Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za III kwartał 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za III kwartał 2011r."

Transkrypt

1 Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za III kwartał 2011r. Warszawa, 14 listopada 2011 r.

2 1. Dane Spółki Podstawowe informace Nazwa (firma) Nazwa skróco Forma praw Kra siedziby Siedziba Montu Holding Spółka Akcy Montu Holding S.A. spółka akcy Polska Warszawa Adres Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Telefon Faks Adres poczty elektroniczne Adres główne strony internetowe Identyfikator wg właściwe klasyfikaci statystyczne REGON: Numer wg właściwe identyfikaci podatkowe NIP: Osoby zarządzaące i dzoruące Na dzieo sporządzenia ninieszego sprawozdania skład Zarządu est stępuący: Pan Piotr Łysiak Prezes Zarządu Na dzieo sporządzenia ninieszego sprawozdania skład Rady Nadzorcze est stępuący: Pan Klaudiusz Sytek Przewodniczący Rady Nadzorcze, Pan Tadeusz Piętka Wiceprzewodniczący Rady Nadzorcze, Pan Rafał Bedrczyk Conek Rady Nadzorcze, Pan Paweł Miller Conek Rady Nadzorcze, Pan Robert Raewski Conek Rady Nadzorcze. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 2 z 6

3 3. Informaca o stanie maątkowym i sytuaci finsowe spółki. Jednostkowe informace finsowe za 3 kwartał 2011 roku 1) Wybrane dane finsowe ednostkowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - 5 Raporty kwartalne. Wybrane dane finsowe z bilansu a kapitał własny , ,45 b leżności długoterminowe ,64 0,00 c leżności krótkoterminowe , ,86 środki pieniężne i inne aktywa d pieniężne , ,94 e zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 f zobowiązania krótkoterminowe , ,35 Wybrane dane finsowe z rachunku zysków i strat za 3 kwartał za 3 kwartał 2011 roku 2010 roku g amortyzaca 0,00 0,00 h przychody netto ze sprzedaży 100,00 0,00 i zysk/strata sprzedaży ,04 0,00 operacyne ,12 0,00 k zysk/strata brutto ,91 0,00 l zysk/strata netto ,91 0,00 Wybrane dane finsowe z rachunku zysków i strat (rastaąco) za 3 kwartały za 3 kwartały 2011 roku 2010 roku g amortyzaca 0,00 0,00 h przychody netto ze sprzedaży 300,00 0,00 i zysk/strata sprzedaży ,36 0,00 operacyne ,68 0,00 k zysk/strata brutto ,20 0,00 l zysk/strata netto ,20 0,00 Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 3 z 6

4 2) Komentarz Zarządu Emitenta temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ osiągnięte wyniki finsowe Strata brutto wynika z kosztów akie Spółka wygenerowała w związku z byciem Montu Sp. z o.o. oraz organizacą WZ i procesu weścia NewConnect (koszty prawników, notariuszy, opłaty sądowe, itp.) Koszty obsługi prawne wyniosły ok. 30 tys., koszty obsługi księgowe wyniosły ok. 5 tys., koszty wymu siedziby Spółki wyniosły ok. 20 tys., koszty funkconowania rynku publicznym (opłaty KDPW, GPW, itp.) wyniosły ok. 30 tys. oraz koszty notariuszy wyniosły ok. 5 tys.. Były to główne pozyce kosztowe w Spółce. Zarząd prognozue, że w IV kwartale 2011 r. koszty operacyne Spółki powinny ulec zcznemu obniżeniu ze względu zakooczone procesy związane z byciem Spółki zależne oraz weściem rynek New Connect. 3) Informace Zarządu Emitenta temat aktywności, aką w okresie obętym raportem Emitent podemował w obszarze rozwou prowadzone działalności, w szczególności poprzez działania stawione wprowadzenie rozwiązao innowacynych w przedsiębiorstwie 16 marca 2011 r. stąpił zakup udziałów w Montu Sp. z o.o. (stanowiących 100 % kapitału zakładowego) przez Montu Holding S.A. (wtedy pod zwą Advicone S.A.) za kwotę 170 tys. od Ketys Investments Sp. z o.o. (1.700 udziałów) oraz P. Krystyny Katarzyny Pietki (1.700 udziałów). Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywne działalności operacyne. Zarząd Spółki główną uwagę koncentrue budowie grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeostwa dla podmiotów biznesowych (B2B). W związku z tym, - realizuąc strategię rozwou Grupy Spółka w dniu 28 października 2011 r. podpisała list intencyny zakup pakietu udziałów w podmiocie gospodarczym świadczącym usługi ochroniarskie oraz konwoowania gotówki (Emitent informował o tym raportem bieżącym nr 19/2011 z dnia 28 października 2011 r.). Skonsolidowane informace finsowe za 3 kwartał 2011 roku 1) Wybrane dane finsowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - 5 Raporty kwartalne. Wybrane dane finsowe z bilansu a kapitał własny , ,43 b leżności długoterminowe ,64 0,00 c leżności krótkoterminowe , ,11 d środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,70 e zobowiązania długoterminowe ,64 0,00 f zobowiązania krótkoterminowe , ,93 Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 4 z 6

5 Wybrane dane finsowe z rachunku zysków i strat za 3 kwartał za 3 kwartał 2011 roku 2010 roku g amortyzaca 1.146,30 0,00 h przychody netto ze sprzedaży , ,34 i zysk/strata sprzedaży , ,19 operacyne , ,96 k zysk/strata brutto , ,96 l zysk/strata netto , ,96 Wybrane dane finsowe z rachunku zysków i strat (rastaąco) za 3 kwartały 2011 roku za 3 kwartały 2010 roku g amortyzaca 2.219,64 0,00 h przychody netto ze sprzedaży , ,34 i zysk/strata sprzedaży , ,19 operacyne , ,96 k zysk/strata brutto , ,96 l zysk/strata netto , ,96 2) Komentarz Zarządu Emitenta temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ osiągnięte wyniki finsowe Na wynik skonsolidowany w główne mierze składaą się wyniki finsowe spółki zależne Montu Sp. z o.o. Strata z działalności w Montu Sp. z o.o. wynika z inwestyci w sied sprzedaży oraz związa est z rozszerzeniem działalności operacyne, którego dokono w lutym i marcu 2011 r. (zatrudnienie Dyrektora ds. Sprzedaży, Dyrektora ds. Operacynych oraz detektywów). Związane est to także ze sprzedażą abomentowych usług w grudniu 2010 r., co przekłada się koszty realizaci usług abomentowych w I kwartale 2011 r. bez fakturowania przychodów ze sprzedaży. Spółka zależ Montu Sp. z o.o poczyniła także inwestyce w środki trwałe oraz w promocę swoich usług. W III kwartale bieżącego roku spółka zależ kontynuowała strategię pozyskiwania klientów kluczowych z sektora usług finsowych. Istotny problem w księgowaniu przychodów z działalności spółki zależne związany est z długimi okresami potrzebnymi podemowanie decyzi przez klientów kluczowych, co bezpośrednio przekłada się poziom wykazywane sprzedaży usług w Spółce zależne. Efektem est długi okres ponoszenia kosztów stałych związanych z utrzymywaniem sieci operacyne i sprzedaży, w trakcie którego nie są eszcze wykazywane przychody z kontraktowanych usług.. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 5 z 6

6 3) Informace Zarządu Emitenta temat aktywności, aką w okresie obętym raportem Emitent podemował w obszarze rozwou prowadzone działalności, w szczególności poprzez działania stawione wprowadzenie rozwiązao innowacynych w przedsiębiorstwie III kwartał 2011 roku był dla Spółki okresem poświęconym kontynuowaniu rozpoczętych rozmów i negocaci związanych z budową grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeostwa dla podmiotów biznesowych (B2B), a także kontynuowaniem dzoru d spółką zależną Montu Sp. z o.o. celem realizaci strategii rozwou spółki zależne. W tym celu Montu Sp. z o.o., pod dzorem Montu Holding S.A., doprowadziła do stępuących działao: kontynuowanie rozmów z klientami kluczowymi, udział w przetargach świadczenie usług detektywistycznych w kilkustu bankach, rozstrzygnięcie ednego z przetargów (kluczowa instytuca finsowa - Bank z pierwsze 5 w Polsce) korzyśd spółki zależne aktualnie filizaca prac związanych z podpisaniem umowy i realizacą usług, doście do ostatniego etapu przetargu świadczenie usług detektywistycznych (kluczowa instytuca finsowa Bank z pierwsze 5 w Polsce) aktualnie trwa oczekiwanie rozstrzygnięcie etapu i decyzę co do wyboru firmy świadczące usługi rzecz Banku, przekroczenie ilości pod 200 detalicznych klientów spółki zależne, podpisanie umowy z instytucą finsową świadczenie usług detektywistycznych (Emitent informował o tym raportem bieżącym nr 17/2011r z dnia 3 października 2011 r.), zaawansowane rozmowy z kilkoma instytucami finsowymi. 4) Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwych realizaci prognoz finsowych rok obrotowy 2011 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za III kwartał 2011r Ze względu toczące się aktualnie negocace z klientami kluczowymi, o których Emitent informował w punkcie 2 niniesze części Raportu Kwartalnego Zarząd Emitenta planue dokod ewentualną korektę prognozy finsowe niezwłocznie po zamknięciu procedur przetargowych, które zostanie dokone z koocem listopada 2011 r. Piotr Łysiak Prezes Zarządu Montu Holding S.A. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny Montu Holding S.A. za III kwartał 2011 roku Stro 6 z 6

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012

Spis treści. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 15 maja 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU. Warszawa, 13 maja 2010 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, 13 maja 2010 roku Szanowni Państwo, Przedstawiamy raport okresowy za I kwartał 2010 roku. Raport ten podsumowuje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r.

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A za IV KWARTAŁ 2014r. Raport z dnia 16 lutego 2015 r. w imieniu Spółki przedstawiam wyniki za IV kwartał 2014 roku oraz wstępne dane za cały rok. Przy 77% wzroście przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo