MARKETING PARTYZANCKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING PARTYZANCKI"

Transkrypt

1

2 JAY CONRAD LEVINSON SHANE GIBSON przedmowa Guy Kawasaki MARKETING PARTYZANCKI w mediach społecznościowych 126 narzędzi w walce o pozycję w internecie Warszawa 2013

3 Tytuł oryginału Guerrilla Social Media Marketing: 100+ Weapons to Grow Your Online Influence, Attract Customers, and Drive Profits Przełożyła Magdalena Grala-Kowalska/Quendi Language Services Redakcja Małgorzata Onichimowska/Quendi Language Services Korekta Agata Piątek/Quendi Language Services Projekt graficzny okładki Studio Kozak Zdjęcie wykorzystane na okładce istockphoto.com/hh5800 Skład i łamanie PanDawer, Guerrilla Social Media Marketing Copyright 2010 by Entrepreneur Media, Inc. Published in Polish translation by Wolters Kluwer SA under license from Entrepreneur Media, Inc. dba Entrepreneur Press ALL RIGHTS RESERVED Wydanie II ISBN Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax księgarnia internetowa

4 Spis tre ci Podzi kowania Wprowadzenie Przedmowa Jak zosta partyzantem mediów spo eczno ciowych Guy Kawasaki Rozdzia 1. Droga specjalisty marketingu w mediach spo eczno ciowych Dziesi cech charakteru partyzanta marketingu w mediach spo eczno ciowych Rola lidera i zaanga owanie kontra tworzenie marki i strategie sprzeda owe Rozdzia 2. Budowanie osobistej marki partyzanta Partyzanci wiedz, e przemys mediowy sta si udzia em ka dego z nas Marki partyzantów s autentyczne Marki partyzantów s zrozumia e Wyj tkowe atwe do rozpowszechniania atwe do znalezienia Stale czujne Bliskie ludziom Spójne we wszystkich platformach i rodkach przekazu

5 6 Spis tre ci Rozdzia 3. Dziesi najwa niejszych atrybutów partyzanta marketingu w mediach spo eczno ciowych Nazwa Silna, d ugoterminowa strategia tworzenia marki Pozycjonowanie oparte na s uchaniu i dialogu Jako Dystrybucja Bezp atno i ró norodno Program rekomendacji i bonusów Sympatyczny wizerunek Referencje Reputacja Rozdzia 4. Arsena partyzanta w mediach spo eczno ciowych rodzajów broni i narz dzi partyzanta w mediach spo eczno ciowych Rozdzia 5. Zwrot z inwestycji Pomiar umo liwia popraw Pomiar indywidualny i czny Zwrot z inwestycji Dwadzie cia rodzajów ROI partyzanta Jak to wszystko po czy Uwagi ko cowe Rozdzia 6. Ukierunkowanie dzia a partyzanta Okre lenie w a ciwych rynków docelowych Kryteria burzy mózgów Ukierunkowanie na nanorynki Rozdzia 7. De nicja marketingu partyzanckiego w mediach spo eczno ciowych. 154 Rozwój w trzech kierunkach Odbiorca przede wszystkim Mieszanka partyzanta Marketing do góry nogami Znajomo technologii Nanoprzekaz Dba o o szczegó y Respektowanie relacji i zgody klienta

6 Spis tre ci 7 Rozdzia 8. Budowa i ochrona kwatery g ównej partyzanta Strony spo eczno ciowe a tradycyjne strony internetowe Strony umo liwiaj ce zaanga owanie a strony docelowe Opcje subskrypcje tre ci Uspo ecznienie i powi zanie Agregacja tre ci Prostota Precyzyjne ukierunkowanie Automatyzacja Analiza Znajdowalno Rozdzia 9. Rekrutacja i wspó praca z innymi partyzantami Ocena partnerów Partnerstwa Przenikanie do spo eczno ci innych partyzantów Budowanie kapita u spo ecznego Funkcja hubu spo eczno ciowego Przyci ganie innych partyzantów Rozdzia 10. Plan partyzanckiego ataku w mediach spo eczno ciowych Siedmiozdaniowy plan marketingowy w mediach spo eczno ciowych Kalendarz partyzanckich dzia a marketingowych Podtrzymanie ataku tweetów na temat mediów spo eczno ciowych Glosariusz poj z zakresu marketingu partyzanckiego w mediach spo eczno ciowych Indeks

7

8 Podzi kowania aden partyzant nie jest w stanie osi gn jakichkolwiek sukcesów bez wspieraj cej go spo eczno ci i grona zwolenników. Podobnie by o z niniejsz ksi k. Przy jej tworzeniu uzyskali my wsparcie, inspiracje i cenne informacje od wielu osób i organizacji. W tym miejscu chcieliby my wyró ni kilka osób, których wk ad by dla nas szczególnie wa ny. Pomijaj c wcze niejsze kontakty telefoniczne i elektroniczne, to Cristina Gonzalez z rmy Seminarium w Chile po raz pierwszy doprowadzi a do naszego spotkania w realnym wiecie, proponuj c nam go cinny wyk ad podczas konferencji w Santiago w 2009 roku. To w a nie wtedy, dzi ki sugestiom ony Jaya, Jeannie Levinson, zrodzi si pomys na napisanie naszej wspólnej ksi ki. Istotny wp yw na nasz prac wywarli zaprzyja nieni eksperci i entuzja ci mediów spo eczno ciowych. Christy Huffman i Sage Scho eld nieustannie motywowa y i inspirowa y Jaya swoimi pomys ami. Stephen Jagger z portalu Ubertor.com ukaza Shane owi prawdziw moc serwisów spo eczno ciowych. James Laitenin, dyrektor generalny Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Marketingu Internetowego (IIMA), udzieli nam swojego wsparcia w zakresie edycji technicznej i bada. Jak zwykle wa n rol odegrali nasi przyjaciele i rodzina. ona Jaya, Jeannie, dodawa a nam si swoim niewzruszonym wsparciem i wiar w powodzenie ksi ki. Syn Shane a, Kristian Xavier Gibson, by wielkim fanem swojego Taty oraz jego projektów zwi zanych z marketingiem partyzanckim. Lorraine Raincoaster Murphy, osobista asystentka redakcyjna Shane a, oraz Lynn Kitchen pracowa y niemal 24 godziny na dob, aby pomóc nam doprowadzi ca e przedsi wzi cie do ko ca. Liczni partnerzy biznesowi, którzy wspierali Shane a, w tym Marc Smith, Robert Palkowski, George Moen, dr Raul Pacheco-Vega, Ross Bailey, Christine Van i David Huska, to prawdziwi partyzanci i liderzy w swoich dziedzinach.

9 10 Podzi kowania Pragniemy równie podzi kowa za wsparcie naszej spo eczno ci partyzanckiej. Wymienienie wszystkich tych kreatywnych i charyzmatycznych osób, które inspirowa y nas swoimi postami, wpisami na blogach, osobistymi rozmowami i innowacyjnymi pomys ami marketingowymi, wymaga oby odr bnej ksi ki. Dzi kujemy Wam za wskazanie nam nowych cie ek. Jay Conrad Levinson i Shane Gibson

10 Wprowadzenie Termin marketing partyzancki powsta w 1984 roku. Oryginalna ksi ka i seminarium na ten temat stanowi y odpowied na potrzeby kreatywnych osób o aspiracjach biznesowych, które zmuszone by y konkurowa z du ymi spó kami i liderami rynkowymi. Osobom tym brakowa o tego, co wówczas uznawano za niezb dnik ka dego przedsi biorcy grubego portfela. Rynek zdominowany by przez du e przedsi biorstwa i uznanych graczy, którzy mogli sobie pozwoli na zakup przestrzeni reklamowej, drogie broszury, efektowne stoiska na targach bran owych oraz ca e armie przedstawicieli handlowych. Przedsi biorcy o doskona ych pomys ach, ale ograniczonych rodkach nansowych, szukali kreatywnych sposobów wej cia na rynek bez konieczno ci zgromadzenia poka nego bud etu lub zatrudnienia rzeszy pracowników. Marketing partyzancki wyszed naprzeciw ich potrzebom. Marketing partyzancki polega i polega na wykorzystaniu niekonwencjonalnych rodków do osi gni cia konwencjonalnych celów. Zamiast na du ym bud ecie, opiera si na kreatywno ci, innowacyjno ci, spo eczno ci i relacjach, które pozwalaj realizowa cele marketingowe. Od roku 1984 kilka rzeczy uleg o zmianie. Seria ksi ek po wi conych marketingowi partyzanckiemu sprzeda a si w ponad 20 milionach egzemplarzy, a marketing w tej formie sta si metodologi powszechn zarówno w ród du ych, jak i ma ych spó ek. Pewne zmiany zasz y równie w wiecie marketingu, a wysokobud etowe akcje marketingowe nie s ju tak pot nym narz dziem jak kiedy. Aktualnie obserwujemy kumulacj wielkich przemian w wiecie marketingu. Eksperci tej dziedziny i guru bran y reklamowej stopniowo trac na znaczeniu, a wkrótce ca kiem znikn z rynku. Obecnie ka dy mo e uzbroi si w wysoce skuteczne narz dzia komunikacji internetowej, które pozwalaj mu wywiera równie istotny wp yw na rynek, co niektóre wielkie korporacje. Era mediów spo eczno ciowych przynios a jeszcze wi ksze zmiany w krajobrazie marketingowym. Drogie reklamy czy sprytne kampanie PR przesta y

11 12 Wprowadzenie wystarcza. Osoby kreatywne i zdeterminowane do faktycznego zaktywizowania swoich klientów w internecie s w stanie odebra zainteresowanie konsumentów i strumienie dochodów konkurencji, stosuj c w wi kszo ci darmowe i atwe do wykorzystania narz dzia marketingowe dost pne w ramach mediów spo eczno ciowych. Media spo eczno ciowe to zjawisko nowe i do niedawna nieznane. Przez wielu przedsi biorców i mened erów bywa opacznie rozumiane. Podstawowym celem niniejszej ksi ki jest przebicie si przez otaczaj cy je chaos i zaprezentowanie prostych do wdro enia strategii, pomys ów oraz narz dzi, które pozwol czytelnikom zapewni swoim markom i rmom wiod ce pozycje rynkowe. Marketing w mediach spo eczno ciowych jako pewna dyscyplina doczeka si ju guru, ekspertów i propagatorów. Wielu z nich jest bardzo zaanga owanych w swoj dzia alno, jednak tylko nieliczni osi gaj zyski. Wynika to g ównie z faktu, e specjali ci zaanga owani w marketing w mediach spo eczno ciowych nale zwykle do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa to osoby, którym obce s tajniki technologii sieciowych, wykorzystuj ce narz dzia internetowe do interakcji spo ecznych i nawi zywania kontaktów z innymi lud mi. Ich podstawowy problem polega na tym, e pomimo wysokiego ruchu na stronie i wielu znajomych na Facebooku czy innych portalach spo eczno ciowych, nie znaj regu rz dz cych marketingiem. Nawi zuj wi c relacje spo eczne, ale maj trudno ci z wypracowaniem zwrotu z poczynionych inwestycji. Druga grupa to tradycyjne agencje marketingowe, eksperci ds. marketingu czy osoby, które osi gn y sukces w marketingu internetowym przed nastaniem epoki mediów spo eczno ciowych. Specjali ci ze znanych agencji i wielkich korporacji cz sto wkraczaj w wiat internetu z du ym bud etem, reklamuj c oferty specjalne i wyprzeda e i staraj c si kontrolowa swój przekaz. Niewielu z nich rozumie, e ka da marka de niowana jest przez rozmowy prowadzone na jej temat. To nie drogie reklamy ani atrakcyjne lmiki s istotne w mediach spo eczno ciowych. Wiele osób nie jest wiadomych znaczenia rozmów oraz partyzanckich strategii precyzyjnego ukierunkowania przekazu (tzw. nano-casting). Wielu skutecznych specjalistów marketingu internetowego odnios o sukces dzi ki znajomo ci mechanizmów wyszukiwarek i manipulacji algorytmami oraz systemami kontroluj cymi ruch w sieci. Wielu jednak nie radzi sobie ju tak dobrze na obszarze mediów spo eczno ciowych, które nie opieraj si na algorytmach; ich podstaw s sieci kontaktów pomi dzy prawdziwymi lud mi, oceniaj cymi i wypowiadaj cymi si na temat konkretnych rm czy ich przekazów. Aby odnie sukces, musimy nawi za z nimi autentyczne, bardzo ludzkie relacje. Partyzanci marketingu w mediach spo eczno ciowych rozumiej, e media spo eczno ciowe opieraj si na spo eczno ci. Wiedz, w jaki sposób skutecznie dotrze do swoich docelowych odbiorców oraz ws uchiwa si w potrzeby

12 Wprowadzenie 13 precyzyjnie okre lonych nanoplemion i spo eczno ci. Partyzanci wiedz, e uwa ne s uchanie oraz informacje na temat konkurencji to ich pierwsza linia ataku i obrony. Wykorzystuj rozmiary du ych korporacji przeciwko nim, stawiaj c na elastyczno, kreatywno i autentyczno. Odnosz sukces dzi ki stopniowemu budowaniu autentycznych relacji, które nie maj nic wspólnego z robotami internetowymi czy algorytmami. Zaanga owani, pomys owi przedsi biorcy, którzy sukces mierz wysoko ci zysku, a nie liczb klikni, odwiedzin czy kwot przychodów brutto, odnajd w tej ksi ce niezb dne wytyczne do odniesienia sukcesu na gruncie marketingu w mediach spo eczno ciowych. Media spo eczno ciowe to narz dzie pomagaj ce nawi zywa kontakty oraz prowadzi bezpo redni dialog z aktualnymi i potencjalnymi klientami w czasie rzeczywistym. Zapewniaj dost pno i widoczno, na któr wi kszo spó ek nie mog oby sobie pozwoli innymi kana ami. Pozwalaj wykorzysta sieci spo eczne utworzone przez tysi ce osób albo nawi za bliski kontakt z kluczowymi klientami w niewielkim, skoncentrowanym rejonie geogra cznym. Maj niezliczone zastosowania, pod warunkiem e rozumiemy regu y marketingu partyzanckiego. Niniejsza ksi ka to szczegó owy przewodnik po wiecie mediów spo eczno ciowych, adresowany do przedsi biorców i ludzi biznesu. Przedstawia sprawdzone strategie i zasady marketingu partyzanckiego w nowym krajobrazie mediów spo eczno ciowych. Ksi k kierujemy do czytelników, którzy korzystaj ju z mediów spo eczno ciowych, ale nie osi gaj oczekiwanych wyników, a ich konkurenci s w stanie o wiele skuteczniej pos ugiwa si dost pnymi narz dziami. Adresujemy j równie do osób, które dopiero planuj wdro enie marketingu w mediach spo eczno ciowych i poszukuj skutecznych, prostych wskazówek przydatnych na pocz tku tego procesu. Nasz podr cznik pomo e im dogoni rynek i uzyska na nim dominuj c pozycj dzi ki innowacyjnemu i oryginalnemu wykorzystaniu mediów spo eczno ciowych zgodnie ze strategi marketingu partyzanckiego, udost pniaj c kompletne plany dzia ania, listy najwa niejszych czynno ci i opisy poszczególnych etapów.

13

14 Przedmowa Jak zosta partyzantem mediów spo eczno ciowych Jaya Conrada Levinsona, ojca marketingu partyzanckiego, spotka em po raz pierwszy podczas wywiadu, jakiego udzieli mi na pocz tku lat 90. XX wieku. Shane a Gibsona pozna em podczas umówionego za po rednictwem Twittera spotkania uczestników portalu na turnieju olimpijskim w hokeja w Vancouverze. Kiedy Shane powiedzia mi, e pracuje wraz z Jayem nad najnowszym tomem z serii dotycz cej marketingu partyzanckiego po wi conym mediom spo eczno- ciowym, od razu zainteresowa em si tym tematem, gdy wiedzia em, e autorzy ci to wymarzony duet. Alltop, portal zawieraj cy przegl d najciekawszych newsów internetowych, którego jestem wspó twórc, zawdzi cza swój sukces w a nie marketingowi partyzanckiemu. Wykorzystali my Facebooka i Twittera, aby stworzy grup propagatorów portalu, pobudzi do dzia ania swoich wielbicieli i krytyków, zach ci do odwiedzania strony i kreowa wiadomo marki. Starali my si wnikn w spo eczno i tworzy tre ci ukierunkowane na precyzyjnie okre lone nanorynki, o których Jay i Shane pisz w swojej ksi ce. Po czenie mediów spo eczno ciowych i marketingu partyzanckiego pozwala przedsi biorcom wyrówna szanse we wzajemnych rozgrywkach bran owych. Wykorzystanie mediów spo eczno ciowych niekoniecznie oznacza postrzeganie ich jako swego rodzaju narz dzi si ga dalej, przekszta caj c je w partyzanck bro marketingow.

15 16 Przedmowa Autorzy ksi ki stworzyli wszechstronny podr cznik dla specjalistów marketingu, przedsi biorców i mened erów, którym naprawd zale y na czerpaniu korzy ci z mediów spo eczno ciowych. Pytania, z jakimi przyjdzie si im zmierzy, to m.in.: Jakich narz dzi u y, i jak zrobi to w op acalny sposób? W jaki sposób znale i aktywowa rentowne rynki docelowe? W jaki sposób zbudowa spo eczno, a nast pnie grono oddanych wielbicieli swojej marki? W jaki sposób mierzy zwrot z poczynionych inwestycji? Ksi ka Jaya i Shane a omawia wszystkie z powy szych kwestii. Nie jest to atwa droga. Wymaga dyscypliny, wytrwa o ci i kreatywno ci. Osoby gotowe zap aci t cen znajd w niniejszej pozycji wyczerpuj ce wytyczne, które pozwol im zrealizowa postawione sobie cele. Guy Kawasaki Guy Kawasaki to jeden z za o ycieli i przedsi biorców rezydentów rmy Garage Technology Ventures. Jest te wspó za o ycielem serwisu Alltop.com, nazywanego internetowym stoiskiem prasowym, oferuj cym przegl d najpopularniejszych tematów w sieci. Wcze niej by pracownikiem i zagorza ym propagatorem spó ki Apple Computer Inc., uhonorowanym presti owym tytu em Apple Fellow. Jest autorem dziewi ciu ksi ek, w tym Reality Check, The Art Of the Start, Rules for Revolutionaries, How to Drive Your Competition Crazy, Selling the Dream oraz The Macintosh Way 8. Uzyska dyplom BA Uniwersytetu Stanforda oraz dyplom MBA Uniwersytetu Kalifornijskiego, a tak e doktorat honoris causa jednej z wiod cych ameryka skich uczelni ekonomicznych, Babson College. 8 Na j zyk polski przet umaczono jak dot d jedn jego ksi k, napisan wspólnie z Rohitem Bhargav, pt. Bez osobowo ci. Dlaczego rmy trac swoj autentyczno i jak wielkie marki j odzyskuj, wyd. Wolters Kluwer Polska, 2010 (przyp. t um.).

16 Rozdzia 1 Droga specjalisty marketingu w mediach spo eczno ciowych Marketing partyzancki polega na realizowaniu konwencjonalnych celów przy u yciu niekonwencjonalnych rodków. Zamiast wydawa znaczne kwoty na tradycyjne media transmisyjne, partyzanci stosuj ekonomiczne, kreatywne i innowacyjne strategie pozwalaj ce im uzyska przewag nad konkurencj. Obecnie dost p do niemal nieograniczonego arsena u narz dzi marketingowych, u ytkowanych nieodp atnie lub jedynie za niewielk op at, jest atwiejszy ni kiedykolwiek w historii. Narz dzia te zwi zane s z nowymi mediami naszego tysi clecia, okre lanymi mianem mediów spo eczno ciowych. Media spo eczno ciowe to zestaw darmowych lub niemal darmowych narz dzi oraz stron internetowych, które pozwalaj specjalistom ds. marketingu oraz okre- lonej spo eczno ci na tworzenie tre ci i prowadzenie znacz cego dialogu w sieci. Obejmuj one równie blogi, serwisy pozwalaj ce na publikacj zdj i lmów wideo, portale spo eczno ciowe, podcasty d wi kowe, internetowe programy radiowe, a tak e szerok palet narz dzi umo liwiaj cych wymian informacji i plików oraz komunikacj pomi dzy u ytkownikami telefonów komórkowych. Rozmowy i tre ci publikowane przez grupy u ytkowników oraz zaanga owanych w nie ekspertów marketingu wywieraj ogromny wp yw na marki, spo eczno ci i konsumentów. Media spo eczno ciowe to z o ony, wielowymiarowy zestaw narz dzi, sieci i mediów, a zwi zana z nimi tematyka jest rozdmuchiwana, promowana, b dnie pojmowana i zniekszta cana. Poruszaj c si w wiecie marketingu w mediach spo eczno ciowych, mo na obra wiele ró nych cie ek. Specjali ci ds. PR utrzymuj, e obszar ten powinno si odda w a nie im. Podobnie dyrektor marketingu, pracownicy obs ugi klienta, a szczególnie dzia u prawnego b d przekonywa nas, e s najodpowiedniejszymi osobami do prowadzenia dzia a marketingowych rmy w mediach spo eczno ciowych.

17 18 Rozdzia 1 Wi kszo mened erów, ekspertów marketingu czy agencji reklamowych nie zdaje sobie jednak sprawy, e obecnie dzia ania marketingowe s realizowane przez wszystkich i ka dy powinien by wyposa ony w tym celu w odpowiednie narz dzia oraz udziela si w przestrzeni spo ecznej. Klient rmy z dwoma wpisami na Twitterze, blogiem wideo i odpowiednim statusem na Facebooku mo e przynie znacznie wi cej szkód albo korzy ci dla wizerunku naszej rmy ni niejedna doskonale zaplanowana kampania marketingowa. DAVE CARROLL PIONIER MARKETINGU PARTYZANCKIEGO W MEDIACH SPO ECZNO CIOWYCH UNITED NISZCZY GITARY Dave Carroll z Nowej Szkocji wraz ze swoim zespo em Sons of Maxwell wyprodukowa seri lmów wideo pod has em United niszczy gitary (United Breaks Guitars). Pierwszy lm powsta po tym, jak zespó sp dzi dziewi d ugich miesi cy na próbach uzyskania odszkodowania od linii lotniczych United Airlines za uszkodzenie gitary Dave a Carrolla przez baga owych. To, e wina le a a po stronie przewo nika, nie ulega o w tpliwo ci; kilku wiadków potwierdzi o, e pracownicy linii nieuwa nie przerzucali gitary po baga owni. Oczywi cie linie lotnicze zas oni y si ró nymi politykami i procedurami, uchylaj c si od odpowiedzialno ci za wyrz dzon szkod. Po przej ciu przez zbiurokratyzowany labirynt obs ugi klienta i wyczerpaniu wszystkich dost pnych rodków odwo awczych, Dave postanowi si nie poddawa. Przy pomocy kilku znajomych z bran y wideo wyprodukowa bardzo chwytliwy i dowcipny teledysk opowiadaj cy o jego niefortunnej przygodzie. W przeci gu 24 godzin od umieszczenia lmu na YouTube teledysk obejrza o kilkaset tysi cy osób. W chwili pisania tego tekstu liczba wy wietle wynosi a niemal 10 milionów i codziennie ros a. Eksperci spekulowali nawet, e ogromna popularno tego lmiku, który stawia korporacj w niekorzystnym wietle, cz ciowo przyczyni a si do spadku cen akcji United Airlines, jaki odnotowano nast pnego dnia. W krótkim czasie Dave by go ciem najwi kszych stacji telewizyjnych, a jego histori opublikowa y najwa niejsze tytu y prasowe. Jeden klient wyposa ony w kamer wideo, wpadaj ca w ucho melodia oraz darmowe konto na YouTube zmieni y wizerunek United Airlines z linii przemierzaj cych przyjazne nieba w korporacj niszcz c gitary.

18 Droga specjalisty marketingu w mediach spo eczno ciowych 19 Powy szy przyk ad ilustruje pot g mediów spo eczno ciowych. Nasi klienci, konkurenci oraz wszystkie osoby znajduj ce si gdzie pomi dzy mog by Dave em Carrollem my zreszt te. Ostatecznie United Airlines ust pi o. Do tego czasu gitar zdo ano ju naprawi, ale skaza na wizerunku rmy pozosta a. Wed ug United skuteczno rmy w obs udze baga u wynosi 99,5%. Problem polega na tym, e spo ecze stwo by o bardziej sk onne uwierzy zaprzyja nionemu, sympatycznemu muzykowi Dave owi ni korporacyjnym statystykom. W obszarze marketingu w mediach spo eczno ciowych mo na pod a wieloma szlakami. Niektórzy buduj spo eczno ci, aby zbiera fundusze na cele charytatywne, inni, jak Barack Obama, prowadz kampanie internetowe, aby wp ywa na opini publiczn. cie k partyzanta marketingu wyznacza koncentracja na spo eczno ci, innowacyjno ci, zaanga owaniu oraz co najwa niejsze zysku. cie ka partyzanta ma pocz tek, ale o ile nie sprzedamy rmy albo nie przejdziemy na emerytur tak naprawd nie ma ko ca. Jest to forma prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i aktywizacji rynku ukierunkowana na d ugoterminowe cele biznesowe. Niniejszy podr cznik nie radzi, jak zaprojektowa sprytn kampani marketingow czy krótkoterminowe akcje na Facebooku. Droga partyzanta w obszarze marketingu mediów spo eczno ciowych nie jest atwa; obejmuje szereg zasad, cech i postaw, których zrozumienie, opanowanie i wdro enie wymaga sporo wysi ku. Je li jednak uda wam si przyswoi informacje zawarte w niniejszej ksi ce i wykorzysta je w praktyce, poniesienie pora ki b dzie w zasadzie niemo liwe. Ka dy mo e sta si skutecznym partyzantem marketingu w mediach spo- eczno ciowych, pod warunkiem e naprawd tego chce. Musi zaanga owa si w proces osobistej przemiany oraz podj wszelkie niezb dne do tego celu dzia ania. Oprócz w a ciwej postawy, narz dzi marketingowych i planów, do osi gni cia sukcesu potrzebne s równie odpowiednie cechy charakteru. Dziesi cech charakteru partyzanta marketingu w mediach spo eczno ciowych Na nast pnych kilku stronach prezentujemy cechy charakteru idealnego partyzanta marketingu w mediach spo eczno ciowych. O tym, czy posiadamy albo chcieliby my posiada dan cech, musimy zdecydowa sami musimy oceni, czy taka doktryna marketingu nam odpowiada. Nie jest to atwa droga, ale korzy ci z niej p yn ce s ogromne.

19

Spis tre ci. Podzi kowania... 9. Wprowadzenie... 11. Przedmowa Jak zosta partyzantem mediów spo eczno ciowych Guy Kawasaki... 15

Spis tre ci. Podzi kowania... 9. Wprowadzenie... 11. Przedmowa Jak zosta partyzantem mediów spo eczno ciowych Guy Kawasaki... 15 Spis tre ci Podzi kowania.................................... 9 Wprowadzenie.................................... 11 Przedmowa Jak zosta partyzantem mediów spo eczno ciowych Guy Kawasaki.... 15 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Artur Samojluk Zostań inwestorem Artur Samojluk Zostań inwestorem 1 e-bookowo ZOSTAŃ INWESTOREM Artur Samojluk ZOSTAŃ INWESTOREM Czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych Sekrety praktyków. Poznaj kompletną strategię dochodowych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo