WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH"

Transkrypt

1 Technica Agraria 1(1) 2, WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH Stanisław Pietruszewsi Streszczenie. W pracy przedstawiono wpływ pola magnetycznego i eletrycznego na iełowanie nasion uprawnych. Nasiona pszenicy iełowały w zmiennym pole magnetycznym o inducji magnetycznej 35 i 5 mt oraz stałym o inducji magnetycznej i 185 mt. Nasiona apusty białej iełowały w stałym polu magnetycznym o inducji 7, 1 i 2 mt, a nasiona cebuli w stałym polu magnetycznym 4 i 8 mt. Nasiona pomidora o słabej zdolnoci iełowania poddano przedsiewnie oddziaływaniu zmiennego pola eletrycznego o nateniu 5 i V cm -1, a nastpnie obserwowano iełowanie na płytach Petriego. Wszystie procesy iełowania zostały opisane za pomoc rzywej logistycznej. Stwierdzono, e ten matematyczny model procesu moe by stosowany zarówno dla nasion iełujcych w polu magnetycznym, ja i dla nasion biostymulowanych przedsiewnie pole eletrycznym. Słowa luczowe: nasiona rolin, pole magnetyczne, pole eletryczne, biostymulacja nasion, rzywa logistyczna WSTP Pola magnetyczne i eletryczne s tymi czynniami fizycznymi, tóre poprawiaj jao materiału siewnego rolin. Wpływ tych pól jest obserwowany w tym, e nasiona lepiej iełuj, szybciej osigaj ores wegetacji i daj wysze i jaociowo lepsze plony. Dowiodły tego badania prowadzone w Japonii [Namba i in. 1995, Sasao i in. 1998] oraz w Hiszpanii [Carbonell i in. ]. Zmienne pole magnetyczne nisiej czstotliwoci 16 Hz znacznie zwiszało wigor nasion rolin zboowych, ja równie poprawiało iełowanie nasion uurydzy w warunach stresowych (nisa temperatura) [Rochalsa 1997 i 1]. Proces iełowania pszenicy w stałym lub zmiennym polu magnetycznym został opisany za pomoc równania rzywej logistycznej [Pietruszewsi 1].

2 76 S. Pietruszewsi Celem prezentowanych bada było przedstawienie wpływu stałych i zmiennych pól magnetycznych oraz zmiennego pola eletrycznego na iełowanie wybranych nasion rolin uprawnych. Przebieg iełowania w adym przypadu został opisany za pomoc równania rzywej logistycznej. MATERIAŁ I METODY Materiałem dowiadczalnym były nasiona cebuli, apusty, pszenicy oraz pomidora. Nasiona cebuli odmiany Sochaczewsa iełowały w stałym polu magnetycznym o inducji magnetycznej 4 i 8 mt. Nasiona apusty odmiany Kamienna Głowa iełowały w stałym polu magnetycznym 7, 1 i 2 mt. Nasiona pszenicy odmiany Henia iełowały w zmiennym polu magnetycznym 35 i 5 mt oraz w stałym polu magnetycznym i 185 mt. Wartoci inducji magnetycznych zostały dobrana na podstawie wczeniejszych bada. Dla pól o taim nateniu wczeniej stwierdzono najsilniejsze dodatnie oddziaływanie. Nasiona pomidora odmiany Halicz o słabej jaoci poddano przedsiewnej biostymulacji zmiennym polem eletrycznym 5 i V cm -1 oraz odstawiono do iełowania razem z prób ontroln na płytach Petriego. Pomiary iełowania rozpoczynano po ooło h, zliczajc pierwsze wyiełowane nasiona. Nastpne zliczenia doonywano co 3 lub 4 h a do momentu wyiełowania wszystich nasion. Wszystie badania przeprowadzono zgodnie z pols norm PN-R-6595/94. Proces iełowania w polach magnetycznych i biostymulowanych zmiennym polem eletrycznym został opisany równaniem rzywej logistycznej w postaci N N(t) = 1+ (N 1)exp[-α N (t - t )] (1) gdzie: N ocowa liczba wyiełowanych nasion, % N(t) liczba nasion wyiełowanych po czasie t, % α współczynni szyboci iełowania, h -1 t o czas pierwszego wyiełowanego nasiona, h Wyorzystujc rzyw logistyczn mona oreli równie szybo iełowania: v dn(t) = = N(t) α [N N(t)] (2) dt Zarówno rzywa logistyczna, ja i rzywa szyboci iełowania bardzo dobrze modeluj proces iełowania nasion biostymulowanych, a błdy dopasowania rzywych nie przeraczaj 8%. Róniczujc równanie (1) i przyrównujc je do zera, otrzymamy moliwo orelenia estremum (masimum) szyboci iełowania i czasu, w tórym to nastpiło: 2 d N(t) = α N(t)[N N(t)] [N 2N(t)] (3) 2 dt oraz t = t max dla N = 2N(t) otrzymamy: t max + α N o o ln(n 1) = t (4) Acta Sci. Pol.

3 Wpływ pól magnetycznych i eletrycznych na iełowanie nasion WYNIKI Na podstawie danych dowiadczalnych oraz programu omputerowego zostały obliczone parametry rzywej logistycznej opisanej równaniem (1) i zamieszczone w tabeli poniej. Tabela 1. Parametry rzywej logistycznej Table 1. Logistic curve parameters Gatune Pole Parametry Parameters Species Field N t o -5 Cebula 4 mt Onion 8 mt mt Kapusta 1 mt Cabbage Pszenica Wheat Pomidor Tomato Technica Agraria 1(1) 2 2 mt mt mt mt mt V cm V cm ontrola control Wyznaczone parametry rzywej logistycznej pozwoliły na graficzne przedstawienie wyniów w postaci wyresów. Na rysunu 1 został poazany wpływ pola magnetycznego na iełowanie nasion apusty i cebuli w stałym polu magnetycznym. Wpływ zmiennego i stałego pola magnetycznego na iełowanie nasion pszenicy przedstawiono na rysunu 2. Przedsiewna biostymulacja stałym polem eletrycznym nasion pomidorów w porównaniu z prób ontroln przedstawiaj rzywe na rysunu 3. Zdolno iełowania Germination capacity, % K Czas iełowania - Germination time, h C1 Rys. 1. Krzywe logistyczne dla apusty: K1-3 (7, 1 i 2 mt) oraz dla cebuli C1 (4 mt) i C2 (8 mt) Fig. 1. Logistic curves for cabbage: K1-3 (7, 1 and 2 mt) and onion C1 (4 mt) i C2 (8 mt) C2

4 78 S. Pietruszewsi Zdolno iełowania Germination capacity, % P4 P P2 P1 Czas iełowania - Germination time, h Rys. 2. Krzywe logistyczne dla pszenicy: P1 (35 mt), P2 (5 mt), P3 ( mt), P4 (185 mt) Fig. 2. Logistic curves for wheat: P1 (35 mt), P2 (5 mt), P3 ( mt), P4 (185 mt) Zdolno iełowania Germination capacity, % E Czas iełowania - Germination time, h E2 K Rys. 3. Krzywe logistyczne dla pomidora: E1 (5 V cm -1 ), E2 ( V cm -1 ), K (ontrola) Fig. 3. Logistic curves for tomato: E1 (5 V cm -1 ), E2 ( V cm -1 ), K (control) Z przedstawionych wyresów wida wyranie róny wpływ pól na iełowanie nasion. Nasiona apusty białej iełowały bardzo szybo niezalenie od pola magnetycznego. Nasiona cebuli iełowały znacznie póniej, przy czym modelowanie rzyw logistyczn było w tym przypadu obdarzone wiszym błdem. Kiełowanie pszenicy w stałym i zmiennym polu magnetycznym mona wyranie rozróni na wyresach przedstawionych na rysunu 2. Pszenica iełuje szybciej w stałym polu magnetycz- Acta Sci. Pol.

5 Wpływ pól magnetycznych i eletrycznych na iełowanie nasion nym, przy czym lepiej, jeeli jest to silniejsze pole. Dla zmiennego pola magnetycznego nie widzimy na wyresach rónicy. Interesujce s wyresy przedstawione na rysunu 3. Jest na nich przedstawiony proces iełowania nasion pomidora o słabej zdolnoci iełowania. Według polsiej normy PN-R-6595/94 pierwsze liczenie iełujcych nasion przeprowadzamy po 9 godzinach, a ocowe po 2 godzinach. Przedstawione wyresy poazuj silny wpływ pola eletrycznego na iełowanie, zwłaszcza w jego pocztowym oresie. Jednoczenie wida, e proces iełowania bardzo dobrze jest opisany za pomoc równania rzywej logistycznej. Majc parametry rzywej logistycznej i dane dowiadczalne, zostały orelone parametry szyboci iełowania oraz wartoci masymalnej szyboci iełowania. Otrzymane wynii s przedstawione w tabeli 2. Tabela 2. Parametry szyboci iełowania nasion Table 2. Parameters of germination speesd of seeds Parametry Parameters Gatune Pole t Species Field max dn/dt max h % h -1 Cebula 4 mt 64,1 3,49 Onion 8 mt 5,5 4,68 7 mt 26,9 18,6 Kapusta 1 mt 26,8 16,1 Cabbage Pszenica Wheat Pomidor Tomato Technica Agraria 1(1) 2 2 mt 27,1 15,3 35 mt 42,5 4,6 5 mt 43,4 4,9 mt 35,7 6,9 185 mt 32,3,1 5 V cm -1 3,6 1,15 V cm -1 8,6 1,3 ontrola control 166,6,48 Wyresy szyboci iełowania zostały przedstawione na rysunu 4. Krzywe dla pszenicy zostały oznaczone jao p35z, p5z (zmienne pole magnetyczne) oraz ps i p185s (stałe pole magnetyczne). Wyresy dla apusty maj oznaczenia 7s, 1s i 2s, za dla cebuli c4s i c8s. Krzywe szyboci iełowania dla nasion pomidorów nie zostały przedstawione na rysunu 4. Wartoci masymalnej szyboci iełowania, ja i czas uzysania tej wartoci ta znacznie odbiegaj od pozostałych warto- ci, e odstpiono od ich wyresów. Z przedstawionych w tabeli 2 oraz wyresów na rysunu 4 wida wyranie, e najszybciej iełowały w polu magnetycznym nasiona apusty, osigajc po ooło 27 h najwisz masymaln szybo iełowania. Nieco wolniej iełowała pszenica w stałym polu magnetycznym i słabiej w zmiennym polu magnetycznym. Najwolniej iełowały nasiona cebuli. Dla pszenicy i cebuli silniejszy był wpływ stałego pola magnetycznego o wiszym nateniu, za dla nasion apusty obserwowalimy efet odwrotny. Najsilniej oddziaływało najsłabsze pole magnetyczne. Dla nasion pomidora silniejsze oddziaływanie wystpowało dla słabszego pola eletrycznego. Przy czym naley pamita, e nasiona pomidora nie rosły w polu, lecz były biostymulowane przedsiewnie i były to nasiona o słabej zdolnoci iełowania.

6 8 S. Pietruszewsi Szybo iełowania - Germination speed, %/h 18 p35z p5z 16 ps p185s 14 7s 1s 12 2s c4s c8s Czas iełowania - Germination time, h Rys. 4. Krzywe szyboci iełowania nasion w polach magnetycznych i eletrycznych Fig. 4. Curves of germination speed of seeds in magnetic and electric fields PODSUMOWANIE I WNIOSKI Przedstawione wynii poazuj wyrany wpływ pól magnetycznych i eletrycznych na proces iełowania nasion rolin uprawnych. Wpływ ten zaley od rodzaju nasion i od wieloci oddziałujcego pola. Dla nasion warzywnych, taich ja nasiona apusty i cebuli, iełowanie w stałym polu magnetycznym jest zdecydowanie najszybsze dla apusty. Pszenica lepiej iełuje w stałym polu magnetycznym ni w zmiennym. Natomiast pole eletryczne zastosowane przedsiewnie znacznie poprawia iełowanie nasion pomidorów o słabej zdolnoci iełowania. Istotnym wydaje si fat, e zarówno proces iełowania nasion w stałym i zmiennym polu magnetycznym, ja i iełowanie nasion biostymulowanych przedsiewnie polem eletrycznym, mona opisa za pomoc rzywej logistycznej. Wynii upowaniaj do przedstawienia nastpujcych wniosów: 1. Wpływ pola magnetycznego na iełowanie nasion zaley od rodzaju nasion oraz od wartoci inducji magnetycznej stosowanego pola, 2. Kiełowanie nasion wybranych rolin uprawnych w stałym i zmiennym polu magnetycznym mona opisa za pomoc rzywej logistycznej. 3. Na nasiona pszenicy silnej oddziałuje stałe pole magnetyczne, ale o wiszej wartoci inducji magnetycznej. 4. Kiełowanie nasion pomidora o słabej zdolnoci iełowania biostymulowanych przedsiewnie zmiennym polem eletrycznym równie modeluje rzywa logistyczna. 5. Pole eletryczne stosowane w przedsiewnej biostymulacji znacznie poprawia iełowanie nasion pomidora o obnionych parametrach jaociowych. Acta Sci. Pol.

7 Wpływ pól magnetycznych i eletrycznych na iełowanie nasion PIMIENNICTWO Carbonell M.V., Martinez E., Amaya J. M.,. Stimulation of germination in rice (Oryza Sativa L.) by a static magnetic field. Electro- and Magnetobiol. 19 (1), Namba K., Sasao A. Shibusawa S., Effect of magnetic field on germination and plant growth. Acta Hort. 399, Pietruszewsi S., 1. Modelowanie rzywa logistyczn iełowania nasion pszenicy odmiany Henia w polu magnetycznym. Acta Agrophys. 58, Rochalsa M., Wpływ zmiennego pola magnetycznego na iełowanie nasion w nisiej temperaturze. Zesz. Probl. Post. Nau Roln. 439, Rochalsa M., 1. Poprawa jaoci materiału siewnego za pomoc zmiennego pola magnetycznego. Cz I. Badania laboratoryjne. Biul. IHAR 217, Sasao A., Shibusawa S., Saai K., Miyamoto D., Root response to magnetic field. IFAC Artificial Intiligence in Agriculture, INFLUENCE OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS ON SEEDS. GERMINATION OF SELECTED CULTIVATED PLANTS Abstract. The influence of magnetic and electric field on seeds germination are presented. Seeds of winter wheat germinated in alterneting (35 and 5 mt) and stationary ( and 185 mt) magnetic field. The seeds of cabbate germinated in stationary magnetic field 7, 1 and 2 mt. Hawaver, the onion seeds germinated in magnetic field 4 and 8 mt. Wea qualitirave of tomato seeds were biostimulated by electric field 5 and V cm -1 and later germinated in Petri dishes. All processes of germination was described by the help equation of logistic curve. Key words: plant seeds, magnetic field, electric field, seeds biostimulation, logistic curve Stanisław Pietruszewsi, Katedra Fizyi, Aademia Rolnicza w Lublinie, ul. Aademica 13, -95 Lublin, Technica Agraria 1(1) 2

TECHNIKA WSPOMAGANIA KIEŁKOWANIA NASION POMIDORÓW PRZY UYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO ORAZ MODELOWANIE TEGO PROCESU Z WYKORZYSTANIEM KRZYWEJ LOGISTYCZNEJ

TECHNIKA WSPOMAGANIA KIEŁKOWANIA NASION POMIDORÓW PRZY UYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO ORAZ MODELOWANIE TEGO PROCESU Z WYKORZYSTANIEM KRZYWEJ LOGISTYCZNEJ Technica Agraria 1(1) 22, 83-88 TECHNIKA WSPOMAGANIA KIEŁKOWANIA NASION POMIDORÓW PRZY UYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO ORAZ MODELOWANIE TEGO PROCESU Z WYKORZYSTANIEM KRZYWEJ LOGISTYCZNEJ Stanisław Pietruszewski,

Bardziej szczegółowo

2

2 Acta Agrophysica, 2004, 3(3), WSTĘPNE BADANIA WPŁYWU STAŁEGO I ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA SZYBKOŚĆ WZROSTU KIEŁKÓW PSZENICY Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Zbigniew Segit 2, Krystyna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROŚLIN KWIATOWYCH

WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROŚLIN KWIATOWYCH InŜynieria Rolnicza 5/2006 Krzysztof Kornarzyński, Ryszard Łacek Katedra Fizyki Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROŚLIN KWIATOWYCH Wstęp

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION O NISKIEJ ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA

WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION O NISKIEJ ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA Acta Agrophysica, 8, 11(2), 429-435 WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION O NISKIEJ ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza,

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Technica Agraria 2(1) 2003, 3-12

Technica Agraria 2(1) 2003, 3-12 Technica Agraria 2(1) 3, 3-12 ZASTOSOWANIE MODELU ANALITYCZNEGO I SYMULACYJNEGO DO OPISU PROCESU KIEŁKOWANIA NASION GRYKI PODDANYCH PRZEDSIEWNEJ BIOSTYMULACJI POLEM ELEKTRYCZNYM I MAGNETYCZNYM Stanisław

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO NA KINETYKĘ KIEŁKOWANIA NASION ŁUBINU BIAŁEGO I GROCHU KONSUMPCYJNEGO. Stanisław Pietruszewski, Konrad Kania

WPŁYW PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO NA KINETYKĘ KIEŁKOWANIA NASION ŁUBINU BIAŁEGO I GROCHU KONSUMPCYJNEGO. Stanisław Pietruszewski, Konrad Kania Acta Agrophysica, 211, 18(1), 121-129 WPŁYW PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO NA KINETYKĘ KIEŁKOWANIA NASION ŁUBINU BIAŁEGO I GROCHU KONSUMPCYJNEGO Stanisław Pietruszewsi, Konrad Kania Katedra Fizyi, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (7) HANNA SZAJSNER, DANUTA DROZD USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA Z atedry Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion

Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Wojciech Weiner Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spoywczego Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

WP YW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NA KIE KOWANIE ZIARNIAKÓW RÓ NYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ

WP YW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NA KIE KOWANIE ZIARNIAKÓW RÓ NYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ Acta Agrophysica, 213, 2(2), 415-425 WPYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NA KIEKOWANIE ZIARNIAKÓW RÓNYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ Stanisaw Pietruszewsi 1, Przemysaw Szymon Szecówa 2, Konrad Kania 1

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM EORI OBWODÓW I SYGNŁÓW LBORORIUM KDEMI MORSK Katedra eleomuniacji Morsiej Ćwiczenie nr 2: eoria obwodów i sygnałów laboratorium ĆWICZENIE 2 BDNIE WIDM SYGNŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KIE KOWANIE NASION AMARANTUSA ODMIAN AZTEK I RAWA W RÓ NYCH TEMPERATURACH. Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzy ski

KIE KOWANIE NASION AMARANTUSA ODMIAN AZTEK I RAWA W RÓ NYCH TEMPERATURACH. Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzy ski Acta Sci. Pol., Technica Agraria 8(1-2) 2009, 3-10 KIE KOWANIE NASION AMARANTUSA ODMIAN AZTEK I RAWA W RÓ NYCH TEMPERATURACH Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzy ski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DUYCH DAWEK ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION PSZENICY TWARDEJ. Krzysztof Kornarzyski, Stanisław Pietruszewski

WPŁYW DUYCH DAWEK ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION PSZENICY TWARDEJ. Krzysztof Kornarzyski, Stanisław Pietruszewski Acta Sci. Pol., Technica Agraria 4(2) 25, 11-2 WPŁYW DUYCH DAWEK ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION PSZENICY TWARDEJ Krzysztof Kornarzyski, Stanisław Pietruszewski Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROBLEM DOBORU WSPÓLNEJ KRZYWEJ DLA DWÓCH REPLIKACJI NA PRZYKŁADZIE PROCESU KIEŁKOWANIA ZIAREN ZBÓś STYMULOWANYCH POLEM MAGNETYCZNYM

PROBLEM DOBORU WSPÓLNEJ KRZYWEJ DLA DWÓCH REPLIKACJI NA PRZYKŁADZIE PROCESU KIEŁKOWANIA ZIAREN ZBÓś STYMULOWANYCH POLEM MAGNETYCZNYM InŜynieria Rolnicza 5/2006 Andrzej Bochniak, Mirosława Wesołowska-Janczarek Katedra Zastosowań Matematyki Akademia Rolnicza w Lublinie PROBLEM DOBORU WSPÓLNEJ KRZYWEJ DLA DWÓCH REPLIKACJI NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

R w =

R w = Laboratorium Eletrotechnii i eletronii LABORATORM 6 Temat ćwiczenia: BADANE ZASLACZY ELEKTRONCZNYCH - pomiary w obwodach prądu stałego Wyznaczanie charaterysty prądowo-napięciowych i charaterysty mocy.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SŁABYCH PÓL I PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE I WZROST RZEśUCHY

WPŁYW SŁABYCH PÓL I PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE I WZROST RZEśUCHY Acta Agrophysica, 25, 6(1), 25-212 WPŁYW SŁABYCH PÓL I PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE I WZROST RZEśUCHY Halina Pieńowsa 1, Stefan Grabowsi 2 1 Wydział Nau Technicznych, Katedra InŜynierii

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Porównanie reakcji nasion różnych odmian pszenicy i pszenżyta na promieniowanie laserowe

Porównanie reakcji nasion różnych odmian pszenicy i pszenżyta na promieniowanie laserowe NR 226/227/1 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 DANUTA DROZD HANNA SZAJSNER Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademia Rolnicza, Wrocław Porównanie reakcji nasion różnych odmian

Bardziej szczegółowo

ul. Cybulskiego 34, Wrocław 2 Instytut InŜynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza

ul. Cybulskiego 34, Wrocław   2 Instytut InŜynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza Acta Agrophysica, 2004, 4(3), 809-813 OCENA EFEKTU POŁĄCZENIA DWU SPOSOBÓW POPRAWY WARTOŚCI SIEWNEJ NASION PSZENICY Hanna Szajsner 1, Danuta Drozd 1, Jerzy Bieniek 2 1 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Weiner, Olga Domoradzka Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spoywczego Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

Wojciech Weiner, Olga Domoradzka Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spoywczego Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Wojciech Weiner, Olga Domoradzka Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spoywczego Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Badania odkaania nasion papryki Streszczenie Wykonano badania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007

Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007 Inżynieria Rolnicza 5(9)/7 WPŁYW PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI WEJŚCIOWYCH PROCESU EKSPANDOWANIA NASION AMARANTUSA I PROSA W STRUMIENIU GORĄCEGO POWIETRZA NA NIEZAWODNOŚĆ ICH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Henryk

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION RZODKIEWKI (RAPHANUS SATIVUS L.)

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION RZODKIEWKI (RAPHANUS SATIVUS L.) Acta Agrophysica, 2012, 19(4), 737-748 WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION RZODKIEWKI (RAPHANUS SATIVUS L.) Marcela Krawiec 1, Agata Dziwulska-Hunek 2, Krzysztof Kornarzyński 2,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ NA WARTO SIEWN NASION LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ

WPŁYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ NA WARTO SIEWN NASION LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ Acta Sci. Pol., Technica Agraria (1) 26, 27-36 WPŁYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ NA WARTO SIEWN NASION LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ Agata Dziwulska Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie. Nasiona

Bardziej szczegółowo

WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII.

WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII. ĆWICZENIE 3. WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII. 1. Oscylator harmoniczny. Wprowadzenie Oscylatorem harmonicznym nazywamy punt materialny, na tóry,działa siła sierowana do pewnego centrum,

Bardziej szczegółowo

Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój i dynamik gromadzenia masy grochu siewnego (Pisum sativum L.)

Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój i dynamik gromadzenia masy grochu siewnego (Pisum sativum L.) Janusz Podleny, Marek Sowiski * Instytut Uprawy, Nawoenia i Gleboznawstwa w Puławach * Rolniczy Zakład Dowiadczalny IUNG w Grabowie n/wisł Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój

Bardziej szczegółowo

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna Metody omputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Soczonych Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna Jest to najprostszy element: współrzdne loalne i globalne jego wzłów s taie same nie potrzeba

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie prędkości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze

Wyznaczenie prędkości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze Podstawy analizy wypadów drogowych Instrucja do ćwiczenia 1 Wyznaczenie prędości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze Spis treści 1. CEL ĆWICZENIA... 3. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WODY UZDATNIANEJ MAGNETYCZNIE NA KIEŁKOWANIE I WZROST SIEWEK ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.)

WPŁYW WODY UZDATNIANEJ MAGNETYCZNIE NA KIEŁKOWANIE I WZROST SIEWEK ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.) Acta Sci. Pol., Technica Agraria 11(1-2) 2012, 21-32 WPŁYW WODY UZDATNIANEJ MAGNETYCZNIE NA KIEŁKOWANIE I WZROST SIEWEK ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.) Tomasz Stankiewicz 1, Kamila Kozak

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA RÓWNOMIERNOŚĆ DOZOWANIA I WYSIEWU NASION PSZENICY KOŁECZKOWYM ZESPOŁEM WYSIEWAJĄCYM

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA RÓWNOMIERNOŚĆ DOZOWANIA I WYSIEWU NASION PSZENICY KOŁECZKOWYM ZESPOŁEM WYSIEWAJĄCYM Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA RÓWNOMIERNOŚĆ DOZOWANIA I WYSIEWU NASION PSZENICY KOŁECZKOWYM ZESPOŁEM WYSIEWAJĄCYM Piotr Markowski, Tadeusz Rawa, Adam Lipiński Katedra Maszyn

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO JERZY SZUKAŁA 1, AGNIESZKA MYSTEK 1, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA

Bardziej szczegółowo

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony)

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony) Wyres linii ciśnień i linii energii (wyres Ancony) W wyorzystywanej przez nas do rozwiązywania problemów inżyniersich postaci równania Bernoulliego występuje wysoość prędości (= /g), wysoość ciśnienia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH Inżynieria Rolnicza 1(99)/28 WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH Michał Sypuła, Agata Dadrzyńska Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRACY PNEUMATYCZNEGO SEPARATORA KASKADOWEGO

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRACY PNEUMATYCZNEGO SEPARATORA KASKADOWEGO InŜynieria Rolnicza 7/2006 Zbigniew Oszczak Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRACY PNEUMATYCZNEGO SEPARATORA KASKADOWEGO Streszczenie W pracy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WODY UZDATNIONEJ MAGNETYCZNIE NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION I WZROST WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN

WPŁYW WODY UZDATNIONEJ MAGNETYCZNIE NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION I WZROST WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW WODY UZDATNIONEJ MAGNETYCZNIE NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION I WZROST WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN Cezary Podsiadło, Edyta Leśniak Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI. Wstęp. Materiał i metody

MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI. Wstęp. Materiał i metody InŜynieria Rolnicza 3/2006 Bronisława Barbara Kram Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu MASA WŁAŚCIWA NASION ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI Wstęp Streszczenie Określono wpływ wilgotności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI CZĄSTEK ROZDROBNIONEJ PSZENICY NA PARAMETRY PROCESU ZAGĘSZCZANIA

WPŁYW WIELKOŚCI CZĄSTEK ROZDROBNIONEJ PSZENICY NA PARAMETRY PROCESU ZAGĘSZCZANIA Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 WPŁYW WIELKOŚCI CZĄSTEK ROZDROBNIONEJ PSZENICY NA PARAMETRY PROCESU ZAGĘSZCZANIA Stanisław Skonecki, Janusz Laskowski Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego,

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu asymetrii obciążenia na pracę sieci

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu asymetrii obciążenia na pracę sieci Ćwiczenie 4 - Badanie wpływu asymetrii obciążenia na pracę sieci Strona 1/13 Ćwiczenie 4 Badanie wpływu asymetrii obciążenia na pracę sieci Spis treści 1.Cel ćwiczenia...2 2.Wstęp...2 2.1.Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON THE GERMINATION PROCESS OF STORED POTATO TUBERS

THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON THE GERMINATION PROCESS OF STORED POTATO TUBERS Acta Sci. Pol., Technica Agraria 9(1-2) 2010, 37-44 THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON THE GERMINATION PROCESS OF STORED POTATO TUBERS Tomasz Jakubowski University of Agriculture in Krakow Abstract.

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION

PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION InŜynieria Rolnicza 6/2006 Wójcik Stanisława Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KINETYKI KIEŁKOWANIA NASION POMIDORA Z WYKORZYSTANIEM RÓWNANIA GOMPERTZA

MODELOWANIE KINETYKI KIEŁKOWANIA NASION POMIDORA Z WYKORZYSTANIEM RÓWNANIA GOMPERTZA ISSN 1644-0684 www.acta.media.pl Acta Sci. Pol. Technica Agraria, 14(1-2) 2015, 61-69 MODELOWANIE KINETYKI KIEŁKOWANIA NASION POMIDORA Z WYKORZYSTANIEM RÓWNANIA GOMPERTZA Siemowit Muszyski 1, Izaela wietlicka

Bardziej szczegółowo

VOL. XLVI/XLVII, 35 SECTIO AAA 1991/1992 Katedra Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie S. PIETRUSZEWSKI

VOL. XLVI/XLVII, 35 SECTIO AAA 1991/1992 Katedra Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie S. PIETRUSZEWSKI ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XLVI/XLVII, 35 SECTIO AAA 1991/1992 Katedra Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie S. PIETRUSZEWSKI W p ływ pola m agnetycznego na natężenie

Bardziej szczegółowo

METODA AKTUALIZACJI WSKAŹNIKA KOSZTÓW NAPRAW MASZYN ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

METODA AKTUALIZACJI WSKAŹNIKA KOSZTÓW NAPRAW MASZYN ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2005 Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu METODA AKTUALIZACJI WSKAŹNIKA KOSZTÓW NAPRAW MASZYN ROLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pola magnetycznego jako ekologicznej metoda poprawy jakości upraw

Zastosowanie pola magnetycznego jako ekologicznej metoda poprawy jakości upraw ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY Streszczenie lin Zastosowanie pola magnetycznego jao eologicznej metoda poprawy jaości upraw.pl Stanisław PIETRUSZEWSKI, Konrad KANIA, Krzysztof KORNARZYŃSKI Katedra Fizyi Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI

RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI Adam Józef Lipiński Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION DWÓCH ODMIAN KONICZYNY BIAŁEJ

WPŁYW STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION DWÓCH ODMIAN KONICZYNY BIAŁEJ Acta Agroph., 2017, 24(1), 29-40 WPŁYW STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION DWÓCH ODMIAN KONICZYNY BIAŁEJ Marek Ćwintal 1, Agata Dziwulska-Hunek 2, Anna Przybylska 1 1 Zakład Agrometeorologii,

Bardziej szczegółowo

Pomiary napięć przemiennych

Pomiary napięć przemiennych LABORAORIUM Z MEROLOGII Ćwiczenie 7 Pomiary napięć przemiennych . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie sposobów pomiarów wielości charaterystycznych i współczynniów, stosowanych do opisu oresowych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WIZYJNEGO DO BADANIA WPŁYWU PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA JAKOŚĆ TRUSKAWEK

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WIZYJNEGO DO BADANIA WPŁYWU PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA JAKOŚĆ TRUSKAWEK Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WIZYJNEGO DO BADANIA WPŁYWU PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA JAKOŚĆ TRUSKAWEK Grzegorz Zaguła, Józef Gorzelany, Czesław Puchalski

Bardziej szczegółowo

ZALEśNOŚĆ WILGOTNOŚCI RÓWNOWAGOWEJ NASION OD TEMPERATURY

ZALEśNOŚĆ WILGOTNOŚCI RÓWNOWAGOWEJ NASION OD TEMPERATURY InŜynieria Rolnicza 7/2006 Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Wojciech Weiner Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i SpoŜywczego Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy ZALEśNOŚĆ WILGOTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF WATER EXTRACTS FROM Galium aparine L. AND Matricaria maritima SUBSP. inodora (L.) DOSTÁL ON GERMINATION OF WINTER RYE AND TRITICALE

THE INFLUENCE OF WATER EXTRACTS FROM Galium aparine L. AND Matricaria maritima SUBSP. inodora (L.) DOSTÁL ON GERMINATION OF WINTER RYE AND TRITICALE Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2) 2011, 75-85 THE INFLUENCE OF WATER EXTRACTS FROM Galium aparine L. AND Matricaria maritima SUBSP. inodora (L.) DOSTÁL ON GERMINATION OF WINTER RYE AND TRITICALE Ewa Kwiecińska-Poppe,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciekłego dla rónego nadmiaru podawanego powietrza

Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciekłego dla rónego nadmiaru podawanego powietrza 349 Zbigniew Zdrojewsi, Adam Figiel, Stanisław Pero Instytut Inynierii Rolniczej Aademia Rolnicza we Wrocławiu Analiza porównawcza spalania w piecu grzewczym oleju opałowego, biopaliwa i gazu ciełego dla

Bardziej szczegółowo

MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH

MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH Technica Agraria 1(2) 2002, 89 93 MOLIWO ZASTOSOWANIA POMIARU PRDKOCI FAL AKUSTYCZNYCH DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW SPRYSTOCI MATERIAŁÓW SYPKICH Mateusz Stasiak, Marek Molenda, Mirosław J. Lipiski Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Relaksacja. Chem. Fiz. TCH II/19 1

Relaksacja. Chem. Fiz. TCH II/19 1 Relasaja Relasaja oznaza powrót uładu do stanu równowagi po zaburzeniu równowagi pierwotnej jaimś bodźem (wielośią zewnętrzną zmieniająą swoją wartość soowo, np. stężenie jednego z reagentów, iśnienie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH

WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW BIOREGULATORA KELPAK NA PLONOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH KINGA MATYSIAK, KAZIMIERZ ADAMCZEWSKI Instytut Ochrony Roślin Miczurina 20,

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XVI SECTIO EEE 2006 Katedra Fizjologii Rolin Akademii Rolniczej w Lublinie Wpływ kondycjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZWARSTWIANIE NASION RZEPAKU PODCZAS WYPŁYWU Z SILOSÓW

ROZWARSTWIANIE NASION RZEPAKU PODCZAS WYPŁYWU Z SILOSÓW Inżynieria Rolnicza 9(97)/7 ROZWARSTWIANIE NASION RZEPAKU PODCZAS WYPŁYWU Z SILOSÓW Janusz Bowszys Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

ROLA NOWEGO REGULATORA WZROSTU SANISAL W WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU PLONOTWÓRCZEGO ROŚLIN UPRAWNYCH

ROLA NOWEGO REGULATORA WZROSTU SANISAL W WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU PLONOTWÓRCZEGO ROŚLIN UPRAWNYCH Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 ROLA NOWEGO REGULATORA WZROSTU SANISAL W WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU PLONOTWÓRCZEGO ROŚLIN UPRAWNYCH KINGA MATYSIAK Instytut Ochrony Roślin

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW GINIEGO JAKO METODA OKRELENIA WPŁYWU STYMULACJI NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA MODUŁ SPRYSTOCI DBEŁ ZBÓ

PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW GINIEGO JAKO METODA OKRELENIA WPŁYWU STYMULACJI NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA MODUŁ SPRYSTOCI DBEŁ ZBÓ Acta Sci. Pol., Technica Agraria 3(1-2) 2004, 105-110 PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW GINIEGO JAKO METODA OKRELENIA WPŁYWU STYMULACJI NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA MODUŁ SPRYSTOCI DBEŁ ZBÓ Andrzej Bochniak, Mirosława

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU

WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 WPŁYW TEMPERATURY NA CECHY DIELEKTRYCZNE MIODU Deta Łuczycka, Antoni Szewczyk, Krzysztof Pruski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEMIENNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO NA WZROST I PLONOWANIE BULW ZIEMNIAKA

WPŁYW PRZEMIENNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO NA WZROST I PLONOWANIE BULW ZIEMNIAKA Inżynieria Rolnicza 8(96)/27 WPŁYW PRZEMIENNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO NA WZROST I PLONOWANIE BULW ZIEMNIAKA Mirosław Gut Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia Rolnicza w Krakowie Streszczenie. Przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY GLUKOZOWO-FRUKTOZOWE W JABŁKACH PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU STAŁYCH I WOLNOZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH

ZMIANY GLUKOZOWO-FRUKTOZOWE W JABŁKACH PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU STAŁYCH I WOLNOZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 2 (87), 162 172 GRZEGORZ ZAGUŁA, CZESŁAW PUCHALSKI ZMIANY GLUKOZOWO-FRUKTOZOWE W JABŁKACH PODDANYCH ODDZIAŁYWANIU STAŁYCH I WOLNOZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH S

Bardziej szczegółowo

Standardy danych w tagu EPC

Standardy danych w tagu EPC Standardy danych w EPC Strona: 1 Standardy danych w tagu EPC W elektronicznym noniku danych, jakim jest tag EPC (Electronic Produkt Code), bdzie zapisany tylko numer identyfikacyjny. Bdzie to jeden z poniszych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRAKTOWANIA NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA WZROST, ROZWÓJ I DYNAMIKĘ GROMADZENIA MASY ŁUBINU BIAŁEGO (LUPINUS ALBUS L.)

WPŁYW TRAKTOWANIA NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA WZROST, ROZWÓJ I DYNAMIKĘ GROMADZENIA MASY ŁUBINU BIAŁEGO (LUPINUS ALBUS L.) InŜynieria Rolnicza 6/6 Janusz Podleśny *, Stanisław Pietruszewski ** * Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ** Katedra Fizyki

Bardziej szczegółowo

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0 dr Bartłomiej Roici Ćwiczenia z Maroeonomii II Model Solow-Swan W modelu lasycznym mieliśmy do czynienia ze stałą wielością czynniów producji, a zatem był to model statyczny, tóry nie poazywał nam dlaczego

Bardziej szczegółowo

C04 - STATYSTYKA MATEMATYCZNA - Zadania do oddania

C04 - STATYSTYKA MATEMATYCZNA - Zadania do oddania C4 - STATYSTYKA MATEMATYCZNA - Zadania do oddania Parametr = liczba trzycyfrowa dwie ostatnie cyfry to dwie ostatnie cyfry numeru indesu pierwsza cyfra to pierwsza cyfra liczby liter pierwszego imienia.

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENZYMATYCZNEGO WYDZIELANIA NASION Z PULPY PRZY OSMOTYCZNYM ZABLOKOWANIU WCHŁANIANIA WODY

BADANIA ENZYMATYCZNEGO WYDZIELANIA NASION Z PULPY PRZY OSMOTYCZNYM ZABLOKOWANIU WCHŁANIANIA WODY Inżynieria Rolnicza 2(111)/2009 BADANIA ENZYMATYCZNEGO WYDZIELANIA NASION Z PULPY PRZY OSMOTYCZNYM ZABLOKOWANIU WCHŁANIANIA WODY Olga Domoradzka, Marek Domoradzki, Wojciech Weiner Katedra Technologii i

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY MAGISTERSKIEJ Symulacja estymacji stanu zanieczyszczeń rzeki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.

REFERAT PRACY MAGISTERSKIEJ Symulacja estymacji stanu zanieczyszczeń rzeki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. REFERAT PRACY MAGISTERSKIEJ Symulacja estymacji stanu zanieczyszczeń rzei z wyorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Godło autora pracy: EwGron. Wprowadzenie. O poziomie cywilizacyjnym raju, obo wielu

Bardziej szczegółowo

LABORATORYJNE URZDZENIE DO OBRÓBKI ZIARNISTYCH SUROWCÓW ROLINNYCH PROMIENIAMI PODCZERWONYMI. Dariusz Andrejko, Małgorzata Godziewska, Zbigniew Oszczak

LABORATORYJNE URZDZENIE DO OBRÓBKI ZIARNISTYCH SUROWCÓW ROLINNYCH PROMIENIAMI PODCZERWONYMI. Dariusz Andrejko, Małgorzata Godziewska, Zbigniew Oszczak Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 9-14 LABORATORYJNE URZDZENIE DO OBRÓBKI ZIARNISTYCH SUROWCÓW ROLINNYCH PROMIENIAMI PODCZERWONYMI Dariusz Andrejko, Małgorzata Godziewska, Zbigniew Oszczak Akademia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU GOMPERTZ A W INŻYNIERII ROLNICZEJ

ZASTOSOWANIE MODELU GOMPERTZ A W INŻYNIERII ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ZASTOSOWANIE MODELU GOMPERTZ A W INŻYNIERII ROLNICZEJ Zofia Hanusz Katedra Zastosowań Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zbigniew Siarkowski, Krzysztof Ostrowski

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA NA ZMIANY CECH MORFOLOGICZNYCH I SIŁY DIASTATYCZNEJ GENOTYPÓW PSZENICY OZIMEJ. Hanna Szajsner

WSTĘPNA OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA NA ZMIANY CECH MORFOLOGICZNYCH I SIŁY DIASTATYCZNEJ GENOTYPÓW PSZENICY OZIMEJ. Hanna Szajsner Acta Agrophysica, 2009, 14(2), 491-499 WSTĘPNA OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA NA ZMIANY CECH MORFOLOGICZNYCH I SIŁY DIASTATYCZNEJ GENOTYPÓW PSZENICY OZIMEJ Hanna Szajsner Katedra Genetyki, Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 13, Lublin

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy ul. Akademicka 13, Lublin Acta Agrophysica, 2010, 15(1), 101-110 WPŁYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI NASION ZMIENNYM POLEM MAGNETYCZNYM NA JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNĄ ZIARNA PSZENICY JAREJ UPRAWIANEJ NA GLEBIE WYTWORZONEJ Z LESSU Mariusz Frant,

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KSZTAŁTU POCZĄTKOWEGO CZĄSTEK NA SKURCZ SUSZARNICZY W CZASIE SUSZENIA MIKROFALOWEGO PRZY OBNIśONYM CIŚNIENIU

WPŁYW KSZTAŁTU POCZĄTKOWEGO CZĄSTEK NA SKURCZ SUSZARNICZY W CZASIE SUSZENIA MIKROFALOWEGO PRZY OBNIśONYM CIŚNIENIU InŜynieria Rolnicza 3/2006 Klaudiusz Jałoszyński, Marian Szarycz Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu WPŁYW KSZTAŁTU POCZĄTKOWEGO CZĄSTEK NA SKURCZ SUSZARNICZY W CZASIE SUSZENIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WODY MAGNETYZOWANEJ NA ENERGIĘ, ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA ORAZ MASĘ SIEWEK WYBRANYCH GATUNKÓW ZIÓŁ

WPŁYW WODY MAGNETYZOWANEJ NA ENERGIĘ, ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA ORAZ MASĘ SIEWEK WYBRANYCH GATUNKÓW ZIÓŁ INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Wpływ wody magnetyzowanej... Nr 2/I/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 215 224 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU Technica Agraria 2(1) 2003, 55-60 WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU Beata laska-grzywna Streszczenie: Celem pracy było okrelenie wpływu obróbki termicznej na zmiany warto- ci siły cicia

Bardziej szczegółowo

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM 21/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM PEZDA Jacek,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 5. Pomiary parametrów sygnałów napięciowych. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 5 Pomiary parametrów sygnałów napięciowych Program ćwiczenia: 1. Pomiar parametrów sygnałów napięciowych o ształcie sinusoidalnym, prostoątnym i trójątnym: a) Pomiar wartości sutecznej, średniej

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO Inżynieria Rolnicza 5(13)/211 ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO Marian Szarycz, Krzysztof Lech, Klaudiusz Jałoszyński Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU

OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 OKREŚLENIE PRĘDKOŚCI PORUSZANIA SIĘ SZKODNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU Joanna Rut, Katarzyna Szwedziak, Marek Tukiendorf Zakład Techniki Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 15-21 OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Akademia

Bardziej szczegółowo

A4: Filtry aktywne rzędu II i IV

A4: Filtry aktywne rzędu II i IV A4: Filtry atywne rzędu II i IV Jace Grela, Radosław Strzała 3 maja 29 1 Wstęp 1.1 Wzory Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i definicje, tórych używaliśmy w obliczeniach: 1. Związe między stałą czasową

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NASION NA WZROST I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO UPRAWIANEGO PRZY RÓŻNEJ WILGOTNOŚCI GLEBY

WPŁYW STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NASION NA WZROST I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO UPRAWIANEGO PRZY RÓŻNEJ WILGOTNOŚCI GLEBY Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NASION NA WZROST I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO UPRAWIANEGO PRZY RÓŻNEJ WILGOTNOŚCI GLEBY Janusz Podleśny Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Agnieszka Prusak, Stanisława Roczkowska-Chmaj

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA NMR. No. 0

SPEKTROSKOPIA NMR. No. 0 No. 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR jedna z najczęściej stosowanych obecnie technik spektroskopowych w chemii i medycynie. Spektroskopia ta polega

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU NAWOŻENIA I ZAGĘSZCZENIA FASOLI NA WZROST ROŚLIN

OKREŚLENIE WPŁYWU NAWOŻENIA I ZAGĘSZCZENIA FASOLI NA WZROST ROŚLIN Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 OKREŚLENIE WPŁYWU NAWOŻENIA I ZAGĘSZCZENIA FASOLI NA WZROST ROŚLIN Joanna Rut, Katarzyna Szwedziak, Marek Tukiendorf Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WODY UZDATNIONEJ MAGNETYCZNIE NA KIEŁKOWANIE I POCZĄTKOWY WZROST WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN

WPŁYW WODY UZDATNIONEJ MAGNETYCZNIE NA KIEŁKOWANIE I POCZĄTKOWY WZROST WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 213 221 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Wpływ wody uzdatnionej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ W ROKU SIEWU. Agata Dziwulska, Mieczysław Wilczek, Marek wintal

WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ W ROKU SIEWU. Agata Dziwulska, Mieczysław Wilczek, Marek wintal Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(2) 2006, 13-21 WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ W ROKU SIEWU Agata Dziwulska, Mieczysław Wilczek, Marek wintal Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE I POCZĄTKOWY WZROST ROŚLIN UPRAWNYCH

WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE I POCZĄTKOWY WZROST ROŚLIN UPRAWNYCH WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE I POCZĄTKOWY WZROST ROŚLIN UPRAWNYCH Tomasz Stankiewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Katedra Fizyki e-mail: tomasz.stankiewicz@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH HERBICYDÓW W GLEBACH PÓL UPRAWNYCH PODKARPACIA

ZACHOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH HERBICYDÓW W GLEBACH PÓL UPRAWNYCH PODKARPACIA Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 ZACHOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH HERBICYDÓW W GLEBACH PÓL UPRAWNYCH PODKARPACIA EWA SZPYRKA 1, AGNIESZKA JAŹWA 2, ANNA MACHOWSKA 1, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF LASER LIGHT AND MAGNETIC FIELD STIMULATION ON THE PROCESS OF BUCKWHEAT SEED GERMINATION

IMPACT OF LASER LIGHT AND MAGNETIC FIELD STIMULATION ON THE PROCESS OF BUCKWHEAT SEED GERMINATION Impact of Laser Light and Magnetic Field Stimulation... TECHNICAL SCIENCES Abbrev.: Techn. Sc., No 1, Y 27 1 DOI 1.2478/v122-7-2-8 IMPACT OF LASER LIGHT AND MAGNETIC FIELD STIMULATION ON THE PROCESS OF

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO

KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO Adam J. Lipiński Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO ZIARNA ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI

BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO ZIARNA ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI InŜynieria Rolnicza 3/2006 Bronisława Barbara Kram Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO ZIARNA ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI Wstęp Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WILGOTNOŚCI ZIARNIAKÓW I NACISKU PIONOWEGO NA ICH ENERGIĘ I ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA *

WPŁYW WILGOTNOŚCI ZIARNIAKÓW I NACISKU PIONOWEGO NA ICH ENERGIĘ I ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 12: Z. 2(137) T. 2 S. 1-9 ISSN 29-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WPŁYW WILGOTNOŚCI ZIARNIAKÓW I NACISKU PIONOWEGO NA

Bardziej szczegółowo