SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ /2011 Katowice, dnia roku Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę mammografu analogowego wraz z systemem ucyfrowienia dla pracowni rtg Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach - SPRAWA PN/5/D/2011. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa Zamówień Publicznych /. (Dz. U. Nr 113 z dnia poz. 759 tekst jednolity/ przekazujemy Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi Pytanie 1 dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia / Analogowy Aparat do Mammografii/ Aparat mammograficzny pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym prędkość wirowania anody wynosi 3000 obr./min.? Odpowiedź: Tak. W załączniku Nr 1 Pakiet 1 Lp. 13 wystąpił błąd winno być: Szybkość wirowania anody > 3000 obr./min Pytanie 2. dot. Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia / Analogowy Aparat do Mammografii/ DZIAŁ INNE, pkt. 2 Wykonawca zapewni opracowanie aneksu do projektu osłon stałych i wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz instalację wszystkich urządzeń: 1/ Czy w zakresie prac do wykonania przez Wykonawcę jest wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej? Odpowiedź: Nie, o ile taka konieczność nie będzie wynikać z uwarunkowań technicznych aparatu co znajdzie odzwierciedlenie w aneksie do projektu osłon stałych. 2/ Czy, jeżeli aneks do projektu osłon stałych nie wymusi wymiany istniejącej stolarki z równoważnikiem ołowiu 0,5mm Pb, możliwe jest pozostawienie istniejącej stolarki? Odpowiedź: Tak. 3/ Czy w zakresie prac adaptacyjnych do wykonania przez Wykonawcę jest wymiana istniejących posadzek? Odpowiedź: Tak wymiana na nowe, jeśli zostaną uszkodzone istniejące wykładziny

2 Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego wyposażenia pracowni (oprawy oświetleniowe, lampy bakteriobójcze, sygnalizacja świetlna, instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej, gniazda i wyłączniki elektryczne, umywalki i armatura sanitarna, grzejniki, itp.)? Odpowiedź: Tak. Pytanie 4. Czy w zakresie prac do wykonania przez Wykonawcę jest wykonanie miejscowej instalacji klimatyzacji typu SPLIT? Odpowiedź: Nie Pytanie 5. Czy Zamawiający posiada istniejący projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z pomiarami jej skuteczności dokumenty te są niezbędne w celu załączenia do zatwierdzenia przez WSSE w Katowicach aneksu projektu osłon stałych? Odpowiedź: Tak. Pytanie 6. Czy w zakresie Wykonawcy jest rozbudowa istniejącej sieci komputerowej, jeżeli tak, to prosimy podać w jakim zakresie. Odpowiedź: Tak w zakresie niezbędnym do instalacji PACS/RIS Pytanie 7. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie nowego zasilania elektrycznego na potrzeby aparatu do mammografii. Jeżeli tak prosimy o podanie długości i przebiegu kabla zasilającego. Odpowiedź: Nie Pytanie 8 dotyczy SIWZ i wymaganego okresu gwarancji W związku z udzielonymi odpowiedziami dot. okresu gwarancji (pismo Zamawiającego z dn r., odpowiedź na pytanie Nr 23), w którym wyraził zgodę na zmniejszenie okresu gwarancji na urządzenia prosimy o potwierdzenie, że wymagany okres gwarancji na poszczególne części zamówienia wynosi: Pakiet Nr 1 - Aparat mammograficzny 12 m-cy Pakiet Nr 2 - System pośredniej radiografii cyfrowej do mammografii 12 m-cy Pakiet Nr 3 - Radiologiczny System Informacyjny (RIS) 12 m-cy Pakiet Nr 4 - System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB 12 m-cy Pakiet Nr 5 - Robot do nagrywania płyt 12 m-cy W odpowiedzi na w/w pytania zamieszczamy sprostowanie odpowiedzi dotyczącej wymaganego okresu gwarancji, a mianowicie Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 24 miesięcznego okresu gwarancji, a w szczególności: Pakiet Nr 1 - Aparat mammograficzny 24 m-ce Pakiet Nr 2 - System pośredniej radiografii cyfrowej do mammografii 24 m-ce Pakiet Nr 3 - Radiologiczny System Informacyjny (RIS) 24 m-ce

3 Pakiet Nr 4 - System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB 24 m-ce Pakiet Nr 5 - Robot do nagrywania płyt 24 m-ce Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w stosunku do złożonej oferty przetargowej w następujących przypadkach: 1. zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania siły wyższej, 2. zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto, 3. zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy, 4. zmiany numeru katalogowego producenta, 5. zmiany warunków płatności: terminu płatności, na system ratalny, 6. zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego, 7. zmiany zaoferowanego w ofercie sprzętu na technologicznie lepszy (np. w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego sprzętu - modelu/typu), 8. zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa, 9. zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, 10. wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy. Odpowiedź. Zamawiający określił we wzorze umowy 8 przesłanki, które mogą być podstawą do wprowadzenia zmian do umowy i podtrzymuje ich zakres. Pytanie 10. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 20 wymaga wyszukiwarki zaawansowana min. 12 kryteriów. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu posiadającego 8 kryteriów wyszukiwania? Pytanie 11. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 22 wymaga Terminarza pozwalającego na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddziału szpitalnego oraz pasm serwisowych. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 12. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 33 wymaga terminarza pozwalającego rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie posiadającego w/w funkcjonalności? Pytanie 13. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 37 wymaga zapisu kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. Czy zamawiający zgodzi się na

4 Pytanie 14. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 41 wymaga możliwości wpisania informacji o podanej akwizycji. Informacje te są zawarte w plikach DICOM generowany przez system CR. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie posiadającego w/w funkcjonalności? Pytanie 15. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 45 wymaga wydania polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu posiadającego w/w funkcję w kliencie systemu PACS? Pytanie 16. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 56 i 65 wymaga aby system pozwalał na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 17. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 60 wymaga braku wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu wymagającego instalacji na stacjach roboczych? Pytanie 18. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 61 wymaga, aby system umożliwiał bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników i stacji roboczych. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu pozwalającego, na bezkosztowe dodawanie jedynie użytkowników? Pytanie 19. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 64 wymaga panelu administracyjnego dostępnego z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiającego zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu posiadającego w/w funkcjonalności bez instalacji oprogramowania klienckiego przez WWW? Pytanie 20. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 68 wymaga panelu administracyjnego umożliwiającego przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwości przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 21. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 70 wymaga aby system RIS był zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny w klasie min.

5 IIa. System RIS nie jest systemem służącym do diagnozowania lub monitorowania czynności życiowych pacjenta, w związku z tym od 2010 r nie może być rejestrowany jako produkt medyczny. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie będącego produktem medycznym? Odpowiedź: Tak (poprzednio był błąd odpowiadając nie) Pytanie 22. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 71 wymaga, aby system RIS generował Dicom Modality Worklist. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu, w którą funkcje serwera Dicom Modality Worklist pełni system PACS? Pytanie 23. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 3 wymaga braku konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu automatycznie instalującego się przez WEB na dowolnej stacji roboczej? Pytanie 24. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 4 wymaga aby system PACS był tego samego producenta co RIS. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu PACS innego producenta niż system RIS? Pytanie 25. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 15 wymaga możliwości tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwości nadawania prawd dostępu do nich dla poszczególnych klientów DICOM. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie posiadającego funkcjonalności nadawania praw poszczególnym klientom DICOM? Pytanie 26. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 16 wymaga aby system posiadał system zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 27. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 25 wymaga aby system PACS umożliwiał backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o pojemności 800/1600GB oraz w pkt. 27 backup obrazów na nośnikach DVD. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie możliwości backupu na innych nośnikach o innych rozmiarach? (w pytaniu brak określenia jakie nośniki oraz rozmiary proponuje pytający) Pytanie 28. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 28 wymaga funkcjonalności nagrania selektywnego backupu badań

6 zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 29. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 39. Wymaga integracji z istniejącym system PACS. Uprzejmie prosimy o podanie nazwy, producenta i dostawcy posiadanego systemu PACS oraz o opisanie sposobu integracji? Odpowiedź: Integracja z PACS i drukarką Fuji jeśli nie zostałby zakupiony system RIS Pytanie 30. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 40 wymaga aby serwer posiadał wbudowaną macierz dyskową o pojemności min. 10TB. Ceny pamięci dyskowej systematycznie spadają i z punktu ekonomicznego nie ma sensu iwestowanie w nią jeśli nie będzie wykorzystana. Optymalnym rozwiązaniem jest zakup przestrzeni dyskowej zapewniającej przechowywanie obrazów przez np. 3 lata i dokupienie samych dysków w późniejszym terminie, gdy będą ode dużo tańsze i dużo pojemniejsze. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu posiadającego macierz dyskową zewnętrzna lub wbudowaną o pojemności min. 3TB z możliwością rozbudowy do 10TB? Pytanie 31. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 40 wymaga aby serwer został wyposażony w streamer i napęd taśmowy. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia posiadającego tylko jeden z tych napędów? Pytanie 32. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 40 wymaga aby systemem operacyjnym był Linux lub Unix. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu opartego o oprogramowanie Microsoft? Odpowiedź: Tak Pytanie 33. Uprzejmie prosimy o podanie liczby stanowisk RIS (rejestracja, konsole przy aparatach, stacje lekarskie, inne) będących pracować w zakładzie po wdrożeniu oferowanego systemu. Odpowiedź: 1 rejestracja, 2 stacje technika, 3 stacje lekarskie Pytanie 34. Zamawiający nie wymaga zaoferowania dedykowanego oprogramowania do opisywania badań mammograficznych. Czy zamawiający wymaga zaoferowanie takiego oprogramowania obsługującej m.in. dedykowane mammograficzne protokoły wyświetlania, wyświetlanie znaczników CAD, filtr Clear dla mammografii, jednoczesne powiększenia, przesuwania i lupę projekcji przystających? Pytanie 35. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 20 wymaga wyszukiwarki zaawansowana min. 12 kryteriów. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu posiadającego 8 kryteriów wyszukiwania?

7 Pytanie 36. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 22 wymaga Terminarza pozwalającego na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddziału szpitalnego oraz pasm serwisowych. Czy zamawiający zgodzi się na Odpowiedź: Tak Pytanie 37. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 33 wymaga terminarza pozwalającego rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie posiadającego w/w funkcjonalności? Pytanie 38. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 37 wymaga zapisu kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 39. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 41 wymaga możliwości wpisania informacji o podanej akwizycji. Informacje te są zawarte w plikach DICOM generowany przez system CR. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie posiadającego w/w funkcjonalności? Pytanie 40. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 45 wymaga wydania polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu posiadającego w/w funkcję w kliencie systemu PACS? Pytanie 41. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 56 i 65 wymaga, aby system pozwalał na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 42. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 60 wymaga braku wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu wymagającego instalacji na stacjach roboczych? Pytanie 43. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 61 wymaga, aby system umożliwiał bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych

8 użytkowników i stacji roboczych. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu pozwalającego na bezkosztowe dodawanie jedynie użytkowników? Pytanie 44. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 64 wymaga panelu administracyjnego dostępnego z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiającego zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu posiadającego w/w funkcjonalności bez instalacji oprogramowania klienckiego przez WWW? Pytanie 45. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 68 wymaga panelu administracyjnego umożliwiającego przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwości przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 46. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 70 wymaga, aby system RIS był zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny w klasie min. IIa. System RIS nie jest systemem służącym do diagnozowania lub monitorowania czynności życiowych pacjenta, w związku z tym od 2010 r nie może być rejestrowany jako produkt medyczny. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie będącego produktem medycznym? Odpowiedź: Tak (poprzednio był błąd odpowiadając nie) Jak w pytaniu 21 Pytanie 47. Zamawiający w pakiecie 3: Radiologiczny System Informacyjny w pkt. 71 wymaga aby system RIS generował Dicom Modality Worklist. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu, w którą funkcje serwera Dicom Modality Worklist pełni system PACS? Pytanie 48. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 3 wymaga braku konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu automatycznie instalującego się przez WEB na dowolnej stacji roboczej? Pytanie 49. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 4 wymaga aby system PACS był tego samego producenta co RIS. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu PACS innego producenta niż system RIS? Pytanie 50. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 15 wymaga możliwości tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwości nadawania prawd dostępu do nich

9 dla poszczególnych klientów DICOM. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu nie posiadającego funkcjonalności nadawania praw poszczególnym klientom DICOM? Pytanie 51. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 16 wymaga aby system posiadał system zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 52. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 25 wymaga aby system PACS umożliwiał backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o pojemności 800/1600GB oraz w pkt. 27 backup obrazów na nośnikach DVD. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie możliwości backupu na innych nośnikach o innych rozmiarach? (w pytaniu brak określenia jakie nośniki oraz rozmiary proponuje pytający) jak pytanie 27 Pytanie 53. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 28 wymaga funkcjonalności nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. Czy zamawiający zgodzi się na Pytanie 54. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 39. Wymaga integracji z istniejącym system PACS. Uprzejmie prosimy o podanie nazwy, producenta i dostawcy posiadanego systemu PACS oraz o opisanie sposobu integracji? Odpowiedź: Integracja z PACS i drukarką Fuji jeśli nie zostałby zakupiony system RIS. Jak pytanie 29 Pytanie 55. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 40 wymaga aby serwer posiadał wbudowaną macierz dyskową o pojemności min. 10TB. Ceny pamięci dyskowej systematycznie spadają i z punktu ekonomicznego nie ma sensu inwestowanie w nią jeśli nie będzie wykorzystana. Optymalnym rozwiązaniem jest zakup przestrzeni dyskowej zapewniającej przechowywanie obrazów przez np. 3 lata i dokupienie samych dysków w późniejszym terminie, gdy będą ode dużo tańsze i dużo pojemniejsze. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu posiadającego macierz dyskową zewnętrzna lub wbudowaną o pojemności min. 3TB z możliwością rozbudowy do 10TB? Pytanie 56. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 40 wymaga, aby serwer został wyposażony w streamer i napęd taśmowy. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia posiadającego tylko jeden z tych napędów?

10 Pytanie 57. Zamawiający w pakiecie 4: System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB w pkt. 40 wymaga aby systemem operacyjnym był Linux lub Unix. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu opartego o oprogramowanie Microsoft? Odpowiedź: Tak Pytanie 58. Uprzejmie prosimy o podanie liczby stanowisk RIS (rejestracja, konsole przy aparatach, stacje lekarskie, inne) będących pracować w zakładzie po wdrożeniu oferowanego systemu. Odpowiedź: 1 rejestracja, 2 stacje technika, 3 stacje lekarskie. Jak pytanie 33 Pytanie 59. Zamawiający nie wymaga zaoferowania dedykowanego oprogramowania do opisywania badań mammograficznych. Czy zamawiający wymaga zaoferowanie takiego oprogramowania obsługującej m.in. dedykowane mammograficzne protokoły wyświetlania, wyświetlanie znaczników CAD, filtr Clear dla mammografii, jednoczesne powiększenia, przesuwania i lupę projekcji przystających? UWAGA: W załączniku Nr 1 do SIWZ Pakiet 1 lp. 13 wystąpił błąd, winno być: Szybkość wirowania anody > 3000 obr./min Lek. Med. Maciej Wawrzyczek Z-ca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l 1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość dnia 06 lutego 2013r. AZP3320/78/ /12 Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

przesyła pytania i treść wyjaśnień dotyczących siwz na przedmiotowe zadanie :

przesyła pytania i treść wyjaśnień dotyczących siwz na przedmiotowe zadanie : Jędrzejów dnia 2015-09-25 Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na UCYFROWIENIE APARATU RTG EDR 750B, ROK PRODUKCJI 1992, WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW,

Bardziej szczegółowo

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Platforma systemów informatycznych ArPACS dla radiologii została zaprojektowana w sposób umożliwiający stworzenie jednolitego środowiska

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz ZMIANA SIWZ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz ZMIANA SIWZ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT Sekcja Zamówień Publicznych faks: 18 3372 710 e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl Pismo: NZ/43/D/N/P/2013/244/2013 Limanowa dnia: 2013-09-10 Wszyscy zainteresowani O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gryfice: Świadczenie usług serwisowych wraz z nadzorem autorskim umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS Alteris z dostawą dodatkowych licencji oraz aktualizacją oprogramowania i integracją

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul.

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul. Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 6 listopada 2014 r. Wszyscy Wykonawcy, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w Katowicach, dnia 2011.roku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY zawarta w Katowicach, dnia 2011.roku, pomiędzy: Sprawa nr PN/4/D/2011 Załącznik nr 3 do siwz WZÓR UMOWY zawarta w Katowicach, dnia 2011.roku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3 WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 48-300 Nysa, ul. Tadeusza Kościuszki 3 Znak sprawy: ZP-1/WSPL/2014 Nysa, dnia 15 maja 2014 r. Wykonawcy, którym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK ODWIECZNY PROBLEM BIZNES WYMAGA, ABY INFORMACJA POWINNA BYŁA ZAWSZE DOSTĘPNA: -NA CZAS -W śądanym MIEJSCU - W śądanym FORMACIE ABY TO OSIĄGNĄĆ, MUSIMY

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy

Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość brutto Nazwa Produktu Producent Netto netto VAT od (kol. (6x kol 7) (kol. 4 x 5) wartości z + kol

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg. Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

I. dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ Parametry techniczne :

I. dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ Parametry techniczne : KCZ/ORG/ZM/145/10/2014 Krapkowice, dnia 24.10.2014r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ucyfrowienie aparatu RTG, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ul. Dabrowa 6 A 95-050 Konstantynów Łódzki (nazwa Beneficjenta) Łódź dnia 12 grudnia 2012r.. 727-23-60-495 (NIP) 472002200 (REGON) Wzrost konkurencyjności Firmy. dzięki wprowadzeniu innowacyjnych metod

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RSS/ZPFSiZ/P-84/../12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-11-10 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dnia 16.09.2010 r. L.dz. SSM-XI-84/GS/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Dot. zał. nr 2 do SIWZ specyfikacja techniczna Punkt III trzymonitorowa stacja lekarska ogólno diagnostyczna z oprogramowaniem

Dot. zał. nr 2 do SIWZ specyfikacja techniczna Punkt III trzymonitorowa stacja lekarska ogólno diagnostyczna z oprogramowaniem Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem. Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/13/2015

Znak sprawy: ZP/13/2015 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-12-47-303,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 10 Formularz cenowy Zadanie Nr 2 - Zakup sprzętu medycznego było:

W załączniku nr 10 Formularz cenowy Zadanie Nr 2 - Zakup sprzętu medycznego było: Parczew 22.02.2011 oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/17/2010 dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wg. rozdzielnika. ODPOWIEDŹ: Zakres importu danych powinien obejmować formaty obsługiwane przez MS Office. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wg. rozdzielnika. ODPOWIEDŹ: Zakres importu danych powinien obejmować formaty obsługiwane przez MS Office. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. znak: NFA/2910-6-DK/09 Poznań, dnia 2 czerwca 2009r. Wg. rozdzielnika W związku pytaniami przesłanymi przez Wykonawców dotyczących przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu i archiwizacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca.

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca. Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 20160415 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Dostawa serwera aplikacji, serwera bazodanowego, macierzy,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/18/13 na dostawę aparatów do znieczuleń do SPSK NR 1 PUM

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/18/13 na dostawę aparatów do znieczuleń do SPSK NR 1 PUM SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo