Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka )"

Transkrypt

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Tel: Fax: DO WSZYSTKICH ZNANYCH WIERZYCIELI 9 lutego 2015 r. Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3545/PCF16 Sam Taylor Nr tel.: +44 (0) Szanowni Państwo, Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka ) Wysoki Sąd Anglii i Walii, Oddział Kancelarski, Wydział Spółek - sprawa numer 554 z 2009 roku. Zwracamy się do Państwa, zgodnie z Normą 2.47 Angielskiego Prawa Upadłościowego z 1986 roku, aby przedstawić dwunasty raport traktujący o postępach w Administracji ( Raport ). Raport ten obejmuje okres od 14 lipca 2014 roku do 13 stycznia 2015 roku i powinien być czytany łącznie z poprzednimi raportami Łącznych Administratorów, z 13 sierpnia 2009 r., 13 lutego 2010 r., 12 sierpnia 2010 r., 11 lutego 2011r., 12 sierpnia 2011 r., 9 lutego 2012 r., 6 sierpnia 2012 r., 6 lutego 2013 r., 6 sierpnia 2013 r., 6 lutego 2014 r. oraz 6 sierpnia 2014 r. jak również łącznie z Propozycją Administratorów (z ang. Joint Administrators Statement of Proposals) z dnia 23 lutego 2009 roku ( Propozycja ). Kopię niniejszego Raportu jak i poprzednich raportów można uzyskać na prośbę lub pod adresem internetowym: Spółka została objęta Administracją ( Administracja ) dnia 14 stycznia 2009 r. kiedy to A R Bloom, A M Hudson, S J Harris i C J W Hill z Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londyn SE1 2AF, zostali wyznaczeni do działania w roli Łącznych Administratorów ( Łączni Administratorzy ) na mocy nakazu ( Nakaz ) Sądu Anglii i Walii ( Sąd ), wydanego na wniosek Zarządu Spółki. Działanie to było częścią szerokiej restrukturyzacji spółek grupy Nortel. Nortel Networks Corporation ( NNC ), spółka matka grupy Nortel, Nortel Networks Limited ( NNL ) oraz wybrane kanadyjskie spółki córki złożyły do sądu kanadyjskiego, podanie o ochronę przed wierzycielami Spółki na podstawie Aktu CCAA w Kanadzie ( CCAA ), aby ułatwić kompleksową restrukturyzację finansową i biznesową. Nortel Networks Inc ( NNI ), Nortel Networks Capital Corporation oraz inne spółki z grupy Nortel w USA złożyły podania o ochronę przed wierzycielami na mocy Rozdziału 11. Amerykańskiego Prawa Upadłościowego (Chapter 11, US Bankruptcy Code).

2 2 W momencie objęcia mianowania Łącznych Administratorów, Sąd, na wniosek dyrektorów każdej z firm, wydał nakaz wszczęcia postępowania upadłościowego w odniesieniu do 18 innych spółek Grupy Nortel z siedzibami w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce (region EMEA ). Art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego Postępowania Upadłościowego 1346/2000 ( Rozporządzenie Komisji Europejskiej ), mówi, że właściwy sąd kraju członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się centrum głównych interesów danej spółki ( COMI ) posiada właściwą jurysdykcję do wszczęcia głównego postępowania upadłościowego wobec niej. W przypadku 19 firm z regionu EMEA ( Firmy regionu EMEA ), Sąd ustalił iż centrum głównych interesów każdej z tych spółek znajduje się w Anglii w związku z czym, posiadał on jurysdykcję w zakresie wszczynanego postępowania upadłościowego mianowicie, administracji w stosunku do każdej z 19 spółek. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich 19 spółek, które zostały objęte administracją są dostępne w Załączniku 1. Grupa Nortel ( Grupa ) przygotowuje sprawozdania finansowe w dolarach amerykańskich ( USD ) i zgodnie z przyjęta formą, wszystkie wartości w niniejszym dokumencie podawane są w USD, chyba, że zaznaczono inaczej. Oficjalna wersja niniejszego raportu jest napisana w języku angielskim. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wersją angielską i wersją przetłumaczoną na inny język, wersja angielska będzie wersją nadrzędną. Prosimy odnieść się do zastrzeżeń na końcu głównej sekcji niniejszego raportu.

3 3 1. Podsumowanie postępów w procesie Administracyjnym Cel Administracji Łączni Administratorzy utrzymywali działalność operacyjną Spółki, w celu zachowania ciągłości funkcjonowania lub osiągnięcia lepszego rezultatu dla ogółu wierzycieli niż byłoby to możliwe w przypadku jej likwidacji. W 2009 roku, stało się jasne, że w związku z trudną sytuacją finansową i rynkową jednostek Nortel, okazało się, że sprzedaż wszystkich jednostek biznesowych będzie konieczna, a zachowanie ciągłości działalności operacyjnej Spółki nie byłoby możliwe. Łączni Administratorzy uważali, że kontynuacja działalności gospodarczej i sprzedaż linii biznesowych leży w najlepszym interesie wierzycieli. Zostało stwierdzone, że kontynuacja działalności gospodarczej, nawet przy niewielkich monitorowanych stratach, sprzyja osiągnięciu odpowiedniej wartości za biznes i jego aktywa, jak i uniknięciu warunkowych roszczeń. Decyzję tę uznaje się za uzasadnioną dzięki osiągniętym wpływom (zawieszonym, aż do ostatecznej alokacji do Spółki) oraz uniknięciu warunkowych zobowiązań. Sprzedaż Biznesu i Aktywów Grupa posiadała cztery główne segmenty działalności biznesowej: Enterprise Solutions ( Enterprise ); Metro Ethernet Networks ( MEN ) i Carrier Networks, na które składają się Global Systems for Mobile Communications ( GSM ), Carrier VoIP Application Solutions ( CVAS ) oraz Multi Service Switch ( MSS ) oraz segment Code Division Multiple Access ( CDMA ). Sprzedaż wszystkich kluczowych globalnych jednostek oraz głównych aktywów Grupy została ukończona w 2011 roku. W związku z tą globalną sprzedażą, Grupie pozostało niewiele aktywów do zbycia. Łączne wpływy brutto z globalnej sprzedaży, w tym wpływy brutto ze sprzedaży rezydualnej wartości intelektualnej, wynoszą około 7,5 miliarda USD (przed potrąceniem kosztów transakcyjnych, korekt i salda rachunku escrow). Zgodnie z ustalonymi zasadami globalnej sprzedaży, wpływy ze sprzedaży pozostają na rachunku escrow do czasu ich alokacji pomiędzy spółki z Grupy. Łącznie 20 pracowników Spółki zostało przeniesionych do kupujących w ramach sprzedaży biznesu i aktywów. Następne kroki Łączni Administratorzy po zakończeniu głównej transakcyjnej fazy procesu Administracyjnego, nadal zajmują się likwidacją działalności Spółki oraz rozwiązywaniem problemów innych spółek z Grupy. Główne kwestie dotyczące Spółki, które pozostały do rozwiązania, dotyczą roszczenia brytyjskiego Urzędu Regulacji Emerytur ( TPR ) poprzez dokument Financial Support Direction ( FSD ) wobec Spółki oraz wybranych spółek z regionu EMEA, alokacji cen nabycia przychodów ze sprzedaży w ramach Grupy (z ang. Purchase Price Allocation PPA ) oraz w stosownym czasie określenie odpowiedniej procedury uzgodnienia roszczeń wierzycieli i dystrybucji dostępnych środków. Dodatkowe informacje zawarto w kolejnych rozdziałach raportu.

4 4 Pracownicy Podczas sprzedaży różnych linii biznesowych, Łączni Administratorzy z powodzeniem przenieśli 20 zatrudnionych wraz ze sprzedanymi liniami biznesowymi. Liczba pracowników na dzień 13 stycznia 2015 r. Pracownicy na posadzie 33 Przeniesieni wraz ze sprzedażą biznesu (20) Rezygnacje i odejścia z innych powodów (7) Zwolnienia (5) Liczba zatrudnionych na dzień 13 stycznia 2015 r. 1 Ostatni pracownik, wciąż zatrudniony przez Spółkę, jest skierowany przez Łącznych Administratorów do prac związanych z administracją Spółką i innymi spółkami z regionu EMEA.

5 5 2. Bilans wpływów i wydatków W załączniku nr 2 zamieszczamy wyciąg z bilansu wpływów i wydatków ( R & P ) Łącznych Administratorów za okres od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r., który pokazuje 0,2 mln USD wpływów oraz 0,3 mln USD wydatków, wyłączając różnice kursowe. Na dzień 13 lipca 2015 r. Spółka posiadała środki pieniężne w różnych walutach w wysokości 18,95 mln USD. Większość gotówki posiadanej przez Spółki utrzymywana jest w polskich złotych. Bilans R & P jest zestawieniem gotówki otrzymanej i wypłaconej i nie odzwierciedla przyszłych szacowanych przychodów czy płatności, w szczególności wpływów ze sprzedaży jednostek biznesowych, które utrzymywane są na rachunku typu escrow i oczekują na proces alokacji pomiędzy spółki z Grupy. Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 2.

6 6 3. Wynagrodzenie i wydatki Łącznych Administratorów W okresie od 31 maja 2014 r. do 28 listopada 2014 r. koszty poniesione przez Łącznych Administratorów wynikające z zaangażowania czasowego wyniosły ,02 GBP, natomiast koszty godzinowe z tytułu działalności transakcyjnej wyniosły 10,20 GBP. W dalszym ciągu przydzielamy pomiędzy wszystkie podmioty z regionu EMEA określone pozostałe koszty przepracowanych godzin w związku z pracą, której beneficjentami są wszystkie podmioty z regionu EMEA. W okresie od 31 maja 2014 r. do 28 listopada 2014 r. koszty w wysokości ,51 GBP zostały zaalokowane na Spółkę. Analiza czasu pracy znajduje się w Załączniku 3, natomiast zasady Łącznych Administratorów dotyczące okresu pobierania opłat i kompensaty poniesionych przez nich kosztów znajdują się w Załączniku 4. Zatwierdzenie kosztów poniesionych przez Łącznych Administratorów leży w pierwszej kolejności w gestii Komitetu. Jeśli Komitet nie zatwierdzi kosztów, Łączni Administratorzy będą próbowali uzyskać ich zatwierdzenie od wierzycieli lub na drodze sądowej. Jak stwierdzono w poprzedniej wersji raportu, Komitet nie był w stanie zaaprobować wynagrodzenia Łącznych Administratorów za okres od 1 sierpnia 2009 r. do 5 lutego 2010 r. W związku z tym, Łączni Administratorzy będą dochodzili zatwierdzenia wynagrodzenia na drodze sądowej za powiadomieniem Komitetu oraz w zgodzie z obowiązującą legislacją. Płatności dla innych doradców Łączni Administratorzy kontynuują zatrudnienie wymienionych poniżej profesjonalnych doradców w celu uzyskania pomocy w Administracji. Doradcy rozliczają się na bazie przepracowanych godzin. Wprowadzono również wewnętrzną kontrolę w celu oceny wystawionych przez nich faktur. W okresie od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. doradcy otrzymali następujące wynagrodzenie: Radca Prawny (Zaangażowany przez Herbert Smith Freehills LLP) ,09 USD (Doradcy prawni) Proszę zwrócić uwagę, iż powyższa kwota została obliczona przy użyciu miesięcznych stawek spotowych. Może to powodować niewielką rozbieżność w stosunku do kwot wskazanych w R & P w Załączniku 2 (które zostały obliczone przy użyciu średnich stawek spotowych za okres od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.). Od momentu powołania Łącznych Administratorów, różne koszty usług profesjonalnych (w szczególności koszty prawne) zostały poniesione przez wszystkie podmioty z regionu EMEA w związku ze sprzedażą biznesu oraz procesem PPA. Koszty te zostały zapłacone głównie przez Nortel Networks UK Limited ( NNUK ) i do tej pory nie zostały zaalokowane na poszczególne podmioty. W momencie rozstrzygnięcia kwestii PPA, przewiduje się że koszty te zostaną odpowiednio zaalokowane na poszczególne podmioty z regionu EMEA proporcjonalnie do udziału każdego podmiotu w przychodach ze sprzedaży biznesu oraz rozliczenia roszczeń podmiotów ze Stanów Zjednoczonych. Koszty profesjonalnych doradców, którzy wspomagają Spółkę w toku zwykłej działalności (np. w przypadku ściągania należności od dłużników) nie zostały uwzględnione w powyższych kwotach.

7 7 4. Przyszłe działania Administracji Alokacja ceny nabycia ( PPA ) W kwestii PPA trwa długi proces mediacji i rozpraw sądowych, których celem było rozstrzygnięcie kwestii rozdzielenia przychodów ze sprzedaży biznesu i aktywów pomiędzy poszczególne jednostki z grupy Nortel (region EMEA, Kanada oraz Stany Zjednoczone) oraz wybranych innych podmiotów których to dotyczy oraz rozstrzygnięcia kwestii roszczeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami z grupy. Pomimo sprzeciwu Łącznych Administratorów (jak również składanych przez nich odwołań), poszczególne sądy w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie postanowiły iż rozstrzygnięcie kwestii alokacji powinno mieć miejsce podczas łącznej rozprawy przed sądami w w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie odpowiednio w Delaware i Toronto. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, Sędziowie będą mieli niezależnie decydujący głos w tej kwestii. Rozprawa dotycząca kwestii alokacji rozpoczęła się w maju 2014 r., natomiast rozprawa końcowamiała miejsce 22 oraz 24 września 2014 r. W listopadzie 2014 r. sędzia ze Stanów Zjednoczonych zwołał posiedzenie zainteresowanych w celu próby rozstrzygnięcia części lub całości kwestii dotyczących rozliczenia ceny nabycia w drodze konsensusu. Nie osiągnięto jednak porozumienia. Łączni Administratorzyoczekują decyzji sądów Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w kwestii alokacji ceny nabycia. Niestety nie ma żadnych sygnałów od Sędziów, kiedy miałaby zapaść decyzje rozstrzygające. Należy też się liczyć z możliwością złożenia apelacji przez którąkolwiek ze stron. W międzyczasie, Łączni Administratorzy dokładnie analizują możliwość osiągnięcia kompromisu z pozostałymi podmiotami, których dotyczy kwestia alokacji ceny nabycia, jeśli taki kompromis byłby w interesie wierzycieli. Roszczenia wewnątrzgrupowe W grudniu 2013 r., Łączni Administratorzy osiągnęły kompromis z jednostkami ze Stanów Zjednoczonych w związku z roszczeniami jednostek z regionu EMEA wobec wybranych podmiotów z grupy Nortel ze Stanów Zjednoczonych. W lipcu 2014 r. kompromis został osiągnięty z jednostkami z Kanady w związku z roszczeniami jednostek z regionu EMEA wobec podmiotów z grupy Nortel z Kanady. Urząd Regulacji Emerytur w Wielkiej Brytanii TPR, brytyjski organ ustawowy zgłosił kilka roszczeń przeciwko spółkom Grupy Nortel z regionu EMEA, łącznie ze Spółką ( Spółki Podmiotowe ) i regionu Północnej Ameryki. Jego Panel ds. Wydawania Postanowień (z ang. Determinations Panel) wydał decyzję w czerwcu 2010 r., wskazującą że Finansowa Decyzja Wspierająca powinna zostać wydana, co spowoduje, że Spółki Podmiotowe będą zobowiązane do finansowego wsparcia planu emerytalnego Nortel Networks UK Limited ( Brytyjski Plan Emerytalny ), który obecnie szacuje się na około 2,1 miliarda GBP. Łączni Administratorzy złożyli odwołanie od decyzji Panelu ds. Wydawania Postanowień do Wyższego Trybunału ( Odwołanie ). Odwołanie kwestionuje tę decyzję w imieniu Spółki i pozostałych Spółek Podmiotowych, w których zostali ustanowieni Łącznymi Administratorami. Do czasu rozpatrzenia

8 8 odwołania przez sąd wyższej instancji, żadne FSD nie mogą być wydawane dla Spółek Podmiotowych. Postępowanie w sprawie Odwołania jest obecnie wstrzymane. Jakiekolwiek zobowiązania Spółki wynikające z Finansowej Decyzji Wspierającej lub Wezwania do Wpłacenia Składki powinny być traktowane na równi z niezabezpieczonymi roszczeniami innych wierzycieli. Nie ustalono, czy Spółka lub jakikolwiek inny podmiot z Grupy Nortel z regionu EMEA jest faktycznie zobligowany do wpłacenia składki do Brytyjskiego Funduszu Emerytalnego Nortela. Łączni Administratorzy będą nadal aktywnie bronić interesów Spółki podczas Odwołania. Nie jest wiadome czy Finansowa Decyzja Wspierająca lub Wezwanie do Wpłacenia Składki zostaną ostatecznie nałożone na Spółkę. Łączni Administratorzy skontaktowali się z TPR w celu ustalenia możliwości rozwiązania wybranych roszczeń związanych z Finansową Decyzją Wspierającą na zasadach porozumienia. Dyskusje obecnie się toczą, a Łączni Administratorzy będą informowali o postępach w tej kwestii. Dystrybucje do Wierzycieli Łączni Administratorzy kontynuują wezwanie do składania formularzy roszczeniowych, co stanowi część nieformalnego procesu roszczeniowego, który został rozpoczęty w lipcu 2010 roku. Przed szóstą rocznicą powołania Łącznych Administratorów w odniesieniu do jednostek z regionu EMEA, Łączni Administratorzy rozważają czy nie byłoby w interesie wierzycieli każdej z jednostek z regionu EMEA do dokonania jednostronnego oświadczenia woli poświadczającego iż terminy przedawnienia w odniesieniu do wybranych roszczeń, nie wygasną przed 14 stycznia 2015 r. Łączni Administratorzy rozważają również czy takie jednostronne oświadczenia woli nie wspomagałyby znacząco administracji poprzez unikanie konieczności obsługi każdorazowego zapytania od pojedynczych wierzycieli w celu ustanowienia dwustronnych porozumień. Kopia jednostronnego oświadczenia woli znajduje się na stronie Jego skutki są prawnie wiążące dla jednostek z regionu EMEA w zakresie poruszonym w tym oświadczeniu. Każdy wierzyciel powinien przeanalizować szczegółowo treść tego oświadczenia i nie polegać w pełni jedynie na podsumowaniu przedstawionym w tym raporcie, które ma charakter jedynie informacyjny. Obecnie, biorąc pod uwagę otwarte kwestie związane z TPR oraz PPA nie jest możliwe rozpoczęcie dystrybucji środków pomiędzy wierzycieli Spółki ani żadnej innej jednostki Nortela, nad którymi wyznaczeni są Łączni Administratorzy oraz które są objęte działaniami TPR, Nie jest również możliwe stwierdzenie kiedy mógłby się rozpocząć formalny proces rozpatrywania wniosków wierzycieli. Jednakże, Łączni Administratorzy nieustannie starają się rozwiązać powyższe kwestie, mając na celu przyspieszenie dystrybucji środków pomiędzy wierzycieli oraz minimalizację kosztów Administracyjnych. Przed wypłatą środków z PPA z rachunków escrow oraz przed otrzymaniem przyszłych wewnątrzgrupowych dywidend, Łączni Administratorzy przewidują że, za wyjątkiem pojawienia się nowych zobowiązań nieprzewidzianych, środki dostępne dla wierzycieli Spółki wyniosą 19 mln USD. Łączni Administratorzy nie zrewidowali tej oceny na potrzeby niniejszego raportu okresowego. Łączni Administratorzy nie potrafią przewidzieć ani wielkości roszczeń sprzed objęcia Administracji ani zwrotu dla indywidualnych czy grup wierzycieli. Ich wartość będzie w dużej mierze zależeć od następujących czynników:

9 9 Strategia wyjścia a. Kontynuowanej analizy roszczeń zgłoszonych Łącznym Administratorom na drodze nieformalnej oraz w wyniku późniejszych formalnych dowodów z postępowania windykacyjnego; b. Nałożenie na Spółkę FSD przez TPR. Zgodnie z powyższymi informacjami, Łączni Administratorzy nie są pewni, czy jakiekolwiek FSD zostaną nałożone, ani jaką wielkość osiągną wnioskowane wierzytelności. Należy zauważyć, że Łączni Administratorzy bronią stanowiska Spółki w stosunku do działań TPR. Łączni Administratorzy wierzą, że wszelkie nałożone kwestie FSD zostaną rozwiązane pomyślnie; c. Zakończenie określania wysokości niektórych zobowiązań i skomplikowanych roszczeń; d. Zakończenia szeregowania roszczeń wierzycieli, które zostanie przeprowadzone w ramach procesu dystrybucyjnego; oraz e. Wynik procesu PPA. Łączni Administratorzy skutecznie wnioskowali do Sądu w listopadzie 2013 r. o wydłużenie okresu administracji w celu uzyskania odpowiedniej zgody na dalszą Administrację dla każdej spółki z regionu EMEA do 13 stycznia 2016 r. Umożliwi to dokończenie procesu likwidacji oraz rozwiązanie wszelkich toczących się sporów pomiędzy poszczególnymi spółkami z grupy. Łączni Administratorzy wciąż poszukują najbardziej stosownej, z perspektywy Spółki oraz jednostek z regionu EMEA, strategii wyjścia z Administracji (w tym metody dzięki której zostaną uregulowane roszczenia wierzycieli, środki zostaną rozdzielone wierzycielom oraz doprowadzą do końca sprawy Spółki). Łączni Administratorzy będą musieli przeprowadzić ustawowe obowiązki tj. sformalizowanie powołania do przedstawienia dowodów istnienia zobowiązania, uzyskanie zgody wierzycieli, sfinalizowanie rozdysponowania aktywów, zajęcie się procedurami sprzedaży i wewnątrz-grupowymi roszczeniami, uzgadnianie wszystkich roszczeń pozostałych wierzycieli i ustanowienie mechanizmu rozdzielenia środków. W każdym scenariuszu oprócz prawa Wielkiej Brytanii, proces dystrybucji będzie podlegał szeregowi innych implikacji wynikających z ograniczeń czasowych i kosztowych, wielkości rozważanego podmiotu, lokalnych walut i przepisów prawnych regulujących roszczenia oraz procesów używanych przez lokalne podmioty z Grupy Nortel w odniesieniu do wewnątrzgrupowych dywidend. Właściwy proces rozpatrywania roszczeń oraz dystrybucji środków pomiędzy wierzycieli nie został jeszcze ustanowiony. Jednakże, proces ten może zostać przeprowadzony w ramach Administracji (za zgodą Sądu) w ramach dobrowolnej umowy ze Spółką na zasadach określonych w angielskiej Ustawie o prawie upadłościowym z 1986 r. lub w ramach likwidacji Spółki, będących kontynuacją procesu. Właściwy proces zostanie ustalony w oparciu o to, co jest w najlepszym interesie Spółki oraz jej wierzycieli.

10 10 5. Pozostałe kwestie Komitet Komitet wierzycieli został utworzony 20 marca 2009 r. ( Komitet Wierzycieli ) podczas odbywającego się wtedy spotkania wierzycieli. Łączni Administratorzy będą w dalszym ciągu przedstawiać szczegółowe informacje członkom Komitetu Wierzycieli w miarę postępów Administracji i rozwoju sytuacji (w tym szczegółową analizę kosztów). Części wydzielone Paragraf 176A angielskiej Ustawy o prawie upadłościowym z 1986 r. nie ma zastosowania w przypadku niniejszej Administracji, ponieważ nie występują tu zastawy na aktywach spółki, a w konsekwencji nie istnieje część wydzielona pozostawiona dla niezabezpieczonych wierzycieli.

11 11 Łączni Administratorzy przekażą kolejny raport wierzycielom za sześć miesięcy lub w momencie zakończenia okresu Administracji, jeśli nastąpi on wcześniej. Z poważaniem, za Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) S J Harris Łączny administrator Załączniki: Informacje o Spółce Bilans wpływów i wydatków Łącznych Administratorów Podsumowanie rozliczeń godzinowych Łącznych Administratorów Zasady wynagrodzenia i kompensaty kosztów Łącznych Administratorów Formularz 2.24B Okresowy Raport z Administracji Dla spółek wymienionych poniżej, Instytut Księgowych Dyplomowanych (Institute of Chartered Accountants) w Anglii i w Walii upoważnia A R Blooma, S J Harrisa i C J W Hilla, aby sprawowali funkcję Specjalisty ds. Upadłości w rozumieniu sekcji 390(2) Insolvency Act z 1986 r., a Stowarzyszenie Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants) upoważnia A M Hudsona oraz D M Hughesa, aby sprawowali funkcje Specjalistów ds. Upadłości w rozumieniu sekcji 390(2) Insolvency Act z 1986 r. Kwestiami biznesowymi i własnościowymi Spółki zarządzają Łączni Administratorzy- A R Bloom, S J Harris, A M Hudson i C J W Hill- którzy działają jako przedstawiciele Spółki i nie ponoszą odpowiedzialności osobistej. Spółkami tymi są Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks SA; Nortel GmbH; Nortel Networks France SAS.; Nortel Networks NV; Nortel Networks SpA.; Nortel Networks BV; Nortel Networks Polska Sp z o.o.; Nortel Networks Hispania, SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks sro; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Sprawy biznesowe i własnościowe Nortel Networks (Ireland) Limited zarządzane są przez Łącznych Administratorów - A R Bloom i D M Hughes - którzy występują w roli agentów Nortel Networks (Ireland) Limited i nie ponoszą odpowiedzialności osobistej. Nortel Networks SA została umieszczona na Francuskiej liście upadłości sądowych (z fr. liquidation judicaire) w dniu 28 maja 2009 r. Spółka i jej majątek, który znajduje się na terytorium Francji jest obecnie pod kontrolą Likwidatora (z fr. la Liquidateur judicaire). Doradzamy, aby niniejszy raport był dystrybuowany zgodnie z naszymi ustaleniami, wydanymi jako Łączni Administratorzy Spółki. Raport jest udostępniony wyłącznie do celów informowania wierzycieli o pewnych aspektach obecnego procesu Administracyjnego. Niniejszy raport jest tylko tymczasowym ukazaniem ogólnej sytuacji Spółki i nie jest oceną obecnej ani przyszłej sytuacji dłużnej Spółki oraz może ulec zmianom. Raport nie powinien służyć jako wskazanie ostatecznej stopy zwrotu dla wierzycieli, szczególnie że, ani my ani Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób, które polegają na tym raporcie w celu działalności na instrumentach dłużnych Spółki. Łączni Administratorzy mogą gromadzić, wykorzystywać, przekazywać, przechowywać lub przetwarzać w jakikolwiek inny sposób (łącznie Przetwarzać ) informacje, które mogą być przypisane do konkretnych osób ( Dane Osobowe ). Mogą Przetwarzać Dane Osobowe w ramach różnych jurysdykcji zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami, uwzględniając (bez ograniczeń) Ustawę o ochronie danych osobowych z 1998 r.

12 Załącznik 1 Załącznik 1 Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) Informacje o spółce Numer rejestru: KRS Nazwa firmy: Nortel Networks Polska Sp. z o. o. w upadłości Zarejestrowana siedziba: Budynek WCF, ul. Emilii Plater 53, Warszawa , Polska. Poprzednia nazwa firmy Nortel Networks Polska Sp. z o.o. Dane dotyczące Administratorów i ich mianowania Administratorzy: Data mianowania: 14 stycznia 2009 r. A R Bloom, A M Hudson, S J Harris i C J W Hill z Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londyn, SE1 2AF. Mianowani przez: Sygnatura sprawy: Podział obowiązków Administratorów: Wysoki Sąd Anglii i Walii, Oddział Kancelarski, Wydział Spółek na wniosek dyrektorów Spółki. Wysoki Sąd, Oddział Kancelarski, Wydział Spółek - sprawa 554 z 2009 r. Każda z funkcji lub uprawnień wykonawczych Administratorów możne zostać wykonane/użyte przez dowolnego z nich z osobna lub łącznie jako podjęcie wspólnego działania. Oświadczenie dotyczące Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące Postępowania Upadłościowego z 2000 r. Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące Postępowania Upadłościowego z 2000 r. odnosi się do tej Administracji i jej postępowania są postanowieniami nadrzędnymi. Oznacza to, że Administracja jest przeprowadzana zgodnie z angielskim prawem upadłościowym i nie podlega prawu upadłościowemu żadnego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

13 Załącznik 1 Kapitał własny Klasa Liczba akcji zatwierdzonych Akcje wyemitowane i opłacone Liczba PLN Liczba PLN Zwykłe Udziałowcy Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 100% Zarząd (obecny i w ciągu ostatnich trzech lat) oraz sekretarz firmy (obecny) Imię i nazwisko Dyrektor lub sekretarz Data mianowania Data rezygnacji Posiadane udziały Simon Freemantle Dyrektor 14/01/ David Quane Dyrektor 30/09/ Schoenherr zewnętrzny doradca Sekretarz N/A - -

14 Schemat struktury organizacyjnej Nortel Group Załącznik 1

15 Załącznik 1 Spółki z regionu EMEA objęte brytyjskim postępowaniem administracyjnym: Jednostka prawna Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal S.A. Nortel Networks Hispania S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Państwo rejestracji Anglia Francja Francja Irlandia Niemcy Finlandia Rumunia Szwecja Belgia Włochy Holandia Holandia Polska Austria Czechy Węgry Portugalia Hiszpania Słowacja

16 Załącznik 2 Załącznik 2 Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) Wyciąg z bilansu wpływów i wydatków Łącznych Administratorów za okres od 14 stycznia 2009 r. do 13 stycznia 2015 r. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (w Administracji) Wpływy i wydatki Łącznych Administratorów za okres: 14 stycznia 2009 r. do 13 stycznia 2015 r. Waluta: USD Za okres od 14 stycznia 2009 r. do 13 lipca 2014 r. Za okres od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. Łącznie do 13 stycznia 2015 r. Bilans otwarcia 11,874,772 11,874,772 Wpływy Z działalności handlowej: - Sprzedaż po ustanowieniu administracji 31,742,187-31,742,187 - Pozostałe 89,293-89,293 - Sprzedaż aktywów Zwroty nadpłat Rozliczenie z jednostkami ze Stanów Zjednoczonych 65,870-65,870 Pozostałe: - Sprzedaż przed ustanowieniem administracji 6,618,339-6,618,339 - Odsetki bankowe 2,430, ,209 2,603,747 Wydatki 40,946, ,209 41,120,065 Wydatki na działalność handlową: - Rozliczenia międzygrupowe (16,009,941) - (16,009,941) - Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i podatki (4,202,211) (54,435) (4,256,646) - Inne podatki (3,546,307) 3,135 (3,543,172) - Podwykonawcy (1,713,754) - (1,713,754) - Pozostałe wydatki (1,050,480) (3,007) (1,053,487) - Koszty nieruchomości (722,844) (2,853) (725,698) - Zobowiązania handlowe (307,851) - (307,851) Pozostałe: - Fluktuacje kursów walutowych 1,499,714 (2,897,756) (1,398,042) - Wynagrodzenia i wydatki Łącznych Administratorów (3,437,101) 354,995 (3,082,107) - Opłaty prawne (1,488,416) (42,176) (1,530,592) - Pozostałe koszty usług specjalistycznych (399,577) - (399,577) - Opłaty bankowe i odsetki (19,250) (514) (19,764) (31,398,017) (2,642,612) (34,040,629) Bilans zamknięcia 21,423,611 18,954,208 Uzgodnienia: Rachunek bieżący 10,693 19,479 Rachunek depozytów Administratorów 21,412,918 18,934,737 21,423,611 18,954,216

17 Załącznik 2 Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) Wyciąg z bilansu wpływów i wydatków Łącznych Administratorów za okres od 14 stycznia 2009 r. do 13 stycznia 2015 r. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (w Administracji) Wpływy i wydatki Łącznych Administratorów za okres: 14 stycznia 2009 r. do 13 stycznia 2015 r. Waluta: PLN Za okres od 14 stycznia 2009 r. do 13 lipca 2014 r. Za okres od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. Łącznie do 13 stycznia 2015 r. Bilans otwarcia 40,987,557 40,987,557 Receipts Z działalności handlowej - Sprzedaż po ustanowieniu administracji 96,922,395-96,922,395 - Pozostałe 283, ,469 - Sprzedaż aktywów 1,516-1,516 - Zwroty nadpłat Rozliczenie z jednostkami ze Stanów Zjednoczonych 210, ,988 Pozostałe: - Sprzedaż przed ustanowieniem administracji 21,157,410-21,157,410 - Odsetki bankowe 6,965, ,651 7,530,923 Wydatki 125,541, , ,107,085 Wydatki na działalność handlową: - Rozliczenia międzygrupowe (49,445,669) - (49,445,669) - Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i podatki (12,900,749) (177,770) (13,078,520) - Inne podatki (10,712,574) 10,238 (10,702,336) - Podwykonawcy (5,245,872) - (5,245,872) - Pozostałe wydatki (3,289,070) (9,820) (3,298,890) - Koszty nieruchomości (2,216,263) (9,318) (2,225,581) - Zobowiązania handlowe (946,859) - (946,859) Pozostałe: - Wynagrodzenia i wydatki Łącznych Administratorów (10,574,660) 1,159,313 (9,415,347) - Opłaty prawne (4,545,270) (137,735) (4,683,005) - Pozostałe koszty usług specjalistycznych (1,215,485) - (1,215,485) - Fluktuacje kursów walutowych (95,145) 26 (95,119) - Opłaty bankowe i odsetki (59,348) (1,679) (61,027) (101,246,964) 833,255 (100,413,709) Bilans zamknięcia 65,282,027 66,680,933 Uzgodnienia: Rachunek bieżący 32,584 68,528 Rachunek depozytów Administratorów 65,249,443 66,612,405 65,282,027 66,680,933

18 Załącznik 2 Nortel Networks Sp. z o.o. (w Administracji) Wpływy i wydatki - komentarz W porównaniu do poprzednich okresów, w trakcie ostatniego okresu sprawozdawczego znacząco spadły obroty w bilansie wpływów i wydatków ( R & P ), sytuacja ta jest rezultatem zakończenia działalności handlowej oraz likwidacji działalności Spółki. Noty do R & P Nota 1 Salda są przedstawione w walucie lokalnej, PLN, oraz dodatkowo we wspólnej walucie dla wszystkich jednostek jaką jest USD. Bilanse otwarcia zostały przewalutowane po kursie rynkowym na koniec stycznia 2009 r., salda zamknięcia natomiast zostały przewalutowane po kursie rynkowym na koniec stycznia 2015 r., kursy te zostały dostarczone przez Spółkę. Taka procedura jest zgodna z zasadami sprawozdawczości wewnętrznej obowiązującej w Spółce. Transakcje na kontach, które miały miejsce w trakcie trwania okresu sprawozdawczego zostały przewalutowane zgodnie z kursami średnimi w analizowanym okresie (od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.), kursy te zostały pozyskane z platformy Reuters. W konsekwencji, w analizowanym okresie narosły różnice kursowe wynikające ze zmiany kursów używanych przy przewalutowaniu. Różnice te są związane jedynie z procesem przewalutowania i nie odzwierciedlają rzeczywistych wpływów czy wydatków. Nota 2 Liczby wykorzystane do przygotowania podsumowania wpływów i wydatków zostały dostarczone przez Spółkę i nie były weryfikowane. Materialne pozycje zostały przeanalizowane pod kątem dokładności oraz sensowności. Nota 3 Przedstawione salda, jeżeli dotyczy, zawierają podatek od sprzedaży. Nota 4 Wszystkie wartości zostały przedstawione w USD, chyba, że stwierdzono inaczej. WPŁYWY W momencie rozpoczęcia Administracji, łączna kwota gotówki zaksięgowana na kontach, zarówno w PLN jak i USD, wynosiła równowartość 11,9 mln USD. Wpływy i wydatki komentarz (ciąg dalszy) Suma wpływów w ciągu ostatniego okresu sprawozdawczego wyniosła 0,2 mln USD. Kwota ta wynika z odsetek bankowych.

19 Załącznik 2 Nortel Networks Sp. z o.o. (w Administracji) WYDATKI Łączne wydatki w ciągu ostatniego okresu sprawozdawczego wyniosły 0,1 mln USD (po rozliczeniu różnic kursowych oraz uwzględnieniu wynagrodzenia i wydatków Łącznych Administratorów). Obejmowały one głównie wynagrodzenia doradców prawnych oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze i podatki. Proszę zwrócić uwagę, iż kwota w wysokości USD została zwrócona przez Łącznych Administratorów w obecnym okresie w związku z nadpłatą dla Łącznych Administratorów w poprzednim okresie. Koszty prawne Łączne koszty prawne w obecnym okresie wyniosły USD (w tym VAT). Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i podatki Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i podatki w ciągu ostatniego okresu sprawozdawczego wyniosły USD.

20 Załącznik 3 Załącznik 3 Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) Wynagrodzenia Łącznych Administratorów składają się z następujących trzech elementów: Koszty działalności administracyjnej Koszty działalności administracyjnej wynikają z łącznego czasu pracy poświęconego przez Łącznych Administratorów na zarządzanie administracją Spółki. Nie uwzględniają one kosztów wynikających ze sprzedaży poszczególnych linii biznesowych ani realokowanych centralnie poniesionych kosztów. Koszty działalności administracyjnej zostały podzielone na szereg strumieni, które są szczegółowo opisane w tabeli poniżej zgodnie z Deklaracją Niewypłacalności Nr 9 (z ang. Statement of Insolvency Practice 9), która jest angielskim wymogiem regulacyjnym. Wspomniane strumienie zawierają m.in. wierzycieli, pracowników, nieruchomości, emerytury i wydatki statutowe i ustawowe. Koszty realokowane W trakcie całego procesu administracyjnego, niektóre koszty Łącznych Administratorów zostały naliczone centralnie, w zakresie czynności dotyczących podmiotów z regionu EMEA. Po zastosowaniu odpowiednich kluczy do tych stawek, koszty zostały rozlokowane pomiędzy wszystkie podmioty z regionu EMEA, w tym Spółkę. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie strumienie są przydzielone do podmiotów z regionu EMEA. Kwota rozlokowanych kosztów dla wszystkich podmiotów z regionu EMEA za ostatni okres wyniosła ,09 GBP. Koszty działalności transakcyjnej Na koszty działalności transakcyjnej składają się koszty Łącznych Administratorów poniesione w odniesieniu kosztów bezpośrednio związanych z globalną sprzedażą aktywów i poszczególnych linii biznesowych. Na podstawie wstępnej kalkulacji PPA, zastosowano odpowiednie klucze rozdziału, które pozwoliły na rozlokowanie tych kosztów pomiędzy poszczególne podmioty z regionu EMEA, w tym Spółkę. We właściwym czasie, po podjęciu ostatecznej decyzji odnośnie PPA, koszty te zostaną odpowiednio przekalkulowane i rozlokowane na poszczególne podmioty. Całkowite koszty działalności transakcyjnej dla wszystkich podmiotów z regionu EMEA za ostatni okres wyniosły 6 105,00 GBP. Łączny koszt Administracji w okresie od 31 maja 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Suma kosztów pracy Administracji za okres 30/11/2013 to 30/05/2014 Koszty pracy Administracji ,02 Reallokacja kosztów pracy ,51 Koszty transakcyjne za okres 10,20 Suma kosztów pracy ,73

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka )

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Tel: 023 8038 2000 Fax: 023 8038 2001 www.ey.com/uk DO WSZYSTKICH ZNANYCH WIERZYCIELI 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka )

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel.: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk DO WSZYSTKICH ZNANYCH WIERZYCIELI 6 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Ref: MLP/7E/SJH/DM/SE/LO3545/PCF16

Bardziej szczegółowo

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka )

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel.: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk DO WSZYSTKICH ZNANYCH WIERZYCIELI 9 lutego 2012 r. Ref: MLP/7E/SH/DM/HR/DW//LO3545 David Wright

Bardziej szczegółowo

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka )

Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel.: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk DO WSZYSTKICH ZNANYCH WIERZYCIELI 12 sierpnia 2011 r. Ref: MLP/7E/DM/TF/LO3545 Hannah Russell Nr

Bardziej szczegółowo

Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (w administracji) ( Spółka )

Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (w administracji) ( Spółka ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk DO WSZYSTKICH ZNANYCH WIERZYCIELI 12 lutego 2010 Ref: MLP/7E/SH/NA/CC/LO3545 Chris Coley Direct

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 2 Jeżeli węgierski partner nie jest w stanie lub nie chce dokonać zapłaty, to prawny przedstawiciel firmy zagranicznej na Węgrzech może podjąć działania

Bardziej szczegółowo

Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (w Administration)

Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (w Administration) Polska Sp. z.o.o. (w Administration) Zestawienie propozycji administrators Zgodnie z paragrafem 49 załącznika B1 ustawy o upadłości z 1986 roku Luty 2009 Skróty W niniejszym sprawozdaniu użyto następujących

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited

Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited Aktualna Informacja dla Wierzycieli firmy SIAC w Polsce dotycząca Zasad Układu ( Scheme of Arranagement ) dla SIAC Construction Limited Pismem z dnia 17 stycznia 2014 roku ( Pismo ) wszyscy wierzyciele

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Spółka. w Wielkiej Brytanii.

Spółka. w Wielkiej Brytanii. Spółka w Wielkiej Brytanii Spółka w wielkiej brytanii 2 spis treści ogólne informacje na temat Wielkiej Brytanii 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ PKS w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, dnia 22 lipca 2013r. ul. Cieślaka 6a 78-400 Szczecinek Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-6/2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE DLA CZŁONKÓW

OSWIADCZENIE DLA CZŁONKÓW [w górnym lewym rogu logo IWGB] NIEZALEŻNY ZWIĄZEK PRACOWNIKÓW WIELKIEJ BRYTANII (IWGB) OSWIADCZENIE DLA CZŁONKÓW OŚWIADCZENIE DLA CZŁONKÓW ZWIĄZANYCH Z ROZLICZENIEM PODATKOWYM ZWIĄZKU ZAWODOWEGO IWGB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚCI Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania 9 ROZDZIALI Prawne aspekty funkcjonowania fundacji 10 1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE 1. INFORMACJA DODATKOWA 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej Poczesna, grudzień 2011r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Poczesnej 1 Mając na uwadze: - postanowienia uchwały 385/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. z póz. zmianami, w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 Dnia. w Białogardzie pomiędzy Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard,

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-17 12:37:55

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-17 12:37:55 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-17 12:37:55 2 Podobnie jak w wielu innych krajach, w Wielkiej Brytanii droga sądowa w procesie odzyskiwania należności od dłużnika to ostateczność. Znacznie tańsza,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 574214 Temat: odw-budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE 12-13 Luty Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy Spółką: Firma (nazwa): Siedziba: Adres: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Kapitał zakładowy: 3.741.990.842 Kapitał wpłacony:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 9

Spis treści. Strona 2 z 9 XXX Sp. z o.o. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za rok dotycząca udzielenia XXX Produkcja Sp. z o.o. pożyczki przez XXX Sp. z o.o. Spis treści Spis treści...2 Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 2 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo