COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS NAJCZE ŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA I ICH OPIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS NAJCZE ŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA I ICH OPIS"

Transkrypt

1 COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS Najczęściej wykonywane badania i ich opis Abdominal aorta sonogram; ultrasonography Badanie ultrasonograficzne aorty brzusznej Acid-fast bacilli (AFB) Pałeczki kwasooporne (AFB) Adrenocorticotropic hormone (ACTH); corticotropin Hormon adrenokortykotropowy; adrenokortykotropina (ACTH) Alanine aminotransferase (ALT); formerly serum glutamic-pyruvic transaminase (SGPT) Aminotransferaza alaninowa (ALT); dawniej: transaminaza glutaminowo- -pirogronianowa w surowicy (SGPT) Aldosterone Aldosteron Alkaline phosphatase (ALP) Fosfataza alkaliczna (ALP) Allergen-specific IgE antibody; radioallergosorbent test (RAST); allergy screen Przeciwciała IgE swoiste dla alergenu; test radioalergosorpcji (RAST); test przesiewowy w kierunku alergii Alfa-fetoprotein (AFP) Alfa-fetoproteina (AFP) Ambulatory electrocardiography; ambulatory monitoring; event monitoring; Holter monitoring Elektrokardiografia ambulatoryjna; monitorowanie ambulatoryjne; monitorowanie zdarzeń; monitorowanie holterowskie Ammonia Amoniak Amylase Amylaza Angiotensin-converting enzyme (ACE); serum angiotensin-converting enzyme Enzym konwertujący angiotensynę (ACE); enzym konwertujący angiotensynę w surowicy to detect and measure suspected abdominal aortic aneurysm przy podejrzeniu tętniaka aorty brzusznej w celu jego uwidocznienia i pomiaru to identify mycobacteria in sputum specimens w celu identyfikacji prątków w próbkach plwociny to evaluate adrenal cortical dysfunction ocena zaburzeń wydzielania kory nadnerczy to monitor liver damage w celu monitorowania uszkodzenia wątroby to diagnose primary and secondary aldosteronism w celu diagnostyki pierwotnego i wtórnego aldosteronizmu to measure serum levels of alkaline phosphatase, an enzyme that is increased in bone growth, liver disease, biliary obstruction, osteogenic sarcoma, or breast or prostate cancer with metastases to the bone w celu pomiaru stężenia alkalicznej fosfatazy w surowicy, enzymu, którego poziom jest podwyższony podczas wzrostu kości, w chorobach wątroby, w niedrożności dróg żółciowych, w mięsaku kostnym, w raku piersi lub prostaty z przerzutami do kości to test for allergies to allergens w celu badania alergii na alergeny to test for neural tube defects in the fetus such as spina bifida and anencephaly do badania defektów cewy nerwowej płodu, takich jak rozszczep kręgosłupa tylny i bezmózgowie to monitor electrical activity of the heart and to detect arrhythmias which occur sporadically do monitorowania elektrycznej czynności serca i do wykrywania arytmii, które pojawiają się sporadycznie to assess for accumulation of ammonia in the bloodstream do badania gromadzenia się amoniaku we krwi to assess for pancreatitis, diabetic ketoacidosis, cirrhosis, hepatitis, cholelithiasis, hyperthyroidism, or other conditions do badania zapalenia trzustki, ketoacydozy cukrzycowej, marskości wątroby, zapalenia wątroby, kamicy żółciowej, nadczynności tarczycy lub innych stanów chorobowych to assess for diabetic retinopathy, Gaucher disease, hyperthyroidism, liver disease, or sarcoidosis do badania w kierunku retinopatii cukrzycowej, choroby Gauchera, nadczynności tarczycy, chorób wątroby lub sarkoidozy ultrasound waves sent into the body with a small transducer; sound waves are transformed into a visual display on a monitor za pomocą niewielkiej sondy w głąb ciała emitowana jest fala ultradźwiękowa; odbite echa ulegają przekształceniu w obraz prezentowany na monitorze aparatu sputum sent for Gram stain próbka plwociny barwiona metodą Grama blood and urine samples i moczu electrodes are applied to the skin, monitor and case are positioned, and the recorder is turned on elektrody są przykładane do skóry, monitor i urządzenie są ustawiane, a następnie uruchamiane lub moczu

2 Aneksy 160 Anion gap Luka anionowa Anti-DNA antibody test Test na obecność przeciwciał anty-dna Antinuclear antibody test (ANA) Test na obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) Arterial blood gas (ABG) analysis Badanie gazometryczne krwi (ABG) Arteriography of the lower extremities; lower extremity angiography Arteriografia kończyn dolnych; angiografia tętnicza kończyn dolnych Arthrocentesis; synovial fluid analysis Nakłucie stawu; analiza płynu stawowego Arthrogram Artrogram Arthroscopy Artroskopia Aspartate aminotransferase (AST); formerly serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) Aminotransferaza asparaginianowa (AST); dawniej: transaminaza glutaminowo- -szczawianowa w surowicy Barium enema; large bowel study; lower GI series Wlew kontrastowy jelita grubego; kolonografia Barium swallow; esophageal radiography; esophagography Badanie radiograficzne przełyku; badanie przełyku z kontrastem; ezofagografia to determine causes of metabolic acidosis including those associated with renal failure, diabetic ketoacidosis, or lactic acidosis do określenia przyczyn kwasicy metabolicznej, łącznie z tymi związanymi z niewydolnością nerek, ketozą cukrzycową lub kwasicą mleczanową detects presence of antibodies to native or double-stranded DNA, indicating some type of autoimmune disease wykrywa obecność przeciwciał przeciwko natywnemu DNA lub w formie podwójnej helisy, wskazując na chorobę autoimmunologiczną used to rule out systemic lupus erythematosus, endocarditis, cirrhosis, connective tissue diseases, and chronic autoimmune hepatitis stosowany w celu wykluczenia tocznia rumieniowatego układowego, zapalenia wsierdzia, marskości, chorób tkanki łącznej, przewlekłego autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby for information regarding the acid-base status of the patient w celu uzyskania informacji dotyczącej równowagi kwasowo-zasadowej pacjenta visualization of blood vessels obrazowanie naczyń krwionośnych to diagnose arthritis, to investigate joint effusion, or to remove excess fluid from the joint w celu diagnostyki zapalenia stawów; do badania wysięku stawowego lub usunięcia nadmiaru płynu ze stawu to assess for joint damage and/or cartilage tears ocena uszkodzenia stawu i (lub) rozerwania chrząstki stawowej to directly visualize joint structures and to perform biopsy and simple repairs w celu uwidocznienia struktur więzadeł i wykonywania biopsji oraz drobnych zabiegów naprawczych to assess for heart muscle damage as in myocardial infarction; to assess for liver damage badanie w kierunku oceny uszkodzenia mięśnia sercowego, np. w zawale serca; w celu określenia uszkodzenia wątroby fluoroscopic examination of the large intestines for lower abdominal pain, changes in bowel habits, stools containing blood or mucus, visualizing polyps, diverticula or tumors badanie radiograficzne fluoroskopowe jelita grubego, wykonywane w celu wyjaśnienia przyczyn dolegliwości bólowych podbrzusza, zaburzeń czynnościowych jelita grubego, obecności krwi lub śluzu w stolcu, uwidocznienia polipów, uchyłków lub guzów to evaluate dysphagia or regurgitation, hiatal hernia, diverticula, achalasia, esophagitis, polyps, and/or strictures ocena zaburzeń połykania (dysfagii) lub biernego cofania się treści pokarmowej (regurgitacji), przepukliny rozworu przełykowego, uchyłków, kurczu zwieracza dolnego przełyku (achalazji), zapalenia przełyku, polipów i (lub) zwężeń contrast dye is injected through a catheter into an artery; radiographic films are then taken of the artery do tętnicy, przez wprowadzony do jej światła cewnik, podawany jest środek kontrastowy; następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie zakontrastowanego naczynia synovial fluid sample próbka płynu stawowego injection of radiopaque dye or air into the joint; radiographs are taken as the joint is manipulated do jamy stawu podawany jest pozytywny środek kontrastowy lub powietrze; podczas manipulacji stawem wykonywane są radiogramy the arthroscope is inserted into the joint spaces; the joint is manipulated as it is visualized do jamy stawu wprowadzony zostaje artroskop; podczas manipulacji stawem dokonywana jest jego wizualizacja the entire intestine is filled from the rectum to the ileocecal valve; the area is observed on a fluoroscopic screen with films taken periodically ściana jelita powlekana jest środkiem kontrastowym od odbytnicy do zastawki krętniczo-kątniczej; następnie jest ona oceniana na obrazie fluoroskopowym i okresowo wykonywane są zdjęcia rentgenowskie patient swallows a thick barium mixture for fluoroscopic exam of the pharynx and esophagus; part of upper GI series pacjent połyka gęstą zawiesinę barytową, gardło i przełyk oceniane są w tym czasie na obrazie fluoroskopowym; część badania górnego odcinka przewodu pokarmowego

3 Aneksy 161 Bilirubin, direct (conjugated); indirect bilirubin (unconjugated); total bilirubin Bilirubina bezpośrednia (związana); bilirubina pośrednia (niezwiązana); bilirubina całkowita Bleeding time; aspirin tolerance test; Duke bleeding time; ivy bleeding time; modified ivy; template bleeding time Czas krwawienia; test tolerancji aspiryny; czas krwawienia Duke a; czas krwawienia Ivy ego; zmodyfikowany test Ivy ego; czas krwawienia metodą template Blood alcohol; ethanol; ethyl alcohol (ETOH) Alkohol we krwi; etanol; alkohol etylowy (ETOH) to assess for choledocholithiasis, cirrhosis, hepatitis, myocardial infarction, pernicious anemia, and/or septicemia badanie w kierunku kamicy przewodu żółciowego wspólnego, marskości, zapalenia wątroby, zawału serca, anemii złośliwej i (lub) posocznicy to screen for disorders involving platelet function and vascular defects that interfere with clotting do oceny chorób z zaburzeniem funkcji płytek i defektami naczyniowymi, które wpływają na krzepnięcie to screen for alcohol ingestion badanie w kierunku spożycia alkoholu Blood culture and sensitivity Hodowla krwi i wrażliwość to screen for bacteria in the blood badanie krwi w kierunku obecności bakterii Blood smear; peripheral blood smear; examines cells in terms of size, shape, color, and structure red blood cell smear (RBC smear) badanie krwinek pod względem wielkości, kształtu, barwy Rozmaz krwi; rozmaz krwi obwodowej; i struktury rozmaz krwinek czerwonych (rozmaz RBC) Blood typing; ABO typing; ABO red cell groups; blood groups; Rh typing; type and crossmatch (T&C); type and screen Typowanie krwi; typowanie AB0; grupy krwinek czerwonych AB0; grupy krwi; typowanie Rh; typowanie i próba krzyżowa (T&C); typowanie i dobór Bone marrow biopsy; bone marrow aspiration Biopsja szpiku kostnego; aspiracja szpiku kostnego Bone scan Scyntygrafia kości Brain scan (cerebral blood flow) Scyntygrafia mózgu (badanie przepływu mózgowego krwi) Breast biopsy Biopsja piersi to determine an individual s blood type, Rh factors in the blood, and compatibility in donor blood w celu określenia grupy krwi pacjenta, czynnika Rh i zgodności z dawcą krwi to screen for cancer, depressed hematopoiesis, granuloma, infection, iron deficiency anemia, leukemia, multiple myeloma, polycythemia vera, or thalassemia badanie w kierunku nowotworu, obniżonej hematopoezy, ziarniniaka, infekcji, anemii z niedoboru żelaza, białaczki, szpiczaka mnogiego, czerwienicy prawdziwej lub talasemii to detect metastatic cancer of the bone and monitor the progression of degenerative bone disorders; to detect fractures in patients with continued pain ocena przerzutów nowotworowych do kości, monitorowanie progresji schorzeń zwyrodnieniowych układu kostnego; w celu wykrywania złamań kości w przypadku ujemnego wyniku zdjęcia rentgenowskiego kości u pacjentów z ciągłym bólem to assess for brain abscess, tumors, contusions, hematomas or cerebrovascular accidents (CVAs); interruption of the blood-brain barrier diagnostyka ropni, nowotworów, urazów, krwiaków lub udarów mózgu; w przypadkach uszkodzenia bariery krew-mózg to assess for malignancy w celu oceny stopnia złośliwości zmian a standard skin incision is made usually just below the crease of the elbow; blood drops are blotted every 30 seconds; time is stopped when bleeding ceases standardowe nacięcie skóry wykonuje się tuż poniżej zgięcia łokciowego; krople krwi osusza się co 30 s; liczenie czasu zatrzymuje się w momencie ustania krwawienia a large-bore needle is advanced through the subcutaneous tissue cortex of bone to aspirate a sample of bone marrow specjalistyczna igła do pobierania szpiku wprowadzana jest przez tkankę podskórną do jamy szpikowej kości w celu aspiracji szpiku kostnego a radionuclide is injected intravenously, scintillation camera takes radioactivity reading from the body and transforms them into two-dimentional pictures of the skeleton izotop promieniotwórczy podawany jest dożylnie, kamera gamma prowadzi zapis aktywności promieniotwórczej z powierzchni całego ciała; zapis ten jest następnie przetwarzany w dwuwymiarowe obrazy szkieletu a radionuclide is injected intravenously; scintillation camera takes radioactivity reading from the head and transforms them into two-dimensional pictures of the brain Izotop promieniotwórczy podawany jest dożylnie, kamera gamma prowadzi zapis aktywności promieniotwórczej z obszaru głowy; zapis ten jest następnie przetwarzany w dwuwymiarowe obrazy mózgowia needle biopsy: a sample of tissue is aspirated into a syringe for examination; open biopsy: an excision is made over the breast mass, which is excised in its entirety for testing biopsja igłowa: próbka tkanki jest aspirowana do strzykawki w celu badania histopatologicznego; biopsja otwarta: ponad zmianą w piersi wykonuje się nacięcie skóry, przez które zmianę wycina się w całości do badania

4 Aneksy 162 Bronchoscopy Bronchoskopia to visualize abnormalities found on radiography, obtain sputum specimens, remove foreign bodies, conduct endobronchial radiation, or obliterate neoplastic obstruction w celu oceny nieprawidłowości wykrytych w badaniach radiograficznych, uzyskania próbek plwociny, usuwania ciał obcych, prowadzenia brachyterapii od strony światła oskrzela lub w przypadkach nowotworowej niedrożności oskrzela the bronchoscope is introduced through the mouth or nose; the anatomy of the trachea and bronchi are inspected bronchoskop wprowadzany zostaje przez usta lub nos; dokonuje się oceny struktur anatomicznych tchawicy i oskrzeli CA 15 3, CA 19 9, CA 125, tumor markers/antigens CA 15 3, CA 19 9, CA 125, markery/antygeny nowotworowe Calcitonin; thyrocalcitonin Kalcytonina; tyreokalcytonina Calcium Wapń Candida antibody test Test na obecność przeciwciał przeciwko Candida Carboxyhemoglobin; carbon monoxide (CO) Karboksyhemoglobina; tlenek węgla (CO) Carcinoembryonic antigen (CEA) Antygen karcynoembrionalny (CEA) to assess for the presence of cancer badanie w kierunku obecności nowotworu to assess for hypercalcemia badanie w kierunku występowania hiperkalcemii to assess calcium level badanie w celu oznaczenia poziomu wapnia to assess for Candida infection badanie w kierunku infekcji grzybami Candida to assess for carbon monoxide poisoning badanie w kierunku zatrucia tlenkiem węgla to assess carcinoembryonic antigen levels for malignancy badanie poziomu antygenu karcynoembrionalnego w diagnostyce nowotworu lub moczu Cardiac catheterization; angiocardiography, coronary angiography; coronary arteriography; heart catheterization Koronarografia; cewnikowanie serca; angiokardiografia; angiografia wieńcowa; arteriografia wieńcowa visualization of the blood vessels to assess for heart size, structure, movement, wall thickness, blood flow, valve motion, and/or coronary vasculature uwidocznienie naczyń krwionośnych w celu oceny wielkości serca, jego budowy, kurczliwości i grubości ścian, przepływu krwi, czynności zastawek i (lub) stanu naczyń wieńcowych serca a catheter is inserted through an artery into the correct position and dye is inserted; radiographic films are taken of the artery przez tętnicę wprowadzany jest cewnik, przez który podaje się środek kontrastowy, a następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie Carotid duplex scanning; carotid phonoangiography (CPA) Badanie Duplex Doppler tętnic szyjnych; fonoangiografia (CPA) Cerebral angiography; cerebral arteriography Angiografia mózgowa; arteriografia mózgowa Cerebrospinal fluid (CSF) analysis; cisternal puncture; lumbar puncture (LP); spinal tap; ventricular puncture Analiza płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF); nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego; nakłucie lędźwiowe (LP); nakłucie kręgosłupa; nakłucie komorowe to assess for plaque, stenosis, or partial occlusion of arteries ocena blaszek miażdżycowych, zwężeń lub odcinkowej niedrożności tętnic szyjnych to detect cerebrovascular abnormalities such as aneurysm or arteriovenous malformation, to study vascular displacement, or to evaluate postoperative status of blood vessels ocena nieprawidłowości naczyniowych, takich jak tętniaki, malformacje tętniczo-żylne, ocena przemieszczenia naczyń lub stanu naczyń po zabiegach operacyjnych to assist in the diagnosis of a wide variety of central nervous system diseases, including infectious diseases badanie pomocne w diagnostyce szerokiego spektrum chorób ośrodkowego układu nerwowego, z infekcjami włącznie a transducer is placed on the skin; sound waves are transformed into a visual display on a monitor do skóry przykładana jest głowica ultrasonografu; fala ultradźwiękowa przekształcana jest w obraz prezentowany na monitorze a catheter is inserted through an artery into the correct position and dye is inserted; radiographic films are taken of the artery przez tętnicę wprowadzany jest cewnik, przez który podawany jest środek kontrastowy, a następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie a sample of cerebrospinal fluid is collected using a spinal needle próbka płynu mózgowo-rdzeniowego pobrana przy użyciu igły punkcyjnej

5 Aneksy 163 Chemistry profile Profil chemiczny Chest x-ray (CXR); chest radiography Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, badanie radiograficzne klatki piersiowej Chlamydia Chlamydia Chloride Chlorek Cholecystography; gallbladder radiography; gallbladder series; oral cholecystogram Cholecystografia; badanie radiograficzne pęcherzyka żółciowego; cholecystografia doustna Cholesterol Cholesterol Clostridium difficile (C. difficile)toxinassay Badanie toksyn Clostridium difficile Coagulation factor assay; factor assay; clotting factors Badanie czynnika krzepnięcia; badanie czynnika; czynniki krzepnięcia Coagulation studies Badanie układu krzepnięcia to assess multiple organ systems to determine overall health and wellness ocena wielu układów narządowych w celu określenia ogólnego stanu zdrowia i braku chorób to identify abnormalities of the lungs and other structures of the thorax including heart, ribs, and diaphragm rozpoznawanie nieprawidłowości w obrębie płuc i innych struktur anatomicznych klatki piersiowej, w tym serca, żeber i przepony to assess for Chlamydia trachomatis or trachoma badanie w kierunku obecności Chlamydia trachomatis lub jaglicy to evaluate the chloride level in the blood or kidneys badanie poziomu chlorku we krwi lub w moczu to assess for gallbladder disease ocena patologii pęcherzyka żółciowego to evaluate LDL and HDL and risk potential for atherosclerosis and heart disease badanie poziomu lipoprotein o niskiej i wysokiej gęstości w celu określenia potencjalnego ryzyka wystąpienia miażdżycy tętnic i chorób serca to evaluate for pseudomembranous colitis badanie w kierunku obecności rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy to assess for congential or acquired deficiency of blood clotting factor badanie wrodzonych i nabytych niedoborów czynnika krzepnięcia krwi to evaluate coagulation disorders badanie w celu wykrycia chorób układu krzepnięcia may include alanine aminotransferase (ALT); alkaline phosphatase (ALP); aspartate aminotransferase (AST); bilirubin; calcium; carbon dioxide; chloride; cholesterol; creatinine kinase (CK); creatinine; gamma-glutamyl transferase (GGT); glucose; lactic dehydrogenase (LDH); phosphorus; potassium; protein; sodium; urea nitrogen; and uric acid tests may include alanine aminotransferase (ALT); alkaline phosphatase (ALP); aspartate aminotransferase (AST); bilirubin; calcium; carbon dioxide; chloride; cholesterol; creatinine kinase (CK); creatinine; gamma-glutamyl transferase (GGT); glucose; lactic dehydrogenase (LDH); phosphorus; potassium; protein; sodium; urea nitrogen; and uric acid tests może obejmować badanie: aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy asparaginianowej, bilirubiny, wapnia, tlenku węgla, chloru, cholesterolu, kinazy kreatynowej, kreatyniny, gamma-glutamylotransferazy, glukozy, dehydrogenazy mleczanowej, fosforu, potasu, białka, sodu, azotu mocznikowego i kwasu moczowego radiograph of the chest zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej titer: ; eye culture: swab of inner canthus or lower conjunctiva; cervical culture: swab of the cervix miano: ; hodowla z oka: wymaz z wewnętrznego kąta szpary powiekowej lub z dolnej spojówki; hodowla z szyjki macicy: wymaz z szyjki lub moczu after ingestion of a contrast medium, films are taken of the right upper quadrant in three positions po doustnym podaniu środka kontrastowego wykonywane są zdjęcia rentgenowskie prawej okolicy podżebrowej w trzech projekcjach stool specimen próbka kału include antithrombin III; bleeding time; clot retraction; coagulation factors; D-dimer; euglobulin lysis time; fibrin degradation; fibrinogen; partial thromboplastin time; plasminogen; protein C; protein S; prothrombin time; and thrombin clotting time tests badanie obejmuje oznaczenie następujących parametrów: antytrombina III, czas krwawienia, kurczenia się skrzepu, czynniki krzepnięcia, D-dimer, czas lizy euglobulin, degradacja fibryny, fibrynogen, czas częściowej tromboplastyny, plazminogen, białko C, białko S, czas protrombinowy i czas trombinowy

6 Aneksy 164 Colonoscopy Kolonoskopia Colposcopy; endometrial biopsy Kolposkopia; biopsja endometrium Complete blood cell count with differential (CBC with diff) Całkowita liczba komórek krwi zróżnicowaniem Computed tomography (CT) of the abdomen; CT scan of the abdomen; computerized axial tomography (CAT) of the abdomen Tomografia komputerowa (TK) brzucha; komputerowa osiowa tomografia brzucha; badanie TK jamy brzusznej Computed tomography (CT) of the brain; CT scan of the head; computerized axial tomography (CAT) of the head Tomografia komputerowa (TK) mózgowia; komputerowa osiowa tomografia głowy; badanie TK głowy Computed tomography (CT) of the chest; CT scan of the chest; computerized axial tomography (CAT) of the chest Tomografia komputerowa (TK) klatki piersiowej; komputerowa osiowa tomografia klatki piersiowej; badanie TK klatki piersiowej Coombs test, direct; direct anti-globulin test; red blood cell (RBC) antibody screen Bezpośredni test Coombsa; bezpośredni test antyglobulinowy; badanie przeciwciał przeciwko krwinkom czerwonym Coombs test, indirect; antibody screening test Pośredni odczyn Coombsa; test badania przeciwciał Cortisol Kortyzol C-reactive protein test (CRP) Badanie białka C-reaktywnego (CRP) to assess lower GI bleeding, change in bowel habits, high risk for colon cancer due to polyps, or ulcerative colitis or history diagnostyka krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zmiany rytmu wypróżnień, przy wysokim ryzyku rozwoju raka okrężnicy w przebiegu polipowatości, wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub obciążającym wywiadzie rodzinnym to identify the area of cellular dysplasia do oceny obszarów dysplazji komórkowej to evaluate red blood counts, white blood counts, and platelets do określenia liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek to diagnose pathologic conditions of the abdominal organs including inflammation, cysts, tumors of the liver, gallbladder, pancreas, spleen, kidneys, and pelvic organs diagnostyka stanów patologicznych narządów jamy brzusznej, takich jak: zapalenia, torbiele, nowotwory wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, nerek i narządów miednicy to diagnose pathologic conditions such as neoplasms, cerebral infarctions, aneurysm, and intracranial hemorrhage diagnostyka stanów patologicznych, takich jak nowotwory, udary mózgowia, tętniaki naczyń mózgowych i krwawienia śródczaszkowe to diagnose pathologic conditions, including inflammation, cysts, and tumors of the lungs, esophagus, and lymph nodes diagnostyka stanów patologicznych, włączając wto zapalenia, torbiele oraz zmiany nowotworowe płuc, przełyku iwęzłów chłonnych to assess whether antibodies are attached to the red blood cells, indicating infectious mononucleosis or systemic lupus erythematosus; to detect red blood cell sensitization to drugs or blood transfusions do oceny czy przeciwciała przylegają do krwinek czerwonych, wskazując na mononukleozę zakaźną lub toczeń rumieniowaty układowy; w celu wykrycia uczulenia krwinek czerwonych na leki lub przetoczenie krwi to detect unexpected circulating antibodies that may react against transfused red blood cells, other than those of the ABO groups w celu wykrycia nieoczekiwanych krążących przeciwciał, które mogą być skierowane przeciwko przetaczanym czerwonym krwinkom; inne niż przeciwko grupom AB0 to assess for normal function of the anterior pituitary gland do oceny prawidłowej funkcji gruczołu przedniego płata przysadki to assess for inflammatory process do wykrycia stanu zapalnego direct visualization of the large intestine through the use of a flexible fiberoptic endoscope bezpośrednia wizualizacja jelita grubego za pomocą fiberoskopu optycznego direct visualization of the cervix and vagina with a colposcope with magnifying lens and light bezpośrednia wizualizacja szyjki macicy wziernikiem ze szkłem powiększającym includes blood smear; hematocrit; hemoglobin; platelets; red blood cell count; red blood cell indices (MCV, MCH, MCHC); WBC count; and differential badanie obejmuje: ocenę rozmazu krwi, hematokryt, hemoglobinę, płytki, liczbę krwinek czerwonych, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki,średnia zawartość hemoglobiny w krwince; średnie stężenie hemoglobiny w krwince), liczba krwinek białych i ich zróżnicowanie contrast dye is given by IV injection; films are taken in the body scanner środek kontrastowy jest podawany w iniekcji dożylnej; obrazy wykonywane są przez skaner tomografii komputerowej contrast dye is given by IV injection; films are taken in the body scanner środek kontrastowy jest podawany w iniekcji dożylnej, obrazy wykonywane są przez skaner tomografii komputerowej contast dye is given by IV injection; films are taken in the body scanner środek kontrastowy jest podawany w iniekcji dożylnej, obrazy wykonywane są przez skaner tomografii komputerowej lub moczu

7 Aneksy 165 Creatine kinase (CK) and isoenzymes; formerly creatine phosphokinase (CPK) Kinaza kreatynowa (CK) i izoenzymy; dawniej: fosfokinaza kreatyny Creatinine; clearance Kreatynina; klirens kreatyniny Cystometry; cystometrography (CMG) Cystometria; cystometrografia Cystourethrography Cystouretrografia Cystourethroscopy; cystoscopy; urethroscopy Cystouretroskopia; cystoskopia; uretroskopia Disseminated intravascular coagulation screening (DIC screening) Testy na badanie rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego Doppler study; Doppler ultrasonography Badanie dopplerowskie; ultrasonografia dopplerowska Echocardiography; echo; heart sonogram Echokardiografia; echo serca; badanie ultrasonograficzne serca Electrocardiography, electrocardiogram (ECG, EKG) Elektrokardiografia; elektrokardiogram (EKG) Electroencephalography (EEG) Elektroencefalografia (EEG) Electromyography; electromyelography (EMG) Elektromiografia (EMG) Electroneurography, electromyoneurography (ENG) Elektroneurogafia (ENG) to assess for myocardial infarction do wykrycia zawału serca to evaluate renal function do oceny funkcji nerek to evaluate detrusor instability and cause of bladder dysfunction do oceny zaburzeń czynności mięśnia wypieracza pęcherza i przyczyn dysfunkcji pęcherza moczowego to evaluate detrusor instability and cause of bladder dysfunction ocena przewlekłych i nawracających zakażeń układu moczowego calculi removal, diagnosis; therapeutic procedures other than calculi removal: obstruction, urothelial carcinoma, filling defects, unilateral gross hematuria, malignant cytology, surveillance, passage of ureteral catheter for obstruction of fistula, foreign body, resection/fulguration of selected tumors, and dilation/incision of strictures diagnostyka kamicy układu moczowego i usuwanie złogów; inne zabiegi lecznicze w takich przypadkach jak: niedrożność dróg moczowych, rak z nabłonka dróg moczowych, ubytki wypełnienia, jednostronne znaczne krwawienie, badanie cytologiczne wskazujące na nowotwór złośliwy, monitorowanie położenia cewnika wprowadzonego do dróg moczowych w przypadkach niedrożności, przetok obecności ciał obcych, resekcja lub elektroresekcja niektórych nowotworów, poszerzanie lub wycinanie zwężeń to assess when both clotting and bleeding occur at abnormally high levels do oceny stanu, kiedy zarówno krzepnięcie, jak i krwawienie są silnie zaburzone to evaluate blood flow in the major veins and arteries of the legs, arms, and neck ocena przepływu krwi w dużych naczyniach tętniczych i żylnych kończyn dolnych, górnych i szyi to assess heart chambers, valves, blood flow or muscle ocena jam serca, zastawek, przepływu krwi i stanu mięśnia sercowego to record the electrical current generated by the heart zapis czynności elektrycznej serca to record the electrical activity of the brain zapis czynności elektrycznej mózgu to record the electrical activity in the skeletal muscle groups zapis czynności elektrycznej grupy mięśni szkieletowych to assess for peripheral nerve disease or injury ocena w przypadku chorób i uszkodzeń nerwów obwodowych blood and/or urine sample i (lub) moczu instillation of fluid and/or air into the bladder, assessment of neurologic and muscular responses to this filling, and assessment of patients voiding for abnormalities wprowadzenie płynu i (lub) powietrza do pęcherza, ocena neurologicznej i mięśniowj odpowiedzi na wypełnienie i ocena mikcji instillation of fluid and/or air into the bladder, assessment of neurologic and muscular responses to this filling, and assessment of patient s voiding for abnormalities wprowadzenie środka kontrastującego przez cewkę moczową za pomocą cewnika; zdjęcia rentgenowskie wykonuje się podczas wypełniania pęcherza kontrastem i podczas mikcji passing of cystoscope into the bladder to visualize the urinary tract do pęcherza moczowego wprowadza się cystoskop w celu uwidocznienia dróg moczowych see entry for coagulation studies patrz hasło: coagulation studies ultrasound waves are sent into the body with a small transducer pressed against the skin za pomocą niewielkiej sondy przyłożonej do powierzchni skóry przesyłana jest w głąb ciała wiązka ultradźwiękowa ultrasound waves are sent into the body with a small transducer pressed against the skin za pomocą niewielkiej sondy przyłożonej do powierzchni skóry przesyłana jest w głąb ciała wiązka ultradźwiękowa monitoring electrodes are placed on the body elektrody do odczytu potencjałów elektrycznych znad serca mocowane są na powierzchni ciała monitoring electrodes are placed on the scalp elektrody do odczytu potencjałów elektrycznych mocowane są na powierzchni głowy insertion of needle electrodes into the muscle do mięśnia wprowadza się elektrodę igłową electrodes over a nerve initiate electrical impulse at the proximal site; time is recorded for the impulse to reach a distal site on the same nerve elektrody umieszczone ponad odcinkiem proksymalnym nerwu powodują powstanie impulsu elektrycznego; dokonuje się pomiaru czasu, jaki potrzebny jest do osiągnięcia przez ten impuls dystalnego odcinka nerwu

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES

LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES LABORATORY REFERENCE RANGE VALUES WARTOŚCI REFERENCYJNE BADAŃ Wartości referencyjne LABORATORYJNYCH badań laboratoryjnych Show-Hong Duh, PhD, DABCC, Department of Pathology, University of Maryland School

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie kwalifikacja do typu porady ANALITYKA 1. badanie kału w kierunku jaj pasożytów I 2. badanie ogólne kału I 3. badanie w kierunku

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia

Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia Katalog Świadczeń Gwarantowanych - Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia świadczeń medycznych określa zakres świadczeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową jaką SIGNAL IDUNA udziela danemu Ubezpieczonemu.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE SENIOR" - ZAKRES USŁUG

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE SENIOR - ZAKRES USŁUG Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. HOT LINE MEDICOVER Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). POGOTOWIE RATUNKOWE Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 298/2014 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) 5-40 U/I (85-680 nmol/l) Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA*

CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA* L.p. Kod badania SZPITAL KLINICZNY IM. H. ŚWIĘCICKIEGO UM IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA* Rodzaj usługi F3-DSRiSUM

Bardziej szczegółowo

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG OFERTA Program dla klientów TU ZDROWIE S.A. str. 1 z 17 Zakres usług zakresu : 1. stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym TU ZDROWIE S.A. 2. niezbędne konsultacje specjalistyczne 3. laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna Ubezpieczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I I N W E S T Y C J E I B A N K O W O Ś Ć Cennik gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu

Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413. Rady Diagnostów Laboratoryjnych. 8 A14 Leukocyty w moczu. 6 A12 Ciężar właściwy moczu. 4 A09 Bilirubina w moczu Dziennik Ustaw 40 Poz. 1413 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Kod Klasyfikacji Badań Laboratoryjnych Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Program Opieki Medycznej ilife PLUS

Program Opieki Medycznej ilife PLUS W ramach programu ilife Plus przysługują następujące usługi: I. HOT LINE Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). II. OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO W ramach programu Pacjent w Centrum Opieki, realizowanego

Bardziej szczegółowo