SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)"

Transkrypt

1 Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S.DDZ-2411/ P-8/066/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) na dostawę : odczynników, podłóż bakteriologicznych, testów do aparatów mini API, ATB, Bact Alert ; testów do aparatów mini VIDAS,VIDAS ; testów immunologicznych ELISA wraz z dzierżawą analizatora ; testów do oznaczania obecności przeciwciał ;surowic diagnostycznych; odczynników do diagnostyki serologii kiły i do diagnostyki mikrobiologicznej; drobnego sprzętu laboratoryjnego ; zestawów do szybkiej diagnostyki prątków wraz z dzierżawą aparatu; zestawów do opracowania materiału w kierunku prątków ;sprzętu jednorazowego do diagnostyki gruźlicy; podłoża stałego do posiewów prątków; odczynników do barwienia w kierunku prątków; pożywek do oznaczania lekowrażliwości prątków; szkiełek podstawowych i nakrywkowych ; płytek jednorazowych o do określania grup krwi; odczynników do badań immunohematologicznych; odczynników i materiałów zużywalnych do Osmometru w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej,,pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. późn. zm.) UWAGA! PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ 1

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, Częstochowa NIP: , REGON: Tel , fax Adres strony internetowej: Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. 2. zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest dostawa : odczynników, podłoża bakteriologicznego, testów biochemicznych do identyfikacji drobnoustrojów, pasków antybiogramowych do aparatów : mini API, ATB,Bact Alert; testów do aparatów mini VIDAS,VIDAS ;testów immunologicznych ELISA do diagnostyki chorób autoagresji, różnicowanie i ilościowa ocena przeciwciał przeciwjądrowych, cytoplazmatycznych, ANCA i innych oraz testy ELISA do diagnostyki infekcji dróg oddechowych, boleriozy, H. pylorii, wzw typu C wraz z dzierżawą aparatu ; testów do oznaczania przeciwciał klasy IgM i IgG dla Borrelia spp. oraz HCV IgG metodą Western - blot ; surowic diagnostycznych do oznaczania enteropatogennych Escherichia coli ( EPEC); odczynników różnych do diagnostyki serologii kiły i inne do diagnostyki mikrobiologicznej ;drobnego sprzęt laboratoryjny ;zestawów do diagnostyki prątków wraz z dzierżawą aparatu ;zestawów od opracowania badanego materiału w kierunku prątków ; sprzętu do wykonywania procedur mikrobiologicznych diagnostyka gruźlicy; podłoża stałego do posiewów prątków; odczynników do barwienia metodą Z.- N.(do barwienia w kierunku prątków); pożywek do oznaczania lekowrażliwości prątków ; szkiełek nakrywkowych i podstawowych ; płytek jednorazowych do określania grup krwi ; odczynników do badań immunohematologicznych; odczynników i materiałów zużywalnych do Osmometru dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie w asortymencie i ilościach określonych w załączniku Nr 1 części Wspólny Słownik Zamówień CPV: , , Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według załącznika Nr 1 do SIWZ części Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dotyczy części 1,2,30 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia : dla części Nr 1,2,5-19,27-30 : do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc daty zawarcia umowy; dla części Nr 3,4,20-26 :do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 12 miesięcy licząc daty zawarcia umowy; 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży koncesję,zezwolenie lub licencję w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie - treść oświadczenia zawarta w Załączniku Nr 2 do SIWZ ; 2

3 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia w ramach jednej umowy o wartości zależnej od tego, do której Części Wykonawca składał ofertę. Jedna zrealizowana umowa na dostawę może potwierdzić zdobyte doświadczenie dla jednej lub więcej oferowanych Części, pod warunkiem, że wartość wykonanej umowy odpowiadać będzie, co najmniej wartości wskazanych oferowanych Części. Proszę podać numer tych Części. Dla poszczególnych Części wymagana wartość brutto przedmiotów zamówienia w ramach jednej umowy winna wynosić: Część ,00 zł Część 11-80,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część 15-50,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część 16-50,00 zł Część ,00 zł Część 7-370,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 2 do SIWZ. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potrzebną do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od tego, do których Części Wykonawca składa ofertę. Wymagane kwoty brutto w poszczególnych Częściach przedstawiają się następująco: Część ,00 zł Część 11-80,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część 15-50,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część 16-50,00 zł Część ,00 zł Część 7-370,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 treść oświadczenia zawarta w Załączniku Nr 3 do SIWZ. 3

4 2) koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności usługowej. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie treść oświadczenia zawarta w Załączniku Nr 2 do SIWZ; 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie wskazanym w 5 ust. 1 pkt. 2) niniejszej specyfikacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. referencje, protokoły odbioru itp.),że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru Załącznika Nr 6 do SIWZ. 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 2 do SIWZ ; 5)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (w zakresie wskazanym w 5 ust. 1 pkt. 4 niniejszej specyfikacji) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. 2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenie zawarte w Załączniku Nr 4 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a, w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP zawarte w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zmianami), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. 3. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w 6 niniejszej specyfikacji: 1) Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4

5 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4) i 6) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) zamiast dokumentów, o których mowa w 6 ust. 2 pkt. 5) niniejszej specyfikacji składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) i c) - powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej, Polskiej, a osoby, zarządzające Wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy mieszkają poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej osoby dotyczące jej niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osoby. 6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć oświadczenie i dokumenty wymienione w 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji (lub w ust. 4 niniejszej specyfikacji jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną, w art. 366 Kodeksu Cywilnego. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej dotyczącej tych podmiotów. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 7 6 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5

6 10. W celu potwierdzenia że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1). opisu przedmiotu zamówienia np. : foldery, prospekty, karty katalogowe, ulotki metodyczne dla asortymentu określonego w załączniku Nr 1 do SIWZ części Nr od 1 do 30 z zaznaczeniem, której części dotyczą. 2). Oryginalnych firmowych materiałów informacyjnych zawierających parametry technicznoeksploatacyjne oferowanych analizatorów dotyczy załącznika Nr 1 do SIWZ części 3 i części 20, z zaznaczeniem, której części dotyczą. W przypadku materiałów w języku obcym do oferty należy dołączyć opis w języku polskim. 3). Deklaracja Zgodności z dyrektywą 98/79/WE dla oferowanych urządzeń do diagnostyki in vitro (dotyczy części 3 analizatora do technik ELISA i części 20 aparatu do szybkiej diagnostyki prątków). 4). Oświadczenia Wykonawcy,że oferowany wyrób medyczny posiada znak CE i aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których, oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie ( tj. deklaracja zgodności ).Wykonawca dostarczy w/w dokumenty wraz z pierwszą dostawą, a także na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez okres trwania umowy - oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych (treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 2 do SIWZ). Oświadczenia Wykonawcy,że oferowany wyrób niesklasyfikowany jako wyrób medyczny posiada znak CE i aktualne dokumenty na podstawie, których oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty wraz z pierwszą dostawą, a także na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez okres trwania umowy (treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 2 do SIWZ). 5). Oświadczenia Wykonawcy, że oferowany asortyment jest substancją niebezpieczną i w przypadku wybrania naszej oferty aktualne karty charakterystyk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie dostarczymy wraz z pierwszą dostawą, a w przypadku gdy oferowany asortyment nie jest substancją niebezpieczną stosowne oświadczenie ( treść oświadczenia zawarta w Załączniku Nr 2 do SIWZ) jeżeli dotyczy oferowanego przedmiotu zamówienia. 6) Dokumenty wskazane pod tabelami asotrymentowo cenowymi w częściach: 3,4,17,20,21, 22,24,25,26,29 załącznika Nr 1 do SIWZ. 11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego jakie Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2). Wypełnione tabele asortymentowo - cenowe załącznik Nr 1 dla części od 1 do 30. 3). Wypełnione tabele z parametrami technicznymi zawierające wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania dotyczy Załącznika Nr 1 części 3 i 20. 4) Wobec Wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność kserokopii). 5) Dowód wpłaty wadium. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie i faksem. 2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania Strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania. 3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu. 6

7 4. Korespondencję w formie pisemnej Wykonawcy są zobowiązani wysłać bądź składać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, Częstochowa, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesłać na numer faksu: (34) Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. 7. W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii odwołania Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów em na adres: w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą. 8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcy ze strony Zamawiającego są: Elżbieta Maćkowiak - w zakresie przedmiotu zamówienia części 1-26 sprawy merytoryczne: tel 34/ ; Ewa Bińczyk - w zakresie przedmiotu zamówienia część 27 sprawy merytoryczne: tel 34/ ; Beata Kamińska - w zakresie przedmiotu zamówienia część sprawy merytoryczne: tel. 34/ ; Małgorzata Nowak - w zakresie procedury przetargowej tel/fax: 34/ ; Artur Piekacz sprawy w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania : tel. 34/ OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej: od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu r. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści na własnej stronie internetowej. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium. 2. Wadium ustala się w wysokości: ,00 PLN Część ,00 zł Część 11-3,00 zł Część 21-55,00 zł Część ,00 zł Część ,00 zł Część 22-40,00 zł Część ,00 zł Część 13-30,00 zł Część 23-7,00 zł Część 4-980,00 zł Część 14-55,00 zł Część ,00 zł Część 5-330,00 zł Część 15-3,00 zł Część 25-20,00 zł Część 6-50,00 zł Część 16-3,00 zł Część 26-45,00 zł Część 7-8,00 zł Część ,00 zł Część 27-85,00 zł Część 8-85,00 zł Część 18-30,00 zł Część ,00 zł Część 9-30,00 zł Część 19-20,00 zł Część ,00 zł Część 10-50,00 zł Część ,00 zł Część 30-15,00 zł 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 7

8 a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie: BRE Bank O/ Częstochowa nr rachunku: Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, nr pokój 356, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w formularzu oferty Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzone kopii. 7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 9. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, Częstochowa. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:,,postępowanie Nr P-8/ 066/11 Oferta na odczynniki,podłoża, testy do aparatów mini API, ATB, Bact Alert, mini VIDAS, VIDAS; testy immunologiczne ELISA z dzierżawą analizatora ;testy do oznaczania przeciwciał ;surowice diagnostyczne ;odczynniki do diagnostyki i mikrobiologicznej, drobny sprzętu laboratoryjny, zestawy do diagnostyki prątków wraz z dzierżawą aparatu; zestawy,artykuły jednorazowe i odczynniki do diagnostyki gruźlicy ; szkiełka podstawowe i nakrywkowe ; płytki jednorazowe do określania grup krwi ; odczynniki do badań immunohematologicznych; odczynniki i materiały zużywalne do Osmometru część Nr.. ( wpisuje wykonawca) nie otwierać przed dniem... godz..... (wpisuje Wykonawca). W przypadku braku ww. danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonej oferty należy dokonać w formie określonej w ust. 10 z dopiskiem,,zmiana oferty. 8

9 11. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 12. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm), co do których Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą,,tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, Częstochowa, pokój 356 II piętro. 2. Termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 10: Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 10:15, w pokoju 310 A, Dział Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także uwzględnić ewentualne rabaty, upusty zastosowane przez Wykonawcę. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego / formularzy asortymentowocenowych i określenia w nim ceny, podatku VAT oraz ceny brutto. 3. Cena musi być podana otych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: cena najniższa C = x 100 x 100% = ilość punktów cena badanej oferty 2. Ilość punktów, obliczona według powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej. 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą który złoży najkorzystniejsza ofertę nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania (faxem) informacji o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzory umów Załącznik nr 7,8 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 3. Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 4. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. WARUNKI UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 7,8 do niniejszej specyfikacji. 9

10 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych,,środki ochrony prawnej. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280); b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DZ. U. Nr 41, poz. 238). 20. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. Zamawiając nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie swoim zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe wynikające z niniejszej specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajduje się w 1 niniejszej specyfikacji. 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI: Załącznik Nr 1 - Formularze asortymentowo- cenowe. Załącznik Nr 2 - Druk oferta Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej Załącznik Nr 6 - Wykaz dostaw Załącznik Nr 7 - Umowa - wzór Załącznik Nr 8 - Umowa dzierżawy - wzór ZATWIERDZAM: DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie lek. med. Kazimierz Pankiewicz Częstochowa, dnia r. 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ...., dnia. Pieczęć Wykonawcy Część 1 - Odczynniki,podłoża bakteriologiczne, testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów, paski antybiogramowe( brackepoint ) do aparatów posiadanych przez Zamawiającego pracujących w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej przy ul. Bialskiej 104/118 : mini API, ATB ( aparaty do oznaczania identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów ), Bact Alert( aparat do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych ), zapewniające kompatybilność testów i procedur w mikrobiologicznej diagnostyce manualnej na okres 24 miesięcy Lp. Nazwa asortymentu Numer katalogowy Producent + nazwa handlowa Oferowana wielkość opakowania jednostkowego j.m. Ilość Cena jednostkowa 1. ATB FUNGUS 3 op.= 25 pasków op ATB ANA Eu op.=10 pasków op ATB STREP EU op.= 25 pasków op ID 32 GN op. = 25 pasków op ID 32 C op. = 25 pasków op RAPID ID 32 A op. = 25 pasków op ID 32 E op. = 25 pasków op ID 32 STAPH op. = 25 pasków op RAPID ID 32 STREP op. = 25 pasków op API NH op. = 10 pasków op API CORYNE op. = 12 pasków op API LISTERIA op. = 10 pasków op API NE op. = 25 pasków op ZYM B op. 2 amp. op ZYM A op. 2 amp. op JAMES op. = 2 amp. op FB op. = 2 amp. op VPA + VPB op. = 2 amp. op PYZ op. = 2 amp. op NIN op. = 2 amp. op. 2 % VAT brutto 11

12 21. MINERAL OIL op.= 125 ml op NIT1 + NIT 2 op. = 4 amp. op UNSENSITISED TUBES op. = 2000 szt. op Papier do mini API op. = 1 rol. op BACT/ALERT FA op. = 100 but. op BACT/ALERT SN op. = 100 but. op BACT/ALERT PF op.= 100 but. op COLUMBIA AGAR+5% KR.BAR. op.= 100 płytek op SALMONELLA SHIGELLA AGAR op.= 20 płytek op MACCONKEY AG+CRIST.VIOL. op. =100 płytek op D-COCCOSEL AGAR op.= 20 płytek op CAMPYLOSEL AGAR op. = 20 płytek op SHAEDLER AGAR+5% SH.BL op. = 20 płytek op BRUCELLA AGAR + 5% SH.BL op. = 20 płytek op GARDNERELLA AGAR op.= 20 płytek op YERSINIA CIN AGAR op. = 20 płytek op MANNITOL SALT AGAR op. =20 płytek op CHOCOLATE AGAR+POLY V+VCAT op. = 20 płytek op MUELLER HINTON 2 AGAR PŁ.145mm op.= 20 płytek op MUELLER HINTON 2 AGAR PŁ 90 mm op. = 20 płytek op MUELLER HINTON2 AG + 5% SH.BL. op. = 20 płytek op MUELLER HINTON AG+ KR.KOŃSKA+ NAD op. 80 op. = 20 płytek 43. HAEMOPHILUS CHOCOLATE AGAR op.= 20 płytek op SABOURAUD GEN.CHLOR.2 AGAR op. = 100 płytek op SABOURAUD CHL.2 AGAR op. = 20 probówek op SABOURAUD CHL.ACT.AGAR op. = 20 probówek op CHROMID MRSA op. = 20 płytek op CHROMID STREPTO B op. 20 płytek op CHROMID CPS op.= 20 płytek op CHROMID SM op. =20 płytek op CHROMID SM/HEKTOEN op. = 20 płytek op CHROMID VRE op. = 20 płytek op. 2 12

13 53. CHROM CAN do iden.c.krusei, op. 48 C.glabrata,C.tropcalis,C.albicans op. = 10 płytek 54. CHROM ID ESBL op. = 20 płytek op Płytki Mueller Hinton + kloksacylina 250ug/ml op. 4 op. = 20 płytek 56. Płytki Count-Tact op. = 20 płytek op Podłoże HTM do okr. wrażliwości H. influenzae op. 4 op. = 20 płytek 58. SELENITE F BROTH op. = 20 probówek op GENBAG CO2 op. = 20 tor. op GENBOX ANAER op. = 20 tor. op GENBOX MIKROAER op. = 20 tor. op ANAER INDICATOR op. = 50 szt. op COLOR GRAM 2 R1 op. = 2 L op COLOR GRAM 2 R2 op. = 2 L op COLOR GRAM 2 R3 op.= 2 L op COLOR GRAM 2 R4 op.= 2 L op Test aglutynacji na mikrocząsteczkach polisterynowych do op. 30 oznaczania grupy paciorkowców β hem. A,B,C,D,F,G (SLIDEX STREPTO PLUS) op. = 50 testów 68. Test aglutynacyjny lateksowy do identyfikacji szczepów S.aureus( wykrycie czynnika clumping factor, białko A, op. 30 grupowo specyficzny antygen powierzchniowy S.aureus op. = 250 testów 69. Test aglutynacyjny lateksowy do identyfikacji szczepów op. 5 S.pneumoniae z hodowli op.= 50 ozn. 70. Test lateksowy do identyfikacji antygenów op. 4 N.meningitidisB/E.coli K1, H.influenzae b, S.pneumoniae, Streptococcus B, N.meningitidis A N.meningitidis C,N.meningitidis Y/W135 bezp. W PMR, surowicy op. = 25 ozn. 71. Test do identyfikacji i lekowrażliwości metodą op. 4 mikrohodowli M.hominis,U.urealyticum op. = 25 testów 72. Osocze królicze do wykrycia obecności koagulazy u op. 10 S.aureus rabbit pasma op.= 3,5 ml. 73. VIKIA ROTA ADENO test immunochromatograficznydo op. 100 identyfikacji obecności Rota i Adeno-wirusów w kale op. = 20 testów 74. OPTOCHIN TEST op.= 2 x 30 krążków op

14 75. CEFINASE TEST op.= 50 krążków op OXYDAZA TEST op. = 50 krążków op Test do identyfikacji Influenza A+B z materiału dróg odd., nosogardzieli, nosa,chromatograficzny op. = 25 testów op. 15 Razem : Dostawca zobowiązany jest do uruchomienia dodatkowego stanowiska komputerowego obsługującego sieć laboratoryjną w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej W.Sz.S. Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych odczynników, podłóż bakteriologicznych i testów biochemicznych do identyfikacji drobnoustrojów, pasków antybiogramowych (brackepoint) z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami : Mini API, ATB ( aparaty do oznaczania identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów ), Bact Alert ( aparat do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych ). Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Kierownikiem mgr Elżbietą Maćkowiak tel. 034 / i potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Przedmiotowy protokół winien stanowić załącznik do oferty. Na czas trwania umowy na odczynniki, podłoża bakteriologiczne,testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów, pasków Wykonawca zapewnia następujące warunki gwarancji dla posiadanych przez Zamawiającego aparatów pracujących w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej: Mini API, ATB ( aparaty do oznaczania identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów ) Bact Alert ( aparat do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych) : - pełną gwarancję obejmującą cały system ( bezpłatne wszystkie usługi, wszystkie części zamienne i zużywalne) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ). - w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, dostawca podstawi analizator zastępczy. - Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny, naprawa analizatora max. do 5 dni - autoryzowany serwis na terenie kraju. 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ...., dnia. Pieczęć Wykonawcy Część 2 - Testy na okres 24 miesięcy do posiadanych przez Zamawiającego aparatów mini VIDAS, VIDAS metoda immunofluoroenzymatyczna pracujących w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Lp. Nazwa asortymentu Numer katalogowy Producent + nazwa handlowa Oferowana wielkość opakowania jednostkowego 1. VIDAS CHLAMYDIA op. = 60 ozn. op Chlamydia male collection kit op. = 60 szt. op Chlamydia female collection kit op. = 60 szt. op VIDAS HIV P 24 II op. = 30 ozn. op VIDAS HIV P 24 CONF. op. = 30 ozn. op VIDAS HIV DOU ULTRA op. = 60 ozn. op VIDAS HIV DUO QUICK op. = 60 ozn. op VIDAS CD A/B op. = 60 ozn. op VIDAS TOXO IgM op. = 60 ozn. op VIDAS TOXO IgG op. = 60 ozn. op VIDAS CMV IgG op. = 60 ozn. op VIDAS CMV IgM op. = 60 ozn. op VIDAS RUB IgM op. = 60 ozn. op VIDAS RUB IgG op. = 60 ozn. op VIDAS TOXO IgG AVIDITY op. = 30 ozn. op VIDAS CMV IgG AVIDITY op. = 30 ozn. op VIDAS EBNA IgG op. = 30 ozn. op VIDAS EBV VCA/EA op. = 30 ozn. op VIDAS EBVVCA IgM op. = 30 ozn. op VIDAS ANTI-HBs QUICK op. = 60 ozn. op. 20 j.m. Ilość Cena jednostkowa % VAT brutto 15

16 21. VIDAS Hbe/ANTI Hbe op. = 30 ozn. op VIDAS ANTI HBc TOTAL II op. = 60 ozn. op VIDAS HBs AG ULTRA op. = 60 ozn. op VIDAS HBs AG CONFIRM. op. = 30 ozn. op VIDAS ANTI HBc IgM II op. = 30 ozn. op VIDAS HAV IgM op. = 30 ozn. op VIDAS ANTI HAV TOTAL op. = 30 ozn. op VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN op. = 60 ozn. op Papier termoczuły do VIDAS( 110 mm) op.= 1 rolka op. 4 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych lampek halogenowych do stanowisk pracy w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej przy Ul. Bialskiej 104/118 w ilości 8 sztuk. Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych testów z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami pracującymi w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej : mini VIDAS, VIDAS. Równoważność oferty potwierdzona będzie prezentacją przeprowadzoną przed terminem składania ofert w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Kierownikiem mgr Elżbietą Maćkowiak tel. 034 / i potwierdzona protokółem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Przedmiotowy protokół winien stanowić załącznik do oferty. Na czas trwania umowy na Wykonawca zapewnia następujące warunki gwarancji dla posiadanych przez Zamawiającego aparatów pracujących w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej: mini VIDAS,VIDAS : - pełną gwarancję obejmującą cały system ( bezpłatne wszystkie usługi, wszystkie części zamienne i zużywalne ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ). - w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, dostawca podstawi analizator zastępczy. - Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny, naprawa analizatora max. do 5 dni - autoryzowany serwis na terenie kraju. Razem : 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ...., dnia. Pieczęć Wykonawcy Część 3 - Testy immunologiczne ELISA do diagnostyki chorób autoagresji, różnicowanie i ilościowa ocena przeciwciał przeciwjądrowych, cytoplazmatycznych, ANCA i innych oraz testy ELISA do diagnostyki infekcji dróg oddechowych, boreliozy, H.pylorii, wzw typu C wraz z dzierżawą wraz z dzierżawą analizatora na okres 12 miesięcy ELISA z dzierżawą automatycznego analizatora do technik ELISA na okres 12 miesięcy dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej przy ul. Bialskiej 104/118 I. Testy immunologiczne ELISA do diagnostyki chorób autoagresji, różnicowanie i ilościowa ocena przeciwciał przeciwjądrowych, cytoplazmatycznych, ANCA i innych oraz testy ELISA do diagnostyki infekcji dróg oddechowych, boreliozy, H.pylorii, wzw typu C Tabela 1 Lp. Nazwa asortymentu Numer katalogowy Producent + nazwa handlowa Oferowana wielkość opakowania jednostkowego 1. Ana Screen ELISA op.= 96 ozn. op ENA-6 Profile ELISA op. = 96 ozn. op Anti dsdna ELISA op. = 96 ozn. op ETI-Histones op. = 96 ozn. op Anti MPO ELISA (panca) op. = 96 ozn. op Anti PR3 ELISA (canca) op. = 96 ozn. op Anti-MPO(pANCA)standard fiolka 4 8. Anti-Pr3(cANCA)standard filoka 4 9. Anti CCP EIA (PLUS IMMUNOSCAN CCPlus) op. 10 op. = 96 ozn. 10. Anti Cardiolipin IgG ELISA op. = 96 ozn. op Anti Cardiolipin IgM op. = 96 ozn. op Beta-2 Glycoprotein-1 IgG ELISA op. = 96 ozn. op Beta-2 Glycoproten-1 IgM ELISA op. = 96 ozn. op Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM ELISA op. 15 op. = 96 ozn. 15. Bordetella pertussis IgG/IgA ELISA op. = 96 ozn. op Chlamydia pneumoniae IgM EIA op. = 96 ozn. op. 10 j.m. Ilość Cena jednostkowa % VAT brutto 17

18 c.d. części Chlamydia pneumoniae IgG EIA op. = 96 ozn. op RecomWell Helicobacter IgG op. = 96 ozn. op RecomWell Helicobacter IgA op. = 96 ozn. op Borrelia IgG recombinant ELISA op. = 96 ozn. op Borrelia IgM recombinant ELISA op. = 96 ozn. op ETI-AB-HCV-4 gen. op. = 5 x 96 ozn. op. 25 Materiały eksploatacyjne i zużywalne konieczne wykonania do testów w ilościach określonych w tabeli 1 poz. od 1 do itd. Razem tabela 1 : Materiały eksploatacyjne i zużywalne konieczne wykonania do testów w ilościach określonych w tabeli 1 poz. od 1 do 22 Odczynniki do diagnostyki chorób autoimmunologicznych oraz infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych metodą ELISA Wymagania dotyczące wszystkich testów : 1. Metoda ELISA. 2. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Do oferty należy dołączyć instrukcję wykonania testów w języku polskim. Wymagania dotyczące poszczególnych testów: ANA screen, profile ANA(ENA), anty dsdna, panca, canca, anty Cardiolipin IgG, IgM, anty b2- glikoproteina 1 IgG,IgM 1. Wszystkie testy ilościowe. 2. Liczba Kalibratorów nie przekraczająca 4 oraz możliwość wyliczenia wyniku w oparciu o jeden kalibrator. Borelia IgG i borelia IgM 1. Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonania oznaczeń z PMR. 2. Wykrywanie trzech genogatunków europejskich z zastosowaniem do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: VIsE, p100b.afzelii, p18b.afzelii, OspC (b.afzelii,b.sensu strictu,b.garinii) dla testu w klasie IgG; - OspC ( b.afzelii, b.sensu strictu, b.garinii), p41- i ( wewnętrzna część flageliny b.garinii) dla testu w klasie IgM. 3. Bufor do rozcieńczania surowicy w klasie M powinien zawierać czynnik usuwający RF- wymagane sa różne zabarwienia buforów do rozcieńczeń w klasie M i G w celu uniknięcia pomyłek w czasie wykonywania testów. AntyHCV 1. Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni. 2. Zestawy HCV- IV generacji. 3. Zestaw 96 ozn - możliwość łamania do pojedynczych dołków 4. bufor do rozcieńczania surowicy zabarwiony, co pozwala uniknąć pomyłek w czasie pipetowania- rozcieńczenie surowicy na płytce Mycoplasma pneumoniae 1. Możliwość wykonania oznaczenia na 1 płytce przeciwciał w klasie IgG i IgM. 2. test oparty na rekombinowanych antygenach : P100,P30,P1 Bordetella pertusis 1.Możliwość wykonania oznaczenia na 1 płytce przeciwciał w klasie IgG i IgA 18

19 c.d. części 3 II. Dzierżawa automatycznego analizatora do technik ELISA Tabela 2 Lp Nazwa przedmiotu dzierżawy j.m. ilość Kwota dzierżawy za 1 m-c/ zł Czas dzierżawy w m-ch 1 Automatyczny analizator do technik szt ELISA Razem tabela 2 : % VAT brutto Ogółem wartość oferty w części 3 ( tabela 1 + tabela 2) :.... ( słownie :. ).brutto ( słownie : ) 19

20 c.d. części 3 Parametry techniczne automatycznego analizatora do technik ELISA - szt. 1 Producent:. Model: Rok produkcji Lp. Parametry graniczne analizatora Wymagana odpowiedź TAK 1. Analizator fabrycznie nowy kompletny i gotowy do działania bez dodatkowych zakupów rok produkcji 2009/ Jednoczesne przetwarzanie testów na 4 mikropłytkach 3. Zapewnienie wstępnego rozcieńczania próbki jeżeli wymaga tego procedura badania 4. Czujnik skrzepów 5. Identyfikacja próbek badanych poprzez kody kreskowe 6. Dozowanie za pomocą jednorazowych końcówek 7. Instrukcja wykonania testów w języku polskim 8. Analizator dostarczony z komputerem, w zestawie drukarka, monitor,ups 9. Odczyt fotometryczny w zakresie nm 10. Alarmowanie w przypadku niskiego poziomu buforu płuczącego Pozostałe wymagania 11. Podać inne funkcje i akcesoria 12. Pełna gwarancja minimum 24 miesiące obejmująca cały system (bezpłatne okresowe przeglądy serwisowe jeden na rok lub wg zaleceń producenta oraz wszystkie usługi i wymianę wszystkich części zamiennych i zużywalnych). 13. W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, dostawca podstawi analizator zastępczy. 14. W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie 15. Czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny, naprawa analizatora max. do 5 dni roboczych. 16. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie kraju. 17. Instrukcja obsługi analizatora w zakresie eksploatacji i konserwacji wraz z ofertą oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, założenie paszportu technicznego wraz z dostawą analizatora. 18. Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno eksploatacyjne dla oferowanego analizatora. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie 19. Przeprowadzenie szkolenia obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji 20. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wydzierżawiającego. Parametry graniczne i wymagania podane w tabeli z wymaganą odpowiedzią Tak stanowią warunek, którego nie spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 20

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dz.U./S S146 02/08/2011 242738-2011-PL Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/ud?uri=ted:notice: 242738-2011: TEXT:PL:HTML PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej euro Kraków, 16.04.2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-57/2009 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 206.000 euro Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne 2014/S 185-325969. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne 2014/S 185-325969. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325969-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne 2014/S 185-325969 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. Polska-Katowice: Materiały medyczne

08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. Polska-Katowice: Materiały medyczne 08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Katowice: Materiały medyczne 2013/S 195-335892 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul.szpitalna 2, attn: Andrzej Bonczek, POLSKA-41-800Zabrze. Tel. +48 323733668. E-mail: przetargi@sccs.pl. Fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253162-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroclaw.pl Wrocław: PN 56/12 na dostawę materiałów szewnych. Numer ogłoszenia: 286978-2012;

Bardziej szczegółowo

19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych 2010/S 35-050641

19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych 2010/S 35-050641 19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 2010/S 35-050641 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Druk wydawnictw własnych IPPT PAN (w tym czasopism, IPPT Reports,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia: 153042-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 7 2015-08-13 10:30 Częstochowa: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego, żeli do wykonywania badań diagnostycznych, pojemników chirurgicznych, opasek identyfikacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2015/S 250-457148. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2015/S 250-457148. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457148-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2015/S 250-457148 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo