Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku 9,84 miliona złotych przychodów ze sprzeday, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2006, który zamknł si kwot 6,57 ml złotych o 149,9%. W strukturze przychodów nastpiło zwikszenie wysokomarowych przychodów z tytułu sprzeday własnych produktów i usług o 124,9% oraz zwikszenie przychodów ze sprzeday towarów i materiałów (towarów handlowych) o 202,3%. Koszty działalnoci operacyjnej zwikszyły si proporcjonalnie w stosunku do przychodów.

2 Łczny wynik zysk brutto wzrósł w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku z kwoty 825,9 tys. do kwoty 1 065,3 tys. złotych co oznacza wzrost o około 129 %. Porównanie ogólnej struktury przychodów, kosztów oraz osignitego zysku w latach 2006 i 2007 przedstawia tabela poniej Zmiana % Przychody razem, w tym ,65 % Produkty i usługi ,93 % Towary i materiały ,28 % Koszty działalnoci operacyjnej, ,75 % w tym Warto sprzeday towarów i ,68 % materiałów w cenach zakupu Pozostałe koszty ,62 % Zysk na działalnoci operacyjnej ,33 % Zysk brutto ,98 % Zysk netto ,37 % Podstawowy zakres działalnoci Spółki nie uległ zmianie i koncentruje si na produkcji, sprzeday i wdraaniu autorskiego oprogramowania. Spółka dostarcza zintegrowanych informatycznych rozwiza do zarzdzania przedsibiorstwem, w szczególnoci w nastpujcych segmentach małych i rednich firm: 1. Handel detaliczny (retail) - rozwizania w tej grupie klientów obejmuj wszystkie procesy wystpujce w tradycyjnym przedsibiorstwie handlowym. Od zamówienia towarów u dostawcy, poprzez gospodark magazynow na poziomie centrali, obsług logistyczn zaopatrzenia własnych sklepów, reklamacji, rejestracj sprzeday w punktach sprzeday, a po analiz danych w centrali. System zapewnia obsług takich funkcji przedsibiorstwa jak ksigowo i finanse, czy kadry i płace. Specjalizowane wersje to Optyk (dla salonów optycznych), Studio (dla salonów kosmetycznych) oraz Fashion (dla sklepów odzieowych). 2. Gastronomia i hotele (hospitality) - produkty z tej grupy s przeznaczone dla rynku hotelarsko-gastronomicznego. Pomagaj prowadzi restauracj lub ich sie, hotel, organizowa konferencje, a take działalno cateringow. Oferta obejmuje take kompletne systemy do obsługi obiektów typu SPA wraz z obsług działalnoci sportowej. 3. Małe i rednie przedsibiorstwa (ERP) dowolnej brany. W 2007 roku Spółka wzmacniała współprac ze swymi najwikszymi klientami, tj. Sfinks, Bestseller (marka Veromoda), Ikea, Próchnik, Hexeline, Jakon, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris, North Fish, Selene, Ruli Logistic, Soul, Batida, Phillips, Hollogis, Kent, Urzd Miasta Łodzi. Jednoczenie Spółka rozpoczła współprac z takimi klientami jak: Smiths, Ekomel,

3 Casino Silver, Ochnik, Long Range Systems, PGNiG. Od dnia akcje spółki s notowane na GPW. W listopadzie 2006 roku Spółka uzyskała certyfikat zgodnoci systemu zarzdzania jakoci z norm ISO 9000:2001 w zakresie tworzenia, sprzeday i wdroenia systemów wspomagajcych zarzdzanie przedsibiorstwem. rednie zatrudnienie w Spółce wyniosło w 2007 roku 81 osób. Rozkład zatrudnienia wg grup zawodowych ilustruje tabela poniej: Lp Grupa zawodowa Przecitne zatrudnienie w roku 2006 Przecitne zatrudnienie w roku 2007 Zmiana 1 Zarzd Dział techniczny Dział handlowy Orodek szkoleniowy Informatycy Dział wdroe Administracja Dział kontroli 8 jakoci Dział serwisu Sieci partnerskie SAP - ERP razem Przewidywany rozwój jednostki. Strategia rozwoju Spółki zmierzajca do umacniania pozycji stabilnego i uznanego producenta oprogramowania zakłada dynamiczny rozwój przedsibiorstwa na kilku płaszczyznach jego działania.

4 Spółka zamierza realizowa kolejne inwestycje w nowe produkty, koncentrujc si w szczególnoci w grupach POSitive Hospitality i POSitive Retail. Dotyczy to zarówno unowoczeniania obecnych produktów wystpujcych w ww. grupach (poszerzanie funkcjonalnoci, zastosowanie nowoczesnych rozwiza pojawiajcych si na rynku), jak równie rozwijania w sposób cigły prac nad nowymi produktami, tworzonymi zgodnie z rosncymi potrzebami rynku oraz obowizujcymi trendami rozwoju. Celem działa jest denie do zaspokajania potrzeb coraz bardziej wymagajcego klienta poprzez rozszerzanie listy produktów i ich funkcjonalnoci. Spółka zakłada rozwój wertykalny oraz wzrost sprzeday produktów poprzez budow sieci sprzeday partnerskiej. Docelowy model zakłada sprzeda głównie poprzez sie partnerów, zapewniajc im niezbdne wsparcie. Spółka dopuszcza bezporedni obsług sprzeday wyłcznie dla duych klientów. Nowoczesno i wysoka jako produktów implikuj poszukiwanie nowych rynków zbytu, głównie do krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo do podejmowania działa proeksportowych skłaniaj stosunkowo niskie koszty produkcji i usług, które s gwarantem atrakcyjnej ceny produktów i usług na rynkach UE. Kolejnym elementem, potwierdzajcym celowo podejmowanych działa jest fakt otwarcia rynku europejskiego na tego typu rozwizania. Z posiadanych informacji wynika, i obecnie wykorzystywane rozwizania w sektorze Hospitality s w duej czci wymagaj modernizacji. Upatrujc luk w tym obszarze, Spółka podejmuje działania wejcia i pozyskania partnerów na tym rynku. Atrakcyjnym z punktu widzenia spółki jest te rynek amerykaski i rynek chiski. Zainwestowane zostały pierwsze rodki na realizacj tych planów. Spółka przez lata redukowała udział sprztu komputerowego w sprzeday, jednak biorc pod uwag wzrost popytu w tym obszarze rynku zmieniła powyszy kierunek działa. Przyczyn s rosnce potrzeby klientów, którzy oczekuj kompleksowej obsługi, zarówno na poziomie oprogramowania jak i sprztu komputerowego oraz innego wyposaenia punktów sprzeday. Kolejnym powodem takich decyzji jest koniunktura na specjalistyczny sprzt kompleksowe wyposaenie restauracji i sklepów łcznie z dodatkowymi elementami i sprztem (terminale, drukarki, skanery, kasy, urzdzenia audiowizualne). W celu realizacji wyszych zysków Spółka nawizała bezporedni współprac z producentami takiego sprztu. W dniu 24 wrzenia 2007 r. została zawarta ostateczna umowa dotyczca zakupu nieruchomoci połoonej przy ul. Przybyszewskiego 176/178 w Łodzi. Przedmiotem zakupu była nieruchomo zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem biurowym, który stanie si siedzib spółki. Przeniesienie do własnej siedziby pozwoli na polepszenie warunków pracy pracowników, lepsze warunki do prezentacji produktów czy te spotka z kontrahentami. Struktura sprzeday, rynki zbytu. W ofercie produktowej Spółki mona wyróni nastpujce linie produktowe:

5 Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz - POSitive Hospitality - systemy sprzeday i obsługi klientów dla brany gastronomiczno hotelarskiej i sportowej, - POSitive Retail - systemy sprzeday i obsługi klientów dla brany sprzeday detalicznej, - Bastion ERP system do zarzdzania przedsibiorstwem klasy ERP, - Intakt CRM/Workflow system zarzdzania procesami. Spółka zajmuje si take produkcj oprogramowania dedykowanego i tworzonego na specjalne zamówienie klientów, w oparciu o analiz potrzeb i moliwoci technologicznych jak i finansowych odbiorcy. Realizacja produktów tworzonych pod zamówienie przebiega moe w obrbie trzech płaszczyzn: - Modyfikacje w istniejce, produkowane przez Spółk oprogramowanie. - Dostosowanie oprogramowania innych producentów. - Produkcja całkowicie nowego, dedykowanego oprogramowania tworzonego w oparciu o dogłbn analiz procesów, dla których ma zosta wykonany system informatyczny. Poza produkcj oprogramowania Spółka wykonuje usługi zwizane z: - Wdraaniem, sprzeda oraz serwisowaniem własnego oprogramowania; - Doradztwem w zakresie przepływu informacji i optymalizacji procesów biznesowych w fazie przygotowania analizy przedwdroeniowej w przedsibiorstwie; - Obsług techniczn w zakresie infrastruktury sieciowej. W 2007 roku wikszo przychodów Spółki zwizana była ze sprzeda s na rynku krajowym, ale zostały dokonane pierwsze instalacje na rynku wgierskim i czeskim. Zwiksza si liczba projektów o charakterze ogólnopolskim. Podejmowane s działania intensyfikujce aktywno w obszarze pozyskiwania klientów posiadajcych rozwinite sieci sprzeday i/lub zakładajcych znaczcy ich rozwój. Sprzeda Spółki ma charakter rozproszony. Na koniec 2007 r. odbiorcami było około 600 firm. W strukturze sprzeday, w odniesieniu do wartoci obrotów, nie wystpuje aden istotny odbiorca usług i rozwiza Spółki. Zdywersyfikowany portfel klientów pozwala LSI Software SA zachowa niezaleno od pojedynczych nabywców. Wród klientów Spółki najwiksz grup odbiorców stanowi przedsibiorstwa z rynku MSP (małe i rednie przedsibiorstwa), o ugruntowanej pozycji. Udział procentowy przychodów ze sprzeday oprogramowania w podziale na sektory gospodarki, sporód których wywodz si klienci Spółki przedstawia tabela poniej. Sektor [w %] Handel 36,28% 33,25%

6 Sektor [w %] Gastronomia, Hotele 50,55% 48,06% Pozostałe 13,17% 18,69% Razem 100,00% 100,00% Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz Czynniki ryzyka. Do czynników ryzyka, które s specyficzne dla Spółki naley zaliczy: 1. Czynniki zwizane z działalnoci Spółki a. Ryzyko wprowadzania nowych produktów Spółki oraz rozwoju istniejcych Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, sposobów przesyłania i przetwarzania danych wymusza konieczno nadania nad nowymi technologiami. Firmy brany informatycznej zmuszone s do cigłego unowoczeniania oferowanych produktów i usług, oraz opracowywania nowych rozwiza technologicznych. Istnieje ryzyko zwizane z niemonoci nadenia nad rozwojem rynku w tym zakresie, jak równie nie ma pewnoci czy wprowadzony nowy produkt, nad którym pracuje lub bdzie pracował Spółka zostanie pozytywnie przyjty przez potencjalnych odbiorców. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka nieustannie analizuje tendencje kształtujce si na rynku usług informatycznych, skutecznie reaguje na potrzeby rynku w dziedzinie nowych rozwiza, efektywnie dostosowuje do oczekiwa klientów katalog oferowanych produktów oraz sposoby ich wykorzystania. Spółka systematycznie nawizuje i podtrzymuje relacje handlowe z przewodnimi dostawcami i odbiorcami Spółki. Dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego własnych produktów i usług z tym zwizanych b. Ryzyko zwizane ze zmianami tempa wzrostu rynku oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem W ostatnim czasie w Polsce rynek oprogramowania wspomagajcego system zarzdzania przedsibiorstwami, w porównaniu do poziomu wzrostu produktu krajowego brutto, utrzymuje tendencj wzrostow. W odniesieniu do publikacji i analiz branowych, przedstawiajcych prognozy rozwoju dla tego obszaru usług, naley zakłada dalsz jego intensyfikacj. Jednak w ocenie powyszych przewidywa nie wolno pomin wystpienia ewentualnych waha koniunktury gospodarczej, które w konsekwencji mog mie istotne znaczenie do podejmowania przez potencjalnych klientów Spółki decyzji inwestycyjnych w zakresie korzystania z rozwiza informatycznych oferowanych przez LSI Software SA. W celu ograniczenia powyszego ryzyka, Spółka rozwija działalno operacyjn dywersyfikujc obszar własnych odbiorców. Swoj ofert produktów kieruje do przedsibiorstw funkcjonujcych w rónych sektorach gospodarki. Rozmieszczenie oferty poród kilka obszarów rynkowych skutecznie niweluje uzalenienie od odbiorców zmniejszajc tym samym

7 powysze ryzyko. c. Ryzyko zwizane ze zmian kryteriów w zakresie dostarczanych technologii przez partnerów technologicznych, Rozwój działalnoci Spółki w duej mierzy zaley od dostpu do najnowoczeniejszych rozwiza w technologii informatycznej. Aktualnie, głównymi partnerami w tym zakresie s dwaj liderzy w swoich sektorach. Microsoft - najwikszy producent oprogramowania na wiecie w ramach umowy partnerskiej współpracuje ze Spółk w dziedzinie implementacji rodowiska systemowego i baz danych. Drugim partnerem jest europejski lider wród dostawców rozwiza informatycznych dla handlu detalicznego i sektora usług - Wincor Nixdorf, z którym uzgodnienia w przedmiocie współpracy dotycz instalacji stanowisk sprzeday w sklepach oraz serwisu sprztu. Nie mona wykluczy, i w przyszłoci moe ulec zmianie status partnerstwa, szczególnie w zakresie ewentualnego zwikszenia kosztów dostpu do technologii, co z kolei mogłoby wpłyn na konieczno zmiany polityki cenowej wobec klientów Spółki, a tym samym na czciowe obnienie konkurencyjnoci na rynku usług IT. d. Ryzyko utraty kluczowych pracowników, Działalno Spółki oraz jego perspektywy rozwoju zale w duej mierze od wiedzy i dowiadczenia wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to właciwo charakterystyczna dla przedsibiorstw brany informatycznej. Dynamiczny rozwój firm sektora IT na terenie Polski i UE moe przyczyni si do wzrostu popytu na wysoko kwalifikowana i dowiadczon kadr. Główn metod na pozyskiwanie pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy. Istnieje ryzyko, e odejcie kluczowych pracowników mogłoby spowodowa opónienie w realizacji prowadzonych prac przez Spółk. Ewentualny wzrost kosztów zatrudnienia pracowników, moe mie negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz moliwoci rozwoju Spółki. Chcc przeciwdziała takiemu zagroeniu Spółka rozwija proces restrukturyzacji firmy zapocztkowany w 2001 roku w tym midzy innymi w obszarze organizacji i efektywnoci pracy osób zatrudnionych lub współpracujcych ze Spółk. Tworzone s optymalne systemy motywacyjne budujce pozytywne relacje pracowników ze Spółk, gwarantujce ograniczon fluktuacj kadr tym samym pozwalajce utrzyma stabilne zaplecze wykwalifikowanych i posiadajcych rozległe dowiadczenie w brany informatycznej pracowników. e. Ryzyko zwizane z sezonowoci sprzeday, Sprzeda Spółki, podobnie jak wikszo podmiotów z brany informatycznej charakteryzuje si du sezonowoci sprzeday, która uwarunkowana jest przede wszystkim wzrostem popytu na produkty i usługi informatyczne Spółki

8 w czwartym kwartale roku. W zwizku z powyszym wynik finansowy tego okresu ma znaczcy wpływ na wynik kocowy całego roku. Spółka dc do ograniczenia efektu sezonowoci, w okresach zmniejszonej aktywnoci, rozszerza działania marketingowe zwizane z promocj marek swoich produktów, podejmuje kroki intensyfikujce prace nad nowymi technologiami oraz optymalizujce jako rozwiza ju wytworzonych. Ponadto na ograniczenie wystpujcego zjawiska sezonowoci moe pozytywnie wpłyn dalsze pozyskiwanie nowych rynków zbytu, jak równie obserwowane w ostatnim czasie tendencje rynkowe, wskazujce na zmniejszanie si skali sezonowoci w całej brany IT. 2. Czynniki zwizane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalno a. Ryzyko zwizane z niestabilnoci systemu prawnego W Polsce nastpuj czste zmiany przepisów prawa oraz jego interpretacji. Wiele z obowizujcych przepisów, w szczególnoci podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Ewentualne zmiany przepisów prawa mog zmierza w kierunku powodujcym wystpienie negatywnych skutków dla działalnoci oraz otoczenia, w jakim Spółka funkcjonuje. Wejcie w ycie nowych, istotnych dla obrotu gospodarczego regulacji, moe wiza si z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sdów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp., co w konsekwencji moe przełoy si w sposób bezporedni lub poredni na pogorszenie warunków działania Spółki. b. Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn Polski Działalno Spółki oraz tempo rozwoju jego oferty produktowej s cile skorelowane z ogóln sytuacj gospodarcz kraju. Na wynik finansowy Spółki niewtpliwie maj wpływ takie czynniki jak wielko PKB, poziom inwestycji w przedsibiorstwach, poziom inflacji, poziom kursów obcych wzgldem złotego. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsibiorstwach, w szczególnoci w dziedzinie nowoczesnych technologii, wzrost inflacji mog mie negatywny wpływ na działalno operacyjn oraz sytuacj finansow Spółki, jak równie na osigane przez ni wyniki finansowe. Spółka, chcc w jak najwikszym stopniu niwelowa potencjalne negatywne skutki wyej wymienionych uwarunkowa prowadzi dywersyfikacj obszarów swojej działalnoci. c. Ryzyko konkurencji Znaczcy wpływ na działalno Spółki ma nasilajca si konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsibiorstw informatycznych. Szczególne zagroenie ma konsolidacja firm informatycznych na rynku oraz rosnca liczba instytucji korzystajcych z

9 własnych specjalistów w dziedzinie rozwiza informatycznych, które mog równie wpływa na konkurencyjno Spółki wzgldem innych podmiotów, co w konsekwencji moe rzutowa na jej działalno i osigane wyniki finansowe. Nie mona wykluczy wic, e rosnca i zaostrzajca si walka konkurencyjna nie bdzie miała wpływu na poziom rentownoci prowadzonej przez Spółk działalnoci. d. Ryzyko konsolidacji brany Procesy konsolidacyjne w brany IT prowadz do umocnienia si na rynku najwikszych podmiotów co ułatwia im dostp do nowych grup odbiorców. Najsilniejsze firmy d do przejcia firm słabszych obsługujcych niszowe segmenty rynku informatycznego. Spółka w okrelonych segmentach rynku, równie planuje akwizycj firm, dc do umocnienia swojej pozycji na rynku. Waniejsze osignicia w dziedzinie bada i rozwoju. W 2007 roku spółka poniosła nakłady na rozwój własnych produktów w łcznej wysokoci tys. zł. Powysze nakłady finansowane były z własnych rodków. Prace toczyły si głównie w zakresie rozwoju funkcjonalnoci oprogramowania dla brany hospitality, retail oraz autorskiego oprogramowania klasy ERP. Znaczce umowy dla działalnoci. Do najwaniejszych umów zawartych przez w 2007 roku nale: Sfinks S.A. umowa zakupu licencji nowej wersji oprogramowania wraz z usługami wdroeniowymi do sieci restauracji zarzdzanych przez Sfinks Polska ( w szczególnoci SPHINX i Chłopskie Jadło z zapisami dotyczcymi moliwoci współpracy na rynkach zagranicznych), umowa sprzeday sprztu komputerowego wraz z usługami przygotowania go do uruchomienia systemu Positive w restauracjach sieci oraz umowa wiadczenia usługi asysty technicznej dla całej sieci restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło. Smiths S.A. umowa zakupu licencji oprogramowania, instalacji i wdroenia dla sieci sklepów oraz centrali Positive retail i Bastion ERP Casino Silver Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie umowa na dostaw systemu do zarzdzania w oparciu o rozwizania dla sieci kasyn na terenie kraju. Zawarta umowa dotyczy zarówno zakupu licencji POSitive jak równie usług wdroeniowych oraz serwisu. W ramach umowy ma dostarczy specjalistyczny sprzt komputerowy. Ochnik Sp. z o.o. z siedzib w Garwolinie umowa na dostaw systemu do zarzdzania produkcji dla sieci sklepów na terenie kraju. Zawarta umowa dotyczy zarówno zakupu licencji POSitive i Bastion jak równie usług wdroeniowych oraz serwisu.

10 Long Range Systems umowa z amerykaska firma z siedzib w Plano w Teksasie a Umowa dotyczy wykonania specjalistycznego oprogramowania dla urzdze przywoławczych wykorzystywanych w gastronomii i hotelarstwie. Projekt ju si rozpoczł, a zakoczenie pierwszej fazy ma nastpi pod koniec drugiego kwartału 2008 roku. Wczeniejsze umowy dotyczyły dystrybucji urzdze przywoławczych dla rynku hospitality. Umowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzib w Warszawie na modernizacj systemu hotelowego w hotelu Bukowy Dworek. Zarzdowi Spółki nie s znane umowy zawarte pomidzy akcjonariuszami spółki. Spółka nie zawierała take istotnych umów ubezpieczenia. Inwestycje krajowe i zagraniczne. Najwaniejsze inwestycje w 2007 roku: Umowa z lutego 2007 kupna 100% udziałów wiodcego producenta oprogramowania brany hospitality, spółki Softech Sp. z. o.o. w łcznej kwocie 5 mln PLN, płatne w dwóch ratach (I rata w kwocie 2,5 mln PLN zapłacone gotówk w dniu , II rata płatna do gotówk i akcjami spółki). W maju 2007 r. powstała Spółka Horeca Online Sp. z o.o. której udziałowcami s oraz Softech Sp. z o.o. Udziały w kapitale zakładowym zostały objte w sposób nastpujcy: 70% udziałów dla a 30% Softech Sp. z o.o. Celem działania Spółki jest stworzenie platformy internetowej dla restauracji, sieci restauracji, hoteli i innych lokali gastronomicznych oraz klientów tych jednostek (osoby fizyczne, zorganizowane grupy, firmy), umoliwiajcej m.in. rezerwacje stolików, rezerwacje sal bankietowych, realizacj usług cateringowych, zamawianie potraw. Horeca planuje ponadto zajmowa si m.in. wiadczeniem usług doradczych, rachunkowych, badaniami marketingowymi (elektroniczne ankiety, mystery shopper), outsourcingiem call-center dla redniej wielkoci sieci gastronomiczo - hotelarskich, a take prowadzeniem programów lojalnociowych. Nowoci na rynku polskim bdzie tworzona giełda towarowa B2B pomidzy restauracjami i dostawcami produktów, a take moliwo rozliczania wydatków ponoszonych w restauracjach i hotelach za pomoc specjalnych kart firmowych płatnicznych. Wszystkie powysze usługi bd wiadczone w pierwszej kolejnoci klientom uytkownikom oprogramowania oraz Softech Sp. z o.o. bez koniecznoci zakupu dodatkowych modułów. We wrzeniu 2007 r. została zawarta ostateczna umowa dotyczca zakupu nieruchomoci połoonej przy ul. Przybyszewskiego 176/178 w Łodzi. Przedmiotem zakupu jest nieruchomo zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem biurowym, który bdzie now siedzib spółki. Szczegóły transakcji zostały zawarte w raporcie biecym nr 20/2007 z dnia 29 marca 2007r. Wydanie przedmiotowej nieruchomoci nastpiło w dniu 26 wrzenia. Nieruchomo zostaje nabyta ze

11 rodków własnych oraz kredytu bankowego udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie. Spółka przeniosła si do nowej siedziby w styczniu Transakcje z jednostkami powizanymi. W 2007 roku nie zostały zawarte przez Emitenta transakcje z podmiotami powizanymi, których łczna warto przekraczałaby 10% kapitału. Zacignite kredyty i poyczki. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. nastpujce umowy kredytowe: We wrzeniu 2007 kredytodawca udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokoci 4,5 mln (cztery miliony piset tysicy zł). Przeznaczeniem kredytu był zakup oraz remont nieruchomoci przy ul. Przybyszewskiego 176/178 (raport biecy nr 20/2007). Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Dzie ostatecznej spłaty kredytu to 31 sierpnia 2017r. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR + mara kredytodawcy. Na dzie 31 grudnia 2007 roku pozostała do zapłaty kwota ,00. Udzielone poyczki, porczenia i gwarancje. Spółka porczyła za spółk zalen Softech Sp. z o.o. wykonania zobowizania kredytowego na rzecz Nordea Bank Polska. Umowa dotyczy udzielenia kredytu krótkoterminowego nr FKR-PLN-OINT w rachunku biecym w kwocie ,00 do roku. Emisje papierów wartociowych. W dniu 27 grudnia 2006 do Sdu Rejonowego w Łodzi ródmiecie, XX Wydział KRS został złoony wniosek o podwyszenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii I. Wniosek ten został zarejestrowany przez Sd w dniu Dokonało si to w efekcie publicznej oferty sprzeday jednego miliona akcji na okaziciela nowej emisji serii I w grudniu 2006 roku. Ze sprzeday została pozyskana kwota 11 mln PLN. rodki pozyskane ze sprzeday akcji Serii I wpłynły do Spółki w dniu Dodatkowo akcji zwykłych na okaziciela było objtych przedmiotem sprzeday, w tym: akcji serii D; akcji serii F; akcji serii G.

12 Rónice pomidzy wynikami finansowymi osignitymi w 2007 roku a wczeniej publikowanymi prognozami. W dniu 29 lutego 2008 Zarzd Spółki LSI Software podał do publicznej wiadomoci raport za IV kwartał 2007 roku. Zarzd prognozował uzyskanie wyniku finansowego (zysku) brutto w wysokoci tys. PLN oraz zysku netto w wysokoci 843 tys. PLN. W trakcie badania sprawozdania rocznego za 2007 rok nastpiła zmiana zwikszenie wyniku finansowego brutto do kwoty tys. PLN oraz zmniejszenie wyniku finansowego netto do kwoty 839 tys. PLN. W zwizku z tym nastpiła korekta sprawozdania za IV kwartał Ocena dotyczca zarzdzania zasobami finansowymi. W 2007 roku Spółka spłaciła kredyt bankowy wzity w celu finansowania biecej działalnoci oraz finansowania prac rozwojowych nowych produktów (umowy kredytowe z Raiffeisen Bank Polska S.A). Wskaniki płynnoci: Wskanik płynnoci biecej Wskanik płynnoci szybkiej aktywa obrotowe / zobowizania krótkoterminowe (aktywa obrotowe zapasy)/ zobowizania krótkoterminowe ,9171 0,7366 1,6956 0,7104 Wskaniki zadłuenia: Wskanik ogólnego zadłuenia Wskanik zadłuenia kapitału własnego Wskanik zadłuenia długoterminowego Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe / aktywa ogółem Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe / kapitały własne Zobowizania długoterminowe / kapitały własne ,3894 0,3883 0,6418 0,6521 0,2877 0,0726 Struktura zobowiza: Zobowizania krótkoterminowe, w tym

13 Kredyty , ,95 Zobowizania długoterminowe, w tym Kredyty Wskaniki rentownoci: Wskanik zyskownoci operacyjnej Wskanik zyskownoci netto Stopa zwrotu z aktywów (ROA) Stopa zwrotu z kapitału (ROE) Wynik operacyjny / przychody 0,1139 0,1494 ze sprzeday Wynik netto / przychody ze 0,0853 0,0959 sprzeday Wynik netto / aktywa 0,0323 0,0852 Wynik netto / kapitały własny 0,0532 0,1430 Wskaniki płynnoci poprawiły si wskutek wyemitowania akcji serii I i pozyskania kapitału z giełdy, wskaniki zadłuenia pozostaj na zblionym poziomie co w 2006 roku z wyjtkiem zadłuenia długoterminowego (udzielenie kredytu inwestycyjnego przez bank), natomiast nieznacznie pogorszyły si wskaniki rentownoci na skutek poczynionych duych inwestycji (zakup udziałów spółki zalenej, zakup i remont nieruchomoci). Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych. Planowane na 2008 rok wydatki inwestycyjne bd finansowane ze rodków własnych oraz ewentualnej nowej emisji akcji Spółki. Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik działalnoci za rok obrotowy. W ocenie Zarzdu Spółki w 2007 roku nie wystpiły nietypowe zdarzenia majce istotny wpływ na wynik działalnoci za rok obrotowy. Przewidywania dotyczce czynników majcych wpływ na przyszłe wyniki finansowe. przewiduje, e rok 2008 bdzie okresem dalszego szybkiego rozwoju spółki. Spółka bdzie koncentrowa si na sprzeday własnego oprogramowania i usług zwizanych ze sprzeda oprogramowania (wdroenia, serwis) na rynku hospitality (gastronomia, hotele, orodki sportowe, SPA) i retail (sklepy detaliczne, sieci) oraz w mniejszym zakresie oprogramowania klasy ERP. W 2007 roku spółka

14 po zakupie spółki Softech Sp. z o.o. stała si wiodcym na rynku polskim dostawc rozwiza hospitality. Oprócz rynku polskiego ruszyła take pierwsza sprzeda na rynki unijne. Planowane i realizowane s projekty zwizane z rynkiem chiskim oraz rynkiem amerykaskim. Jednoczenie naley wzi pod uwag nierównomierny, kwartalny rozkład przychodów w sektorze IT w całym roku, który zwizany jest z sezonowoci zamówie ze strony klientów. Zarzdzanie Spółk. W 2007 roku nie nastpiły zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania LSI Software S.A. Zarzd i rada nadzorcza na dzie Zarzd Spółki: Grzegorz Siewiera Prezes Zarzdu Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarzdu W dniu 23 marca 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z funkcji członka zarzdu Pana Pawła Podgórnego. Rada Nadzorcza: Piotr Wilkowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej Krzysztof Kalinowski Członek Rady Nadzorczej Anna Pyrek Członek Rady Nadzorczej Paweł Podgórny Członek rady Nadzorczej Andrzej Ziółkowski Członek rady Nadzorczej W dniu 23 marca 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Edwarda Sieraskiego i Pana Kazimierza Wieczorka. Jednoczenie Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Podgórnego oraz Pana Andrzeja Ziółkowskiego. Umowy zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi. Nie s zawarte umowy pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia. Warto wynagrodze dla osób zarzdzajcych. Warto wynagrodze wypłaconych osobom zarzdzajcym i nadzorujcym w 2007 roku przedstawia tabela poniej.

15 Osoba (Zarzd LSI) Kwota wynagrodze Grzegorz Siewiera 24 Paweł Tarnowski 24 Osoba (Rada Nadzorcza LSI) Kwota wynagrodze wypłaconych i nalenych Piotr Wilkowski 3 Krzysztof Kalinowski 2 Anna Pyrek 1 Paweł Podgórny 2 Andrzej Ziółkowski 2 W dniu 12 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjło uchwał nr 18/2006 wprowadzajc program motywacyjny dla członków Zarzdu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki, które w istotny sposób przyczyniły si do jej rozwoju. Program realizowany jest przez przyznanie uprawnionym do uczestnictwa warrantów emisyjnych uprawniajcych do objcia akcji Spółki w iloci sztuk w okresie od roku 2006 do 2009 w trzech seriach (seria 2007, 2008 i 2009). W drugim roku programu Zarzdowi Spółki przysługuje objcie akcji serii H pod warunkiem osignicia za rok obrotowy 2006 wskanika EPS w wysokoci 0,30 dla sprawozdania skonsolidowanego. Za rok 2006 warunek został spełniony, ale w 2007 roku decyzj Rady Nadzorczej warranty nie były przyznawane. Za rok 2007 wskanik EPS powinien osign 0,45 i warunek ten równie został spełniony. Akcje w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych. Członkowie Zarzdu / Rady Nadzorczej Liczba posiadanych akcji Warto nominalna akcji w PLN Grzegorz Siewiera Paweł Tarnowski Paweł Podgórny Akcjonariusze posiadajcy, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

16 Osoba Ilo akcji Ilo głosów % głosów na WZ Grzegorz Siewiera ,69% Informacje o znanych umowach, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 15 lutego 2007 Spółka zawarła umow kupna 100% udziałów producenta oprogramowania brany hospitality, spółki Softech Sp. z. o.o. w łcznej kwocie 5 mln PLN. Zgodnie z treci umowy, druga rata w kwocie 2,5 mln PLN była płatna do gotówk i akcjami spółki (rozliczane po cenie giełdowej). Wybór formy płatnoci uzaleniony był od decyzji władz spółki. Do chwili obecnej wypłacono gotówk ,16 oraz uchwalono now emisj akcji serii J o wartoci emisyjnej ,84 skierowan do udziałowców firmy Softech (dokumenty złoone w Sdzie). W dniu 12 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjło uchwał nr 18/2006 wprowadzajc program motywacyjny dla członków Zarzdu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki, które w istotny sposób przyczyniły si do jej rozwoju. Podstawowe zasady programu motywacyjnego, to midzy innymi: Program realizowany jest przez przyznanie uprawnionym do uczestnictwa warrantów emisyjnych serii A uprawniajcych do objcia akcji Spółki w iloci sztuk w okresie od roku 2006 do 2009 w trzech seriach (seria 2007, 2008 i 2009), Prawo do objcia akcji bdzie przysługiwa uprawnionym, jeeli Grupa osignie wskanik EPS w wysokoci: o 0,30 zł za 2006 rok o 0,45 zł za 2007 rok o 0,60 zł za 2008 rok W celu realizacji programu Spółka dokonała warunkowego podwyszenia kapitału zakładowego z wyłczeniem prawa poboru w drodze emisji serii H. Cena, po której akcje serii H bd obejmowane przez uprawnionych jest równa wartoci nominalnej i wynosi 1 zł Warranty subskrypcyjne s oferowane przez Rad Nadzorcz. Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin programu okrelajcy zasady i warunki programu. Informacja o posiadaczach papierów wartociowych dajcych specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Nie wystpuj papiery wartociowe dajce specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo