K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH"

Transkrypt

1 POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych dla potrzeb populacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. w tryb. art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z poź.zm.) Zatwierdził :...

2 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych dla potrzeb populacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.). 2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art.146 ust.1, art , art. 151 ust. 1-5, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. (Dz.U r. Nr 164 poz z późn. zm.) przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w piotrkowie Tryb. 3. Sposób przeprowadzania konkursu określają obowiązujące u Udzielającego Zamówienie: Regulamin przeprowadzania konkursu ofert oraz Regulamin komisji konkursowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych. II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych dla potrzeb populacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.: a. osobom ubezpieczonym, zgodnie ze szczegółowymi warunkami i umową zawartą z NFZ, b. uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów i umów obowiązujących w PZOZ w Piotrkowie Tryb. c. osobom, u których wykonywane będą badania pełnopłatne. 2. Miejscem udzielania usług jest siedziba Przyjmującego Zamówienie. 3. Przewidywana maksymalna liczba badań wykonywanych w okresie obowiązywania umowy zgodnie z załącznikiem Nr Udzielanie świadczeń wg potrzeb zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 5. Udzielający Zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych według niżej podanych wariantów: WARIANT 1- jedna pełna oferta na wszystkie części od I do IV. WARIANT 2 jedna pełna oferta na CZĘŚĆ 1 i/lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III i/lub CZĘŚĆ IV III. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu na stronie internetowej PZOZ w Piotrkowie Tryb.: tablicy informacyjnej PZOZ w Piotrkowie Tryb. ul. Roosevelta 3 oraz siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Piotrkowie Tryb. IV. Obowiązki Oferenta i sposób przygotowania oferty 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą z godnie z ustawą z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654). 2. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w nieniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny. 5. Ofertę oraz wszelkie załączniki należy sporządzić w języku polskim z wyłączeniem pojęć medycznych, pod rygorem odrzucenia oferty. 6. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

3 7. Udzielający Zamówienia może zarządzać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 8. Strony oferty oraz miejsca w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. Do oferty powinien być załączony dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Oferenta, jeżeli to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo musi być integralną częścią oferty. 9. Ofertę wraz z załącznikiem zaleca się spiąć (zszyć, zbindować) w sposób trwały (np. w jednej teczce). 10. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego Zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. 11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem Zmiana oferty lub Wycofanie oferty. 12. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania. 13. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 14. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Przyjmującego Zamówienie nie podlegają zmianie w toku postępowania. 15. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi (pełną nazwą oraz adresem) Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych dla potrzeb populacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. 16. Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających naprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. V. Warunki wymagane od Oferenta i dokumenty, jakie powinien złożyć W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty, odpowiednio właściwe dla indywidualnej /indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub podmiotu leczniczego: 1. poświadczona przez Oferenta kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych/indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej, 2. poświadczona przez Oferenta kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 3. poświadczone przez Oferenta dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu osób, które będą realizować przedmiot zamówienia: a. prawo wykonywania zawodu, b. dyplom ukończenia Akademii Medycznej, c. dyplomy specjalizacji, stopnie i tytuły naukowe, potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, certyfikaty itd. 4. poświadczona przez Oferenta kserokopia wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, 5. poświadczona przez Oferenta kserokopia wpisu do KRS, 6. poświadczona przez Oferenta kserokopia nadania numeru Regon i NIP, 7. poświadczona przez Oferenta kserokopia Statutu NZOZ, 8. poświadczona przez oferenta kserokopia polisy OC lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 9. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1,

4 Dokumenty te będą wymagane do przedłożenia, najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z wybranym Oferentem, w przypadku nie przedstawienia w/w dokumentów. VI. Okres związania umową Umowa zostanie zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do r. VII. Komisja konkursowa W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powołuje komisje konkursową, której zasady pracy określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, wprowadzony w formie zarządzenia Dyrektora PZOZ w Piotrkowie Tryb. VIII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, Komisja kieruje się w szczególności: 1) najniższą ceną oferowanych świadczeń Cena ofertowa (tj. łączna wartość brutto) % Cena min x 100 x 100 %, gdzie: Cena oferty badanej Cena min. najniższa łączna wartość brutto spośród wszystkich ocenianych ofert 2) spełnieniem warunków określonych w SWKO. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie warunkom zamówienia, a także zostanie uznana za najkorzystniejszą. Komisja może nie przyjąć ofert, których cena przewyższa kwotę przeznaczoną na finansowanie Zamówienia. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo wyboru i przyjęcia większej liczby ofert niż jedna, jeżeli w danym rodzaju świadczeń zdrowotnych wybór jednej oferty nie zabezpieczy realizacji tych świadczeń. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów, którzy złożyli oferty z tą samą ceną, do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych ofert cenowych. Dodatkowe oferty cenowe nie mogą zawierać cen wyższych niż oferowane w złożonych wcześniej ofertach IX. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie PZOZ w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 do dnia r. do godz. 12, Składający ofertę osobiście otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę i godzinę złożenia oferty. 3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 5. Celem dokonania zmian, bądź poprawek Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu. X. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienie, w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3 w dniu r o godz. 14, Do chwili otwarcia ofert Udzielający Zamówienia przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.

5 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora PZOZ w Piotrkowie Tryb. 4. Komisja konkursowa informuje pisemnie o ofertach odrzuconych zgodnie z art. 149 ustawy z dnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz ze zmianami ) 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej PZOZ w Piotrkowie Tryb. ul. Roosevelta Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy. XI. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących materiałów informacyjnych. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty osobiście lub na piśmie. XIII. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi. 1. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz ze zmianami) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania. 2.Na podstawie art. 26 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz ze zmianami) oferentowi przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. XIII. PZOZ w Piotrkowie Tryb. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia ofert XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Udzielającego Zamówienia z Oferentami. 1. W powyższym postępowaniu wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Udzielający Zamówienia i Oferenci przekazują faxem lub drogą elektroniczną. 2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Oferenta Udzielający Zamówienia uznaje, że pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Oferenta zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Oferenta z treścią pisma. 3. W przypadku pism przekazywanych do Udzielającego Zamówienia przekazywanie pisemnej korespondencji należy kierować na adres: Powiatowy Zespól Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. ul. Roosevelta 3, Piotrków Tryb. fax: , szpital-piotrkow.internetdsl.pl XV. Postanowienia końcowe Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane będą w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 2. Załącznik Nr 2 projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 3. Załącznik Nr 3- wykaz badań

6 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik Nr 1 Dane Oferenta imię i nazwisko lub nazwa adres zamieszkania lub siedziby Numer telefonu/fax NIP Nr rejestru Nr rachunku bankowego Adres REGON

7 Przystępując do konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych dla potrzeb populacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. składam ofertę zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert. Oferuję wykonywanie świadczeń po następującej cenie:

8 Lp. Rodzaj oznaczenia Ilość badań w okresie trwania umowy Cena jednostkowa netto PLN Wartość netto PLN VAT Wartość brutto PLN CZĘŚĆ I. BADANIA SEROLOGICZNE 1 Badznie w/k mononukleozy zakaźnej 10 2 Oznaczenie przeciwciał anty Mycoplasma pneumoniae kl. IgM Oznaczenie przeciwciał anty Mycoplasma pneumoniae kl. IgG Oznaczenie przeciwciał anty Bordetella pertussis kl. IgA 35 5 Oznaczenie przeciwciał anty Bordetella pertussis kl. IgG 35 6 Oznaczenie przeciwciał IgE Total Oznaczenie przeciwciał anty Borrelia burgdorferi kl. IgM (wynik pozytywny potwierdzony testem Western-blot) Oznaczenie przeciwciał anty Borrelia burgdorferi kl. IgG (wynik pozytywny potwierdzony testem Western-blot) CZĘŚĆ II BADANIA PARAZYTOLOGICZNE 1 Badanie w/k pasożytów jelitowych Badanie w/k owsicy 6 3 Oznaczenie antygenu Giardia intrstinalis w kale Oznaczenie przeciwciał anty Toxocara canis kl. IgG w surowicy Oznaczenie przeciwciał anty Ascaris lumbricoides w kl.. IgG w surowicy 6 Oznaczenie przeciwciał anty Toxoplasma gonidii kl. IgM 50 7 Oznaczenie przeciwciał anty Toxoplasma gonidii kl. IgG 50 8 Awidność przeciwciał kl. IgG anty Toxoplasma gondii CZĘŚĆ III BADANIA WIRUSOLOGICZNE 1 Oznaczenie antygenu HBs (wynik pozytywny potwierdzony testem potwierdzenia) 50 2 Oznaczenie przeciwciał anty HBs 80 3 Oznaczenie przeciwciał anty HBc Total 5 4 Oznaczenie przeciwciał anty HAV kl. IgM 5 5 Oznaczenie przeciwciał anty HCV (wynik pozytywny potwierdzony testem Western-blot)) Oznaczenie przeciwciał przeciw różyczce kl. IgM 25 7 Oznaczenie przeciwciał przeciw różyczce kl. IgG 27 8 Oznaczenie przeciwciał przeciw cytomegalii kl. IgM 50 9 Oznaczenie przeciwciał przeciw cytomegalii kl. IgG Oznaczenie przeciwciał przeciw opryszczce typ 2 kl. IgM Oznaczenie przeciwciał przeciw opryszczce typ 2 kl. IgG Oznaczenie przeciwciał anty HIV 10 CZĘŚĆ IV WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE 1 Testy Sporal "A" 216 OGÓŁEM W cenie brutto uwzględniono wszelkie koszty związane z obsługą medyczną.

9 Obsługa medyczna będzie polegała na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem posiadanej wiedzy medycznej. Miejscem udzielania usług jest siedziba Udzielającego Zamówienia. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek HARMONOGRAM PRACY Przyjmowanie próbek klinicznych w godz. od do Wykonywanie analiz próbek klinicznych w godz. od do Oświadczenia Oferenta 1 1. Oświadczam, że spełniam warunki określone dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.). 2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o szczegółowych warunkach konkursu ofert i materiałami informacyjnymi nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w w/w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam, że zainteresowałem się wszystkimi koniecznymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usług będących przedmiotem zamówienia. 5. Oświadczam, że pozostanę związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 7. Akceptuję czas trwania umowy. 8. Świadczenia będą udzielane przez: Oświadczam, że wobec mnie / wobec powyższych osób nie jest prowadzone postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej. 10. Oświadczam, że przedłożę polise OC zgodnie ustawą o działalności leczniczej. 11. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku postępowania konkursowego wyłącznie do celów ofertowych. 12. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonywania usług z należytą starannością swego działania wymaganą od profesjonalisty i przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących metod. 13. Oświadczam, że umowę będę realizował zgodnie z obowiązującymi przepisami NFZ. 14. Oświadczam, że kwalifikacje personelu wykonującego świadczenie zdrowotne są zgodne wymaganiami określonymi przez NFZ. 15. Oświadczam, że nie jestem zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z ustawa z dnia r o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883)., dnia.. Podpis oferenta: 1 niepotrzebne skreslić

10 Wraz z ofertą składam 2 : 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (w tym dyplom, prawo wykonywania zawodu, specjalizacje, certyfikaty itp.), 2. kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 3. kopie zaświadczenia o wpisie do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej, 4. kopię nadania nr REGON, 5. kopię nadania nr NIP, 6. kopię ważnych polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z dowodem opłaty (lub oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia polisy OC w przypadku podpisania umowy) 7. inne data i czytelny podpis Oferenta 2 zaznaczyć

11 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /13 Załącznik Nr 2 zawarta w dniu w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych dla potrzeb populacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb przeprowadzonego na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z póź. zm.) pomiędzy: Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 3, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadający nr NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: Dyrektora lek. Pawła Banaszka, Zwanym w treści umowy Udzielającym Zamówienia a NIP.. REGON:.., zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie, o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Przyjmującego Zamówienie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych dla potrzeb populacji Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. 2. Badania będą wykonywane na podstawie wydanych skierowań przez Udzielającego Zamówienia. 3. Na każdym skierowaniu winna znajdować się czytelna pieczątka nagłówkowa placówki Udzielającego Zamówienia, imienna pieczątka oraz podpis lekarza kierującego i dane osobowe pacjenta kierowanego na badania. 4. Miejscem udzielenia usługi zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, jest siedziba Przyjmującego Zamówienie Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do udzielania usług zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, określonych w 1 ust Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do osobistego świadczenia przedmiotu umowy i nie może powierzyć jego wykonywania osobom trzecim, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Udzielającego Zamówienia. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do: a) udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie i na warunkach określonych przez NFZ w warunkach ogólnych i szczegółowych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych; b) zapewnienie dostępu do dokumentacji medycznej osób badanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) do udzielania świadczeń, o których mowa w 1 ust.1 umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy i przepisami określającymi prawa pacjenta. 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową w okresie, o którym mowa w 5 niniejszej umowy według poniższego harmonogramu: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Przyjmowanie próbek klinicznych w godz. od do Wykonywanie analiz próbek klinicznych w godz. od do

12 5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość dokonania w ramach wartości brutto określonej w 4 ust. 3 umowy, zamiany ilości badań wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do umowy pomiędzy pozycjami Strony umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu usług zdrowotnych, chyba że szkoda została wyrządzona przez Przyjmującego Zamówienie z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, bądź jest wynikiem zaniedbania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług zdrowotnych. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udokumentowania zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC w okresie najpóźniej jednego dnia przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej umowy OC. 4. Przez udokumentowanie, o którym mowa w ust.3 rozumieć należy okazanie oryginału polisy przedstawicielowi Udzielającego Zamówienia tj. Kierownikowi Działu Administracyjno - Prawnego i Kadr wraz z kserokopią polisy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem Za świadczone usługi medyczne, o których mowa w 1 ust. 1 umowy, Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie zgodnie z cenami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. 2. Ogólna wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty zł (słownie: złotych). 3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest pisemne potwierdzenie wykonania świadczeń z określeniem ich liczby w danym miesiącu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Rozliczenie za wykonaną usługę medyczną będzie odbywać się raz w miesiącu na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT po zakończeniu miesiąca w którym wykonana została usługa. Rachunek lub fakturę VAT Przyjmujący Zamówienie dostarcza Udzielającemu Zamówienia nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca w którym wykonana została usługa. 5. Wystawiony przez Przyjmującego Zamówienie rachunek lub Faktura VAT za wykonanie usługi, powinien zawierać dane wymagane odrębnymi przepisami, w tym: a) imię i nazwisko/ nazwę Przyjmującego Zamówienie, b) określenie miesiąca, w którym realizowane były świadczenia, c) liczba badań, d) wartość jednego badania, e) należność ogółem za wykonane usługi medyczne, f) datę wystawienia rachunku, g) pieczęć działalności Przyjmującego Zamówienie z numerem REGON i NIP, h) pełną nazwę i numer rachunku bankowego Przyjmującego Zamówienie, i) własnoręczny podpis Przyjmującego Zamówienie. 6. Należność na wykonaną usługę medyczną regulowana będzie przelewem w ciągu 14 dni od daty złożenia rachunku lub Faktury VAT w siedzibie Udzielającego Zamówienie. 7. W przypadku nie dokonania przez Udzielającego Zamówienie zapłaty w wymaganym terminie, Przyjmujący Zamówienie nie będzie wstrzymywał usług. 8. Do rachunku lub Faktury VAT, o których mowa w ust. 4 Przyjmujący Zamówienie dołącza, pod rygorem przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, prawidłowo sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, miesięczny raport z realizacji umowy, który zawiera: Datę udzielania świadczeń, Imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta Nazwisko lekarza kierującego, Nazwa jednostki organizacyjnej kierującej na badanie, Rodzaj badania, Wartość jednostkowa badania, Należność ogółem, Podpis i pieczątkę Przyjmującego Zamówienie, podpis i pieczątkę Dyrektora ds. opieki zdrowotnej lub osoby go zastępującej jako osoby

13 akceptującej wykonanie czynności określonych umową i wyliczonej z tego tytułu należności. 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w miesięcznym raporcie z realizacji umowy - termin zapłaty, o którym mowa w ust. 6 ulega przesunięciu i zaczyna biec od dnia złożenia raportu poprawionego. 10. W przypadku stwierdzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia nieprawidłowości w ilości świadczonych usług/procedur - (polegających m. in. na wielokrotnym wpisaniu do wykazu w danym dniu tego samego pacjenta) Udzielający Zamówienia ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia wynikającego z realizowanej umowy o zakwestionowane usługi/procedury. W szczególności Przyjmujący Zamówienie skoryguje bieżący rachunek lub Fakturę VAT o zakwestionowane ilości usług/procedur oraz zapłaci karę umowną w wysokości nałożonej przez NFZ. 11. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kwestionowanych usług/procedur oraz nałożonej kary z bieżącego rachunku lub faktury VAT. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie wynagrodzenia z najbliższej faktury w sytuacjach, o których mowa w ust. 10 oraz w 9 niniejszej umowy. 5 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia r. do dnia r Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienie, w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie: a. dopuścił się umyślnego przestępstwa uniemożliwiającego dalsze wykonywanie umowy, b. został pozbawiony prawa wykonywania zawodu albo został zawieszony lub ograniczony w prawie wykonywania zawodu, c. nie wykonuje lub nienależycie wykonuje świadczenia objęte umową, albo w sposób nieuzasadniony ogranicza dostępność świadczeń, zawęża ich zakres, nie chroni interesu Udzielającego Zamówienie, udziela świadczeń niezgodnie ze standardami wymaganymi przez Udzielającego Zamówienie, d. nie dopełnia obowiązków ubezpieczenia o których mowa w 3 ust.2 niniejszej umowy, e. naraża Udzielającego Zamówienia na ponoszenie nieuzasadnionych kosztów lub nieodwracalną szkodę, f. dopuścił się ujawnienia tajemnicy danych, o których mowa w 7 niniejszej umowy, g. nie zrealizuje zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie o którym mowa w 8 niniejszej umowy, h. rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy 4. Umowa może ulec również wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku a. wykorzystania wartości brutto, o której mowa w 4 ust. 2 umowy, b. likwidacji Udzielającego Zamówienie lub zaprzestania wykonywania działalności w zakresie udzielania świadczeń medycznych przez Przyjmującego Zamówienie, c. wygaśnięcia umowy zawartej przez Udzielającego Zamówienia na świadczenia objęte umową z NFZ, nie otrzymania kontraktu z NFZ lub znacznego obniżenia wartości kontraktu. 5. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy do czasu zrealizowania całkowitej kwoty brutto, o której mowa w 4 ust. 2 umowy nie dłużej jednak niż na rok od dnia zakończenia umowy. 6. Po okresie przedłużenia umowy, o którym mowa w ust. 5 umowa wygasa pomimo niewykorzystania całości zamówienia Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych stanowiących tajemnicę Udzielającego Zamówienia, jak też przestrzegania zasad poufności, wynikających z przepisów szczególnych odnoszących się do danych osobowych pracowników jak i pacjentów. 2. Dokumentacja medyczna, stanowiąca własność Udzielającego Zamówienia, może być udostępniona wyłącznie uprawnianym podmiotom na zasadach wynikających z odrębnych przepisów i za zgodą Udzielającego Zamówienia. 8

14 1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli ze strony Udzielającego Zamówienie lub upoważnionych przez niego osób, jak również podmiotów kontrolujących Udzielającego Zamówienia w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, w szczególności w zakresie: a)sposobu i zakresu udzielania świadczeń, b)ilości udzielonych świadczeń, c) dostępności udzielanych świadczeń, d)prawidłowości wykorzystywania powierzonych środków. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania dotyczących go zaleceń pokontrolnych zawartych w protokołach kontroli. 3. Zasady i warunki kontroli merytorycznej określają odrębne przepisy. 4. Zawinione niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym w protokole kontroli lub wydanym zaleceniu, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy W przypadku niewywiązania się przez Przyjmującego Zamówienie ze zobowiązań określonych w niniejszej umowie Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienia karę umowną w wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ostatniego miesiąca rozliczeniowego za świadczone usługi zdrowotne. 2. Udzielający Zamówienia może potrącić z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie tytułem kary umownej: -za uzasadnioną skargę pacjenta i za nieetyczne zachowanie 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ostatniego miesiąca rozliczeniowego za świadczone usługi zdrowotne. 3. Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego Zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych i kodeksu cywilnego. 11 Strony dopuszczają możliwość renegocjacji wysokości wynagrodzenia jak również ilości zakontraktowanych świadczeń po upływie półrocza trwania umowy, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 12 Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje wpłat i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. 13 Wynagrodzenie, o którym mowa w 4, wyczerpuje całość zobowiązań finansowych Udzielającego Zamówienie względem Przyjmującego Zamówienie. 14 Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy, strony poddają w pierwszej kolejności rozstrzygnięciu na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia, pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Udzielającego Zamówienia. 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego Zamówienie i jeden dla Przyjmującego Zamówienie. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 2.Załącznik Nr 2 - wzór potwierdzenia wykonania usług medycznych;

15 Załącznik Nr 3 Lp. Rodzaj oznaczenia Ilość badań w okresie trwania umowy BADANIA SEROLOGICZNE 1 Badznie w/k mononukleozy zakaźnej 10 2 Oznaczenie przeciwciał anty Mycoplasma pneumoniae kl. IgM Oznaczenie przeciwciał anty Mycoplasma pneumoniae kl. IgG Oznaczenie przeciwciał anty Bordetella pertussis kl. IgA 35 5 Oznaczenie przeciwciał anty Bordetella pertussis kl. IgG 35 6 Oznaczenie przeciwciał IgE Total Oznaczenie przeciwciał anty Borrelia burgdorferi kl. IgM (wynik pozytywny potwierdzony testem Western-blot) Oznaczenie przeciwciał anty Borrelia burgdorferi kl. IgG (wynik pozytywny potwierdzony testem Western-blot) BADANIA PARAZYTOLOGICZNE Badanie w/k pasożytów jelitowych Badanie w/k owsicy 6 3 Oznaczenie antygenu Giardia intrstinalis w kale Oznaczenie przeciwciał anty Toxocara canis kl. IgG w surowicy Oznaczenie przeciwciał anty Ascaris lumbricoides w kl.. IgG w surowicy 6 Oznaczenie przeciwciał anty Toxoplasma gonidii kl. IgM 50 7 Oznaczenie przeciwciał anty Toxoplasma gonidii kl. IgG 50 8 Awidność przeciwciał kl. IgG anty Toxoplasma gondii 50 BADANIA WIRUSOLOGICZNE Oznaczenie antygenu HBs (wynik pozytywny potwierdzony testem potwierdzenia) 50 2 Oznaczenie przeciwciał anty HBs 80 3 Oznaczenie przeciwciał anty HBc Total 5 4 Oznaczenie przeciwciał anty HAV kl. IgM 5 5 Oznaczenie przeciwciał anty HCV (wynik pozytywny potwierdzony testem Western-blot)) Oznaczenie przeciwciał przeciw różyczce kl. IgM 25 7 Oznaczenie przeciwciał przeciw różyczce kl. IgG 27 8 Oznaczenie przeciwciał przeciw cytomegalii kl. IgM 50 9 Oznaczenie przeciwciał przeciw cytomegalii kl. IgG Oznaczenie przeciwciał przeciw opryszczce typ 2 kl. IgM Oznaczenie przeciwciał przeciw opryszczce typ 2 kl. IgG Oznaczenie przeciwciał anty HIV 10 WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE 1 Testy Sporal "A" 216

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo