Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku 9,84 miliona złotych przychodów ze sprzeday, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2006, który zamknł si kwot 6,57 ml złotych o 149,9%. W strukturze przychodów nastpiło zwikszenie wysokomarowych przychodów z tytułu sprzeday własnych produktów i usług o 124,9% oraz zwikszenie przychodów ze sprzeday towarów i materiałów (towarów handlowych) o 202,3%. Koszty działalnoci operacyjnej zwikszyły si proporcjonalnie w stosunku do przychodów.

2 Łczny wynik zysk brutto wzrósł w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku z kwoty 825,9 tys. do kwoty 1 065,3 tys. złotych co oznacza wzrost o około 129 %. Porównanie ogólnej struktury przychodów, kosztów oraz osignitego zysku w latach 2006 i 2007 przedstawia tabela poniej Zmiana % Przychody razem, w tym ,65 % Produkty i usługi ,93 % Towary i materiały ,28 % Koszty działalnoci operacyjnej, ,75 % w tym Warto sprzeday towarów i ,68 % materiałów w cenach zakupu Pozostałe koszty ,62 % Zysk na działalnoci operacyjnej ,33 % Zysk brutto ,98 % Zysk netto ,37 % Podstawowy zakres działalnoci Spółki nie uległ zmianie i koncentruje si na produkcji, sprzeday i wdraaniu autorskiego oprogramowania. Spółka dostarcza zintegrowanych informatycznych rozwiza do zarzdzania przedsibiorstwem, w szczególnoci w nastpujcych segmentach małych i rednich firm: 1. Handel detaliczny (retail) - rozwizania w tej grupie klientów obejmuj wszystkie procesy wystpujce w tradycyjnym przedsibiorstwie handlowym. Od zamówienia towarów u dostawcy, poprzez gospodark magazynow na poziomie centrali, obsług logistyczn zaopatrzenia własnych sklepów, reklamacji, rejestracj sprzeday w punktach sprzeday, a po analiz danych w centrali. System zapewnia obsług takich funkcji przedsibiorstwa jak ksigowo i finanse, czy kadry i płace. Specjalizowane wersje to Optyk (dla salonów optycznych), Studio (dla salonów kosmetycznych) oraz Fashion (dla sklepów odzieowych). 2. Gastronomia i hotele (hospitality) - produkty z tej grupy s przeznaczone dla rynku hotelarsko-gastronomicznego. Pomagaj prowadzi restauracj lub ich sie, hotel, organizowa konferencje, a take działalno cateringow. Oferta obejmuje take kompletne systemy do obsługi obiektów typu SPA wraz z obsług działalnoci sportowej. 3. Małe i rednie przedsibiorstwa (ERP) dowolnej brany. W 2007 roku Spółka wzmacniała współprac ze swymi najwikszymi klientami, tj. Sfinks, Bestseller (marka Veromoda), Ikea, Próchnik, Hexeline, Jakon, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris, North Fish, Selene, Ruli Logistic, Soul, Batida, Phillips, Hollogis, Kent, Urzd Miasta Łodzi. Jednoczenie Spółka rozpoczła współprac z takimi klientami jak: Smiths, Ekomel,

3 Casino Silver, Ochnik, Long Range Systems, PGNiG. Od dnia akcje spółki s notowane na GPW. W listopadzie 2006 roku Spółka uzyskała certyfikat zgodnoci systemu zarzdzania jakoci z norm ISO 9000:2001 w zakresie tworzenia, sprzeday i wdroenia systemów wspomagajcych zarzdzanie przedsibiorstwem. rednie zatrudnienie w Spółce wyniosło w 2007 roku 81 osób. Rozkład zatrudnienia wg grup zawodowych ilustruje tabela poniej: Lp Grupa zawodowa Przecitne zatrudnienie w roku 2006 Przecitne zatrudnienie w roku 2007 Zmiana 1 Zarzd Dział techniczny Dział handlowy Orodek szkoleniowy Informatycy Dział wdroe Administracja Dział kontroli 8 jakoci Dział serwisu Sieci partnerskie SAP - ERP razem Przewidywany rozwój jednostki. Strategia rozwoju Spółki zmierzajca do umacniania pozycji stabilnego i uznanego producenta oprogramowania zakłada dynamiczny rozwój przedsibiorstwa na kilku płaszczyznach jego działania.

4 Spółka zamierza realizowa kolejne inwestycje w nowe produkty, koncentrujc si w szczególnoci w grupach POSitive Hospitality i POSitive Retail. Dotyczy to zarówno unowoczeniania obecnych produktów wystpujcych w ww. grupach (poszerzanie funkcjonalnoci, zastosowanie nowoczesnych rozwiza pojawiajcych si na rynku), jak równie rozwijania w sposób cigły prac nad nowymi produktami, tworzonymi zgodnie z rosncymi potrzebami rynku oraz obowizujcymi trendami rozwoju. Celem działa jest denie do zaspokajania potrzeb coraz bardziej wymagajcego klienta poprzez rozszerzanie listy produktów i ich funkcjonalnoci. Spółka zakłada rozwój wertykalny oraz wzrost sprzeday produktów poprzez budow sieci sprzeday partnerskiej. Docelowy model zakłada sprzeda głównie poprzez sie partnerów, zapewniajc im niezbdne wsparcie. Spółka dopuszcza bezporedni obsług sprzeday wyłcznie dla duych klientów. Nowoczesno i wysoka jako produktów implikuj poszukiwanie nowych rynków zbytu, głównie do krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo do podejmowania działa proeksportowych skłaniaj stosunkowo niskie koszty produkcji i usług, które s gwarantem atrakcyjnej ceny produktów i usług na rynkach UE. Kolejnym elementem, potwierdzajcym celowo podejmowanych działa jest fakt otwarcia rynku europejskiego na tego typu rozwizania. Z posiadanych informacji wynika, i obecnie wykorzystywane rozwizania w sektorze Hospitality s w duej czci wymagaj modernizacji. Upatrujc luk w tym obszarze, Spółka podejmuje działania wejcia i pozyskania partnerów na tym rynku. Atrakcyjnym z punktu widzenia spółki jest te rynek amerykaski i rynek chiski. Zainwestowane zostały pierwsze rodki na realizacj tych planów. Spółka przez lata redukowała udział sprztu komputerowego w sprzeday, jednak biorc pod uwag wzrost popytu w tym obszarze rynku zmieniła powyszy kierunek działa. Przyczyn s rosnce potrzeby klientów, którzy oczekuj kompleksowej obsługi, zarówno na poziomie oprogramowania jak i sprztu komputerowego oraz innego wyposaenia punktów sprzeday. Kolejnym powodem takich decyzji jest koniunktura na specjalistyczny sprzt kompleksowe wyposaenie restauracji i sklepów łcznie z dodatkowymi elementami i sprztem (terminale, drukarki, skanery, kasy, urzdzenia audiowizualne). W celu realizacji wyszych zysków Spółka nawizała bezporedni współprac z producentami takiego sprztu. W dniu 24 wrzenia 2007 r. została zawarta ostateczna umowa dotyczca zakupu nieruchomoci połoonej przy ul. Przybyszewskiego 176/178 w Łodzi. Przedmiotem zakupu była nieruchomo zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem biurowym, który stanie si siedzib spółki. Przeniesienie do własnej siedziby pozwoli na polepszenie warunków pracy pracowników, lepsze warunki do prezentacji produktów czy te spotka z kontrahentami. Struktura sprzeday, rynki zbytu. W ofercie produktowej Spółki mona wyróni nastpujce linie produktowe:

5 Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz - POSitive Hospitality - systemy sprzeday i obsługi klientów dla brany gastronomiczno hotelarskiej i sportowej, - POSitive Retail - systemy sprzeday i obsługi klientów dla brany sprzeday detalicznej, - Bastion ERP system do zarzdzania przedsibiorstwem klasy ERP, - Intakt CRM/Workflow system zarzdzania procesami. Spółka zajmuje si take produkcj oprogramowania dedykowanego i tworzonego na specjalne zamówienie klientów, w oparciu o analiz potrzeb i moliwoci technologicznych jak i finansowych odbiorcy. Realizacja produktów tworzonych pod zamówienie przebiega moe w obrbie trzech płaszczyzn: - Modyfikacje w istniejce, produkowane przez Spółk oprogramowanie. - Dostosowanie oprogramowania innych producentów. - Produkcja całkowicie nowego, dedykowanego oprogramowania tworzonego w oparciu o dogłbn analiz procesów, dla których ma zosta wykonany system informatyczny. Poza produkcj oprogramowania Spółka wykonuje usługi zwizane z: - Wdraaniem, sprzeda oraz serwisowaniem własnego oprogramowania; - Doradztwem w zakresie przepływu informacji i optymalizacji procesów biznesowych w fazie przygotowania analizy przedwdroeniowej w przedsibiorstwie; - Obsług techniczn w zakresie infrastruktury sieciowej. W 2007 roku wikszo przychodów Spółki zwizana była ze sprzeda s na rynku krajowym, ale zostały dokonane pierwsze instalacje na rynku wgierskim i czeskim. Zwiksza si liczba projektów o charakterze ogólnopolskim. Podejmowane s działania intensyfikujce aktywno w obszarze pozyskiwania klientów posiadajcych rozwinite sieci sprzeday i/lub zakładajcych znaczcy ich rozwój. Sprzeda Spółki ma charakter rozproszony. Na koniec 2007 r. odbiorcami było około 600 firm. W strukturze sprzeday, w odniesieniu do wartoci obrotów, nie wystpuje aden istotny odbiorca usług i rozwiza Spółki. Zdywersyfikowany portfel klientów pozwala LSI Software SA zachowa niezaleno od pojedynczych nabywców. Wród klientów Spółki najwiksz grup odbiorców stanowi przedsibiorstwa z rynku MSP (małe i rednie przedsibiorstwa), o ugruntowanej pozycji. Udział procentowy przychodów ze sprzeday oprogramowania w podziale na sektory gospodarki, sporód których wywodz si klienci Spółki przedstawia tabela poniej. Sektor [w %] Handel 36,28% 33,25%

6 Sektor [w %] Gastronomia, Hotele 50,55% 48,06% Pozostałe 13,17% 18,69% Razem 100,00% 100,00% Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepsz Czynniki ryzyka. Do czynników ryzyka, które s specyficzne dla Spółki naley zaliczy: 1. Czynniki zwizane z działalnoci Spółki a. Ryzyko wprowadzania nowych produktów Spółki oraz rozwoju istniejcych Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, sposobów przesyłania i przetwarzania danych wymusza konieczno nadania nad nowymi technologiami. Firmy brany informatycznej zmuszone s do cigłego unowoczeniania oferowanych produktów i usług, oraz opracowywania nowych rozwiza technologicznych. Istnieje ryzyko zwizane z niemonoci nadenia nad rozwojem rynku w tym zakresie, jak równie nie ma pewnoci czy wprowadzony nowy produkt, nad którym pracuje lub bdzie pracował Spółka zostanie pozytywnie przyjty przez potencjalnych odbiorców. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka nieustannie analizuje tendencje kształtujce si na rynku usług informatycznych, skutecznie reaguje na potrzeby rynku w dziedzinie nowych rozwiza, efektywnie dostosowuje do oczekiwa klientów katalog oferowanych produktów oraz sposoby ich wykorzystania. Spółka systematycznie nawizuje i podtrzymuje relacje handlowe z przewodnimi dostawcami i odbiorcami Spółki. Dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego własnych produktów i usług z tym zwizanych b. Ryzyko zwizane ze zmianami tempa wzrostu rynku oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem W ostatnim czasie w Polsce rynek oprogramowania wspomagajcego system zarzdzania przedsibiorstwami, w porównaniu do poziomu wzrostu produktu krajowego brutto, utrzymuje tendencj wzrostow. W odniesieniu do publikacji i analiz branowych, przedstawiajcych prognozy rozwoju dla tego obszaru usług, naley zakłada dalsz jego intensyfikacj. Jednak w ocenie powyszych przewidywa nie wolno pomin wystpienia ewentualnych waha koniunktury gospodarczej, które w konsekwencji mog mie istotne znaczenie do podejmowania przez potencjalnych klientów Spółki decyzji inwestycyjnych w zakresie korzystania z rozwiza informatycznych oferowanych przez LSI Software SA. W celu ograniczenia powyszego ryzyka, Spółka rozwija działalno operacyjn dywersyfikujc obszar własnych odbiorców. Swoj ofert produktów kieruje do przedsibiorstw funkcjonujcych w rónych sektorach gospodarki. Rozmieszczenie oferty poród kilka obszarów rynkowych skutecznie niweluje uzalenienie od odbiorców zmniejszajc tym samym

7 powysze ryzyko. c. Ryzyko zwizane ze zmian kryteriów w zakresie dostarczanych technologii przez partnerów technologicznych, Rozwój działalnoci Spółki w duej mierzy zaley od dostpu do najnowoczeniejszych rozwiza w technologii informatycznej. Aktualnie, głównymi partnerami w tym zakresie s dwaj liderzy w swoich sektorach. Microsoft - najwikszy producent oprogramowania na wiecie w ramach umowy partnerskiej współpracuje ze Spółk w dziedzinie implementacji rodowiska systemowego i baz danych. Drugim partnerem jest europejski lider wród dostawców rozwiza informatycznych dla handlu detalicznego i sektora usług - Wincor Nixdorf, z którym uzgodnienia w przedmiocie współpracy dotycz instalacji stanowisk sprzeday w sklepach oraz serwisu sprztu. Nie mona wykluczy, i w przyszłoci moe ulec zmianie status partnerstwa, szczególnie w zakresie ewentualnego zwikszenia kosztów dostpu do technologii, co z kolei mogłoby wpłyn na konieczno zmiany polityki cenowej wobec klientów Spółki, a tym samym na czciowe obnienie konkurencyjnoci na rynku usług IT. d. Ryzyko utraty kluczowych pracowników, Działalno Spółki oraz jego perspektywy rozwoju zale w duej mierze od wiedzy i dowiadczenia wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to właciwo charakterystyczna dla przedsibiorstw brany informatycznej. Dynamiczny rozwój firm sektora IT na terenie Polski i UE moe przyczyni si do wzrostu popytu na wysoko kwalifikowana i dowiadczon kadr. Główn metod na pozyskiwanie pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy. Istnieje ryzyko, e odejcie kluczowych pracowników mogłoby spowodowa opónienie w realizacji prowadzonych prac przez Spółk. Ewentualny wzrost kosztów zatrudnienia pracowników, moe mie negatywny wpływ na wyniki finansowe oraz moliwoci rozwoju Spółki. Chcc przeciwdziała takiemu zagroeniu Spółka rozwija proces restrukturyzacji firmy zapocztkowany w 2001 roku w tym midzy innymi w obszarze organizacji i efektywnoci pracy osób zatrudnionych lub współpracujcych ze Spółk. Tworzone s optymalne systemy motywacyjne budujce pozytywne relacje pracowników ze Spółk, gwarantujce ograniczon fluktuacj kadr tym samym pozwalajce utrzyma stabilne zaplecze wykwalifikowanych i posiadajcych rozległe dowiadczenie w brany informatycznej pracowników. e. Ryzyko zwizane z sezonowoci sprzeday, Sprzeda Spółki, podobnie jak wikszo podmiotów z brany informatycznej charakteryzuje si du sezonowoci sprzeday, która uwarunkowana jest przede wszystkim wzrostem popytu na produkty i usługi informatyczne Spółki

8 w czwartym kwartale roku. W zwizku z powyszym wynik finansowy tego okresu ma znaczcy wpływ na wynik kocowy całego roku. Spółka dc do ograniczenia efektu sezonowoci, w okresach zmniejszonej aktywnoci, rozszerza działania marketingowe zwizane z promocj marek swoich produktów, podejmuje kroki intensyfikujce prace nad nowymi technologiami oraz optymalizujce jako rozwiza ju wytworzonych. Ponadto na ograniczenie wystpujcego zjawiska sezonowoci moe pozytywnie wpłyn dalsze pozyskiwanie nowych rynków zbytu, jak równie obserwowane w ostatnim czasie tendencje rynkowe, wskazujce na zmniejszanie si skali sezonowoci w całej brany IT. 2. Czynniki zwizane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalno a. Ryzyko zwizane z niestabilnoci systemu prawnego W Polsce nastpuj czste zmiany przepisów prawa oraz jego interpretacji. Wiele z obowizujcych przepisów, w szczególnoci podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Ewentualne zmiany przepisów prawa mog zmierza w kierunku powodujcym wystpienie negatywnych skutków dla działalnoci oraz otoczenia, w jakim Spółka funkcjonuje. Wejcie w ycie nowych, istotnych dla obrotu gospodarczego regulacji, moe wiza si z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sdów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp., co w konsekwencji moe przełoy si w sposób bezporedni lub poredni na pogorszenie warunków działania Spółki. b. Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn Polski Działalno Spółki oraz tempo rozwoju jego oferty produktowej s cile skorelowane z ogóln sytuacj gospodarcz kraju. Na wynik finansowy Spółki niewtpliwie maj wpływ takie czynniki jak wielko PKB, poziom inwestycji w przedsibiorstwach, poziom inflacji, poziom kursów obcych wzgldem złotego. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsibiorstwach, w szczególnoci w dziedzinie nowoczesnych technologii, wzrost inflacji mog mie negatywny wpływ na działalno operacyjn oraz sytuacj finansow Spółki, jak równie na osigane przez ni wyniki finansowe. Spółka, chcc w jak najwikszym stopniu niwelowa potencjalne negatywne skutki wyej wymienionych uwarunkowa prowadzi dywersyfikacj obszarów swojej działalnoci. c. Ryzyko konkurencji Znaczcy wpływ na działalno Spółki ma nasilajca si konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsibiorstw informatycznych. Szczególne zagroenie ma konsolidacja firm informatycznych na rynku oraz rosnca liczba instytucji korzystajcych z

9 własnych specjalistów w dziedzinie rozwiza informatycznych, które mog równie wpływa na konkurencyjno Spółki wzgldem innych podmiotów, co w konsekwencji moe rzutowa na jej działalno i osigane wyniki finansowe. Nie mona wykluczy wic, e rosnca i zaostrzajca si walka konkurencyjna nie bdzie miała wpływu na poziom rentownoci prowadzonej przez Spółk działalnoci. d. Ryzyko konsolidacji brany Procesy konsolidacyjne w brany IT prowadz do umocnienia si na rynku najwikszych podmiotów co ułatwia im dostp do nowych grup odbiorców. Najsilniejsze firmy d do przejcia firm słabszych obsługujcych niszowe segmenty rynku informatycznego. Spółka w okrelonych segmentach rynku, równie planuje akwizycj firm, dc do umocnienia swojej pozycji na rynku. Waniejsze osignicia w dziedzinie bada i rozwoju. W 2007 roku spółka poniosła nakłady na rozwój własnych produktów w łcznej wysokoci tys. zł. Powysze nakłady finansowane były z własnych rodków. Prace toczyły si głównie w zakresie rozwoju funkcjonalnoci oprogramowania dla brany hospitality, retail oraz autorskiego oprogramowania klasy ERP. Znaczce umowy dla działalnoci. Do najwaniejszych umów zawartych przez w 2007 roku nale: Sfinks S.A. umowa zakupu licencji nowej wersji oprogramowania wraz z usługami wdroeniowymi do sieci restauracji zarzdzanych przez Sfinks Polska ( w szczególnoci SPHINX i Chłopskie Jadło z zapisami dotyczcymi moliwoci współpracy na rynkach zagranicznych), umowa sprzeday sprztu komputerowego wraz z usługami przygotowania go do uruchomienia systemu Positive w restauracjach sieci oraz umowa wiadczenia usługi asysty technicznej dla całej sieci restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło. Smiths S.A. umowa zakupu licencji oprogramowania, instalacji i wdroenia dla sieci sklepów oraz centrali Positive retail i Bastion ERP Casino Silver Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie umowa na dostaw systemu do zarzdzania w oparciu o rozwizania dla sieci kasyn na terenie kraju. Zawarta umowa dotyczy zarówno zakupu licencji POSitive jak równie usług wdroeniowych oraz serwisu. W ramach umowy ma dostarczy specjalistyczny sprzt komputerowy. Ochnik Sp. z o.o. z siedzib w Garwolinie umowa na dostaw systemu do zarzdzania produkcji dla sieci sklepów na terenie kraju. Zawarta umowa dotyczy zarówno zakupu licencji POSitive i Bastion jak równie usług wdroeniowych oraz serwisu.

10 Long Range Systems umowa z amerykaska firma z siedzib w Plano w Teksasie a Umowa dotyczy wykonania specjalistycznego oprogramowania dla urzdze przywoławczych wykorzystywanych w gastronomii i hotelarstwie. Projekt ju si rozpoczł, a zakoczenie pierwszej fazy ma nastpi pod koniec drugiego kwartału 2008 roku. Wczeniejsze umowy dotyczyły dystrybucji urzdze przywoławczych dla rynku hospitality. Umowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzib w Warszawie na modernizacj systemu hotelowego w hotelu Bukowy Dworek. Zarzdowi Spółki nie s znane umowy zawarte pomidzy akcjonariuszami spółki. Spółka nie zawierała take istotnych umów ubezpieczenia. Inwestycje krajowe i zagraniczne. Najwaniejsze inwestycje w 2007 roku: Umowa z lutego 2007 kupna 100% udziałów wiodcego producenta oprogramowania brany hospitality, spółki Softech Sp. z. o.o. w łcznej kwocie 5 mln PLN, płatne w dwóch ratach (I rata w kwocie 2,5 mln PLN zapłacone gotówk w dniu , II rata płatna do gotówk i akcjami spółki). W maju 2007 r. powstała Spółka Horeca Online Sp. z o.o. której udziałowcami s oraz Softech Sp. z o.o. Udziały w kapitale zakładowym zostały objte w sposób nastpujcy: 70% udziałów dla a 30% Softech Sp. z o.o. Celem działania Spółki jest stworzenie platformy internetowej dla restauracji, sieci restauracji, hoteli i innych lokali gastronomicznych oraz klientów tych jednostek (osoby fizyczne, zorganizowane grupy, firmy), umoliwiajcej m.in. rezerwacje stolików, rezerwacje sal bankietowych, realizacj usług cateringowych, zamawianie potraw. Horeca planuje ponadto zajmowa si m.in. wiadczeniem usług doradczych, rachunkowych, badaniami marketingowymi (elektroniczne ankiety, mystery shopper), outsourcingiem call-center dla redniej wielkoci sieci gastronomiczo - hotelarskich, a take prowadzeniem programów lojalnociowych. Nowoci na rynku polskim bdzie tworzona giełda towarowa B2B pomidzy restauracjami i dostawcami produktów, a take moliwo rozliczania wydatków ponoszonych w restauracjach i hotelach za pomoc specjalnych kart firmowych płatnicznych. Wszystkie powysze usługi bd wiadczone w pierwszej kolejnoci klientom uytkownikom oprogramowania oraz Softech Sp. z o.o. bez koniecznoci zakupu dodatkowych modułów. We wrzeniu 2007 r. została zawarta ostateczna umowa dotyczca zakupu nieruchomoci połoonej przy ul. Przybyszewskiego 176/178 w Łodzi. Przedmiotem zakupu jest nieruchomo zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem biurowym, który bdzie now siedzib spółki. Szczegóły transakcji zostały zawarte w raporcie biecym nr 20/2007 z dnia 29 marca 2007r. Wydanie przedmiotowej nieruchomoci nastpiło w dniu 26 wrzenia. Nieruchomo zostaje nabyta ze

11 rodków własnych oraz kredytu bankowego udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie. Spółka przeniosła si do nowej siedziby w styczniu Transakcje z jednostkami powizanymi. W 2007 roku nie zostały zawarte przez Emitenta transakcje z podmiotami powizanymi, których łczna warto przekraczałaby 10% kapitału. Zacignite kredyty i poyczki. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. nastpujce umowy kredytowe: We wrzeniu 2007 kredytodawca udzielił kredytu inwestycyjnego w wysokoci 4,5 mln (cztery miliony piset tysicy zł). Przeznaczeniem kredytu był zakup oraz remont nieruchomoci przy ul. Przybyszewskiego 176/178 (raport biecy nr 20/2007). Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Dzie ostatecznej spłaty kredytu to 31 sierpnia 2017r. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR + mara kredytodawcy. Na dzie 31 grudnia 2007 roku pozostała do zapłaty kwota ,00. Udzielone poyczki, porczenia i gwarancje. Spółka porczyła za spółk zalen Softech Sp. z o.o. wykonania zobowizania kredytowego na rzecz Nordea Bank Polska. Umowa dotyczy udzielenia kredytu krótkoterminowego nr FKR-PLN-OINT w rachunku biecym w kwocie ,00 do roku. Emisje papierów wartociowych. W dniu 27 grudnia 2006 do Sdu Rejonowego w Łodzi ródmiecie, XX Wydział KRS został złoony wniosek o podwyszenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii I. Wniosek ten został zarejestrowany przez Sd w dniu Dokonało si to w efekcie publicznej oferty sprzeday jednego miliona akcji na okaziciela nowej emisji serii I w grudniu 2006 roku. Ze sprzeday została pozyskana kwota 11 mln PLN. rodki pozyskane ze sprzeday akcji Serii I wpłynły do Spółki w dniu Dodatkowo akcji zwykłych na okaziciela było objtych przedmiotem sprzeday, w tym: akcji serii D; akcji serii F; akcji serii G.

12 Rónice pomidzy wynikami finansowymi osignitymi w 2007 roku a wczeniej publikowanymi prognozami. W dniu 29 lutego 2008 Zarzd Spółki LSI Software podał do publicznej wiadomoci raport za IV kwartał 2007 roku. Zarzd prognozował uzyskanie wyniku finansowego (zysku) brutto w wysokoci tys. PLN oraz zysku netto w wysokoci 843 tys. PLN. W trakcie badania sprawozdania rocznego za 2007 rok nastpiła zmiana zwikszenie wyniku finansowego brutto do kwoty tys. PLN oraz zmniejszenie wyniku finansowego netto do kwoty 839 tys. PLN. W zwizku z tym nastpiła korekta sprawozdania za IV kwartał Ocena dotyczca zarzdzania zasobami finansowymi. W 2007 roku Spółka spłaciła kredyt bankowy wzity w celu finansowania biecej działalnoci oraz finansowania prac rozwojowych nowych produktów (umowy kredytowe z Raiffeisen Bank Polska S.A). Wskaniki płynnoci: Wskanik płynnoci biecej Wskanik płynnoci szybkiej aktywa obrotowe / zobowizania krótkoterminowe (aktywa obrotowe zapasy)/ zobowizania krótkoterminowe ,9171 0,7366 1,6956 0,7104 Wskaniki zadłuenia: Wskanik ogólnego zadłuenia Wskanik zadłuenia kapitału własnego Wskanik zadłuenia długoterminowego Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe / aktywa ogółem Zobowizania długoterminowe i krótkoterminowe / kapitały własne Zobowizania długoterminowe / kapitały własne ,3894 0,3883 0,6418 0,6521 0,2877 0,0726 Struktura zobowiza: Zobowizania krótkoterminowe, w tym

13 Kredyty , ,95 Zobowizania długoterminowe, w tym Kredyty Wskaniki rentownoci: Wskanik zyskownoci operacyjnej Wskanik zyskownoci netto Stopa zwrotu z aktywów (ROA) Stopa zwrotu z kapitału (ROE) Wynik operacyjny / przychody 0,1139 0,1494 ze sprzeday Wynik netto / przychody ze 0,0853 0,0959 sprzeday Wynik netto / aktywa 0,0323 0,0852 Wynik netto / kapitały własny 0,0532 0,1430 Wskaniki płynnoci poprawiły si wskutek wyemitowania akcji serii I i pozyskania kapitału z giełdy, wskaniki zadłuenia pozostaj na zblionym poziomie co w 2006 roku z wyjtkiem zadłuenia długoterminowego (udzielenie kredytu inwestycyjnego przez bank), natomiast nieznacznie pogorszyły si wskaniki rentownoci na skutek poczynionych duych inwestycji (zakup udziałów spółki zalenej, zakup i remont nieruchomoci). Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych. Planowane na 2008 rok wydatki inwestycyjne bd finansowane ze rodków własnych oraz ewentualnej nowej emisji akcji Spółki. Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik działalnoci za rok obrotowy. W ocenie Zarzdu Spółki w 2007 roku nie wystpiły nietypowe zdarzenia majce istotny wpływ na wynik działalnoci za rok obrotowy. Przewidywania dotyczce czynników majcych wpływ na przyszłe wyniki finansowe. przewiduje, e rok 2008 bdzie okresem dalszego szybkiego rozwoju spółki. Spółka bdzie koncentrowa si na sprzeday własnego oprogramowania i usług zwizanych ze sprzeda oprogramowania (wdroenia, serwis) na rynku hospitality (gastronomia, hotele, orodki sportowe, SPA) i retail (sklepy detaliczne, sieci) oraz w mniejszym zakresie oprogramowania klasy ERP. W 2007 roku spółka

14 po zakupie spółki Softech Sp. z o.o. stała si wiodcym na rynku polskim dostawc rozwiza hospitality. Oprócz rynku polskiego ruszyła take pierwsza sprzeda na rynki unijne. Planowane i realizowane s projekty zwizane z rynkiem chiskim oraz rynkiem amerykaskim. Jednoczenie naley wzi pod uwag nierównomierny, kwartalny rozkład przychodów w sektorze IT w całym roku, który zwizany jest z sezonowoci zamówie ze strony klientów. Zarzdzanie Spółk. W 2007 roku nie nastpiły zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania LSI Software S.A. Zarzd i rada nadzorcza na dzie Zarzd Spółki: Grzegorz Siewiera Prezes Zarzdu Paweł Tarnowski Wiceprezes Zarzdu W dniu 23 marca 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z funkcji członka zarzdu Pana Pawła Podgórnego. Rada Nadzorcza: Piotr Wilkowski Przewodniczcy Rady Nadzorczej Krzysztof Kalinowski Członek Rady Nadzorczej Anna Pyrek Członek Rady Nadzorczej Paweł Podgórny Członek rady Nadzorczej Andrzej Ziółkowski Członek rady Nadzorczej W dniu 23 marca 2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Edwarda Sieraskiego i Pana Kazimierza Wieczorka. Jednoczenie Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Podgórnego oraz Pana Andrzeja Ziółkowskiego. Umowy zawarte pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi. Nie s zawarte umowy pomidzy Spółk a osobami zarzdzajcymi przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia. Warto wynagrodze dla osób zarzdzajcych. Warto wynagrodze wypłaconych osobom zarzdzajcym i nadzorujcym w 2007 roku przedstawia tabela poniej.

15 Osoba (Zarzd LSI) Kwota wynagrodze Grzegorz Siewiera 24 Paweł Tarnowski 24 Osoba (Rada Nadzorcza LSI) Kwota wynagrodze wypłaconych i nalenych Piotr Wilkowski 3 Krzysztof Kalinowski 2 Anna Pyrek 1 Paweł Podgórny 2 Andrzej Ziółkowski 2 W dniu 12 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjło uchwał nr 18/2006 wprowadzajc program motywacyjny dla członków Zarzdu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki, które w istotny sposób przyczyniły si do jej rozwoju. Program realizowany jest przez przyznanie uprawnionym do uczestnictwa warrantów emisyjnych uprawniajcych do objcia akcji Spółki w iloci sztuk w okresie od roku 2006 do 2009 w trzech seriach (seria 2007, 2008 i 2009). W drugim roku programu Zarzdowi Spółki przysługuje objcie akcji serii H pod warunkiem osignicia za rok obrotowy 2006 wskanika EPS w wysokoci 0,30 dla sprawozdania skonsolidowanego. Za rok 2006 warunek został spełniony, ale w 2007 roku decyzj Rady Nadzorczej warranty nie były przyznawane. Za rok 2007 wskanik EPS powinien osign 0,45 i warunek ten równie został spełniony. Akcje w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych. Członkowie Zarzdu / Rady Nadzorczej Liczba posiadanych akcji Warto nominalna akcji w PLN Grzegorz Siewiera Paweł Tarnowski Paweł Podgórny Akcjonariusze posiadajcy, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

16 Osoba Ilo akcji Ilo głosów % głosów na WZ Grzegorz Siewiera ,69% Informacje o znanych umowach, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 15 lutego 2007 Spółka zawarła umow kupna 100% udziałów producenta oprogramowania brany hospitality, spółki Softech Sp. z. o.o. w łcznej kwocie 5 mln PLN. Zgodnie z treci umowy, druga rata w kwocie 2,5 mln PLN była płatna do gotówk i akcjami spółki (rozliczane po cenie giełdowej). Wybór formy płatnoci uzaleniony był od decyzji władz spółki. Do chwili obecnej wypłacono gotówk ,16 oraz uchwalono now emisj akcji serii J o wartoci emisyjnej ,84 skierowan do udziałowców firmy Softech (dokumenty złoone w Sdzie). W dniu 12 lipca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjło uchwał nr 18/2006 wprowadzajc program motywacyjny dla członków Zarzdu Spółki oraz kluczowych pracowników Spółki, które w istotny sposób przyczyniły si do jej rozwoju. Podstawowe zasady programu motywacyjnego, to midzy innymi: Program realizowany jest przez przyznanie uprawnionym do uczestnictwa warrantów emisyjnych serii A uprawniajcych do objcia akcji Spółki w iloci sztuk w okresie od roku 2006 do 2009 w trzech seriach (seria 2007, 2008 i 2009), Prawo do objcia akcji bdzie przysługiwa uprawnionym, jeeli Grupa osignie wskanik EPS w wysokoci: o 0,30 zł za 2006 rok o 0,45 zł za 2007 rok o 0,60 zł za 2008 rok W celu realizacji programu Spółka dokonała warunkowego podwyszenia kapitału zakładowego z wyłczeniem prawa poboru w drodze emisji serii H. Cena, po której akcje serii H bd obejmowane przez uprawnionych jest równa wartoci nominalnej i wynosi 1 zł Warranty subskrypcyjne s oferowane przez Rad Nadzorcz. Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin programu okrelajcy zasady i warunki programu. Informacja o posiadaczach papierów wartociowych dajcych specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Nie wystpuj papiery wartociowe dajce specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej. LSI SOFTWARE S.A. z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej. LSI SOFTWARE S.A. z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. Rynek szeroko rozumianych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2007.

SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2007. Łódź, 2007-09-28 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2007. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. LSI Software S.A. osiągnął w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych.

LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych. Dodatkowe noty objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególnoci zobowizaniach warunkowych,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe na 31.12.2011 Strona 1 z 8 1. Informacje o instrumentach finansowych Transakcje terminowe Nie występują. Aktywa finansowe Posiadane udziały w podmiotach

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku EO NETWORKS S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku 15 maja 2012 roku 1. Informacje ogólne : Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012 Surfland Deweloper System S.A Salon Inwestycyjny 2012 Historia Firmy 2004 - Jacek Kwaśniak rozpoczął działalnośd gospodarczą pod nazwą StartUp Jacek Kwaśniak Lipiec 2007 - Surfland Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku

Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Komentarz do sprawozdania Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku Prezentowane dane finansowe Betacom S.A. za II kwartał roku obrotowego 2004/2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZDU. 1. Podstawowe produkty

KOMENTARZ ZARZDU. 1. Podstawowe produkty Komentarz Zarzdu Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz S. A. na temat działalnoci Spółki w I półroczu 2006 roku oraz zasad sporzdzenia półrocznego sprawozdania finansowego Zakład Produkcji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. LSI Software S.A. Sprawozdanie finansowe na 31.12.2009

Sprawozdanie z działalności. LSI Software S.A. Sprawozdanie finansowe na 31.12.2009 Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie finansowe na 31.12.2009 Strona 1 z 13 1. Dane podstawowe LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT za III kwartał 2012 roku

RAPORT za III kwartał 2012 roku CALL2ACTION S.A. RAPORT za III kwartał 2012 roku Warszawa, 12 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny K&K Herbal Poland S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, 14.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ZPUE S.A. we Włoszczowie

ZPUE S.A. we Włoszczowie Komentarz Zarzdu Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. na temat działalnoci gospodarczej Spółki w I półroczu 2005 roku oraz zasad sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakład

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2008.

SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2008. Łódź, 2008-09-30 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. w I półroczu roku 2008. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. Grupa kapitałowa LSI Software S.A. osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ 2011. Raport kwartalny za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011

I KWARTAŁ 2011. Raport kwartalny za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011 I KWARTAŁ 2011 Raport kwartalny za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011 Zawierający: PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A....4 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE OGÓLNE.

A. INFORMACJE OGÓLNE. RAPORT UZUPEŁNIAJCY OPINI Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI LSI SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY KOCZCY SI 31 GRUDNIA 2006 ROKU. A. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Nazwa firmy brzmi: LSI Software S.A. 2. Forma

Bardziej szczegółowo