Metoda diagnostyczna w audycie powdrożeniowym systemu ERP na przykładzie firmy z branży chemicznej studium przypadku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda diagnostyczna w audycie powdrożeniowym systemu ERP na przykładzie firmy z branży chemicznej studium przypadku"

Transkrypt

1 mgr inż. AGATA BARTNIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Metoda diagnostyczna w audycie powdrożeniowym systemu ERP na przykładzie firmy z branży chemicznej studium przypadku W artykule opisano studium przypadku audytu w branży paliwowej, dotyczącego analizy powdrożeniowej systemu klasy ERP. Głównym celem audytu było opracowanie i zaprezentowanie zarządowi raportu z analizy wdrożenia systemu ERP w badanej firmie oraz przedstawienie procesów i funkcji, które są zaimplementowane w systemie, a także zaproponowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie wykorzystania funkcji systemu ERP. Wypracowano dwa warianty rozwiązań możliwych do realizacji: przystosowanie istniejącego systemu informatycznego tak, aby otrzymywane informacje były spójne i mogły posłużyć do lepszego zarządzania firmą, zakupienie i wdrożenie nowego systemu informatycznego klasy ERP. Ostatecznie pozostano przy wariancie pierwszym. Jednakże wykorzystując przeprowadzone podczas audytu analizy przemodelowano sposób planowania procesu głównego, zmieniono strukturę organizacyjną wspierając łańcuch logistyczny i dokonano całkowitej przebudowy strategii rozwoju. Wprowadzone zmiany organizacyjne i uporządkowanie procesów, dobór odpowiedniej kadry oraz determinacja zarządu spowodowały, że firma osiągnęła w pierwszym półroczu zysk. 1. WPROWADZENIE Diagnostyka z greckiego diagnōstikós oznacza umiejący rozpoznawać. Często kojarzy się z nauką o rozpoznawaniu chorób na podstawie wywiadu lekarskiego, badaniach chorego, analizy objawów i wyników badań dodatkowych [3]. Okazuje się jednak, że metoda diagnostyczna może być z powodzeniem stosowana w ocenie zjawisk i procesów zachodzących także w przedsiębiorstwie. Jest również znakomitym narzędziem sprawdzającym efekty wprowadzanych zmian organizacyjnych. W poniżej opisanym przypadku posłużyła do oceny stanu wdrożenia systemu w pewnej firmie z branży paliwowej. I trudno teraz określić czy była to analiza powdrożeniowa (firma używała już systemu klasy ERP), czy też przedwdrożeniowa bo pojawił się pomysł przymiarki innego, bardziej rozbudowanego sytemu do wdrożenia w tej właśnie firmie. Zarząd firmy, do przeprowadzenia audytu skłoniło kilka pytań o podstawowym znaczeniu: Co w dzisiejszych czasach najważniejsze jest dla firmy i jej efektywnego funkcjonowania? Jak przetrwać kryzys? Jak wreszcie zdobyć Klienta, a później zatrzymać go w gronie swoich stałych odbiorców? Jak sprawić, aby towary i oferowane usługi były najwyższej jakości, nie tylko w aspekcie jakości jako takiej, ale również terminowości dostaw czy kompleksowości oferty? Co z kosztami produkcji, materiałów, innych zasobów, z ich optymalnym wykorzystaniem? Jak kształtuje się cena naszych produktów, marża, jaki wreszcie możemy wypracować zysk? Jak określić optymalne portfolio produktowe na rzeczywistym a więc pełnym ograniczeń rynku? Audyt miał polegać na ocenie stopnia wykorzystania wdrożonego systemu klasy ERP oraz możliwości ewentualnych usprawnień. W jakim celu? Aby zyskać strategiczną przewagę konkurencyjną.

2 46 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Nie będziemy oczywiście omawiać w tym miejscu aspektu tworzenia oferty produktowej ani wariantów produkcji, a zajmiemy się wyłącznie usprawnianiem łańcucha dostaw, minimalizacją kosztów i słabych ogniw. Zastanówmy się zatem o czym menadżerowie firm powinni pamiętać, aby sprostać z jednej strony oczekiwaniom Klientów, a z drugiej utrzymać firmę na rynku w dobrej kondycji finansowej. Czy sposób planowania, wyboru jak np. produkować, oraz jak sprzedawać, gdzie kupować, w jakich ilościach, jak dostarczać może decydować o sukcesie? Wydaje się, że zarówno dobór odpowiednich metod planistycznych jak i odpowiednie wykorzystanie zasobów będzie miało kolosalne znaczenie szczególnie w dobie kryzysu, gdzie z jednej strony nie możemy sobie pozwolić na wygórowane ceny naszych produktów, a z drugiej strony spadek zamówień czy zmiana ich profilu będzie wpływał na zapasy materiałów, wykorzystanie parku maszynowego czy nawet na potrzebne kwalifikacje naszego personelu, a co za tym idzie na ogólną kondycję całej firmy. Nie bez powodu klasyk instytucjonalizmu John K. Galbraith [2] podkreślał rolę planowania gospodarczego. Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw to wielkie wyzwanie. Musimy myśleć o wszystkich aspektach firmy i jej zarządzania, a mając na uwadze olbrzymią ilość napływających do i z firmy informacji, które trzeba przetwarzać on-line, aby podejmować skuteczne decyzje jest nie lada przedsięwzięciem. Wydaje się, że takie zarządzanie bez sprawnego narzędzia wykorzystującego nowoczesne technologie informatyczne i bazy danych będzie zadaniem niełatwym, a wręcz czasami niemożliwym, szczególnie dla firm, w których ilość transakcji księgowych czy logistycznych w ciągu dnia przekracza tysiące czy setki tysięcy lub takich, w których wpływ jednych parametrów na inne jest skomplikowany i trudny do analitycznego zdefiniowania. Firmy potrzebują narzędzi, które ułatwią im zarządzanie produktami, zleceniami i innymi zasobami (pracownicy, maszyny, linie produkcyjne, narzędzia) i procesami. I co więcej, pomogą w podejmowaniu szybkich decyzji o przyjęciu zamówienia, o zakupie atrakcyjnego surowca, o złapaniu okazji zanim zrobi to konkurencja. Efektywne wykorzystanie zasobów może być ogniwem zapewniającym sukces na rynku, a świadome ich planowanie zmniejszy koszty i ewentualne straty, a w efekcie ułatwi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Dlatego zagadnienia związane z obsługą łańcucha dostaw i jego sprawnego funkcjonowania są ciągle przedmiotem badań i dyskusji. Kluczowe zagadnienie to sposób w jaki firmy powinny wybierać i wdrażać narzędzia, które z jednej strony będą dostarczały niezbędnych informacji o firmie (patrząc na całokształt informacji), a z drugiej zaś w sposób kontrolowany i przyjazny dla menadżera podpowiadały, co zrobić w danej chwili, jaką podjąć decyzję? Taką rolę mogą spełniać systemy informatyczne klasy ERP uzupełnione o inne, jak np. BI. Ale zanim firma zdecyduje się na zakup oraz wdrożenie takiego systemu, musi podjąć się samooceny stanu istniejącego w firmie oraz przemyśleć, w jaki sposób realizować istniejące i przyszłe procesy. Dalej, część firm po wdrożeniu systemu lub jego części próbuje ocenić stan aktualny i efekty wdrożenia, czy system przyczynił się do wzrostu efektywności, a procesy zostały maksymalnie zoptymalizowane. I w końcu świat nie jest statyczny po pewnym czasie użytkowania niezbędna jest weryfikacja, czy wdrożony system nadal służy zakładanym celom i jest efektywny. Te zadania może realizować metoda diagnostyczna, której główne założenia przedstawione zostaną poniżej. 2. ZAŁOŻENIA METODY DIAGNOSTYCZNEJ Pełne wykorzystanie metody diagnostycznej wymaga wykonania sekwencji (rys. 1) następujących działań: 1) Określić cel i obiekt badań; 2) Zidentyfikować stan dotychczasowy opis sytemu A; 3) Porównać wynik z wzorcami i normami; 4) Zdiagnozować, rozpoznać na podstawie odchyleń stanu rzeczywistego z pożądanym; 5) Zaprojektować rozwiązania, eliminując odchylenia (różne warianty rozwiązań); 6) Wybrać wariant najbardziej optymalny; 7) Wdrożyć wybrany wariant i metodę wdrożenia; 8) Kontrolować i oceniać, analizować wyniki, wprowadzać ewentualne korekty. Metodologia tego sposobu postępowania jest zgodna z coraz częściej akceptowaną i stosowaną metodyką Six Sigma, zawartą w sekwencji DMAIC (Definiuj, Mierz, Analizuj, Poprawiaj, Sprawdzaj). W klasycznym podejściu metodę diagnostyczną ujmuje się w procedury [1]: wstępną dla określenia celu i przedmiotu badania, podstawową dla identyfikacji, krytycznej i konstruktywnej oceny i analizy, projektowania wariantów rozwiązań, wybóru i uzasadnienia wariantu optymalnego, końcową dla przygotowania warunków do wdrożenia i wprowadzania nowych rozwiązań do praktyki oraz kontroli realizacji i analizy efektów funkcjonowania nowych rozwiązań.

3 Nr 11(465) LISTOPAD System dotychczasowy A Identyfikacja, analiza i ocena Projekt zmian System pożądany B Rys. 1. Sposób postępowania w metodzie diagnostycznej Metoda ta pozwala na holistyczne spojrzenie na problem oraz jego konteksty. Powinna odpowiadać na pytania: 1. Co i po co badać? 2. Jak jest? 3. Co funkcjonuje dobrze, a co niedobrze? 4. Dlaczego tak jest? 5. Jaki dystans dzieli nas od innych? 6. Jakie mamy szanse i co grozi nam ze strony otoczenia? 7. Jakie są nasze atuty, a jakie słabości? 8. Jak może być lepiej, jeśli wykorzystamy nowe szanse i atuty oraz zniwelujemy słabości i zagrożenia? 9. Co i jak powinniśmy konkretnie zrobić? 10. Jakie dodatkowe efekty możemy uzyskać po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań? W metodach opartych na podejściu diagnostycznym do ważnych źródeł informacji o funkcjonowaniu badanego systemu organizacyjnego należą: człowiek (uczestnik badanych procesów, np. wykonawca, dostawca, odbiorca), maszyna (uczestnicząca w procesach pracy i produkcji), proces (organizacja pracy i produkcji, przebieg materiałów, przebieg procesów zarządzania, obieg dokumentacji itp.), dokumentacja techniczna, organizacyjna i ekonomiczna dotycząca badanego systemu organizacyjnego, wytwór (wyrób); najbliższe otoczenie, przejawiające się w kulturze badanej organizacji. Wykorzystanie opisanej metody okazało się jednym ze skuteczniejszych narzędzi analizy sytuacji w firmie i jako konsultant wdrożeniowy, przeprowadzając audyty w firmach z różnych branż, mogłam osobiście się o tym przekonać. 3. STUDIUM PRZYPADKU Jednym z przykładów okazał się audyt w firmie z branży chemicznej, który dotyczył analizy istniejących procesów logistycznych i wykorzystania wdrożonego systemu klasy ERP. Osoby decyzyjne mając świadomość niepełnego wykorzystania możliwości systemu zdecydowały się na analizę, zdając sobie sprawę, że skuteczne zarządzanie oraz sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw może wspomóc dążenie do sukcesu. Wyciągnięte wnioski na podstawie przeprowadzonych badań organizacji miały posłużyć do korekty wykorzystania funkcji istniejącego systemu lub wręcz do podjęcia decyzji o zakupie innego, w którym będzie możliwe lepsze zaimplementowanie procesów tej firmy Procedura wstępna, określenie celu i przedmiotu badania Celem badania było opracowanie i zaprezentowanie zarządowi raportu z analizy wdrożenia systemu ERP w badanej firmie oraz przedstawienie procesów i funkcji, które są zaimplementowane w systemie, a także zaproponowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie wykorzystania funkcji systemu ERP. Podstawowym celem było zmniejszenie pracochłonności tworzenia raportów i poprawa aktualności uzyskiwanych informacji oraz wyeliminowanie nieformalnego obiegu dokumentów. Przedmiotem badania będzie firma X, jej sposób zarządzania, określenie aktualnego stanu rzeczy. Być może celowym będzie sformułowanie istniejących problemów, tzn. nieefektywny wybór dostawców czy surowców, spóźnienia w realizacji sprzedaży, zbyt długi czas odpowiedzi do Klienta przy potwierdzaniu zamówień, zbyt wysokie (i nie do końca zidentyfikowane) koszty wytworzenia produktów, absencja pracowników, słabe wykorzystanie parku maszynowego, nieznane koszty gwarancji, planowanie procesu technologicznego bez udziału systemów informatycznych (na kartce, w zeszycie, w głowie lidera?), wysokie zapasy, materiały trudnochodliwe zalegające składy, nieefektywny transport, niska jakość wyrobów, mała marża na produktach, a w efekcie niski, niesatysfakcjonujący wynik finansowy. Sformułujmy problem badawczy, który jawi się rozpatrując aktualną sytuację firmy. Wdrożono w niej system klasy ERP, ale zarząd firmy nie może uzyskać informacji zarządczej, która jest niezbędna do

4 48 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Proces informowania kierownictwa Finanse, księgowość, kontroling Systemy jakości, ochrony środowiska i BHP Zakupy Produkcja półfabrykatów Produkcja wyrobów Sprzedaż Planowanie potrzeb materiałowych i produkcyjnych Rys. 2. Główne procesy w firmie poddane analizie podejmowania decyzji. Jej pracownicy w wielu przypadkach wciąż używali metod tradycyjnych do dokumentowania i archiwizowania informacji, a wykorzystanie funkcji systemu było na poziomie 40 %. Ponadto istnieje drugi, nieformalny obieg informacji i dokumentów. Prawdziwa szara strefa. Zatem postawmy hipotezę: Wybrany system klasy ERP został prawidłowo wdrożony, pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i potrafią w pełni wykorzystać jego możliwości, a więc, wszystkie procesy logistyczne, produkcyjne, księgowe i inne mogą być zaimplementowane w systemie w pełni, dając możliwość uzyskania informacji o firmie on-line Procedura podstawowa Zajmijmy się teraz podstawową częścią metody diagnostycznej, a więc: zidentyfikujmy, gdzie występują problemy, przeprowadźmy krytyczną i konstruktywną ocenę i analizę, zaprojektujmy warianty rozwiązań, wybierzmy i uzasadnijmy wariant optymalny. Kierownictwo firmy zidentyfikowało obszary, którym ich zdaniem należałoby poświęcić najwięcej uwagi. Był to oczywiście wybór subiektywny odzwierciedlający wiedzę zarządu o istniejących w firmie problemach, to jest o: budżetowaniu, planowaniu i organizowaniu zakupu surowców, bilansowaniu zapotrzebowań klientów oraz możliwości produkcyjnych, zgłaszaniu zapotrzebowania na materiały pomocnicze do produkcji, tworzeniu zamówień zakupu i monitorowaniu dostaw, wyborze, ocenie firm transportowych, organizacji transportu, przyjęciu dostaw surowców i materiałów pomocniczych do produkcji, rozliczaniu faktur zakupowych i za usługi transportowe, magazynowaniu surowców, materiałów pomocniczych, półwyrobów i wyrobów, ustalaniu strategii wykorzystania surowców i instalacji, tworzeniu i modyfikowaniu receptur technologicznych, planowaniu i sterowaniu produkcją wyrobów, pozwalającym na optymalne wykorzystanie dostępnych surowców na istniejącym rynku Klienta, raportowaniu, kontrolingu budżetowaniu, rozliczaniu kosztów produkcji na grupy produktów, TKW, prognozie wyników i rentowności, realizacji sprzedaży, księgowości, obiegu i archiwizacji dokumentacji wewnętrznej, jako procesie towarzyszącym innym procesom głównym w firmie. Zespół audytujący w porozumieniu z zarządem zdecydował się na przeprowadzenie szeregu badań diagnostycznych, obejmujących: obserwację i identyfikację głównych procesów w firmie, wymienionych powyżej, przeprowadzenie ankiety wśród wybranych Klientów, strategiczną analizę otoczenia (analizę SWOT), benchmark systemów informatycznych klasy ERP w wybranych polskich firmach, analizę istniejącej dokumentacji (będzie szerzej opisana) Obserwacja i identyfikacja głównych procesów w firmie Na podstawie prowadzonych obserwacji oraz przeprowadzonych wywiadów z kluczowymi pracownikami, uczestnikami różnych procesów, zdołano zidentyfikować procesy główne przedstawione na rys. 2.

5 Nr 11(465) LISTOPAD Zestawienie problemów i skutki ich występowania Tabela 1 Stan istniejący Żaden proces biznesowy nie jest obsługiwany w całości przez system ERP Proces planowania potrzeb materiałowych poza systemem ERP Proces rozliczania materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych w systemie ERP z opóźnieniem, raczej dla celów księgowych Proces planowania potrzeb produkcyjnych i sterowania produkcją poza systemem ERP Procesy księgowe główne w systemie ERP Zakupy i Sprzedaż- proces główny obsługiwany w systemie ERP Kontroling kosztów Brak integracji pomiędzy systemami dodatkowymi a głównym systemem ERP Dodatkowe systemy i nakładki Skutki Brak kontroli nad procesami biznesowymi firmy; brak możliwości uzyskania szybkiej informacji potrzebnej do podejmowania decyzji (on-line) Brak kontroli nad poprawnym bilansowaniem potrzeb i określaniem terminów dostaw; brak możliwości predykcji kosztów materiałów; Informacja o zużyciu oraz stanach magazynowych informacja dostępna off-line, uśredniona Nieefektywne wykorzystanie zasobów, brak kontroli nad wąskimi gardłami w procesie produkcyjnym; nieefektywne przezbrajanie procesu produkcyjnego Poprawne informacje służące celom księgowo-podatkowym Część dokumentów oraz procesów pomocniczych przygotowywanych jest w innym oprogramowaniu (nakładki, Excel) Z uwagi na brak dużej części informacji w systemie ERP (np. BOM i technologia) nie jest możliwe prognozowanie kosztów wytworzenia wyrobów, marż na wyrobach, opłacalności wykorzystania danego surowca w produkcji danego typu asortymentu Brak możliwości kontroli całych procesów biznesowych Brak jednej hurtowni danych, trudność w uzyskiwaniu informacji zarządczej Analiza SWOT Tabela 2 Silne strony Długoletnie doświadczenie w zakresie produkcji i sprzedaży na rynku paliwowym. Zaufanie Klientów do naszych produktów. Znajomość (także personalna) środowiska na rynku C, możliwość reakcji na oczekiwania Klienta. Znajomość środowiska dostawców branżowych. Sprawdzone grono firm współpracujących oraz grup outsourcingu znającego specyfikę branży. Inne Szanse Przywiązanie Klientów do naszych produktów. Doświadczenie w szkoleniu i doradztwie Klienta. Łatwość w rozszerzeniu asortymentu firmy zgodnie z wymaganiami Klienta. Mała konkurencja. Inne. Udało się też sprecyzować stan istniejący oraz określić wynikające z tego skutki (tab. 1) Przeprowadzenie ankiety wśród wybranych Klientów Ankietę przeprowadzono wśród wybranych Klientów, kierując się zasadą Pareto, to jest wybrano Klientów, którzy w ostatnim roku kupili produkty wartości 80% całkowitej sprzedaży. Składała się ona z pięciu części pytań tematycznie zamkniętych i dotyczyła: jakości wyrobów, terminowości dostaw, jakości obsługi Klienta, ceny produktów, dostępności produktów. Zawierała również pytania tematycznie otwarte, w których Klienci mogli wypowiedzieć się Słabości Brak wnikliwej analizy procesów wewnątrz firmy i ich znaczenia na efektywność. Brak możliwości szybkiego uzyskiwania informacji do celów zarządczych. Brak sprawnie działającego systemu informatycznego, który obejmuje swoim zakresem całą działalność firmy. Trudność w śledzeniu tworzenia wartości dodanej w procesach przetwórczych. Inne. Zagrożenia Niższe ceny produktów konkurencyjnych na rynku. Posiadanie przez konkurentów systemów ERP ułatwiających kontrolę i zarządzanie firmą. Inne. na temat dalszej współpracy z firmą, co im przeszkadza, a co im się podoba w dotychczasowej współpracy oraz jak oceniają jej konkurentów Strategiczna diagnoza otoczenia analiza SWOT Odpowiedzi na pierwszą grupę pytań przeanalizowano stosując klasyczną analizę statystyczną opartą o podstawowe miary statystyczne, natomiast odpowiedzi opisowe (druga grupa) posłużyły do opracowania najważniejszych mocnych i słabych stron widzianych oczyma Klienta. Pozwoliło to sformułować strategiczną diagnozę otoczenia (tab. 2) z największymi konkurentami firmy.

6 50 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Dodatkową korzyścią była weryfikacja wiedzy o konkurencji, która pozwoliła na stworzenie mapy grup strategicznych. Ta zaś pokazała istniejącą lukę rynkową i w efekcie zachęciła zarząd do rewizji strategii rozwoju przedsiębiorstwa Benchmark systemów informatycznych klasy ERP w wybranych polskich firmach Konsultanci opracowali kwestionariusz zawierający zestaw pytań charakteryzujących wprowadzony w ankietowanym przedsiębiorstwie system ERP, który przesłano następnie do wybranych zaprzyjaźnionych firm, używających tego typu systemy. Na tej podstawie uzyskano informacje, jakiego typu systemy są używane w branży lub innych branżach wykazujących podobieństwa w złożoności procesów (patrząc na podobne przedsiębiorstwa w branży, stopień złożoności zidentyfikowanych procesów oraz referencje po wdrożeniach). Badanie to pozwoliło na pozycjonowanie istniejącego systemu zarówno pod kątem ceny, jak i funkcjonalności pośród innych istniejących na rynku. Na podstawie otrzymanych wyników ankiet, analiz i wywiadów kierownictwo firmy zdecydowało się wypracować dwa warianty rozwiązań możliwych do realizacji. W każdej zaproponowano zmianę struktury firmy, dopasowując ją do procesów głównych, usprawnienie obiegu dokumentacji poprzez wdrożenie odpowiednich procedur wewnętrznych, usystematyzowanie wiedzy o procesach głównych opracowując zestaw procedur do wdrożenia. Zróżnicowano fazę drugą realizacji, proponując w pierwszym wariancie przystosować istniejący system informatyczny (wraz z istniejącymi nakładkami i dodatkowymi narzędziami) tak, aby otrzymywane informacje były spójne i mogły posłużyć do lepszego zarządzania firmą. Natomiast w wariancie drugim zaproponowano, by zakupić i wdrożyć nowy system informatyczny klasy ERP celem uzyskiwania pełnej informacji o firmie on-line. Po odpowiednich analizach ekonomicznych wybrano wariant drugi. Wybór taki uzasadniono możliwością obniżenia kosztów firmy, poprawy komfortu pracy, możliwością pozyskiwania wszelkich informacji zarządczych w jednolitej formie (on-line) oraz zwiększeniem efektywności przebiegających procesów. Nie bez znaczenia było istniejące zagrożenie braku wystarczającego wsparcia w modyfikacjach istniejącego systemu. Zakładano, że efektem tego wyboru powinno być uzyskanie przewagi konkurencyjnej, możliwość głębszego i przemyślanego rozwoju firmy i the last but not least lepsze efekty finansowe dla jej właściciela Procedura końcowa Kolejnym krokiem musiało być przygotowanie firmy i jej pracowników do wdrożenia nowych rozwiązań. Jednak naturalny opór przed zmianą sprawia, że pracownicy objęci usprawnianiem zwykle sprzeciwiają się wszelkim zmianom warunków i metod pracy. Należało się więc liczyć z tym, że pojawi się przy tej okazji szereg trudności wdrożeniowych. Dlatego firma zdecydowała się na następujące kroki wdrożenia: określenie harmonogramu i zakresu wprowadzania zmian, określenie ryzyk związanych z wprowadzaniem zmian w firmie, poinformowanie załogi o planowanych zmianach, promowanie proponowanych rozwiązań, wybór pracowników, którzy będą prekursorami w nowym podejściu do zarządzania, wybór firmy wdrażającej system klasy ERP o potwierdzonych referencjach w branży rynku C (firmy, która ma doświadczenia we wdrażaniu systemu w podobnych przedsiębiorstwach oraz wypracowaną metodologię wdrożenia), harmonogram szkolenia pracowników, zaplanowanie metod kontroli realizacji wypracowanych rozwiązań, przy pełnym wsparciu zarządu i dyrekcji. Zgodnie z przyjętą metodologią uznano też, że w przyszłości należy dokonać pomiarów czy i jak przebiega faza wdrażania wybranego wariantu rozwiązania, jakie wymierne (lub niewymierne) efekty rozwiązania można obserwować i ewentualnie wprowadzać działania korygująco-konserwujące. Pamiętano bowiem, że rzeczywistość ulega ciągłym zmianom i każdy nawet najlepszy system należy zmieniać i dopasowywać do istniejącej sytuacji na rynku i zmian warunków otoczenia. Zresztą ten aspekt dotyczy wszelkich sfer działalności, gdyż jedyną stałą rzeczą jest prawo ciągłej zmiany (Heraklit z Efezu). Proces ciągłego doskonalenia (continous improvement) wszedł już na stałe do naszego słownika i stał się immanentnym elementem obecnej rzeczywistości. 4. PODSUMOWANIE W omówionym przypadku, pomimo przeprowadzonej wnikliwie analizie oraz podjętej decyzji

7 Nr 11(465) LISTOPAD o inwestycji dotyczącej zakupu nowego systemu do wdrożenia nie doszło. Kryzys zmusił firmę do pozostania przy wariancie pierwszym. Jednakże wykorzystując przeprowadzone podczas audytu analizy, przemodelowano sposób planowania procesu głównego, zmieniono strukturę organizacyjną wspierając łańcuch logistyczny i dokonano całkowitej przebudowy strategii rozwoju. Wprowadzone zmiany organizacyjne i uporządkowanie procesów, dobór odpowiedniej kadry oraz determinacja zarządu spowodowały, że firma osiągnęła w pierwszym półroczu zysk. Brakujące elementy udało się, dzięki dobrym pomysłom i determinacji wdrożyć, wykorzystując dostępne narzędzia. W dzisiejszych czasach, kiedy klient ma możliwość wyboru wyrobów i usług z szerokiej gamy konkurujących na rynku ze sobą dostawców i jest świadomy wartości, jakie powinny mu dostarczać tak bardzo istotne jest profesjonalne zarządzanie łańcuchem dostaw. W samym łańcuchu natomiast informacja przepływająca od dostawców poprzez producentów, dystrybutorów do odbiorców końcowych ma duże znaczenie. Prawidłowy przepływ informacji oraz jej wizualizacja staje się dla firm wartością najważniejszą, dlatego firmy coraz częściej decydują się na zakup profesjonalnego oprogramowania klasy ERP, które będzie porządkowało dane, spowoduje lepszy przepływ tej informacji oraz ułatwi menadżerom podejmowanie słusznych decyzji w oparciu o jedno źródło wiarygodnej informacji. Literatura 1. Bieniok H i zespół.: Metody sprawnego zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Placet, Warszawa, Galbraith John K.: The New Industrial State (1967, drugie wydanie 1972). 3. Recenzent: dr hab. inż. Marian Turek prof. Pol. Śl. barbórka 2009

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Jakie korzyści przynosi optymalizacja 4 Jak podejść do optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób

Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób Wdrożenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa pomimo wielu korzyści często też wiąże się

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Siedziba firmy: Tincques Sektor: Dystrybucja i sprzedaż Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Zakres projektu: 14 sklepów Chrétien Matériaux Distribution

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH Załącznik nr 1 do umowy nr /372/PKIII/2013 z dnia... FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach projektu Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 r. Być konkurencyjnym??? Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WDRAŻANIE PROJEKTÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ADMINISTRACJI NADAL JEST NIE LADA WYZWANIEM Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie w ramach projektu Sie Kreatywnego Biznesu Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo ecznego SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji. Piotr Polak

Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji. Piotr Polak Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji Piotr Polak Mity, powielane w szkołach biznesu i programach MBA Genialny pomysł na biznes i dobra strategia rynkowa jako warunki przetrwania i powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Efektywny back-office. Warszawa, r.

Efektywny back-office. Warszawa, r. Efektywny back-office Warszawa, 06.09.2016 r. Dlaczego to trwa tyle czasu? Co się dzieje z moją sprawą? i dlaczego nic się nie dzieje Kolejny raz muszę robić te nudne sprawozdania, które są takie same

Bardziej szczegółowo

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Współczesne metody zarządzania produkcją jednomyślnie podkreślają zalety produkowania dokładnie tylu wyrobów, ile w danym czasie potrzebują nasi klienci.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo