Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka )"

Transkrypt

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Tel: Fax: DO WSZYSTKICH ZNANYCH WIERZYCIELI 9 lutego 2015 r. Ref: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3545/PCF16 Sam Taylor Nr tel.: +44 (0) Szanowni Państwo, Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) ( Spółka ) Wysoki Sąd Anglii i Walii, Oddział Kancelarski, Wydział Spółek - sprawa numer 554 z 2009 roku. Zwracamy się do Państwa, zgodnie z Normą 2.47 Angielskiego Prawa Upadłościowego z 1986 roku, aby przedstawić dwunasty raport traktujący o postępach w Administracji ( Raport ). Raport ten obejmuje okres od 14 lipca 2014 roku do 13 stycznia 2015 roku i powinien być czytany łącznie z poprzednimi raportami Łącznych Administratorów, z 13 sierpnia 2009 r., 13 lutego 2010 r., 12 sierpnia 2010 r., 11 lutego 2011r., 12 sierpnia 2011 r., 9 lutego 2012 r., 6 sierpnia 2012 r., 6 lutego 2013 r., 6 sierpnia 2013 r., 6 lutego 2014 r. oraz 6 sierpnia 2014 r. jak również łącznie z Propozycją Administratorów (z ang. Joint Administrators Statement of Proposals) z dnia 23 lutego 2009 roku ( Propozycja ). Kopię niniejszego Raportu jak i poprzednich raportów można uzyskać na prośbę lub pod adresem internetowym: Spółka została objęta Administracją ( Administracja ) dnia 14 stycznia 2009 r. kiedy to A R Bloom, A M Hudson, S J Harris i C J W Hill z Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londyn SE1 2AF, zostali wyznaczeni do działania w roli Łącznych Administratorów ( Łączni Administratorzy ) na mocy nakazu ( Nakaz ) Sądu Anglii i Walii ( Sąd ), wydanego na wniosek Zarządu Spółki. Działanie to było częścią szerokiej restrukturyzacji spółek grupy Nortel. Nortel Networks Corporation ( NNC ), spółka matka grupy Nortel, Nortel Networks Limited ( NNL ) oraz wybrane kanadyjskie spółki córki złożyły do sądu kanadyjskiego, podanie o ochronę przed wierzycielami Spółki na podstawie Aktu CCAA w Kanadzie ( CCAA ), aby ułatwić kompleksową restrukturyzację finansową i biznesową. Nortel Networks Inc ( NNI ), Nortel Networks Capital Corporation oraz inne spółki z grupy Nortel w USA złożyły podania o ochronę przed wierzycielami na mocy Rozdziału 11. Amerykańskiego Prawa Upadłościowego (Chapter 11, US Bankruptcy Code).

2 2 W momencie objęcia mianowania Łącznych Administratorów, Sąd, na wniosek dyrektorów każdej z firm, wydał nakaz wszczęcia postępowania upadłościowego w odniesieniu do 18 innych spółek Grupy Nortel z siedzibami w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce (region EMEA ). Art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego Postępowania Upadłościowego 1346/2000 ( Rozporządzenie Komisji Europejskiej ), mówi, że właściwy sąd kraju członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się centrum głównych interesów danej spółki ( COMI ) posiada właściwą jurysdykcję do wszczęcia głównego postępowania upadłościowego wobec niej. W przypadku 19 firm z regionu EMEA ( Firmy regionu EMEA ), Sąd ustalił iż centrum głównych interesów każdej z tych spółek znajduje się w Anglii w związku z czym, posiadał on jurysdykcję w zakresie wszczynanego postępowania upadłościowego mianowicie, administracji w stosunku do każdej z 19 spółek. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich 19 spółek, które zostały objęte administracją są dostępne w Załączniku 1. Grupa Nortel ( Grupa ) przygotowuje sprawozdania finansowe w dolarach amerykańskich ( USD ) i zgodnie z przyjęta formą, wszystkie wartości w niniejszym dokumencie podawane są w USD, chyba, że zaznaczono inaczej. Oficjalna wersja niniejszego raportu jest napisana w języku angielskim. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wersją angielską i wersją przetłumaczoną na inny język, wersja angielska będzie wersją nadrzędną. Prosimy odnieść się do zastrzeżeń na końcu głównej sekcji niniejszego raportu.

3 3 1. Podsumowanie postępów w procesie Administracyjnym Cel Administracji Łączni Administratorzy utrzymywali działalność operacyjną Spółki, w celu zachowania ciągłości funkcjonowania lub osiągnięcia lepszego rezultatu dla ogółu wierzycieli niż byłoby to możliwe w przypadku jej likwidacji. W 2009 roku, stało się jasne, że w związku z trudną sytuacją finansową i rynkową jednostek Nortel, okazało się, że sprzedaż wszystkich jednostek biznesowych będzie konieczna, a zachowanie ciągłości działalności operacyjnej Spółki nie byłoby możliwe. Łączni Administratorzy uważali, że kontynuacja działalności gospodarczej i sprzedaż linii biznesowych leży w najlepszym interesie wierzycieli. Zostało stwierdzone, że kontynuacja działalności gospodarczej, nawet przy niewielkich monitorowanych stratach, sprzyja osiągnięciu odpowiedniej wartości za biznes i jego aktywa, jak i uniknięciu warunkowych roszczeń. Decyzję tę uznaje się za uzasadnioną dzięki osiągniętym wpływom (zawieszonym, aż do ostatecznej alokacji do Spółki) oraz uniknięciu warunkowych zobowiązań. Sprzedaż Biznesu i Aktywów Grupa posiadała cztery główne segmenty działalności biznesowej: Enterprise Solutions ( Enterprise ); Metro Ethernet Networks ( MEN ) i Carrier Networks, na które składają się Global Systems for Mobile Communications ( GSM ), Carrier VoIP Application Solutions ( CVAS ) oraz Multi Service Switch ( MSS ) oraz segment Code Division Multiple Access ( CDMA ). Sprzedaż wszystkich kluczowych globalnych jednostek oraz głównych aktywów Grupy została ukończona w 2011 roku. W związku z tą globalną sprzedażą, Grupie pozostało niewiele aktywów do zbycia. Łączne wpływy brutto z globalnej sprzedaży, w tym wpływy brutto ze sprzedaży rezydualnej wartości intelektualnej, wynoszą około 7,5 miliarda USD (przed potrąceniem kosztów transakcyjnych, korekt i salda rachunku escrow). Zgodnie z ustalonymi zasadami globalnej sprzedaży, wpływy ze sprzedaży pozostają na rachunku escrow do czasu ich alokacji pomiędzy spółki z Grupy. Łącznie 20 pracowników Spółki zostało przeniesionych do kupujących w ramach sprzedaży biznesu i aktywów. Następne kroki Łączni Administratorzy po zakończeniu głównej transakcyjnej fazy procesu Administracyjnego, nadal zajmują się likwidacją działalności Spółki oraz rozwiązywaniem problemów innych spółek z Grupy. Główne kwestie dotyczące Spółki, które pozostały do rozwiązania, dotyczą roszczenia brytyjskiego Urzędu Regulacji Emerytur ( TPR ) poprzez dokument Financial Support Direction ( FSD ) wobec Spółki oraz wybranych spółek z regionu EMEA, alokacji cen nabycia przychodów ze sprzedaży w ramach Grupy (z ang. Purchase Price Allocation PPA ) oraz w stosownym czasie określenie odpowiedniej procedury uzgodnienia roszczeń wierzycieli i dystrybucji dostępnych środków. Dodatkowe informacje zawarto w kolejnych rozdziałach raportu.

4 4 Pracownicy Podczas sprzedaży różnych linii biznesowych, Łączni Administratorzy z powodzeniem przenieśli 20 zatrudnionych wraz ze sprzedanymi liniami biznesowymi. Liczba pracowników na dzień 13 stycznia 2015 r. Pracownicy na posadzie 33 Przeniesieni wraz ze sprzedażą biznesu (20) Rezygnacje i odejścia z innych powodów (7) Zwolnienia (5) Liczba zatrudnionych na dzień 13 stycznia 2015 r. 1 Ostatni pracownik, wciąż zatrudniony przez Spółkę, jest skierowany przez Łącznych Administratorów do prac związanych z administracją Spółką i innymi spółkami z regionu EMEA.

5 5 2. Bilans wpływów i wydatków W załączniku nr 2 zamieszczamy wyciąg z bilansu wpływów i wydatków ( R & P ) Łącznych Administratorów za okres od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r., który pokazuje 0,2 mln USD wpływów oraz 0,3 mln USD wydatków, wyłączając różnice kursowe. Na dzień 13 lipca 2015 r. Spółka posiadała środki pieniężne w różnych walutach w wysokości 18,95 mln USD. Większość gotówki posiadanej przez Spółki utrzymywana jest w polskich złotych. Bilans R & P jest zestawieniem gotówki otrzymanej i wypłaconej i nie odzwierciedla przyszłych szacowanych przychodów czy płatności, w szczególności wpływów ze sprzedaży jednostek biznesowych, które utrzymywane są na rachunku typu escrow i oczekują na proces alokacji pomiędzy spółki z Grupy. Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 2.

6 6 3. Wynagrodzenie i wydatki Łącznych Administratorów W okresie od 31 maja 2014 r. do 28 listopada 2014 r. koszty poniesione przez Łącznych Administratorów wynikające z zaangażowania czasowego wyniosły ,02 GBP, natomiast koszty godzinowe z tytułu działalności transakcyjnej wyniosły 10,20 GBP. W dalszym ciągu przydzielamy pomiędzy wszystkie podmioty z regionu EMEA określone pozostałe koszty przepracowanych godzin w związku z pracą, której beneficjentami są wszystkie podmioty z regionu EMEA. W okresie od 31 maja 2014 r. do 28 listopada 2014 r. koszty w wysokości ,51 GBP zostały zaalokowane na Spółkę. Analiza czasu pracy znajduje się w Załączniku 3, natomiast zasady Łącznych Administratorów dotyczące okresu pobierania opłat i kompensaty poniesionych przez nich kosztów znajdują się w Załączniku 4. Zatwierdzenie kosztów poniesionych przez Łącznych Administratorów leży w pierwszej kolejności w gestii Komitetu. Jeśli Komitet nie zatwierdzi kosztów, Łączni Administratorzy będą próbowali uzyskać ich zatwierdzenie od wierzycieli lub na drodze sądowej. Jak stwierdzono w poprzedniej wersji raportu, Komitet nie był w stanie zaaprobować wynagrodzenia Łącznych Administratorów za okres od 1 sierpnia 2009 r. do 5 lutego 2010 r. W związku z tym, Łączni Administratorzy będą dochodzili zatwierdzenia wynagrodzenia na drodze sądowej za powiadomieniem Komitetu oraz w zgodzie z obowiązującą legislacją. Płatności dla innych doradców Łączni Administratorzy kontynuują zatrudnienie wymienionych poniżej profesjonalnych doradców w celu uzyskania pomocy w Administracji. Doradcy rozliczają się na bazie przepracowanych godzin. Wprowadzono również wewnętrzną kontrolę w celu oceny wystawionych przez nich faktur. W okresie od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. doradcy otrzymali następujące wynagrodzenie: Radca Prawny (Zaangażowany przez Herbert Smith Freehills LLP) ,09 USD (Doradcy prawni) Proszę zwrócić uwagę, iż powyższa kwota została obliczona przy użyciu miesięcznych stawek spotowych. Może to powodować niewielką rozbieżność w stosunku do kwot wskazanych w R & P w Załączniku 2 (które zostały obliczone przy użyciu średnich stawek spotowych za okres od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.). Od momentu powołania Łącznych Administratorów, różne koszty usług profesjonalnych (w szczególności koszty prawne) zostały poniesione przez wszystkie podmioty z regionu EMEA w związku ze sprzedażą biznesu oraz procesem PPA. Koszty te zostały zapłacone głównie przez Nortel Networks UK Limited ( NNUK ) i do tej pory nie zostały zaalokowane na poszczególne podmioty. W momencie rozstrzygnięcia kwestii PPA, przewiduje się że koszty te zostaną odpowiednio zaalokowane na poszczególne podmioty z regionu EMEA proporcjonalnie do udziału każdego podmiotu w przychodach ze sprzedaży biznesu oraz rozliczenia roszczeń podmiotów ze Stanów Zjednoczonych. Koszty profesjonalnych doradców, którzy wspomagają Spółkę w toku zwykłej działalności (np. w przypadku ściągania należności od dłużników) nie zostały uwzględnione w powyższych kwotach.

7 7 4. Przyszłe działania Administracji Alokacja ceny nabycia ( PPA ) W kwestii PPA trwa długi proces mediacji i rozpraw sądowych, których celem było rozstrzygnięcie kwestii rozdzielenia przychodów ze sprzedaży biznesu i aktywów pomiędzy poszczególne jednostki z grupy Nortel (region EMEA, Kanada oraz Stany Zjednoczone) oraz wybranych innych podmiotów których to dotyczy oraz rozstrzygnięcia kwestii roszczeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami z grupy. Pomimo sprzeciwu Łącznych Administratorów (jak również składanych przez nich odwołań), poszczególne sądy w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie postanowiły iż rozstrzygnięcie kwestii alokacji powinno mieć miejsce podczas łącznej rozprawy przed sądami w w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie odpowiednio w Delaware i Toronto. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, Sędziowie będą mieli niezależnie decydujący głos w tej kwestii. Rozprawa dotycząca kwestii alokacji rozpoczęła się w maju 2014 r., natomiast rozprawa końcowamiała miejsce 22 oraz 24 września 2014 r. W listopadzie 2014 r. sędzia ze Stanów Zjednoczonych zwołał posiedzenie zainteresowanych w celu próby rozstrzygnięcia części lub całości kwestii dotyczących rozliczenia ceny nabycia w drodze konsensusu. Nie osiągnięto jednak porozumienia. Łączni Administratorzyoczekują decyzji sądów Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w kwestii alokacji ceny nabycia. Niestety nie ma żadnych sygnałów od Sędziów, kiedy miałaby zapaść decyzje rozstrzygające. Należy też się liczyć z możliwością złożenia apelacji przez którąkolwiek ze stron. W międzyczasie, Łączni Administratorzy dokładnie analizują możliwość osiągnięcia kompromisu z pozostałymi podmiotami, których dotyczy kwestia alokacji ceny nabycia, jeśli taki kompromis byłby w interesie wierzycieli. Roszczenia wewnątrzgrupowe W grudniu 2013 r., Łączni Administratorzy osiągnęły kompromis z jednostkami ze Stanów Zjednoczonych w związku z roszczeniami jednostek z regionu EMEA wobec wybranych podmiotów z grupy Nortel ze Stanów Zjednoczonych. W lipcu 2014 r. kompromis został osiągnięty z jednostkami z Kanady w związku z roszczeniami jednostek z regionu EMEA wobec podmiotów z grupy Nortel z Kanady. Urząd Regulacji Emerytur w Wielkiej Brytanii TPR, brytyjski organ ustawowy zgłosił kilka roszczeń przeciwko spółkom Grupy Nortel z regionu EMEA, łącznie ze Spółką ( Spółki Podmiotowe ) i regionu Północnej Ameryki. Jego Panel ds. Wydawania Postanowień (z ang. Determinations Panel) wydał decyzję w czerwcu 2010 r., wskazującą że Finansowa Decyzja Wspierająca powinna zostać wydana, co spowoduje, że Spółki Podmiotowe będą zobowiązane do finansowego wsparcia planu emerytalnego Nortel Networks UK Limited ( Brytyjski Plan Emerytalny ), który obecnie szacuje się na około 2,1 miliarda GBP. Łączni Administratorzy złożyli odwołanie od decyzji Panelu ds. Wydawania Postanowień do Wyższego Trybunału ( Odwołanie ). Odwołanie kwestionuje tę decyzję w imieniu Spółki i pozostałych Spółek Podmiotowych, w których zostali ustanowieni Łącznymi Administratorami. Do czasu rozpatrzenia

8 8 odwołania przez sąd wyższej instancji, żadne FSD nie mogą być wydawane dla Spółek Podmiotowych. Postępowanie w sprawie Odwołania jest obecnie wstrzymane. Jakiekolwiek zobowiązania Spółki wynikające z Finansowej Decyzji Wspierającej lub Wezwania do Wpłacenia Składki powinny być traktowane na równi z niezabezpieczonymi roszczeniami innych wierzycieli. Nie ustalono, czy Spółka lub jakikolwiek inny podmiot z Grupy Nortel z regionu EMEA jest faktycznie zobligowany do wpłacenia składki do Brytyjskiego Funduszu Emerytalnego Nortela. Łączni Administratorzy będą nadal aktywnie bronić interesów Spółki podczas Odwołania. Nie jest wiadome czy Finansowa Decyzja Wspierająca lub Wezwanie do Wpłacenia Składki zostaną ostatecznie nałożone na Spółkę. Łączni Administratorzy skontaktowali się z TPR w celu ustalenia możliwości rozwiązania wybranych roszczeń związanych z Finansową Decyzją Wspierającą na zasadach porozumienia. Dyskusje obecnie się toczą, a Łączni Administratorzy będą informowali o postępach w tej kwestii. Dystrybucje do Wierzycieli Łączni Administratorzy kontynuują wezwanie do składania formularzy roszczeniowych, co stanowi część nieformalnego procesu roszczeniowego, który został rozpoczęty w lipcu 2010 roku. Przed szóstą rocznicą powołania Łącznych Administratorów w odniesieniu do jednostek z regionu EMEA, Łączni Administratorzy rozważają czy nie byłoby w interesie wierzycieli każdej z jednostek z regionu EMEA do dokonania jednostronnego oświadczenia woli poświadczającego iż terminy przedawnienia w odniesieniu do wybranych roszczeń, nie wygasną przed 14 stycznia 2015 r. Łączni Administratorzy rozważają również czy takie jednostronne oświadczenia woli nie wspomagałyby znacząco administracji poprzez unikanie konieczności obsługi każdorazowego zapytania od pojedynczych wierzycieli w celu ustanowienia dwustronnych porozumień. Kopia jednostronnego oświadczenia woli znajduje się na stronie Jego skutki są prawnie wiążące dla jednostek z regionu EMEA w zakresie poruszonym w tym oświadczeniu. Każdy wierzyciel powinien przeanalizować szczegółowo treść tego oświadczenia i nie polegać w pełni jedynie na podsumowaniu przedstawionym w tym raporcie, które ma charakter jedynie informacyjny. Obecnie, biorąc pod uwagę otwarte kwestie związane z TPR oraz PPA nie jest możliwe rozpoczęcie dystrybucji środków pomiędzy wierzycieli Spółki ani żadnej innej jednostki Nortela, nad którymi wyznaczeni są Łączni Administratorzy oraz które są objęte działaniami TPR, Nie jest również możliwe stwierdzenie kiedy mógłby się rozpocząć formalny proces rozpatrywania wniosków wierzycieli. Jednakże, Łączni Administratorzy nieustannie starają się rozwiązać powyższe kwestie, mając na celu przyspieszenie dystrybucji środków pomiędzy wierzycieli oraz minimalizację kosztów Administracyjnych. Przed wypłatą środków z PPA z rachunków escrow oraz przed otrzymaniem przyszłych wewnątrzgrupowych dywidend, Łączni Administratorzy przewidują że, za wyjątkiem pojawienia się nowych zobowiązań nieprzewidzianych, środki dostępne dla wierzycieli Spółki wyniosą 19 mln USD. Łączni Administratorzy nie zrewidowali tej oceny na potrzeby niniejszego raportu okresowego. Łączni Administratorzy nie potrafią przewidzieć ani wielkości roszczeń sprzed objęcia Administracji ani zwrotu dla indywidualnych czy grup wierzycieli. Ich wartość będzie w dużej mierze zależeć od następujących czynników:

9 9 Strategia wyjścia a. Kontynuowanej analizy roszczeń zgłoszonych Łącznym Administratorom na drodze nieformalnej oraz w wyniku późniejszych formalnych dowodów z postępowania windykacyjnego; b. Nałożenie na Spółkę FSD przez TPR. Zgodnie z powyższymi informacjami, Łączni Administratorzy nie są pewni, czy jakiekolwiek FSD zostaną nałożone, ani jaką wielkość osiągną wnioskowane wierzytelności. Należy zauważyć, że Łączni Administratorzy bronią stanowiska Spółki w stosunku do działań TPR. Łączni Administratorzy wierzą, że wszelkie nałożone kwestie FSD zostaną rozwiązane pomyślnie; c. Zakończenie określania wysokości niektórych zobowiązań i skomplikowanych roszczeń; d. Zakończenia szeregowania roszczeń wierzycieli, które zostanie przeprowadzone w ramach procesu dystrybucyjnego; oraz e. Wynik procesu PPA. Łączni Administratorzy skutecznie wnioskowali do Sądu w listopadzie 2013 r. o wydłużenie okresu administracji w celu uzyskania odpowiedniej zgody na dalszą Administrację dla każdej spółki z regionu EMEA do 13 stycznia 2016 r. Umożliwi to dokończenie procesu likwidacji oraz rozwiązanie wszelkich toczących się sporów pomiędzy poszczególnymi spółkami z grupy. Łączni Administratorzy wciąż poszukują najbardziej stosownej, z perspektywy Spółki oraz jednostek z regionu EMEA, strategii wyjścia z Administracji (w tym metody dzięki której zostaną uregulowane roszczenia wierzycieli, środki zostaną rozdzielone wierzycielom oraz doprowadzą do końca sprawy Spółki). Łączni Administratorzy będą musieli przeprowadzić ustawowe obowiązki tj. sformalizowanie powołania do przedstawienia dowodów istnienia zobowiązania, uzyskanie zgody wierzycieli, sfinalizowanie rozdysponowania aktywów, zajęcie się procedurami sprzedaży i wewnątrz-grupowymi roszczeniami, uzgadnianie wszystkich roszczeń pozostałych wierzycieli i ustanowienie mechanizmu rozdzielenia środków. W każdym scenariuszu oprócz prawa Wielkiej Brytanii, proces dystrybucji będzie podlegał szeregowi innych implikacji wynikających z ograniczeń czasowych i kosztowych, wielkości rozważanego podmiotu, lokalnych walut i przepisów prawnych regulujących roszczenia oraz procesów używanych przez lokalne podmioty z Grupy Nortel w odniesieniu do wewnątrzgrupowych dywidend. Właściwy proces rozpatrywania roszczeń oraz dystrybucji środków pomiędzy wierzycieli nie został jeszcze ustanowiony. Jednakże, proces ten może zostać przeprowadzony w ramach Administracji (za zgodą Sądu) w ramach dobrowolnej umowy ze Spółką na zasadach określonych w angielskiej Ustawie o prawie upadłościowym z 1986 r. lub w ramach likwidacji Spółki, będących kontynuacją procesu. Właściwy proces zostanie ustalony w oparciu o to, co jest w najlepszym interesie Spółki oraz jej wierzycieli.

10 10 5. Pozostałe kwestie Komitet Komitet wierzycieli został utworzony 20 marca 2009 r. ( Komitet Wierzycieli ) podczas odbywającego się wtedy spotkania wierzycieli. Łączni Administratorzy będą w dalszym ciągu przedstawiać szczegółowe informacje członkom Komitetu Wierzycieli w miarę postępów Administracji i rozwoju sytuacji (w tym szczegółową analizę kosztów). Części wydzielone Paragraf 176A angielskiej Ustawy o prawie upadłościowym z 1986 r. nie ma zastosowania w przypadku niniejszej Administracji, ponieważ nie występują tu zastawy na aktywach spółki, a w konsekwencji nie istnieje część wydzielona pozostawiona dla niezabezpieczonych wierzycieli.

11 11 Łączni Administratorzy przekażą kolejny raport wierzycielom za sześć miesięcy lub w momencie zakończenia okresu Administracji, jeśli nastąpi on wcześniej. Z poważaniem, za Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) S J Harris Łączny administrator Załączniki: Informacje o Spółce Bilans wpływów i wydatków Łącznych Administratorów Podsumowanie rozliczeń godzinowych Łącznych Administratorów Zasady wynagrodzenia i kompensaty kosztów Łącznych Administratorów Formularz 2.24B Okresowy Raport z Administracji Dla spółek wymienionych poniżej, Instytut Księgowych Dyplomowanych (Institute of Chartered Accountants) w Anglii i w Walii upoważnia A R Blooma, S J Harrisa i C J W Hilla, aby sprawowali funkcję Specjalisty ds. Upadłości w rozumieniu sekcji 390(2) Insolvency Act z 1986 r., a Stowarzyszenie Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants) upoważnia A M Hudsona oraz D M Hughesa, aby sprawowali funkcje Specjalistów ds. Upadłości w rozumieniu sekcji 390(2) Insolvency Act z 1986 r. Kwestiami biznesowymi i własnościowymi Spółki zarządzają Łączni Administratorzy- A R Bloom, S J Harris, A M Hudson i C J W Hill- którzy działają jako przedstawiciele Spółki i nie ponoszą odpowiedzialności osobistej. Spółkami tymi są Nortel Networks UK Limited; Nortel Networks SA; Nortel GmbH; Nortel Networks France SAS.; Nortel Networks NV; Nortel Networks SpA.; Nortel Networks BV; Nortel Networks Polska Sp z o.o.; Nortel Networks Hispania, SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; Nortel Networks sro; Nortel Networks Engineering Service Kft; Nortel Networks Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Nortel Networks Oy; Nortel Networks Romania SRL; Nortel Networks AB; Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Sprawy biznesowe i własnościowe Nortel Networks (Ireland) Limited zarządzane są przez Łącznych Administratorów - A R Bloom i D M Hughes - którzy występują w roli agentów Nortel Networks (Ireland) Limited i nie ponoszą odpowiedzialności osobistej. Nortel Networks SA została umieszczona na Francuskiej liście upadłości sądowych (z fr. liquidation judicaire) w dniu 28 maja 2009 r. Spółka i jej majątek, który znajduje się na terytorium Francji jest obecnie pod kontrolą Likwidatora (z fr. la Liquidateur judicaire). Doradzamy, aby niniejszy raport był dystrybuowany zgodnie z naszymi ustaleniami, wydanymi jako Łączni Administratorzy Spółki. Raport jest udostępniony wyłącznie do celów informowania wierzycieli o pewnych aspektach obecnego procesu Administracyjnego. Niniejszy raport jest tylko tymczasowym ukazaniem ogólnej sytuacji Spółki i nie jest oceną obecnej ani przyszłej sytuacji dłużnej Spółki oraz może ulec zmianom. Raport nie powinien służyć jako wskazanie ostatecznej stopy zwrotu dla wierzycieli, szczególnie że, ani my ani Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób, które polegają na tym raporcie w celu działalności na instrumentach dłużnych Spółki. Łączni Administratorzy mogą gromadzić, wykorzystywać, przekazywać, przechowywać lub przetwarzać w jakikolwiek inny sposób (łącznie Przetwarzać ) informacje, które mogą być przypisane do konkretnych osób ( Dane Osobowe ). Mogą Przetwarzać Dane Osobowe w ramach różnych jurysdykcji zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami, uwzględniając (bez ograniczeń) Ustawę o ochronie danych osobowych z 1998 r.

12 Załącznik 1 Załącznik 1 Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) Informacje o spółce Numer rejestru: KRS Nazwa firmy: Nortel Networks Polska Sp. z o. o. w upadłości Zarejestrowana siedziba: Budynek WCF, ul. Emilii Plater 53, Warszawa , Polska. Poprzednia nazwa firmy Nortel Networks Polska Sp. z o.o. Dane dotyczące Administratorów i ich mianowania Administratorzy: Data mianowania: 14 stycznia 2009 r. A R Bloom, A M Hudson, S J Harris i C J W Hill z Ernst & Young LLP, 1 More London Place, Londyn, SE1 2AF. Mianowani przez: Sygnatura sprawy: Podział obowiązków Administratorów: Wysoki Sąd Anglii i Walii, Oddział Kancelarski, Wydział Spółek na wniosek dyrektorów Spółki. Wysoki Sąd, Oddział Kancelarski, Wydział Spółek - sprawa 554 z 2009 r. Każda z funkcji lub uprawnień wykonawczych Administratorów możne zostać wykonane/użyte przez dowolnego z nich z osobna lub łącznie jako podjęcie wspólnego działania. Oświadczenie dotyczące Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące Postępowania Upadłościowego z 2000 r. Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące Postępowania Upadłościowego z 2000 r. odnosi się do tej Administracji i jej postępowania są postanowieniami nadrzędnymi. Oznacza to, że Administracja jest przeprowadzana zgodnie z angielskim prawem upadłościowym i nie podlega prawu upadłościowemu żadnego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

13 Załącznik 1 Kapitał własny Klasa Liczba akcji zatwierdzonych Akcje wyemitowane i opłacone Liczba PLN Liczba PLN Zwykłe Udziałowcy Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 100% Zarząd (obecny i w ciągu ostatnich trzech lat) oraz sekretarz firmy (obecny) Imię i nazwisko Dyrektor lub sekretarz Data mianowania Data rezygnacji Posiadane udziały Simon Freemantle Dyrektor 14/01/ David Quane Dyrektor 30/09/ Schoenherr zewnętrzny doradca Sekretarz N/A - -

14 Schemat struktury organizacyjnej Nortel Group Załącznik 1

15 Załącznik 1 Spółki z regionu EMEA objęte brytyjskim postępowaniem administracyjnym: Jednostka prawna Nortel Networks UK Limited Nortel Networks S.A. Nortel Networks France S.A.S. Nortel Networks (Ireland) Limited Nortel GmbH Nortel Networks Oy Nortel Networks Romania SRL Nortel Networks AB Nortel Networks N.V. Nortel Networks S.p.A. Nortel Networks B.V. Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Nortel Networks Polska Sp. z o.o. Nortel Networks (Austria) GmbH Nortel Networks s.r.o. Nortel Networks Engineering Service Kft Nortel Networks Portugal S.A. Nortel Networks Hispania S.A. Nortel Networks Slovensko s.r.o. Państwo rejestracji Anglia Francja Francja Irlandia Niemcy Finlandia Rumunia Szwecja Belgia Włochy Holandia Holandia Polska Austria Czechy Węgry Portugalia Hiszpania Słowacja

16 Załącznik 2 Załącznik 2 Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) Wyciąg z bilansu wpływów i wydatków Łącznych Administratorów za okres od 14 stycznia 2009 r. do 13 stycznia 2015 r. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (w Administracji) Wpływy i wydatki Łącznych Administratorów za okres: 14 stycznia 2009 r. do 13 stycznia 2015 r. Waluta: USD Za okres od 14 stycznia 2009 r. do 13 lipca 2014 r. Za okres od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. Łącznie do 13 stycznia 2015 r. Bilans otwarcia 11,874,772 11,874,772 Wpływy Z działalności handlowej: - Sprzedaż po ustanowieniu administracji 31,742,187-31,742,187 - Pozostałe 89,293-89,293 - Sprzedaż aktywów Zwroty nadpłat Rozliczenie z jednostkami ze Stanów Zjednoczonych 65,870-65,870 Pozostałe: - Sprzedaż przed ustanowieniem administracji 6,618,339-6,618,339 - Odsetki bankowe 2,430, ,209 2,603,747 Wydatki 40,946, ,209 41,120,065 Wydatki na działalność handlową: - Rozliczenia międzygrupowe (16,009,941) - (16,009,941) - Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i podatki (4,202,211) (54,435) (4,256,646) - Inne podatki (3,546,307) 3,135 (3,543,172) - Podwykonawcy (1,713,754) - (1,713,754) - Pozostałe wydatki (1,050,480) (3,007) (1,053,487) - Koszty nieruchomości (722,844) (2,853) (725,698) - Zobowiązania handlowe (307,851) - (307,851) Pozostałe: - Fluktuacje kursów walutowych 1,499,714 (2,897,756) (1,398,042) - Wynagrodzenia i wydatki Łącznych Administratorów (3,437,101) 354,995 (3,082,107) - Opłaty prawne (1,488,416) (42,176) (1,530,592) - Pozostałe koszty usług specjalistycznych (399,577) - (399,577) - Opłaty bankowe i odsetki (19,250) (514) (19,764) (31,398,017) (2,642,612) (34,040,629) Bilans zamknięcia 21,423,611 18,954,208 Uzgodnienia: Rachunek bieżący 10,693 19,479 Rachunek depozytów Administratorów 21,412,918 18,934,737 21,423,611 18,954,216

17 Załącznik 2 Nortel Networks Polska Sp. z o.o. (w Administracji) Wyciąg z bilansu wpływów i wydatków Łącznych Administratorów za okres od 14 stycznia 2009 r. do 13 stycznia 2015 r. Nortel Networks Polska Sp. z.o.o. (w Administracji) Wpływy i wydatki Łącznych Administratorów za okres: 14 stycznia 2009 r. do 13 stycznia 2015 r. Waluta: PLN Za okres od 14 stycznia 2009 r. do 13 lipca 2014 r. Za okres od 14 lipca 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. Łącznie do 13 stycznia 2015 r. Bilans otwarcia 40,987,557 40,987,557 Receipts Z działalności handlowej - Sprzedaż po ustanowieniu administracji 96,922,395-96,922,395 - Pozostałe 283, ,469 - Sprzedaż aktywów 1,516-1,516 - Zwroty nadpłat Rozliczenie z jednostkami ze Stanów Zjednoczonych 210, ,988 Pozostałe: - Sprzedaż przed ustanowieniem administracji 21,157,410-21,157,410 - Odsetki bankowe 6,965, ,651 7,530,923 Wydatki 125,541, , ,107,085 Wydatki na działalność handlową: - Rozliczenia międzygrupowe (49,445,669) - (49,445,669) - Wynagrodzenia, świadczenia pracownicze i podatki (12,900,749) (177,770) (13,078,520) - Inne podatki (10,712,574) 10,238 (10,702,336) - Podwykonawcy (5,245,872) - (5,245,872) - Pozostałe wydatki (3,289,070) (9,820) (3,298,890) - Koszty nieruchomości (2,216,263) (9,318) (2,225,581) - Zobowiązania handlowe (946,859) - (946,859) Pozostałe: - Wynagrodzenia i wydatki Łącznych Administratorów (10,574,660) 1,159,313 (9,415,347) - Opłaty prawne (4,545,270) (137,735) (4,683,005) - Pozostałe koszty usług specjalistycznych (1,215,485) - (1,215,485) - Fluktuacje kursów walutowych (95,145) 26 (95,119) - Opłaty bankowe i odsetki (59,348) (1,679) (61,027) (101,246,964) 833,255 (100,413,709) Bilans zamknięcia 65,282,027 66,680,933 Uzgodnienia: Rachunek bieżący 32,584 68,528 Rachunek depozytów Administratorów 65,249,443 66,612,405 65,282,027 66,680,933

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Fragiolig Holdings Limited

Fragiolig Holdings Limited Udostępnianie, publikacja oraz rozpowszechnianie niniejszego dokumentu na lub z terytorium Australii, Kanady, Japonii lub Stanów Zjednoczonych jest zabronione. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) zostało sporządzone na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne BANCO SANTANDER, S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo