WSPÓ CZESNA DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓ CZESNA DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA"

Transkrypt

1 WSPÓ CZESNA DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA Marek Tomasz Szkoda Wirusolog pos ugujàc si ró norodnymi metodami laboratoryjnymi musi odpowiedzieç na pytanie, czy okreêlone zaka enie wywo ane jest przez czynnik wirusowy, i w miar mo liwoêci zidentyfikowaç go jak najdok adniej. Post powanie lekarzy i mikrobiologów w przypadku wystàpienia zachorowaƒ zakaênych jest takie samo, niezale ne od tego, czy zachorowanie zosta o wywo ane zawleczeniem choroby z innego rejonu geograficznego, czy te jest to zachorowanie powsta e w wyniku ataku terrorystycznego z wykorzystaniem broni biologicznej. W przypadku masowych lub wysoce zakaênych zachorowaƒ ogromne znaczenie ma wczeêniejsze przygotowanie planów dzia ania s u b medycznych: wprowadzenie post powania profilaktycznego szczepieƒ, je eli jest to mo liwe, oraz wdro enie wêród personelu zasad rutynowego post powania medycznego minimalizujàcego rozprzestrzenianie si zaka eƒ. Sta a obserwacja i sprawny system szybkiego raportowania epidemiologicznego oraz praca s u b wywiadowczych, rozpoznajàcych potencjalne zagro- enia, mo e zapobiec katastrofie i wybuchowi epidemii. Szczepienia profilaktyczne umieszczone w kalendarzu szczepieƒ, ró ne w poszczególnych krajach, odpowiadajà skali zagro eƒ populacji ludzi yjàcej w okreêlonych warunkach na danym obszarze. Wprowadzenie masowych szczepieƒ profilaktycznych przeciwko wszystkim znanym patogenom nie jest mo liwe z powodu opracowania szczepionek tylko dla niewielkiej liczby patogenów. Szczepienie populacji przy u yciu wszystkich znanych szczepionek nie jest mo liwe ze wzgl dów medycznych, jak te ekonomicznych. Mo liwe jest rozszerzenie szczepieƒ profilaktycznych o wybrane patogeny w stosunku do personelu wyznaczonych szpitali lub cz Êci grup zawodowych, takich jak: personel medyczny, pracownicy laboratoriów, policja, stra po arna 77

2 itp. Od wirusologów wymagane jest potwierdzenie lub wykluczenie postawionego przez klinicyst rozpoznania czynnika zakaênego. Badania diagnostyczne powinny opieraç si na wynikach badaƒ wykorzystujàcych ró ne metody diagnostyczne. W poczàtkowym okresie diagnoza mo e byç postawiona jedynie na podstawie badania klinicznego. Czynniki zakaêne zastosowane jako broƒ, szczególnie w postaci aerozolu, ze wzgl du na krótki okres inkubacji i istotne niebezpieczeƒstwo Êmierci zaka- onych zmuszajà nas do szybkiego dzia ania; pozwala to na wykorzystanie ograniczonej liczby metod diagnostycznych w krótkim czasie. Mo liwe jest równoczesne wprowadzenie oznaczeƒ za pomocà metod klasycznych, np. izolacji wirusów wymagajàcych okresu kilku do kilkunastu dni, oraz metod szybkich, które mo emy przeprowadziç w ciàgu kilku do kilkunastu godzin. Wirusy sà zbudowane z nukleokapsydu, zawierajàcego jeden rodzaj kwasu nukleinowego (DNA albo RNA), w przypadku niektórych wirusów nukleokapsyd otoczony jest glikolipidowà os onkà. Rozmiary wirusów pozwalajà na zaobserwowanie ich obecnoêci za pomocà mikroskopu elektronowego ( nm). Wirusy sà bezwzgl dnymi paso ytami wewnàtrzkomórkowymi, które poza ywà komórkà sà strukturami inertnymi. W zaka onej komórce wykorzystujà metabolizm w celu powielenia swojego materia u genetycznego. Z tego powodu nie mo na ich izolowaç za pomocà pod o y nie zawierajàcych ywych komórek, tak e syntetycznych pod o y bakteriologicznych. Komórki, w których mogà replikowaç wirusy, mogà pochodziç z ró nych organizmów, jednak ka dy wirus wymaga okreêlonego rodzaju komórek ze wzgl du na z o one procesy wzajemnego oddzia ywania mi dzy wirusem a zaka onà komórkà. W laboratoriach pos ugujemy si komórkowymi liniami ciàg ymi (cz sto sà to linie wyprowadzone ze zmian nowotworowych), liniami pierwotnymi o ograniczonej liczbie pasa y. W niektórych przypadkach zmuszeni jesteêmy pos ugiwaç si zwierz tami (oseski mysie, Êwinki morskie i inne), a tak e zal onymi jajami. Izolacja i namna anie wirusów wymagajà odpowiedniego wyposa enia laboratoriów, badania takie sà kosztowne oraz czasoch onne. Pozytywny wynik badaƒ i potwierdzenie izolacji wirusa umo liwia potwierdzenie rozpoznania, jednak ujemny wynik badaƒ i brak izolacji mogà byç spowodowane b dami zwiàzanymi z pobraniem, transportem i zastosowanymi metodami diagnostycznymi. 78

3 Tabela 3. Cechy ró niàce mikroorganizmy i wirusy Mikopla- Chlamy- Cecha Bakterie Riketsje Wirusy Wiroidy Priony zmy die Widoczne w mikroskopie + +/ + +/? Êwietlnym Wzrost w martwych + + pod o ach Namna anie przez podzia Kwas nukleinowy DNA DNA DNA DNA DNA RNA /? i RNA i RNA i RNA i RNA albo RNA Zakaêny kwas + + /? nukleinowy Rybosomy Metabolizm Wra liwoêç na antybiotyki

4 Bardzo du y wp yw na wynik oznaczeƒ mo e mieç czas i rodzaj pobranego materia u oraz sposób jego pobrania (np. zanieczyszczenia DNA podczas pobierania kilku próbek). Istotny jest tak e sposób przechowywania i temperatura transportu materia u. W warunkach laboratoryjnych nale y zwróciç uwag na dwa aspekty: bezpieczeƒstwo personelu laboratorium oraz zabezpieczenie próbki przed zanieczyszczeniami, powodujàcymi fa szywie dodatnie wyniki oznaczeƒ. Bezpieczeƒstwo pracowników laboratorium obejmuje, jeêli to mo liwe, szczepienia profilaktyczne personelu, stosowanie opracowanych wczeêniej procedur post powania oraz prac z okre- Êlonymi wirusami w laboratorium o odpowiednim stopniu bezpieczeƒstwa biologicznego. Praktycznie wirusowe czynniki, które mogà byç zastosowane jako broƒ biologiczna, powinny byç badane w laboratorium o 3 i 4 stopniu bezpieczeƒstwa biologicznego (BSL-3 i BSL-4). Tabela 4. Metody diagnostyki zaka eƒ wirusowych na podstawie w aêciwoêci biologicznych wirusa [I], bezpoêrednie wykrycie wirusa lub jego podjednostek [M], jego bia ek [B] lub materia u genetycznego [G] oraz odpowiedzi immunologicznej [S] Grupa Metoda Omówienie metody Wady i ograniczenia I Izolacja ZdolnoÊç wywo ywania Zró nicowanie wymazmian w zaka onych gaƒ wirusów pod wzgl organizmach lub hodo- dem zaka ania i patowlach komórkowych; gennoêci dla okreêlopotwierdzenie obecnoêci nych gospodarzy, jaj aktywnego patogenu czy linii komórkowych; stanowi podstawowe wyst powanie wielu êród o materia u do im- wirusów zaka ajàcych munologicznej diagno- dane komórki lub wystyki i immunoprofilak- wo ujacych podobne tyki objawy konieczna dalsza identyfikacja M1 Mikroskopia BezpoÊrednie zaobser- Konieczna znaczna elektronowa wowanie wirusa w ba- liczba czàstek wirusów danym materiale; w po- w badanym materiale; àczeniu z metodami bez badaƒ immunoloimmunologicznymi mo- gicznych niemo liwe liwoêç bezpoêredniej okreêlenie patogenu swoistej identyfikacji bli ej ni do rodziny 80

5 cd. tab. 4. Grupa Metoda Omówienie metody Wady i ograniczenia M2 Bierna Zlepienie przez wirusa Konieczna znaczna liczaglutynacja lub jego antygeny op a- ba czàstek wirusów szczonych swoistymi w badanym materiale; przeciwcia ami krwinek nieswoiste reakcje wylub lateksu szybkie wo ywane przez subbezpoêrednie wykrycie stancje aglutynujàce patogenu krwinki B1 Immunofluores- Wiàzanie znakowanych Przy przeciwcia ach pocencja przeciwcia, szybkie wy- liklonalnych mo liwe krycie i ró nicowanie reakcje nieswoiste; przy antygenów w komór- monoklonalnych mogà kach w badanym mate- wykrywaç tylko wybrane riale subpopulacje wirusa B2 Immunoper- Jak w B1, zamiast mi- Jak w B1, ale znacznie oksydaza kroskopu fluorescencyj- trudniejsze ró nicowanego zwyk y nie wybarwienia struktur morfologicznych B3 Wykrywanie Wykrycie reaktywnoêci Brak mo liwoêci bezpoenzymów wirusa odwrotnej transkrypta- Êredniej dok adnej zy jako potwierdzenie identyfikacji wirusa obecnoêci posiadajàcych jà retrowirusów B4 Immunoenzyma- Zwiàzanie antygenu Jak w B1 przy równotyczny ELISA# przez przeciwcia a i wy- czesnym braku mo likrycie innymi swoistymi woêci zró nicowania na przeciwcia ami; du a podstawie morfologii czu oêç, wykrywa wolne komórek pozakomórkowe antygeny G1 Elektroforeza Rozdzia segmentów/ Wymaga du ej koncengenomu /fragmentów genomu; tracji oznaczanych elepodstawowa przy seg- mentów, wra liwa na mentowanych genomach zanieczyszczenia nuklewirusa, pomocnicza azami przy innych G2 Hybrydyzacja Wykrywanie sekwencji Wymaga dostosowania DNA lub RNA nukleotydów przez temperatury do zmienzwiàzanie komplemen- noêci populacji patogetarnego znakowanego nu, wra liwa na nuklefragmentu kwasu nu- azy kleinowego 81

6 cd. tab. 4. Grupa Metoda Omówienie metody Wady i ograniczenia G3 Amplifikacje Wielokrotne powielenie Dotychczasowe techniki genomu okreêlonego obszaru nie uwzgl dniajà zmiengenomu (PCR i inne); noêci populacyjnej wibardzo wysoka teore- rusów i podobieƒstw tyczna czu oêç i swo- ewolucyjnych (homoloistoêç uwarunkowana gie) i funkcjonalnych sekwencjami ogranicza- (analogie) genomów; jàcymi; identyfikacja wra liwe na nukleazy produktu metodami G1 i inhibitory polimeraz lub G2 S1 OWD KonkurencyjnoÊç o do- Ma a czu oêç, brak ró pe niacz kompleksów nicowania klas immuamboceptor krwinka noglobulin, antykomi antygen przeciwcia o, plementarnoêç surowic poprawna swoistoêç S2 OZHA Blokowanie przez prze- Inhibitory, brak hemciwcia a wyst pujàcych aglutynin u wielu wina niektórych wirusach rusów, niezale noêç od receptorów dla krwinek; klas immunoglobulin zwiàzek z przeciwcia- ami zoboj tniajàcymi wirusa i chroniàcymi przed zaka eniem S3 Neutralizacja Eliminacja zakaênoêci D ugotrwa oêç wykonaprzez zwiàzane z wiru- nia, dla cz Êci wirusów sem przeciwcia a; ró ni- trudnoêci z doborem cowanie ÊciÊle spokrew- pod o a (zwierz ta, nionych antygenowo hodowle komórkowe), wirusów; rzeczywista w którym namna a si ocena uodpornienia wirus S4 Bierna Aglutynacja przez Czu oêç metody; przy aglutynacja przeciwcia a op aszczo- biernej hemaglutynacji nego na noêniku anty- reaktywnoêç przeciwcia genu; patrz M2 dla krwinek jako êród o fa szywie dodatnich wyników; brak ró nicowania w klasach immunoglobulin S5 Znakowanych Wiàzanie znakowanych Zró nicowana czu oêç antyimmunoglobulin w zale noêci od wyzna- (IF, ELISA, RIA, z kompleksem antygen kowania; mo liwoêç fa - FIAX) przeciwcia o; metoda szywie dodatnich wyni- 82

7 cd. tab. 4. Grupa Metoda Omówienie metody Wady i ograniczenia iloêciowa, ró nicowanie ków oznaczeƒ IgM przy odpowiedzi w klasach obecnoêci RF, problem immunoglobulin mono- i poliklonalnych przeciwcia jak w B1, przy artefaktowych antygenach mo liwe reakcje fa szywie ujemne i dodatnie S6 Znakowanego a) zwiàzanie z wyselek- a) ma o u yteczna do antygenu (jak cjonowanymi przeciw- badania IgG w surowiwy ej) cia ami (np. celisa) cach, w których swoiste albo b) w reakcji, w któ- przeciwcia a stanowià rej wykrywane prze- niewielkà cz Êç ogó u ciwcia a stanowià mo- immunoglobulin G, stek pomi dzy zwiàza- b) wymagajà potwiernym z noênikiem nie- dzenia ze wzgl du na znakowanym antyge- wp yw si y wiàzania nem a znakowanym oraz mo liwoêç wyst poantygenem b dàcym wania w badanym madetektorem teriale innych substancji wià àcych antygen S7 Western Zastosowanie metody Denaturacja epitopów jak w S5 do wykrywania przestrzennych antygeswoistoêci przeciwcia nów (najcz Êciej zwiàdla antygenów rozdzielo- zanych z odpowiedzià nych elektroforetycznie chroniàcà przed zakai zwiàzanych z noênikiem eniem) Tabela 5. Zastosowanie przedstawionych w tabeli 4 metod do diagnostyki wybranych zaka eƒ wirusowych Zaka enia wirusowe Przyk adowe wirusy Metody (oznaczenia z tab. 4) O ostrym przebiegu wirusy grypy, RSV, B1, B4, I, G3 z krótkim okresem wyl - parainfluenzy gania (kilka dni): adenowirusy Oddechowe enterowirusy I, S3, S1, G3 rynowirusy I, G3 Jelitowe rotawirusy B4, M2, M1, G1, I adenowirusy M2, M1, I astrowirus, wirus Norwalk M1 83

8 cd. tab. 5. Zaka enia wirusowe Przyk adowe wirusy Metody (oznaczenia z tab. 4) Inne wzw. A enterowirus S5 (IgG/M), G3 O ostrym przebiegu z d u - odry, ró yczki, n.z.p. S5 (IgG/M), S6, S2, S1 szym okresem wyl gania (ok. 2 tygodni lub wi cej parwowirus B19 S5 (IgG/M), G2 bez przewlek ych zaka eƒ i latencji) Zaka enie wirusami CMV, HSV, EBV S5 (IgG/M), G3 zdolnymi do latencji HHV-6 B1, i reaktywacji lub wzw. (B, C) S5 G3 przewlek ych zaka eƒ HIV S5, (S7) *, (B1) *, G2, G3 wirusy papilloma G2 G3 enterowirusy I,S3,S1,G3 (badanie surowicy i p ynu kzm. (i inne flawiwirusy) S5 (IgG) (S7) *, S2, S1, I mózgowo-rdzeniowego) odry (ostre), odry S5 (IgG/M), I, S5 (IgG) (przewlek e SSPE) HSV,CMV S5 (IgG/M), S6, G3 wêcieklizny B1 #, S5 (IgG/M) Zaka enia p odu ró yczki, CMV, HSV S5 (IgG/M), S6, G3 parwowirus B19 S5 (IgG/M), G2 Oznaczenia zastosowane w tab. 4 i 5: Tekstem pó grubym oznaczono najcz Êciej stosowane metody o sprawdzonej wiarygodnoêci. Tekst podkreêlony w celu pe nego rozpoznania niezb dne jest badanie kilku antygenów. (S7) * metody referencyjne # badanie w prawid owej diagnostyce do badania: a) odpowiedzi immunologicznej; materia ami sà surowica i p yn mózgowo-rdzeniowy, b) do izolacji p yn mózgowo-rdzeniowy, wyjàtkowo inne materia y (np. enterowirusy ka ). (Wed ug W. Gut, M. Kaƒtoch, 1966). W ca ym procesie diagnostyczno-leczniczym wszystkie decyzje musi podejmowaç lekarz prowadzàcy, do niego te nale y interpretacja wyników, które otrzyma od wirusologa. Niezb dny jest Êcis y kontakt mi dzy klinikà a laboratorium wirusologicznym. 84

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2) DZIA I Przepisy ogólne i objaênienia okreêleƒ ustawowych Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania i procedury niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ywnoêci i ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ.

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 7) krajobrazu; 9) zadrzewieƒ. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla cele, zasady i formy ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu. Art. 2. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZ DOWY WYROKI I POSTANOWIENIA

ORZECZNICTWO TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZ DOWY WYROKI I POSTANOWIENIA ORZECZNICTWO TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZ DOWY Seria A Warszawa, dnia 31 maja 2009 r. Nr 5 (121) TREÂå poz. WYROKI I POSTANOWIENIA str. 64 wyrok z dnia 5 maja 2009 r., sygn. P 64/07.......................

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo