PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7"

Transkrypt

1 Poznań, dnia r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista Poznań Zapytanie ofertowe nr 01/2014 Projekt Nowa technologia wytwarzania szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych o zwielokrotnionej stymulacji układu immunologicznego dotyczy przełomowej technologii generowania szczepionek terapeutycznych i profilaktycznych przeciw HIV oraz innym infekcjom wirusowym, gdzie stymulacja organizmu przez antygeny wirusowe zostanie zwiększona wielokrotnie (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4, umowa nr POIG /12). W związku z powyższym firma BioVentures Institute Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę odczynników, plastików laboratoryjnych oraz sekwencjonowanie z podziałem na grupy: 1. GRUPA ODCZYNNIKÓW 1 odczynniki chemiczne ogólnego stosowania (Zestaw odczynnikowy do przygotowania buforów i roztworów roboczych do analiz biochemicznych): 1.1. Zestaw odczynnikowo-materiałowy musi pozwalać na przygotowanie co najmniej po 25 litrów buforów do analiz elektroforetycznych oraz chromatograficznych kwasów nukleinowych i białek. Zestaw musi pozwalać na przygotowanie buforów TAE, TBE, Tris, bufor elektrodowy, bufory fosforanowe, bufor boranowy Zestaw musi zawierać odczynniki pozwalające na przygotowanie barwników do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek oraz roztworów do barwienia i odbarwiania żeli poliakrylamidowych i agarozowych Zestaw musi zawierać odczynniki do precypitacji oraz rozpuszczania białek i kwasów nukleinowych W zestawie muszą znajdować się filtry membranowe zgodne z metodami przygotowania roztworów do eksperymentów biochemicznych Zestaw musi zawierać podstawowe kwasy i zasady wykorzystywane do równoważenia ph. W projekcie przewiduje się nie więcej niż 27 zestawów. 1 z 7

2 2. GRUPA ODCZYNNIKÓW 2 - komponenty pożywek mikrobiologicznych (Zestaw do przygotowania oraz optymalizacji pożywek do hodowli komórkowych): 2.1. Zestaw odczynnikowo-materiałowy musi pozwalać na wykonanie co najmniej 50 litrów pożywek płynnych i stałych do hodowli bakterii i drożdży Zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne składniki będące źródłem węgla dla mikroorganizmów oraz niezbędne sole Zestaw musi zawierać filtry membranowe niezbędne do jałowienia przygotowanych roztworów pożywek W zestawie muszą znajdować się surowice niezbędne do hodowli komórek eukariotycznych Zestaw musi zawierać antybiotyki oraz hormonów wzrostu niezbędnych w prowadzeniu hodowli komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Projekt przewiduje nie więcej niż 16 zestawów. 3. GRUPA ODCZYNNIKÓW 3 - enzymy, syntetyczne DNA, zestawy i wektory DNA do klonowania molekularnego (Zestaw enzymatyczny do amplifikacji kwasów nukleinowych oraz ich modyfikacji enzymatycznych): 3.1. Zestaw odczynników oraz enzymów niezbędnych do amplifikacji kwasów nukleinowych łańcuchową reakcją polimerazy, musi pozwalać na wykonanie co najmniej 2000 aplifikacji Zestaw odczynników oraz endonukleaz restrykcyjnych niezbędnych do enzymatycznej modyfikacji kwasów nukleinowych, musi pozwalać na wykonanie co najmniej 250 modyfikacji Zestaw wektorów niezbędnych do klonowania sekwencji DNA w celu uzyskania wydajnej ekspresji białka W zestawie muszą znajdować się odczynniki do oznaczania aktywności enzymatycznej białek, nie mniej niż 96 oznaczeń Zestaw musi zawierać odczynniki do badania aktywności immunologicznej uzyskanych produktów białkowych, nie mniej niż 96 oznaczeń. Projekt przewiduje nie więcej niż 21 zestawów. 4. GRUPA ODCZYNNIKÓW 4 - substancje (znaczniki) radioaktywne i nieradioaktywne, do znakowania makromolekuł biologicznych (Zestaw do radioaktywnego znakowania biopolimerów oraz detekcji ciekło scyntylacyjnej oraz bezfilmowej): 4.1. Zestaw odczynnikowo-materiałowy musi pozwalać na wykonanie co najmniej 1000 reakcji znakowania wykorzystującego radioizotopy wodoru i węgla Zestaw musi zawierać substancje wcielane przez komórki prokariotyczne i eukariotyczne w wersji znakowanej radioizotopowo jak również wersje nie znakowanej. 2 z 7

3 4.3. Zestaw musi zawierać odczynniki do nieradioaktywnej detekcji sygnałów w metodzie Western Blotting W zestawie muszą znajdować się odczynniki dodatkowe niezbędne w znakowaniu radioaktywnych kwasów nukleinowych i białek w eksperymentach in-vitro Zestaw musi zawierać koktajl scyntylacyjny biodegradowalny do pomiarów sygnału luminescencyjnego w mikropłytkach. Projekt przewiduje nie więcej niż 17 zestawów. 5. GRUPA ODCZYNNIKÓW 5 - sekwencjonowanie DNA i białek otrzymanych konstruktów genetycznych (Zestaw do analizy sekwencji kwasów nukleinowych i białek oparty o barwniki fluorescencyjne): 5.1. Zestaw odczynnikowo-materiałowy musi pozwalać na wykonanie co najmniej 200 izolacji kwasów nukleinowych oraz białek pochodzących z komórek eukariotycznych i prokariotucznych Zestaw musi zawierać kolumny i odczynniki do ekstrakcji do fazy stałej dla kwasów nukleinowych oraz kolumny i odczynniki do oczyszczania znakowanych fluorescencyjnie białek Zestaw musi zawierać niezbędne markery wielkości fragmentów kwasów nukleinowych i białek W zestawie muszą znajdować się złoża chromatograficzne niezbędne do izolacji kwasów nukleinowych i białek w skali powyżej 10 mg Zestaw musi umożliwiać wykonanie luz zlecenie wykonania analizy sekwencji kwasów nukleinowych w technologii terminacji wydłużania łańcucha wykorzystującej znakowany dideoksynuklyd oraz sekwencjowania następnej generacji. Projekt przewiduje nie więcej niż 22 zestawów. 6. GRUPA ODCZYNNIKÓW 6 - plastiki konsumowalne (Zestaw materiałów zużywalnych plastikowych do prowadzenia hodowli komórkowych oraz obróbki enzymatycznej i chemicznej kwasów nukleinowych i białek): 6.1. Zestaw materiałowy musi pozwalać na prowadzenie eksperymentów w zakresie analityki kwasów nukleinowych, białek oraz hodowli komórkowych w min. siedmioosobowym zespole przez cały okres trwania projektu tj. do r Zestaw musi zawierać jednorazowe naczynia do hodowli komórkowych w objętości od 0.2 ml do 500 ml Zestaw musi zawierać jednorazowe końcówki plastikowe do pipet automatycznych Eppendorff Research Plus w zakresie objętości od 0.1 ul do 5000 ul W zestawie muszą znajdować się materiały pomocnicze do porządkowania i przechowywania próbek biologicznych, opisywania próbek oraz uszczelniania zamknięć. 3 z 7

4 6.5. Zestaw musi zawierać niezbędne elementy umożliwiające bezpieczną pracę z substancjami drażniącymi i toksycznymi. Projekt przewiduje nie więcej niż 31 zestawów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów. Planowany termin realizacji: r. Termin dostawy oraz ilość poszczególnych odczynników będą wynikały z zamówień przesyłanych dostawcy w toku trwania projektu. Kryteria wyboru (punktowe): Kryteria wyboru Znaczenie Cena netto za daną grupę odczynników 80% Termin dostawy przedmiotu zamówienia (liczony w dniach) 20% Kryterium dopuszczające: ciągła gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji projektu tj. do r. Sposób oceny oferty: Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły: C min A n = x 80 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Termin dostawy przedmiotu zamówienia (liczony w dniach) : do 3 dni włącznie 20pkt. powyżej 3 do 7 dni włącznie 10pkt. powyżej 7 dni 0 pkt. Miejsce składania ofert: 1. Osobiście w siedzibie firmy BVI Sp. z o.o., Ul. Promienista 83, Poznań; 4 z 7

5 2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy BVI Sp. z o.o., Ul. Promienista 83, Poznań; 3. Na adres owy: 4. Faksem na numer: Kontakt po stronie zamawiającego: Agnieszka Ożóg Termin dostarczania ofert upływa w dniu: r. Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, dane kontaktowe, data wystawienia oferty, dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów, termin ważności oferty (minimum 60 dni). Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy BVI Sp. z o.o., Ul. Promienista 83, Poznań do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy BVI Sp. z o.o., Ul. Promienista 83, Poznań do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy BVI Sp. z o.o., Ul. Promienista 83, Poznań do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. BVI Sp. z o.o., Ul. Promienista 83, Poznań nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. BVI Sp. z o.o., Ul. Promienista 83, Poznań zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej pod adresem: Załączniki do zapytania ofertowego: 1. Załącznik 1 - Wzór oferty. Piotr Skowron Podpis 5 z 7

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/2014 Wzór oferty Dane oferenta: - nazwa firmy - adres firmy. - dane kontaktowe.. (miejscowość, data) Lp. Przedmiot Oferowana cena netto [zł] Oferowana cena brutto [zł] Termin dostawy przedmiotu zamówienia ( w dniach) 1. Odczynniki chemiczne ogólnego stosowania (Zestaw odczynnikowy do przygotowania buforów i roztworów roboczych do analiz biochemicznych) 2. Komponenty pożywek mikrobiologicznych (Zestaw do przygotowania oraz optymalizacji pożywek do hodowli komórkowych) 3. Enzymy, syntetyczne DNA, zestawy u wektory DNA do klonowania molekularnego (Zestaw enzymatyczny do amplifikacji kwasów nukleinowych oraz ich modyfikacji enzymatycznych) 4. Substancje (znaczniki) radioaktywne i nieradioaktywne, do znakowania makromolekuł biologicznych (Zestaw do radioaktywnego znakowania biopolimerów oraz detekcji ciekło scyntylacyjnej oraz bezfilmowej) 5. Sekwencjonowanie DNA i białek otrzymanych konstruktów genetycznych (Zestaw do analizy sekwencji kwasów nukleinowych i białek oparty o barwniki fluorescencyjne) 6. Plastiki konsumowalne (Zestaw materiałów zużywalnych plastikowych do prowadzenia hodowli komórkowych oraz obróbki enzymatycznej i chemicznej kwasów nukleinowych i białek): SUMA Termin ważności oferty:.. dni 6 z 7

7 Oświadczenie Oferenta (pieczęć firmowa) (miejscowość, data) Ja niżej podpisany/podpisana, (imię i nazwisko) działając w imieniu i na rzecz (pełna nazwa firmy), oświadczam, że firma, którą reprezentuję: 1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Potwierdzam ciągłą gotowość do wykonania zamówienia w terminie do r. (czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 7 z 7

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe nr 2 W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013

Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Zapytanie Ofertowe 3/084/2013 Odolanów 05-09-2013 I. INORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pt.: Szerokie Pasmo w Każdym Domu 2011 - etap czwarty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, dnia 22.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, dnia 22.04.2014 Bielsko-Biała, dnia 22.04.2014 HSE Media Sp. z o.o. Sternicza 23/43 43-300 Bielsko-Biała tel. 607 074 076 e-mail:kubiczek.piotr@gmail.com ZAPYTANIE OFERTOWE HSE Media Sp. z o.o., w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo