COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS NAJCZE ŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA I ICH OPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS NAJCZE ŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA I ICH OPIS"

Transkrypt

1 COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS Najczęściej wykonywane badania i ich opis Abdominal aorta sonogram; ultrasonography Badanie ultrasonograficzne aorty brzusznej Acid-fast bacilli (AFB) Pałeczki kwasooporne (AFB) Adrenocorticotropic hormone (ACTH); corticotropin Hormon adrenokortykotropowy; adrenokortykotropina (ACTH) Alanine aminotransferase (ALT); formerly serum glutamic-pyruvic transaminase (SGPT) Aminotransferaza alaninowa (ALT); dawniej: transaminaza glutaminowo- -pirogronianowa w surowicy (SGPT) Aldosterone Aldosteron Alkaline phosphatase (ALP) Fosfataza alkaliczna (ALP) Allergen-specific IgE antibody; radioallergosorbent test (RAST); allergy screen Przeciwciała IgE swoiste dla alergenu; test radioalergosorpcji (RAST); test przesiewowy w kierunku alergii Alfa-fetoprotein (AFP) Alfa-fetoproteina (AFP) Ambulatory electrocardiography; ambulatory monitoring; event monitoring; Holter monitoring Elektrokardiografia ambulatoryjna; monitorowanie ambulatoryjne; monitorowanie zdarzeń; monitorowanie holterowskie Ammonia Amoniak Amylase Amylaza Angiotensin-converting enzyme (ACE); serum angiotensin-converting enzyme Enzym konwertujący angiotensynę (ACE); enzym konwertujący angiotensynę w surowicy to detect and measure suspected abdominal aortic aneurysm przy podejrzeniu tętniaka aorty brzusznej w celu jego uwidocznienia i pomiaru to identify mycobacteria in sputum specimens w celu identyfikacji prątków w próbkach plwociny to evaluate adrenal cortical dysfunction ocena zaburzeń wydzielania kory nadnerczy to monitor liver damage w celu monitorowania uszkodzenia wątroby to diagnose primary and secondary aldosteronism w celu diagnostyki pierwotnego i wtórnego aldosteronizmu to measure serum levels of alkaline phosphatase, an enzyme that is increased in bone growth, liver disease, biliary obstruction, osteogenic sarcoma, or breast or prostate cancer with metastases to the bone w celu pomiaru stężenia alkalicznej fosfatazy w surowicy, enzymu, którego poziom jest podwyższony podczas wzrostu kości, w chorobach wątroby, w niedrożności dróg żółciowych, w mięsaku kostnym, w raku piersi lub prostaty z przerzutami do kości to test for allergies to allergens w celu badania alergii na alergeny to test for neural tube defects in the fetus such as spina bifida and anencephaly do badania defektów cewy nerwowej płodu, takich jak rozszczep kręgosłupa tylny i bezmózgowie to monitor electrical activity of the heart and to detect arrhythmias which occur sporadically do monitorowania elektrycznej czynności serca i do wykrywania arytmii, które pojawiają się sporadycznie to assess for accumulation of ammonia in the bloodstream do badania gromadzenia się amoniaku we krwi to assess for pancreatitis, diabetic ketoacidosis, cirrhosis, hepatitis, cholelithiasis, hyperthyroidism, or other conditions do badania zapalenia trzustki, ketoacydozy cukrzycowej, marskości wątroby, zapalenia wątroby, kamicy żółciowej, nadczynności tarczycy lub innych stanów chorobowych to assess for diabetic retinopathy, Gaucher disease, hyperthyroidism, liver disease, or sarcoidosis do badania w kierunku retinopatii cukrzycowej, choroby Gauchera, nadczynności tarczycy, chorób wątroby lub sarkoidozy ultrasound waves sent into the body with a small transducer; sound waves are transformed into a visual display on a monitor za pomocą niewielkiej sondy w głąb ciała emitowana jest fala ultradźwiękowa; odbite echa ulegają przekształceniu w obraz prezentowany na monitorze aparatu sputum sent for Gram stain próbka plwociny barwiona metodą Grama blood and urine samples i moczu electrodes are applied to the skin, monitor and case are positioned, and the recorder is turned on elektrody są przykładane do skóry, monitor i urządzenie są ustawiane, a następnie uruchamiane lub moczu

2 Aneksy 160 Anion gap Luka anionowa Anti-DNA antibody test Test na obecność przeciwciał anty-dna Antinuclear antibody test (ANA) Test na obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) Arterial blood gas (ABG) analysis Badanie gazometryczne krwi (ABG) Arteriography of the lower extremities; lower extremity angiography Arteriografia kończyn dolnych; angiografia tętnicza kończyn dolnych Arthrocentesis; synovial fluid analysis Nakłucie stawu; analiza płynu stawowego Arthrogram Artrogram Arthroscopy Artroskopia Aspartate aminotransferase (AST); formerly serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) Aminotransferaza asparaginianowa (AST); dawniej: transaminaza glutaminowo- -szczawianowa w surowicy Barium enema; large bowel study; lower GI series Wlew kontrastowy jelita grubego; kolonografia Barium swallow; esophageal radiography; esophagography Badanie radiograficzne przełyku; badanie przełyku z kontrastem; ezofagografia to determine causes of metabolic acidosis including those associated with renal failure, diabetic ketoacidosis, or lactic acidosis do określenia przyczyn kwasicy metabolicznej, łącznie z tymi związanymi z niewydolnością nerek, ketozą cukrzycową lub kwasicą mleczanową detects presence of antibodies to native or double-stranded DNA, indicating some type of autoimmune disease wykrywa obecność przeciwciał przeciwko natywnemu DNA lub w formie podwójnej helisy, wskazując na chorobę autoimmunologiczną used to rule out systemic lupus erythematosus, endocarditis, cirrhosis, connective tissue diseases, and chronic autoimmune hepatitis stosowany w celu wykluczenia tocznia rumieniowatego układowego, zapalenia wsierdzia, marskości, chorób tkanki łącznej, przewlekłego autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby for information regarding the acid-base status of the patient w celu uzyskania informacji dotyczącej równowagi kwasowo-zasadowej pacjenta visualization of blood vessels obrazowanie naczyń krwionośnych to diagnose arthritis, to investigate joint effusion, or to remove excess fluid from the joint w celu diagnostyki zapalenia stawów; do badania wysięku stawowego lub usunięcia nadmiaru płynu ze stawu to assess for joint damage and/or cartilage tears ocena uszkodzenia stawu i (lub) rozerwania chrząstki stawowej to directly visualize joint structures and to perform biopsy and simple repairs w celu uwidocznienia struktur więzadeł i wykonywania biopsji oraz drobnych zabiegów naprawczych to assess for heart muscle damage as in myocardial infarction; to assess for liver damage badanie w kierunku oceny uszkodzenia mięśnia sercowego, np. w zawale serca; w celu określenia uszkodzenia wątroby fluoroscopic examination of the large intestines for lower abdominal pain, changes in bowel habits, stools containing blood or mucus, visualizing polyps, diverticula or tumors badanie radiograficzne fluoroskopowe jelita grubego, wykonywane w celu wyjaśnienia przyczyn dolegliwości bólowych podbrzusza, zaburzeń czynnościowych jelita grubego, obecności krwi lub śluzu w stolcu, uwidocznienia polipów, uchyłków lub guzów to evaluate dysphagia or regurgitation, hiatal hernia, diverticula, achalasia, esophagitis, polyps, and/or strictures ocena zaburzeń połykania (dysfagii) lub biernego cofania się treści pokarmowej (regurgitacji), przepukliny rozworu przełykowego, uchyłków, kurczu zwieracza dolnego przełyku (achalazji), zapalenia przełyku, polipów i (lub) zwężeń contrast dye is injected through a catheter into an artery; radiographic films are then taken of the artery do tętnicy, przez wprowadzony do jej światła cewnik, podawany jest środek kontrastowy; następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie zakontrastowanego naczynia synovial fluid sample próbka płynu stawowego injection of radiopaque dye or air into the joint; radiographs are taken as the joint is manipulated do jamy stawu podawany jest pozytywny środek kontrastowy lub powietrze; podczas manipulacji stawem wykonywane są radiogramy the arthroscope is inserted into the joint spaces; the joint is manipulated as it is visualized do jamy stawu wprowadzony zostaje artroskop; podczas manipulacji stawem dokonywana jest jego wizualizacja the entire intestine is filled from the rectum to the ileocecal valve; the area is observed on a fluoroscopic screen with films taken periodically ściana jelita powlekana jest środkiem kontrastowym od odbytnicy do zastawki krętniczo-kątniczej; następnie jest ona oceniana na obrazie fluoroskopowym i okresowo wykonywane są zdjęcia rentgenowskie patient swallows a thick barium mixture for fluoroscopic exam of the pharynx and esophagus; part of upper GI series pacjent połyka gęstą zawiesinę barytową, gardło i przełyk oceniane są w tym czasie na obrazie fluoroskopowym; część badania górnego odcinka przewodu pokarmowego

3 Aneksy 161 Bilirubin, direct (conjugated); indirect bilirubin (unconjugated); total bilirubin Bilirubina bezpośrednia (związana); bilirubina pośrednia (niezwiązana); bilirubina całkowita Bleeding time; aspirin tolerance test; Duke bleeding time; ivy bleeding time; modified ivy; template bleeding time Czas krwawienia; test tolerancji aspiryny; czas krwawienia Duke a; czas krwawienia Ivy ego; zmodyfikowany test Ivy ego; czas krwawienia metodą template Blood alcohol; ethanol; ethyl alcohol (ETOH) Alkohol we krwi; etanol; alkohol etylowy (ETOH) to assess for choledocholithiasis, cirrhosis, hepatitis, myocardial infarction, pernicious anemia, and/or septicemia badanie w kierunku kamicy przewodu żółciowego wspólnego, marskości, zapalenia wątroby, zawału serca, anemii złośliwej i (lub) posocznicy to screen for disorders involving platelet function and vascular defects that interfere with clotting do oceny chorób z zaburzeniem funkcji płytek i defektami naczyniowymi, które wpływają na krzepnięcie to screen for alcohol ingestion badanie w kierunku spożycia alkoholu Blood culture and sensitivity Hodowla krwi i wrażliwość to screen for bacteria in the blood badanie krwi w kierunku obecności bakterii Blood smear; peripheral blood smear; examines cells in terms of size, shape, color, and structure red blood cell smear (RBC smear) badanie krwinek pod względem wielkości, kształtu, barwy Rozmaz krwi; rozmaz krwi obwodowej; i struktury rozmaz krwinek czerwonych (rozmaz RBC) Blood typing; ABO typing; ABO red cell groups; blood groups; Rh typing; type and crossmatch (T&C); type and screen Typowanie krwi; typowanie AB0; grupy krwinek czerwonych AB0; grupy krwi; typowanie Rh; typowanie i próba krzyżowa (T&C); typowanie i dobór Bone marrow biopsy; bone marrow aspiration Biopsja szpiku kostnego; aspiracja szpiku kostnego Bone scan Scyntygrafia kości Brain scan (cerebral blood flow) Scyntygrafia mózgu (badanie przepływu mózgowego krwi) Breast biopsy Biopsja piersi to determine an individual s blood type, Rh factors in the blood, and compatibility in donor blood w celu określenia grupy krwi pacjenta, czynnika Rh i zgodności z dawcą krwi to screen for cancer, depressed hematopoiesis, granuloma, infection, iron deficiency anemia, leukemia, multiple myeloma, polycythemia vera, or thalassemia badanie w kierunku nowotworu, obniżonej hematopoezy, ziarniniaka, infekcji, anemii z niedoboru żelaza, białaczki, szpiczaka mnogiego, czerwienicy prawdziwej lub talasemii to detect metastatic cancer of the bone and monitor the progression of degenerative bone disorders; to detect fractures in patients with continued pain ocena przerzutów nowotworowych do kości, monitorowanie progresji schorzeń zwyrodnieniowych układu kostnego; w celu wykrywania złamań kości w przypadku ujemnego wyniku zdjęcia rentgenowskiego kości u pacjentów z ciągłym bólem to assess for brain abscess, tumors, contusions, hematomas or cerebrovascular accidents (CVAs); interruption of the blood-brain barrier diagnostyka ropni, nowotworów, urazów, krwiaków lub udarów mózgu; w przypadkach uszkodzenia bariery krew-mózg to assess for malignancy w celu oceny stopnia złośliwości zmian a standard skin incision is made usually just below the crease of the elbow; blood drops are blotted every 30 seconds; time is stopped when bleeding ceases standardowe nacięcie skóry wykonuje się tuż poniżej zgięcia łokciowego; krople krwi osusza się co 30 s; liczenie czasu zatrzymuje się w momencie ustania krwawienia a large-bore needle is advanced through the subcutaneous tissue cortex of bone to aspirate a sample of bone marrow specjalistyczna igła do pobierania szpiku wprowadzana jest przez tkankę podskórną do jamy szpikowej kości w celu aspiracji szpiku kostnego a radionuclide is injected intravenously, scintillation camera takes radioactivity reading from the body and transforms them into two-dimentional pictures of the skeleton izotop promieniotwórczy podawany jest dożylnie, kamera gamma prowadzi zapis aktywności promieniotwórczej z powierzchni całego ciała; zapis ten jest następnie przetwarzany w dwuwymiarowe obrazy szkieletu a radionuclide is injected intravenously; scintillation camera takes radioactivity reading from the head and transforms them into two-dimensional pictures of the brain Izotop promieniotwórczy podawany jest dożylnie, kamera gamma prowadzi zapis aktywności promieniotwórczej z obszaru głowy; zapis ten jest następnie przetwarzany w dwuwymiarowe obrazy mózgowia needle biopsy: a sample of tissue is aspirated into a syringe for examination; open biopsy: an excision is made over the breast mass, which is excised in its entirety for testing biopsja igłowa: próbka tkanki jest aspirowana do strzykawki w celu badania histopatologicznego; biopsja otwarta: ponad zmianą w piersi wykonuje się nacięcie skóry, przez które zmianę wycina się w całości do badania

4 Aneksy 162 Bronchoscopy Bronchoskopia to visualize abnormalities found on radiography, obtain sputum specimens, remove foreign bodies, conduct endobronchial radiation, or obliterate neoplastic obstruction w celu oceny nieprawidłowości wykrytych w badaniach radiograficznych, uzyskania próbek plwociny, usuwania ciał obcych, prowadzenia brachyterapii od strony światła oskrzela lub w przypadkach nowotworowej niedrożności oskrzela the bronchoscope is introduced through the mouth or nose; the anatomy of the trachea and bronchi are inspected bronchoskop wprowadzany zostaje przez usta lub nos; dokonuje się oceny struktur anatomicznych tchawicy i oskrzeli CA 15 3, CA 19 9, CA 125, tumor markers/antigens CA 15 3, CA 19 9, CA 125, markery/antygeny nowotworowe Calcitonin; thyrocalcitonin Kalcytonina; tyreokalcytonina Calcium Wapń Candida antibody test Test na obecność przeciwciał przeciwko Candida Carboxyhemoglobin; carbon monoxide (CO) Karboksyhemoglobina; tlenek węgla (CO) Carcinoembryonic antigen (CEA) Antygen karcynoembrionalny (CEA) to assess for the presence of cancer badanie w kierunku obecności nowotworu to assess for hypercalcemia badanie w kierunku występowania hiperkalcemii to assess calcium level badanie w celu oznaczenia poziomu wapnia to assess for Candida infection badanie w kierunku infekcji grzybami Candida to assess for carbon monoxide poisoning badanie w kierunku zatrucia tlenkiem węgla to assess carcinoembryonic antigen levels for malignancy badanie poziomu antygenu karcynoembrionalnego w diagnostyce nowotworu lub moczu Cardiac catheterization; angiocardiography, coronary angiography; coronary arteriography; heart catheterization Koronarografia; cewnikowanie serca; angiokardiografia; angiografia wieńcowa; arteriografia wieńcowa visualization of the blood vessels to assess for heart size, structure, movement, wall thickness, blood flow, valve motion, and/or coronary vasculature uwidocznienie naczyń krwionośnych w celu oceny wielkości serca, jego budowy, kurczliwości i grubości ścian, przepływu krwi, czynności zastawek i (lub) stanu naczyń wieńcowych serca a catheter is inserted through an artery into the correct position and dye is inserted; radiographic films are taken of the artery przez tętnicę wprowadzany jest cewnik, przez który podaje się środek kontrastowy, a następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie Carotid duplex scanning; carotid phonoangiography (CPA) Badanie Duplex Doppler tętnic szyjnych; fonoangiografia (CPA) Cerebral angiography; cerebral arteriography Angiografia mózgowa; arteriografia mózgowa Cerebrospinal fluid (CSF) analysis; cisternal puncture; lumbar puncture (LP); spinal tap; ventricular puncture Analiza płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF); nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego; nakłucie lędźwiowe (LP); nakłucie kręgosłupa; nakłucie komorowe to assess for plaque, stenosis, or partial occlusion of arteries ocena blaszek miażdżycowych, zwężeń lub odcinkowej niedrożności tętnic szyjnych to detect cerebrovascular abnormalities such as aneurysm or arteriovenous malformation, to study vascular displacement, or to evaluate postoperative status of blood vessels ocena nieprawidłowości naczyniowych, takich jak tętniaki, malformacje tętniczo-żylne, ocena przemieszczenia naczyń lub stanu naczyń po zabiegach operacyjnych to assist in the diagnosis of a wide variety of central nervous system diseases, including infectious diseases badanie pomocne w diagnostyce szerokiego spektrum chorób ośrodkowego układu nerwowego, z infekcjami włącznie a transducer is placed on the skin; sound waves are transformed into a visual display on a monitor do skóry przykładana jest głowica ultrasonografu; fala ultradźwiękowa przekształcana jest w obraz prezentowany na monitorze a catheter is inserted through an artery into the correct position and dye is inserted; radiographic films are taken of the artery przez tętnicę wprowadzany jest cewnik, przez który podawany jest środek kontrastowy, a następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie a sample of cerebrospinal fluid is collected using a spinal needle próbka płynu mózgowo-rdzeniowego pobrana przy użyciu igły punkcyjnej

5 Aneksy 163 Chemistry profile Profil chemiczny Chest x-ray (CXR); chest radiography Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, badanie radiograficzne klatki piersiowej Chlamydia Chlamydia Chloride Chlorek Cholecystography; gallbladder radiography; gallbladder series; oral cholecystogram Cholecystografia; badanie radiograficzne pęcherzyka żółciowego; cholecystografia doustna Cholesterol Cholesterol Clostridium difficile (C. difficile)toxinassay Badanie toksyn Clostridium difficile Coagulation factor assay; factor assay; clotting factors Badanie czynnika krzepnięcia; badanie czynnika; czynniki krzepnięcia Coagulation studies Badanie układu krzepnięcia to assess multiple organ systems to determine overall health and wellness ocena wielu układów narządowych w celu określenia ogólnego stanu zdrowia i braku chorób to identify abnormalities of the lungs and other structures of the thorax including heart, ribs, and diaphragm rozpoznawanie nieprawidłowości w obrębie płuc i innych struktur anatomicznych klatki piersiowej, w tym serca, żeber i przepony to assess for Chlamydia trachomatis or trachoma badanie w kierunku obecności Chlamydia trachomatis lub jaglicy to evaluate the chloride level in the blood or kidneys badanie poziomu chlorku we krwi lub w moczu to assess for gallbladder disease ocena patologii pęcherzyka żółciowego to evaluate LDL and HDL and risk potential for atherosclerosis and heart disease badanie poziomu lipoprotein o niskiej i wysokiej gęstości w celu określenia potencjalnego ryzyka wystąpienia miażdżycy tętnic i chorób serca to evaluate for pseudomembranous colitis badanie w kierunku obecności rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy to assess for congential or acquired deficiency of blood clotting factor badanie wrodzonych i nabytych niedoborów czynnika krzepnięcia krwi to evaluate coagulation disorders badanie w celu wykrycia chorób układu krzepnięcia may include alanine aminotransferase (ALT); alkaline phosphatase (ALP); aspartate aminotransferase (AST); bilirubin; calcium; carbon dioxide; chloride; cholesterol; creatinine kinase (CK); creatinine; gamma-glutamyl transferase (GGT); glucose; lactic dehydrogenase (LDH); phosphorus; potassium; protein; sodium; urea nitrogen; and uric acid tests may include alanine aminotransferase (ALT); alkaline phosphatase (ALP); aspartate aminotransferase (AST); bilirubin; calcium; carbon dioxide; chloride; cholesterol; creatinine kinase (CK); creatinine; gamma-glutamyl transferase (GGT); glucose; lactic dehydrogenase (LDH); phosphorus; potassium; protein; sodium; urea nitrogen; and uric acid tests może obejmować badanie: aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy asparaginianowej, bilirubiny, wapnia, tlenku węgla, chloru, cholesterolu, kinazy kreatynowej, kreatyniny, gamma-glutamylotransferazy, glukozy, dehydrogenazy mleczanowej, fosforu, potasu, białka, sodu, azotu mocznikowego i kwasu moczowego radiograph of the chest zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej titer: ; eye culture: swab of inner canthus or lower conjunctiva; cervical culture: swab of the cervix miano: ; hodowla z oka: wymaz z wewnętrznego kąta szpary powiekowej lub z dolnej spojówki; hodowla z szyjki macicy: wymaz z szyjki lub moczu after ingestion of a contrast medium, films are taken of the right upper quadrant in three positions po doustnym podaniu środka kontrastowego wykonywane są zdjęcia rentgenowskie prawej okolicy podżebrowej w trzech projekcjach stool specimen próbka kału include antithrombin III; bleeding time; clot retraction; coagulation factors; D-dimer; euglobulin lysis time; fibrin degradation; fibrinogen; partial thromboplastin time; plasminogen; protein C; protein S; prothrombin time; and thrombin clotting time tests badanie obejmuje oznaczenie następujących parametrów: antytrombina III, czas krwawienia, kurczenia się skrzepu, czynniki krzepnięcia, D-dimer, czas lizy euglobulin, degradacja fibryny, fibrynogen, czas częściowej tromboplastyny, plazminogen, białko C, białko S, czas protrombinowy i czas trombinowy

6 Aneksy 164 Colonoscopy Kolonoskopia Colposcopy; endometrial biopsy Kolposkopia; biopsja endometrium Complete blood cell count with differential (CBC with diff) Całkowita liczba komórek krwi zróżnicowaniem Computed tomography (CT) of the abdomen; CT scan of the abdomen; computerized axial tomography (CAT) of the abdomen Tomografia komputerowa (TK) brzucha; komputerowa osiowa tomografia brzucha; badanie TK jamy brzusznej Computed tomography (CT) of the brain; CT scan of the head; computerized axial tomography (CAT) of the head Tomografia komputerowa (TK) mózgowia; komputerowa osiowa tomografia głowy; badanie TK głowy Computed tomography (CT) of the chest; CT scan of the chest; computerized axial tomography (CAT) of the chest Tomografia komputerowa (TK) klatki piersiowej; komputerowa osiowa tomografia klatki piersiowej; badanie TK klatki piersiowej Coombs test, direct; direct anti-globulin test; red blood cell (RBC) antibody screen Bezpośredni test Coombsa; bezpośredni test antyglobulinowy; badanie przeciwciał przeciwko krwinkom czerwonym Coombs test, indirect; antibody screening test Pośredni odczyn Coombsa; test badania przeciwciał Cortisol Kortyzol C-reactive protein test (CRP) Badanie białka C-reaktywnego (CRP) to assess lower GI bleeding, change in bowel habits, high risk for colon cancer due to polyps, or ulcerative colitis or history diagnostyka krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zmiany rytmu wypróżnień, przy wysokim ryzyku rozwoju raka okrężnicy w przebiegu polipowatości, wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub obciążającym wywiadzie rodzinnym to identify the area of cellular dysplasia do oceny obszarów dysplazji komórkowej to evaluate red blood counts, white blood counts, and platelets do określenia liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek to diagnose pathologic conditions of the abdominal organs including inflammation, cysts, tumors of the liver, gallbladder, pancreas, spleen, kidneys, and pelvic organs diagnostyka stanów patologicznych narządów jamy brzusznej, takich jak: zapalenia, torbiele, nowotwory wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, nerek i narządów miednicy to diagnose pathologic conditions such as neoplasms, cerebral infarctions, aneurysm, and intracranial hemorrhage diagnostyka stanów patologicznych, takich jak nowotwory, udary mózgowia, tętniaki naczyń mózgowych i krwawienia śródczaszkowe to diagnose pathologic conditions, including inflammation, cysts, and tumors of the lungs, esophagus, and lymph nodes diagnostyka stanów patologicznych, włączając wto zapalenia, torbiele oraz zmiany nowotworowe płuc, przełyku iwęzłów chłonnych to assess whether antibodies are attached to the red blood cells, indicating infectious mononucleosis or systemic lupus erythematosus; to detect red blood cell sensitization to drugs or blood transfusions do oceny czy przeciwciała przylegają do krwinek czerwonych, wskazując na mononukleozę zakaźną lub toczeń rumieniowaty układowy; w celu wykrycia uczulenia krwinek czerwonych na leki lub przetoczenie krwi to detect unexpected circulating antibodies that may react against transfused red blood cells, other than those of the ABO groups w celu wykrycia nieoczekiwanych krążących przeciwciał, które mogą być skierowane przeciwko przetaczanym czerwonym krwinkom; inne niż przeciwko grupom AB0 to assess for normal function of the anterior pituitary gland do oceny prawidłowej funkcji gruczołu przedniego płata przysadki to assess for inflammatory process do wykrycia stanu zapalnego direct visualization of the large intestine through the use of a flexible fiberoptic endoscope bezpośrednia wizualizacja jelita grubego za pomocą fiberoskopu optycznego direct visualization of the cervix and vagina with a colposcope with magnifying lens and light bezpośrednia wizualizacja szyjki macicy wziernikiem ze szkłem powiększającym includes blood smear; hematocrit; hemoglobin; platelets; red blood cell count; red blood cell indices (MCV, MCH, MCHC); WBC count; and differential badanie obejmuje: ocenę rozmazu krwi, hematokryt, hemoglobinę, płytki, liczbę krwinek czerwonych, wskaźniki czerwonokrwinkowe (średnia objętość krwinki,średnia zawartość hemoglobiny w krwince; średnie stężenie hemoglobiny w krwince), liczba krwinek białych i ich zróżnicowanie contrast dye is given by IV injection; films are taken in the body scanner środek kontrastowy jest podawany w iniekcji dożylnej; obrazy wykonywane są przez skaner tomografii komputerowej contrast dye is given by IV injection; films are taken in the body scanner środek kontrastowy jest podawany w iniekcji dożylnej, obrazy wykonywane są przez skaner tomografii komputerowej contast dye is given by IV injection; films are taken in the body scanner środek kontrastowy jest podawany w iniekcji dożylnej, obrazy wykonywane są przez skaner tomografii komputerowej lub moczu

7 Aneksy 165 Creatine kinase (CK) and isoenzymes; formerly creatine phosphokinase (CPK) Kinaza kreatynowa (CK) i izoenzymy; dawniej: fosfokinaza kreatyny Creatinine; clearance Kreatynina; klirens kreatyniny Cystometry; cystometrography (CMG) Cystometria; cystometrografia Cystourethrography Cystouretrografia Cystourethroscopy; cystoscopy; urethroscopy Cystouretroskopia; cystoskopia; uretroskopia Disseminated intravascular coagulation screening (DIC screening) Testy na badanie rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego Doppler study; Doppler ultrasonography Badanie dopplerowskie; ultrasonografia dopplerowska Echocardiography; echo; heart sonogram Echokardiografia; echo serca; badanie ultrasonograficzne serca Electrocardiography, electrocardiogram (ECG, EKG) Elektrokardiografia; elektrokardiogram (EKG) Electroencephalography (EEG) Elektroencefalografia (EEG) Electromyography; electromyelography (EMG) Elektromiografia (EMG) Electroneurography, electromyoneurography (ENG) Elektroneurogafia (ENG) to assess for myocardial infarction do wykrycia zawału serca to evaluate renal function do oceny funkcji nerek to evaluate detrusor instability and cause of bladder dysfunction do oceny zaburzeń czynności mięśnia wypieracza pęcherza i przyczyn dysfunkcji pęcherza moczowego to evaluate detrusor instability and cause of bladder dysfunction ocena przewlekłych i nawracających zakażeń układu moczowego calculi removal, diagnosis; therapeutic procedures other than calculi removal: obstruction, urothelial carcinoma, filling defects, unilateral gross hematuria, malignant cytology, surveillance, passage of ureteral catheter for obstruction of fistula, foreign body, resection/fulguration of selected tumors, and dilation/incision of strictures diagnostyka kamicy układu moczowego i usuwanie złogów; inne zabiegi lecznicze w takich przypadkach jak: niedrożność dróg moczowych, rak z nabłonka dróg moczowych, ubytki wypełnienia, jednostronne znaczne krwawienie, badanie cytologiczne wskazujące na nowotwór złośliwy, monitorowanie położenia cewnika wprowadzonego do dróg moczowych w przypadkach niedrożności, przetok obecności ciał obcych, resekcja lub elektroresekcja niektórych nowotworów, poszerzanie lub wycinanie zwężeń to assess when both clotting and bleeding occur at abnormally high levels do oceny stanu, kiedy zarówno krzepnięcie, jak i krwawienie są silnie zaburzone to evaluate blood flow in the major veins and arteries of the legs, arms, and neck ocena przepływu krwi w dużych naczyniach tętniczych i żylnych kończyn dolnych, górnych i szyi to assess heart chambers, valves, blood flow or muscle ocena jam serca, zastawek, przepływu krwi i stanu mięśnia sercowego to record the electrical current generated by the heart zapis czynności elektrycznej serca to record the electrical activity of the brain zapis czynności elektrycznej mózgu to record the electrical activity in the skeletal muscle groups zapis czynności elektrycznej grupy mięśni szkieletowych to assess for peripheral nerve disease or injury ocena w przypadku chorób i uszkodzeń nerwów obwodowych blood and/or urine sample i (lub) moczu instillation of fluid and/or air into the bladder, assessment of neurologic and muscular responses to this filling, and assessment of patients voiding for abnormalities wprowadzenie płynu i (lub) powietrza do pęcherza, ocena neurologicznej i mięśniowj odpowiedzi na wypełnienie i ocena mikcji instillation of fluid and/or air into the bladder, assessment of neurologic and muscular responses to this filling, and assessment of patient s voiding for abnormalities wprowadzenie środka kontrastującego przez cewkę moczową za pomocą cewnika; zdjęcia rentgenowskie wykonuje się podczas wypełniania pęcherza kontrastem i podczas mikcji passing of cystoscope into the bladder to visualize the urinary tract do pęcherza moczowego wprowadza się cystoskop w celu uwidocznienia dróg moczowych see entry for coagulation studies patrz hasło: coagulation studies ultrasound waves are sent into the body with a small transducer pressed against the skin za pomocą niewielkiej sondy przyłożonej do powierzchni skóry przesyłana jest w głąb ciała wiązka ultradźwiękowa ultrasound waves are sent into the body with a small transducer pressed against the skin za pomocą niewielkiej sondy przyłożonej do powierzchni skóry przesyłana jest w głąb ciała wiązka ultradźwiękowa monitoring electrodes are placed on the body elektrody do odczytu potencjałów elektrycznych znad serca mocowane są na powierzchni ciała monitoring electrodes are placed on the scalp elektrody do odczytu potencjałów elektrycznych mocowane są na powierzchni głowy insertion of needle electrodes into the muscle do mięśnia wprowadza się elektrodę igłową electrodes over a nerve initiate electrical impulse at the proximal site; time is recorded for the impulse to reach a distal site on the same nerve elektrody umieszczone ponad odcinkiem proksymalnym nerwu powodują powstanie impulsu elektrycznego; dokonuje się pomiaru czasu, jaki potrzebny jest do osiągnięcia przez ten impuls dystalnego odcinka nerwu

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

Wykaz badań. Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Załącznik nr 2 do Materiałów informacyjnych KO/01/201 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Wykaz badań NAZWA BADANIA RODZAJ MATERIAŁU CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK ILOŚĆ DNI CENA BRUTTO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 2 Mikroolbuminuria 3 Białko Bence Jonesa ( jakościowo) 4 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby SPIS TREŚCI JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje Wątroba jest największym narządem wewnętrznym naszego organizmu. Wątroba jest kluczowym organem regulującym nasz metabolizm (każda substancja

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych :

5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych : 5. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych : Pracownia Analityki Ogólnej Rodzaj badania Wartości referencyjne Jednostki 1. Mocz badanie ogólne ph Ciężar właściwy Związki nitrowe Białko całkowite

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH SP ZOZ MSW w Zielonej Górze ul. Wazów 42 BADANIA PODSTAWOWE Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA Morfologia DIFF Krew EDTA Morfologia CBC Krew EDTA OB Krew cytrynianowa Płytki krwi na cytrynian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych.

Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Badania wykonywane w LABORATORIUM CENTRALNYM ZOZ ŁOWICZ dla pacjentów ambulatoryjnych. Lp. Nazwa badania Badania hematologiczne 1 Morfologia krwi obwodowej 2 Rozmaz liczony w mikroskopie 3 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA

BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Kod Nazwa badania Materiał BADANIA PODSTAWOWE: HEMATOLOGIA I BIOCHEMIA Czas oczekiwania na wynik** 1 Mocz - badanie ogólne + badanie osadu mocz 1 2 OB krew pełna cytrynian 1 3 Morfologia krwi (pełna) (5diff)

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych*

Cennik badań laboratoryjnych* Cennik badań laboratoryjnych* Dopłata za wykonanie badania w formie CITO Badania biochemiczne krwi Adrenalina poziom we krwi 90,00 zł Albuminy Aminotransferaza alaninowa (ALT) Aminotransferaza asparaginianowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ

CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ CENNIK PODSTAWOWY (BADANIA PRYWATNE) SYMBOL NAZWA PROCEDURY CENA RODZAJ MATERIAŁU HEMATOLOGIA C55.083.02 MORFOLOGIA KRWI (PROFIL) 8,70 zł krew EDTA C59.082.22 OB. ODCZYN BIERNACKIEGO 5,00 zł krew na cytrynian

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343

DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 PLR i LS "KO-MED"ul. Staszica 1 A, 63-100 Śrem ALFABETYCZNY WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH W LABORATORIUM KO-MED DO WYKONANIA POTRZEBNE PEŁNE DANE PACJENTA /ADRES PESEL/ KONTAKT: 61 28 13 343 1 17 OH PROGESTERON

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 20.07.2015r. Kod Nazwa badania Cena 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa 9,00 172 Androstendion 60,00

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej Laboratorium Laboratorium SP ZOZ Kazimierza Wielka {gallery}lab1{/gallery} {gallery}lab2{/gallery} CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej NRNAZWA

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH mgr PIOTR ZIELIŃSKI 44 200 Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 tel. 32 42 38 313 www.laborpz.pl labor.pz@wp.pl punkt pobrań czynny: poniedziałek piątek : 6:30 17:00 sobota:

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK KOMERCYJNY PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH Oferujemy szeroki wachlarz badań laboratoryjnych w atrakcyjnych cenach Nie możesz znaleźć badania? Zdzwoń lub napisz do nas tel. 71 300 12 72, email:

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury. Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena jednostkowa badania w zł Pracownia Analityki 1 A01.24.191 Mocz - badanie ogólne 28,00 2 A03.29.191 Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 632 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 26 588 6 Albumina 61 7 Aldosteron 10 8 ANA1 146 9 ANA2 titration 17 10 Androstendion 156 11 Anty-RH 415 12 Anty-CCP 211 13 Antygen HE4 3

Bardziej szczegółowo

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Podstawowe badania obrazowe Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Prawidłowe myślenie lekarskie Zebranie podstawowych danych (badanie podmiotowe i przedmiotowe)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza

Laboratorium. M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o. zaprasza Laboratorium M i e j s k i e g o s z p i t a l a Z e s p o l o n e g o zaprasza Polecane badania: AspAT AlAT GGTP 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł Bilirubina 5.00 zł HBSAg 12.00 zł AntyHCV 35.00 zł Albuminy 5.00

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA

(PLN) ANALITYKA OGÓLNA % Załącznik Nr 1 Cennik Laboratorium Analitycznego dla pacjentów nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ~ obowiązuje od dnia 15 listopada 2015 r. ~ L.p.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy.

Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Załącznik Nr 7. Formularz cenowy wraz z wykazem świadczeń i liczbą szacunkową ich wykonań w trakcie trwania Umowy. Lp. Nazwa badania Materiał Ilość badań w okresie 36 miesięcy Cena netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r.

CENNIK BADAŃ wykonywanych w NZOZ GENOM Od 10.02.2016r. Kod Nazwa badania Cena 242 17 OH progesteron 80,00 104 ALAT 5,00 213 AMH antymulerian hormon 250,00 22 Amniopunkcja - wraz z oznaczeniem kariotypu płodu 1400,00 118 Amylaza 5,00 117 Amylaza trzustkowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp

Spis treści ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4. Spis Autorów Wstęp Spis treści Spis Autorów Wstęp ROZDZIAŁ 1 Metabolizm w chirurgii 1.1. Informacje wstępne...1 1.2. Podział ustroju...1 1.3. Prawa równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej...2 1.4. Skład elektrolitowy

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA Powrót do ZDO INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZDO SPIS TREŚCI RADIOLOGIA KONWENCJONALNA... 1 NAJCZĘSTSZE BADANIA RADIOLOGICZNE... 2 Badania kości... 2 Badania narządów klatki piersiowej... 2 PRZYGOTOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

Pakiet badań PEŁNY obejmuje:

Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Mocz-badanie ogólne jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego. różnymi

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E

SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E SA M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J w S U L E C H O W I E ul. Zwycięstwa 1 tel./fax (0-68) 385 22 19 (Dyrekcja) 66-100 S U L E C H Ó W NIP 927 16 77-943 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A L A B O R A T O R Y J N E

B A D A N I A L A B O R A T O R Y J N E CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM OBOWIĄZUJE OD 01.01.2015 r. Lp. Rodzaj badania / usługi Cena w zł B A D A N I A L A B O R A T O R Y J N E I. Badania biochemiczne: 1. Albuminy

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEGO. 2. Nazwa pełna lub pieczątka 3. Data wypełnienia (dzień miesiac rok)

UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU POWSZECHNEGO. 2. Nazwa pełna lub pieczątka 3. Data wypełnienia (dzień miesiac rok) 90-613 Łódź, ul.gdańska 80 tel/fax (0-4 230-25-78, 230-25-79 e-mail: osrodek@cobjwdl.lodz.pl 1. Nr kodowy laboratorium (wypełnić tylko przy aktualizacji) COB-U UDZIAŁ W SPRAWDZIANACH COBJWDL W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik

Wykaz badań laboratoryjnych Przeciętny czas oczekiwania na wynik Cennik BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA ACTH (Hormon adenokortykotropowy) 38,00 zł ALAT (Aminotransferaza alaninowa) 5.00 zł ALBUMINY 20,00 zł AMYLAZA (Diastaza) 6,00 zł OSOCZE/ MOCZ ANTY TPO (P.ciała przeciw peroksydazie

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie

Jeśli wyniki tego samego badania przeprowadzone dwoma różnymi metodami nie różnią się od siebie lek.wet. Agnieszka Dereczeniuk Badania laboratoryjne w hodowli Łódź 24.03.2012 Po co badać? Badania przesiewowe Badania profilaktyczne Badania obowiązkowe dla danej rasy Badania okresowe Badania diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając R A D I O L O G I A Z A B I E G O W A Radiologia Zabiegowa Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 4 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 4 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 54/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 4 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNE

LABORATORIUM ANALITYCZNE 1. Analiza moczu 1 Mocz-badanie ogólne 5 1 2 Białko w moczu 5 2 3 Amylaza w moczu 5 2 4 Wapń w moczu 5 1 5 Mikroalbuminuria - mocz 10 2 6 B2 Mikroglobulina 20 2 2. Analiza kału 7 Badanie kału na krew utajoną

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Badania Laboratorium

Badania Laboratorium Cennik usług Badania Laboratorium Nazwa badania HEMATOLOGIA Morfologia 5 Diff krew EDTA 1 dzień 7,00 zł Morfologia 5 Diff z rozmazem krew EDTA 1 dzień 10,00 zł OB krew cytrynianowa/krew EDTA 1 dzień 5,00

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1. Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy 1) gamma kamera planarna lub scyntygraf;

Bardziej szczegółowo

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X Choroby układu nerwowego Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 3 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 4 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 5

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr..

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr.. LAPAROSKOPIA APPENDECTOMIA CHOLECYSTEKTOMIA dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu zmian chorobowych pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i innych operacji metodą laparoskopową

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena

CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj badania Cena Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14 /2015 Dyrektora SPMZOZ z dnia 01.06.2015r. CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SPMZOZ W SŁUPSKU z dnia 02 listopada 2016 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu 1. Pakiet badań podstawowych (mocz badanie ogólne, OB, morfologia krwi, glukoza, cholesterol całkowity, ALT, mocznik) 90,00

Bardziej szczegółowo

Badania podstawowe dla mężczyzny: 3 - żelazo testosteron wolny

Badania podstawowe dla mężczyzny: 3 - żelazo testosteron wolny Badania podstawowe dla kobiety: 2 - mocz z osadem 3 - ferrytyna, żelazo 4 - ALT, ASPT 5 - TSH, ft3, ft4, atpo, atg. Badania podstawowe dla mężczyzny: 2 - mocz z osadem 3 - żelazo 4 - ALT, ASPT 5 - TSH,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Gabinet przyjęć czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:35. Pozostałe godziny i dni świąteczne w systemie dyżurowym pod numerem telefonu (089) 539-82-66

Bardziej szczegółowo

BADANIA W PAKIETACH. Pakiet badań dla juniora: Pakiet tarczycowy: Pakiet badań ogólnych - dla każdego:

BADANIA W PAKIETACH. Pakiet badań dla juniora: Pakiet tarczycowy: Pakiet badań ogólnych - dla każdego: BADANIA W PAKIETACH Pakiet badań dla juniora: poziom glukozy w surowicy krwi, poziom żelaza w surowicy krwi, poziom magnezu w surowicy krwi, CRP -białko C-reaktywne wskaźnik toczącego się w organizmie

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIE Badania biochemiczne CENA PLN Albuminy 10,0 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7,0 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7,0 Amylaza w moczu 10,0 Amylaza w surowicy

Bardziej szczegółowo

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO !!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO Spis treści: I. Art. 32a, 32b i 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE Za àcznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kosztów leczenia ZDROWIE Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic Nr Świadczenie Forma indywidualna Forma rodzinna Pierwsza linia medyczna (całodobowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia.

Rodzaje autoprzeciwciał, sposoby ich wykrywania, znaczenie w ustaleniu diagnozy i monitorowaniu. Objawy związane z mechanizmami uszkodzenia. Zakres zagadnień do poszczególnych tematów zajęć I Choroby układowe tkanki łącznej 1. Toczeń rumieniowaty układowy 2. Reumatoidalne zapalenie stawów 3. Twardzina układowa 4. Zapalenie wielomięśniowe/zapalenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 PCA Zakres akredytacji Nr AM 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 2 maja 2016

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM MEDYCZNEGO Nr AM 007 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 6 maja 2016 r. Nazwa i adres INVICTA Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG

Załącznik nr... do Zarządzenia nr... z dnia... AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul. Żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG AMG Centrum Medyczne Spółka zo. o w Rykach ul.żytnia 23 PROCEDURY MEDYCZNE WYKONYWANE W PRACOWNI USG ULTRASONOGRAFIA USG jamy brzusznej /wątroby, układu moczowego, trzustki, pęcherzyka 1. żółciowego, nerek/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha

CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha CENNIK USŁUG SPZZOZ Przysucha Spis treści 1. BADANIA LABORATORYJNE... 2 a. Hematologia... 2 b. Koagulologia... 2 c. Serologia grup krwi... 2 d. Biochemia... 4 e. Analityka ogólna... 5 f. Immunodiagnostyka...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 17-OH progesteron po obc. 17-OH progesteron Alfa1 kwaśna glikoproteina Adrenalina - Osocze Adrenalina - DZM Alfafetoproteina Przeciwciała antykardiolipinowe IgG,IgM Albuminy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY

FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWO - ASORTYMENTOWY Wskazane w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia innej ilości badań w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Badanie płynów z jam ciała z wykorzystaniem analizatora Spotchem ez.

Badanie płynów z jam ciała z wykorzystaniem analizatora Spotchem ez. Badanie płynów z jam ciała z wykorzystaniem analizatora Spotchem ez. Dr nauk wet Janina Łukaszewska Przesięk Niskie stężenie białka całkowitego < 2,5 g/dl ; zawartość komórek jest

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. 3. 4. 5. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Metody badania i leczenia psów i kotów

Metody badania i leczenia psów i kotów Metody badania i leczenia psów i kotów Spis treści Część Metody badania Ogólne badanie kliniczne Unieruchomienie pacjenta Pobieranie krwi Pobranie krwi Ŝylnej Pobieranie krwi tętniczej Postępowanie z próbką

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 651 3 ACTH 14 4 AFP 7 5 ALAT 27 370 6 Albumina 63 7 Aldosteron 11 8 ANA1 151 9 ANA2 titration 18 10 Androstendion 161 11 Anty-RH 427 12 Anty-CCP 217 13 Antygen HE4 4

Bardziej szczegółowo