Sygn. akt XIV GUp 11/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygn. akt XIV GUp 11/12"

Transkrypt

1 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź. Sygn. akt XIV GUp 11/ Przedmiotem sprzedaży w trybie art. 320 i n. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U j.t. z późniejszymi zmianami) jest przedsiębiorstwo upadłego DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem: A. Środków pieniężnych i wierzytelności masy upadłości. B. Nadpłaconych podatków i opłat. C. Ksiąg i dokumentów, w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego. 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą: A. Nieruchomość w postaci prawa własności działki gruntu nr 80/19 o powierzchni 1,4763 ha, położonej w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 wraz z prawem własności naniesień w postaci: - budynku produkcyjno - magazynowo - biurowego, - budynku kotłowni olejowej, - budynku kotłowni parowej, o łącznej powierzchni użytkowej ,16 m², dla których w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1M/ /5. Powyższa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym nieodpłatną i bezterminową służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz hipotekami. B. Ruchomości w postaci środków trwałych, na które składa się wyposażenie produkcyjne i magazynowe do produkcji pieczywa oraz wyposażenie biurowe i pomocnicze, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym opartym o spis inwentarza. 1

2 C. Prawa wynikające z korzystania z nieruchomości oraz ruchomości użytkowanych przez upadłego na podstawie odrębnych umów leasingu w okresie ich obowiązywania. D. Umowy wiążące DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi dotyczące przedsiębiorstwa. E. Prawo ochronne do znaku towarowego zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod nr prawa Zgodnie z umową dzierżawy zawartą w dniu 12 grudnia 2012 r. pomiędzy DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej a DAKRI DYSTRYBUCJA Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, Spółce DAKRI DYSTRYBUCJA przysługuje prawo pierwokupu przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, które może być zrealizowane w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia o sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowo zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. z dnia r., Dz. U. Nr 42, poz. 274), Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi przysługuje ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości upadłej, która jest położona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zarządzanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Łodzi. 4. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa DAKRI-BIS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi zł. (słownie: słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych netto). 5. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach należy składać w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu w dni robocze w godz. 8:00 16:00 na adres: syndyk masy upadłości DAKRI-BIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, z czytelnym napisem na kopercie Oferta zakupu przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 11/12. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. 6. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości zł. (słownie: pięćset tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w PKO BP SA nr: (dla oferentów zagranicznych rachunek bankowy w PKO BP SA nr: PL , SWIFT (BIC) BPKOPLPW) z dopiskiem wadium na zakup przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 11/12. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości. 2

3 2 1. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 2. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., poz z późn. zm.) Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie przez oferenta jednej oferty, sporządzonej pod rygorem nieważności na piśmie. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej. 2. Oferta powinna zawierać: a) oznaczenie firmy i siedziby oferenta (osoby fizyczne: imię, nazwisko i adres zamieszkania), b) proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej), sposób i termin jej uiszczenia, c) dowód wpłaty wadium w wysokości zł., wniesionego zgodnie z 1 pkt 6 na rachunek bankowy masy upadłości, podany w ogłoszeniu o przeprowadzeniu przetargu oraz określenie sposobu zwrotu wadium, d) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, e) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym oraz dokumentacją zbywanego przedsiębiorstwa, w tym z umowami leasingu, o których mowa w 1 ust. 2 lit. C, f) oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny, g) zobowiązanie nabywcy przedsiębiorstwa do przejęcia pracowników nabywanego zakładu pracy, h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, i) oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Pełnomocnictwo to powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym i musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty i udziału w przetargu oraz zostać dołączone do oferty w oryginale. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. 3. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny, zaś sporządzony w innym języku niż język polski powinien zostać złożony wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego, przy czym wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 3

4 4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność według reguł określonych w Ustawie z dnia r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43 z 1964r, poz. 296, z późn. zm.). 5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie powinno być opisane, datowane i parafowane przez oferenta. 6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. 7. Jedną ofertę może złożyć więcej niż jedna osoba. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w treści oferty należy wskazać przyszły udział każdej z osób składających ofertę nabycia przedsiębiorstwa, we współwłasności tego przedsiębiorstwa, chyba że ofertę składają osoby, które zamierzają nabyć przedsiębiorstwo do współwłasności łącznej. W przypadku nabywania przedsiębiorstwa do współwłasności łącznej, informacje o tym należy wyraźnie wskazać w treści oferty oraz podać podstawę prawną współwłasności łącznej. W przypadku ustania lub nie zaistnienia współwłasności łącznej, nabycie przedsiębiorstwa nastąpi w równych częściach ułamkowych, chyba że oferenci przedstawią umowę w formie aktu notarialnego lub prawomocne orzeczenie Sądu na podstawie którego będzie można stwierdzić inny sposób podziału. 8. Wszystkie załączone do oferty dokumenty urzędowe, które zostały sporządzone na terytorium jednego z państw objętych Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia r. (Dz. U. Nr 112 z 2005r., poz. 938), winny być opatrzone w apostille zgodnie z regułami określonymi w tej Konwencji, a w przypadku dokumentów sporządzonych w krajach, które nie przystąpiły do Konwencji, przedmiotowe dokumenty winny być zalegalizowane zgodnie z zasadami legalizacji obowiązującymi w Polsce dla legalizacji zagranicznych dokumentów. 4 Oferty, które nie spełniają warunków określonych w paragrafie poprzedzającym lub które wpłynęły po terminie składania ofert, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. 5 Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sądu Gospodarczego, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ulica Pomorska 37, w biurze syndyka masy upadłości DAKRI-BIS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, Łódź ul. Tymienieckiego 22/24, oraz zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu lokalnym, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu przeprowadzenia przetargu. 4

5 6 Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać: 1. zaproszenie do udziału w przetargu, 2. informację o przedmiocie sprzedaży i jego położeniu, 3. termin, sposób i miejsce składania ofert, 4. cenę wywoławczą, wysokość wadium oraz termin i sposób jego wniesienia, 5. termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, 6. informację o miejscu wyłożenia do wglądu warunków przetargu, 7. wskazówki o możliwości uzyskania informacji i wyjaśnień na temat oferowanego przedsiębiorstwa, 8. wskazanie terminu w jakim można oglądać przedmiot sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem Nieoprocentowane wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. 2. Nieoprocentowane wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza. 3. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez syndyka Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem sędziego komisarza. 2. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. 3. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza. 9 Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 5

6 10 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ulica Pomorska Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert. 3. W wypadku złożenia dwóch lub więcej ofert różniących się między sobą kwotą nie większą niż zł., syndyk na wniosek jednego z oferentów obecnych na posiedzeniu, może przeprowadzić dodatkową licytację ustną celem wyboru najkorzystniejszej oferty, na następujących warunkach: a) w licytacji mogą wziąć udział wyłącznie oferenci których oferty różnią się od najwyższej zaproponowanej ceny kwotą nie większą niż zł, oraz którzy złożyli pisemne oferty spełniające wszystkie wymogi wskazane w niniejszych warunkach przetargu i stawili się na posiedzenie wyznaczone w celu otwarcia i rozpoznania ofert, b) w toku ustnej licytacji oferenci mogą jedynie podwyższyć oferowaną cenę nabycia, nie mniej niż o zł, natomiast pozostałe oświadczenia zawarte w pisemnych ofertach nie mogą być zmienione, c) do przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej wystarczy obecność jednego oferenta Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również może zostać odwołany lub unieważniony na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 2. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty. 3. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez sędziego-komisarza terminu zawarcia umowy sprzedaży. 4. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży. 6

7 12 1. Od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz podatków i innych danin publicznych, licząc proporcjonalnie do ilości dni pozostałego okresu rozliczeniowego. 2. Świadczenia publicznoprawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub po tym dniu. 3. Strony w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa wyłączą odpowiedzialność syndyka masy upadłości DAKRI-BIS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przedsiębiorstwa. 13 Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. 14 Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa obciążają nabywcę. Nabywcę obciążają również koszty wykreślenia z właściwych ksiąg i rejestrów obciążeń rzeczowych na majątku upadłego przedsiębiorstwa. 15 Syndyk zastrzega ponadto, że przysługuje mu prawo swobodnego korzystania z dotychczas zajmowanych lokali biurowych wraz z wyposażeniem do zakończenia postępowania upadłościowego na dotychczasowych warunkach. 16 Niniejsze warunki sprzedaży zostaną wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości DAKRI-BIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, Łódź ul. Tymienieckiego 22/24, w dni robocze w godz. 8:00-16:00 oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37. 7

8 17 W sprawach nieuregulowanych w warunkach sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U j.t. z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). 8

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego TARTAK-WYGON sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Sygnatura akt XII GUp 14/12 1. Podstawa prawna Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot przetargu:

I. Przedmiot przetargu: OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 14 maja 2014 r. Sygn. akt V. GUp 6/13 przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE.

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH ZAKŁADU USŁUG śeglugowych SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaŝy z wolnej ręki holownika TRYTON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo