Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia"

Transkrypt

1 Toruń, r. F.H.U. RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie Toruń Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Tytuł projektu: Wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B celem automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Renova a jej partnerami biznesowymi Strona 1 z 8

2 Charakterystyka zamawiającego Firma Handlowo Usługowa - Renova Tomasz Gołaś istnieje nieprzerwanie od 2005 r. Obecnie firma ma swoją siedzibę w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie oraz punkt handlowy przy ul. Antczaka. Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż i dystrybucja materiałów renomowanych firm w dziedzinie techniki grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej. W ofercie przedsiębiorcy dostępne są następujące kategorie produktów: 1. Technika grzewcza, 2. Technika sanitarna 3. Pompy ciepła 4. Kolektory słoneczne Wachlarz usług firmy obejmuje: dostarczanie materiałów w zakresie techniki grzewczej, dostarczanie materiałów w zakresie armatury wodno-kanalizacyjnej, doradztwo. Przedmiot zapytania ofertowego Przedmiotem zapytania ofertowego jest: 1. Zakup licencji systemu ERP, składającego się z modułów o właściwościach nie gorszych niż: a. Sprzedaż (6 szt.) umożliwiający obsługuję dokumentów handlowych, takich jak faktury sprzedaży, korekty sprzedaży, paragony czy zwroty detaliczne; szybkie i sprawne wyszukiwanie elementów kartoteki towarów czy kontrahentów; obsługujący wiele form płatności oraz umożliwiający łączenie takich form jak kredyt kupiecki, płatność gotówkowa, kredyt ratalny, płatność kartą kredytową na jednym dokumencie; powinien umożliwiać również elastyczne zarządzanie cenami, upustami i przecenami. b. Zakupy (3 szt.) pozwalający na ewidencjonowanie dokumentów zakupu w cenach rzeczywistych; generowanie dokumentów magazynowych i zamówień dostawców; wprowadzanie kodów dostaw czy automatyczna kalkulacja cen sprzedaży na podstawie danego dokumentu. c. Kasa i Bank (1 szt.) wspomagający prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych oraz ewidencjonowanie operacji bankowych na rachunkach bankowych; pozwalający na prowadzenie kas walutowych i wielowalutowych, jak również tworzenie dokumentów kasowych w walutach obcych; d. Rozrachunki (1 szt.) umożliwiający pracę z rozrachunkami na kilka sposobów: wg dokumentów, kontrahentów, rozrachunków rozliczonych, spłat rozrachunków, kompensat. Strona 2 z 8

3 e. Księgi Handlowe (1 szt.) umożliwiający sprawne prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencji VAT w dowolny sposób dzieląc dokumenty według obowiązujących w przedsiębiorstwie kryteriów; zarządzanie planami kont; posiadający rozbudowane możliwości dekretacji; pozwalający na automatyczne przeniesienie sald lub obrotów wskazanego konta na inne wskazane konta; f. Deklaracje i Sprawozdania (1 szt.) pozwalający na definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i deklaracji skarbowych VAT, PIT i CIT zgodnych z aktualnie obowiązującymi wzorami, deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS; ewidencjonowanie, podglądanie poszczególnych deklaracji oraz eksportowanie ich do pliku wymiany programu Płatnik; a także tworzenie innych sprawozdań na podstawie danych wprowadzonych podczas dekretacji. g. Środki Trwałe (1 szt.) tworzenie planu amortyzacji dla każdego środka znajdującego się w kartotece; przechowywanie informacji o wykorzystywanym rzeczowym majątku trwałym, jak również wartościach niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Moduł powinien umożliwiać również dodawanie środków trwałych do ewidencji, naliczenie amortyzacji oraz przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na wybranym środku trwałym - przyjęcia, amortyzacji, przesunięcia, modernizacji, zmiany amortyzacji, sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania. h. Kadry i Płace (1 szt.) umożliwiający na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach obliczenie wartość wynagrodzeń, wysokość składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy oraz wygenerowane polecenia przelewów do wynagrodzeń. i. CRM (7 szt.) pozwalający na zarządzanie bazą kontaktów, łatwe gromadzenie danych i szybki dostęp do informacji o klientach a także wspierający różnego rodzaju działania handlowe. 2. Wdrożenie systemu ERP, które polegać będzie na nabyciu usług informatycznych technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania. 3. Zakup licencji systemu B2B, składającego się z modułów oferujących pełną gamę funkcji potrzebnych do efektywnej automatyzacji i koordynacji procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi, np. obsługa procesu elektronicznej, dwustronnej wymiany informacji (EDI). System powinien powiadać właściwości nie gorsze niż: a. Duża konfigurowalność m.in. możliwość elastycznego dopasowania interfejsu do dowolnych profili stanowisk pracowniczych; b. Nowoczesna i udokumentowana technologia z systemem powinna zostać dostarczona elektroniczna instrukcja obsługi dla użytkowników oraz dokumentacja programistycznego API; Strona 3 z 8

4 c. Łatwość rozbudowy powinna istnieć możliwość rozbudowy systemu oraz jego integracja z dowolnymi urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie; d. Możliwość tworzenia własnych rozwiązań system powinien umożliwić tworzenie własnych rozwiązań wchodzących w interakcje z użytkownikiem poprzez reagowanie na wykonywane przez niego operacje tzw. zdarzenia systemu (np. zapis dokumentu, utworzenie nowego dokumentu itp.), możliwe powinno być np. tworzenie procedur postępowania pracowników; e. Szybki dostęp do informacji informacje raz wprowadzone do systemu powinny swobodnie przepływać zarówno pomiędzy poszczególnymi modułami systemu, jak i systemami wszystkich partnerów w obszarze objętym integracją. Wszystkie moduły powinny również współpracować w oparciu o jedną wspólną bazę danych; f. Wiarygodność wszystkie komponenty powinny zostać wybrane po przeprowadzeniu starannych analiz a później przetestowane, tak aby użytkownicy systemu były w pełni świadome jego możliwości oraz słabszych punktów; g. Odtwarzalność system powinien umożliwić przywrócenie stanu sprzed dowolnej awarii (wprowadzenie systemu back-up oraz zdefiniowanie odpowiednich procedur określających sposób zachowania zarówno w przypadku niewielkich, jak i krytycznych awarii); h. Wykrywanie uszkodzeń stworzenie mechanizmów pozwalających na wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i informowanie o wykrytych nieprawidłowościach, a także wczesną diagnostykę oraz usuwanie skutków powstałych uszkodzeń; i. Ciągłość pracy dostępność systemu powinna się kształtować na poziomie 97-98%. 4. Wdrożenie systemu B2B, które polegać będzie na nabyciu usług informatycznych technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania. 5. Zakup licencji systemowego oprogramowania serwerowego, o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: a. Licencja Windows Server 2008 R2 Standard (2 szt.) b. Licencja Windows Web Server 2008 R2 (1 szt.) c. Licencja dostępowa do serwera Windows Server 2008 R2 (8 szt.) d. Licencja dostępu zdalnego do serwera Windows Server 2008 R2 (8 szt.) e. Licencja dostępowa Windows Server External Connector (1 szt.) f. Licencja na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych (2 szt.) 6. Zakup specjalistycznych szkoleń z obsługi zakupionego systemu B2B przeprowadzone dla 8 osób w ciągu dwóch dni (16 godzin), mające na celu zapoznanie przyszłych użytkowników ze wszystkimi funkcjami systemu oraz z aspektami technicznymi jego funkcjonowania. Strona 4 z 8

5 Terminy związane z zapytaniem ofertowym Zdarzenie Data Ostateczny termin składania ofert godz Termin oceny ofert Ostateczny termin realizacji Ofertę należy przesłać pocztą, na adres osoby upoważnianej do kontaktu bądź też dostarczyć do siedziby zamawiającego. Osoba do kontaktu Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Tomasz Gołaś tel: Kryteria oceny Kryterium Waga Cena netto 100% Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów, zgodnie ze wzorem. Ocena końcowa = P(k) P(k) = waga * M(k), gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym kryterium maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem. M(k) =100 {(100/n)*[n (n k + 1)]} n liczba oferentów, k kolejność w kryterium Dodatkowe informacje i wymagania a. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego lub w postaci samodzielnie przygotowanego dokumentu zawierającego co najmniej: Strona 5 z 8

6 nazwę i adres oferenta, wartość oferty (netto oraz brutto) termin ważności oferty, warunki płatności, datę sporządzenia. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez oferenta Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. b. Oferty wariantowe będą odrzucane. c. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. d. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c. e. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. f. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. g. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. h. Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą o terminie i miejscu podpisania umowy. i. Jeżeli Oferent nie zaznaczy inaczej, pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert. j. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz ofertowy. Pieczęć i podpis Strona 6 z 8

7 (pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY Dane Oferenta:.. /miejscowość, data/ Podejmujemy się realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 1 marca 2013 r., zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością. Niniejszym składamy ofertę na: Zadanie Cena netto Cena brutto Zakup licencji systemu ERP (9 modułów) Wdrożenie systemu ERP Zakup licencji systemu B2B Wdrożenie systemu B2B Licencja Windows Server 2008 R2 Standard (2 szt.) Licencja Windows Web Server 2008 R2 (1 szt.) Licencja dostępowa do serwera Windows Server 2008 R2 (8 szt.) Licencja dostępu zdalnego do serwera Windows Server 2008 R2 (8 szt.) Licencja dostępowa Windows Server External Connector (1 szt.) Licencja na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych (2 szt.) Zakup specjalistycznych szkoleń z obsługi zakupionego systemu B2B Warunki i termin płatności: dni licząc od daty złożenia faktury u Zamawiającego Jednocześnie oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z zakresem planowanych prac. Strona 7 z 8

8 2. Cena za usługę obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w Ofercie oraz przewidziane prawem. 3. Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna. 4. Termin ważności oferty.. dni. /Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej/ Strona 8 z 8

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 20.04.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zlecenia usługi pozycjonowania i reklamy kontekstowej AdWords Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na serwery, system operacyjny, licencja na bazę danych, firewall i zaawansowany podpis elektroniczny

Zapytanie ofertowe na serwery, system operacyjny, licencja na bazę danych, firewall i zaawansowany podpis elektroniczny EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 29B/146 02-119 Warszawa Zakład produkcyjny ul. Zakładowa 16 39-400 Tarnobrzeg woj. Podkarpackie tel./fax. +48 (15) 822 44 70 tel. +48 (15) 822 71 35 e-mail: biuro@ekosystemy.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka INFINI SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188C 40-203 KATOWICE NIP: 6342811940 Katowice, 01.12.2014. ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy realizacji: Kampanii marketingowej na rynek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: SchematicLab stworzenie innowacyjnej aplikacji do projektowania układów elektronicznych

Tytuł projektu: SchematicLab stworzenie innowacyjnej aplikacji do projektowania układów elektronicznych GEARCOM Sp. J. Adam Cichosz Elizy Orzeszkowej 1B/40 83-000 Pruszcz Gdański NIP: 6040158472 Pruszcz Gdański, 2013-12-13 Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo