Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Usługi Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2 Punkt kontaktowy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Departament Zakupów, ul. Mysia 2, Warszawa Osoba do kontaktów: Elżbieta Dziedzic Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Adres profilu nabywcy: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2 Punkt kontaktowy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Osoba do kontaktów: Katarzyna Chmielnicka Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ul. Mysia 2 Punkt kontaktowy: Kancelaria Główna otwarta od pon.-pt w godz. od 8.00 do Warszawa POLSKA I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor elektroenergetyczny 1/12

2 2/12 I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: "Zakup i planowanie mediów dla GK PGE". Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: POLSKA. Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest mediaplan Grupy Kapitałowej PGE (GK PGE) o zasięgu ogólnopolskim, wybór, zaplanowanie i zakup Mediów (tj. wszelkiego rodzaju dostępnych środków służących rozpowszechnianiu materiałów reklamowych, w szczególności: TV, radio, internet, prasa, outdoor, realizacja kampanii oraz raport z jej przeprowadzenia. Celem działań marketingowych firmy jest wzmocnienie świadomości i budowa dobrego wizerunku marki PGE, umocnienie pozycji PGE na rynku oraz promocja sprzedaży produktów PGE w taryfach C i G. Kampania powinna wzmocnić pozycję marki, kojarzącą się z solidnym, bezpiecznym sprzedawcą energii, posiadającym szeroki wachlarz nowoczesnych produktów. Zamawiający oczekuje również wzrostu zainteresowania ofertą a także wzrostu sprzedaży będących wynikiem przeprowadzonych działań reklamowych. Oczekiwania Zamawiającego (zwany Klientem ) wobec Wykonawcy (zwany Domem Mediowym ): opracowanie strategii mediowej kampanii reklamowej oraz doradztwo strategiczne w zakresie wykorzystywania Mediów jako nośników przekazów reklamowych. W szczególności tworzenie i uaktualnianie na każde życzenie Klienta strategii umieszczania reklam Klienta w Mediach w oparciu o przekazany Brief Mediowy Klienta, przygotowania i uzgodnienia z Klientem strategii komunikacyjnych i mediowych, opracowania planu kampanii reklamowej, podlegającego zatwierdzeniu przez Klienta pod rygorem nieważności, zawierającego kosztorys zakupu mediów, w zakresie tworzenia, realizacji i aktualizacji strategii reklamowej Klienta, Dom Mediowy zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze wskazaną przez Klienta Agencją Reklamową, 2/12

3 3/12 negocjowanie z Dysponentami Mediów warunków zakupu czasu antenowego oraz powierzchni reklamowej w Mediach. Dom Mediowy będzie zobowiązany za każdym razem dołożyć wszelkich starań, aby wynegocjować dla Klienta jak najkorzystniejsze warunki w Mediach, rezerwacja czasu antenowego i powierzchni reklamowej w mediach, zawieranie umów z Mediami w imieniu własnym i na rzecz Klienta, a w szczególnych sytuacjach na podstawie udzielonego dla Domu Mediowego przez Klienta pełnomocnictwa, bieżący monitoring kampanii reklamowych Klienta prowadzonych w Mediach. Dom Mediowy zobowiązany będzie po zakończeniu każdego tygodnia kampanii przygotowywać raporty dla Klienta podsumowujące dotychczasowy przebieg kampanii w Mediach, pokazujący odchylenia względem Buying Briefu kampanii. Dom Mediowy jest również zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich korekt do kampanii Klienta w przypadku odchyleń od Buying Briefu lub na uzasadnione życzenie Klienta, w ramach istnienia możliwości spełnienia takiego życzenia Klienta, informowanie Klienta o nowo pojawiających się reklamach konkurencyjnych z TV każdorazowo w terminie najpóźniej 48 godzin od daty pierwszej emisji oraz bezpłatne dosyłanie do Klienta kopii nowych reklam w formie elektronicznej (tzw. EWS Early Warning System), informowanie Klienta o nowych formach reklamy w ofercie dysponentów Mediów, rozliczanie finansowe z dysponentami Mediów kampanii mediowych Klienta, monitoring działań w Mediach konkurentów Klienta. Przesyłanie Klientowi miesięcznych raportów działań konkurencji w Mediach w oparciu o format przygotowany przez Dom Mediowy i zaakceptowany przez Klienta, regularnie (raz w miesiącu) informowanie Klienta o wykonaniu całkowitych wydatków netto Klienta w Mediach (za dany okres, według Mediów), analiza efektywności wykonania Buying Briefów (tzw. Post-Buy Analysis ) przedstawiana w formie podsumowań i prezentacji po zakończeniu każdej kampanii TV, analiza rynku Mediów (tzw. Media Landscape ). 1) Dom Mediowy zobowiązany będzie do udostępnienia, w ramach określonego Umową wynagrodzenia, wyników następujących badań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu i kupowaniu Mediów: 2) wszelkich standardowych badań mediowych dostępnych na polskim rynku, np.: TGI (SMG/KRC), AGB, Export Monitor/ Media Watch, Radio Track, Net Track, Press Track, ZKDP. Dom Mediowy będzie niezwłocznie informować Klienta oraz wskazaną przez Klienta Agencję Reklamową o technicznych wymaganiach dysponentów Mediów odnośnie materiałów reklamowych, adresach do doręczeń i dostaw, terminach i nośnikach, na jakich powinny być dostarczone. Na prośbę Klienta Dom Mediowy będzie udzielać przedstawicielowi Agencji Reklamowej informacji niezbędnych dla Agencji Reklamowej do obsługi Klienta. Przed dokonaniem zakupu czasu i powierzchni reklamowej Dom Mediowy zobowiązany jest do ustalenia z Klientem i\lub Agencją Reklamową możliwych do realizacji terminów dostarczenia materiałów reklamowych do dysponentów Mediów. Dom Mediowy nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Agencji Reklamowej obsługującej Klienta. Udzielanie agencji Reklamowej informacji, o których mowa w niniejszym ustępie nie stanowi naruszenia przez Dom Mediowy obowiązku zachowania poufności przewidzianego Umową, Dom Mediowy zobowiązany będzie do nadzoru nad wykonaniem usług przez Dysponentów Mediów w terminach określonych w Buying Briefie oraz nadzoru nad sposobem wykonania usług przez Dysponentów Mediów i ich zgodności z założeniami, ustalonymi w Buying Briefie i zaleceniach zakupowych (przez zlecenie zakupowe rozumie się formalne potwierdzenie zakupionych Mediów od Dysponentów Mediów), dokonywanie płatności z tego tytułu na rzecz dysponentów Mediów i kontrolę prawidłowości otrzymywanych w związku z tym faktur, a w przypadku Prasy i Reklamy Zewnętrznej (Outdoor) dodatkowo dostarczenie dowodów emisyjnych (opublikowania i/lub umieszczenia reklamy). Dom Mediowy zobowiązany jest do zgłaszania reklamacji 3/12

4 4/12 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Dysponentom Mediów wynikających z wszelkich niezgodności pomiędzy zaakceptowanym a zrealizowanym zamówieniem, również wszelkich usterek technicznych związanych z emisją. Dom Mediowy zobowiązany będzie do występowania w imieniu Klienta celem uzyskania rekompensat od dysponentów Mediów w razie wystąpienia usterek. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia powyżej EUR. Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) Wymagane wadia i gwarancje: 1) Zamawiający, działając na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej PZP,będzie żądał od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 PZP. 2) Zamawiający, działając na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 PZP, odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Warunki oraz termin płatności za usługi składające się na przedmiot zamówienia zostaną określone w SIWZ. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało: postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności do których został umocowany pełnomocnik, dane pełnomocnika, wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji umowy. 4/12

5 5/12 III.1.4) III.2) III.2.1) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będą żądać przedstawienia do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP, oraz wykazać, że spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP oraz w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 PZP. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 1b) oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP; Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich lub mogą złożyć łącznie; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 5/12

6 6/12 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 7) oświadczenia o zachowaniu w poufności danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w procesie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich lub mogą złożyć łącznie; 8) oświadczenie, iż w sytuacji kiedy oferta Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach przedmiotowego postępowania i zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca nie będzie w trakcie obowiązywania umowy uczestniczyć w zleceniach na rzecz podmiotów z branży energetycznej (oświadczenie o braku konfliktu interesów). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich lub mogą złożyć łącznie; 4. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w ust. 3 pkt 2), 3), 4), 6) powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) o którym mowa w ust. 3 pkt 5) powyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty, o których mowa w ust. 8 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 i 7. 6/12

7 7/12 III.2.2) III.2.3) 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia, nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w ust Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: 1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż PLN (słownie: dwa miliony złotych); Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek mogą spełnić łącznie. 2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek mogą spełnić łącznie. 2. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na sumę nie mniejszą niż PLN (słownie: dwa miliony złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) opłaconą polisę, na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jeden wypadek ubezpieczeniowy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku wg formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 6. Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazując spełnienie warunku, opisanego w ust. 1 pkt. 1 powyżej, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi, których przedmiotem było zaplanowanie i zakup przestrzeni reklamowej dla ogólnopolskiej medialnej kampanii wizerunkowej albo wizerunkowo-produktowej w co najmniej 3 nośnikach ATL (tj. prasa, radio, telewizja, internet, outdoor) o wartość każdej z usług wynoszącej co najmniej PLN (słownie: cztery miliony złotych) netto. Zamawiający wymaga ponadto, aby każda z wykazanych usług obejmowała przeprowadzenie kampanii medialnej w telewizji ogólnopolskiej. 7/12

8 8/12 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełnić powyższy warunek. 2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia zespołem co najmniej 5- osobowym, w składzie: a) co najmniej 2 osoby, z których każda posiada minimum trzyletnie doświadczenie w planowaniu i zakupie na rynku polskim mediów takich jak: prasa, radio, outdoor; b) co najmniej 1 osoba, która posiada minimum trzyletnie doświadczenie w planowaniu i zakupie na rynku polskim mediów takich jak: telewizja; c) co najmniej 1 osoba, która posiada minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu kampanii w Internecie (usługi SEO oraz SEM) oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (serwisy społecznościowe); d) co najmniej 1 osoba, która posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem minimum 4-osobowym, w co najmniej 3 projektach związanych z zakupem i planowaniem mediów dla ogólnopolskiej medialnej kampanii wizerunkowej albo wizerunkowo-produktowej, w szczególności obejmujących przeprowadzenie kampanii medialnej w telewizji ogólnopolskiej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełnić powyższy warunek. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu następujące dokumenty: 1) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, spełniających poniższe wymagania, z podaniem: wartości usługi, opisu przedmiotu usługi ze wskazaniem wykorzystanych nośników ATL (tj. prasa, radio, telewizja, internet, outdoor), daty wykonania i odbiorców usługi (w tym branży) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). 2) na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku kierownika zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. d powyżej, należy przedstawić ponadto referencje wystawione dla tej osoby przez odbiorców co najmniej trzech projektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. d powyżej. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi w formule "spełnia" "nie spełnia", z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 poniżej. 5. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż określona w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów wynikającą z oceny spełniania tych warunków. Punkty przyznawane będą Wykonawcom według następującego schematu: 8/12

9 9/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) a) za każdą usługę spełniającą wymagania opisane w ust. 1 pkt. 1 powyżej Wykonawca otrzyma 1 punkt, ale nie więcej niż 9 punktów za wszystkie kwalifikujące się usługi. b) za każdą usługę zakwalifikowaną, zgodnie z pkt. a) powyżej, którą zgodnie z opisem zawartym w wykazie zamówień, Wykonawca realizował na rzecz podmiotu z jednej z następujących branży, tj.: finansowej (bankowoubezpieczeniowa), telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, Wykonawca otrzyma 1 punkt. 6. W przypadku, gdy po dokonaniu oceny w sposób określony w ust. 5 powyżej będzie więcej niż 5 Wykonawców kwalifikujących się do dalszego udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona dodatkowej kwalifikacji tych Wykonawców. O zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania decydować będzie wtedy najwyższa suma wartości usług zakwalifikowanych, zgodnie z pkt a) powyżej. W przypadku podania przez Wykonawcę wartości usługi poprzez użycie zwrotu "powyżej" wskazanej kwoty, Zamawiający przy sumowaniu wartości usług będzie brał pod uwagę kwotę wskazaną w wykazie. 7. W przypadku, gdy po dokonaniu oceny w sposób określony w ust. 6 powyżej, nadal będzie więcej niż 5 Wykonawców kwalifikujących się do dalszego udziału w postępowaniu, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy kwalifikujący się Wykonawcy. 8. Jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazując spełnienie powyższych warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Rodzaj procedury Ograniczony Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej Cena. Waga Ocena merytoryczna. Waga Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: GKP/PGE/0001/2012 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 9/12

10 10/12 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Warunki otwarcia ofert Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe: 1) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej wniosek ). 2) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający mogą żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3) Wymaga się, aby wniosek oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki były podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące wniosek oraz trwale spięte tak, aby tworzyły jedną całość. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące wniosek. Dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki. 4) Wykonawca powinien dołączyć do wniosku pełnomocnictwo do podpisania wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w sekcji III.2.1) ust. 3 pkt. 2 i sekcji III.2.1) ust. 5 ogłoszenia. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało: postępowanie do którego się odnosi, zakres czynności do których został umocowany pełnomocnik, dane pełnomocnika, Wykonawcę, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wniosek powinien być sporządzony czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie wniosku na komputerze lub maszynie do pisania. 6) Strony wniosku powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). 7) Wniosek powinien być dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie zewnętrzne wniosku powinno być opisane w następujący sposób: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Zakup i planowanie mediów dla GK PGE oraz winien zawierać dopisek Nie otwierać przed dniem (termin złożenia wniosku, godz.)" i zaadresowane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia 2, Warszawa, POLSKA. 8) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski. W przypadku załączonych do wniosków dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć niniejsze dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Podpis pod dokumentami powinien umożliwiać zidentyfikowanie osoby podpisującej. 10/12

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo