OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185"

Transkrypt

1 Strona 1 z Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [v] zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1.1) NAZWA I ADRES: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, ul. Świętokrzyska 11/21, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ) Rodzaj zamówienia: usługi ) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej BSB lub Spółka) obejmujących m.in.: 1. wykonanie analiz, spełniających wymogi ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 663) oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego: oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki, w tym co najmniej trzema metodami wyceny, ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki, ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, ocena realizacji obowiązków Spółki wynikających z wymogów ochrony środowiska; 2. wykonanie analizy zawierającej rozeznanie potencjalnych nabywców udziałów Spółki i ocenę możliwości zbycia udziałów Spółki; 3.opracowanie strategii zbycia udziałów Spółki (opcjonalnie); 4. sporządzenie Memorandum Informacyjnego Spółki, w tym również w języku angielskim (opcjonalnie); 5.sporządzenie projektu wniosku do Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na zbycie udziałów Spółki zgodnie z

2 Strona 2 z 9 przepisami ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012, poz. 1224) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (opcjonalnie); 6. przygotowanie i obsługa procesu sprzedaży udziałów Spółki (opcjonalnie); 7.wykonywanie czynności wyżej nie wymienionych, a koniecznych do wykonania, w celu prawidłowego dokonania sprzedaży Spółki (opcjonalnie) ) ^przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie ) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 111.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający na etapie składania ofert wymagał będzie wniesienia wadium w wysokości ,00 złotych ) ZALICZKI 111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca wykaże, że: 1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwa zamówienia (umowy) obejmujące swym zakresem usługi doradztwa w procesie sprzedaży osobom trzecim akcji/udziałów spółek, przy czym wartość każdej z transakcji wyniosła co najmniej ,00 PLN; 2. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej trzy wyceny przedsiębiorstw, z których każde według stanu na datę wyceny posiadało kapitał własny w wysokości co najmniej ,00 PLN; 3. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

3 Strona 3 z 9 w tym okresie - co najmniej jedną wycenę nieruchomości, o wartości nieruchomości co najmniej ,00 PLN. W przypadku, gdy wartości kwotowe wyrażone są w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tych wartości z innej waluty na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (tabela A), obowiązującego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: 1) dysponuje osobą, która będzie kierowała i nadzorowała świadczenie usługi dla Zamawiającego, posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne lub z zakresu zarządzania oraz doświadczenie przy kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwóch zamówień na sprzedaż osobom trzecim akcji lub udziałów spółek; 2) dysponuje minimum dwoma osobami, które będą świadczyły usługi dla Zamawiającego, z których każda posiada wykształcenie prawnicze i posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata lub jest prawnikiem zagranicznym posiadającym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonała sama lub jako współautor albo współwykonawca analizy sytuacji prawnej majątku spółki; 3) dysponuje minimum dwoma osobami, które będą świadczyły usługi dla Zamawiającego, z których każda posiada wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne lub z zakresu zarządzania lub wykształcenie wyższe inżynierskie oraz dokonała sama lub jako współautor albo współwykonawca oceny realizacji obowiązków spółki wynikających z wymogów ochrony środowiska; 4) dysponuje minimum trzema osobami, które będą świadczyły usługi dla Zamawiającego, z których każda posiada wyższe wykształcenie magisterskie: ekonomiczne lub prawnicze lub z zakresu zarządzania i dokonała sama lub jako współautor albo współwykonawca minimum trzech oszacowań wartości przedsiębiorstw należących do spółek kapitałowych; 5) dysponuje minimum jedną osobą, która będzie świadczyła usługi dla Zamawiającego i posiada uprawnienia do sporządzania operatów szacunkowych oraz dokonała sama lub jako współautor albo współwykonawca minimum trzech wycen nieruchomości; 6) dysponuje minimum jedną osobą, która będzie świadczyła usługi dla Zamawiającego i posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dokonała sama lub jako współautor albo współwykonawca minimum trzech badań sprawozdań finansowych; 7) dysponuje minimum dwoma osobami, które będą świadczyły usługi dla Zamawiającego, z których każda posiada doświadczenie w zakresie przygotowania i obsługi procesu sprzedaży osobom trzecim akcji lub udziałów spółek kapitałowych oraz w doradztwie w tym procesie, przy czym wartość przeprowadzonej transakcji wynosiła minimum ,00

4 Strona 4 z PLN. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca wykaże, że: 1. posiada średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej w wysokości ,00 PLN; 2. posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN. 3. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00 PLN. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość

5 Strona 5 z 9 posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt ) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: ) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

6 Strona 6 z SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu nie przekroczy pięciu, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż pięć, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pięciu Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku przy wyborze Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert Zamawiający zastosuje punktową kwalifikację Wykonawców, w której każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 17 punktów według oceny punktowej w zakresie: 2.1. wykonania w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień (umów) obejmujących swym zakresem usługi doradztwa w procesie sprzedaży osobom trzecim akcji lub udziałów spółek, przy czym wartość każdej z transakcji wyniosła co najmniej ,00 PLN - maksymalnie 12 punktów według poniższych zasad: 1) za sprzedaż akcji lub udziałów spółki o najwyższej wysokości transakcji (punktowane jedno zamówienie z najwyższą transakcją): a) powyżej ,00 PLN - poniżej lub równe ,00 PLN -1 pkt, b) powyżej ,00 PLN - poniżej lub równe ,00 PLN - 2 pkt, c) powyżej ,00 PLN - 3 pkt. 2) Liczba zawartych umów sprzedaży akcji lub udziałów spółki o wartości transakcji co najmniej PLN: a) 3 transakcje -1 pkt, b) 4 transakcje - 3 pkt, c) 5 transakcji - 6 pkt, d) 6 transakcji i więcej -9 pkt wykonania w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wycen przedsiębiorstw, z których każde według stanu na datę wyceny posiadało kapitał własny w wysokości co najmniej ,00 PLN - maksymalnie 5 punktów według poniższych zasad: Za przeprowadzenie wycen przedsiębiorstw posiadających kapitał własny w wysokości co najmniej ,00 PLN* a) 4 wyceny -1 pkt, b) 5 wycen - 2 pkt, c) 6 wycen - 3 pkt, d) 7 wycen - 4 pkt, e) 8 wycen i więcej -5 pkt. * aktualizacja wyceny przedsiębiorstwa nie będzie brana pod uwagę. 3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tę samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie najwyższa wartość transakcji sprzedaży akcji lub udziałów spółki ujętych w Wykazie głównych usług, w ten sposób, że wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który wykonał należycie usługę o najwyższej wartości, a Wykonawcy którzy wykonali usługi o niższej wartości transakcji, odpowiednio kolejne, niższe lokaty. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

7 Strona 7 z 9 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Termin realizacji zamówienia -10 IV.2.2) \^\ przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zostaną określone we wzorze umowy, który stanowić będzie załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Narodowego Banku Polskiego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, będą złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający uzna te oświadczenia i dokumenty za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli zostaną złożone w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 3. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Ogłoszenia. 4. Zamawiający udostępni Wykonawcy formularze w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przesłanego elektronicznie na adres lub faksem na numer Opis sposobu przygotowania Wniosku: 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej Wniosek) zostanie sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z treścią formularza udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Wraz z Wnioskiem Wykonawca złoży, sporządzone w języku polskim: 1) oświadczenia i dokumenty określone w sekcji III.4. Ogłoszenia o zamówieniu. 2) pełnomocnictwo do podpisywania

8 Strona 8 z 9 Wniosku i jego załączników, o ile prawo do podpisywania Wniosku nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem. Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku zostanie złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie albo przez osobę lub osoby udzielające pełnomocnictwa, w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa. 3) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył w formie oryginału formularz Wniosku i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ustawie. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji II 1.4. Ogłoszenia o zamówieniu można złożyć w formie oryginału lub kopii. Kopie mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu - np. podpis wraz pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko, na każdej stronie dokumentu lub na stronie ostatniej ze wskazaniem liczby stron dokumentu, którego poświadczenie dotyczy. 5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim - Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z późn. zm. - oraz nazw własnych. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku lub jego załącznikach zaleca się aby były parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące Wniosek. 8. Wniosek wraz z jego załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w sekcji III.4. Ogłoszenia o zamówieniu, jak również stosownymi pełnomocnictwami, należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia Wniosków. Opakowanie z Wnioskiem ma posiadać następujące oznaczenie: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn. Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - numer sprawy DKRZ-WPO-RS GP-15. Na opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 9. Przed upływem terminu składania Wniosków Wykonawca może zmienić Wniosek, tj. poprawić, uzupełnić. Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu Wniosku zmieniającego, według takich samych zasad jak wcześniej złożony Wniosek, w opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek: Zmiana - oprócz oznakowania jak w pkt 8. Wniosek zmieniający wcześniej złożony Wniosek musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonego

9 Strona 9 z 9 Wniosku zostały zmienione. 10. Przed upływem terminu składania Wniosków Wykonawca może wycofać złożony Wniosek. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu Wniosku, podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego Wniosek, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę - za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą na adres wskazany w piśmie. 11. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia lub zamknięcia opakowania z Wnioskiem, w tym także za błędne skierowanie opakowania z Wnioskiem do innej komórki organizacyjnej Zamawiającego lub skutkujące jego przedterminowym otwarciem. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji umowy przez wybranego Wykonawcę zamówienia: 1. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz z tytułu odpowiedzialności za szkody, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem usług, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ,00 złotych. 2. Wykonawca w czasie realizacji umowy odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca nie może prowadzić działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów, która uniemożliwiałaby reprezentowanie i należytą ochronę interesów Zamawiającego lub BSB, bądź prowadziłaby do konfliktu interesów z interesami Zamawiającego lub BSB oraz nie będzie pozostawał z BSB oraz potencjalnymi nabywcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania całego zamówienia przez Wykonawcę. Uwaga dotycząca terminu realizacji zamówienia wskazanego w sekcji II.2.: Termin realizacji zamówienia dotyczy podstawowego zakresu zamówienia i nie obejmuje zamówień opcjonalnych.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 6 2015-08-03 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Budowa portalu intranetowego i kancelarii na platformie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Strona 1 z 6 Warszawa: Przeprowadzanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Numer ogłoszenia: 119618-2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo