jana Pawa II do Ojczyzny, 100-lecie Wystawy Przemysu i Rolnictwa, rekonstrukcj bitwy pod Mokr, X dni Europejskiej Kultury Ludowej, kampani spoeczn KREWNIACY, Marsz Róowej Wsteczki. W ramach dwóch ostatnich akcji spoecznych miasto wspiera szczytny cel, a jednoczenie postrzegane jest jako zaangaowane spoecznie i troszczce si swych mieszkaców. Czstochowa prowadzi take akcje promocyjno-informacyjne podczas cyklicznych imprez. Do najwaniejszych z nich nale: Dni Czstochowy, Dni Samorzdu Terytorialnego (obchody obejmuj: Czstochowsk Noc Filmow, Piknik Samorzdowy na Promenadzie Czesawa Niemena oraz ogólnopolsk Pielgrzymk Samorzdu Terytorialnego na Jasn Gór), Midzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Midzynarodowy Festiwal Muzyki Majowa Nutka, obchody Dnia Papieskiego. Od dwóch lat organizowane s m.in. w zmodernizowanej czci III Alei Najwitszej Maryi Panny imprezy o charakterze targowym, tj. Festiwal Dobrego Smaku, boonarodzeniowe targi Gwiazdkowa Aleja, wito Palmy Wielkanocnej, Targi Wiosenne, Country nad Wart. Za spraw miejskiego konkursu Klimaty Czstochowy oraz wystawy Grand Press Photo pod koniec 2009 roku Czstochowa zyskaa miano stolicy fotografii. Wystaw powicon ciekawym miejscom w miecie, autorstwa lokalnych twórców, poczono w 2009 roku z wystaw zdj prasowych Grand Press Photo, nad która patronat sprawowa miesicznik powicony mediom i reklamie Press. Dziki takiemu dziaaniu Czstochowa zyskaa reklam w branowym czasopimie cieszcym si duym uznaniem czytelników. Corocznie w Czstochowie odbywaj si okolicznociowe wystawy promocyjne usytuowane w Urzdzie Miasta, Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica oraz w Alejach. Do ekspozycji, które odgrywaj najwiksz rol promocyjn, nale: Klimaty Czstochowy, Projekt Aleje, wiatowy Kongres Czstochowian, Jurajskie okolice promocja Miasta i Jury, Cracovia Sacra krakowska noc sakralna, podczas której prezentuje si Czstochow. Wystawy organizowane w miecie przycigaj mioników sztuki fotograficznej z caej Polski, przyczyniajc si bezporednio do promocji miasta PROMOCJA POPRZEZ WYDAWNICTWA I MATERIAY PROMOCYJNE Miasto realizuje polityk promocyjn w sposób bardzo rónorodny. Jednym z istotnych elementów tego procesu jest dziaalno wydawnicza. Obejmuje ona opracowywanie 70

8 i dystrybucj ulotek, broszur, folderów, które przeznaczone s dla mieszkaców miasta, turystów oraz pielgrzymów. Najbardziej istotne informacje z punktu widzenia funkcjonowania miasta, jego dziaa na polu kultury i sztuki, turystyki, organizacji czasu wolnego zamieszczane s w Informatorze Urzdu Miasta Czstochowy oraz w miesiczniku: Co, gdzie, kiedy w Czstochowie (rys. 5). Rys. 5. Czstochowskie wydawnictwa cykliczne ródo: [dostp: ] Publikacje promocyjne miasta Czstochowy (rys. 6) eksponuj jego walory turystyczne, kulturalne, eksponujc jednoczenie najwaniejszy obiekt zabytkowy, tj. Jasn Gór. Na przestrzeni ostatnich lat ukazay si nakadem Urzdu Miasta nastpujce publikacje: Czstochowa i okolice informator dla pielgrzymów i turystów, Zosta duej w Czstochowie, bo warto propozycje wycieczek folder tematyczny z 2009 roku wraz z folderem LATO Zosta duej w Czstochowie, bo warto tworzcy seri zawierajc letni ofert rekreacyjno-kulturaln, Cztery Pory Roku na Jurze w skad publikacji wchodzi folder, mapa, ulotka JuRajsko aktywni, Czstochowa zaprasza folder zdjciowy w jzyku polskim, angielskim, woskim, hiszpaskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim, Czstochowa to dobre miasto folder w wymienionych wczeniej jzykach, Czstochowa to dobre miasto pocztówka, Czstochowa to dobre miasto oraz Jasna Góra w zbiorach Muzeum Czstochowskiego teka grafik, Czstochowa to dobre miasto album, Czstochowa zaprasza oraz Jura zaprasza informatory turystyczne w jzyku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, woskim, hiszpaskim, rosyjskim i litewskim, Czstochowa zaprasza, Kaplica Matki Boskiej na Jasnej Górze, Czstochowa to dobre miasto - plakaty tematyczne, Czstochowa i okolice - informator dla turystów i pielgrzymów, 3 wiatowy Kongres Czstochowian 2009 pocztówka, Czstochowa to dobre miasto film promocyjny, 2 wiatowy Kongres Czstochowian wydawnictwo informacyjne, folder informacyjny Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, 71

9 Witamy w miecie. Welcome to city pyta CD/audio z utworami zespou Nefre, singiel zespou Nefre zawierajcy trzy utwory powicone Czstochowie, pyta CD z zarysem granic miasta, Czstochowa ulotka lotniskowa oraz banner informacyjny, Samorzd Energetycznie wiadomy ulotka informacyjna w postaci elektronicznej, plakaty informujce o imprezach oraz inicjatywach miejskich, takich jak: Dzie Samorzdu Terytorialnego, Dzie Papieski, Piknik Country nad Wart, konkurs Klimaty Czstochowy, kalendarze kieszonkowe i cienne ze zdjciami najbardziej urokliwych zaktków miasta. Rys. 6. Publikacje promocyjne Czstochowy ródo: [dostp: ] Czstochowa czynnie dziaa w stowarzyszeniu zrzeszajcym orodki kultu Maryjnego, dziki czemu materiay promocyjne o miecie znalazy si w midzynarodowej publikacji zewntrznej Shrines of Europe. Zewntrznymi materiaami promocyjnymi, zawierajcymi informacje o miecie, byy równie Encyklopedia polskiego Reggae i Ska oraz ogólnopolskie wakacyjne wydanie 100 krzyówek panoramicznych firmy Technopol. Na rys. 7 przedstawiono przykadowe wydawnictwa zewntrzne, na amach których pojawiy si materiay promujce Czstochow. Czstochowa bya take jednym z mecenasów pyty oraz projektu muzycznego Jest dobrze, powiconych pamici Jana Himilsbacha i Zdzisawa Maklakiewicza. Wspótwórc tego projektu bya grupa Habakuk. Przygotowane materiay promocyjne podlegay okrelonemu procesowi dystrybucji, którego celem byo dotarcie do jak najwikszej liczby odbiorców, stanowicych populacj potencjalnie zainteresowanych. Dystrybucj objto targi krajowe i zagraniczne, polskie i zagraniczne orodki informacji turystycznej (w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemczech, USA, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Wgrzech i we Woszech), lotniska krajowe, hotele. Punktem kolportau byy równie: Miejskie Centrum Informacji i Jasnogórskie Centrum Informacji. Materiay promocyjne przekazywane s równie regularnie okoo 160 organizatorom pielgrzymek z terenu caej Polski odwiedzajcych corocznie Czstochow i Jasn Gór. Wanym elementem promocji miasta, zawierajcym wszystkie istotne informacje w postaci elektronicznej, jest zespó infomatów (infokiosków), z których bezpatnie mog skorzysta wszyscy zainteresowani. Materiay promocyjne 72

10 przekazywane s równie szkoom, stowarzyszeniom, instytucjom, klubom sportowym, w zwizku z organizacj imprez lub wymian midzynarodow. Rys. 7. Wydawnictwa zewntrzne promujce Czstochow ródo: [dostp: ] Poza publikacjami miasto dysponuje take takimi materiaami promocyjnymi jak: pendrive y z napisem: dugopisy, parasole reklamowe, breloki do kluczy, pocztówki, koszulki, naklejki z herbem miasta, torby promocyjne z nadrukiem, materiay multimedialne, zapaki reklamowe i podkadki pod mysz. Miasto przygotowuje take multimedialne prezentacje powicone istotnym miejskim wydarzeniom. Takie multimedialne wizytówki miasta wydawane s w rónych jzykach. Na rys. 8 przedstawiono wybrane materiay promocyjne i multimedialne oferowane przez Czstochow. Bardzo znaczcym dziaaniem promocyjnym miasta byo wydanie przez Narodowy Bank Polski monety kolekcjonerskiej z Czstochow w ramach serii Miasta Polskie. Ponadto jednym z elementów upamitniajcych 100 rocznic Wystawy Przemysowo- Rolniczej, która odbya si w Czstochowie w 1909 roku, bya edycja lokalnego dukata zwanego czstochem, istotnego z punktu widzenia kolekcjonerskiego. Do dziaa promocyjnych, ksztatujcych wizerunek miasta, zaliczy naley równie uywanie herbu Miasta Czstochowy oraz obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta Czstochowy imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Uywanie herbu obwarowane jest szczególnymi zasadami ujtymi w zawartej umowie, okrelajcej prawa i obowizki stron wynikajce z uywania herbu SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ (MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (MSIT) WRAZ Z INFORMACJ WIZUALN NA OBSZARZE MIASTA) Miejski System Informacji Wizualnej stanowi przede wszystkim tablice informacyjne zlokalizowane w strategicznych miejscach miasta z punktu widzenia dostpnoci dla turystów i pielgrzymów, oznakowanie informacyjne cigów ulicznych oraz tablice informacyjne na budynkach, istotne dla prawidowej orientacji osób i pojazdów poruszajcych si po miecie. 73

11 Równie wane z punktu widzenia komunikacyjnej orientacji i dostpnoci struktury miejskiej byy plany miasta, rozmieszczone w 50 punktach na elementach tworzcych wiaty przystankowe. Rys. 8. Przykadowe materiay promocyjne Czstochowy ródo: [dostp: ] W ramach realizacji informacji wizualnej Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej na terenie Czstochowy rozmieszczono: 50 infomatów zawierajcych komplet danych w postaci elektronicznej informacji dotyczcej miasta, o charakterze bezpatnym i ogólnodostpnym, 32 tablice zbiorcze zawierajce plan miasta z legend, 47 supków z tabliczkami informacyjnymi dla pieszych, kierujcymi do znaczcych obiektów miasta, 31 tablic zawierajcych informacje o wanych obiektach miasta, 46 tablic przystankowych, 22 tablice informacyjne dla ruchu koowego. Spójnym elementem tego systemu byo wydanie w 2008 roku folderu informacyjnego, w którym opisano wszystkie elementy Wizualnego Systemu Informacyjnego Miasta. Istotn rol w tworzeniu spójnego Systemu Informacji Miejskiej odgrywaa moliwo uzyskania informacji na nonikach elektronicznych. W dobie powszechnej informatyzacji oraz dostpu do internetu, ten obszar promocji miasta wydaje si by niezwykle istotny. W zwizku z tym rozbudowano czstochowski portal turystyczny i przygotowano w nim baz danych zawierajc 3000 zwizych informacji dotyczcych funkcjonujcych instytucji, zabytków, orodków kultury, sportu, atrakcji turystycznych, bazy noclegowej itp. W celu zapoznania odbiorców z obszarem dziaalnoci samorzdu oraz podejmowanych inicjatyw przygotowano i wyeksponowano na terenie miasta wielkoformatowe wydruki promujce budow wielofunkcyjnej hali sportowej, przebudow Filharmonii Czstochowskiej, modernizacj cigu Alei Najwitszej Maryi Panny oraz organizacj Multicentrum. Portal funkcjonuje w jzyku polskim, angielskim, ukraiskim i litewskim, odwiedzaj go internauci z okoo siedemdziesiciu krajów. Portal posiadajcy rozleg zawarto informacyjn, oceniony zosta pozytywnie przez ankietowanych, z których ponad 60% stanowi aktywna wirtualnie spoeczno miasta. Badania opinii publicznej przeprowadzone zostay przez niezalen Agencj Badawcz REOPINION. Zgodnie z obowizujcymi przepisami obligatoryjnymi miasto prowadzi witryn informatyczn, która stanowi Biuletyn Informacji Publicznej. Zamieszcza si na niej wszelkie informacje dotyczce organu stanowicego, jakim jest Rada 74

12 Miasta, oraz organu wykonawczego, którym jest prezydent miasta. Obowizek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej dotyczy równie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, w myl zasady jawnoci podejmowania decyzji w yciu publicznym. Z informacji zamieszczanych w BIP korzysta rocznie ponad uytkowników MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI Miejskie Centrum Informacji mieci si w III Alei Najwitszej Maryi Panny, w bezporednim ssiedztwie parków podjasnogórskich. Lokalizacja taka w sposób pozytywny wpywa na realizowany obszar dziaa. MCI jest jednym z nowoczeniejszych w kraju centrów obsugi turystycznej miasta. Przystosowane jest do obsugi niepenosprawnych, wyposaenie stanowi infomat dotykowy oraz ekran telewizyjny, na którym zainteresowani zobacz informacje o aktualnych wydarzeniach w miecie oraz zapoznaj si z filmami promocyjnymi. Jednostka wyposaona jest przede wszystkim w kompletne materiay promocyjne Czstochowy, które ukazay si drukiem, w nakadach pozwalajcych realizowa w sposób cigy okrelone zadania. Centrum suy take pomoc przy rezerwacji miejsc noclegowych w miecie i jego okolicach, przy wynajmowaniu przewodników po miecie, Jasnej Górze oraz Jurze Krakowsko-Czstochowskiej. Pracownicy centrum czynnie uczestnicz w redagowaniu miesicznika Co, gdzie, kiedy w Czstochowie, zawierajcego szczegóowe informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych, majcych znaczenie dla turystów, ale równie dla spoecznoci lokalnej WSPÓPRACA Z ORGANIZACJAMI ORAZ STOWARZYSZENIAMI TURYSTYCZNYMI Najbardziej znaczc organizacj w miecie jest Czstochowska Organizacja Turystyczna, z któr wspópraca realizowana jest na bieco. Wspólne inicjatywy miasta i CzOT to prezentacja oferty turystycznej na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2008 w Poznaniu, Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2009 w Warszawie oraz XVIII Salonie Turystycznym. Miasto wspóorganizuje z Czstochowsk Organizacj Turystyczn imprezy, które wpisay si na stae w harmonogram inicjatyw promocyjnych realizowanych w Czstochowie i regionie. S to: wito Palmy Wielkanocnej poczone z konkursami Na witecznego mazurka i wielkanocn bab oraz Na najpikniejsz i najwysz palm wielkanocn, Targi Wiosenne promujce producentów i produkty subregionu pónocnego województwa lskiego, Festiwal Dobrego Smaku w ramach którego odbyy si pokazy kulinarne kuchni benedyktyskiej i Karola Okrasy, Jarmark Produktów Regionalnych oraz promocja turystyczna gmin arki, Olsztyn i Janów, boonarodzeniowe targi Gwiazdkowa Aleja, Piknik Napoleoski z historycznymi inscenizacjami biwaku wojsk napoleoskich na Promenadzie Niemena oraz rekonstrukcj bitwy z 1807 roku na Boniach Jasnogórskich. Czstochowa czynnie wspópracuje z organizacjami promujcymi walory turystycznokrajoznawcze regionu, tj. ze Zwizkiem Gmin Jurajskich, Komisj Turystyki Zwizku Miast Polskich oraz lskim Zwizkiem Gmin i Powiatów. Czstochowa to organizm miejski, w który nierozerwalnie wpisana jest Jasna Góra, wobec tego dziaania promocyjne realizowane przez suby miejskie oraz powoane do tego jednostki dotycz zarówno promocji miasta, jak i samego klasztoru jasnogórskiego. 75

13 2.7. PROMOCJA MIASTA NA TARGACH Miasto realizuje dziaania promocyjne za granic, majce na celu trafienie do jak najszerszej grupy docelowej potencjalnych turystów i pielgrzymów. Do najwaniejszych imprez midzynarodowych, na których Czstochowa przedstawiaa swoj ofert, nale targi o charakterze turystyki pielgrzymkowej Josp Fest w Rzymie, organizowane przez watykask organizacj Opera Romana Pellegrinaggi wraz z Urzdem Miasta Rzym. Czstochowa prezentowaa swoj ofert równie na targach: Ferien Messe w Wiedniu, BTL w Lizbonie, Holiday World Show w Dublinie, Vivattur w Wilnie, ITB w Berlinie, SITC w Barcelonie i Ukraine w Kijowie. Poza przedstawieniem swej ofert na wskazanych imprezach miasto miao okazj prezentacji przygotowanych materiaów w lokalnych mediach. Wymiernym efektem uczestnictwa w midzynarodowych imprezach byo nawizanie kontaktów z zagranicznymi orodkami turystycznymi. Dziaania promocyjne miasta w zakresie uczestnictwa w targach nie ograniczaj si jednak tylko do przedsiwzi midzynarodowych. Niezwykle istotne z uwagi na kompleksowo dziaa prowadzonych w tym obszarze byo uczestnictwo Czstochowy w krajowych targach turystycznych. Wskazano, e miasto i okolice mog stanowi miejsce atrakcyjnego pobytu, np. weekendowego. Miasto uczestniczyo w XV Midzynarodowych Targach Turystyki, Sprztu Turystycznego, eglarskiego i Sportowego GLOB 2009 w Katowicach, XIX Krakowskim Salonie Turystycznym w Krakowie, XIV Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2009 w Warszawie oraz XX Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2009 w Poznaniu. Stoiska czstochowskie na wyej wymienionych targach byy przygotowane i obsugiwane razem z Czstochowsk Organizacj Turystyczn PROMOCJA INWESTYCYJNA Czstochowa jest samorzdem, który dostrzega wag pozyskiwania inwestorów, tworzenia miejsc pracy i realizowania przedsiwzi inwestycyjnych w przemyle i usugach, dlatego dziaania promocyjne nie ograniczaj si jedynie do obszaru turystyki i pielgrzymowania. To prawie 250-tysiczne miasto musi myle perspektywicznie o swoim rozwoju spoeczno-gospodarczym. Dlatego suby miejskie przygotowuj materiay promocyjne, zachcajce do inwestowania w Czstochowie. Miasto pozyskao na realizacj tych zada rodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocj terenów inwestycyjnych w ramach projektu Czstochowa Good City for Good Business zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej miasta. Zakres merytoryczny projektu przewiduje udzia miasta w targach inwestycyjnych, 3 w kraju oraz 7 za granic. W ramach projektu wydano dwujzyczny folder informacyjny Czstochowa Good City for Good Business oraz przygotowano materiay promocyjne (rys. 9), takie jak dugopisy, pendrive y i pyty CD. Podstawowym celem projektu Czstochowa Good City for Good Business zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej miasta jest wzmocnienie atrakcyjnoci inwestycyjnej miasta, co jest zgodne z wieloletni Strategi Miasta, przewidujc rozwój przedsibiorczoci i innowacyjnoci gospodarki lokalnej w celu zapewnienia progresu gospodarczego. Harmonogram imprez midzynarodowych przewidywa udzia Czstochowy w: Midzynarodowych Targach Inwestycyjnych URBIS INVEST w Brnie, rodkowoeuropejskich Targach Nieruchomoci i Inwestycji CEPIF w Warszawie, EXPO REAL Midzynarodowych Targach Nieruchomoci Inwestycyjnych w Monachium, The International Property Market MIPIM w Cannes, Midzynarodowych Targach Inwestycji, Nieruchomoci I Finansów REFE we Wrocawiu, Midzynarodowych Targach Inwestycyjnych URBIS INvEST w Brnie, 76

14 rodkowoeuropejskich Targach Nieruchomoci i Inwestycji CEPIF w Warszawie, Midzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomoci REAL VIENNA w Wiedniu, EXPO REAL Midzynarodowych Targach Nieruchomoci Inwestycyjnych w Monachium, Midzynarodowych Targach Ofert Inwestycyjnych Barcelona Meeting Point w Barcelonie. Rys. 9. Materiay promocyjne promocja inwestycyjna ródo: [dostp: ] Realizacja projektu pozytywnie wpynie na osignicie celu, jakim jest wypromowanie Czstochowy jako prnie rozwijajcego si orodka o interesujcej pod wzgldem gospodarczym ofercie inwestycyjnej. Dziaania takie wpisuj si w strategi województwa lskiego w zakresie wzmacniania spójnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zaoenia projektu to tworzenie warunków sprzyjajcych wzrostowi konkurencyjnoci gospodarki opierajcej si na wiedzy i przedsibiorczoci, gwarantujcej wzrost zatrudnienia oraz rozwój spoeczno-gospodarczy. Zasady promocji okrelone w dokumentach województwa lskiego przewiduj, e wszystkie materiay promocyjne musz zawiera okrelone wielkoci i ukadem znaki graficzne loga, oraz napisy informacyjne. Dane o dziaaniach realizowanych w ramach projektu bd zamieszczone w dwóch sponsorowanych artykuach na amach prasy lokalnej, a biece informacje dotyczce inicjatywy uzupeniane bd w informatorach miejskich oraz na stronie internetowej Czstochowa realizuje równie projekt Good City for Good Business zainwestuj w Czstochowie, wspófinansowany ze rodków lskiego Urzdu Marszakowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest promocja czstochowskich terenów inwestycyjnych podczas targów krajowych, zagranicznych oraz misji gospodarczych. Podstawowym zaoeniem projektu jest prezentacja walorów inwestycyjno-gospodarczych miasta. Niezbdne jest do tego zwikszenie aktywnoci w obszarze przygotowania i promocji ofert inwestycyjnych pod zagospodarowanie przemysowe, usugowe oraz turystyczne, gwarantujcych odpowiednie wypromowanie najwaniejszych projektów inwestycyjnych wród inwestorów i potencjalnych partnerów 77

15 strategicznych. Dziaania takie bd prowadzone równie w trakcie misji i targów inwestycyjnych, poprzez bezporedni kontakt z inwestorami. Szczególn rol ma odegra take uczestnictwo miasta w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Oferta inwestycyjna obejmuje 8 kompleksów inwestycyjnych, bdcych wasnoci gminy, 360 ha gruntów Agencji Rozwoju Przemysu oraz 100 ha RSP Rzsawa. Projekt przewiduje: 1. Udzia miasta w nastpujcych targach midzynarodowych: URBIS INVEST w Brnie, EXPO REAL w Monachium, Cityscape w Dubaju, Barcelona Meeting Point w Barcelonie, CIFIT w Xiamen, MIPIM w Cannes, 2. Udzia miasta w misjach gospodarczych w Ameryce Pónocnej, Chinach, na Bliskim i rodkowym Wschodzie, w Rosji i Europie, 3. Przygotowanie materiaów informacyjno-promocyjnych w postaci: pyt CD, pendrive ów, filmu promocyjnego, foldera propozycji terenów inwestycyjnych w jzykach polskim i angielskim oraz aktówek, dugopisów i innych materiaów z logo projektu. Projekt przewiduje przygotowanie, prezentacj i dystrybucj 10 rodzajów materiaów reklamowo-promocyjnych. Beneficjent zobowizany jest do przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie lokalnej i internecie. Zaoeniem projektu jest rozszerzenie kontaktów z potencjalnymi inwestorami i zainteresowanie ich ofert inwestycyjn miasta jako jednostki otwartej i przygotowanej do wspópracy w obszarze aktywizacji spoeczno-gospodarczej oraz turystycznej. Bezporednim celem podjtej inicjatywy jest zwikszenie poziomu inwestowania w Czstochowie. Oczekuje si pozyskania inwestorów lub strategicznych partnerów biznesowych dla przygotowanych priorytetowych projektów inwestycyjnych miasta, tj. realizacji Centrum Kongresowo-Wystawienniczego, Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku na Lisicu oraz infrastruktury towarzyszcej Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. ulowej. Zaoenia i cele projektu odpowiadaj zapisom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata w zakresie wzrostu konkurencyjnoci regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjnoci i przedsibiorczoci. W celu zachcenia inwestorów do podejmowania inicjatyw i korzystania z przygotowanej oferty Miasto Czstochowa musi nieprzerwanie kontynuowa dziaania okrelone w projekcie, a przede wszystkim: uczestniczy w misjach i targach inwestycyjnych, aktualizowa informacje o ofertach inwestycyjnych w prasie i internecie, informowa o zamierzeniach realizowanych na terenie miasta i regionu przez partnerów zewntrznych, take w partnerstwie publiczno-prywatnym, promowa ofert inwestycyjn za pomoc dostpnych narzdzi promocyjnych, pozyskiwa nowe tereny inwestycyjne dla Czstochowy. Wszystkie wskazane dziaania maj na celu zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej Czstochowy i regionu oraz wzrost aktywnoci gospodarczej miasta. 78

16 PODSUMOWANIE Kompleksowe dziaania promocyjne i zwizane z tym wydatkowane rodki postrzega naley jako inwestycj generujc zrównowaony rozwój w obszarze gospodarki, usug, kultury i turystyki oraz skutkujc pozytywnymi zmianami w przyszoci. Dziki realizacji takiego zaoenia, którego podstaw jest spoeczna odpowiedzialno samorzdu za jako ycia mieszkaców, dobro turystów i inwestorów, Czstochowa postrzegana jest pozytywnie na arenie lokalnej, krajowej i midzynarodowej. Wadze miasta s wiadome koniecznoci zmian w polityce marketingowej i lepszego dostosowywania oferty do oczekiwa interesariuszy. Podstawow cech dziaa promocyjnych jest ich integracja, a wic czenie inicjatyw na rónych poziomach, poczwszy od skadowych promocji mix, nastpnie rodków i form promocji, koczc na integracji treci i wygldu komunikatów promocyjnych 42. Szeroki wachlarz wykorzystywanych narzdzi promocyjnych jest niezbdny do tego, aby dana jednostka terytorialna docieraa z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców, mieszkajcych, wypoczywajcych czy inwestujcych w danym miejscu, a wic bezporednio zainteresowanych jego rozwojem, a take podmiotów, które mog przekazywa pozytywne opinie o danym miejscu, np. mediów, osób publicznych, polityków itd. Wyrónienia otrzymywane przez Czstochow w rozmaitych rankingach jednostek terytorialnych, na targach, wystawach i konkursach dowodz, e wadze Miasta Czstochowa waciwie realizuj zaoenia efektywnej polityki promocyjnej w ramach marketingu terytorialnego. LITERATURA 1. Klisiski J., Widera Z., Marketing samorzdu terytorialnego-aspekty lokalne, Wydawnictwo Unikat 2, Katowice Ksiga Cytatów, Modern Marketing magazyn innowacji marketingowych, na: [dostp: ], za: D. Iacobucci, Kellogg on Marketing: The Kellogg Marketing Faculty Northwestern University, John Wiley & Sons Inc, Marks M., Typy dziaa promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich, [w:] Marketing terytorialny. red. T. Markowski, Studia KPZK tom CXII, Polska Akademia Nauk, Warszawa Pabian A., Promocja. Nowoczesne rodki i formy, Difin, Warszawa Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Klowers Polska-OFICYNA, Warszawa SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1.,,Cztery pory roku na Jurze plakat kampanii Rysunek 2. Kampania Cztery pory roku na Jurze Rysunek 3. Kasetony promocyjne na polskich portach lotniczych. Rysunek 4. Promocja Czstochowy na rodkach komunikacji. Rysunek 5. Czstochowskie wydawnictwa cykliczne Rysunek 6. Publikacje promocyjne Czstochowy Rysunek 7. Wydawnictwa zewntrzne promujce Czstochow Rysunek 8. Przykadowe materiay promocyjne Czstochowy Rysunek 9. Materiay promocyjne promocja inwestycyjna 42 A. Pabian, Promocja. Nowoczesne rodki i formy, Difin, Warszawa 2008, s

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Katowice, 30 grudnia 2011 r. SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU "ŚLĄSKIE.POZYTYWNA ENERGIA. PROMOCJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA TARGACH KRAJOWYCH WRAZ Z PUBLIKACJĄ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

!"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&'

!#$%&'()*+,,-*.+,.+.*,/(!#$%&'()*+(*$(,&' !"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&' Kim jeste!my? 02 PMI (Project Management Institute) to wiod!ca mi"dzynarodowa organizacja non-profit zrzeszaj!ca profesjonalistów z dziedziny zarz!dzania projektami.

Bardziej szczegółowo

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne.

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne. 2009-2013 Sekcja ds. Turystyki Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na promocji walorów turystycznych Północnych Kaszub. W tym celu stworzono w Stowarzyszeniu Sekcję ds. Turystyki. Tworzą ją osoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Potencjał województwa lubuskiego szansą dla rozwoju Położenie -przy zachodniej granicy Polski Wyjątkowe bogactwo przyrodnicze -liczne lasy ijeziora Dobra dostępność

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6

www.ceestahc.org Barbara Daniel 1 z 6 Katowice, 9 grudnia 00 jest Województwo Śląskie na lata 009-0 Barbara Daniel z 6 KIERUNKI RESTRUKTURYZAJI samodzielnych publicznych zakadów opieki zdrowotnej, dla których organem zaoycielskim jest Województwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 239/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 marca 2006 roku. w sprawie zada w zakresie promocji miasta na 2006 rok.

ZARZDZENIE NR 239/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 marca 2006 roku. w sprawie zada w zakresie promocji miasta na 2006 rok. ZARZDZENIE NR 239/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie zada w zakresie promocji miasta na 2006 rok. Na podstawie 23 pkt.4 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 października 2004 r. Nasz znak: OR VI.0036/2-88/04 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXIV Sesji Sejmiku

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau

PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau PLOT WSPÓŁPRACA Z GMINAMI Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Poznan Convention Bureau ORGANIZACJA WYSTĄPIEŃ TARGOWYCH I PREZENTACJI ITB Międzynarodowa Giełda Turystyczna w Berlinie, marzec Glob

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Oferta reklamy na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice WSTĘP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice to jeden z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. W roku 2012 korzystało z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu promocyjnego tymrazem ŚLĄSKIE. Promocja turystyczna na targach krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów

Podsumowanie projektu promocyjnego tymrazem ŚLĄSKIE. Promocja turystyczna na targach krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów Podsumowanie projektu promocyjnego tymrazem ŚLĄSKIE. Promocja turystyczna na targach krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów promocyjnych i informacyjnych 1 Lider projektu: Partnerstwo Śląska

Bardziej szczegółowo

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Synonimy Marketing w samorządzie terytorialnym Marketing usług publicznych Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Marketing usług terytorialnych Marketing miasta Marketing miejsca Marketing komunalny Założenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Oferta Mediów studenckich

Oferta Mediów studenckich Oferta Mediów studenckich dla Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Jednym z celów dzia!alno"ci Mediów jest promowanie ciekawych projektów i wydarze#. Z punktu widzenia organizatora kluczow$ kwesti$

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA Województwem Podlaskim, Beneficjentem Projektu Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, Partnerem Projektu,

UMOWA PARTNERSKA Województwem Podlaskim, Beneficjentem Projektu Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, Partnerem Projektu, UMOWA PARTNERSKA Niniejsza Umowa Partnerska zawarta jest w Białymstoku pomiędzy Województwem Podlaskim, zwanym dalej Beneficjentem Projektu, adres ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011"

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011 Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011" Zapraszamy na Roztocze! Projekt współpracy Lokalnych Grup Działania jako PRODUKT MARKOWY, podnoszący atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie. o nas oferta Klienci realizacje wsparcie marketingowe jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK JOB DAYS 2012

BIAŁYSTOK JOB DAYS 2012 BIAŁYSTOK JOB DAYS 2012 OFERTA TARGOWA Spis treści Zaproszenie do współpracy... 3 Informacje organizacyjne... 4 Korzyści dla wystawców... 4 Promocja targów... 5 Oferta uczestnictwa... 6 Organizatorzy...

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy zawodu: 342[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[01]-01-142 Czas trwania egzaminu: 180 minut

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu

nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddzia Terenowy w Przemylu Organizacja Samorzdu Zawodowego Przedsibiorców. Zakres dziaalnoci oparty jest

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 1 Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki Widok ekspozycji Malarstwo polskie XXI wieku, foto Zachęta Zachęta 2 Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Narodowa Galeria Sztuki to największa i najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKO Y

KONCEPCJA PRACY SZKO Y KONCEPCJA PRACY SZKOY ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM KoncepcjaPracySzkozostaopracowanaprzezzespóskadzie: J.Chmielecka,D.Jankiewicz,P.Kalinowski,E.Wojtania przyjtadorealizacjiuchwaradypedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE

FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE Festiwal Hommage á Kieślowski 2013 MARKETINGOWY POTENCJAŁ

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW 2 0 1 6 6-7 sierpnia Spływ 500 KAJAKÓW w skrócie: wyjątkowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne o bardzo rozwojowym charakterze dotychczas 3 edycje spływu; stale rosnąca

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM Katowice, 09.03.2010 r. Promocja regionu Historia 2005

Bardziej szczegółowo

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce Szlak Zabytków Techniki należy od stycznia 2010 r. do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI jest tematycznym,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo