REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/8/2013 zarządu imed24 S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IMED24 S.A. DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO IMED24 Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą imed24 S.A. (dalej: imed24). 2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Medyczne imed24 (dalej: imed24). Niniejszy regulamin organizacyjny określa: 1. Miejsce udzielania świadczeń; 2 2. Cele i zadania podmiotu leczniczego imed24; 3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 4. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi; 5. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego imed24; 6. Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania; 7. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych: 8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi; 9. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz pobierania opłat za jej udostępnianie; 10. Wysokość opłat oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych. Miejsce udzielania świadczeń 3 1. imed24 udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, pod adresem: Al. Jana Pawła II 41f, Kraków. 2. Udzielanie przez imed24 ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych może odbywać się także w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub w miejscu pobytu pacjenta.

2 Cele i zadania podmiotu leczniczego imed Celem imed24 jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. 2. Do zadań imed24 należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz opieki pielęgniarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 5 1. imed24 prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 2. Zakres świadczeń udzielanych przez imed24 obejmuje: a) badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, b) konsultacje lekarskie w ramach specjalności określonych w 8 niniejszego Regulaminu, c) zabiegi medyczne wykonywane w poradni stomatologicznej i poradni chirurgii stomatologicznej, a także w ramach gabinetów zabiegowych. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi 6 1. imed24 jest kierowany przez Zarząd imed24 S.A., zwany/a dalej Kierownikiem imed Kierownik imed24 wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz. 3. Kierownik imed24 kieruje podmiotem leczniczym oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu, z zastrzeżeniem ust Kierownik imed24 może powoływać kierowników poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych. 5. W przypadku powołania kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych, Kierownik imed24 określi zakres ich obowiązków oraz udzieli im stosownych pełnomocnictw i upoważnień. 6. Zarząd imed24 S.A. upoważnia Dyrektora Centrum Medycznego imed24 do podejmowania w jego imieniu decyzji związanych z bieżącą działalnością imed24, w tym w szczególności do: 1) Zarządzania personelem imed24, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób, 2) Zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych, za wyjątkiem Regulaminu Organizacyjnego imed24.

3 Struktura organizacyjna 7 1. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego tworzą: Centrum Medyczne imed24 jako jednostka organizacyjna wraz z komórkami organizacyjnymi: 1) Punkt szczepień 2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 3) Poradnia chorób wewnętrznych 4) Poradnia chorób metabolicznych 5) Poradnia alergologiczna 6) Poradnia diabetologiczna 7) Poradnia endokrynologiczna 8) Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna 9) Poradnia andrologiczna 10) Poradnia gastroenterologiczna 11) Poradnia hepatologiczna 12) Poradnia geriatryczna 13) Poradnia hematologiczna 14) Poradnia immunologiczna 15) Poradnia kardiologiczna 16) Poradnia nadciśnienia tętniczego 17) Poradnia chorób naczyń 18) Poradnia nefrologiczna 19) Poradnia medycyny pracy 20) Poradnia dermatologiczna 21) Poradnia genetyczna 22) Poradnia neurologiczna 23) Poradnia leczenia bólu 24) Poradnia onkologiczna 25) Poradnia pulmonologiczna 26) Poradnia reumatologiczna 27) Poradnia chorób zakaźnych 28) Poradnia chorób tropikalnych 29) Poradnia medycyny sportowej 30) Poradnia pediatryczna 31) Poradnia neonatologiczna 32) Poradnia ginekologiczno-położnicza 33) Poradnia ginekologiczna 34) Poradnia profilaktyki chorób piersi 35) Poradnia laktacyjna 36) Poradnia chirurgii ogólnej 37) Poradnia proktologiczna 38) Poradnia chirurgii ręki 39) Poradnia neurochirurgiczna 40) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

4 41) Poradnia osteoporozy 42) Poradnia preluksacyjna 43) Poradnia okulistyczna 44) Poradnia otolaryngologiczna 45) Poradnia logopedyczna 46) Poradnia urologiczna 47) Poradnia zdrowia psychicznego 48) Poradnia psychologiczna 49) Poradnia stomatologiczna 50) Poradnia ortodontyczna 51) Poradnia protetyki stomatologicznej 52) Poradnia chirurgii stomatologicznej 53) Punkt pobrań materiałów do badań 54) Pracownie USG 55) Pracownia tomografii komputerowej 56) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 57) Pracownia rezonansu magnetycznego 58) Pracownia pantomografii 59) Pracownia mammografii 60) Pracownia densytometrii 61) Pracownia endoskopii Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania 8 1. Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych. 2. Do zadań Punktu szczepień należy w szczególności planowanie szczepień oraz wykonywanie szczepień według ustalonego kalendarza u dorosłych i dzieci, przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek. 3. Do zadań Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego należy w szczególności wykonywanie zabiegów i badań, iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, pomiar ciśnienia tętniczego. 4. Do zadań poradni określonych w 8 ust. 1 pkt 3 52 należy w szczególności planowanie i realizowanie opieki medycznej, w tym diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania i leczenie specjalistyczne. 5. Do zadań Punktu pobrań materiałów do badań należy w szczególności pobieranie krwi do badań analitycznych. 6. Do zadań pracowni określonych w 8 ust. 1 pkt należy realizowanie działalności medycznej w zakresie diagnostyki obrazowej Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne imed24 oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu

5 leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjnogospodarczym. 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Kierownik imed24 bądź inne osoby wyznaczone przez Kierownika. 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych imed24 organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń. 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu bądź innym miejscu pobytu pacjenta. 3. Rejestracja pacjentów odbywa się w następujących formach, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, przy użyciu strony internetowej Centrum Medycznego imed24 lub telefonicznie - z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania. 5. Udzielenie świadczenia zdrowotnego jest możliwe wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany - w recepcji Centrum Medycznego imed24 i okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem. 6. imed24 nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie. 7. Lekarze imed24 kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników. 8. Lekarze imed24 kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi imed24 w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

6 2. imed24 oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy: a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 3. imed24 udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie imed24 prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń. 2. imed24 udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1: a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona do tego przez pacjenta za życia; b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli; e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; i) zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;

7 j) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; k) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy; l) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego imed24 lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zostały określone w cenniku usług Centrum Medycznego imed Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań są udostępniane osobom, o których mowa w 12 ust. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego imed24, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych imed24 może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie. 2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie, w razie zawarcia przez imed24 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, imed24 nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów. 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. 4. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego. Cennik stanowiący załącznik do ww. Regulaminu Organizacyjnego podlega bieżącej aktualizacji przez Dyrektora Centrum Medycznego imed24 i nie wymaga przyjmowania stosownych uchwał zarządu Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania. 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia. 5. imed24 nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Kierownika i wchodzi w życie z dniem podpisania. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego imed24 S.A. (cennik usług)

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego imed24 S.A. (cennik usług) Obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r. Nazwa świadczenia zdrowotnego Cena alergologiczna konsultacja 140 alergologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 alergologiczna konsultacja - recepta 80 alergolog - odczulanie 150 alergologiczna dziecięca konsultacja 140 alergologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 alergologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 chirurgiczna ogólna konsultacja 140 chirurgiczna ogólna konsultacja - kolejna wizyta 130 chirurgiczna ogólna konsultacja - recepta 80 chirurgiczna dziecięca konsultacja 140 chirurgiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 chirurgiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 chirurgiczna naczyniowa konsultacja 140 chirurgiczna naczyniowa konsultacja - kolejna wizyta 130 chirurgiczna naczyniowa konsultacja - recepta 80 dermatologiczna konsultacja 140 dermatologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 dermatologiczna konsultacja - recepta 80 dermatologiczna dziecięca konsultacja 140 dermatologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 dermatologiczna dziecięca konsultacja - wizyta 110 diabetologiczna konsultacja 140 diabetologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 diabetologiczna konsultacja - recepta 80 endokrynologiczna konsultacja 140 endokrynologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 endokrynologiczna konsultacja - recepta 80 endokrynologiczna dziecięca konsultacja 140 endokrynologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130

10 endokrynologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 gastroenterologiczna konsultacja 140 gastroenterologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 gastroenterologiczna konsultacja - recepta 80 gastroenterologiczna dziecięca konsultacja 140 gastroenterologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 gastroenterologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 ginekologiczna konsultacja 140 ginekologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 ginekologiczna konsultacja - recepta 80 ginekologiczna konsultacja - prowadzenie ciąży 140 ginekologiczna konsultacja - prowadzenie ciąży - kolejna wizyta 130 ginekologiczna konsultacja - prowadzenie ciąży - recepta 80 hepatologiczna konsultacja 140 hepatologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 hepatologiczna konsultacja - recepta 80 internistyczna konsultacja 130 internistyczna konsultacja - kolejna wizyta 110 internistyczna konsultacja - recepta 80 kardiologiczna konsultacja 140 kardiologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 kardiologiczna konsultacja - recepta 80 kardiologiczna dziecięca konsultacja 140 kardiologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 kardiologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 laryngologiczna konsultacja 140 laryngologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 laryngologiczna konsultacja - recepta 80 medycyna sportowa - konsultacja 140 medycyna sportowa - konsultacja - kolejna wizyta 130 medycyna sportowa - konsultacja - recepta 80 nefrologiczna konsultacja 150 nefrologiczna konsultacja - kolejna wizyta 140 nefrologiczna konsultacja - recepta 80 neurologiczna konsultacja 140 neurologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 neurologiczna konsultacja - recepta 80 okulistyczna konsultacja 140 okulistyczna konsultacja - kolejna wizyta 130 okulistyczna konsultacja - recepta 80 okulistyczna dziecięca konsultacja 140 okulistyczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 okulistyczna dziecięca konsultacja - recepta 80 onkologiczna konsultacja 150 onkologiczna konsultacja - kolejna wizyta 140 onkologiczna konsultacja - recepta 80 ortopedyczna konsultacja 150 ortopedyczna konsultacja - kolejna wizyta 140 ortopedyczna konsultacja - recepta 80

11 orzeczenie na broń 350 pediatryczna konsultacja - dzieci chore 140 pediatryczna konsultacja - dzieci chore - kolejna wizyta 130 pediatryczna konsultacja - dzieci chore - recepta 80 pediatryczna konsultacja - dzieci zdrowe 140 pediatryczna konsultacja - dzieci zdrowe - kolejna wizyta 130 pediatryczna konsultacja - dzieci zdrowe - recepta 80 pediatryczna konsultacja - kwalifikacja do szczepienia / testów alergicznych 50 porada laktacyjna 50 proktologiczna konsultacja 140 proktologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 proktologiczna konsultacja - recepta 80 psychiatryczna konsultacja 140 psychiatryczna konsultacja - kolejna wizyta 130 psychiatryczna konsultacja - recepta 80 psychologiczna konsultacja 140 psychologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 psychologiczna dziecięca konsultacja 140 psychologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 pulmonologiczna konsultacja 140 pulmonologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 pulmonologiczna konsultacja - recepta 80 pulmonologiczna dziecięca konsultacja 140 pulmonologiczna dziecięca konsultacja - kolejna wizyta 130 pulmonologiczna dziecięca konsultacja - recepta 80 rehabilitacja - konsultacja 140 rehabilitacja - konsultacja - kolejna wizyta 130 rehabilitacja dziecięca (do 5 r.ż.) - zabieg 110 reumatologiczna konsultacja 140 reumatologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 reumatologiczna konsultacja - recepta 80 urologiczna konsultacja 140 urologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 urologiczna konsultacja - recepta 80 hipertensjologiczna konsultacja 140 hipertensjologiczna konsultacja- kolejna wizyta 130 hipertensjologiczna konsultacja - recepta 80 geriatra konsultacja 140 geriatra konsultacja- kolejna wizyta 130 geriatra recepta 80 poradnia leczenia bólu konsultacja 140 poradnia leczenia bólu konsultacja - kolejna wizyta 130 poradnia leczenia bólu recepta 80 endokrynologiczno-ginekologiczna konsultacja 140 endokrynologiczno-ginekologiczna konsultacja - kolejna wizyta 130 endokrynologiczno-ginekologiczna recepta 80 androlog konsultacja 140 androlog konsultacja - kolejna wizyta 130 androlog recepta 80

12 lekarz chorób zakaźnych konsultacja 140 lekarz chorób zakaźnych konsultacja - kolejna wizyta 130 lekarz chorób zakaźnych recepta 80 lekarz medycyny tropikalnej konsultacja 140 lekarz medycyny tropikalnej konsultacja - kolejna wizyta 130 lekarz medycyny tropikalnej recepta 80 immunolog konsultacja 140 immunolog konsultacja - kolejna wizyta 130 immunolog recepta 80 neonatolog konsultacja 140 neonatolog konsultacja - kolejna wizyta 130 neonatolog recepta 80 Poradnia chirurgii ręki konsultacja 140 Poradnia chirurgii ręki konsultacja - kolejna wizyta 130 Poradnia chirurgii ręki recepta 80 Neurochirurg konsultacja 140 Neurochirurg konsultacja - kolejna wizyta 130 Neurochirurg recepta 80 Poradnia osteoporozy konsultacja 140 Poradnia osteoporozy konsultacja - kolejna wizyta 130 Poradnia osteoporozy recepta 80 Poradnia preluksacyjna konsultacja 140 Poradnia preluksacyjna konsultacja - kolejna wizyta 130 Poradnia preluksacyjna recepta 80 Logopeda konsultacja 140 Logopeda konsultacja - kolejna wizyta 130 Logopeda recepta 80 alergologiczna konsultacja MP 60 chirurgiczna ogólna konsultacja MP 60 chirurgiczna naczyniowa konsultacja MP 60 dermatologiczna konsultacja MP 60 diabetologiczna konsultacja MP 60 endokrynologiczna konsultacja MP 60 gastroenterologiczna konsultacja MP 60 ginekologiczna konsultacja MP 60 hepatologiczna konsultacja MP 60 internistyczna konsultacja MP 60 kardiologiczna konsultacja MP 60 laryngologiczna konsultacja MP 60 medycyna sportowa - konsultacja MP 60 nefrologiczna konsultacja MP 60 neurologiczna konsultacja MP 60 okulistyczna konsultacja MP 60 onkologiczna konsultacja MP 60 ortopedyczna konsultacja MP 60 proktologiczna konsultacja MP 60 psychiatryczna konsultacja MP 60 psychologiczna konsultacja MP 60 pulmonologiczna konsultacja MP 60

13 rehabilitacja - konsultacja MP 60 reumatologiczna konsultacja MP 60 urologiczna konsultacja MP 60 hipertensjologiczna konsultacja MP 60 poradnia leczenia bólu konsultacja MP 60 lekarz chorób zakaźnych konsultacja MP 60 immunolog konsultacja MP 60 Poradnia chirurgii ręki konsultacja MP 60 Neurochirurg konsultacja MP 60 Logopeda konsultacja MP 60 Rtg barku / ramienia - osiowe lewego 35 Rtg barku / ramienia - osiowe prawego 35 Rtg barku / ramienia - osiowe obu 50 Rtg barku / ramienia AP + bok lewego 50 Rtg barku / ramienia AP + bok prawego 50 Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie porównawcze 85 Rtg barku / ramienia AP lewego 35 Rtg barku / ramienia AP prawego 35 Rtg barku / ramienia AP obu - zdjęcie porównawcze 50 Rtg barku AP + osiowe 50 Rtg czaszki oczodoły 35 Rtg czaszki PA + bok 30 Rtg czaszki PA+bok+podstawa 45 Rtg czaszki podstawa 30 Rtg czaszki półosiowe wg Orleya 35 Rtg czaszki siodło tureckie 30 Rtg czaszki styczne 30 Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego 45 Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego 45 Rtg czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych 70 Rtg jamy brzusznej inne 35 Rtg jamy brzusznej na leżąco 40 Rtg jamy brzusznej na stojąco 40 Rtg klatki piersiowej 40 Rtg klatki piersiowej + bok 55 Rtg klatki piersiowej bok z barytem 35 Rtg klatki piersiowej inne 40 Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem 65 Rtg klatki piersiowej tarczycy. tchawicy 40 Rtg kolana A-P + bok lewego 55 Rtg kolana A-P + bok prawego 55 Rtg kolana A-P + bok obu 60 Rtg kości krzyżowej i guzicznej 45 Rtg kości skroniowych wg Schullera/ Steversa 65 Rtg kości śródstopia 40 Rtg kości udowej A-P + bok lewej 45 Rtg kości udowej A-P + bok prawej 45 Rtg kości łódeczkowatej lewej 35 Rtg kości łódeczkowatej prawej 35

14 Rtg całego kręgosłupa AP na stojąco 100 Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok 130 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 45 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos 75 Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok 40 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy 45 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok 45 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok medycyna lotnicza 45 Rtg kręgosłupa piersiowego 45 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok 45 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos 75 Rtg kręgosłupa piersiowego bok 40 Rtg kręgosłupa piersiowego skosy 45 Rtg kręgosłupa szyjnego 45 Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok 45 Rtg kręgosłupa szyjnego bok 40 Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje) 65 Rtg kręgosłupa szyjnego skosy 45 Rtg krtani 40 Rtg miednicy i stawów biodrowych 40 Rtg mostka AP 30 Rtg mostka/boczne klatki piersiowej 30 Rtg nadgarstka boczne - lewego 30 Rtg nadgarstka boczne - prawego 30 Rtg nadgarstka boczne - obu 40 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos lewego 40 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos prawego 40 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos obu 45 Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos 45 Rtg nosa boczne 40 Rtg noso - gardła 40 Rtg obojczyka lewego 35 Rtg obojczyka prawego 35 Rtg oczodołów + boczne (2 projekcje) 45 Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos lewej 40 Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos prawej 40 Rtg palec/palce PA + bok / skos lewej ręki 40 Rtg palec/palce PA + bok / skos prawej ręki 40 Rtg palec/palce PA + bok / skos obu rąk 45 Rtg pięty + osiowe 40 Rtg pięty boczne 40 Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne 35 Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego 45 Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego 45 Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu 55 Rtg przedramienia lewego AP + bok 40 Rtg przedramienia prawego AP + bok 40 Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok 50 Rtg przełyku, żołądka i 12 cy 110

15 Rtg ręki bok- lewa 30 Rtg ręki bok- prawa 30 Rtg ręki PA lewa 30 Rtg ręki PA prawa 30 Rtg ręki PA obu 45 Rtg ręki wiek kostny 60 Rtg rzepki osiowe lewej 50 Rtg rzepki osiowe prawej 50 Rtg rzepki osiowe obu 55 Rtg rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach 55 Rtg rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach 70 Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - PA 45 Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - skosy 45 Rtg stawu biodrowego AP lewego 45 Rtg stawu biodrowego AP prawego 45 Rtg stawu biodrowego AP obu 55 Rtg stawu biodrowego osiowe lewego 45 Rtg stawu biodrowego osiowe prawego 45 Rtg stawu kolanowego boczne 40 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok lewego 45 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok prawego 45 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu 50 Rtg stóp AP (porównawczo) 40 Rtg stopy AP + bok/skos lewej 40 Rtg stopy AP + bok/skos prawej 40 Rtg stopy AP + bok/skos obu 50 Rtg szyi bok 40 Rtg twarzoczaszki 30 Rtg uda + podudzia 70 Rtg ząb obrotnika 30 Rtg zatok przynosowych 40 Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach 35 Rtg żuchwy 40 Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok 45 Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok 45 Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok 50 Rtg łopatki lewej 30 Rtg łopatki prawej 30 Mammografia 70 Rtg barku / ramienia - osiowe lewego MP 30 Rtg barku / ramienia - osiowe obu MP 50 Rtg barku / ramienia - osiowe prawego MP 30 Rtg barku / ramienia AP + bok lewego MP 50 Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie porównawcze MP 80 Rtg barku / ramienia AP + bok prawego MP 50 Rtg barku / ramienia AP lewego MP 30 Rtg barku / ramienia AP obu - zdjęcie porównawcze MP 50 Rtg barku / ramienia AP prawego MP 30 Rtg barku AP + osiowe MP 50

16 Rtg czaszki oczodoły MP 30 Rtg czaszki PA + bok MP 30 Rtg czaszki PA+bok+podstawa MP 40 Rtg czaszki podstawa MP 30 Rtg czaszki półosiowe wg Orleya MP 30 Rtg czaszki siodło tureckie MP 30 Rtg czaszki styczne MP 30 Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego MP 40 Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego MP 40 Rtg czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych MP 65 Rtg jamy brzusznej inne MP 30 Rtg jamy brzusznej na leżąco MP 35 Rtg jamy brzusznej na stojąco MP 35 Rtg klatki piersiowej MP 35 Rtg klatki piersiowej + bok MP 50 Rtg klatki piersiowej bok z barytem MP 30 Rtg klatki piersiowej inne MP 35 Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem MP 60 Rtg klatki piersiowej tarczycy. tchawicy MP 35 Rtg kolana A-P + bok lewego MP 50 Rtg kolana A-P + bok obu MP 55 Rtg kolana A-P + bok prawego MP 50 Rtg kości krzyżowej i guzicznej MP 40 Rtg kości skroniowych wg Schullera/ Steversa MP 60 Rtg kości śródstopia MP 35 Rtg kości udowej A-P + bok lewej MP 40 Rtg kości udowej A-P + bok prawej MP 40 Rtg kości łódeczkowatej lewej MP 30 Rtg kości łódeczkowatej prawej MP 30 Rtg całego kręgosłupa AP na stojąco MP 90 Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok MP 120 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok MP 40 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos MP 70 Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok MP 35 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy MP 40 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok MP 40 Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok medycyna lotnicza MP 40 Rtg kręgosłupa piersiowego MP 40 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok MP 40 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos MP 70 Rtg kręgosłupa piersiowego bok MP 35 Rtg kręgosłupa piersiowego skosy MP 40 Rtg kręgosłupa szyjnego MP 40 Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok MP 40 Rtg kręgosłupa szyjnego bok MP 35 Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje) MP 60 Rtg kręgosłupa szyjnego skosy MP 40 Rtg krtani MP 35 Rtg miednicy i stawów biodrowych MP 35

17 Rtg mostka AP MP 25 Rtg mostka/boczne klatki piersiowej MP 25 Rtg nadgarstka boczne - lewego MP 25 Rtg nadgarstka boczne - obu MP 30 Rtg nadgarstka boczne - prawego MP 25 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos lewego MP 35 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos obu MP 40 Rtg nadgarstka/dłoni PA + bok/skos prawego MP 35 Rtg nosa boczne MP 40 Rtg noso - gardła MP 35 Rtg obojczyka lewego MP 30 Rtg obojczyka prawego MP 30 Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos MP 30 Rtg oczodołów + boczne (2 projekcje) MP 40 Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos lewej MP 35 Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos prawej MP 35 Rtg palec/palce PA + bok / skos lewej ręki MP 35 Rtg palec/palce PA + bok / skos obu rąk MP 40 Rtg palec/palce PA + bok / skos prawej ręki MP 35 Rtg pięty + osiowe MP 35 Rtg pięty boczne MP 35 Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne MP 30 Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego MP 40 Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu MP 50 Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego MP 40 Rtg przedramienia lewego AP + bok MP 35 Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok MP 45 Rtg przedramienia prawego AP + bok MP 35 Rtg przełyku, żołądka i 12 cy MP 100 Rtg ręki bok- lewa MP 25 Rtg ręki bok- prawa MP 25 Rtg ręki PA lewa MP 30 Rtg ręki PA obu MP 40 Rtg ręki PA prawa MP 30 Rtg ręki wiek kostny MP 55 Rtg rzepki osiowe lewej MP 45 Rtg rzepki osiowe obu MP 50 Rtg rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach MP 50 Rtg rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach MP 65 Rtg rzepki osiowe prawej MP 45 Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - PA MP 40 Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - skosy MP 40 Rtg stawu biodrowego AP lewego MP 40 Rtg stawu biodrowego AP obu MP 50 Rtg stawu biodrowego AP prawego MP 40 Rtg stawu biodrowego osiowe lewego MP 40 Rtg stawu biodrowego osiowe prawego MP 40 Rtg stawu kolanowego boczne MP 35 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok lewego MP 40

18 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu MP 45 Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok prawego MP 40 Rtg stóp AP (porównawczo) MP 35 Rtg stopy AP + bok/skos lewej MP 35 Rtg stopy AP + bok/skos obu MP 45 Rtg stopy AP + bok/skos prawej MP 35 Rtg szyi bok MP 35 Rtg twarzoczaszki MP 25 Rtg uda + podudzia MP 65 Rtg ząb obrotnika MP 25 Rtg zatok przynosowych MP 35 Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach MP 30 Rtg żuchwy MP 35 Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok MP 40 Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok MP 45 Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok MP 40 Rtg łopatki lewej MP 25 Rtg łopatki prawej MP 25 Mammografia MP 65 USG jamy brzusznej (brzucha) 130 USG układu moczowego 130 USG układu moczowego z oceną zalegania 130 USG ślinianek 130 USG tarczycy 130 USG moszny (jąder. najądrzy) 130 USG węzłów chłonnych 130 USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 150 USG nadgarstek 130 USG nerek 130 USG prostaty przez powłoki brzuszne 130 USG staw barkowy 130 USG staw skokowy - 1 staw 130 USG stopy 130 USG tkanek miękkich wskazanej okolicy 130 USG Doppler w tętnicach (1 kończyna-dolna) 150 USG Doppler w tętnicach (2 kończyny-dolne) 250 USG piersi 130 USG Echo serca 130 USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne 100 USG transwaginalne 100 USG ciąży 130 USG płodu genetyczne (18-23 tydzień) 250 USG monitorowanie cyklu owulacyjnego 50 USG Doppler kończyn dolnych układ żylny - 1 kończyna 150 USG Doppler kończyn dolnych układ żylny - 2 kończyny 250 USG Doppler kończyn górnych układ żylny -1 kończyna 150 USG Doppler kończyn górnych układ żylny - 2 kończyny 250 USG Doppler tętnic nerkowych 200 USG Doppler naczyń trzewnych 150

19 USG stawów biodrowych u dzieci 130 USG stawu kolanowego - 1 kolano 130 USG stawu kolanowego - 2 kolana 200 USG stawu biodrowego- 1 strona 130 USG stawu biodrowego- 2 strony 200 USG stawu łokciowego- 1 strona 130 USG stawu łokciowego- 2 strony 200 USG stawu ręki - 1 staw 130 USG jamy brzusznej (brzucha) MP 115 USG układu moczowego MP 115 USG układu moczowego z oceną zalegania MP 115 USG ślinianek MP 115 USG tarczycy MP 115 USG moszny (jąder, najądrzy) MP 115 USG węzłów chłonnych MP 115 USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych MP 135 USG nadgarstek MP 115 USG nerek MP 115 USG prostaty przez powłoki brzuszne MP 115 USG staw barkowy MP 115 USG staw skokowy MP 115 USG stopy MP 115 USG tkanek miękkich wskazanej okolicy MP 115 USG Doppler w tętnicach (1 kończyna-dolna) MP 135 USG Doppler w tętnicach (2 kończyny-dolne) MP 225 USG Doppler tętnic domózgowych MP 115 USG piersi MP 115 USG Echo serca MP 115 USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne MP 90 USG transwaginalne MP 90 USG ciąży MP 115 USG płodu genetyczne (18-23 tydzień) MP 225 USG monitorowanie cyklu owulacyjnego MP 45 USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych MP 135 USG Doppler kończyn dolnych układ żylny - 1 kończyna MP 135 USG Doppler kończyn dolnych układ żylny - 2 kończyny MP 225 USG Doppler kończyn górnych układ żylny -1 kończyna MP 135 USG Doppler kończyn górnych układ żylny - 2 kończyny MP 225 USG Doppler tętnic nerkowych MP 160 USG Doppler naczyń trzewnych MP 135 USG stawów biodrowych u dzieci MP 110 USG stawu kolanowego - 1 kolano MP 115 USG stawu kolanowego - 2 kolana MP 180 USG stawu biodrowego - 1 strona MP 115 USG stawu biodrowego - 2 strony MP 180 USG stawu łokciowego - 1 strona MP 115 USG stawu łokciowego - 2 strony MP 180 USG stawu ręki - 1 staw MP 115 TK głowy 180

20 TK perfuzji mózgu 280 TK oczodołów 185 TK twarzoczaszki 185 TK kości skroniowej (uszy) 215 TK zatok 180 TK szyi 215 TK krtani. nosogardła 215 TK SPC - kręgosłup szyjny 265 TK SPT - kręgosłup piersiowy 265 TK SPL - kręgosłup lędźwiowy 265 TK klatki piersiowej (w tym HRCT) 240 TK perfuzja płuc 300 TK perfuzja watroby 300 TK perfuzja nerek 300 TK perfuzja prostaty 300 TK jamy brzusznej 240 TK jamy brzusznej (badanie trójfazowe) 240 TK miednicy 245 TK stawu barkowego 265 TK stawu łokciowego 265 TK nadgarstka 265 TK stawu biodrowego 265 TK stawu kolanowego 265 TK stawu skokowego 265 TK wybranego obszaru ramienia 265 TK wybranego obszaru przedramienia 265 TK wybranego obszaru reki 265 TK wybranego obszaru uda 265 TK wybranego obszaru podudzia 265 TK śródstopie 265 TK angio głowy - badanie tętnic 325 TK angio głowy - badanie zył i zatok mózgu 325 TK angio tętnic szyjnych 215 TK angio narzadów klatki piersiowej 325 TK angio aorty piersiowej 385 TK angio aorty brzusznej 385 TK angio tętnic miednicy 215 TK angio kończyn dolnych 415 TK angio kończyny górnej 415 TK angio aorty i tętnic kończyn dolnych 415 TK angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej 585 TK angio nadbrzusza - pień trzewny i tt. nerkowe 305 TK kolonografia + film 500 TK kolonografia 485 TK klatki piersiowej + jamy brzusznej 470 TK jamy brzusznej + miednicy 470 TK klatki piersiowej + jamy brzusznej + miednicy 695 TK szyi + klatki piersiowej + jamy brzusznej i miednicy mniejszej 980 TK angio aorty piersiowej - ze zniesieniem ruchów serca 425

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł

OPŁATA ROCZNA SPOSÓB PŁATNOŚCI* 2438 zł. Płatność jednorazowa. Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) 2x1288 zł. 4x661 zł Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania opłat za usługi medyczne, nie wymagające hospitalizacji, świadczone odpłatnie podmiotom zewnętrznym oraz pacjentom nieubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE. Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu PROGRAM PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ COMPENSA ZDROWIE Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 1 1 Co to jest COMPENSA ZDROWIE? Compensa Zdrowie to Program Prywatnej Opieki Zdrowotnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Konsultacje specjalistyczne Internista/ lekarz rodzinny Chirurg ogólny Ginekolog/ położnik Okulista Endokrynolog Diabetolog Laryngolog Neurolog

Konsultacje specjalistyczne Internista/ lekarz rodzinny Chirurg ogólny Ginekolog/ położnik Okulista Endokrynolog Diabetolog Laryngolog Neurolog Konsultacje specjalistyczne Internista/ lekarz rodzinny Chirurg ogólny Ginekolog/ położnik Okulista Endokrynolog Diabetolog Laryngolog Neurolog Psychiatra Dermatolog Kardiolog Pulmonolog Gastrolog Reumatolog

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Opieka zdrowotna według Allianz Dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Poradnia POZ. Poradnia alergologii, poradnia dermatologii. Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc. Poradnia kardiologiczna

Poradnia POZ. Poradnia alergologii, poradnia dermatologii. Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc. Poradnia kardiologiczna Kod świadczenia Nazwa Cena netto VAT Cena brutto Poradnia POZ A01 Ambulatoryjna porada lekarza POZ A02 Wizyta domowa lekarza POZ 100,00 zł zw 100,00 zł A03 Ambulatoryjna porada pielęgniarki / położnej

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena. 3 Oddział Kardiologiczny cena osobodnia 641 zł

I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena. 3 Oddział Kardiologiczny cena osobodnia 641 zł I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ * L.p. Rodzaj świadczeń Cena 1 2 I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym cena osobodnia II Oddział Chorób Wewnętrznych cena osobodnia 333 zł

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r.

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r. I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 Hematologia.. 2 Serologia.. 2 Biochemia.. 3 Analityka ogólna.. 5 Markery nowotworowe. 5 Badania hormonalne. 6 Diagnostyka infekcji. 6 Bakteriologia.. 7 Badania wykonywane

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia

Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia świadczeń medycznych określa zakres świadczeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową jaką SIGNAL IDUNA udziela danemu Ubezpieczonemu.

Bardziej szczegółowo

Program Opieki Medycznej ilife PLUS

Program Opieki Medycznej ilife PLUS W ramach programu ilife Plus przysługują następujące usługi: I. HOT LINE Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). II. OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO W ramach programu Pacjent w Centrum Opieki, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LECZENIA AMBULATORYJNEGO Z REFUNDACJĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia leczenia ambulatoryjnego z refundacją, zwane dalej swu mają

Bardziej szczegółowo