Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku"

Transkrypt

1 Protokół I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył Pan Maciej Brzeziński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu obecni są: Pan Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu, Pan Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu Spółki Dyrektor Finansowy, Pan Tadeusz Syryjczyk Członek Rady Nadzorczej oraz Pan Mateusz Gzyl, przedstawiciel biegłego rewidenta Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Prokopa, znanego notariuszowi, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, zarządzono głosowanie tajne w tym przedmiocie, po którym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i przy wstrzymujących się, podjęło w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa

2 II. Przewodniczący obejmując swą funkcję poinformował zebranych, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz że po sporządzeniu listy obecności akcjonariuszy, którą Przewodniczący podpisał zarządza jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało pod poz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 95/2009 (3198) z dnia 18 maja 2009 roku, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał, zaś na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze reprezentujący akcji, to jest 44,94% kapitału zakładowego, co stanowi głosów, to jest 70,69% ogólnej liczby głosów III. Realizując punkt 3 porządku obrad, Przewodniczący złożył wniosek o niepowoływanie Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z niewielką ilością akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, a następnie zwrócił się do zgromadzonych o podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej Wobec braku innych wniosków zarządził głosowanie nad podjęciem stosownej uchwały. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednomyślnie ilością głosów za, podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 2 2

3 w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej IV. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący przedstawił porządek obrad, uwzględniający podaną zmianę o następującym brzmieniu: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Uchwalenie porządku obrad Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy Podjęcie uchwał w przedmiocie: ) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ; ) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy ; ) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy ; ) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy ;

4 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy ; ) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy ; ) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy ; ) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym ; ) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym ; ) zmian Statutu Spółki Zamknięcie obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie głosami za, podjęło następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 3 w sprawie: uchwalenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad

5 V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Brzezińskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch S.A. w 2008 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, a następnie przechodząc do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący oddał głos Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dyrektorowi Finansowemu Konradowi Tarańskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych kolejnym punktem porządku obrad, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwały o następującej treści: UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, składające się z: ) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; ) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę ,82 zł; ) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wskazującego zysk netto ,73 zł;

6 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazującego wzrost kapitału własnego o ,69 zł; ) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie ,29 zł; ) informacji dodatkowej podjęta jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia

7 podjęta jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz Ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia podjęta jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 7 7

8 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, składające się z:--- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, ) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie tys. zł, ) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę tys. zł, ) skonsolidowanego rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o tys. zł,--- 5) informacji dodatkowej podjęta jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się

9 UCHWAŁA NR 8 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia podjęta jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 9 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy

10 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia podjęta jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy W tym miejscu oddał głos pełnomocnikowi akcjonariuszy Spółki: ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO, Arka BZ WBK Akcji FIO i Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ Michałowi Boruczkowskiemu, który złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku o innej treści, niż zaproponowana przez Zarząd Spółki, krótko uzasadniając złożoną propozycję. Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w wersji podanej przez akcjonariuszy, o następującej treści: UCHWAŁA w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy

11 Działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:--- Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 zysk netto w kwocie ,73 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści złotych siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na: a) kapitał zapasowy Spółki w kwocie ,13 złotych; b) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie ,60 złotych, to jest 0,10 złotych na 1 akcję Uprawnienie do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji ComArch S.A. na dzień 14 lipca 2009 roku Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 lipca 2009 roku Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała nie została podjęta gdyż za jej podjęciem padło głosów, przy głosach przeciw i bez jakichkolwiek głosów wstrzymujących się Wobec niepodjęcia uchwały o powyższej treści, Przewodniczący zarządził głosowanie nad wersją uchwały przedstawioną przez Zarząd Spółki, o następującej treści: UCHWAŁA NR 10 11

12 w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy Działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:--- Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 zysk netto w kwocie ,73 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy podjęta ilością głosów za, przy głosach przeciw i głosach wstrzymujących się W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO, Arka BZ WBK Akcji FIO i Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ Michał Boruczkowski, który, jak oświadczył, głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zwrócił się do notariusza o zaprotokołowanie sprzeciwu co notariusz niniejszym uczynił Przechodząc do punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom władz Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w tych sprawach, w którym zebrani podjęli następujące uchwały: UCHWAŁA NR 11 12

13 w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku podjęta w głosowaniu tajnym ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i głosach wstrzymujących się, przy czym pełnomocniczka Akcjonariusza Janusza Filipiaka zarówno z akcji własnych jak i wspólnych nie brała udziału w głosowaniu UCHWAŁA NR 12 w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym

14 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu UCHWAŁA NR 13 w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie 14

15 Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.---- podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 14 w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia do dnia Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

16 podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 15 w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.- podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 16 16

17 w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.- podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 17 w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

18 Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 25 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 18 w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.- 18

19 podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się, przy czym pełnomocniczka Akcjonariusza Elżbiety Filipiak, zarówno z akcji własnych jak i wspólnych nie brała udziału w głosowaniu UCHWAŁA NR 19 w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 20 19

20 w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia do dnia Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 21 w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia do dnia

21 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 22 w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia do dnia Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

22 podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się UCHWAŁA NR 23 w sprawie: udzielenia Maciejowi Czapiewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Czapiewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 25 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie ilością głosów za, bez jakichkolwiek głosów przeciw i wstrzymujących się VI. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego zmian Statutu Spółki, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie objętej tym punktem, zgłaszając równocześnie autopoprawkę Zarządu do 22

23 niniejszej uchwały, polegającą na zmianie w artykule 4 Statutu Spółki w podpunkcie 42) zapisu pozostałe na pozaszkolne, po czym zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwałę o następującej treści: UCHWAŁA NR 24 w sprawie: zmian Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: Dotychczasowy artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działania Spółki jest: ) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD), ) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD), ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD), ) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD), ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD), ) działalność portali internetowych (63.12.Z PKD), ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z PKD), ) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD), ) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z PKD),

24 10) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD), ) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z PKD), ) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z PKD), ) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD),--- 14) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD), ) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z PKD), ) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z PKD), ) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z PKD), 18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD), ) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD), ) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z PKD), ) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z PKD), ) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD), ) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z PKD), ) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z PKD), ) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z PKD), ) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD), ) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD), ) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z PKD), 29) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD),

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU Strona 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2015 ROKU z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: MONNARI TRADE SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2008 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą spółki jest Ołtarzew 2 Proponowane nowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Investment

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku

Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku 28-04-2015 Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku Raport bieżący nr 15/2015 Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A.

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: Apator - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Repertorium A numer 6821/2008 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące ósmego (25.06.2008 r.) w obecności asesora notarialnego Rafała Bąbki, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Adform Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Adform Group S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo