SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A Olsztyn tel. (089 ) fax Przetarg znak: PREKb /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji kolejowej w kasie biletowej na stacji: WYDMINY Wspólny słownik zamówień ( CPV) : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, których oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Rok 2013

2 2 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zamawiający Przewozy Regionalne spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie z siedzibą przy Pl. Konstytucji 3 go Maja 2 A, Olsztyn 2. Kierownik zamawiającego - Dyrektor Warmińsko Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Olsztynie. 3. Tryb postępowania - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp. Zamówienie sektorowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Oznaczenie postępowania - Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ), oznaczone jest znakiem PREKb /2013. Wykonawcy obowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego sporządzona będzie w języku polskim. 5.Cena ofertowa - Przez cenę ofertową rozumie się oferowaną wartość brutto usługi prowadzenia sprzedaży biletów w okresie trwania umowy. (Cena w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach -Dz.U. Nr 97, poz z późn.zm.). ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegająca na: - sprzedaży biletów kolejowych na przejazd środkami komunikacji kolejowej w zakresie określonym przepisami i instrukcjami obowiązującymi w spółce Przewozy Regionalne, - udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy pociągów, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób, rzeczy i zwierząt, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność udzielonych informacji, - prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości statystycznej ze sprzedaży biletów, - utrzymaniu porządku w pomieszczeniach kasowych, - wykonywaniu dodatkowych czynności niezbędnych do właściwego funkcjonowania kasy agencyjnej, na stacji WYDMINY Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych Kasa będzie obsługiwana codziennie w godzinach zapewniających odprawę do każdego zatrzymującego się pociągu, poczekalnia dla pasażerów w godzinach otwarcia kasy. Kasa musi spełniać następujące warunki: Stacja WYDMINY - wyposażona: - kasa fiskalna rr rrpos x 1 szt - okienko kasowe czynne w godzinach otwarcia kasy - informacja telefoniczna czynna w godzinach otwarcia kasy

3 3 Lp Stacja Wyposażenie Liczba okienek kasowych 1 WYDMINY 1 kasa fiskalna rr POS Okienka w godz. 1 okienko Otwarte w godz do CODZIENNIE czynne na 30 min przed odjazdem pociągu Informacja W przypadku zmiany rozkładu jazdy, godziny otwarcia kasy mogą ulec zmianie. Rozkład jazdy pociągów dostępny na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych. w okienku kasowym w godz. otwarcia kasy. 1.4 Wykonawca może wykonywać działalność osobiście lub/i przez zatrudnione przez siebie osoby. Wykonawcy, którzy nie będą świadczyli usług osobiście winni wykazać, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w jego imieniu. 1.5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie ( osoby wykonujący usługę w imieniu Wykonawcy) posiadali kwalifikacje i doświadczenie z zakresu odprawy osób, rzeczy i zwierząt oraz sprzedaży biletów kolejowych. 1.6 Szczegółowe uregulowania realizacji zamówienia są zawarte w projekcie umowy ( wzór umowy agencyjnej stanowi załącznik nr 6). Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zakresu obowiązków wynikających z umowy. 1.7 Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z kas fiskalnych (wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 7). 1.8 Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z lokalu kasowego oraz jego ogrzewania, poboru wody (wzór umowy najmu załącznik nr 8). Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia odrębnych umów na: - pobór energii elektrycznej, - usługi telekomunikacyjne Koszty konserwacji, naprawy sprzętu komputerowego obciążają Wykonawcę Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia dzierżawionych kas fiskalnych Zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem kasy zawiera Załącznik nr Wpływy ze sprzedaży biletów Wykonawca zobowiązany jest odprowadzać codziennie zgodnie z postanowieniami umowy. 2.Termin wykonania zamówienia: 24 m-ce (od udzielenia zamówienia). ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 1). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2Ustawy Pzp. 2). Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Sposób oceny spełnienia warunków określonych w pkt. 1 SIWZ. 2.1 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia 2.2. Ocena spełniana warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w odpowiednich dokumentach wyszczególnionych w rozdz. 4 SIWZ. 2.3 Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 3. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1

4 4 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art.92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Odrzucenie ofert 6.1 Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2, pkt 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. Unieważnienie postępowania 7.1 Zamawiający zgodnie z art.93 ust. 1 Ustawy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c) w przypadku, którym mowa w art.91 ust. 5 Ustawy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Wykonawcy zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5 5 ROZDZIAŁ IV. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCY WINNI DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający, żąda przedłożenia następujących dokumentów: 1.1 Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust 1ustawy Pzp. (Załącznik Nr 5do SIWZ) 1.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Aktualnego Zaświadczenia Właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonanie decyzji właściwego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert oraz zawierać datę jego wystawienia. 1.4 Aktualnego zaświadczenia Właściwego Naczelnika Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji odpowiedniego organu. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert oraz zawierać datę jego wystawienia. 1.5 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 8 Ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 1.7 Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. ( załącznik Nr 3 do SIWZ ). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 2.1 WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik Nr 4 do SIWZ) 2.2 Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (kwalifikacje w zakresie odprawy osób, rzeczy, zwierząt oraz obsługi systemu sprzedaży biletów kolejowych z kas fiskalnych). 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz ze zm.). 4. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

6 6 podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. ROZDZIAŁ V. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 1.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a także ofert, których nie obejmują wykonania całego przedmiotu zamówienia. 2. Sposób opracowania oferty 2.1 Oferta winna zawierać : Formularz OFERTA wypełniony zgodnie ze wzorem FORMULARZ CENOWY - wypełniony zgodnie ze wzorem załącznika Nr 1 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik Nr 3 do SIWZ ) oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp) Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp, pełnomocnika. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane Dokumenty określone w rozdz. IV SIWZ winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty określone w pkt 2.1.4, winny być złożone w oryginale, poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Wszystkie strony oferty oraz oświadczenie i dokumenty wymagane SIWZ winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Warunki te nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały Wykonawcę W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1 września 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.).

7 7 Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy Pzp i innych przepisów. 2.2 Wykonawca może na własny koszt dokonać wizji lokalnej kasy biletowej celem właściwego przygotowania oferty. Wizja powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu składania ofert w uzgodnieniu z osobą wskazaną w Rozdziale IX ust. 1 pkt Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą instrukcją, wraz ze wszystkimi załącznikami, wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonego napisem: Przetarg znak: PREK b /2013 Oferta na sprzedaż biletów kolejowych na stacji WYDMINY w okresie od podpisania umowy na okres 24 miesięcy. nie otwierać przed terminem r.. godz Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w pkt. 2.3 i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. 2.5 Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę składając pisemne powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 3. Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej 3.1 Cena oferty musi być ustalona wg zasad określonych w niniejszej SIWZ. 3.2 Wykonawca określi wysokość procentową prowizji. Iloczyn wartości prowizji oraz wartość netto symulowanych wpływów z kasy biletowej z okresu trwania umowy stanowić będzie oferowaną cenę netto usługi. 3.3 Wykonawca może podać tylko jedną cenę ofertową. Wykonawca podaje % prowizji dla biletów oraz ogólną cenę ofertową na czas trwania umowy. 3.4 Cenę wykonania usługi należy ustalić posługując się: FORMULARZEM CENOWYM przedstawionym w załączniku. 3.5 Cena ofertowa usługi (podlegająca ocenie w rozdziale VI niniejszej SIWZ), obejmuje wartość usługi powiększonej o podatek VAT. 3.6 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z póź. zmianami). 3.7 Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wymaganych obliczeń, zgodnie z wymaganiami w załączniku OFERTA oraz Formularz Cenowy (Zał. Nr 1do SIWZ). 3.8 Wszystkie wartości określone w Załączniku Nr 1 oraz cena oferty powinny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Termin związania warunkami oferty 4.1 Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 4.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4.3 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Miejsce i termin składania ofert 5.1 Miejsce składania ofert: Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w Rozdziale V pkt 2.3 niniejszej SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

8 8 Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie ul. Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A Olsztyn pokój nr 503 ( V piętro) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej. 5.2 Termin składania ofert upływa r. o godz Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana jego oferta. 5.4 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 6. Miejsce i tryb otwarcia ofert 6.1 Miejsce i termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Przewozy Regionalne spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie adres: ul. Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A Olsztyn pokój 505 (V piętro) w dniu r. o godzinie 11: Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże do wiadomości obecnym Wykonawcom zawarte w ofertach niżej podane informacje: - nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; - cena ofertowa usługi sprzedaży biletów oraz udzielania informacji W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert Koperty zaznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. ROZDZIAŁ VI. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGI ORAZ SPOSÓB OCENY 1. Uwagi ogólne. 1.1 Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie odrzuconych na poszczególne części zamówienia. 1.2 Jeżeli na zamówienie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający unieważni postępowanie. 2. Kryteria i sposób oceny ofert. 2.1 Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert i jego wagę: C cena ofertowa waga 100 % 2.2 Oferty będą oceniane wyłącznie art. kryterium C cena ofertowa. Cenę ofertową Wykonawcy zobowiązani są wpisać na wybrane zadania w formularzu OFERTA załącznik do SIWZ.

9 9 2.3 Zamawiający dokona badania i oceny ofert oddzielnie dla każdego zadania wchodzącego w skład zamówienia. 2.4 Oferty oceniane będą punktowo, 100 pkt. to maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta. 2.5 Oferta z najniższą ceną ofertową otrzyma 100 pkt. Punkty, jakie otrzymują badane ofert będą liczone w następujący sposób: Ilość punktów uzyskanych za kryterium cena = C z oferty z najniższą ceną x 100 ( pkt. ) C z oferty ocenianej 2.6 Oferta z najniższą ceną nie podlegająca odrzuceniu zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2.7 W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt złożenia ofert o jednakowych cenach, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 2.8 Zamawiający: a) wykluczy wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą, b) odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp. 2.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Zamawiający poprawi omyłki w ofercie, zgodnie z art. 87 ust.2 Ustawy Pzp Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ VII. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wadium. 1.1Zgodnie z postanowieniami art. 138 c ust.1 pkt 3) Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wpłaty wadium 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej ( brutto) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z form lub formach określonych w art.148 Ustawy Pzp tj. w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

10 10 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy: numer konta: Całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż w pieniądzu ma być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia wymienionych w ust Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 2.8 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY, JAKA BĘDZIE ZAWARTA W WYNIKU POSTĘPOWANIA 1. Warunki płatności. 1.1 Należność za wykonywane usługi objęte przedmiotem zamówienia będzie naliczana w oparciu o ustalony przez wykonawcę procent prowizji. Należność stanowić będzie iloczyn wartości wpływów netto sprzedanych biletów łącznie z należnościami pobranymi z wezwań protokółów, opłatą manipulacyjną i po odjęciu kwoty netto za bilety anulowane i zwrócone, oraz należności za kredytowany przejazd oraz ustalonego procentu prowizji dla poszczególnych rodzajów biletów. 1.2 Zapłata za wykonanie usług, będzie realizowana w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie załączone i podpisane przez obie Strony Zestawienie ilościowo-wartościowe wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów, sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o dokumenty zamknięcia miesiąca, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 1.3 Faktury za wykonane usługi będą przedkładane przez Wykonawcę w terminie do godz. 8:00 drugiego dnia od zakończenia miesiąca objętego fakturowaniem. 1.4 Faktura płatna będzie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu objętym fakturowaniem. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 1.5 Ceny winny być podane jako ceny netto (bez podatku VAT) i ceny brutto (wraz z naliczonym podatkiem VAT). 1.6 Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 1.7 Za pracę w nocy oraz w soboty, niedziele i święta, wynagrodzenie dodatkowe nie przysługuje. 2. Inne istotne postanowienia umowy. 2.1 Rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym może dokonać każda ze stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli druga strona umowy rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy. 2.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla Siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 2.4 W sprawach nieuregulowanych umową stosowane będą odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

11 11 ROZDZIAŁ IX. SPRAWY PROCEDURALNE 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami: 1.1 W sprawach merytorycznych: Stanisław Wojciechowski Naczelnik Działu Marketingu i Sprzedaży Warmińsko Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych Olsztyn Plac Konstytucji 3 go Maja 2A telefon Jadwiga Litwińska - Radca Dział Marketingu i Sprzedaży Warmińsko Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych telefon w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14: W sprawach proceduralnych: - Joanna Tamkun Referendarz Wieloosobowe Stanowisko ds. Ekonomicznych Warmińsko Mazurskiego Zakładu Przewozów Regionalnych Olsztyn Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A pok.503 tel fax. ( 089 ) w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 2.Udzielanie wyjaśnień do SIWZ 2.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy). 2.2 Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 2.3 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2.4 Zamawiający zamieści treść wyjaśnianie także na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ 3. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w SIWZ 3.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed terminem składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.2 O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie za pisemnym potwierdzeniem każdego z uczestników postępowania, oraz zamieści na stronie internetowej. Dokonane w ten sposób uzupełnienie bądź zmiana stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazane wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążące. 3.3 Zgodnie z art. 38 ust.6 Ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian o ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio. 3.4 W postępowaniu o udzielenie zamówienia pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3.5 Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem

12 12 4. Obowiązki Zamawiającego. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 4.1Wybór najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w Ustawie i spełnia warunki określone w SWIZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert i obowiązujących przepisów. 4.2 W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 4.3 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Zakładu w Olsztynie. 4.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4) terminie określonym zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 4.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 1 Ustawy na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4.6 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4.7 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 4.8 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców ( uchwała wspólników lub umowa spółki. 4.9 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 5.1 Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny może być naruszony przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ( art. Od 179 do 198 g ) Ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.2 Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treści przed upływem tego terminu Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

13 13 Wykaz załączników: 1.Formularz OFERTA 2.Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 3. Załącznik nr 2 - Zestawienie kosztów związanych z prowadzeniem kasy biletowej. 4.Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5.Załącznik nr 4 - Wykaz osób planowanych do realizacji zamówienia. 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 7. Załącznik nr 6 - Umowa agencyjna. 8. Załącznik nr 7 - Umowa na dzierżawę kasy fiskalnej. 9. Załącznik nr 8 - Umowa na najem pomieszczenia. Zatwierdził: DYREKTOR z up. Inż..ANTONI ORŁOWSKI Naczelnik Działu Olsztyn dn r.

14 14... pieczęć wykonawcy Do: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. OFERTA" Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Pl. Konstytucji 3-go Maja 2A, Olsztyn Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielenie informacji kolejowej w kasie biletowej na stacji WYDMINY. 1. Oferujemy wykonanie kompleksowej usługi sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji kolejowych w kasie biletowej na stacji WYDMINY. objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ ( nr PREK b /2013) za cenę ofertową % prowizji... Wartość netto: (słownie:.. złotych) VAT: (słownie:.. złotych) Wartość brutto: (słownie:.. złotych) zgodnie z załącznikiem nr 1 - Formularz Cenowy 2.. Oświadczamy, że: - spełniamy warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w SIWZ, - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na odstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, - usługi, stanowiące przedmiot umowy wykonamy w terminie określonym w zamówieniu, - zapoznaliśmy się z SIWZ oraz jej załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, - akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 3. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartosci ceny ofertowej brutto. 4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i do wykonania zamówienia w terminie od podpisania umowy przez okres 24 m-cy. 5. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np: aktualny odpis właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej przez Wykonawców.... dn.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

15 15 Załącznik Nr 1 Formularz cenowy Zestawienie oferty cenowej stacji WYDMINY Okres RODZAJ BILETÓW SYMULOWANA średniomiesięczna wartość wpływów netto ( zł ) SYMULOWANA wartość wpływów netto za czas trwania umowy (24 m-ce) % wartości prowizji Wartość netto ceny ofertowej za czas trwania umowy (24 m - ce) I- XII Bilety PR jednorazowe , ,84 I -XII Bilety okresowe PR 1 726, ,56 I XII Bilety innych przewoźników oraz grupowe Uwaga : 1 076, ,92 RAZEM Maksymalny próg prowizji za sprzedaż biletów na rzecz Przewozów Regionalnych spółka z o.o. 1) Biletów jednorazowych 17% 2) Biletów okresowych - 15% Maksymalny próg prowizji za sprzedaż biletów grupowych i na rzecz innych przewoźników wynosi 2,5 %. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pola kolumn nr 5 i 6 Szacunkowa wartość zamówienia wynosi (na 24 m-ce) ,52 zł % wartości prowizji dla poszczególnych biletów z kolumny nr 5 oraz wartość netto ceny ofertowej (RAZEM ) z kol. Nr 6 należy przenieść do formularza OFERTA... dn.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

16 16 Załącznik Nr 2 Zestawienie danych technicznych, kosztów oraz wymagań ekonomiczno - finansowych związanych z prowadzeniem kasy biletowej WYDMINY Lp Wyszczególnienie Wielkość Uwagi 1 KOSZTY DZIERŻAWY LOKALU (KASY) Powierzchnia pomieszczenia - Stawka czynszu bez VAT * (za m 2 ) 16,20 m² 10,80 Opłata miesięczna za powierzchnie 174,96 2 Inne miesięczne koszty dot. utrzymania powierzchni : a) Energia elektryczna (średniomiesięcznie) 100,00 b) Ogrzewanie 87,50 c) Telefon 70,00 d) Środki czystości 20,00 e) Materiały kancelaryjne 20,00 3 Wyposażenie kas: 3.1 Kasa fiskalna typu : rr POS a) Koszt dzierżawy kasy rr POS + GPRS 40,00 b) Koszt konserwacji, sprawdzania i naprawy kasy rr POS 100,00 c) Wartość sprzętu kasy rrpos ,000 Wymaga ubezpieczenia Uwaga : * Stawka może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Olsztynie, od którego powierzchnia jest dzierżawiona Wszelkie opłaty w okresie trwania umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek przez obciążające firmy.

17 17 Załącznik Nr 3 (pieczęć Wykonawcy ) OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w oparciu o zapisy art. 44 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmn. składając ofertę w przetargu nieograniczonym Nr PREKb /2013 na usługę agencyjna sprzedaż biletów kolejowych na stacji WYDMINY, Wykonawca oświadcza, iż: (Wykonawca) Spełnia warunki określone art. 22 ust.1 Ustawy : 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej... (miejscowość, data)..... (podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )

18 18 (pieczęć Wykonawcy ) Załącznik Nr 4 Dotyczy : postępowania nr PREK b /2013 Wykaz osób ( potencjał kadrowy ) na usługę agencyjna sprzedaż biletów kolejowych na stacji WYDMINY, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych w zakresie odprawy osób, rzeczy, zwierząt i doświadczeniem z zakresu obsługi systemów sprzedaży biletów kolejowych z kas fiskalnych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia. L.p. Nazwisko i imię Tel. kontaktowy Lata doświadczeń Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji Jeżeli w Wykazie zamieszczono osoby/podmioty którymi Wykonawca będzie dysponował, wymaga się załączenia Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do wykonania zamówienia. W załączeniu oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnieni, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.... ( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy )

19 19 Załącznik Nr 5 Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w oparciu o zapisy art. 44 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmn. składając ofertę w przetargu nieograniczonym Nr PREKb /2013 na usługę agencyjna sprzedaż biletów kolejowych na stacji WYDMINY. Wykonawca oświadcza, iż: (Wykonawca) Oświadcza że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy : Art Ustawy: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty karty umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

20 20 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerką, spółką komandytową, spółką komandytowo akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31 a ust. 1, lub posługiwali się lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie o których mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełnienia warunków w postępowaniu. 5) należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postepowaniu. miejscowość i data... Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie. Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52

Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie. Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo