WDROŻENIE SYSTEMU ERP W KONTEKŚCIE OPORU PRACOWNIKÓW WOBEC ZMIAN. Tomasz Parys

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDROŻENIE SYSTEMU ERP W KONTEKŚCIE OPORU PRACOWNIKÓW WOBEC ZMIAN. Tomasz Parys"

Transkrypt

1 WDROŻENIE SYSTEMU ERP W KONTEKŚCIE OPORU PRACOWNIKÓW WOBEC ZMIAN Tomasz Parys 1. Wprowadzenie Systemy informatyczne są już obecne w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Zanim osiągną swoją funkcjonalność i służą pomocą w niezliczonych sytuacjach muszą zostać wdrożone, a proces ten nie jest wcale prosty. Każdy wdrażany system wprowadza zmiany w organizacji, zastępuje określony stan faktyczny, wyznacza nowe zasady działania i postępowania. Z tego też względu powoduje wśród pracowników opór wobec wprowadzanych zmian, który jest bardzo istotnym, choć często pomijanym, wymiarem wdrożenia systemu informatycznego. 2. System ERP System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - planowanie zasobów ptrzesiębiorstwa - jest zintegrowanym systemem informatycznym obsługującym wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa, zaczynając od marketingu i planowania wraz z zaopatrzeniem, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i sterowanie nią, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową na wspomaganiu działalności finansowo księgowej oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi kończąc [Adam04 s. 16]. W zależności od charakteru działalności konkretnego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę jego specyfikę organizacyjno techniczną w zakres funkcjonowania syste-

2 mu zintegrowanego mogą wchodzić różne inne zakresy funkcjonalne. Z tego też względu zakres funkcjonalny systemu klasy ERP będzie inaczej wyglądał w przedsiębiorstwie produkcyjnym (dodatkowym zakresem funkcjonalnym mogą być inwestycje) [Kabz02 s. 49], niż w przedsiębiorstwie o charakterze handlowym, czy usługowym (w takich przedsiębiorstwach nie występują moduły związane bezpośrednio z produkcją, natomiast rozbudowane są moduły ewidencyjno - księgowe). Ogromne zapotrzebowanie na systemy MRP II spowodowało, że na początku lat 90 tych ubiegłego stulecia, w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku i wzrastający popyt, standard ERP, będący rozwinięciem dotychczasowego systemu, zaczął się rozwijać bez formalnej specyfikacji. Do dziś nie istnieje, jak ma to miejsce w przypadku systemu MRP II, formalny standard opisujący budowę systemu ERP. Z tego względu nie można podać jednej, wyczerpującej definicji. System ERP można określić jako kompleksowy system wspierający działalność przedsiębiorstwa w pełnym zakresie jego działalności począwszy od planowania produkcji i zaopatrzenia, przez zarządzanie produkcją, rozliczanie zarówno ilościowe jak i wartościowe, zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi i materiałowymi aż po sprzedaż i wysyłkę gotowych produktów do klienta, jak również wsparcie dla serwisu. Systemy ERP wspomagające zarządzanie składają się z modułów, które obsługują praktycznie wszystkie funkcje w przedsiębiorstwie. Poszczególne moduły systemu są ze sobą ściśle zintegrowane, co pozwala na zintegrowanie danych w przedsiębiorstwie. Ich integracja i administrowanie nimi w obrębie systemu opiera się na dwóch regułach :

3 regule prostego przetwarzania (ang. staright through processing) - określona dana wprowadzana jest jeden raz w jednym miejscu w systemie. Reguła taka pozwala także na wyeliminowanie z systemu sprzecznych danych, regule dostępności danych (ang. zero latency enterprise) - dana, zaraz po wprowadzeniu do systemu, jest dostępna dla osób pracujących w systemie, którym jest ona niezbędna do właściwej pracy oraz dla wszystkich tych, którzy mają prawo (określone w systemie) do jej oglądania. Dynamiczny wzrost polskiej gospodarki, a co za tym idzie coraz lepsza kondycja finansowa firm działających na rynku przekłada się na dobre wyniki inwestycyjne. Dotyczy to także rynku systemów klasy ERP. W roku 2003 rynek ten osiągnął wartość 108 mln. USD, rok później 135, aby w roku 2006 przekroczyć poziom 187 milionów (por. rys. 1). Rys. 1. Wartość rynku systemów klasy ERP w Polsce źródło : [Tele06]

4 Jak widać wzrost polskiego rynku ERP będzie odznaczał się wysoką dynamiką. Według badań IDC do roku 2009 polski rynek ERP będzie wzrastał tempie 16,5 % rocznie. W tym samym okresie czasu rynek starej Unii Europejskiej będzie wzrastał w tempie 4,5 %. W liczbach bezwzględnych daleko jednak Polsce do czołówki krajów zachodnioeuropejskich. Rynki ERP w Niemczech i Wielkiej Brytanii warte są rocznie ponad 4 mld USD [Tele06]. 3. Wdrożenie systemu jako zmiana Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy ERP jest przedsięwzięciem bardzo złożonym. Wdrożenia systemów tej klasy są największymi inwestycjami informatycznymi w przedsiębiorstwie w przekroju kosztów, stopnia złożoności oraz czasu wdrożenia. Nie jest to jednak, jak się powszechnie uważa, operacja ściśle techniczna, gdyż nie sprowadza się tylko do zakupu komputerów, okablowania budynku oraz instalacji oprogramowania. Wprowadzenie systemu informatycznego, podobnie jak i większość innowacji w zakresie informatyki, związane jest w praktyce z wieloma zmianami, które wpływają zasadniczo na wykonywanie dotychczasowych czynności i funkcjonowanie firmy jako całości. Wraz z wprowadzeniem systemu informatycznego zmienia się zupełnie charakter pracy - dane są wprowadzane do systemu informatycznego, w innych formatach, we współpracy z innymi działami, zmianie ulega struktura organizacyjna - powstają zupełnie nowe stanowiska pracy (np. stanowisko centralnego planisty MRP). Zmianie ulega także panujący w firmie nieformalny system układów koleżeńsko - towarzyskich. W wielu miejscach pojawiają się komputery zastępując dotychczasowy, tradycyjny, sposób

5 pracy. Zmiany tego typu, co jest zupełnie naturalnym odruchem każdego kogo dotyczą, powodują opór. Informacja o zmianach powoduje powstanie wyobrażenia, że nachodzi totalne przeobrażenie całej organizacji wyrażające się restrukturyzacją, powstaniem nowych i zlikwidowaniem starych wydziałów lub wprowadzenie zupełnie nowego produktu. Jak pokazuje praktyka nawet małe zmiany są w stanie wywołać wśród pracowników bardzo różne postawy. Wprowadzenie kart dostępu zamiast dotychczasowej portierni, czy konieczności odbierania faksów w formie elektronicznej w miejsce papierowej wywołuje znacznie więcej problemów niż można by się spodziewać. Przykładowo spóźnienia do pracy będą motywowane koniecznością powrotu do domu po kartę, zaś narzekania na brak papieru do faksów będą jeszcze długo na porządku dziennym pomimo, iż papier taki przestał być już dawno potrzebny. 4. Opór pracowników wobec zmian Opór wobec zmian jest jednym z przejawów bariery ludzkiej (społecznej) występującej przy wdrożeniu systemu informatycznego. Istnieje tendencja do zmniejszania się siły, z jaką ta bariera występuje w trakcie prac wdrożeniowych, a potem w czasie użytkowania systemu. Wynika ona z faktu, że im dłużej trwa obcowanie ludzi z systemem, tym mniej zgłaszają oni problemów związanych zarówno z jego funkcjonowaniem, jak i obsługą. Zmiany, jakie występują w firmie w wyniku rozpoczęcia wdrożenia systemu mają charakter zasadniczy, czasami wręcz rewolucyjny. Pracownikom często jawią się jako zagrożenie ich status quo i dlatego negują

6 je i przeciwstawiają się im. Robią to tym mocniej im mniejszy jest poziom zrozumienia potrzeby wprowadzenia nowości. Opór wobec zmian nie musi być związany jedynie z poszczególnymi pracownikami. Może przejawiać się on w działalności kierownictwa, całej organizacji a także, jeżeli zakres zmian jest duży, kontrahentów. Działania związane z wprowadzaniem zmian należy koncentrować na poszczególnych jednostkach, lub małych grupach, gdyż jak wiadomo najłatwiej przezwyciężyć opór jednostek, trudniej zaś większych, zwartych grup ludzi. Obawa przed zmianami wynika najczęściej z wcześniejszych, zazwyczaj negatywnych doświadczeń. Z tego powodu wielu ludzi obawia się zmian, zanim jeszcze ma z nimi kontakt. Colin A. Carnall, uważa, że pozytywne przeprowadzenie zmian w 40% zależy właśnie od pracowników [Carn90]. Są oni często z góry nieufnie nastawieni do wszelkich innowacji. Dlatego też niezmiernie istotne jest by odpowiedzialni za wdrożenie uczynili wszystko, aby przeobrażenia organizacyjne nie wiązały się ze stresem, a były traktowane jako zjawisko naturalne, gdyż stres wywołuje obawy i opór. Nastawienie pracowników do zmian jest bardzo ważne. Zmiany mogą być bowiem traktowane albo jako możliwość do osobistego rozwoju oraz źródło nowych pomysłów, co powoduje, że są przyjmowane z entuzjazmem, albo też jako zło, które należy zwalczać. Zmiany często stają na drodze przyzwyczajeniom, wygodnictwu oraz konformizmowi pracowników - dlatego też są niechętnie widziane. Projektanci oraz liderzy zmian mają zazwyczaj tendencje do przeceniania ich zalet i bagatelizowania wad. Pracownicy natomiast koncentrują uwagę na słabych punktach innowacji, lekceważąc korzyści, jakie wypływają z ich wdrożenia. Aby więc móc radzić sobie z oporem pracowni-

7 ków wobec wprowadzanych zmian, należy umieć rozpoznawać jego przyczyny, których jest wiele. Najczęściej wynikają one z aspektów emocjonalnych. Zdarzają się również racjonalne i obiektywne powody, dla których wprowadzanie zmian, z punktu widzenia pracownika, jest niekorzystne. Głównymi źródłami oporu wobec zmian są : [por. Wojc07] wiek i indywidualne cechy charakteru, brak świadomości potrzeby zmian, brak odpowiedniego umotywowania do wprowadzania zmian, dotychczasowe negatywne doświadczenia w zakresie wprowadzania zmian oraz brak zaufania do kierownictwa firmy, strach przed kompromitacją, brak współpracy kierownictwa z pracownikami w procesie planowania i wdrażania zmian, obawa przed zwiększeniem wymagań i wymuszeniem konieczności dokształcania; obawa przed degradacją na niższe stanowisko (obniżenie świadczeń finansowych i utrata innych korzyści związanych z zajmowanym stanowiskiem) lub zwolnieniem, brak korzyści z wprowadzanych zmian, W literaturze wyróżnia się cztery główne postawy pracowników wobec zmian. Należą do nich [Penc99 s. 262]: akceptacja - wysoka motywacja oraz zaangażowanie w innowacje, obojętność - spadek motywacji i brak zaangażowania, bierny opór - utrata motywacji, frustracja, zniechęcenie,

8 czynny opór - agresja, konfliktowość, chęć ucieczki z trudnej sytuacji. Przyjmując jako kryterium nastawienie pracowników wobec zmian każdy projekt informatyczny składa się z 5 faz : [Bart00] faza pierwsza - charakteryzuje się dużym poczuciem niepewności oraz frustracji, ponieważ kierownictwo informując o zmianach, niejako mimo woli, przekazuje pracownikom informację o złych wynikach dotychczasowej ich pracy, faza druga - następuje wówczas, kiedy zostaną dokonane już konkretne działania związane z wprowadzeniem systemu, np. dokonane zostaną zmiany w strukturze organizacyjnej firmy. Pracownicy w nowych mają poczucie jakby stracili orientację w terenie, faza trzecia - następuje wtedy, gdy widoczne są już pierwsze pozytywne rezultaty wprowadzanych zmian. Pierwsze efekty bowiem napawają optymizmem, umacniają wiarę we własne siły oraz motywują do dalszych działań, faza czwarta - ma miejsce wówczas, gdy pokonane zostały największe trudności w realizacji projektu, a pracownicy, którzy wykonali zadanie są z siebie i ze swojej pracy dumni, faza piąta - jest to czas kiedy wraca poczucie normalności. Nowa rzeczywistość, jaka zaistniała po wdrożeniu systemu informatycznego zostaje zaakceptowana i uznana za zupełnie naturalny stan rzeczy. Opór pracowników należy przełamywać natychmiast po jego pojawieniu się, aby nie mógł się on rozwinąć i utrwalić. Można tego dokonać

9 poprzez przekonanie ich do zmian, ukazanie zalet i korzyści zmian oraz poprzez podniesienie motywacji do pracy. Istotnym elementem przełamywania oporu jest również ciągła komunikacja pozwalająca na informowanie, przełamywanie błędnych stereotypów oraz usuwanie wątpliwości. Podstawową zasadą prawidłowej komunikacji jest prawdziwość przekazywanych informacji. Akceptacja zmian przez pracowników będzie szybsza i łatwiejsza, kiedy będą one dla nich zrozumiałe i będą łączyć się z osobistymi korzyściami np. podwyższeniem zarobków, samorealizacją, możliwością dokształcania itp. Uniknięcie oporu wobec zmian, jako zjawiska naturalnego choć nie jest możliwe to można podejmować próby jego minimalizowania, tak aby przebiegał w sposób łagodny i kontrolowany. Na osłabienie oporu wobec zmian mają wpływ następujące czynniki : [por. Wojc07] informowanie - dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc. Powoduje to zmniejszenie strachu przed nieznanym wśród pracowników oraz łagodzi ich opór wobec zmian, jednak z zastrzeżeniem, że zmiany, o których są informowani, nie będą oznaczać pogorszenia warunków pracy, szkolenia i kursy - są uzupełnieniem informacji na temat zmian, które przekazuje kierownictwo - umożliwiają zdobycie wiadomości i umiejętności, tym samym pozwalają na oswojenie się z przedmiotem zmiany, stałe i formalne komunikowanie zmian już na etapie wdrażania zmian. Chodzi tu o uniknięcie przekazywania informacji w formie tzw. "poczty pantoflowej", w której informacja nie jest przekazywana

10 wprost od jej nadawcy, a pracownicy zdobywają ją kanałami nieformalnymi, często z licznym pośrednictwem, zniekształconą lub wręcz nieprawdziwą, współuczestnictwo wszystkich pracowników w procesie zmian powoduje rodzenie się zaangażowania i poczucia integracji, poparcie kierownictwa - ma na celu łagodzenie trudności i negatywnych elementów w procesie zmian i jest dla osób dotkniętych zmianami swoistego rodzaju wsparciem, negocjacje - polegają na uzgadnianiu warunków i metod przeprowadzania zmian pomiędzy dyrekcją lub kierownikiem projektu a resztą personelu. Stosowane są, kiedy atmosfera towarzysząca zmianom jest bardzo niekorzystna, manipulacja wiąże się z niejawnym pozyskiwaniem poparcia dla zmian wśród pracowników, którzy są im przeciwni. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest aktywne włączanie głównych oponentów w proces zmian poprzez powierzanie im istotnych i odpowiedzialnych zadań, przymus stosowany jest, kiedy zawodzą wszelkie inne środki perswazji. Jest najmniej korzystną formą, ponieważ łatwo może się przekształcić w otwarty bunt pracowników i zniechęcić ich w przyszłości do poparcia procesu zmian. Skuteczny jest jedynie w sytuacjach, w których potrzeba "silnej ręki", a organizacja nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu rozwoju organizacyjnego, w którym możliwa jest współpraca partnerska.

11 Wymienione powyżej czynniki można połączyć w cztery grupy metod : [Sobc91 s ] metody manipulacyjne - związane z polityką kadrową (odpowiedni dobór ludzi, system ich awansowania, przeniesienia i zwolnień), metody realizacji zmiany (szybkość jej wprowadzania, stopień informowania itp.), metody partycypacyjne (zbieranie opinii, dyskusje, udział pracowników w podejmowaniu decyzji o zmianach itp.), metody celowego długotrwałego oddziaływania na ludzi - mające zmienić ich postawy i poglądy (przekonywanie, odwoływanie się do wspólnych celów i wartości, trening grupowy, metody zmiany postaw i zachowań organizacyjnych). Oprócz powyższych istnieje jeszcze szereg innych metod, które mają na celu zmniejszenie oporu wobec zmian wśród pracowników. W praktyce często stosowane są : Metoda doprowadzania do kryzysu. Polega ona na stworzeniu sytuacji niekomfortowej dla pracowników, tak by sami dążyli do przeprowadzenia zmian. Stosowana jest, kiedy warunki w firmie są dla pracowników na tyle satysfakcjonujące, że każda, nawet najmniejsza, próba zmiany wywoła opór. U podstaw tej metody leży przekonanie, że warunkiem koniecznym do przeprowadzenia zmian jest motywacja, ta zaś bierze się z odczuwalnego braku satysfakcji z istniejącego satus quo i chęci osiągnięcia czegoś namacalnie lepszego [Zarz03].

12 Metoda odwracania uwagi od przedmiotu zmiany. Zasadniczym jej założeniem jest zwrócenie uwagi pracowników na inne czynności niezwiązane ze zmianą. Jest to metoda niejawnego przeprowadzania zmian, a więc niosąca ze sobą duży stopień ryzyka. Jeżeli prawdziwe intencje działań zostaną ujawnione kierownictwo może stracić zaufanie w oczach pracowników. Metoda oddziaływania na osoby niezdecydowane i niezintegrowane z grupą. Polega ona na wykorzystaniu stosunkowo dużej łatwości przekonania do zmian tych osób, które nie zajęły jeszcze w stosunku do zmian żadnego stanowiska. Metoda ta stosowana jest także wobec tych, którzy nie należą do konkretnych grup, a tym samym nie podlegają ich wpływom. Metoda oddziaływania na nieformalnych przywódców grup. Działania w ramach tej metody koncentrują się na pozyskaniu dla procesu zmian osób, które nie obejmując stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie, mają nieformalny wpływ na jej pracowników i zaakceptowanie przez nich zmian. 5. Zakończenie Wdrożenie systemu informatycznego w firmie nie powinno przebiegać jedynie w wymiarze technicznym. Doskonałość techniczna rozwiązań informatycznych nie gwarantuje bowiem skutecznego działania zarówno systemu jak i organizacji. W każdym wdrożeniu należy zwrócić baczną uwagę na pracowników i ich podejście do wprowadzanych zmian. Jeżeli kierownictwo spodziewa się bardzo silnego oporu ze strony pracowników, to powinno zastanowić się nad zmianą projektu. Bez współpracy

13 pracowników ma on bowiem nikłe szanse powodzenia. Wyważenie jednak sytuacji tak, aby była korzystna dla wszystkich stron zaangażowanych w proces zmiany oraz pełna analiza społeczno-psychologicznych aspektów wprowadzania zmian, mogą okazać się w praktyce niezwykle trudne. 6. Literatura [Adam04] Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa, [Bart00] Bartczak I. W atmosferze tworzenia, Computerworld, grudzień [Carn90] Carnall, C. A.: Managing change in organizations. Wyd. 4. New York: Prentice Hall, [Http06] - w cytowanym kształcie witryna istniała w marcu 2006 r. [Kabz02] Kabza Z. (red.): Zintegrowane systemy zarządzania, Skrypt 244, Politechnika Opolska, Opole, [Penc99] Penc, J.: Innowacje i zmiany w firmie. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, [Sobc91] Sobczak A.: Zmiana jako gra społeczna. Metodyka analizy i przeprowadzania zmian wg Y. F. Livian`a. Organizacja i Kierowanie, nr 4/1991. [Tele06] Teleinfo Raport, - Teleinfo 14/2006. [Wojc07] Wojciechowska M.: Metody pokonywania oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych w bibliotekach -

14 [Zarz03] - w cytowanym kształcie witryna istniała w marcu 2007 roku. Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, wydawnictwo MT-Biznes, Warszawa, Informacje o autorze : dr Tomasz PARYS Katedra Podstaw Informatyki i Systemów Informatycznych Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Informatyczna Warszawa ul. Stokłosy 3

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE OPORU WOBEC ZMIAN W ORGANIZACJI THEORETICAL PRINCIPLES OF RESERVATION ABOUT ORGANIZATION CHANGES

PODSTAWY TEORETYCZNE OPORU WOBEC ZMIAN W ORGANIZACJI THEORETICAL PRINCIPLES OF RESERVATION ABOUT ORGANIZATION CHANGES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 77 Nr kol. 1927 Magdalena CENTKOWSKA Akademia Obrony Narodowej Wydział Zarządzania i Dowodzenia magdalena.centkowska@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROCZNIK TOM XI OFICYNA WYDAWNICZA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. KAROLA GODULI CHORZÓW 2014 Wydawnictwo ciągłe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBIGNIEW J. KLONOWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM MODELE ROZWOJU I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2004 Recenzenci Witold CHMIELARZ

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY Mieszko Władysław Mąkowski nr albumu: 111188 Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo