SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE Nr postępowania LD 4320/1/11 1. Uwagi wstępne 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest w Lublinie, ul. Staszica 16, Lublin, zwany dalej Udzielającym Zamówienia. 2. Postępowanie konkursowe prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty. 4. Udzielający Zamówienia może odwołać konkurs ofert, przedłużyć termin składania ofert, zmienić termin i miejsce otwarcia ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu. 5. Informacje o każdej zmianie Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej Szpitala. 6. W sprawach nieuregulowanych w szczegółowych warunkach, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Warunki udzielania świadczeń 1. Oferent przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi środkami technicznymi i farmaceutycznymi. 2. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem konkursu mogą być wykonywane w lokalach Oferenta odpowiadających wymaganiom sanitarnym, wyposażonych w aparaturę i sprzęt odpowiadający standardom określonym w odrębnych przepisach. 3. Osoby udzielające świadczeń winny bezwzględnie posiadać kwalifikacje wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami, zgodne z profilem świadczeń zdrowotnych określonym w zadaniu będącym przedmiotem oferty, spełniające wymagania przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 283, poz. 2825), Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przez okres trwania umowy do posiadania polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie niższej niż wynikająca z zapisów w/w rozporządzenia. 5. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie przedmiotu umowy. 6. W trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz z późn. zm.),

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411) zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, obowiązujących w okresie trwania umowy. 3. Przedmiot konkursu 1. Oferent przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie. 2. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wykazem wykonanych badań zawierającym: rodzaj badania, nazwisko kierującego, imię, nazwisko i pesel pacjenta. 3. Oferent jest uprawniony do złożenia oferty w zakresie realizacji jednego lub kilku n/w zadań, Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty na pojedyncze pakiety badań w ramach jednego zadania. 4. W przypadku ofert składanych na Zadania: Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 12, pracownia/stacja dializ Przyjmującego Zamówienie nie może znajdować się poza terenem miasta Lublina. 5. W cenie oferty na Zadania Nr 3, Nr 4 oraz Pakiet 1 Zadania 11, Przyjmujący Zamówienie winien uwzględnić odbiór materiału z Działu diagnostyki Laboratoryjnej SPSK Nr 1. Zadanie 1 - Badania patomorfologiczne* konsultacja 120 max 4 tyg. wykonanie barwienia max 5 dni immunohistochemicznego (1 marker) badanie szpiku (hist.- pat.) 420 max 4 tyg. sekcja zwłok 20 max 4 tyg. badanie histologiczne podstawowe (wycinek) wraz z niezbędnymi barwieniami max 4 tyg. dodatkowymi 330 Razem *do oferty na Zadanie Nr 1 należy dołączyć Licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów

3 Zadanie 2 - Badania molekularne i cytogenetyczne Pakiet 1- Badania RT- PCR i RQ-PCR badanie jakościowe genu fuzyjnego RT-PCR 30 badanie ilościowe i jakościowe - panel MRD (RT-PCR i RQ-PCR) 15 badanie ilościowe RQ-PCR (MRD) 135 analiza mutacji KD BCR - ABL 15 max 14 dni Razem 195 Pakiet 2 - Badania prenatalne badanie kariotypu płodu 15 max 21 dni badanie biochemiczne płynu owodniowego max 21dni w kierunku wad otwartych OUN 15 Razem 30 Pakiet 3 - Badania FISH ocena kariotypu (GTG) 175 max 4 tyg. FISH bez preparatyki 90 max 4 tyg. FISH zestaw sond 52 max 4 tyg. hodowla i preparatyka 15 max 4 tyg. Razem 332 Pakiet 4 - Badanie chimeryzmu potransplantacyjnego oznaczenie chimeryzmu potransplantacyjnego 25 Razem 25 max 14 dni

4 Zadanie 3 - Badania autoimmunologiczne*, ** przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne (ANA) (IF) 405 przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2) 70 przeciwciała przeciw ds. DNA 25 przeciwciała mitochondrialne (AMA) 150 przeciwciała przeciw mięśniom gładkim 105 (ASMA) przeciwciała anty - LKM (IIF) 170 przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy 115 neutrofilów ANCA (panca i canca) (IIF) przeciwciała przeciw endomysium IgA 25 przeciwciała przeciw endomysium IgG 25 przeciwciała przeciw transglutaminazie 20 tkankowej IgA przeciwciała przeciw transglutaminazie 20 tkankowej IgG przeciwciała przeciw gliadynowe IgA 10 przeciwciała przeciw gliadynowe IgG 10 przeciwciała pemphigus/pemphigoid (IIF) 60 przeciwciała przeciw komórkom 25 okładzinowym żołądka (APCA) (IIF) przeciwciała przeciw mięśniom 12 szkieletowym szkieletowym (ASMA) przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF) 5 przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym, komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (IIF) 15 ENA Profil 105 przeciwciała antykardiolipinowe ACA IgG 80 przeciwciała antykardiolipinowe ACA IgM 80 przeciwciała przeciw b2- glikoproteinie IgG przeciwciała przeciw b2 - glikoproteinie IgM przeciwciała anty-gad 45 Razem 1677 * do oferty Zadanie Nr 3 należy dołączyć certyfikat potwierdzający jakość wykonywanych badań, ** w przypadku potwierdzenia obecności przeciwciał należy określić ich miano.

5 Zadanie 4 - Badania koagulologiczne*, ** oznaczenie czynnika VIII 160 max 2 dni oznaczenie czynnika IX 30 max 2 dni oznaczenie czynnika XII 80 max 2 dni oznaczenie czynnika XI 20 max 2 dni oznaczenie czynnika X 8 max 2 dni oznaczenie czynnika VII 45 max 2 dni oznaczenie czynnika von Willebranda - Ag 45 max 2 dni oznaczenie czynnika von Willebranda - aktywność (ACT) 65 max 2 dni oznaczenie czynnika V Leiden (APC-R) 120 max 7 dni oznaczenie aktywności białka C 150 max 7 dni oznaczenie aktywności antytrombiny III 170 max 7 dni badanie obecności krążącego antykoagulantu 17 max 7 dni badanie na obecność antykoagulantu toczniowego 170 max 2 dni oznaczenie białka S 160 max 7 dni oznaczenie czynnika V 40 max 2 dni test na obecność krążącego antykoagulantu (przeciwko czynnikom krzepnięcia) u 25 max 7 dni chorych na hemofilię oznaczenie ilościowe poziomu inh. cz VIII 5 max 2 dni oznaczenie czynnika II 12 max 2 dni Razem 1322 * do oferty Zadanie Nr 4 należy dołączyć certyfikaty i wyniki badań kontroli zewnętrznej czynników krzepnięcia białka C, S i antytrombiny III potwierdzający jakość wykonywanych badań, ** dla badań wykonywanych na cito wyniku wynosi 8 godz.

6 Zadanie 5 - Badania HLA* Badanie obecności przeciwciał limfotoksycznych lub wykonanie próby 35 max 7 dni zgodności z limfocytami Badanie antygenu HLA - B27 60 max 7 dni Badanie fenotypu HLA klasy I 100 max 7 dni Badanie antygenów HLA klasy II (locus DR,DQ) metodą MICRO - SSP 32 max 7 dni Typowanie antygenów płytkowych HPA metodą Micro - SSP 5 max 7 dni Badanie potwierdzające typowanie antygenów HLA w przypadku znalezienia zgodnego, rodzinnego dawcy szpiku metodą Micro -ssp 20 max 7 dni Typowanie antygenów HLA klasy I metodą MICRO - SSP na poziomie niskiej rozdzielczości Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych metodą immunoenzymatyczną Razem max 7 dni 10 max 7 dni * do oferty Zadanie Nr 5 należy dołączyć pozwolenie na testowanie próbek do badań oraz testowanie komórek, tkanek i narządów w rozumieniu art. 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

7 Zadanie 6 - Badania mikrobiologiczne Pakiet 1 - Oznaczenie PARVOVIRUSA B19 badanie DNA Parvovirusa B19 15 Razem 15 Pakiet 2 - Oznaczenie DNA wirusa cytomegalii CMV DNA 60 Razem 60 Pakiet 3 - Diagnostyka kiły odczyn FTA 40 max 4 tyg. odczyna FTA-ABS 40 max 4 tyg. Razem 80 Pakiet 4 - Mikrobiologia gruźlicy posiew w systemie MB/BACT 40 max 4 tyg. Razem 40 Pakiet 5 - Oznaczenie toksyny botulinowej wykrywanie typu toksyny botulinowej 20 Razem 20

8 Zadanie 7 - Badania toksykologiczne alkohol etylowy ilościowo w surowicy 25 max 2 dni alkohol metylowy ilościowo 25 max 2 dni glikol etylenowy ilościowo 25 max 2 dni Razem 75 Zadanie 8 - Badania densytometryczne densytometria kręgosłupa 20 w dniu badania densytometria kości udowej 20 w dniu badania Razem 40 Zadanie 9 - Badania elektrofizjologiczne badanie przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu obwodowego+ fala F 20 badanie przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu obwodowego 10 badanie ilościowe jednego mięśnia elektrodą 10 elektrostymulacyjna próba męczliwości 1 mięśnia 20 Razem 60 w dniu badania w dniu badania w dniu badania w dniu badania Zadanie 10 - Badania ultrasonograficzne badanie usg kolana 20 w dniu badania Razem 20

9 ZADANIE 11 Badania laboratoryjne Pakiet 1 - Badania laboratoryjne inne CMV IgG awidność 10 Toxo IgG awidność 40 Metoksykatecholaminy 40 Witamina 25 - OH D3 10 Hormon wzrostu 15 Somatomedyna C - IGF1 10 Homocysteina 110 Erytropoetyna 60 Aldosteron 35 Cyklosporyna 100 Razem 430 Pakiet 2 - Test potwierdzenia HIV test potwierdzenia HIV Western Blot 20 max 7 dni Razem 20 Zadanie 12 - Zabiegi Hemodializy termin wykonania zabiegu hemodializa w ostrej niewydolności nerek 420 Razem 420 po uzgodnieniu z lekarzem Kliniki

10 3. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Udzielającemu Zamówienia, w terminie określonym w ogłoszeniu, kompletnej oferty na świadczenia zdrowotne określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w danym zakresie konkursu. 3. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być sporządzone, pod rygorem odrzucenia w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny. 4. Oferta powinna zawierać wszelkie kserokopie dokumentów oraz załączniki wymagane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. 5. Wszystkie kserokopie dokumentów składanych przez Oferenta winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 6. Każda ze stron oferty oraz wszelkie nanoszone w ofercie poprawki muszą być podpisane przez Oferenta. 7. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego Zamówienia przed upływem terminu składania ofert. 8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 4. Wymagania dla oferentów 1. Prawo udziału w konkursie ofert posiadają podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 2. Oferta powinna zawierać: Dane oferenta: nazwę/imię i nazwisko, siedziba/adres kserokopia aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli dotyczy wraz z dokumentami nadania NIP i REGON wskazanie kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursowe wraz z kopią dokumentów potwierdzających (dyplom, specjalizacje, prawo wykonywania zawodu), kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej na kwotę wymaganą Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne (Dz. U. Nr 283, poz. 2825) lub oświadczenie o jej dostarczeniu najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenie Przyjmującego Zamówienie o zapoznaniu się z treścią warunków konkursu ofert, poprzedzających zawarcie umowy o wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych wraz z informacją o braku zastrzeżeń i zgodą na włączenie ich treści do stosunku umownego łączącego strony, kopie certyfikatów jakości, licencji oraz pozwoleń ujętych w poszczególnych zadaniach przedmiotu zamówienia, formularze ofertowe. 3. Oferent może złożyć inne dokumenty i oświadczenia, które jego zdaniem mogą mieć wpływ na merytoryczną wartość oferty.

11 5. Termin związania ofertą Oferent będzie związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 6. Składanie ofert 1. Ofertę, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem : Konkurs ofert świadczenia zdrowotne, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia roku, do godz w Kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 (budynek Dyrekcji) 2. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. 7. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu roku o godz w Sali Konferencyjnej SPSK Nr 1 przy ul. Staszica 16 w Lublinie (budynek Dyrekcji) 8. Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze ofert Komisja kieruje się następującymi kryteriami: Kryterium Waga punktowa Cena świadczeń zdrowotnych (Wc) 100 punktów Punkty za cenę zostaną obliczone wg wzoru: Wc = Cmin / Co x W Wc punktów przyznanych za cenę Cmin cena minimalna Co cena oferowana W waga kryterium 2. Złożona przez Oferenta oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 9. Komisja Konkursowa 1. Postępowanie konkursowe na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) przeprowadza Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPSK Nr Do zadań i obowiązków Komisji konkursowej należy: a. stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert, b. otwarcie ofert, c. ustalenie, które z ofert spełniają warunki konkursowe, d. ogłoszenie oferentom, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, a które zostały odrzucone, e. przyjęcie do protokołu wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferentów, f. wybranie najkorzystniejszej oferty albo nie przyjęcie żadnej z ofert,

12 g. rozpatrywanie protestów składanych przez oferentów w toku postępowania konkursowego, h. sporządzenie protokołu postępowania konkursowego, i. przedłożenie protokołu z przebiegu konkursu wraz z umową do zatwierdzenia i podpisania Udzielającemu Zamówienia, j. komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w pkt a, b i c. 3. Komisja konkursowa odrzuca ofertę: a. złożoną po terminie, b. zawierająca nieprawdziwe informacje, c. jeżeli Oferent nie określi przedmiotu oferty lub ceny świadczeń zdrowotnych, d. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e. jeżeli jest nieważna na podstawi odrębnych przepisów, f. jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną, g. jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert, h. złożona przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta 4. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja wzywa do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 5. Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: a. nie wpłynęła żadna oferta, b. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 6, c. odrzucono wszystkie oferty, d. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, e. Nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcia umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 6. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs, nie wpłynie więcej ofert. 10. Środki odwoławcze 1. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga. 2. Środki odwoławcze nie przysługują na: wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru świadczeniodawcy unieważnienie postępowania w sprawie zawarci umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

13 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu zakończenia postępowania Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on rzeczywiście bezzasadny. 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 7. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala. 8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPSK Nr 1 w Lublinie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuj zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 11. Rozstrzygnięcie konkursu 1. Udzielający Zamówienia zawrze umowę z oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. 2. Udzielający zamówienia zawrze umowę z wybranym oferentem na okres obowiązywania zgodnie z ogłoszeniem. 3. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SPSK Nr 1 w Lublinie 12. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami ze strony Udzielającego Zamówienia uprawniony jest Kierownik Działu Dokumentacji Chorych SPSK Nr 1: mgr Krzysztof Żak (budynek Dyrekcji, Tel. (81) ,

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo