Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku"

Transkrypt

1 Nicolas Games Sp. z o.o. Memorandum Informacyjne Autoryzowanym Doradcą jest GoAdvisers Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Kopiowanie i publikowanie tego dokumentu albo jego części wymaga pisemnej zgody GoAdvisers Sp. z o.o. Niniejszy dokument przedstawia dokładny opis Spółki Nicolas Games oraz ryzyka związane z jej działalnością. Oferta nabycia akcji Spółki Nicolas Games (w formie Dokumentu Ofertowego) zostanie przedstawiona wybranej grupie inwestorów (nie więcej niż 99 osobom/podmiotom) w momencie rozpoczęcia procedury private placement. Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku Niniejsze memorandum zostało przygotowane zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej. Informacje o Spółce przygotowane są na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę.

2 2 1. WSTĘP 1.1. Informacje podstawowe o Emitencie i Autoryzowanym Doradcy Tabela 1 Dane Emitenta Firma Nicolas Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością * Nazwa skrócona Nicolas Games Sp. z o.o. Siedziba Sosnowiec, Polska Adres siedziby Sosnowiec, ul. Wopistów 15 B Faks (+48 32) Telefon (+48 32) Źródło: Emitent * Spółka znajduje się w trakcie ostatniego etapu rejestracji przekształcenia w spółkę akcyjną; Tabela 2 Dane Autoryzowanego Doradcy Firma GoAdvisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa skrócona GoAdvisers Sp. z o. o. Siedziba Katowice, Polska Adres siedziby Katowice, ul. Kościuszki 55/4 Faks (+48 39) , (+48 32) Telefon (+48 32) Źródło: GoAdvisers Sp. z o.o 1.2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie W obecnej chwili proces przekształcenia Nicolas Games w spółkę akcyjną znajduje się w ostatniej fazie realizacji (23 stycznia 2008 roku odbyło się WZA, które podjęło wiążące uchwały w tym zakresie). Przybliżony termin rejestracji przekształcenia w KRS to druga połowa lutego 2008 r. Poniższe zestawienia odnoszą się do docelowej wartości nominalnej i liczby akcji powstałych w wyniku przekształcenia. Wartość nominalna akcji Spółki wynosić będzie 1 zł. Tabela 3 Struktura kapitału zakładowego Nicolas Games przed emisją private placement dane przybliżone Akcje Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Tomasz Majka A ,72% ,72% GoAdvisers Sp. z o.o. A, B ,77% ,77% Obligatariusze B ,51% ,51% RAZEM ,00% ,00% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta Powyższa struktura kapitałowa nie uwzględnia planowanej emisji private placement szczegółowe dane w tym zakresie zostaną przedstawione wybranej grupie inwestorów, których liczba nie przekroczy 99 osób/podmiotów. Informacje takie zawierał będzie Dokument Ofertowy. Tabela zawiera, ponadto, przybliżoną liczbę akcji, które obejmą obligatariusze w związku z zapisami umowy objęcia obligacji. Umowa stanowi, że Nicolas Games (po przekształceniu w s.a.) wyemituje dla obligatariuszy serię akcji, a wierzytelność Spółki z tytułu tejże emisji zostanie potrącona z wierzytelnością obligatariuszy z tytułu objętych obligacji (zgodnie z umową emisji obligacji ma to nastąpić najpóźniej do 25 kwietnia 2008 roku). Cena emisyjna akcji dla obligatariusza wyniesie 7 zł. Intencją Emitenta i Autoryzowane Doradcy jest przeprowadzenie debiutu Nicolas Games w marcu 2008 roku.

3 Spis treści 1. WSTĘP INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE I AUTORYZOWANYM DORADCY LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE SPIS TREŚCI CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z zasobami ludzkimi Ryzyko opóźnień w produkcji i dystrybucji gier Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne Ryzyko związane z dostawcami Ryzyko związane z odbiorcami Ryzyko związane z rejestracją przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi między członkami organów Emitenta CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko konkurencji Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi w branży Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej w Polsce Ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych Ryzyko związane ze zmianą trendów na rynku CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ORAZ PAPIEREM WARTOŚCIOWYM OBJĘTYM EMISJĄ Ryzyko wstrzymania wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu w alternatywnym systemie Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu PDA Ryzyko związane z rejestracją akcji oraz notowaniem PDA OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM INFORMACYJNYM EMITENT DORADCA PRAWNY AUTORYZOWANY DORADCA DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Uprzywilejowanie Akcji Emitenta Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Ograniczenie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi PODSTAWA PRAWNA EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASADY ICH REALIZACJI Prawa majątkowe Prawa korporacyjne (organizacyjne) Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości... 23

4 ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU Opodatkowanie dochodów osób prawnych Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE DANE TELEADRESOWE WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ NUMER KRS OPIS HISTORII EMITENTA OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY ICH TWORZENIA INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LICZBA AKCJI I WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY INFORMACJE O NOTOWANIACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITENTA PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH EMITENTA Zakres działalności Emitenta, podstawowe produkty i usługi Zakres działalności, wynikający z umowy spółki Asortyment Dostawcy Odbiorcy ZATRUDNIENIE OTOCZENIE RYNKOWE EMITENTA Konkurencja STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA ANALIZA SWOT WYNIKI FINANSOWE I ANALIZA FINANSOWA Podstawowe dane finansowe Analiza finansowa PROGNOZY FINANSOWE Założenia prognoz Zestawienie prognozy zysku netto oraz przychodów netto ze sprzedaży GŁÓWNE INWESTYCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE EMITENTA, W TYM INWESTYCJE KAPITAŁOWE INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYCH, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM INFORMACJE NA TEMAT WSZELKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIETYPOWE OKOLICZNOŚCI LUB ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTNE ZMIANY W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA ICH OCENY, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU OBRACHUNKOWEGO DANE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA Akcjonariat przed emisją prywatną Lock-up SPRAWOZDANIA FINANSOWE OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 47

5 5 7. ZAŁĄCZNIKI ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PRZED ZAREJESTROWANIEM PRZEKSZTAŁCENIA W S.A.) UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD Projekt statutu spółki akcyjnej przyjęty uchwałą NWZA z dnia 23 stycznia 2008 roku DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW SPIS TABEL I RYSUNKÓW... 69

6 6 2. CZYNNIKI RYZYKA Działalność oraz plany rozwojowe Spółki związane są z następującymi czynnikami ryzyka: 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki, w tym: Ryzyko związane z zasobami ludzkimi, Ryzyko opóźnień w produkcji i dystrybucji gier, Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne, Ryzyko związane z dostawcami, Ryzyko związane z odbiorcami Ryzyko związane z rejestracją przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną, Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi między członkami organów Emitenta. 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność, w tym: Ryzyko konkurencji, Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi w branży, Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii, Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej w Polsce, Ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych, Ryzyko związane ze zmianą trendów na rynku, Ryzyko rejestracji przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną. 3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierem wartościowym objętym emisją Ryzyko wstrzymania wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie, Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu w alternatywnym systemie, Ryzyko wahań kursu o graniczonej płynności akcji Emitenta, Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu PDA, Ryzyko związane z rejestracją akcji oraz notowaniem PDA Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z zasobami ludzkimi Działalność w branży gier komputerowych prowadzona jest głównie w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników firmy. Istotna jest w tym wypadku doskonała znajomość rynku, doświadczenie w projektowaniu gier, a przede wszystkim umiejętność rozpoznawania potrzeb tak specyficznej i wymagającej grupy klientów, jakimi są miłośnicy gier komputerowych. Dynamiczny rozwój oraz nasilająca się konkurencja ze strony nowych podmiotów na rynku zwiększają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Lepsze warunki pracy, zaproponowane przez konkurencyjną firmę, mogą skłonić kluczowego pracownika do odejścia i w dalszej perspektywie osłabić pozycję rynkową jego dotychczasowego pracodawcy. Również przystąpienie Polski do struktur UE oraz otwarcie rynków pracy przez niektóre kraje Wspólnoty spowodowało emigrację części pracowników, w tym także pracowników wykwalifikowanych (m.in. informatyków). Ten niekorzystny dla polskich pracodawców trend może być nadal kontynuowany (swoich rynków pracy nie otworzyło jeszcze wiele krajów UE, m.in. Niemcy). W takiej sytuacji Spółka może mieć problemy z pozyskaniem wartościowych pracowników na polskim rynku pracy, a poszukiwanie specjalistów zagranicznych pociągnie za sobą znacznie większe koszty. Powyższe ryzyko jest jednak minimalne z uwagi na wieloletnią współpracę kluczowych pracowników firmy oraz prowadzoną przez Spółkę politykę płac, zapewniającą adekwatne do kwalifikacji wynagrodzenie Ryzyko opóźnień w produkcji i dystrybucji gier Opóźniające się premiery gier komputerowych są bardzo częstym zjawiskiem w branży. Opóźnienia te mogą być spowodowane m.in. niespełnianiem przez produkt wymaganych norm jakościowych, czy też pojawieniem się usterek technicznych (problemy z poprawnym działaniem gry). Opóźnienia w produkcji, a co za tym idzie, również w dystrybucji gier mogą spowodować przesunięcia przychodów ze sprzedaży w czasie i niemożność osiągnięcia przez Spółkę założonego wyniku finansowego w danym okresie rozrachunkowym. Opóźnienia premier na rynku gier komputerowych wywołują jednak pozytywne, z punktu widzenia marketingu, zjawisko oczekiwanej gry, co wpływa korzystnie na wizerunek produktu i może przełożyć się na jego wyższą sprzedaż.

7 Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne Jednym z celów strategicznych Spółki jest zdobycie nowych, zagranicznych rynków zbytu dla produktów oferowanych przez Spółkę. W związku z tym dąży ona do udoskonalania swojej oferty produktowej, poprzez rozpoczęcie produkcji własnych tytułów, przystosowanych do sprzedaży online. Należy jednak rozważyć ryzyko niepowodzenia tego przedsięwzięcia, które może być spowodowane np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych, błędnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów Spółki do wymagań rynków zagranicznych, nieefektywną kampanią reklamową lub niespodziewanym pojawieniem się konkurencyjnej firmy. Wystąpienie zdarzeń opisanych w powyższym ryzyku może spowodować ograniczenie dynamiki rozwoju Spółki, niższe wyniki lub utratę części zainwestowanych środków. Spółka stara się ograniczyć to ryzyko poprzez szczegółowe i wnikliwe badanie rynku, potrzeb klientów i rzetelną ocenę szans rozwoju na rynkach zagranicznych Ryzyko związane z dostawcami Działalność Spółki opiera się na współpracy z wydawcami gier, od których otrzymuje ona prawa do dystrybucji ich produktów jak również nabywa niezbędne licencje. Spółka poprzez monitorowanie rynku developerów i wydawców jak również informacji z targów i wystaw oraz ofert twórców gier stara się zidentyfikować atrakcyjne tytuły. Przed zakupem licencji lub produktu zespół wykwalifikowanych pracowników Spółki ocenia jego potencjał handlowy. Ryzyko związane z dostawcami wynika z możliwości zakończenia współpracy między Spółką a wydawcami gier, których produkty znajdują się w ofercie Spółki. Na skutek tego Spółka może utracić możliwość dystrybuowania w przyszłości atrakcyjnych tytułów, które znajdą się w ofercie konkurencji. Spółka stara się ograniczać to ryzyko poprzez dywersyfikację portfela dostawców, mającą na celu zmniejszenie stopnia uzależnienia od konkretnych kooperantów. Duża konkurencja na światowym rynku wydawców gier komputerowych umożliwia w krótkim czasie znalezienie nowego partnera. Ponadto, Spółka planuje także rozpoczęcie produkcji własnych gier komputerowych, co w znacznym stopniu uniezależniłoby ją od zewnętrznych kooperantów Ryzyko związane z odbiorcami Nicolas Games sprzedaje swoje produkty i towary na podstawie zasadach dystrybucji bezpośredniej i pośredniej oraz za pomocą Internetu. Za dystrybucję bezpośrednią odpowiada Dział Handlowy Spółki, który dostarcza towar przesyłkami kurierskimi bezpośrednio do sklepów, natomiast dystrybucja pośrednia odbywa się za pośrednictwem dystrybutorów. Około 70% przychodów ze sprzedaży Spółki generowane jest przez trzy duże sieci handlowe: Media Markt, Saturn oraz Empik, których duży udział w sprzedaży Emitenta jest związany z faktem, iż podmioty te koncentrują znaczną cześć rynku sklepów oferujących w swojej sprzedaży gry komputerowe i multimedia. Ryzyko rozwiązania umowy z kluczowymi odbiorcami Emitenta jest minimalizowane przez szereg działań i czynników. Wieloletnia współpraca z dużymi sieciami handlowymi przekonuje, że są one stabilnymi partnerami. Dotychczas nie wystąpiły okoliczności, które stanowiłby zagrożenie dla Spółki ze strony tych kluczowych odbiorców. Atrakcyjność Emitenta podkreśla również fakt uregulowania z odbiorcami zalegających stanów magazynowych w roku 2007 (szerzej w punkcie 37 niniejszego Memorandum Informacyjnego). Emitent będzie kontynuował działania, których celem jest dywersyfikacja odbiorców. W efekcie zrealizowanych prac Spółka pozyskała w styczniu 2008 roku 310 nowych punktów sprzedaży. W planach Nicolas Games jest również poszerzenie dystrybucji produktów o kontrahentów niewyspecjalizowanych w sprzedaży multimediów, a mianowicie: księgarnie, hurtownie zabawek, sklepy z art. dla dzieci, programy lojalnościowe, akcje promocyjne w sieciach spożywczych. Ponadto, Spółka Nicolas Games dysponuje własnym sklepem internetowym Mega-Store, który będzie intensywnie rozwijać w kolejnych latach Ryzyko związane z rejestracją przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną W obecnej chwili proces przekształcenia Nicolas Games w spółkę akcyjną znajduje się w ostatniej fazie realizacji (23 stycznia 2008 roku odbyło się WZA, które podjęło wiążące uchwały w tym zakresie). Przybliżony termin rejestracji przekształcenia w KRS to druga połowa lutego 2008 r. Istnieje ryzyko, że, z powodów niezależnych od Emitenta, rejestracja przekształcenia w sądzie może się przedłużyć, co mogłoby z kolei spowodować przesunięcie terminu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału Nicolas Games, a tym samym opóźnić procedurę upublicznienia Spółki. Plan przekształcenia został zbadany i zatwierdzony przez biegłego rewidenta, co stanowi podstawę do dokonywania dalszych czynności zgodnie z przyjętym harmonogramem przekształcenia. Emitent dołożył wszelkich starań, aby dokumentacja złożona w sądzie rejestrowym była rzetelna i prawidłowo sporządzona.

8 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Po przeprowadzeniu emisji akcji dla obligatariuszy łączny udział akcjonariuszy Tomasza Majki oraz GoAdvisers Sp. z o.o. w strukturze akcjonariatu wyniesie w przybliżeniu 79,5%. Akcje te uprawniać będą wymienionych akcjonariuszy do oddania w przybliżeniu 79,5% głosów na WZA. Wobec znaczącej koncentracji akcji wokół 2 akcjonariuszy istnieje ryzyko, iż mniejsi akcjonariusze nie dysponują odpowiednią ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał inne niż te, proponowane przez w/w akcjonariuszy. Dodatkowo istnieje ryzyko związane z tym, iż dotychczasowi akcjonariusze mogą podjąć decyzję o zbyciu części lub wszystkich posiadanych przez siebie akcji Emitenta. Podjęcie i realizacja takiej decyzji przez te osoby może spowodować, iż kurs akcji Emitenta ulegnie obniżeniu, co może narazić innych akcjonariuszy Emitenta na poniesienie w związku z tym strat. Ryzyko to ograniczone jest zobowiązaniem głównych akcjonariuszy do nie zbywania akcji (lock-up) przez okres 12 miesięcy (GoAdvisers) i 24 miesięcy (Tomasz Majka), zabezpieczonym blokadą rachunku papierów wartościowych, na którym będą one zapisane. Zobowiązanie to akcjonariusze podejmą przed pierwszym notowaniem praw do akcji Emitenta na rynku NewConnect. Jednocześnie w/w osoby/podmioty zdeklarowały, iż projekty, które przedkładają na Walne Zgromadzenia, mają na celu przede wszystkim rozwój Spółki oraz wypracowanie większego zysku dla akcjonariuszy. Ze strukturą akcjonariatu po emisji private placement związane jest również ryzyko niskiej płynności akcji Emitenta spowodowane niewysoką kapitalizacją Emitenta Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi między członkami organów Emitenta Marzena Sztajnberg-Majka, Członek Rady Nadzorczej jest żoną Tomasza Majki Prezesa Zarządu Emitenta, rodzi to hipotetyczne ryzyko w nieformalnych oddziaływań pomiędzy organami Emitenta, ryzyko to dotyczy w szczególności działania Rady Nadzorczej jako organu uprawnionego do kontroli działalności Zarządu. Powyższe ryzyko w znacznym stopniu ograniczone jest faktem, iż Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne, w którego skład wchodzi pięć osób, co w praktyce marginalizuje możliwości nadużyć. Należy też wskazać, że nadzór nad działalnością Rady Nadzorczej pełni Walne Zgromadzenie, od którego zależy absolutorium członków Rady Nadzorczej oraz ich odpowiedzialność dyscyplinarna Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko konkurencji Rynek gier komputerowych i rozrywki interaktywnej to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów światowej gospodarki. Aktualnie w Polsce działa kilku dystrybutorów gier, w tym również oddziały dużych koncernów międzynarodowych, które stanowią najpoważniejszą konkurencję na rodzimym rynku. Istotny wpływ na nasilenie działań konkurencyjnych ma liberalizacja gospodarki, spowodowana w dużej mierze przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Niekorzystnie na przychody Emitenta wpływać może również działalność nielegalnych dystrybutorów, którzy rozpowszechniają gry bez zgody ich producentów lub wydawców, łamiąc w ten sposób prawa autorskie. Spółka nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów z branży (w tym również konkurencję nielegalną), może jednak utrzymać swoją dotychczasową pozycję na rynku dzięki doskonałej znajomości branży, umiejętnemu rozpoznawaniu potrzeb rynku, a także współpracy ze znanymi kontrahentami po stronie odbiorców, którymi są duże sieci handlowe, m.in. Action, Auchan Polska, Carrefour Polska, Tesco Polska, Media Saturn, Empik, Komputronik Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi w branży Obecnie na świecie istnieje tendencja do konsolidacji spółek na rynku producentów i dystrybutorów gier przeznaczonych na komputery typu PC oraz na konsole. Procesy konsolidacyjne w branży mogą spowodować umocnienienie pozycji rynkowej kilku silnych dostawców i jednocześnie spadek znaczenia mniejszych podmiotów. Aby nie dopuścić do utraty swojej pozycji rynkowej Spółka podejmuje działania, które pozwolą na poszerzenie bazy dystrybucji bezpośredniej (sieci handlowe Real oraz Elektroworld) oraz wykorzystanie, a w kolejnym etapie kreowanie, nowych form sprzedaży gier komputerowych. Obecnie Emitent prowadzi badania (objęte ścisłą tajemnicą handlową) innowacyjnego kanału dystrybucji gier Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii W segmencie rynku IT, na którym działa Spółka, ma miejsce szybki rozwój stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych. Duże tempo rozwoju produktów powoduje konieczność szybkiego dostosowania się do potrzeb poprzez ciągłe opracowywanie nowoczesnych rozwiązań i oferowanie coraz bardziej zaawansowanych produktów.

9 9 Jednym z celów strategicznych Spółki jest rozpoczęcie własnej produkcji (development) gier komputerowych, co wiąże się z koniecznością prowadzenia zaawansowanych technologicznie prac graficzno-programistycznych oraz elastycznego dostosowywania się do potrzeb rynku poprzez ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań informatycznych. Istnieje ryzyko, iż Spółka może zaoferować rozwiązania, które nie będą w pełni spełniały oczekiwań klientów. Może to mieć wpływ na pozycję konkurencyjną Spółki oraz uzyskiwane przez nią przychody ze sprzedaży i wyniki finansowe. Spółka będzie starała się minimalizować to ryzyko poprzez stałą analizę rynku oraz szybką reakcję na zmiany jego potrzeb poprzez inwestowanie w nowe gry lub ich elementy Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej w Polsce Na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz stopień realizacji celów, określonych przez Zarząd, wpływ ma wiele czynników makroekonomicznych, których kształtowanie się jest niezależne od działalności firmy. Są to m.in. dynamika produktu krajowego brutto, inflacja, zmiany w ustawodawstwie itp. Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej przychody i wyniki. Ze względu na ogólnokrajowy i całkowicie niezależny od Spółki charakter opisanych w niniejszym punkcie czynników ryzyka Spółka nie jest w stanie ocenić prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Poprzez planowane rozszerzenie swojej działalności o produkcję (development) gier oraz sprzedaż skierowaną na rynki zagraniczne Spółka chce minimalizować możliwość wystąpienia takiego ryzyka Ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej w Polsce, narażają Spółkę na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. Zagrożeniem dla działalności Spółki są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, i prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Spółki. W chwili obecnej przepisy prawa polskiego znajdują się w okresie zmian związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej itd Ryzyko związane ze zmianą trendów na rynku Z prowadzeniem działalności w branży wirtualnej rozrywki związane jest ryzyko szybkich zmian trendów rynkowych. Gracze komputerowi stanowią specyficzną grupę klientów ich gusta i wymagania dotyczące jakości oferowanego na rynku produktu zmieniają się niezwykle szybko. Istnieje więc ryzyko, iż nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub w przyszłości będzie pracowała Spółka, nie zostaną pozytywnie przyjęte przez klientów, co miałoby negatywny wpływ na zdolność Spółki do odzyskania poniesionych nakładów. Spółka ogranicza to ryzyko dzięki posiadaniu bogatej oferty gier dla najmłodszych użytkowników komputerów (seria gier Nicolas Kids przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat). W tej grupie wiekowej odbiorców nie obserwuje się częstych zmian trendów rynkowych, związanych ze zmianą gustów klientów, modą lub szybkim rozwojem technologii, tak jak dzieje się to w przypadku gier przeznaczonych dla dorosłych Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierem wartościowym objętym emisją Ryzyko wstrzymania wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie Zgodnie z 5 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem, w szczególności, jeśli uzna, że: - dokument informacyjny nie odpowiada wymogom formalnym określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, - wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Zgodnie z 6 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu wstrzymuje wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ryzyko ograniczone jest częściowo proceduralną możliwością złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

10 Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu w alternatywnym systemie 1. Zgodnie z 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2 Regulaminu ASO: - na wniosek Emitenta, - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 16 ust 1. Regulaminu ASO stanowi, że jeśli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym rozdziale Organizator Alternatywnego Systemu może: 1) upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, 2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 2. Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1. (czas zawieszenia może przekraczać trzy miesiące) 3. Jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie. Zgodnie z 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: - na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, - wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Zgodnie z 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: - w przypadkach określonych przepisami prawa, - jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta Ceny papierów wartościowych oraz wolumen obrotu w przypadku wielu emitentów mogą podlegać znacznym wahaniom w krótkim czasie. Inwestorzy powinni mieć również świadomość ryzyka związanego z płynnością walorów, podlegających obrotowi w alternatywnym systemie, co może mieć duże znaczenie w przypadku chęci kupna bądź sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie można także wykluczyć ryzyka poniesienia straty w wyniku niekorzystnych ruchów cen papierów wartościowych i sprzedaży akcji po cenie niższej, niż wyniosła cena ich zakupu Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu PDA PDA zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie nie wcześniej niż w dniu ich zarejestrowania w KDPW. Ewentualne przedłużenie procedury, związanej z wprowadzeniem PDA do obrotu może spowodować przesunięcie terminu rozpoczęcia ich notowań, a inwestorzy będą narażeni na dłuższe zamrożenie swoich środków finansowych, zainwestowanych w akcje Emitenta Ryzyko związane z rejestracją akcji oraz notowaniem PDA Obrót PDA będzie miał miejsce pomiędzy dniem rozpoczęcia notowań PDA a dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Emitenta przez sąd rejestrowy oraz dniem wyznaczenia przez Zarząd GPW pierwszego dnia

11 11 notowań akcji. Istnieje ryzyko odmowy podwyższenia kapitału ze strony sądu rejestrowego. Wówczas właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej akcji i liczby posiadanych PDA. Zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub, jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, zarząd powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające interes prawny oraz zarządzić zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych. Na ryzyko straty narażeni będą posiadacze PDA, którzy nabyli je na rynku wtórnym po cenie wyższej niż cena emisyjna.

12 12 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM INFORMACYJNYM 3.1. Emitent Firma Nicolas Games Sp. z o.o. Siedziba Sosnowiec, Polska Adres siedziby Sosnowiec, ul. Wopistów 15b Faks (+48 32) Telefon (+48 32) Adres poczty elektronicznej Strona internetowa W imieniu Emitenta działa: Tomasz Majka Prezes Zarządu Oświadczenie osoby, działającej w imieniu Emitenta: Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Memorandum Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

13 Doradca prawny Firma Szczeszek i Wspólnicy Sp.k. Siedziba Kraków, Polska Adres siedziby Kraków, ul. Na Wiankach 22/5 Adres poczty elektronicznej Strona internetowa W imieniu Doradcy Prawnego działa: Piotr Szczeszek - Wspólnik Doradca Prawny brał udział w sporządzaniu następujących części Memorandum Informacyjnego: 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.5, 2.3, 4, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Oświadczenie osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego: Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Memorandum Informacyjnego, w sporządzeniu których brał udział Doradca Prawny są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w tych częściach Memorandum Informacyjnego nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

14 Autoryzowany Doradca Firma GoAdvisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Katowice, Polska Adres siedziby Katowice, ul. Kościuszki 55/4 Faks (+48 39) Telefon (+48 32) Adres poczty elektronicznej Strona internetowa W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa: Adam Guz Prezes Zarządu Oświadczenie osoby działającej w imieniu Autoryzowanego Doradcy: Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Memorandum Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

15 15 4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń podatkowych Niniejszy rozdział dotyczy instrumentów finansowych Emitenta, które powstaną po zarejestrowaniu przez sąd przekształcenia Nicolas Games w spółkę akcyjną, zgodnie z wnioskiem Emitenta. Udziały zostaną zamienione na akcje serii A o wartości nominalnej 1 zł. Informacje o akcjach emitowanych w celu podwyższenia kapitału zakładowego Nicolas Games zostaną przedstawione w Dokumencie Ofertowym wybranej grupie 99 inwestorów. Oznacza to, że niniejszy rozdział ma jedynie charakter informacyjny, a rzeczywiste zapisy statutu oraz uchwał WZA i Zarządu Emitenta mogą różnić się od poniższych zapisów (WZA oraz Zarząd Emitenta nie podjął jeszcze uchwał w związku z podwyższeniem kapitału oraz wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect) Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w celu podwyższenia kapitału Emitenta. Wartość nominalna akcji Emitenta wynosić będzie 1 zł. Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie będą wiązać się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie będą występować żadne uprzywilejowania Uprzywilejowanie Akcji Emitenta Akcje emitenta nie będą uprzywilejowane Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta Projekt statutu Nicolas Games nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta, poza ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Obrót Akcjami Emitenta podlega zasadom i ograniczeniom określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Zgodnie z 3 Regulaminu ASO do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect mogą być wprowadzone instrumenty finansowe, o ile: został sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru), oraz zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, oraz w stosunku do Emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub upłynął termin ważności publicznego dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wymaga: sporządzenia przez Emitenta właściwego dokumentu informacyjnego, przedstawienia przez Emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w par. 3 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Ograniczenie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość Euro, (dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość Euro) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego

16 16 walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro, 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

17 17 Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do Euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do Euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż Euro, oraz b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż Euro, b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż Euro, c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż Euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej Euro, oraz d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji

18 18 uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: a) zawarciu umowy, b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub c) przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja wspólnotowa wymaga zgody Komisji Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega reżimowi przewidzianemu dla takich spółek w Ustawie o ofercie publicznej oraz w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności: - członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub - akcjonariusze spółki publicznej, lub - maklerzy lub doradcy. Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych od obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Zakazy i wymogi, o których mowa w art Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. 1. Zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych państw członkowskich; 3. Instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: - kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,

19 19 - kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów, - kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów będą od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o: - dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; - liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; - liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; - informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z : - zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, - nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, - uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym, - dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego, b) funduszu inwestycyjnym także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, - inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: - przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, - w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. d) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitenta wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania, e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki,

20 20 chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e) domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: - małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli, - osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, - mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, - jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: - papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, - akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio, - papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania. Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: - po stronie podmiotu dominującego wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, - po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej działalność maklerską, który wykonuje czynności określone w pkt 4 powyżej wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę trzecią, - wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art k.s.h jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. W okresie 2 miesięcy od daty niniejszego dokumentu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nicolas Games podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji tychże akcji Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Wszystkie akcje Emitenta będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego roku ( ) Prawa wynikające z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji Prawa majątkowe Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art k.s.h.) Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

21 21 Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia stosownie do art KSH. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru (art. 433 k.s.h.) Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy: uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym. Prawo do zbywania akcji Emitenta Zgodnie z 1 art. 337 k.s.h. akcje Emitenta są zbywalne. Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Statut Emitenta wyłącza możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne ( 7 ust. 7 prohjektu ststutu). Zamiana akcji imiennych na okaziciela będzie możliwa zgodnie z k.s.h. Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art k.s.h.) W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Uprzywilejowanie akcji (351 1 k.s.h.) Akcje Spółki nie są uprzywilejowane Prawa korporacyjne (organizacyjne) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art k.s.h.) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406 k.s.h.) Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

22 22 Po nabyciu przez Emitenta statusu spółki publicznej akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 k.s.h.) Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art k.s.h.) Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który: głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej), został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art k.s.h.) Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art k.s.h. (art k.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art k.s.h. (art k.s.h.) Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art k.s.h.) Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art k.s.h.) Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art.4 1 pkt.4 k.s.h. wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 4 i 5 k.s.h.) Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwócić się do spółki handlowej z rządaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów KSH, wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emintenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Prawa związane z dokumentacją Emitenta: - prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 k.s.h), - prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art.395 k.s.h.), - prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art.407 k.s.h.), - prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.421 k.s.h),

23 23 - prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art.505, 540, 561 k.s.h.) Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Intencją Zarządu Emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, opracowane wewnętrznie, które przyniosą Emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Emitenta dla jego Akcjonariuszy. Uwzględniając powyższe, Zarząd Emitenta nie planuje rekomendować Akcjonariuszom wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat. Zgodnie z 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako dzień dywidendy ) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z 97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będzie przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW ( a Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. z późn. zm.). Zgodnie z 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 z późn. zm.) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów osób prawnych Dochodem ze sprzedaży akcji, podlegającym opodatkowaniu, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 25 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnicy mogą również deklarować dochód lub stratę w sposób uproszczony, na zasadach określonych w art. 25 ust.5-6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nieodebranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

24 24 Dochodem, o którym mowa powyżej, jest: różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowym. Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Zgodnie z art. 30b ust.6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną i obliczyć należny podatek dochodowy. Zgodnie z art. 45 ust.1a pkt.1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach, w tym także: dochodu z umorzenia akcji, dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji, wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego, dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej osób prawnych podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; spółka, uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% akcji w kapitale emitenta (po 31 grudnia 2008 nie mniej niż 10% akcji w kapitale emitenta);

25 25 odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt. 2, albo położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności (nie mniej niż 15% akcji w kapitale zakładowym, a od %) nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji (w wysokości 15% akcji w kapitale zakładowym, a od %) nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka uzyskująca dochody (przychody) będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba prawna utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym osoba prawna po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Spółka przekazuje kwotę podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać Urzędowi Skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać do Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą

26 26 fizyczną według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru Podatek od czynności cywilnoprawnych Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. Jednak, gdy akcje wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

27 27 5. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 5.1. Dane teleadresowe Tabela 4 Dane teleadresowe Spółki Pełna nazwa Adres siedziby Forma prawna Sąd rejestrowy KRS Nicolas Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sosnowiec ul. Wopistów 15b Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON NIP Faks (+48 32) Telefon (+48 32) Adres poczty elektronicznej Strona internetowa Źródło: Nicolas Games Sp. z o.o Wskazanie czasu trwania Emitenta Emitent został utworzony na czas nieokreślony Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer KRS Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego pod numerem KRS Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia roku Opis historii Emitenta Nicolas Games rozpoczęło swą działalność w styczniu 2004 r. Stanowisko prezesa firmy objął Tomasz Majka, pełniący dotychczas kierowniczą funkcję w firmie Play-It. Ponadto w strukturach Spółki Nicolas Games znalazło się wielu byłych pracowników dawnego wydawnictwa Play-It, tworząc dynamiczny, doświadczony zespół. Celem działalności firmy było kontynuowanie strategii Play-it w dostarczaniu najlepszych gier na komputery osobiste w wersji polskiej, po przystępnych cenach. W okresie kilku pierwszych miesięcy działalności firma wydała reedycje ponad 20 znanych powszechnie tytułów oraz doprowadziła do kilku wielkich premier, w tym największego przeboju 2004 r. Half-Life 2. W 2005 roku Spółka podpisała kontrakty z dużymi zachodnimi wydawcami, takimi jak Koch Media, Strategy First, Empire, co pozwoliło na zwiększenie portfolio oferowanych produktów o tytuły z wysokim potencjałem sprzedaży. W kolejnych latach Nicolas Games podejmowała wiele inicjatyw, których celem było dostarczenie polskim odbiorcom tytułów do tej pory niedostrzeganych przez pozostałych dystrybutorów. W ten sposób powstała między innymi tania seria wydawnicza Wojny Bitwy Kampanie, przeznaczona dla miłośników strategii i symulacji, w której znalazło się wiele premierowych tytułów w atrakcyjnej cenie. Nicolas Games rozpoczął działalność także na polu komputerowej rozrywki dla najmłodszych użytkowników komputerów, nawiązując współpracę z wydawnictwem Egmont, co zaowocowało pojawieniem się w ofercie atrakcyjnych gier dla dzieci z serii Komputerowa Gratka oraz Cybermycha. Ponadto, Spółka wydaje gry z serii Ulica Sezamkowa i Kacper Przyjazny Duszek, których bohaterami są doskonale wszystkim znane postaci z programów telewizyjnych i bajek animowanych. W roku 2007 Nicolas Games poszerzył swoja ofertę o gry przygodowe gatunek przez konkurencyjnych wydawców traktowany jako niszowy, który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców i nieustannie się rozwija.

28 28 W 2007 roku Spółka wprowadziła do swojej oferty gry komputerowe na platformę Apple, stając się tym samym jedynym w Polsce dystrybutorem posiadającym tak szeroką ofertę tytułów (głównie największych światowych premier) na komputery Macintosh. W roku 2007 miały miejsce również istotne zmiany w strukturze własnościowej Spółki. W efekcie przeprowadzonych działań GoAdvisers Sp. z o.o. (dawna TAG Sp. z o.o.) nabyła 50 udziałów w Spółce Nicolas Games, stanowiących 50 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 50 % głosów na Zgromadzeniach Wspólników Spółki. Następnie, kapitał zakładowy Nicolas Games Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę zł i wynosi obecnie zł. Podwyższenie kapitału umożliwiło rozpoczęcie procesu przekształcenia Nicolas Games Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W grudniu 2007 roku Spółka Nicolas Games przeprowadziła emisję obligacji w celu pozyskania środków na zrealizowanie zakładanych celów inwestycyjnych. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej na obligacje Nicolas Games Sp. z o.o. Spółka zobowiązała się do przekształcenia w spółkę akcyjną, podniesienia kapitału zakładowego i emisję akcji. Pierwsza oferta będzie kierowana do inwestorów posiadających obligacje wyemitowane przez Nicolas Games Sp. z o.o. Objęcie akcji nastąpi do 25 kwietnia 2008 a cena emisyjna po przeprowadzeniu wyceny Spółki została ustalona na 7 zł Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Na kapitał własny Emitenta składają się: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, na które środki mogą pochodzić z niepodzielonego zysku okresu obrotowego w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kapitał zapasowy jest tworzony na pokrycie straty z odpisów z czystego zysku. W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat poprzednich (na kapitał zapasowy w spółkach akcyjnych przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego stosownie do przepisu art kodeksu spółek handlowych. Kapitały Emitenta podane zostały na podstawie sprawozdań finansowych pro-forma. Z chwilą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji dla obligatariuszy kapitał zakładowy Emitenta wynosił będzie w przybliżeniu 707,1 tys. zł (jedynie w momencie faktycznego objęcia akcji przez obligatariuszy będzie możliwe podanie dokładnej wartości kapitału zakładowego). Kapitał zapasowy na dzień roku wynosił 1 359,2 tys. zł. Podwyższenie kapitału Emitenta będzie również obejmowało serię akcji dla inwestorów uczestniczących w ofercie private placement. Szczegóły będą przedstawione w Dokumencie Ofertowym wybranej grupie 99 inwestorów Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy został w całości pokryty Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji Emitent jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyemitował dwie serie obligacji na łączną kwotę zł, które uprawniają do objęcia akcji Emitenta po przekształceniu go w spółkę akcyjną za potrąceniem wierzytelności inkorporowanych w obligacjach. Obligacje są oprocentowane na 12% w skali roku, a dodatkowo uprawniają do obięcia akcji po cenie emisyjnej 7 zł za każdą akcję Liczba akcji i wartość kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Informacje o notowaniach instrumentów finansowych Emitenta Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych. Nie wystawiono również w związku z nimi żadnych kwitów depozytowych.

29 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność Obecnie struktura udziałowców Spółki składa się z Pana Tomasza Majki (50%) oraz GoAdvisers sp. z o. o. (50%). Należy przy tym zauważyć, że Prezes Zarządu GoAdvisers sp. z o. o., Adam Guz, jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Prezes Zarządu ING Securities S.A., Tomasz Słomski - wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, a partner zarządzający kancelarii radców prawnych Szczeszek i Wspólnicy sp. k., Piotr Szczeszek członkiem Rady Nadzorczej Spółki Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach Emitenta Zakres działalności Emitenta, podstawowe produkty i usługi Nicolas Games jest dynamicznie rozwijającą się firmą, obecną na rynku od 2004 roku. Spółka działa w branży informatycznej oraz rozrywki elektronicznej, ściślej w branży gier komputerowych. W okresie trzech lat Nicolas Games wydał wiele produktów cieszących się uznaniem graczy i mediów branżowych. Spółka podjęła wiele inicjatyw, mających dostarczać polskim graczom tytułów do tej pory niedostrzeganych przez innych dystrybutorów. W ten sposób powstała między innymi tania seria wydawnicza Wojny Bitwy Kampanie, przeznaczona dla miłośników strategii i symulacji, w której znalazło się wiele premierowych tytułów w atrakcyjnej cenie. Spółka posiada w swojej ofercie również produkty skierowane do grupy najmłodszych użytkowników komputerów. Są to głównie atrakcyjne gry dla dzieci z serii Komputerowa Gratka oraz Cybermycha Wydawnictwa Egmont. Według szacunków Zarządu (szczegółowe badania rynku nie zostały w Polsce jeszcze przeprowadzone) Nicolas Games jest wice-liderem segmentu gier dla dzieci i posiada znaczną przewagę nad trzecim podmiotem na polskim rynku. Promocja marki Nicolas Games wśród najmłodszych graczy może przyczynić się do tego, iż z czasem chętniej wybiorą oni produkty Spółki przeznaczone dla kolejnych grup wiekowych. Istotnym aktywem Spółki jest bardzo dobra sieć dystrybucji obejmujące wszystkie duże sieci handlowe w Polsce oraz większość alternatywnych źródeł dystrybucji (sklep internetowy, akcje w dyskontach, obsługa szkół i przedszkoli poprzez pośrednika, katalogi wysyłkowe, indywidualne niezależne punkty handlowe). Spółka prowadzi również sklep internetowy Mega Store, w którym można dokonać zakupu wszystkich, znajdujących się w ofercie Nicolas Games, produktów 1. Działalność Spółki obejmuje: zakup licencji, lokalizację (tłumaczenie gier), produkcję (tłoczenie i druk), dystrybucję gier Zakup licencji W zakresie działalności pozyskiwanie praw do dystrybucji produktów jest kluczowym zadaniem. Przy zakupie licencji podstawowym źródłem informacji jest stały monitoring rynku developerów i wydawców na wszystkich kontynentach. Na podstawie tej wiedzy oraz informacji z targów, wystaw i zapowiedzi prasowych zespół Nicolas Games selekcjonuje interesujące tytuły. Dodatkowym źródłem informacji są również oferty od twórców gier z całego świata. Przed zakupem licencji lub produktu zespół wykwalifikowanych pracowników Spółki ocenia jego potencjał handlowy. Negocjacje prowadzone są na kilku płaszczyznach: rodzaj opłaty licencyjnej: flat fee (jednorazowa opłata na wszystkie pola eksploatacji produktu stosowana głównie dla produkcji budżetowych najlepsza z punktu widzenia dystrybutora, ponieważ zapewnia szybki zwrot z inwestycji oraz najwyższe marże), royalty per unit (tantiema płacona od każdej sprzedanej sztuki dla produkcji nowych, premier, sprzedawanych w tzw. segmencie full price), revenue sharing ( podział zysku na podstawie sprzedaży); wysokości i terminów zaliczek. W przypadku royalty per unit oraz revenue sharing trzecim elementem jest tzw. minimum comitment, czyli zaliczka nie podlegająca zwrotowi. Uzgadniając powyższe warunki tworzona jest umowa licencyjna. 1 Strona internetowa sklepu Mega Store:

30 Lokalizacja (tłumaczenie gier) Profesjonalna lokalizacja realizowana jest za pomocą firm zewnętrznych. Obecnie Spółka współpracuje z dwoma zespołami lokalizującymi. Lokalizacja produktu jest w pełni outsourcingowana. Na podstawie umowy dostawca przekazuje Nicolas Games materiały do lokalizacji (tłumaczenia) gry na język polski. Po analizie kosztów materiały są przekazywane wybranej firmie lokalizacyjnej. Ustalony jest również harmonogram. Lokalizacja przebiega w kilku etapach: ewaluacja loc kit (materiałów lokalizacyjnych), tłumaczenia, redakcja tekstów, nagrania dźwięków, implementacja, testy wersji alfa raport błędów, poprawki przygotowanie wersji beta, testy wersji beta raport błędów, ostateczne poprawki i przygotowanie release candidate lub gold master. Koszty lokalizacji mogą wahać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Istotny wpływ na koszty ma ilość tekstu oraz wybór aktorów (lektorów) grających postaci w grze. Znane postaci potrafią zająć większą część budżetu Produkcja gier Produkcja gier odbywa się w 4 etapach: projektowanie tłoczenie drukowanie konfekcja Projektowanie poligrafii realizowane jest przez zewnętrzne studia graficzne w oparciu o materiały powierzone. Projektowane są: opakowania, instrukcja oraz nadruki na płyty. Następnym elementem jest tłoczenie, które odbywa się w tłoczniach na terenie kraju w oparciu o przygotowany wzorzec (master). Obecnie Spółka współpracuje z 3 tłoczniami. Drukowanie poligrafii zlecane jest firmom zewnętrznym - obecnie Nicolas Games współpracuje z 2 drukarniami. Konfekcja realizowana jest wewnątrz firmy przez zespół magazynowy Dystrybucja gier Dystrybucja bezpośrednia odbywa się poprzez Dział Handlowy Spółki, a towar jest dostarczany przesyłkami kurierskimi bezpośrednio do sklepów (w przypadku Tesco do magazynu centralnego). Dystrybucja pośrednia odbywa się za pośrednictwem dystrybutorów takich jak Media Service oraz Andante. Dystrybucja gier w spółce Nicolas Games w głównej mierze opiera się o sieci handlowe. Obecnie sieć dystrybucji Nicolas Games S.A. obejmuje ponad 90% działających na polskim rynku sieci handlowych, posiadających w swojej sprzedaży gry komputerowe i multimedia. Obsługą sieci zajmują się pracownicy działu handlowego Spółki, którzy są odpowiedzialni za kontakty z Centralą danej sieci (negocjowanie warunków handlowych, ustalanie promocji, wprowadzanie nowych produktów do sieci) oraz bezpośrednio ze sklepami, gdzie odpowiadają za pozyskiwanie zamówień i ich realizacje, planowanie lokalnych akcji promocyjnych oraz za ekspozycję gier w danym sklepie. W najbliższym czasie Nicolas Games planuje poszerzyć dystrybucje produktów o kontrahentów nie wyspecjalizowanych w sprzedaży multimediów, a mianowicie: księgarnie, hurtownie zabawek, sklepy z art. dla dzieci, programy lojalnościowe, akcje promocyjne w sieciach handlowych. Mechanizm realizacji zamówienia wygląda następująco: Etap I pozyskanie zamówienia z danego sklepu. Obejmuje: kontakt z centralą danej sieci, umieszczenie w systemie informatycznym sieci informacji o produkcie, aktywację zamówienia, negocjacje wielkości zamówienia, warunków i terminu dostawy, finalne wygenerowanie zamówienia. Etap II realizacja zamówienia.

31 31 Obejmuje: wystawienie w siedzibie Spółki właściwych dokumentów magazynowych, przygotowanie paczki z zamówionym produktem, dostarczenie zamówienia do właściwego sklepu za pomocą zewnętrznego spedytora zgodnie z podanym na zamówieniu terminem realizacji dostawy. Kolejną formą dystrybucji jest sprzedaż za pomocą Internetu. Spółka Nicolas Games dysponuje sklepem internetowym Mega- Store, który w swojej ofercie posiada tylko i wyłącznie gry wydawane przez spółkę. Sklep internetowy został zaprojektowany w sposób pozwalający na znaczącą rozbudowę (do rozmiarów takich potentatów internetowych jak wielobranżowe sklepy Merlin.pl, Stereo.pl, Komputronik). Jednym z ambitnych wyzwań w sferze dystrybucji Spółki na rok 2008 jest rozbudowa sieci dystrybucji gier na platformę Macintosh cieszącą się w Polsce coraz większym uznaniem. Przedsięwzięcie ma bardzo duży potencjał rynkowy m.in. ze względu na fakt, iż w Polsce działa obecnie 30 tyś. komputerów Macintosh (obserwowana jest gwałtowna tendencja wzrostowa, której wyrazem mogą być np. promocje sieci komórkowych ERA w których miejsce telefonu zajmuje komputer Macintosh analiza wyników podobnych akcji pozwala sądzić, że liczba komputerów Macintosh może wzrosnąć w okresie roku od 30%-100%). Działania rozpoczęte w grudniu 2007 roku spowodowały, że Emitent jest pierwszym i jedynym w Polsce dystrybutorem wspierającym komputery firmy Apple w szerokim zakresie oferowanych produktów (Nicolas Games posiada umowy na wyłączne dystrybuowanie w Polsce największych hitów rynkowych z całego świata). Kolejną formą dystrybucji, jaką w 2008 roku chce pozyskać Spółka jest sprzedaż gier komputerowych w kioskach i punktach Ruchu oraz Kolportera. Sieci te charakteryzują się przede wszystkim bardzo dużą liczbą punktów sprzedaży, szczególnie w miejscach o utrudnionym dostępie do oferty dystrybutorów gier komputerowych (ze względu na brak sklepów sprzedających oprogramowanie) Zakres działalności, wynikający z umowy spółki Pomimo specjalizacji opisanej powyżej, umowa spółki przewiduje znacznie szerszy zakres przedmiotu działalności Spółki, co w razie konieczności umożliwi szybkie dostosowanie do potrzeb rynku lub rozwój zakresu działalności bez konieczności zmiany przedmiotu działalności Spółki. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, przedmiotem działalności Spółki jest: Z Wydawanie książek, Z Wydawanie gazet, Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, Z Wydawanie nagrań dźwiękowych, Z Pozostała działalność wydawnicza, Z Drukowanie gazet, Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Z Introligatorstwo, Z Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich, Z - Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała, Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych, Z Reprodukcja nagrań video, Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji, A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, B Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, C- Transmisja danych i teleinformatyka, G Pozostałe usługi telekomunikacyjne, Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Z Działalność w zakresie oprogramowania, Z Przetwarzanie danych, Z Działalność związana z bazami danych, Z Pozostała działalność związana z informatyką, Z Reklama B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Z Działalność radiowa i telewizyjna.

32 Asortyment Oferta Spółki obejmuje gry przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych użytkowników komputerów: Gry dla dorosłych (wybrane tytuły): - Undercover, - Overclocked, - Runaway 2 (nominacja do gry roku 2007), - Paraworld, - Rush for Berlin, - Atak na Pearl Harbour, - Flat Out, Gry dla dzieci (seria Nicolas Kids, wybrane tytuły) - Clifford w mieście, - Clifford na wyspie, - Clifford uczy angielskiego, - Casper zamkowa tajemnica, - Casper zaczarowany sklep. Serie gier dla dzieci w ofercie Nicolas Games są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce i na świecie wśród ich odbiorców. Spółka posiada również odpowiedni potencjał do dystrybucji największych gier na rynku, czego przykładem był projekt Half-Life 2 najbardziej oczekiwana gra 2004 roku. Struktura przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto ze sprzedaży w podziale na asortymenty przedstawia się następująco: Rysunek 1 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Spółki Nicolas Games w 2007 roku 37% 41% NICOLAS KIDS NICOLAS GAMES LICENCJE 22% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Nicolas Games S.A. Rysunek 2 Struktura rzeczowa marży brutto ze sprzedaży Spółki Nicolas Games w 2007 roku 41% 56% 3% NICOLAS KIDS NICOLAS GAMES LICENCJE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Nicolas Games S.A.

33 Dostawcy Wśród dostawców należy wyróżnić następujące firmy: Dostawcy produktów dla dzieci: Egmont Polska, Scholastic Inc. (USA), Compedia (Izrael). Dostawcy gier: Akella (Rosja), Empire Interactive (Anglia), DTP A.G. (Niemcy), FIP Interactive ( Niemcy), Focus Home Interactive (Francja), Merscom LLC ( USA), inni Odbiorcy Nicolas Games S.A. dystrybuuje gry do ok. 860 sklepów w całej Polsce - na podstawie umów bezpośrednich (290 sklepów) oraz przy udziale pośredników (570 sklepów). Główni odbiorcy, do których Nicolas Games dystrybuuje gry to m.in.: Action S.A. jeden z największych dystrybutorów sprzętu komputerowego w Polsce. Firma sprzedaje produkty największych dostawców na świecie, jak również oferuje sprzęt pod własnymi markami. Carrefour Polska Sp. z o.o. - jedna z największych sieci handlowych działających w Polsce. Na koniec listopada 2007 roku Carrefour był właścicielem 72 hipermarketów Carrefour, 270 supermarketów oraz 36 stacji benzynowych w całej Polsce. W dniu 29 czerwca 2007 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję zezwalającą firmom Carrefour i Ahold na połączenie. Grupa Carrefour Polska, powstała z dwóch podmiotów, będzie kluczowym graczem na rynku dużej dystrybucji. Empik Sp. z o.o. - działająca w Polsce sieć sprzedaży książek, wydawnictw muzycznych, filmów, gier i programów komputerowych oraz prasy. Posiada również laboratoria fotograficzne działających pod nazwą EMPiK FOTO, a także ponad czterdzieści szkół języków obcych. Media Saturn Holding Sp. z o.o. obejmujący sieć elektromarketów Media Markt oraz Saturn Polska. Media Markt to ponad 350 sklepów w 10 europejskich krajach, w Polsce działa od 1998 roku. Merlin.pl (sklep internetowy) oferta sklepu obejmuje książki, filmy, muzykę, gry i programy komputerowe, zabawki, elektronikę i upominki - łącznie ponad 270 tys. produktów. W 2006 roku firma sprzedała ponad 2 mln produktów, które zostały wysłane do ponad 70 państw na całym świecie. Tesco Polska Sp. z o.o. - jedna z największych sieci detalicznych w Polsce. Obecnie pod marką Tesco w Polsce działa 249 sklepów, 21 stacji benzynowych oraz 3 centra dystrybucyjne. Media Service Sp. z o.o. firma handlowa, powstała w 2000 roku, dostawca artykułów multimedialnych i elektroniki użytkowej oraz dystrybutor filmów. Firma dostarcza produkty Nicolas Games do następujących sieci: - Makro (27 sklepów), - Real (49 sklepów), - Selgros (10 sklepów), - Electro World (6 sklepów). Komputronik S.A. - czołowy polski dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. W ofercie firmy znajdują się wyroby wszystkich wiodących producentów sprzętu komputerowego na świecie. Spółka prowadzi dystrybucję poprzez sprzedaż detaliczną i hurtową. Sprzedaż detaliczna odbywa się w ramach sieci własnych salonów, poprzez sklep internetowy, Dział Klientów Biznesowych, sieć sklepów franczyzowych oraz sieć autoryzowanych dealerów komputerowych Komputronik Partner. Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o. - sieć Salonów Multimedialnych Kolportera funkcjonuje w systemie korporacyjnym. To obiekty handlowe, w których stosowana jest standaryzowana, samoobsługowa technologia zakupu (grupy produktowe, tematyczne, markowe). Lokowane są w dużych, nowoczesnych centrach handlowo-rozrywkowych. Ard-Soft (hurtownia oprogramowania) - największa i jednocześnie najwcześniej założona hurtownia oprogramowania w Polsce. Zajmuje się kompleksową obsługą firm o profilu IT w ofercie których znajdują się multimedia, programy edukacyjne, narzędziowe a także gry i pakiety wspomagające prowadzenie firmy.

34 Zatrudnienie Tabela 5 Zatrudnienie w Spółce Nicolas Games na dzień r. Rodzaj zatrudnienia Liczba osób Umowa o pracę 11 Umowa o współpracę 2 Łączna liczba zatrudnionych 13 Źródło: Nicolas Games Obecne zatrudnienie w Spółce zapewnia właściwą płynność i efektywność realizacji działań pozyskiwania licencji oraz ich późniejszego przetwarzania i sprzedaży. W perspektywie rozwoju developmentu gier komputerowych oraz znaczącego wzrostu obrotów w następnych okresach obrotowych, planowany jest wzrost zatrudnienia w Nicolas Games w 2008 i 2009 roku Otoczenie rynkowe Emitenta Rynek gier komputerowych i wirtualnej rozrywki to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów światowej gospodarki. W Stanach Zjednoczonych, gdzie niepodzielnie dotąd panował przemysł filmowy, branża komputerowa dogoniła zyskami branżę filmową. Również na rynku polskim liczba odbiorców usług i produktów tej branży powiększa się systematycznie. Wartość polskiego rynku gier komputerowych jest trudna do oszacowania. Nigdy nie przeprowadzono dokładnych badań, choć specjaliści szacują iż jego wartość wynosi od 300 do nawet 600 mln. Niestety, duży procent rynku stanowią pirackie kopie. Według Todda Hollenshead a z firmy Id Software, twórcy gry Doom 3, 50% kopii gier w USA to kopie nielegalne. W Europie Wschodniej i Azji odsetek ten może wynosić nawet 90%. Producenci gier, podobnie jak przedstawiciele przemysłu muzycznego, uważają, że najskuteczniejszą bronią będą rozwiązania DRM 2 oraz lepsza ochrona fizyczna dysków DVD. Potrzebna jest również edukacja, która wyjaśni użytkownikom, dlaczego piractwo szkodzi przemysłowi gier komputerowych. Na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych można stwierdzić, iż wraz z poprawą poziomu życia w Polsce liczba pirackich kopii gier powinna maleć, co znajdzie pozytywne przełożenie na przychody ze sprzedaży legalnych gier, a tym samym na wyniki finansowe osiągane przez ich producentów i dystrybutorów. Rozwój gospodarczy w Polsce wpływa na wzrost informatyzacji polskiego społeczeństwa. W 2006 roku producenci dostarczyli łącznie na polski rynek ponad 2, 4 mln sztuk komputerów (1,8 mln szt. rok wcześniej), w tym ponad 880 tys. notebooków (522 tys. szt.) 3. Z badań Diagnoza Społeczna 2005 wynika, że w 45 % polskich domów są komputery osobiste. W 30 proc. domów znajdują się gry komputerowe (badania PBS dla Gazety Wyborczej ). Posiadanie komputera jest więc niemal tożsame z wykorzystywaniem go do grania. Zarówno w Azji jak i Ameryce największy udział w rynku posiadają gry na konsole (Sony Playstation, Microsoft Xbox, Nintendo). W Europie, a szczególnie w Polsce i Niemczech, sytuacja wygląda zgoła inaczej. W tych krajach znacznie większy udział w rynku posiadają gry na PC. Czynnikiem warunkującym taki stan z pewnością są dużo wyższe ceny produkcji konsolowych. Można jednak założyć, że tendencja obecna na największych rynkach, a więc amerykańskim i azjatyckim, ostatecznie znajdzie swoje odbicie w Europie. Głównymi odbiorcami gier komputerowych są ludzie w wieku lat, choć oczywiście tworzone są programy pod konkretnego odbiorcę, którym mogą być dzieci (już od 3 lat), lub osoby dorosłe (powyżej 18). Przykładowo średni wiek gracza w USA wynosi 32 lata, natomiast w Europie Zachodniej 29 lat. Można zatem przyjąć, że w Polsce jest on jeszcze niższy i kształtuje się na poziomie lat. W USA 39% graczy to kobiety, z kolei w Europie Zachodniej wskaźnik ten wynosi 25%. Struktura graczy ze względu na wiek przedstawia się następująco: Rysunek 3 Struktura wiekowa graczy komputerowych 2 Digital Rights Management (DRM, ang. cyfrowe zarządzanie prawami) - oparty o mechanizmy kryptograficzne lub inne metody ukrywania treści system zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy 3

35 35 38% 27% 35% gracze poniżej 18 roku życia gracze pomiędzy 18 a 35 rokiem życia gracze powyżej 35 roku życia Źródło: opracowanie własne na podstawie Rysunek 4 Struktura wiekowa graczy konsolowych 19% 35% 46% gracze poniżej 18 roku życia gracze pomiędzy 18 a 35 rokiem życia gracze powyżej 35 roku życia Źródło: opracowanie własne na podstawie Konkurencja Do głównych konkurentów Spółki na rynku polskim należą: CD Projekt - jeden z trzech największych polskich wydawców interaktywnego oprogramowania rozrywkowego. Pozycje wydawane przez CD Projekt oferowane są w różnych przedziałach cenowych. Począwszy od najdroższych w cenach przekraczających 100 PLN, przez wiele różnych kolekcji, przeznaczonych dla gier tańszych oraz reedycji. CD Projekt to także dystrybutor gier wideo na konsole Playstation, Playstation2 oraz PlayStation Portable. Cenega Poland - funkcjonowała dawniej jako IM Group Sp. z o.o. firmy powstałej z połączenia dwóch firm IPS Computer Group oraz Mirage Media. Obecnie Cenega Poland jest jednym z liderów na rynku komputerowej rozrywki w Polsce, współpracującym z takimi wydawcami jak Bethesda Software, Eidos Interactive, Koch Media, Take 2, czy Ubisoft. Electronic Arts Polska - w chwili obecnej jest jedynym oddziałem międzynarodowego producenta i dystrybutora gier komputerowych i konsolowych na polskim rynku. Z tego względu w ich ofercie znajdują się jedynie własne produkcje. EA jest największą firmą w całej branży. Ich oferta skierowana jest dla miłośników wszystkich gatunków, a produkowane gry trafiają najczęściej na wszystkie platformy (PC, Playstation 2 i 3, X-box 360, Playstation Portable, Nintendo DS). City Interactive - jest międzynarodowym wydawcą gier komputerowych z działem zajmującym się produkcją. Firma powstała w 2002 roku, jako połączenie wydawnictwa i dwóch studiów tworzących gry komputerowe. Firma zajmuje się głównie produkcją tanich gier, a następnie ich dystrybucją na terenie Polski. Najczęściej wybieraną formą jest dystrybucja w kioskach poprzez dołączanie produkcji do gazet. W przypadku gier innych producentów City Interactive stawia również na gry nisko budżetowe. LEM - Firma Licomp Empik Multimedia powstała w 1997 roku i po kilku latach obecności na rynku stałą się jednym z większych dystrybutorów gier komputerowych, jednak obecnie stopniowo traci pozycję na rynku. Firma zajmuje się dystrybucją gier na komputery PC oraz konsole najnowszej generacji. Większość tytułów pochodzi od wydawcy Activision, w ofercie którego znajduje się wiele produktów na licencjach filmowych. Wchodzi w skład grupy Empik Media & Fashion Group.

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k.

Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k. Dokument Informacyjny GoAdvisers Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku Nicolas Games Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Sporządzony na potrzeby wprowadzenia: - nie więcej niż 31.332.240 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda, - nie więcej

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Autoryzowanym Doradcą jest SZCZESZEK I WSPÓLNICY Sp.K.

Autoryzowanym Doradcą jest SZCZESZEK I WSPÓLNICY Sp.K. GoAdvisers S.A. Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument informacyjny XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument informacyjny XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

Dokument Informacyjny Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie Dokument Informacyjny Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII B ORAZ AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. LZMO spółka akcyjna

Dokument Informacyjny. LZMO spółka akcyjna Dokument Informacyjny LZMO spółka akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY eo Networks Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PIK SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PIK SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PIK SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii G do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny. BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii A, E, F do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny. OPONIX.PL Spółka Akcyjna

Dokument informacyjny. OPONIX.PL Spółka Akcyjna Dokument informacyjny OPONIX.PL Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. MarSoft S.A. z siedzibą w Świdniku

DOKUMENT INFORMACYJNY. MarSoft S.A. z siedzibą w Świdniku MARSOFT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY MarSoft S.A. z siedzibą w Świdniku sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A.2, akcji serii B oraz PDA serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się jako podwyższenie zwykłe i podwyższenie warunkowe, z subskrypcją akcji (prywatną, zamkniętą, otwartą) i zapisami na akcje. Jedne z najpoważniejszych zmian

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii I, J, K do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny M4B Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A.

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. SPÓŁKI INTERNET UNION S.A. Zatwierdzony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 r. Preambuła Zarząd Internet Union S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E, akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. II kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 30.09.2015r. 31.12.2015r.) Strona2 Warszawa 13 luty 2016r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI BLUMERANG PRE IPO S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI BLUMERANG PRE IPO S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU GPW Elektronicznie podpisany przezgpw Data:2007.12.13 12:51:17 +01'00' DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI BLUMERANG PRE IPO S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, AKCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo