REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą imed24 S.A. (dalej: imed24). 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Medyczne imed24 (dalej: imed24). Niniejszy regulamin organizacyjny określa: 1. Miejsce udzielania świadczeń; 2 2. Cele i zadania podmiotu leczniczego imed24; 3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 4. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi; 5. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego imed24; 6. Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania; 7. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych: 8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi; 9. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz pobierania opłat za jej udostępnianie; 10. Wysokość opłat oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych. Miejsce udzielania świadczeń 3 1. imed24 udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, pod adresem: Al. Jana Pawła II 41f, Kraków. 2. Udzielanie przez imed24 ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych może odbywać się także w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub w miejscu pobytu pacjenta.

2 Cele i zadania podmiotu leczniczego imed Celem imed24 jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. 2. Do zadań imed24 należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 5 1. imed24 prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 2. Zakres świadczeń udzielanych przez imed24 obejmuje: a) badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, b) konsultacje lekarskie w ramach specjalności określonych w 8 niniejszego Regulaminu, c) zabiegi medyczne wykonywane w poradni stomatologicznej i poradni chirurgii stomatologicznej, a także w ramach gabinetów zabiegowych. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi 6 1. imed24 jest kierowany przez Zarząd imed24 S.A., zwany/a dalej Kierownikiem imed Kierownik imed24 wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz. 3. Kierownik imed24 kieruje podmiotem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu, z zastrzeżeniem ust Kierownik imed24 może powoływać kierowników poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych. 5. W przypadku powołania kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych, Kierownik imed24 określi zakres ich obowiązków oraz udzieli im stosownych pełnomocnictw i upoważnień. 6. Zarząd imed24 S.A. upoważnia Dyrektora Centrum Medycznego imed24 do podejmowania w jego imieniu decyzji związanych z bieżącą działalnością imed24, w tym w szczególności do: 1) Zarządzania personelem imed24, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób, 2) Zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych, za wyjątkiem Regulaminu Organizacyjnego imed24.

3 Struktura organizacyjna 7 1. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego tworzą: Centrum Medyczne imed24 jako jednostka organizacyjna wraz z komórkami organizacyjnymi: 1) Punkt szczepień 2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 3) Poradnia chorób wewnętrznych 4) Poradnia chorób metabolicznych 5) Poradnia alergologiczna 6) Poradnia diabetologiczna 7) Poradnia endokrynologiczna 8) Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna 9) Poradnia andrologiczna 10) Poradnia gastroenterologiczna 11) Poradnia hepatologiczna 12) Poradnia geriatryczna 13) Poradnia hematologiczna 14) Poradnia immunologiczna 15) Poradnia kardiologiczna 16) Poradnia nadciśnienia tętniczego 17) Poradnia chorób naczyń 18) Poradnia nefrologiczna 19) Poradnia medycyny pracy 20) Poradnia dermatologiczna 21) Poradnia genetyczna 22) Poradnia neurologiczna 23) Poradnia leczenia bólu 24) Poradnia onkologiczna 25) Poradnia pulmonologiczna 26) Poradnia reumatologiczna 27) Poradnia chorób zakaźnych 28) Poradnia chorób tropikalnych 29) Poradnia medycyny sportowej 30) Poradnia pediatryczna 31) Poradnia neonatologiczna 32) Poradnia ginekologiczno-położnicza 33) Poradnia ginekologiczna 34) Poradnia profilaktyki chorób piersi 35) Poradnia laktacyjna 36) Poradnia chirurgii ogólnej 37) Poradnia proktologiczna 38) Poradnia chirurgii ręki 39) Poradnia neurochirurgiczna 40) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

4 41) Poradnia osteoporozy 42) Poradnia preluksacyjna 43) Poradnia okulistyczna 44) Poradnia otolaryngologiczna 45) Poradnia logopedyczna 46) Poradnia urologiczna 47) Poradnia zdrowia psychicznego 48) Poradnia psychologiczna 49) Poradnia stomatologiczna 50) Poradnia ortodontyczna 51) Poradnia protetyki stomatologicznej 52) Poradnia chirurgii stomatologicznej 53) Punkt pobrań materiałów do badań 54) Pracownie USG 55) Pracownia tomografii komputerowej 56) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 57) Pracownia rezonansu magnetycznego 58) Pracownia pantomografii 59) Pracownia mammografii 60) Pracownia densytometrii 61) Pracownia endoskopii Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania 8 1. Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych. 2. Do zadań Punktu szczepień należy w szczególności planowanie szczepień oraz wykonywanie szczepień według ustalonego kalendarza u dorosłych i dzieci, przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek. 3. Do zadań Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego należy w szczególności wykonywanie zabiegów i badań, iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, pomiar ciśnienia tętniczego. 4. Do zadań poradni określonych w 8 ust. 1 pkt 3 52 należy w szczególności planowanie i realizowanie opieki medycznej, w tym diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie specjalistyczne. 5. Do zadań Punktu pobrań materiałów do badań należy w szczególności pobieranie krwi do badań analitycznych. 6. Do zadań pracowni określonych w 8 ust. 1 pkt należy realizowanie działalności medycznej w zakresie diagnostyki obrazowej Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne imed24 oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu

5 leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjnogospodarczym. 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Kierownik imed24 bądź inne osoby wyznaczone przez Kierownika. 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych imed24 organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń. 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu bądź innym miejscu pobytu pacjenta. 3. Rejestracja pacjentów odbywa się w następujących formach, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, przy użyciu strony internetowej Centrum Medycznego imed24 lub telefonicznie - z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. 5. Udzielenie świadczenia zdrowotnego jest możliwe wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany - w recepcji Centrum Medycznego imed24 i okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem. 6. imed24 nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie. 7. Lekarze imed24 kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników. 8. Lekarze imed24 kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi imed24 w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

6 2. imed24 oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy: a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 3. imed24 udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie imed24 prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń. 2. imed24 udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1: a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona do tego przez pacjenta za życia; b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli; e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; i) zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;

7 j) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; k) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy; l) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego imed24 lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zostały określone w cenniku usług Centrum Medycznego imed Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań są udostępniane osobom, o których mowa w 12 ust. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego imed24, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych imed24 może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie. 2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie, w razie zawarcia przez imed24 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, imed24 nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów. 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. 4. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego. Cennik stanowiący załącznik do ww. Regulaminu Organizacyjnego podlega bieżącej aktualizacji przez Dyrektora Centrum Medycznego imed24 i nie wymaga przyjmowania stosownych uchwał zarządu Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania. 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia. 5. imed24 nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Kierownika i wchodzi w życie z dniem podpisania. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego imed24 S.A. (cennik usług)

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego imed24 S.A. (cennik usług) Obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r. Nazwa świadczenia zdrowotnego Cena alergologiczna konsultacja 140 alergologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 alergologiczna konsultacja - recepta 80 alergolog - odczulanie 150 alergologiczna dziecięca konsultacja 140 alergologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 alergologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 chirurgiczna ogólna konsultacja 140 chirurgiczna ogólna konsultacja - kolejna wizyta 130 chirurgiczna ogólna konsultacja - recepta 80 chirurgiczna dziecięca konsultacja 140 chirurgiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 chirurgiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 chirurgiczna naczyniowa konsultacja 140 chirurgiczna naczyniowa konsultacja - kolejna wizyta 130 chirurgiczna naczyniowa konsultacja - recepta 80 dermatologiczna konsultacja 140 dermatologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 dermatologiczna konsultacja - recepta 80 dermatologiczna dziecięca konsultacja 140 dermatologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 dermatologiczna dziecięca konsultacja - wizyta 110 diabetologiczna konsultacja 140 diabetologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 diabetologiczna konsultacja - recepta 80 endokrynologiczna konsultacja 140 endokrynologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 endokrynologiczna konsultacja - recepta 80 endokrynologiczna dziecięca konsultacja 140 endokrynologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130

10 endokrynologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 gastroenterologiczna konsultacja 140 gastroenterologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 gastroenterologiczna konsultacja - recepta 80 gastroenterologiczna dziecięca konsultacja 140 gastroenterologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 gastroenterologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 ginekologiczna konsultacja 140 ginekologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 ginekologiczna konsultacja - recepta 80 ginekologiczna konsultacja - prowadzenie ciąży 140 ginekologiczna konsultacja - prowadzenie ciąży - kolejna wizyta 130 ginekologiczna konsultacja - prowadzenie ciąży - recepta 80 hepatologiczna konsultacja 140 hepatologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 hepatologiczna konsultacja - recepta 80 internistyczna konsultacja 130 internistyczna konsultacja - kolejna wizyta 110 internistyczna konsultacja - recepta 80 kardiologiczna konsultacja 140 kardiologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 kardiologiczna konsultacja - recepta 80 kardiologiczna dziecięca konsultacja 140 kardiologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 kardiologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 laryngologiczna konsultacja 140 laryngologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 laryngologiczna konsultacja - recepta 80 medycyna sportowa - konsultacja 140 medycyna sportowa - konsultacja - kolejna wizyta 130 medycyna sportowa - konsultacja - recepta 80 nefrologiczna konsultacja 150 nefrologiczna konsultacja - kolejna wizyta 140 nefrologiczna konsultacja - recepta 80 neurologiczna konsultacja 140 neurologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 neurologiczna konsultacja - recepta 80 okulistyczna konsultacja 140 okulistyczna konsultacja - kolejna wizyta 130 okulistyczna konsultacja - recepta 80 okulistyczna dziecięca konsultacja 140 okulistyczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 okulistyczna dziecięca konsultacja - recepta 80 onkologiczna konsultacja 150 onkologiczna konsultacja - kolejna wizyta 140 onkologiczna konsultacja - recepta 80 ortopedyczna konsultacja 150 ortopedyczna konsultacja - kolejna wizyta 140 ortopedyczna konsultacja - recepta 80

11 orzeczenie na broń 350 pediatryczna konsultacja - dzieci chore 140 pediatryczna konsultacja - dzieci chore - kolejna wizyta 130 pediatryczna konsultacja - dzieci chore - recepta 80 pediatryczna konsultacja - dzieci zdrowe 140 pediatryczna konsultacja - dzieci zdrowe - kolejna wizyta 130 pediatryczna konsultacja - dzieci zdrowe - recepta 80 pediatryczna konsultacja - kwalifikacja do szczepienia / testów alergicznych 50 porada laktacyjna 50 proktologiczna konsultacja 140 proktologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 proktologiczna konsultacja - recepta 80 psychiatryczna konsultacja 140 psychiatryczna konsultacja - kolejna wizyta 130 psychiatryczna konsultacja - recepta 80 psychologiczna konsultacja 140 psychologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 psychologiczna dziecięca konsultacja 140 psychologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 pulmonologiczna konsultacja 140 pulmonologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 pulmonologiczna konsultacja - recepta 80 pulmonologiczna dziecięca konsultacja 140 pulmonologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 pulmonologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 rehabilitacja - konsultacja 140 rehabilitacja - konsultacja - kolejna wizyta 130 rehabilitacja dziecięca (do 5 r.ż.) - zabieg 110 reumatologiczna konsultacja 140 reumatologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 reumatologiczna konsultacja - recepta 80 urologiczna konsultacja 140 urologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 urologiczna konsultacja - recepta 80 hipertensjologiczna konsultacja 140 hipertensjologiczna konsultacja- kolejna wizyta 130 hipertensjologiczna konsultacja - recepta 80 geriatra konsultacja 140 geriatra konsultacja- kolejna wizyta 130 geriatra recepta 80 poradnia leczenia bólu konsultacja 140 poradnia leczenia bólu konsultacja - kolejna wizyta 130 poradnia leczenia bólu recepta 80 endokrynologiczno-ginekologiczna konsultacja 140 endokrynologiczno-ginekologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 endokrynologiczno-ginekologiczna recepta 80 androlog konsultacja 140 androlog konsultacja - kolejna wizyta 130 androlog recepta 80

12 lekarz chorób zakaźnych konsultacja 140 lekarz chorób zakaźnych konsultacja - kolejna wizyta 130 lekarz chorób zakaźnych recepta 80 lekarz medycyny tropikalnej konsultacja 140 lekarz medycyny tropikalnej konsultacja - kolejna wizyta 130 lekarz medycyny tropikalnej recepta 80 immunolog konsultacja 140 immunolog konsultacja - kolejna wizyta 130 immunolog recepta 80 neonatolog konsultacja 140 neonatolog konsultacja - kolejna wizyta 130 neonatolog recepta 80 Poradnia chirurgii ręki konsultacja 140 Poradnia chirurgii ręki konsultacja - kolejna wizyta 130 Poradnia chirurgii ręki recepta 80 Neurochirurg konsultacja 140 Neurochirurg konsultacja - kolejna wizyta 130 Neurochirurg recepta 80 Poradnia osteoporozy konsultacja 140 Poradnia osteoporozy konsultacja - kolejna wizyta 130 Poradnia osteoporozy recepta 80 Poradnia preluksacyjna konsultacja 140 Poradnia preluksacyjna konsultacja - kolejna wizyta 130 Poradnia preluksacyjna recepta 80 Logopeda konsultacja 140 Logopeda konsultacja - kolejna wizyta 130 Logopeda recepta 80 alergologiczna konsultacja MP 60 chirurgiczna ogólna konsultacja MP 60 chirurgiczna naczyniowa konsultacja MP 60 dermatologiczna konsultacja MP 60 diabetologiczna konsultacja MP 60 endokrynologiczna konsultacja MP 60 gastroenterologiczna konsultacja MP 60 ginekologiczna konsultacja MP 60 hepatologiczna konsultacja MP 60 internistyczna konsultacja MP 60 kardiologiczna konsultacja MP 60 laryngologiczna konsultacja MP 60 medycyna sportowa - konsultacja MP 60 nefrologiczna konsultacja MP 60 neurologiczna konsultacja MP 60 okulistyczna konsultacja MP 60 onkologiczna konsultacja MP 60 ortopedyczna konsultacja MP 60 proktologiczna konsultacja MP 60 psychiatryczna konsultacja MP 60 psychologiczna konsultacja MP 60 pulmonologiczna konsultacja MP 60

13 rehabilitacja - konsultacja MP 60 reumatologiczna konsultacja MP 60 urologiczna konsultacja MP 60 hipertensjologiczna konsultacja MP 60 poradnia leczenia bólu konsultacja MP 60 lekarz chorób zakaźnych konsultacja MP 60 immunolog konsultacja MP 60 Poradnia chirurgii ręki konsultacja MP 60 Neurochirurg konsultacja MP 60 Logopeda konsultacja MP 60 Rtg barku / ramienia - osiowe lewego 35 Rtg barku / ramienia - osiowe prawego 35 Rtg barku / ramienia - osiowe obu 50 Rtg barku / ramienia AP + bok lewego 50 Rtg barku / ramienia AP + bok prawego 50 Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie porównawcze 85 Rtg barku / ramienia AP lewego 35 Rtg barku / ramienia AP prawego 35 Rtg barku / ramienia AP obu - zdjęcie porównawcze 50 Rtg barku AP + osiowe 50 Rtg czaszki oczodoły 35 Rtg czaszki PA + bok 30 Rtg czaszki PA+bok+podstawa 45 Rtg czaszki podstawa 30 Rtg czaszki półosiowe wg Orleya 35 Rtg czaszki siodło tureckie 30 Rtg czaszki styczne 30 Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego 45 Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego 45 Rtg czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych 70 Rtg jamy brzusznej inne 35 Rtg jamy brzusznej na leżąco 40 Rtg jamy brzusznej na stojąco 40 Rtg klatki piersiowej 40 Rtg klatki piersiowej + bok 55 Rtg klatki piersiowej bok z barytem 35 Rtg klatki piersiowej inne 40 Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem 65 Rtg klatki piersiowej tarczycy. tchawicy 40 Rtg kolana A-P + bok lewego 55 Rtg kolana A-P + bok prawego 55 Rtg kolana A-P + bok obu 60 Rtg kości krzyżowej i guzicznej 45 Rtg kości skroniowych wg Schullera/ Steversa 65 Rtg kości śródstopia 40 Rtg kości udowej A-P + bok lewej 45 Rtg kości udowej A-P + bok prawej 45 Rtg kości łódeczkowatej lewej 35 Rtg kości łódeczkowatej prawej 35

14 Rtg całego kręgosłupa AP na stojąco 100 Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok 130 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 45 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos 75 Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok 40 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy 45 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok 45 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok medycyna lotnicza 45 Rtg kręgosłupa piersiowego 45 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok 45 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos 75 Rtg kręgosłupa piersiowego bok 40 Rtg kręgosłupa piersiowego skosy 45 Rtg kręgosłupa szyjnego 45 Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok 45 Rtg kręgosłupa szyjnego bok 40 Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje) 65 Rtg kręgosłupa szyjnego skosy 45 Rtg krtani 40 Rtg miednicy i stawów biodrowych 40 Rtg mostka AP 30 Rtg mostka/boczne klatki piersiowej 30 Rtg nadgarstka boczne - lewego 30 Rtg nadgarstka boczne - prawego 30 Rtg nadgarstka boczne - obu 40 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos lewego 40 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos prawego 40 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos obu 45 Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos 45 Rtg nosa boczne 40 Rtg noso - gardła 40 Rtg obojczyka lewego 35 Rtg obojczyka prawego 35 Rtg oczodołów + boczne (2 projekcje) 45 Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos lewej 40 Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos prawej 40 Rtg palec/palce PA + bok / skos lewej ręki 40 Rtg palec/palce PA + bok / skos prawej ręki 40 Rtg palec/palce PA + bok / skos obu rąk 45 Rtg pięty + osiowe 40 Rtg pięty boczne 40 Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne 35 Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego 45 Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego 45 Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu 55 Rtg przedramienia lewego AP + bok 40 Rtg przedramienia prawego AP + bok 40 Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok 50 Rtg przełyku, żołądka i 12 cy 110

15 Rtg ręki bok- lewa 30 Rtg ręki bok- prawa 30 Rtg ręki PA lewa 30 Rtg ręki PA prawa 30 Rtg ręki PA obu 45 Rtg ręki wiek kostny 60 Rtg rzepki osiowe lewej 50 Rtg rzepki osiowe prawej 50 Rtg rzepki osiowe obu 55 Rtg rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach 55 Rtg rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach 70 Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - PA 45 Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - skosy 45 Rtg stawu biodrowego AP lewego 45 Rtg stawu biodrowego AP prawego 45 Rtg stawu biodrowego AP obu 55 Rtg stawu biodrowego osiowe lewego 45 Rtg stawu biodrowego osiowe prawego 45 Rtg stawu kolanowego boczne 40 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok lewego 45 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok prawego 45 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu 50 Rtg stóp AP (porównawczo) 40 Rtg stopy AP + bok/skos lewej 40 Rtg stopy AP + bok/skos prawej 40 Rtg stopy AP + bok/skos obu 50 Rtg szyi bok 40 Rtg twarzoczaszki 30 Rtg uda + podudzia 70 Rtg ząb obrotnika 30 Rtg zatok przynosowych 40 Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach 35 Rtg żuchwy 40 Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok 45 Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok 45 Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok 50 Rtg łopatki lewej 30 Rtg łopatki prawej 30 Mammografia 70 Rtg barku / ramienia - osiowe lewego MP 30 Rtg barku / ramienia - osiowe obu MP 50 Rtg barku / ramienia - osiowe prawego MP 30 Rtg barku / ramienia AP + bok lewego MP 50 Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie porównawcze MP 80 Rtg barku / ramienia AP + bok prawego MP 50 Rtg barku / ramienia AP lewego MP 30 Rtg barku / ramienia AP obu - zdjęcie porównawcze MP 50 Rtg barku / ramienia AP prawego MP 30 Rtg barku AP + osiowe MP 50

16 Rtg czaszki oczodoły MP 30 Rtg czaszki PA + bok MP 30 Rtg czaszki PA+bok+podstawa MP 40 Rtg czaszki podstawa MP 30 Rtg czaszki półosiowe wg Orleya MP 30 Rtg czaszki siodło tureckie MP 30 Rtg czaszki styczne MP 30 Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego MP 40 Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego MP 40 Rtg czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych MP 65 Rtg jamy brzusznej inne MP 30 Rtg jamy brzusznej na leżąco MP 35 Rtg jamy brzusznej na stojąco MP 35 Rtg klatki piersiowej MP 35 Rtg klatki piersiowej + bok MP 50 Rtg klatki piersiowej bok z barytem MP 30 Rtg klatki piersiowej inne MP 35 Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem MP 60 Rtg klatki piersiowej tarczycy. tchawicy MP 35 Rtg kolana A-P + bok lewego MP 50 Rtg kolana A-P + bok obu MP 55 Rtg kolana A-P + bok prawego MP 50 Rtg kości krzyżowej i guzicznej MP 40 Rtg kości skroniowych wg Schullera/ Steversa MP 60 Rtg kości śródstopia MP 35 Rtg kości udowej A-P + bok lewej MP 40 Rtg kości udowej A-P + bok prawej MP 40 Rtg kości łódeczkowatej lewej MP 30 Rtg kości łódeczkowatej prawej MP 30 Rtg całego kręgosłupa AP na stojąco MP 90 Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok MP 120 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok MP 40 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos MP 70 Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok MP 35 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy MP 40 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok MP 40 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok medycyna lotnicza MP 40 Rtg kręgosłupa piersiowego MP 40 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok MP 40 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos MP 70 Rtg kręgosłupa piersiowego bok MP 35 Rtg kręgosłupa piersiowego skosy MP 40 Rtg kręgosłupa szyjnego MP 40 Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok MP 40 Rtg kręgosłupa szyjnego bok MP 35 Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje) MP 60 Rtg kręgosłupa szyjnego skosy MP 40 Rtg krtani MP 35 Rtg miednicy i stawów biodrowych MP 35

17 Rtg mostka AP MP 25 Rtg mostka/boczne klatki piersiowej MP 25 Rtg nadgarstka boczne - lewego MP 25 Rtg nadgarstka boczne - obu MP 30 Rtg nadgarstka boczne - prawego MP 25 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos lewego MP 35 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos obu MP 40 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos prawego MP 35 Rtg nosa boczne MP 40 Rtg noso - gardła MP 35 Rtg obojczyka lewego MP 30 Rtg obojczyka prawego MP 30 Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos MP 30 Rtg oczodołów + boczne (2 projekcje) MP 40 Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos lewej MP 35 Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos prawej MP 35 Rtg palec/palce PA + bok / skos lewej ręki MP 35 Rtg palec/palce PA + bok / skos obu rąk MP 40 Rtg palec/palce PA + bok / skos prawej ręki MP 35 Rtg pięty + osiowe MP 35 Rtg pięty boczne MP 35 Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne MP 30 Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego MP 40 Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu MP 50 Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego MP 40 Rtg przedramienia lewego AP + bok MP 35 Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok MP 45 Rtg przedramienia prawego AP + bok MP 35 Rtg przełyku, żołądka i 12 cy MP 100 Rtg ręki bok- lewa MP 25 Rtg ręki bok- prawa MP 25 Rtg ręki PA lewa MP 30 Rtg ręki PA obu MP 40 Rtg ręki PA prawa MP 30 Rtg ręki wiek kostny MP 55 Rtg rzepki osiowe lewej MP 45 Rtg rzepki osiowe obu MP 50 Rtg rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach MP 50 Rtg rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach MP 65 Rtg rzepki osiowe prawej MP 45 Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - PA MP 40 Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - skosy MP 40 Rtg stawu biodrowego AP lewego MP 40 Rtg stawu biodrowego AP obu MP 50 Rtg stawu biodrowego AP prawego MP 40 Rtg stawu biodrowego osiowe lewego MP 40 Rtg stawu biodrowego osiowe prawego MP 40 Rtg stawu kolanowego boczne MP 35 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok lewego MP 40

18 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu MP 45 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok prawego MP 40 Rtg stóp AP (porównawczo) MP 35 Rtg stopy AP + bok/skos lewej MP 35 Rtg stopy AP + bok/skos obu MP 45 Rtg stopy AP + bok/skos prawej MP 35 Rtg szyi bok MP 35 Rtg twarzoczaszki MP 25 Rtg uda + podudzia MP 65 Rtg ząb obrotnika MP 25 Rtg zatok przynosowych MP 35 Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach MP 30 Rtg żuchwy MP 35 Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok MP 40 Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok MP 45 Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok MP 40 Rtg łopatki lewej MP 25 Rtg łopatki prawej MP 25 Mammografia MP 65 USG jamy brzusznej (brzucha) 130 USG układu moczowego 130 USG układu moczowego z oceną zalegania 130 USG ślinianek 130 USG tarczycy 130 USG moszny (jąder. najądrzy) 130 USG węzłów chłonnych 130 USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 150 USG nadgarstek 130 USG nerek 130 USG prostaty przez powłoki brzuszne 130 USG staw barkowy 130 USG staw skokowy - 1 staw 130 USG stopy 130 USG tkanek miękkich wskazanej okolicy 130 USG Doppler w tętnicach (1 kończyna-dolna) 150 USG Doppler w tętnicach (2 kończyny-dolne) 250 USG piersi 130 USG Echo serca 130 USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne 100 USG transwaginalne 100 USG ciąży 130 USG płodu genetyczne (18-23 tydzień) 250 USG monitorowanie cyklu owulacyjnego 50 USG Doppler kończyn dolnych układ żylny - 1 kończyna 150 USG Doppler kończyn dolnych układ żylny - 2 kończyny 250 USG Doppler kończyn górnych układ żylny -1 kończyna 150 USG Doppler kończyn górnych układ żylny - 2 kończyny 250 USG Doppler tętnic nerkowych 200 USG Doppler naczyń trzewnych 150

19 USG stawów biodrowych u dzieci 130 USG stawu kolanowego - 1 kolano 130 USG stawu kolanowego - 2 kolana 200 USG stawu biodrowego- 1 strona 130 USG stawu biodrowego- 2 strony 200 USG stawu łokciowego- 1 strona 130 USG stawu łokciowego- 2 strony 200 USG stawu ręki - 1 staw 130 USG jamy brzusznej (brzucha) MP 115 USG układu moczowego MP 115 USG układu moczowego z oceną zalegania MP 115 USG ślinianek MP 115 USG tarczycy MP 115 USG moszny (jąder, najądrzy) MP 115 USG węzłów chłonnych MP 115 USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych MP 135 USG nadgarstek MP 115 USG nerek MP 115 USG prostaty przez powłoki brzuszne MP 115 USG staw barkowy MP 115 USG staw skokowy MP 115 USG stopy MP 115 USG tkanek miękkich wskazanej okolicy MP 115 USG Doppler w tętnicach (1 kończyna-dolna) MP 135 USG Doppler w tętnicach (2 kończyny-dolne) MP 225 USG Doppler tętnic domózgowych MP 115 USG piersi MP 115 USG Echo serca MP 115 USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne MP 90 USG transwaginalne MP 90 USG ciąży MP 115 USG płodu genetyczne (18-23 tydzień) MP 225 USG monitorowanie cyklu owulacyjnego MP 45 USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych MP 135 USG Doppler kończyn dolnych układ żylny - 1 kończyna MP 135 USG Doppler kończyn dolnych układ żylny - 2 kończyny MP 225 USG Doppler kończyn górnych układ żylny -1 kończyna MP 135 USG Doppler kończyn górnych układ żylny - 2 kończyny MP 225 USG Doppler tętnic nerkowych MP 160 USG Doppler naczyń trzewnych MP 135 USG stawów biodrowych u dzieci MP 110 USG stawu kolanowego - 1 kolano MP 115 USG stawu kolanowego - 2 kolana MP 180 USG stawu biodrowego - 1 strona MP 115 USG stawu biodrowego - 2 strony MP 180 USG stawu łokciowego - 1 strona MP 115 USG stawu łokciowego - 2 strony MP 180 USG stawu ręki - 1 staw MP 115 TK głowy 180

20 TK perfuzji mózgu 280 TK oczodołów 185 TK twarzoczaszki 185 TK kości skroniowej (uszy) 215 TK zatok 180 TK szyi 215 TK krtani. nosogardła 215 TK SPC - kręgosłup szyjny 265 TK SPT - kręgosłup piersiowy 265 TK SPL - kręgosłup lędźwiowy 265 TK klatki piersiowej (w tym HRCT) 240 TK perfuzja płuc 300 TK perfuzja watroby 300 TK perfuzja nerek 300 TK perfuzja prostaty 300 TK jamy brzusznej 240 TK jamy brzusznej (badanie trójfazowe) 240 TK miednicy 245 TK stawu barkowego 265 TK stawu łokciowego 265 TK nadgarstka 265 TK stawu biodrowego 265 TK stawu kolanowego 265 TK stawu skokowego 265 TK wybranego obszaru ramienia 265 TK wybranego obszaru przedramienia 265 TK wybranego obszaru reki 265 TK wybranego obszaru uda 265 TK wybranego obszaru podudzia 265 TK śródstopie 265 TK angio głowy - badanie tętnic 325 TK angio głowy - badanie zył i zatok mózgu 325 TK angio tętnic szyjnych 215 TK angio narzadów klatki piersiowej 325 TK angio aorty piersiowej 385 TK angio aorty brzusznej 385 TK angio tętnic miednicy 215 TK angio kończyn dolnych 415 TK angio kończyny górnej 415 TK angio aorty i tętnic kończyn dolnych 415 TK angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej 585 TK angio nadbrzusza - pień trzewny i tt. nerkowe 305 TK kolonografia + film 500 TK kolonografia 485 TK klatki piersiowej + jamy brzusznej 470 TK jamy brzusznej + miednicy 470 TK klatki piersiowej + jamy brzusznej + miednicy 695 TK szyi + klatki piersiowej + jamy brzusznej i miednicy mniejszej 980 TK angio aorty piersiowej - ze zniesieniem ruchów serca 425

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gastromedica Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Gastromedica Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str. 23 28 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego L.p. Rodzaj usługi Cena Badania radiologiczne 1. Cystografia 80 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60 3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej

Arteriografia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej ' Załącznik Nr 1 Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 lutego 2016 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI KOD FISKA LNY DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA RADIODIAGNOSTYKI STAWKA VAT 1001 1 Rtg klatki piersiowej P.-A 30,00 zł 1002 1b Rtg klatki piersiowej boczne 30,00 zł 1003 1d Rtg klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

ARS MEDICAL Sp. z o.o. - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH - obowiązuje od 21 listopada 2016 r.

ARS MEDICAL Sp. z o.o. - CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH - obowiązuje od 21 listopada 2016 r. Audiometr z opisem 37,00 zw. 37,00 Audiometr bez opisu 26,00 zw. 26,00 Badanie bezdechu sennego 620,00 zw. 620,00 Badanie immunofenotypów 200,00 zw. 200,00 Badanie urodynamiczne 470,00 zw. 470,00 Biopsja

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Cennik na rok 2016 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRAVIDA sp. z o.o. podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Specjalistyczny Ośrodek ginekologii położnictwa i leczenia niepłodności Gravida Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010 Załącznik nr 3 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 Rentgenodiagnostyka CENNIK USŁUG 2010 L.p. Badanie Cena PLN 1. RTG klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul.żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG ULTRASONOGRAFIA USG jamy brzusznej /wątroby, układu moczowego, trzustki, pęcherzyka 1. żółciowego, nerek/

Bardziej szczegółowo

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/ Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 19 /2015 FORMULARZ OFERTY dotyczący postępowania konkursowego w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i usług objętych Pakietami 1-12 na rzecz Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.01.2017r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH. w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH. w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu Załącznik do Zarządzenia nr 27 z dnia 14 czerwca 2013 r. C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu ZAMOŚĆ - CZERWIEC - 2013 r. 1 I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ

I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ 2 Dodatkowe konsultacje, diagnostyka, farmakoterapia oraz inne świadczenia i uslugi med.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Cena PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł. 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł

Lp. Nazwa usługi Cena PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł. 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI 1/6 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł 3. Zdjęcie ze środkiem kontrastowym 2x P-A, Bok 60zł 4. Zdjęcie u dzieci do lat

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH

CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH Załącznik Nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego PCM S.A. CENNIK BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH 1. Badanie EKG 32,00 2. Badanie EKG z opisem 42,00 3. Badanie EKG metodą Holtera 158,00 4. 24h pomiar ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora SG ZOZ w Chełmku Nr 6/2013 z dnia 22.11.2013 r. Regulamin organizacyjny Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2014 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 02.12.2013r. Strona 1 z 8 3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE Lp. ID procedury Nazwa Nazwa długa

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ RTG. Głowa

CENNIK BADAŃ RTG. Głowa CENNIK BADAŃ RTG Cennik obowiązuje od 01.01.2015 r. RTG czaszki: tylny dół RTG czaszki: AP / boczne (1 projekcja) RTG czaszki: AP + bok i tylny dół RTG czaszki: PA + boczne RTG podstawy czaszki RTG siodełka

Bardziej szczegółowo

I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena. 3 Oddział Kardiologiczny cena osobodnia 641 zł

I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena. 3 Oddział Kardiologiczny cena osobodnia 641 zł I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena 1 2 I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym cena osobodnia II Oddział Chorób Wewnętrznych cena osobodnia 333 zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00 zł. 3. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A+BOK Z KONTRASTEM 45,00 zł

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00 zł. 3. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A+BOK Z KONTRASTEM 45,00 zł I. BADANIA RTG CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A 30,00 zł 2. RTG KLATKI PIERSIOWEJ BOK 30,00

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Pakiet STANDARD AZS to:

Pakiet STANDARD AZS to: Pakiet STANDARD AZS to: Portal Pacjenta: dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! Abonamentowa opieka medyczna Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł 3. Oddział

Bardziej szczegółowo

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł/dzień 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł/dzień 3. Oddział Pediatryczny 120 zł/dzień

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych

Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych Cennik usług medycznych Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dla pacjentów komercyjnych L.p. Usługa Cena w złotych 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł 3. Oddział

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI MEDYCZNE CENA Uwagi

USŁUGI MEDYCZNE CENA Uwagi CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów, którzy nie posiadają ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub z odrębnych przepisów wynika, że świadczenie udzielane jest odpłatnie lub za częściową odpłatnością

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Część I. Zabiegi Rehabilitacyjne Lp. Określenie zabiegu/świadczenia Strona 1 z 5 Cena ( w zł) 1. Laseroterapia

Bardziej szczegółowo

PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA ul. Miodowa 2, ul. Kościuszki 28

PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA ul. Miodowa 2, ul. Kościuszki 28 PORADNIA CHIRURGICZNA OGÓLNA ul. Miodowa 2, ul. Kościuszki 28 + zabieg (usuwanie / nacinanie zmian skórnych, punkcje, drenaż / szycie rany, usunięcie wrastającego paznokcia) + zabieg* + badanie hispatologiczne

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 50/15 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku Wysokość opłat za udzielane świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie. Postanowienia ogólne Tekst jednolity: Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora SPG ZOZ w Rybnie nr 3/2012 z dn. 26.04.2012r. Zmiany: Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora SPG ZOZ w Rybnie z dnia 2 stycznia 2013r. zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA OFERTA WSPÓŁPRACY

DIAGNOSTYKA OFERTA WSPÓŁPRACY DIAGNOSTYKA OFERTA WSPÓŁPRACY Katowice, 26 listopada 2012 Szanowni Państwo Mam przyjemność podzielić się z Państwem radosną informacją o przyznaniu placówce EuroMedic godła Przyjazna Przychodnia. Wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE I. PRACOWNIE RADIOLOGII I ULTRASONOGRAFII 1. RADIOLOGIA CYFROWA Szpital, ul. Św. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność.

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. Rozdział I Nazwa, siedziba, działalność. Załącznik Nr 3 do U c h w a ł y Nr XXXI/290/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008 r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. Tel. (089) 539-88-30 Wykonywanie zdjęć RTG od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

E mail: zamowienia@pcchz.pl Tel/fax/58/344 44 40

E mail: zamowienia@pcchz.pl Tel/fax/58/344 44 40 Adres strony internetowej:www.pcchz.pl E mail: zamowienia@pcchz.pl Tel/fax/58/344 44 40 Gdańsk, dn10.07.2014r. INFORMACJA O WYBORZE ŚWIADCZENIODAWCÓW, INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH. w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH. w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu r. Załącznik do Zarządzenia nr 30 z dnia 27 listopada 2009 C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o.o. w Zamościu ZAMOŚĆ - STYCZEŃ - 2010r. 1 I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! INFOLINIA MEDYCZNA Dostęp do infolinii od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:30 oraz w soboty w godz. 8:00-14:00 umożliwia: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Część I. Zabiegi Rehabilitacyjne Lp. Określenie zabiegu/świadczenia Strona 1 z 6 Cena ( w zł) 1. Laseroterapia

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Zadania Komórek Organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zadania Komórek Organizacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy Zadania Komórek Organizacyjnych Działalności Podstawowej Zespołu I. Podstawowa Opieka Zdrowotna 1. Komórki Organizacyjne w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH cennik obowiązuje od 27 kwietnia 2015 roku Lp. NAZWA SPECJALNOŚCI CENA W ZŁ 1. Dermatologia 40,00 2. Okulistyka 40,00 3. Ginekologia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 3/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Załącznik nr 16 Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Podmiot Medyczny będzie świadczył następujące usługi wchodzące w zakres stałej opieki ambulatoryjnej: Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - W

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA ŚWIADCZENIE MEDYCZNE SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA Wizyta Zabieg alergologiczny Zabieg dermatologiczny Zabieg ginekologiczny Alergolog Chirurg klatki piersiowej Chirurg naczyniowy Chirurg onkologiczny

Bardziej szczegółowo

PORADNIA KARDIOLOGICZNA Lp.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA Lp. PORADNIA SPECJALISTYCZNA CENNIK BADAŃ PORADNIA KARDIOLOGICZNA Lp. Cena Rodzaj 1 HOLTER EKG 24 godz. 100 zł 2 HOLTER RR 24 godz. 100 zł 3 PRÓBA WYSIŁKOWA 100 zł 4 ECHO SERCA 80 zł 5 EKG BEZ OPISU 15 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 81/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-14/2012 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-14/2012 Załącznik nr 1do SIWZ Niniejsze zaproszenie do udziału w procedurze przetargowej jest wyłącznie skierowane do Wykonawców, którzy posiadają co najmniej jedną placówkę medyczną w dzielnicy Warszawa Śródmieście, w której można

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O.

SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia nr 20/08/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O. ul. 22-Stycznia 41 89-300 WYRZYSK C ENNIK U SŁUG M EDYCZNYCH Wyrzysk 2010 I. CZEŚĆ OGÓLNA 1. Prezes

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP

Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP. Harmonogram pracy gabinetów zabiegowych PCCHP Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Harmonogram pracy Przychodni Specjalistycznej PCCHP Przychodnia jest czynna: poniedziałek 7.05 18.00 wtorek 7.05 15.00 środa 7.05 15.00 czwartek 7.05 15.00

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r.)

Tabela opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r.) Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 35/I/2015 Prezesa Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z/s w Kup z dnia 01.07.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego SCM sp. z o.o. z/s w Kup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR XIII BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA DZIECI WYKONYWANE CAŁODOBOWO

PAKIET NR XIII BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA DZIECI WYKONYWANE CAŁODOBOWO ZAŁĄCZNIK NR 2.12 DO SWK PAKIET NR XIII BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DLA DZIECI WYKONYWANE CAŁODOBOWO L.P. NAZWA BADANIA ILOŚĆ CENA 1 BADANIA WARTOŚĆ (ILOŚĆ X CENA) 1 TK GŁOWY BEZ KONTRASTU 20 2 TK

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

L.P. PRZYCHODNIA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

L.P. PRZYCHODNIA KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Załącznik Nr 3 Do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych Centrum Zdrowia ABiS obowiązujący od 11.08.2014r. L.p. Nazwa usługi Cena jednostkowa (zł) BADANIA RTG

Cennik usług medycznych Centrum Zdrowia ABiS obowiązujący od 11.08.2014r. L.p. Nazwa usługi Cena jednostkowa (zł) BADANIA RTG L.p. Nazwa usługi Cena jednostkowa (zł) BADANIA ENDOSKOPOWE 1. Gastroskopia zwykła 120,00 2. Gastroskopia + test ureazowy 150,00 3. Gastroskopia + badanie histopatologiczne 160,00 4. Rektoskopia zwykła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 Pieczątka Zakładu ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 DYREKTORA SP ZZOZ SZPITAL W IŁŻY Z DNIA 31 03 2014 r W sprawie pobierania opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nie posiadającym uprawnień do bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością

Cennik świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością Załącznik nr 3 Cennik świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością Konsultacje lekarskie (cena nie obejmuje badań diagnostycznych) Lekarz medycyny pracy Lekarze

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze, zwana dalej Przychodnią działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Cennik usług medycznych Centrum Zdrowia ABiS obowiązujący od 11.08.2014r. BADANIA ENDOSKOPOWE BADANIA USG

Cennik usług medycznych Centrum Zdrowia ABiS obowiązujący od 11.08.2014r. BADANIA ENDOSKOPOWE BADANIA USG L.p. Nazwa usługi Cena jednostkowa (zł) BADANIA ENDOSKOPOWE 1. Gastroskopia zwykła 120,00 2. Gastroskopia + test ureazowy 150,00 3. Gastroskopia + badanie histopatologiczne 160,00 4. Rektoskopia zwykła

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo