Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe"

Transkrypt

1 A-Tax /// Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie spółki nabywającej/obejmującej udziały Wydatki poniesione przez spółkę kapitałową na nabycie udziałów spółki z o.o. nie są podatkowym KUZ w dacie poniesienia tych wydatków, natomiast są podatkowym KUZ w dniu ewentualnego późniejszego odpłatnego zbycia tych udziałów (art. 16 ust. 1 pkt 8 updp). Pod pojęciem nabycia udziałów rozumiem poniższe sytuacje. Nabycie pierwotne, czyli objęcie udziałów w spółce z o.o. przez udziałowców ją zawiązujących, w momencie tworzenia spółki, Nabycie podwyższające kapitał zakładowy, czyli objęcie przez aktualnych, lub nowych, udziałowców, dodatkowych udziałów emitowanych przez już istniejącą sp. z o.o. w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego. Nabycie pochodne, czyli nabycie udziałów w sp. z o.o. od innego podmiotu, który już jest ich posiadaczem. Wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie udziałów, czyli wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów, bez których poniesienia skuteczne nabycie nie byłoby możliwe, są podatkowym KUZ dopiero w dacie ewentualnego odpłatnego zbycia tych udziałów. Do wydatków bezpośrednich zalicza się : cena zapłacona za nabyte udziały, koszty wyceny akcji, prowizję maklerską, opłaty notarialne i administracyjne, podatek od czynności cywilnoprawnych opłata skarbowa Pozostałe wydatki pośrednio związane z nabyciem udziałów są podatkowym KUZ już w dacie poniesienia wydatku. Wszystkie powyższe zasady dotyczą także nabycia, lub objęcia, akcji spółki akcyjnej.

2 A-Tax /// Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt przychodowy po stronie spółki kapitałowej nabywającej/obejmującej udziały spółki z o.o. Nabycie/objęcie udziałów spółki z o.o., co do zasady dla spółki kapitałowej nabywającej te udziały nie jest przychodem podatkowym. Wyjątkiem jest tylko nabycie pierwotne i nabycie podwyższające kapitał zakładowy, czyli objęcie udziałów spółki z o.o. dokonane w formie objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport) mający postać inną niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Takie objęcie udziałów jest uznawane za przychód podatkowy po stronie obejmującego udziały, a wartością tego przychodu jest nominalna wartość objętych udziałów. (art.12 ust.1 pkt 7 upop). Wynika to z potraktowania wniesieniem aportu, czyli wniesienia do sp. z o.o. wkładu innego niż pieniężny, tak jak gdyby wnoszący aport sprzedawał go spółce, do której go wnosi, a ta spółka płaciła mu za ten aport swoimi udziałami o określonej wartości nominalnej. Przy objęciu udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport (inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, co oznacza, że jeżeli organ podatkowy uzna, że rynkowa wartość aportu odbiega od nominalnej ceny objętych nim udziałów i wezwie biegłego do wyceny wartości aportu, a wycena ta pokaże, że faktyczna wartość aport odbiega o co najmniej 33 % od ceny nominalnej udziałów, to organ podatkowy uzna,że po obu stronach transakcji powstał przychód o innej wartości niż cena nominalna udziałów ; dalszych skutków tej decyzji tutaj omawiać nie będziemy) KUZ przychodu powstałego w spółce kapitałowej z tytułu objęcia udziałów w sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) mający postać inną niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część ustala się, na dzień objęcia tych udziałów, na jeden ze sposobów wymienionych w art 15 ust 1j, które zależą od tego, czy aport, który posłużył do objęcia udziałów był : środkiem trwałym lub wnip, lub innym składnikiem majątku niż wymienione w tym wierszu i wierszach poniżej udziałem uprzednio objętym w zamian za wkład niepieniężny (aport) w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, udziałem uprzednio objętym w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, udziałem uprzednio objętym ale nie w zamian za wkład niepieniężny (aport) składnikiem majątku uprzednio otrzymanym przez spółkę kapitałową obejmującą udział, w związku z likwidacją innej spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki. Wszystkie powyższe zasady dotyczą także nabycia, lub objęcia, akcji spółki akcyjnej.

3 A-Tax /// Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt przychodowy i kosztowy po stronie spółki z o.o. której udział jest nabywany /obejmowany W przypadku nabycia pierwotnego, czyli objęcie udziałów w spółce przez udziałowców ją zawiązujących następującego w momencie tworzenia spółki, lub objęcia podwyższającego kapitał zakładowy, czyli objęcia przez aktualnych, lub nowych, udziałowców, dodatkowych udziałów emitowanych w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki już istniejącej, po stronie spółki której udziały są obejmowane nie występuje przychód podatkowy ( art 12 ust.4 pkt 4 upop ) a więc i koszt podatkowy nie powstaje. W przypadku nabycia pochodnego, czyli nabycie udziałów danej spółki, ta spółka w ogóle nie jest uczestniczy w transakcji, więc przychód powstać u niej nie może. Transakcja odbywa się pomiędzy podmiotem posiadającym udziały tej spółki i innym podmiotem, który te udziały nabywa. ASPEKT BILANSOWY nabycia UDZIAŁÓW Dla LUB-FIN nabycie udziałów jest INWESTYCJĄ w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 17 uor, a nabyte udziały są : - AKTYWAMI FINANSOWYMI, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 24 uor, z prawem do kapitału spółki, - INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 23 uor, które mogą być - AKTYWAMI TRWAŁYMI, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 13 uor, czyli długoterminowymi aktywami finansowymi, lub - AKTYWAMI OBROTOWYMI, w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 18 uor, czyli krótkoterminowymi aktywami finansowymi. Zgodnie z 5 pkt 1 rozporządzenia w spr. wyceny instrumentów finansowych, udziały, jako aktywa finansowe z prawem do kapitału, mogą być zaliczone jednej z n/w kategorii: aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - jeżeli celem jednostki jest osiąganie z nich krótkoterminowego zysku, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - jeżeli celem jednostki jest trwała lokata, przy czym mogą one być zaliczone do długoterminowych lub krótkoterminowych aktywów finansowych W polityce rachunkowości nabyte udziały należy klasyfikować do jednej z w/w kategorii. Więcej na temat aspektów bilansowych nabytych udziałów : ptrz tekst Waldemara Gosa

4 A-Tax /// Consulting Nabycie pierwotne, czyli objęcie udziałów (akcji) spółki tworzonej, poniesione przez spółkę kapitałową te udziały obejmującą lub nabycie podwyższające kapitał zakładowy, czyli objęcie udziałów (akcji) spółki już istniejącej, emitującej nowe udziały, poniesione przez spółkę kapitałową te udziały obejmującą, która już jest wspólnikiem spółki emitującej, lub dopiero się nim staje z punktu widzenia sp. z o.o. obejmującej udziału UTWORZENIE nowej sp. z o.o., i wniesienie wkładów na objęcie udziałów w tej spółce przez wspólników ją zawiązujących lub PODWYŻSZENIE kapitału zakładowego spółki istniejącej poprzez emisję nowych udziałów I wniesienie wkładów na objęcie tych udziałów przez wspólników dotychczasowych lub nowych Udziały objęte w nowej sp. z o.o. Po stronie spółki tworzonej wkłady finansowe/rzeczowe wniesione do niej przez wspólników na objęcie udziałów w celu utworzenia pierwotnego kapitału zakładowego, lub podwyższenie dotychczasowego, nie są przychodem podatkowym (art. 12 ust. 4 pkt 4 updp

5 A B Wspólnik A Wspólnik B osoba fizyczna którym jest sp.z o.o. obejmuje udziały A obejmuje udziały B Tego przypadku w tym diagramie nie analizuję Wspólnik B będący sp. z o.o. obejmuje udziały w zamian za wkład pieniężny Wspólnik B będący sp. z o.o. obejmuje udziały w zamian za aport Aportem jest wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części Aportem jest wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo, lub jego zorganizowana część Wydatki na objęcie udziałów pierwotnych, a także podwyższających kapitał zakładowy, poniesione przez wspólnika obejmującego te udziały, będącego sp. z o.o. nie są jego podatkowymi KUZ Przy ewentualnej późniejszym odpłatnym zbyciu tych udziałów, wydatki poniesione na ich nabycie stają się KUZ dla przychodu uzyskanego z tego odpłatnego zbycia ( art 16 ust.1 pkt 8 updp) Objęcie udziałów pierwotnych, a także podwyższających kapitał zakładowy, dla sp. z o.o. je obejmującej te udziały nie jest przychodem podatkowym ( art. 12 ust.1 pkt 7 updp) ; patrz wyjątek w kolumnie po prawej Objęcie udziałów pierwotnych, lub podwyższających kapitał zakładowy, dla sp.z o.o. obejmującej je za aport inny niż przedsiębiorstwo, lub jego zorganizowana część JEST przychodem podatkowym (art. 12 ust.1 pkt 7 updp) Przychód ten, zgodnie z art 12 ust 1b, powstaje w dniu : 1) zarejestrowania spółki kapitałowej albo 2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo 3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport inny niż przedsiębiorstwo, lub jego zorganizowana część, ustala się na dzień objęcia tych udziałów, w poniższy sposób, zgodnie z art. 15 ust.1j updp, w wysokości : 1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 2) wartości: a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, b) określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, c) określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w

6 spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; 3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki; 4) wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki. Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 1o, jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo, lub jego zorganizowana część, poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają KUZ tego przychodu ( przychodu z objęcia udziałów w zamian za aport inny niż przedsiębiorstwo, lub jego zorganizowana część ) A-Tax /// Consulting Nabycie wtórne udziałów (akcji) spółki istniejącej, dokonane przez spółkę kapitałową nabywającą te udziały od aktualnego wspólnika z punktu widzenia sp. z o.o. nabywającej udziały oraz z punktu widzenia wspólnika te udziały zbywającego W istniejącej sp. z o.o. konkretny wspólnik tej spółki będący osobą prawną posiada określoną ilość udziałów Udziały te, wszystkie lub część, nabywa od niego inna sp. z o.o. ( nabycie wtórne udziałów) Istniejąca spółka, której udziały są nabywane, w ogóle nie jest stroną tej transakcji, więc przychód z tytułu tej transakcji, lub koszt, u niej powstać nie może. Transakcja odbywa się pomiędzy pomiotem posiadającym udziały w tej spółce i podmiotem, który te udziały od niego nabywa. Wydatki na nabycie wtórne udziałów, poniesione przez sp. z o.o. je nabywającą, nie są jej podatkowymi KUZ ( art 16 ust.1 pkt 8 updp) Przy ewentualnej późniejszym odpłatnym zbyciu tych udziałów, wydatki na ich nabycie stają się KUZ

7 dla przychodu uzyskanego z tego odpłatnego zbycia ( art 16 ust.1 pkt 8 updp) Nabycie udziałów wtórnych, niezależnie od sposobu / formy zapłaty za nabyte udziały dla sp.z o.o. je nabywającej nie jest przychodem podatkowym albowiem po stronie nabywcy nie występuje żadne przysporzenie, ani kwoty jej należne a ponadto operacja taka nie jest w updp wymieniona jako jakiś szczególny rodzaj przychodu za wyjątkiem poniższej sytuacji, określanej jako wymiana udziałów sp z o.o. nabywa od udziałowców innej spółki udziały tej innej spółki - a w zamian za nabywane udziały tej innej spółki przekazuje udziałowcom tej innej spółki własne udziały, albo - w zamian za nabywane udziały tej innej spółki przekazuje udziałowcom tej innej spółki własne udziały wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów, oraz jeżeli w wyniku nabycia : 1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały nabyła, albo 2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały nabywa, zwiększa ilość udziałów w tej spółce - do przychodów nie zalicza się wartości własnych udziałów przekazanych udziałowcom tej innej spółki oraz wartości udziałów tej innej spółki nabytych przez spółkę nabywająca, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów) czyli gdy wymiany udziałów dokonują dwie spółki polskie, to przepis ten ma także zastosowanie. A contrario oznacza to, że jeśli powyższe warunki nie są spełnione (łącznie) to przychodem każdej ze spółek jest wartość udziałów otrzymanych od drugiej spółki ; prawdopodobnie uznanie takiej operacji za przychód podatkowy wynika z potraktowania jej jako równorzędnej z operacją objęcia udziałów w zamian za aport inny niż przedsiębiorstwo lub jego organizowana część, w której to operacji takie objęcie udziałów jest przychodem podatkowym po stronie obejmującego udział. NIEDOKOŃCZONE w celu dokończenia można się posiłkować opracowaniem Wojciecha Maruchina => patrz tutaj ART. 12 ust. 4 d!!!!!!! w powiązaniu z art. 10 ust.1 pkt 7 oraz art.16 ust.1 pkt 8e oraz art.1 ust 11 dla spółek niepolskich

8 LUB-FIN nabywa od udziałowca IMPERIUM jego udziały w IMPERIUM a zaplata następuje w dowolnej formie LUB-FIN nie zalicza do podatkowych KUZ wydatku na nabycie udziałów w IMPERIUM ale przy ewentualnym późniejszym odpłatnym zbyciu tych udziałów wydatki te są KUZ ( art. 16 ust.1 pkt 8 UPDP ) IMPERIUM nie jest stroną transakcji, więc rozważanie jego KUZ jest bezprzedmiotowe. Przychód podatkowy po stronie LUB-FIN z tytułu tego nabycia nie występuje, ponieważ taka operacja nie mieści się w definicji przychodu wynikającej z upop. IMPERIUM nie jest stroną transakcji, więc rozważanie jego przychodu jest bezprzedmiotowe. Od momentu nabycia przez LUB-FIN 100% udziałów w IMPERIUM LUB-FIN jest jednostką dominującą w stosunku do IMPERIUM ( art. 3 ust.1 pkt 37 uor) ( posiadanie statusu jednostki dominującej nie wymaga jednak posiadania aż 100% udziałów ; wystarczy większość w ogólnej liczbie głosów lub zaistnienie innych okoliczności - art.3 ust.1 pkt 37 uor ) jest znaczącym inwestorem w IMPERIUM (art.3 ust.1 pkt 38 uor) i sprawuje kontrolę nad IMPERIUM ( art. 3 ust.1 pkt 34 uor ) a IMPERIUM jest jednostką zależną (art.3 ust.1 pkt 39 uor) i jednostką podporządkowaną (art.3 ust. 1 pkt 42 uor )

9 a obie spółki są wobec siebie jednostkami powiązanymi ( art.3 ust.1 pkt 43 uor ) LUB-FIN, jako jednostka dominująca, na dzień bilansowy aktualizuje wartość początkową udziałów posiadanych w IMPERIUM wg metody praw własności (art. 3 ust.1 pkt 47 uor) ( patrz też wycena aktywów - art. 28 ust.1 pkt 3 i pkt 4 uor oraz art.30 ust.1 pkt 1 uor, oraz art. 63 uor ) IMPERIUM wypłaca dywidendę dla LUB-FIN z tytułu udziału LUB-FIN w zysku IMPERIUM. Otrzymana przez LUB-FIN dywidenda jest przychodem tej spółki. Warunkiem wypłaty dywidendy jest : zakończenie roku obrotowego (z wyjątkiem zaliczek na poczet dywidendy), sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników, podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy. Zgodnie z art. 348 KSH, dywidenda może być wypłacana z kwoty zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych, oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych. Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie akcji lub rzeczy (np. nieruchomości). Zgodnie z art oraz 349 k.s.h., umowa (statut) spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały (akcje) własne. Przepisy nie regulują odrębnie sposobu rozliczenia zaliczki na poczet dywidendy, dlatego przyjmuje się, że należy stosować takie same zasady, jak w przypadku wypłaty dywidendy. Otrzymanie przez

10 wspólnika zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy należy traktować jako uzyskanie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych. IMPERIUM jako płatnik pobiera, w dniu dokonania wypłaty dywidendy, 19% zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy wypłacanej dla LUB-FIN ( art. 26 ust. 1 updp ) Opodatkowanie w formie ryczałtowej powoduje, że, po pierwsze, tego przychodu nie łączy się z dochodami (przychodami) LUB-FIN opodatkowanymi na zasadach ogólnych, a po drugie podstawą opodatkowania jest przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. IMPERIUM jako płatnik wpłaca w/w podatek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrało podatek, na rachunek urzędu skarbowego własciwego dla siedziby LUB-FIN (art.26 ust 3 upop). Przez wypłatę rozumie się także wykonanie przez IMPERIUM zobowiązania w zakresie wypłaty dywidendy w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez potrącenie (art. 26 ust.7 upop), lub umożliwienie rozporządzania nią, lub postawienie do dyspozycji. IMPERIUM jako płatnik ma obowiązek przesłać w/w urzędowi skarbowemu oraz LUB-FIN informację CIT-7 o wysokości pobranego w/w podatku w opisanym powyżej terminie wpłaty podatku (art. 26 ust 3a updp) IMPERIUM jako płatnik ma obowiązek przesłać w/w urzędowi skarbowemu roczną deklarację CIT-6R w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty pobranego przez nich w/w podatku (art. 26a updp) ALE UWAGA!!! LUB-FIN jest zwolniony tego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego ponieważ spełnia łącznie wszystkie warunki wynikające z art.22 ust 4 updp, oraz warunek posiadania udziałów na własnośc (art. 22 ust. 4d pkt 1 updp) i chociaż warunek wynikający z art.22 ust.4a ( posiadanie udziałów w IMPERIUM przez 2 lata) nie jest aktualnie, w , spełniony, to jednak na mocy art. 22 ust 4b LUB-FIN z tego zwolnienia jednak może skorzystać z tym, że w przypadku niedotrzymania przez LUB-FIN warunku, określonego w art.22 ust. 4 pkt 3, posiadania udziałów w IMPERIUM w wysokości co najmniej 10% nieprzerwanie przez okres 2 lat, LUB-FIN będzie obowiązana do zapłaty w/w 19% podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraci prawo do zwolnienia, czyli w którym udziały LUB-FIN w IMPERIUM zmniejszą się poniżej 10% W takim przypadku odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy LUB-FIN skorzystała ze zwolnienia, czyli nastepnego po dniu, w którym podatek powinien być pobrany przez płatnika ale nie został pobrany na skutek skorzystania z w/w zwolnienia.

11 WZ wspólników IMPERIUM (czyli w praktyce tym przypadku LUB-FIN ) ustala, że dochód IMPERIUM, lub jego część, zostaje przeznaczona na podwyższenie kapitału zakladowego IMPERIUM Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 4 upop dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie otrzymany, w tym także dochód przenaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Wyjaśnienie : jeśli decyzją WZ wpólników IMPERIUM, dochód spółki, lub jego część, nie jest przeznaczony na wypłatę dywidendy dla udziałowców/wspólników (tutaj dla LUB-FIN) tylko na podwyższenie kapitału zakładowego IMPERIUM, to jest to traktowane tak jakby dywidenda została jednak wspólnikom wypłacona i należy pobrać od niej zryczałtowany 19% podatek dochodowy ; to że wspólnicy nie dostali pieniędzy do ręki tylko przenaczyli je (dywidendę która sobie przyznali) na podwyższenie kaitału zakładowego IMPERIUM jest ich decyzją. IMPERIUM jako płatnik pobiera 19% zryczałtowany podatek dochodowy od kwoty dochodu LUB-FIN w IMPERIUM przeznaczonego przez LUB-FIN na podwyższenie kapitału zakładowego IMPERIUM. IMPERIUM pobiera ten podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego IMPERIUM ( art. 26 ust. 2 updp w powiązaniu z art. 22 ust.1 updp)

12 Przez wypłatę rozumie się także wykonanie przez IMPERIUM zobowiązania w zakresie wypłaty dywidendy w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez potrącenie (art. 26 ust.7 upop) IMPERIUM jako płatnik ma obowiązek przesłać w/w urzędowi skarbowemu oraz LUB-FIN informację CIT-7 o wysokości pobranego w/w podatku w opisanym powyżej terminie wpłaty podatku (art. 26 ust 3a updp) IMPERIUM jako płatnik ma obowiązek przesłać w/w urzędowi skarbowemu roczną deklarację CIT-6R w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty pobranego przez nich w/w podatku (art. 26a updp) ALE UWAGA!!! LUB-FIN jest zwolniony tego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego ponieważ spełnia łącznie wszystkie warunki wynikające z art.22 ust 4 updp, oraz warunek posiadania udziałów na własnośc (art. 22 ust. 4d pkt 1 updp) i chociaż warunek wynikający z art.22 ust.4a ( posiadanie udziałów w IMPERIUM przez 2 lata) nie jest aktualnie, w , spełniony, to jednak na mocy art. 22 ust 4b LUB-FIN z tego zwolnienia jednak może skorzystać z tym, że w przypadku niedotrzymania przez LUB-FIN warunku, określonego w art.22 ust. 4 pkt 3, posiadania udziałów w IMPERIUM w wysokości co najmniej 10% nieprzerwanie przez okres 2 lat, LUB-FIN będzie obowiązana do zapłaty w/w 19% podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraci prawo do zwolnienia, czyli w którym udziały LUB-FIN w IMPERIUM zmniejszą się poniżej 10% W takim przypadku odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy LUB-FIN skorzystała ze zwolnienia, czyli nastepnego po dniu, w którym podatek powinien być pobrany przez płatnika ale nie został pobrany na skutek skorzystania z w/w zwolnienia. WZ wspólników IMPERIUM (czyli w praktyce tym przypadku LUB-FIN ) ustala, że dochód IMPERIUM, lub jego część, zostaje przeznaczona na podwyższenie kapitału zakladowego IMPERIUM Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 4 upop dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest także dochód faktycznie uzyskany stanowiący równowartość kwot przekazanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów osoby prawnej (zapasowego, rezerwowego) Wyjaśnienie : jeśli decyzją WZ wpólników IMPERIUM, dochód spółki, lub jego część, nie jest przeznaczony na wypłatę dywidendy dla udziałowców/wspólników (tutaj dla LUB-FIN) tylko na pozostaje w spółłce i zwiększa jej kapitał zapasowy, lub rezerwowy, oznacza to, że wspólnik spółki nie uzyskuje od spółki żadnych korzyści ekonomicznych. Jeżeli jednak później jakaś część kapitału zapasowego, lub rezerwowego, IMPERIUM, która uprzednio powstała z niepodzielonego pomiędzy wspólników (tutaj LUB-FIN) dochodu spółki IMPERIUM, zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki IMPERIUM, to operację tę, nazywaną kapitalizacją dochodu spółki, traktuje się tak jakby dywidenda uprzednio wspólnikowi (LUB-FIN) nie wypłacona, została mu teraz wypłacona, a on przeznaczył ją na zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego w spółce IMPERIUM poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki IMPERIUM W konsekwencji IMPERIUM musi, jako płatnik, pobrać od LUB-FIN zryczałtowany 19% podatek dochodowy ;......

13 ... Umorzenie udziałów, które LUB-FIN posiada w IMPERIUM Na bazie art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p., przewidziano specyficzną sytuację, w której co prawda nie potrąca się kosztów uzyskania przychodu ale opodatkowanie przychodu następuje przy uwzględnieniu wydatków poniesionych przy nabyciu udziałów (akcji), co prowadzi do tego samego efektu podatkowego. W rezultacie na bazie omawianej regulacji, do przychodów nie zalicza się umorzenia udziałów (akcji), w tym również kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia, jak też wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej wyłącznie w części stanowiącej koszt ich nabycie lub objęcia. Konsekwentnie, przychodem z udziału w zyskach osób prawnych w związku z umorzeniem udziałów (akcji) oraz likwidacji osoby prawnej jest różnica pomiędzy otrzymanym przychodem a wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie tych udziałów (akcji) Na marginesie dodam, że późniejsze odpłatne zbycie udziałów może być dokonane np. w formie : sprzedaży udziałów pierwotnych przychód z odpłatnego zbycia udziałów następuje w dniu ich sprzedaży, sprzedaży udziałów pochodnych przychód z odpłatnego zbycia udziałów następuje w dniu ich sprzedaży, wniesienia udziałów pierwotnych do innej spółki kapitałowej jako aport (czyli w zamian za określona liczbę własnych udziałów (zbycie udziałów) nabywa się udziały w innej spółce) przychód z odpłatnego zbycia udziałów następuje w dacie ich wniesienia aportem a jego wysokość określa się zgodnie z art.12 ust.1 pkt 7 w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych wniesienia udziałów wtórnych do innej spółki kapitałowej jako aport (patrz wyjaśnienie powyżej ) sprzedaży udziałów pierwotnych, uprzednio objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) przychód z odpłatnego zbycia udziałów następuje w dniu ich sprzedaży (KUZ uprzedniego nabycia ustala się, dla tego przypadku i trzech poniższych, zgodnie z art. 15 ust.1k pkt 1 upop ) W spółce dokonującej sprzedaży udziałów, które uprzednio nabyła (objęła) w zamian za wniesiony przez siebie aport, powstanie dochód w wysokości różnicy pomiędzy uzyskanym przychodem ze sprzedaży tych akcji (cena określona w umowie) a kosztem jego uzyskania w wysokości wartości nominalnej wydanych własnych akcji. sprzedaży udziałów wtórnych, uprzednio nabytych w zamian za wkład niepieniężny (aport) przychód z odpłatnego zbycia udziałów następuje w dniu ich sprzedaży, wniesienia udziałów pierwotnych uprzednio objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) przychód z odpłatnego zbycia udziałów następuje w dacie ich wniesienia aportem, wniesienia udziałów wtórnych uprzednio nabytych w zamian za wkład niepieniężny (aport) przychód z odpłatnego zbycia udziałów następuje w dacie ich wniesienia aportem, i w tym dniu/w tej dacie zalicza się do KUZ n/w wydatki bezpośrednio poniesione na uprzednie nabycie tych udziałów. Autor: tekst Waldemara Gosa Tytuł: Udziały i akcje w ewidencji księgowej Udziały wyrażają wartość wniesionego kapitału (pieniężnego, rzeczowego) do spółki. Akcje są papierami wartościowymi o określonej wartości nominalnej, będącymi dowodem praw

14 majątkowych przysługujących akcjonariuszom oraz stwierdzającymi ich udział w majątku spółki. W niniejszym komentarzu autor przedstawił m.in. zasady dokumentacji polityki rachunkowości aktywów finansowych z prawem do kapitału (a więc zarówno akcji, jak i udziałów), ich klasyfikację, ogólne zasady wyceny, zasady przeszacowania ich wartości, zagadnienia związane z utratą przez nie wartości, a także ewidencją sprzedaży. 1. Istota udziałów i akcji - aktywów finansowych z prawem do kapitału Udziały wyrażają wartość wniesionego kapitału (pieniężnego, rzeczowego) do spółki. W wypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej (art. 152 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) - dalej k.s.h. Jeżeli jednak, zgodnie z umową spółki, wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały powinny być równe i niepodzielne (art. 153 k.s.h.). Akcje są papierami wartościowymi o określonej wartości nominalnej, będącymi dowodem praw majątkowych przysługujących akcjonariuszom oraz stwierdzającymi ich udział w majątku spółki. Wyróżnia się następujące rodzaje akcji: akcje imienne, akcje na okaziciela, akcje uprzywilejowane. Akcje imienne określają imiennie osobę w treści dokumentu. Jeżeli akcje nie zawierają w tekście nazwiska ich posiadacza, to określane są jako akcje na okaziciela. Określenie rodzaju akcji powinno być określone w statucie. Należy zaznaczyć, że imiennymi akcjami są: akcje aportowe (art. 336 k.s.h.), wydawane w zamian za wkłady niepieniężne (nieruchomości, patenty, know how, wierzytelności, zapasy), 1 akcje, do których jest przywiązany obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za które wynagrodzenie musi być przez spółkę wypłacone, nawet wówczas, gdy spółka ponosi straty (art. 356 k.s.h.), akcje uprzywilejowane, z którymi wiążą się szczególne uprawnienia, jak: prawo głosu, prawo do dywidend lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki (art k.s.h.). Warto zaznaczyć, że udziały i akcje (aktywa finansowe z prawem do kapitału) są składnikiem instrumentów finansowych. W związku z tym, analizując definicję instrumentów finansowych, określoną w art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - aktywa finansowe z prawem do kapitału można zdefiniować jako kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. 2. Dokumentacja polityki rachunkowości w zakresie aktywów finansowych z prawem do kapitału Rozwój rynków finansowych oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie instrumentów finansowych spowodowały konieczność ujednolicenia regulacji rachunkowości w zakresie ujmowania, wyceny oraz prezentacji instrumentów finansowych, wynikiem czego są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz polskie przepisy w zakresie prawa bilansowego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.o.r. jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Warto również zwrócić uwagę na przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz z późn. zm.) - dalej r.i.f. Według 5 pkt 2 r.i.f. w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę rozwiązania powinny być również określone zasady klasyfikacji instrumentów finansowych. W wypadku aktywów finansowych z prawem do kapitału (udziałów, akcji) najważniejszymi elementami dokumentacji jest opisanie: zasad klasyfikacji aktywów finansowych z prawem do kapitału; zasad wyceny wstępnej, wyceny na koniec okresu sprawozdawczego oraz dzień bilansowy; zasad ustalania utraty wartości; zasad przekwalifikowania składników aktywów finansowych; bazy danych pozwalającej na uprawdopodobnienie wyceny; zasad prowadzenia kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych związanych z aktywami finansowymi z prawem do kapitału. 3. Klasyfikacja aktywów finansowych z prawem do kapitału

15 Klasyfikacja aktywów finansowych przedstawiających prawo do kapitału powinna uwzględniać zarówno przepisy ustawy o rachunkowości, jak i rozporządzenia. W wypadku rozwiązań ustawy istotna jest klasyfikacja aktywów finansowych na długo- i krótkoterminowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 i 13 u.o.r. pod pojęciem aktywów trwałych rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych, a które nie są zaliczone do aktywów obrotowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 u.o.r. aktywa finansowe stanowią aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Ponadto należy uwzględnić art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. b u.o.r., według którego do finansowych aktywów obrotowych zalicza się te aktywa, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowią aktywa pieniężne. Zatem do długoterminowych aktywów finansowych zaliczone będą te składniki majątku, które są wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego lub daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Warto również pamiętać o art. 35 ust. 6 i 7 u.o.r., który zezwala na przekwalifikowanie składników ujmowanych w długoterminowych aktywach finansowych do krótkoterminowych lub odwrotnie. Analizując przepisy rozporządzenia, aktywa finansowe z prawem do kapitału mogą być zakwalifikowanej do następujących kategorii ( 5 r.i.f.): aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, jeżeli celem jednostki jest osiąganie krótkoterminowego zysku, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, jeżeli celem jednostki jest trwała lokata. Zgodnie z przepisami rozporządzenia aktywa finansowe z prawem do kapitału nie mogą być zakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności. Można pokusić się o tezę, że aktywa finansowe przeznaczone do obrotu zawsze będą ujmowane w bilansie jako krótkoterminowe aktywa finansowe. Natomiast aktywa dostępne do sprzedaży mogą być zaliczone do długoterminowych lub krótkoterminowych aktywów finansowych. 4. Ogólne zasady wyceny aktywów finansowych z prawem do kapitału Zasady rachunkowości w zakresie wyceny aktywów finansowych z prawem do kapitału zawiera tabela 1. Tabela 1. Zasady wyceny aktywów finansowych z prawem do kapitału Etap wyceny Zasady wyceny Według ustawy Według rozporządzenia Wycena wstępna Wycena na koniec okresu sprawozdawczego oraz wycena bilansowa Nabyte lub powstałe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne (art. 35 ust. 1). Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej (art. 28 ust. 1 pkt 3). Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 5). Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione koszty transakcji ( 13 pkt 1) Aktywa finansowe wycenia się w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn. Nie dotyczy to aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym albo których wartość godziwa nie może być ustalona w wiarygodny sposób ( 14). W takim wypadku aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia. Źródło: opracowanie własne. Analizując tabelę 1 można zauważyć, że w zakresie wyceny aktywów finansowych z prawem do kapitału występują różnice w rozwiązaniach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia, jako

16 aktu wykonawczego do ustawy. Pomijając rozważania na temat rozbieżności w zakresie wyceny składników aktywów finansowych można zaproponować, aby aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (krótkoterminowe aktywa finansowe) oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (długoterminowe aktywa finansowe) wyceniać: a) w wartości godziwej w wypadku aktywów finansowych dla których wartość godziwą można ustalić według przepisów 15 r.i.f.; b) w cenie nabycia przestrzegając zasady ostrożności, jeżeli nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym albo których wartość godziwa nie może być ustalona w wiarygodny sposób. 5. Wycena i ewidencja aktywów finansowych z prawem do kapitału w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych W 13 r.i.f. określono, że aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Warto podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem przy ustalaniu wartości godziwej na dzień wprowadzenia aktywów lub zobowiązań finansowych do ksiąg rachunkowych uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. Zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych w momencie ich wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ilustruje przykład 1. Przykład 1. Ewidencja wprowadzenia do ksiąg aktywów finansowych z prawem do kapitału Zakładając, że na wybranych kontach występują prawidłowe salda początkowe, zaksięgować następujące operacje gospodarcze: 1. Wniesiono do spółki z o.o. aport w postaci środka trwałego: a) wartość brutto środka trwałego zł b) dotychczasowe umorzenie 4000 zł c) wartość otrzymanego udziału w spółce z o.o. zakwalifikowanego przez jednostkę jako trwała lokata zł 2. Nabyto akcje na GPW, które jednostka przeznaczyła do obrotu: a) cena zakupu akcji zł b) prowizja od operacji zakupu 400 zł c) cena nabycia akcji zł

17 Z przykładu 1 wynika, że aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, czyli w kwocie poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. W wypadku nabytych udziałów w zamian za wniesione aporty rzeczowe operacje związane z ich nabyciem księguje się wynikowo, a mianowicie: wartość księgowa netto wniesionego aportu stanowi pozostałe koszty operacyjne, wartość otrzymanego udziału stanowi pozostałe przychody operacyjne. 6. Zasady przeszacowania wartości aktywów finansowych z prawem do kapitału Rozliczenie przeszacowania aktywów finansowych zależy od ich zakwalifikowania do długolub krótkoterminowych składników majątku oraz przyjętych zasad wyceny. Zgodnie z art. 35 ust. 4 u.o.r. długoterminowe aktywa finansowe mogą ulegać przeszacowaniu in plus do poziomu cen rynkowych Dodatnia różnica z przeszacowania wartości powodująca podwyższenie wartości określonej pierwotnie w cenie nabycia danego składnika inwestycji długoterminowej jest odnoszona na zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości danego składnika inwestycji powoduje obniżenie tego kapitału do wysokości, o którą go poprzednio zwiększono, o ile różnica z przeszacowania nie została uprzednio rozliczona. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji długoterminowych zalicza się do kosztów finansowych, a ewentualne zwiększenia, do wysokości tych kosztów, zalicza się do przychodów finansowych. Skutki zmiany wartości krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych według cen rynkowych wpływają odpowiednio na koszty lub przychody finansowe. Natomiast w wypadku stosowania innych zasad wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie wtedy, gdy uprzednio obniżki cen odpisano w koszty i to do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic. Zgodnie z 21 r.i.f. skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Natomiast skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej wykazuje się według jednego z następujących sposobów: 1) zyski lub straty z przeszacowania zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie, albo 2) zyski lub straty z przeszacowania odnosi się na kapitał / fundusz z aktualizacji wyceny. Ujęcie skutków przeszacowania aktywów finansowych z prawem do kapitału w księgach rachunkowych zawiera schemat 1 i 2 oraz przykłady. Przykład 2. Zasady przeszacowania, jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych odbywa się według wartości rynkowej lub w inny sposób ustalonej wartości godziwej Zaksięgować następujące operacje gospodarcze: 1. Spółka nabyła akcje, które zaliczyła do długoterminowych aktywów finansowych zł 2. Zaksięgowano wzrost długoterminowych aktywów finansowych na koniec pierwszego okresu sprawozdawczego zł 3. Zaksięgowano zmniejszenie wartości długoterminowych aktywów na koniec drugiego okresu sprawozdawczego zł 4. Zaksięgowano zwiększenie długoterminowych aktywów finansowych na koniec trzeciego okresu sprawozdawczego zł

18 Rozwiązanie przykładu 2 Ewidencja operacji gospodarczych: Z przykładu 2 wynika, że: a) w wypadku, jeżeli ujmuje się wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych pierwszy raz, to wzrost ten odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, gdyby zaś księgowano zmniejszenie wartości, to odniesione byłoby ono bezpośrednio w koszty finansowe; b) kolejna aktualizacja wyceny długoterminowych aktywów finansowych księgowana jest różnie, w zależności od poprzedniej aktualizacji wartości, i tak, jeżeli poprzednia aktualizacja dotyczyła: wzrostu wartości i obecna dotyczy wzrostu wartości, to obecną aktualizację odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, wzrostu wartości, a obecna dotyczy zmniejszenia wartości, wówczas aktualizacja zmniejsza kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny do wysokości poprzedniego wzrostu, jeżeli natomiast poprzedni wzrost był niższy od obecnego zmniejszenia wartości, to różnicę odnosi się w ciężar kosztów finansowych, zmniejszenia wartości i obecna dotyczy zmniejszenia wartości, to obecne zmniejszenie odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwoty poprzednich zwiększeń kapitału, pozostałą wartość odnosi się w ciężar kosztów finansowych, zmniejszenia wartości i odniesiono ją częściowo lub w całości w koszty finansowe, a obecna aktualizacja dotyczy zwiększenia wartości, to ujmuje się ją na dobro przychodów finansowych do wysokości uprzednich aktualizacji odniesionych w ciężar kosztów finansowych, a pozostałą wartość zwiększenia odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

19 Schemat 1. Skutki przeszacowania długoterminowych aktywów finansowych w księgach rachunkowych Źródło: opracowanie własne.

20 Schemat 2. Skutki przeszacowania krótkoterminowych aktywów finansowych w księgach rachunkowych Źródło: opracowanie własne. Przykład 3. Ewidencja odpisów aktualizujących papiery wartościowe z prawem do kapitału, przeznaczonych do obrotu, wycenianych według wartości godziwej W dniu 6 czerwca firma Gobi" nabyła na GPW akcje spółki Balon" za zł. Wartość godziwa akcji na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych kształtowała się następująco: 30 września zł 31 października zł 30 listopada zł 31 grudnia zł Na podstawie przedstawionych założeń sformułować i zaksięgować niezbędne operacje gospodarcze. Rozwiązanie przykładu 3 Wykaz operacji: 1. Nabycie akcji zł 2. Zaksięgowanie odpisu aktualizującego na 30 września zł 3. Zaksięgowanie odpisu aktualizującego na 31 października zł 4. Zaksięgowanie odpisu aktualizującego na 30 listopada zł 5. Zaksięgowanie odpisu aktualizującego na 31 grudnia zł Z przykładu 3 wynika, że jeżeli aktywa finansowe z prawem do kapitału, przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości rynkowej lub w inny sposób ustalonej wartości godziwej, to: wzrost wartości odnosi się na przychody finansowe, zmniejszenie wartości odnosi się w ciężar kosztów finansowych, nie ma znaczenia dla określenia zasad odniesienia zmiany wartości poprzednia aktualizacja

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo