MARKETING PARTYZANCKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING PARTYZANCKI"

Transkrypt

1

2 JAY CONRAD LEVINSON SHANE GIBSON przedmowa Guy Kawasaki MARKETING PARTYZANCKI w mediach społecznościowych 126 narzędzi w walce o pozycję w internecie Warszawa 2013

3 Tytuł oryginału Guerrilla Social Media Marketing: 100+ Weapons to Grow Your Online Influence, Attract Customers, and Drive Profits Przełożyła Magdalena Grala-Kowalska/Quendi Language Services Redakcja Małgorzata Onichimowska/Quendi Language Services Korekta Agata Piątek/Quendi Language Services Projekt graficzny okładki Studio Kozak Zdjęcie wykorzystane na okładce istockphoto.com/hh5800 Skład i łamanie PanDawer, Guerrilla Social Media Marketing Copyright 2010 by Entrepreneur Media, Inc. Published in Polish translation by Wolters Kluwer SA under license from Entrepreneur Media, Inc. dba Entrepreneur Press ALL RIGHTS RESERVED Wydanie II ISBN Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax księgarnia internetowa

4 Spis tre ci Podzi kowania Wprowadzenie Przedmowa Jak zosta partyzantem mediów spo eczno ciowych Guy Kawasaki Rozdzia 1. Droga specjalisty marketingu w mediach spo eczno ciowych Dziesi cech charakteru partyzanta marketingu w mediach spo eczno ciowych Rola lidera i zaanga owanie kontra tworzenie marki i strategie sprzeda owe Rozdzia 2. Budowanie osobistej marki partyzanta Partyzanci wiedz, e przemys mediowy sta si udzia em ka dego z nas Marki partyzantów s autentyczne Marki partyzantów s zrozumia e Wyj tkowe atwe do rozpowszechniania atwe do znalezienia Stale czujne Bliskie ludziom Spójne we wszystkich platformach i rodkach przekazu

5 6 Spis tre ci Rozdzia 3. Dziesi najwa niejszych atrybutów partyzanta marketingu w mediach spo eczno ciowych Nazwa Silna, d ugoterminowa strategia tworzenia marki Pozycjonowanie oparte na s uchaniu i dialogu Jako Dystrybucja Bezp atno i ró norodno Program rekomendacji i bonusów Sympatyczny wizerunek Referencje Reputacja Rozdzia 4. Arsena partyzanta w mediach spo eczno ciowych rodzajów broni i narz dzi partyzanta w mediach spo eczno ciowych Rozdzia 5. Zwrot z inwestycji Pomiar umo liwia popraw Pomiar indywidualny i czny Zwrot z inwestycji Dwadzie cia rodzajów ROI partyzanta Jak to wszystko po czy Uwagi ko cowe Rozdzia 6. Ukierunkowanie dzia a partyzanta Okre lenie w a ciwych rynków docelowych Kryteria burzy mózgów Ukierunkowanie na nanorynki Rozdzia 7. De nicja marketingu partyzanckiego w mediach spo eczno ciowych. 154 Rozwój w trzech kierunkach Odbiorca przede wszystkim Mieszanka partyzanta Marketing do góry nogami Znajomo technologii Nanoprzekaz Dba o o szczegó y Respektowanie relacji i zgody klienta

6 Spis tre ci 7 Rozdzia 8. Budowa i ochrona kwatery g ównej partyzanta Strony spo eczno ciowe a tradycyjne strony internetowe Strony umo liwiaj ce zaanga owanie a strony docelowe Opcje subskrypcje tre ci Uspo ecznienie i powi zanie Agregacja tre ci Prostota Precyzyjne ukierunkowanie Automatyzacja Analiza Znajdowalno Rozdzia 9. Rekrutacja i wspó praca z innymi partyzantami Ocena partnerów Partnerstwa Przenikanie do spo eczno ci innych partyzantów Budowanie kapita u spo ecznego Funkcja hubu spo eczno ciowego Przyci ganie innych partyzantów Rozdzia 10. Plan partyzanckiego ataku w mediach spo eczno ciowych Siedmiozdaniowy plan marketingowy w mediach spo eczno ciowych Kalendarz partyzanckich dzia a marketingowych Podtrzymanie ataku tweetów na temat mediów spo eczno ciowych Glosariusz poj z zakresu marketingu partyzanckiego w mediach spo eczno ciowych Indeks

7

8 Podzi kowania aden partyzant nie jest w stanie osi gn jakichkolwiek sukcesów bez wspieraj cej go spo eczno ci i grona zwolenników. Podobnie by o z niniejsz ksi k. Przy jej tworzeniu uzyskali my wsparcie, inspiracje i cenne informacje od wielu osób i organizacji. W tym miejscu chcieliby my wyró ni kilka osób, których wk ad by dla nas szczególnie wa ny. Pomijaj c wcze niejsze kontakty telefoniczne i elektroniczne, to Cristina Gonzalez z rmy Seminarium w Chile po raz pierwszy doprowadzi a do naszego spotkania w realnym wiecie, proponuj c nam go cinny wyk ad podczas konferencji w Santiago w 2009 roku. To w a nie wtedy, dzi ki sugestiom ony Jaya, Jeannie Levinson, zrodzi si pomys na napisanie naszej wspólnej ksi ki. Istotny wp yw na nasz prac wywarli zaprzyja nieni eksperci i entuzja ci mediów spo eczno ciowych. Christy Huffman i Sage Scho eld nieustannie motywowa y i inspirowa y Jaya swoimi pomys ami. Stephen Jagger z portalu Ubertor.com ukaza Shane owi prawdziw moc serwisów spo eczno ciowych. James Laitenin, dyrektor generalny Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Marketingu Internetowego (IIMA), udzieli nam swojego wsparcia w zakresie edycji technicznej i bada. Jak zwykle wa n rol odegrali nasi przyjaciele i rodzina. ona Jaya, Jeannie, dodawa a nam si swoim niewzruszonym wsparciem i wiar w powodzenie ksi ki. Syn Shane a, Kristian Xavier Gibson, by wielkim fanem swojego Taty oraz jego projektów zwi zanych z marketingiem partyzanckim. Lorraine Raincoaster Murphy, osobista asystentka redakcyjna Shane a, oraz Lynn Kitchen pracowa y niemal 24 godziny na dob, aby pomóc nam doprowadzi ca e przedsi wzi cie do ko ca. Liczni partnerzy biznesowi, którzy wspierali Shane a, w tym Marc Smith, Robert Palkowski, George Moen, dr Raul Pacheco-Vega, Ross Bailey, Christine Van i David Huska, to prawdziwi partyzanci i liderzy w swoich dziedzinach.

9 10 Podzi kowania Pragniemy równie podzi kowa za wsparcie naszej spo eczno ci partyzanckiej. Wymienienie wszystkich tych kreatywnych i charyzmatycznych osób, które inspirowa y nas swoimi postami, wpisami na blogach, osobistymi rozmowami i innowacyjnymi pomys ami marketingowymi, wymaga oby odr bnej ksi ki. Dzi kujemy Wam za wskazanie nam nowych cie ek. Jay Conrad Levinson i Shane Gibson

10 Wprowadzenie Termin marketing partyzancki powsta w 1984 roku. Oryginalna ksi ka i seminarium na ten temat stanowi y odpowied na potrzeby kreatywnych osób o aspiracjach biznesowych, które zmuszone by y konkurowa z du ymi spó kami i liderami rynkowymi. Osobom tym brakowa o tego, co wówczas uznawano za niezb dnik ka dego przedsi biorcy grubego portfela. Rynek zdominowany by przez du e przedsi biorstwa i uznanych graczy, którzy mogli sobie pozwoli na zakup przestrzeni reklamowej, drogie broszury, efektowne stoiska na targach bran owych oraz ca e armie przedstawicieli handlowych. Przedsi biorcy o doskona ych pomys ach, ale ograniczonych rodkach nansowych, szukali kreatywnych sposobów wej cia na rynek bez konieczno ci zgromadzenia poka nego bud etu lub zatrudnienia rzeszy pracowników. Marketing partyzancki wyszed naprzeciw ich potrzebom. Marketing partyzancki polega i polega na wykorzystaniu niekonwencjonalnych rodków do osi gni cia konwencjonalnych celów. Zamiast na du ym bud ecie, opiera si na kreatywno ci, innowacyjno ci, spo eczno ci i relacjach, które pozwalaj realizowa cele marketingowe. Od roku 1984 kilka rzeczy uleg o zmianie. Seria ksi ek po wi conych marketingowi partyzanckiemu sprzeda a si w ponad 20 milionach egzemplarzy, a marketing w tej formie sta si metodologi powszechn zarówno w ród du ych, jak i ma ych spó ek. Pewne zmiany zasz y równie w wiecie marketingu, a wysokobud etowe akcje marketingowe nie s ju tak pot nym narz dziem jak kiedy. Aktualnie obserwujemy kumulacj wielkich przemian w wiecie marketingu. Eksperci tej dziedziny i guru bran y reklamowej stopniowo trac na znaczeniu, a wkrótce ca kiem znikn z rynku. Obecnie ka dy mo e uzbroi si w wysoce skuteczne narz dzia komunikacji internetowej, które pozwalaj mu wywiera równie istotny wp yw na rynek, co niektóre wielkie korporacje. Era mediów spo eczno ciowych przynios a jeszcze wi ksze zmiany w krajobrazie marketingowym. Drogie reklamy czy sprytne kampanie PR przesta y

11 12 Wprowadzenie wystarcza. Osoby kreatywne i zdeterminowane do faktycznego zaktywizowania swoich klientów w internecie s w stanie odebra zainteresowanie konsumentów i strumienie dochodów konkurencji, stosuj c w wi kszo ci darmowe i atwe do wykorzystania narz dzia marketingowe dost pne w ramach mediów spo eczno ciowych. Media spo eczno ciowe to zjawisko nowe i do niedawna nieznane. Przez wielu przedsi biorców i mened erów bywa opacznie rozumiane. Podstawowym celem niniejszej ksi ki jest przebicie si przez otaczaj cy je chaos i zaprezentowanie prostych do wdro enia strategii, pomys ów oraz narz dzi, które pozwol czytelnikom zapewni swoim markom i rmom wiod ce pozycje rynkowe. Marketing w mediach spo eczno ciowych jako pewna dyscyplina doczeka si ju guru, ekspertów i propagatorów. Wielu z nich jest bardzo zaanga owanych w swoj dzia alno, jednak tylko nieliczni osi gaj zyski. Wynika to g ównie z faktu, e specjali ci zaanga owani w marketing w mediach spo eczno ciowych nale zwykle do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa to osoby, którym obce s tajniki technologii sieciowych, wykorzystuj ce narz dzia internetowe do interakcji spo ecznych i nawi zywania kontaktów z innymi lud mi. Ich podstawowy problem polega na tym, e pomimo wysokiego ruchu na stronie i wielu znajomych na Facebooku czy innych portalach spo eczno ciowych, nie znaj regu rz dz cych marketingiem. Nawi zuj wi c relacje spo eczne, ale maj trudno ci z wypracowaniem zwrotu z poczynionych inwestycji. Druga grupa to tradycyjne agencje marketingowe, eksperci ds. marketingu czy osoby, które osi gn y sukces w marketingu internetowym przed nastaniem epoki mediów spo eczno ciowych. Specjali ci ze znanych agencji i wielkich korporacji cz sto wkraczaj w wiat internetu z du ym bud etem, reklamuj c oferty specjalne i wyprzeda e i staraj c si kontrolowa swój przekaz. Niewielu z nich rozumie, e ka da marka de niowana jest przez rozmowy prowadzone na jej temat. To nie drogie reklamy ani atrakcyjne lmiki s istotne w mediach spo eczno ciowych. Wiele osób nie jest wiadomych znaczenia rozmów oraz partyzanckich strategii precyzyjnego ukierunkowania przekazu (tzw. nano-casting). Wielu skutecznych specjalistów marketingu internetowego odnios o sukces dzi ki znajomo ci mechanizmów wyszukiwarek i manipulacji algorytmami oraz systemami kontroluj cymi ruch w sieci. Wielu jednak nie radzi sobie ju tak dobrze na obszarze mediów spo eczno ciowych, które nie opieraj si na algorytmach; ich podstaw s sieci kontaktów pomi dzy prawdziwymi lud mi, oceniaj cymi i wypowiadaj cymi si na temat konkretnych rm czy ich przekazów. Aby odnie sukces, musimy nawi za z nimi autentyczne, bardzo ludzkie relacje. Partyzanci marketingu w mediach spo eczno ciowych rozumiej, e media spo eczno ciowe opieraj si na spo eczno ci. Wiedz, w jaki sposób skutecznie dotrze do swoich docelowych odbiorców oraz ws uchiwa si w potrzeby

12 Wprowadzenie 13 precyzyjnie okre lonych nanoplemion i spo eczno ci. Partyzanci wiedz, e uwa ne s uchanie oraz informacje na temat konkurencji to ich pierwsza linia ataku i obrony. Wykorzystuj rozmiary du ych korporacji przeciwko nim, stawiaj c na elastyczno, kreatywno i autentyczno. Odnosz sukces dzi ki stopniowemu budowaniu autentycznych relacji, które nie maj nic wspólnego z robotami internetowymi czy algorytmami. Zaanga owani, pomys owi przedsi biorcy, którzy sukces mierz wysoko ci zysku, a nie liczb klikni, odwiedzin czy kwot przychodów brutto, odnajd w tej ksi ce niezb dne wytyczne do odniesienia sukcesu na gruncie marketingu w mediach spo eczno ciowych. Media spo eczno ciowe to narz dzie pomagaj ce nawi zywa kontakty oraz prowadzi bezpo redni dialog z aktualnymi i potencjalnymi klientami w czasie rzeczywistym. Zapewniaj dost pno i widoczno, na któr wi kszo spó ek nie mog oby sobie pozwoli innymi kana ami. Pozwalaj wykorzysta sieci spo eczne utworzone przez tysi ce osób albo nawi za bliski kontakt z kluczowymi klientami w niewielkim, skoncentrowanym rejonie geogra cznym. Maj niezliczone zastosowania, pod warunkiem e rozumiemy regu y marketingu partyzanckiego. Niniejsza ksi ka to szczegó owy przewodnik po wiecie mediów spo eczno ciowych, adresowany do przedsi biorców i ludzi biznesu. Przedstawia sprawdzone strategie i zasady marketingu partyzanckiego w nowym krajobrazie mediów spo eczno ciowych. Ksi k kierujemy do czytelników, którzy korzystaj ju z mediów spo eczno ciowych, ale nie osi gaj oczekiwanych wyników, a ich konkurenci s w stanie o wiele skuteczniej pos ugiwa si dost pnymi narz dziami. Adresujemy j równie do osób, które dopiero planuj wdro enie marketingu w mediach spo eczno ciowych i poszukuj skutecznych, prostych wskazówek przydatnych na pocz tku tego procesu. Nasz podr cznik pomo e im dogoni rynek i uzyska na nim dominuj c pozycj dzi ki innowacyjnemu i oryginalnemu wykorzystaniu mediów spo eczno ciowych zgodnie ze strategi marketingu partyzanckiego, udost pniaj c kompletne plany dzia ania, listy najwa niejszych czynno ci i opisy poszczególnych etapów.

13

14 Przedmowa Jak zosta partyzantem mediów spo eczno ciowych Jaya Conrada Levinsona, ojca marketingu partyzanckiego, spotka em po raz pierwszy podczas wywiadu, jakiego udzieli mi na pocz tku lat 90. XX wieku. Shane a Gibsona pozna em podczas umówionego za po rednictwem Twittera spotkania uczestników portalu na turnieju olimpijskim w hokeja w Vancouverze. Kiedy Shane powiedzia mi, e pracuje wraz z Jayem nad najnowszym tomem z serii dotycz cej marketingu partyzanckiego po wi conym mediom spo eczno- ciowym, od razu zainteresowa em si tym tematem, gdy wiedzia em, e autorzy ci to wymarzony duet. Alltop, portal zawieraj cy przegl d najciekawszych newsów internetowych, którego jestem wspó twórc, zawdzi cza swój sukces w a nie marketingowi partyzanckiemu. Wykorzystali my Facebooka i Twittera, aby stworzy grup propagatorów portalu, pobudzi do dzia ania swoich wielbicieli i krytyków, zach ci do odwiedzania strony i kreowa wiadomo marki. Starali my si wnikn w spo eczno i tworzy tre ci ukierunkowane na precyzyjnie okre lone nanorynki, o których Jay i Shane pisz w swojej ksi ce. Po czenie mediów spo eczno ciowych i marketingu partyzanckiego pozwala przedsi biorcom wyrówna szanse we wzajemnych rozgrywkach bran owych. Wykorzystanie mediów spo eczno ciowych niekoniecznie oznacza postrzeganie ich jako swego rodzaju narz dzi si ga dalej, przekszta caj c je w partyzanck bro marketingow.

15 16 Przedmowa Autorzy ksi ki stworzyli wszechstronny podr cznik dla specjalistów marketingu, przedsi biorców i mened erów, którym naprawd zale y na czerpaniu korzy ci z mediów spo eczno ciowych. Pytania, z jakimi przyjdzie si im zmierzy, to m.in.: Jakich narz dzi u y, i jak zrobi to w op acalny sposób? W jaki sposób znale i aktywowa rentowne rynki docelowe? W jaki sposób zbudowa spo eczno, a nast pnie grono oddanych wielbicieli swojej marki? W jaki sposób mierzy zwrot z poczynionych inwestycji? Ksi ka Jaya i Shane a omawia wszystkie z powy szych kwestii. Nie jest to atwa droga. Wymaga dyscypliny, wytrwa o ci i kreatywno ci. Osoby gotowe zap aci t cen znajd w niniejszej pozycji wyczerpuj ce wytyczne, które pozwol im zrealizowa postawione sobie cele. Guy Kawasaki Guy Kawasaki to jeden z za o ycieli i przedsi biorców rezydentów rmy Garage Technology Ventures. Jest te wspó za o ycielem serwisu Alltop.com, nazywanego internetowym stoiskiem prasowym, oferuj cym przegl d najpopularniejszych tematów w sieci. Wcze niej by pracownikiem i zagorza ym propagatorem spó ki Apple Computer Inc., uhonorowanym presti owym tytu em Apple Fellow. Jest autorem dziewi ciu ksi ek, w tym Reality Check, The Art Of the Start, Rules for Revolutionaries, How to Drive Your Competition Crazy, Selling the Dream oraz The Macintosh Way 8. Uzyska dyplom BA Uniwersytetu Stanforda oraz dyplom MBA Uniwersytetu Kalifornijskiego, a tak e doktorat honoris causa jednej z wiod cych ameryka skich uczelni ekonomicznych, Babson College. 8 Na j zyk polski przet umaczono jak dot d jedn jego ksi k, napisan wspólnie z Rohitem Bhargav, pt. Bez osobowo ci. Dlaczego rmy trac swoj autentyczno i jak wielkie marki j odzyskuj, wyd. Wolters Kluwer Polska, 2010 (przyp. t um.).

16 Rozdzia 1 Droga specjalisty marketingu w mediach spo eczno ciowych Marketing partyzancki polega na realizowaniu konwencjonalnych celów przy u yciu niekonwencjonalnych rodków. Zamiast wydawa znaczne kwoty na tradycyjne media transmisyjne, partyzanci stosuj ekonomiczne, kreatywne i innowacyjne strategie pozwalaj ce im uzyska przewag nad konkurencj. Obecnie dost p do niemal nieograniczonego arsena u narz dzi marketingowych, u ytkowanych nieodp atnie lub jedynie za niewielk op at, jest atwiejszy ni kiedykolwiek w historii. Narz dzia te zwi zane s z nowymi mediami naszego tysi clecia, okre lanymi mianem mediów spo eczno ciowych. Media spo eczno ciowe to zestaw darmowych lub niemal darmowych narz dzi oraz stron internetowych, które pozwalaj specjalistom ds. marketingu oraz okre- lonej spo eczno ci na tworzenie tre ci i prowadzenie znacz cego dialogu w sieci. Obejmuj one równie blogi, serwisy pozwalaj ce na publikacj zdj i lmów wideo, portale spo eczno ciowe, podcasty d wi kowe, internetowe programy radiowe, a tak e szerok palet narz dzi umo liwiaj cych wymian informacji i plików oraz komunikacj pomi dzy u ytkownikami telefonów komórkowych. Rozmowy i tre ci publikowane przez grupy u ytkowników oraz zaanga owanych w nie ekspertów marketingu wywieraj ogromny wp yw na marki, spo eczno ci i konsumentów. Media spo eczno ciowe to z o ony, wielowymiarowy zestaw narz dzi, sieci i mediów, a zwi zana z nimi tematyka jest rozdmuchiwana, promowana, b dnie pojmowana i zniekszta cana. Poruszaj c si w wiecie marketingu w mediach spo eczno ciowych, mo na obra wiele ró nych cie ek. Specjali ci ds. PR utrzymuj, e obszar ten powinno si odda w a nie im. Podobnie dyrektor marketingu, pracownicy obs ugi klienta, a szczególnie dzia u prawnego b d przekonywa nas, e s najodpowiedniejszymi osobami do prowadzenia dzia a marketingowych rmy w mediach spo eczno ciowych.

17 18 Rozdzia 1 Wi kszo mened erów, ekspertów marketingu czy agencji reklamowych nie zdaje sobie jednak sprawy, e obecnie dzia ania marketingowe s realizowane przez wszystkich i ka dy powinien by wyposa ony w tym celu w odpowiednie narz dzia oraz udziela si w przestrzeni spo ecznej. Klient rmy z dwoma wpisami na Twitterze, blogiem wideo i odpowiednim statusem na Facebooku mo e przynie znacznie wi cej szkód albo korzy ci dla wizerunku naszej rmy ni niejedna doskonale zaplanowana kampania marketingowa. DAVE CARROLL PIONIER MARKETINGU PARTYZANCKIEGO W MEDIACH SPO ECZNO CIOWYCH UNITED NISZCZY GITARY Dave Carroll z Nowej Szkocji wraz ze swoim zespo em Sons of Maxwell wyprodukowa seri lmów wideo pod has em United niszczy gitary (United Breaks Guitars). Pierwszy lm powsta po tym, jak zespó sp dzi dziewi d ugich miesi cy na próbach uzyskania odszkodowania od linii lotniczych United Airlines za uszkodzenie gitary Dave a Carrolla przez baga owych. To, e wina le a a po stronie przewo nika, nie ulega o w tpliwo ci; kilku wiadków potwierdzi o, e pracownicy linii nieuwa nie przerzucali gitary po baga owni. Oczywi cie linie lotnicze zas oni y si ró nymi politykami i procedurami, uchylaj c si od odpowiedzialno ci za wyrz dzon szkod. Po przej ciu przez zbiurokratyzowany labirynt obs ugi klienta i wyczerpaniu wszystkich dost pnych rodków odwo awczych, Dave postanowi si nie poddawa. Przy pomocy kilku znajomych z bran y wideo wyprodukowa bardzo chwytliwy i dowcipny teledysk opowiadaj cy o jego niefortunnej przygodzie. W przeci gu 24 godzin od umieszczenia lmu na YouTube teledysk obejrza o kilkaset tysi cy osób. W chwili pisania tego tekstu liczba wy wietle wynosi a niemal 10 milionów i codziennie ros a. Eksperci spekulowali nawet, e ogromna popularno tego lmiku, który stawia korporacj w niekorzystnym wietle, cz ciowo przyczyni a si do spadku cen akcji United Airlines, jaki odnotowano nast pnego dnia. W krótkim czasie Dave by go ciem najwi kszych stacji telewizyjnych, a jego histori opublikowa y najwa niejsze tytu y prasowe. Jeden klient wyposa ony w kamer wideo, wpadaj ca w ucho melodia oraz darmowe konto na YouTube zmieni y wizerunek United Airlines z linii przemierzaj cych przyjazne nieba w korporacj niszcz c gitary.

18 Droga specjalisty marketingu w mediach spo eczno ciowych 19 Powy szy przyk ad ilustruje pot g mediów spo eczno ciowych. Nasi klienci, konkurenci oraz wszystkie osoby znajduj ce si gdzie pomi dzy mog by Dave em Carrollem my zreszt te. Ostatecznie United Airlines ust pi o. Do tego czasu gitar zdo ano ju naprawi, ale skaza na wizerunku rmy pozosta a. Wed ug United skuteczno rmy w obs udze baga u wynosi 99,5%. Problem polega na tym, e spo ecze stwo by o bardziej sk onne uwierzy zaprzyja nionemu, sympatycznemu muzykowi Dave owi ni korporacyjnym statystykom. W obszarze marketingu w mediach spo eczno ciowych mo na pod a wieloma szlakami. Niektórzy buduj spo eczno ci, aby zbiera fundusze na cele charytatywne, inni, jak Barack Obama, prowadz kampanie internetowe, aby wp ywa na opini publiczn. cie k partyzanta marketingu wyznacza koncentracja na spo eczno ci, innowacyjno ci, zaanga owaniu oraz co najwa niejsze zysku. cie ka partyzanta ma pocz tek, ale o ile nie sprzedamy rmy albo nie przejdziemy na emerytur tak naprawd nie ma ko ca. Jest to forma prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i aktywizacji rynku ukierunkowana na d ugoterminowe cele biznesowe. Niniejszy podr cznik nie radzi, jak zaprojektowa sprytn kampani marketingow czy krótkoterminowe akcje na Facebooku. Droga partyzanta w obszarze marketingu mediów spo eczno ciowych nie jest atwa; obejmuje szereg zasad, cech i postaw, których zrozumienie, opanowanie i wdro enie wymaga sporo wysi ku. Je li jednak uda wam si przyswoi informacje zawarte w niniejszej ksi ce i wykorzysta je w praktyce, poniesienie pora ki b dzie w zasadzie niemo liwe. Ka dy mo e sta si skutecznym partyzantem marketingu w mediach spo- eczno ciowych, pod warunkiem e naprawd tego chce. Musi zaanga owa si w proces osobistej przemiany oraz podj wszelkie niezb dne do tego celu dzia ania. Oprócz w a ciwej postawy, narz dzi marketingowych i planów, do osi gni cia sukcesu potrzebne s równie odpowiednie cechy charakteru. Dziesi cech charakteru partyzanta marketingu w mediach spo eczno ciowych Na nast pnych kilku stronach prezentujemy cechy charakteru idealnego partyzanta marketingu w mediach spo eczno ciowych. O tym, czy posiadamy albo chcieliby my posiada dan cech, musimy zdecydowa sami musimy oceni, czy taka doktryna marketingu nam odpowiada. Nie jest to atwa droga, ale korzy ci z niej p yn ce s ogromne.

19

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo