wprowadzenie do brawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wprowadzenie do brawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)"

Transkrypt

1 Andrzej Wróbel redakcja A wprowadzenie do brawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) 5&K2B ZAKAMYCZE 2002

2 Spis treści Rozdział pierwszy Geneza i rozwój prawa Wspólnot Europejskich 23 I. Zagadnienia terminologiczne 23 II. Periodyzacja prawa Wspólnot Europejskich Lata Lata 1951/ Lata 1957/ Lata 1986/ Lata 1992/ Lata / Okres od 2001 r 38 Literatura 40 Rozdział drugi Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, państwa członkowskie zagadnienia ogólne 41 I. Cele i zadania Wspólnot Europejskich 41 II. Cele i zadania Unii Europejskiej 45 III. Charakter prawny Wspólnot Europejskich 46 IV. Charakter prawny Unii Europejskiej 50 V. Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie 51 VI. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich 62 Literatura 65 Rozdział trzeci Podstawowe zasady prawa Wspólnot Europejskich 67 I. Uwagi wstępne 67 II. Zasada subsydiarności 67 III. Zasada proporcjonalności 70 IV. Zasada solidarności (lojalności) 71 V. Zasada niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo 76 VI. Zasada ściślejszej współpracy 78

3 VII. Zasada działania Wspólnoty i organów (instytucji) Wspólnoty w granicach i na podstawie kompetenq'i przyznanych przez Traktat 82 VIII. Obywatelstwo Unii Europejskiej Uwagi wprowadzające Katalog uprawnień wynikających z obywatelstwa europejskiego Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu Prawa wyborcze Prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej Prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego Prawo zwracania się do Rzecznika Praw Obywatelskich Prawo zwracania się z t/uasf-skargą do instytucji Wspólnot Europejskich Prawo dostępu do dokumentów 89 Literatura 89 Rozdział czwarty Źródła prawa Wspólnot Europejskich 91 I. Uwagi wstępne 91 II. Pierwotne prawo wspólnotowe 92 III. Pochodne prawo wspólnotowe Rozporządzenie Dyrektywa Decyzja Zalecenia i opinie 116 IV. Wymagania traktatowe dotyczące trybu stanowienia, formy, publikaq'i i wejścia w życie aktów organów (instytucji) Wspólnot Doktryna bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego Zagadnienia terminologiczne Zasada (doktryna) bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego Bezpośredni skutek przepisów traktatowych Bezpośredni skutek rozporządzeń Bezpośredni skutek decyzji...; Bezpośredni skutek dyrektyw Pośredni skutek dyrektyw Doktryna pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem państw członkowskich Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich z tytułu naruszenia przepisów prawa wspólnotowego 139 Literatura 145

4 Rozdział piąty Stanowienie pochodnego prawa Wspólnot Europejskich 147 I. Procedura współdecydowania art. 251 (189b) TWE 148 II. Procedura współpracy art. 252 (189c) TWE 150 III. Procedura końcyliacyjna 152 IV. Procedura zgody 152 Literatura 153 Rozdział szósty Sądowa kontrola przestrzegania prawa Wspólnot Europejskich i sądowa ochrona praw i wolności obywateli Unii Europejskiej 154 I. Właściwość Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Właściwość na podstawie przepisów Traktatu o Wspólnocie Europejskiej Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów wspólnotowych (niewykonania zobowiązań przyjętych na podstawie Traktatu) przez państwo członkowskie Postępowanie w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem (nieważności) aktu prawnego organów Wspólnoty Postępowanie w sprawie bezczynności instytucji (organu) Wspólnoty Postępowanie w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone przez instytucje (organy) Wspólnoty lub funkcjonariuszy Wspólnot podczas wykonywania ich obowiązków Postępowanie w sprawach sporów funkcjonariuszy Wspólnoty ze Wspólnotą Postępowanie w sprawie zgodności z Traktatem WE projektowanej umowy międzynarodowej między Wspólnotą a państwem trzecim lub organizacją międzynarodową Postępowanie w sprawie pytań prawnych sądów państw członkowskich o wykładnię i ważność przepisów prawa wspólnotowego Postępowanie w sprawach wiz, azylu, imigracji oraz innych polityk dotyczących swobodnego przemieszczania się osób (tytuł IV) Postępowanie odwoławcze 178 II. Właściwość Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie przepisów Traktatu o Unii Europejskiej 179 III. Właściwość Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich 181

5 IV. Właściwość sądów państw członkowskich 182 V. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej 1^3 Literatura 191 Rozdział siódmy Komisja Europejska 193 I. Istota Komisji 193 II. Historyczny rozwój 194 III. Kompetencje Komisji Europejskiej Prawo inicjatywy prawodawczej art. 211 (155) ust. 3, art. 251 (189b), art. 252 (189c) TWE Prawo wydawania aktów prawnych art. 211 (155) ust. 2, art. 249 (189) TWE Tworzenie ogólnego, rocznego planu prac legislacyjnych Kompetencje przekazane przez Radę art. 211 (155) ust. 4 TWE Kompetencje związane z uchwaleniem i realizacją budżetu art. 268 (199)-280 (209a) TWE Uprawnienia w zakresie stosunków zewnętrznych Czuwanie nad stosowaniem postanowień prawa wspólnotowego Sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Wspólnot art. 212 (156) TWE Prawo wnoszenia spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości art. 226 (169), 228 (171) pkt 2 TWE Uprawnienia śledcze i jurysdykcyjne 200 IV. Organizacja i sposób pracy Komisji Europejskiej Organizacja Komisarze 201 A. Tryb powołania i odwołania 201 B. Kwalifikacje kandydatów 203 C. Obowiązki komisarzy Aparat urzędniczy Gabinety Tryb pracy 206 Literatura 207 \ Rozdział ósmy Rada Unii Europejskiej 208 I. Rada Europy, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej Rada Europy Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Historia Kompetencje 211

6 3.3. Skład Tryb podejmowania uchwał Organy pomocnicze 216 A. Komitet Stałych Przedstawicieli 216 B. Sekretariat Generalny 217 Literatura 217 Rozdział dziewiąty Parlament Europejski 219 I. Rys historyczny 219 II. Siedziba 219 III. Wybory i skład art. 138 ust. 2 TWE 220 IV. Organizacja 222 V. Formy pracy 224 VI. Funkcje 225 Literatura 227 Rozdział dziesiąty Sądy Wspólnotowe 228 I. Europejski Trybunał Sprawiedliwości Nazwa Historia Podstawa prawna Język Siedziba Publikacja orzeczeń Czas pracy Sędziowie Skład i kadencja Status sędziego Zadania sędziów ETS Prezes ETS Rzecznicy generalni Skład i kadenqa Status prawny rzeczników generalnych Zadania rzeczników generalnych Pierwszy Rzecznik Generalny Izby Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Administracja Trybunału Sekretarz ETS Sekretariat Asystenci Dyrektoriaty Kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

7 II. Sąd Pierwszej Instanqi Historia Podstawy prawne funkcjonowania Sądu Pierwszej Instancji Siedziba Skład Sądu Pierwszej Instancji Tryb działania Organizacja wewnętrzna Administracja Sądu Pierwszej Instancji Zadania Sądu Pierwszej Instancji III. Traktat z Nicei reforma wspólnotowych organów wymiaru sprawiedliwości 243 Literatura 245 Rozdział jedenasty Trybunał Obrachunkowy 247 I. Istota Trybunału Obrachunkowego 247 II. Historyczny rozwój 248 III. Kompetencje i tryb pracy Trybunału Obrachunkowego Artykuł 248 (188c) TWE Artykuł 230 (173) TWE Tryb pracy 250 IV. Organizacja Trybunału Obrachunkowego Skład Trybunału, tryb powołania oraz ustanie członkostwa Kompetencje oraz prawa i obowiązki członków Administracja Trybunału Obrachunkowego 251 Literatura 252 Rozdział dwunasty Organy i instytucje pomocnicze 253 I. Wstęp. 253 II. Komitet Ekonomiczny i Społeczny Istota Organizacja i sposób pracy Kompetencje Funkcja opiniodawcza Funkcja konsultacyjna 256 III. Komitet Regionów Istota Organizacja i sposób pracy Kompetencje

8 IV. Europejski Bank Inwestycyjny Istota Organizacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego Zadanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego 259 Literatura : 260 Rozdział trzynasty Swoboda przepływu towarów 261 I. Uwagi ogólne 261 II. Rzeczowy zakres stosowania Pojęcie towaru Towar wspólnotowy 262 III. Wspólnota jako unia celna Istota unii celnej Wspólna taryfa celna Kodeks celny Cła i opłaty o tym samym skutku Zakaz stosowania Opłaty wewnętrzne (art. 90 TWE) Dopuszczalne opłaty przy przekraczaniu granicy przez towar 266 IV. Zniesienie ilościowych ograniczeń przywozu i wywozu oraz środków o takim samym działaniu - art. 28 i 29 TWE Uwagi wstępne Wyłączenie działania przepisów art. 28 in. TWE Zakaz ograniczeń ilościowych i środków mających podobny skutek w imporcie Zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i środków mających podobny skutek w eksporcie Wyjątki od zakazów z art. 28 i 29 TWE 270 V. Państwowe monopole handlowe 271 Orzecznictwo 272 Literatura 272 Rozdział czternasty Swoboda przemieszczania się pracowników! 274 I. Wprowadzenie Pojęcie swobody przemieszczania się Podstawy prawne Zakres swobody Zakres podmiotowy

9 3.2. Zakres przedmiotowy 281 A. Prawo wyjazdu 281 B. Prawo wjazdu 281 C. Prawo pobytu Prawo do równego traktowania przy wykonywaniu zatrudnienia Uprawnienia członków rodziny pracownika 287 II. Ograniczenia zasady swobodnego przepływu pracowników Zastrzeżenie dotyczące administracji publicznej Ograniczenie ze względu na porządek, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne Porządek publiczny (ordre public, public pohcy) i bezpieczeństwo publiczne (sćcurite publiąue, public security) Zdrowie publiczne Ochrona proceduralna 293 Orzecznictwo 295 Literatura 297 Rozdział piętnasty Zabezpieczenia socjalne 300 I. Podstawy prawne 300 II. Zakres podmiotowy 300 III. Zakres przedmiotowy 302 IV. Zasady prawa socjalnego 303 V. Poszczególne grupy świadczeń Świadczenia w przypadku choroby i macierzyństwa Świadczenia w wypadku inwalidztwa Emerytura i renta rodzinna Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Zasiłek pogrzebowy Zasiłki dla bezrobotnych Świadczenia rodzinne i świadczenia na dzieci pozostające na utrzymaniu uprawnionych do rent lub emerytur oraz dla sierot Świadczenia rodzinne v Świadczenia dla dzieci pozostających na utrzymaniu emerytów lub rencistów Świadczenia dla sierot 317 Orzecznictwo 318 Literatura

10 Rozdział szesnasty Swoboda zakładania przedsiębiorstw 320 I. Kontrowersje wokół terminologii 320 II. Zakres podmiotowy Osoby fizyczne Osoby prawne Zakres przedmiotowy Zakaz dyskryminacji zasada niedyskryminacji Nowe interpretacje art. 43 TWE jako zakazu wszelkich ograniczeń Dyskryminacja obywateli własnych Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki Zagadnienia ogólne Wyrok w sprawie Daily Maił Wyrok w sprawie Centros 339 Literatura 342 Rozdział siedemnasty Swoboda świadczenia usług 345 I. Umiejscowienie w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską 345 II. Zakres podmiotowy 345 III. Zakres przedmiotowy Odpłatność Czasowość (przejściowość) Transgraniczność 347 IV. Zasada równego traktowania 348 V. Zakaz wszelkich ograniczeń 350 VI. Ograniczenie zasady równego traktowania 351 VII. Rynek ubezpieczeń \ prawie wspólnotowym Pierwszy etap Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Drugi etap liberalizacji Trzecia generacja dyrektyw Tendencje na europejskim rynku ubezpieczeń 358 VIII. Usługi bankowe, Etapy rozwoju Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych Wybrane dyrektywy regulujące działalność banków 362 IX. Różnice pomiędzy swobodą świadczenia usług a swobodą przepływu towarów 364 X. Różnice pomiędzy swobodą świadczenia usług a swobodą przepływu pracowników

11 XI. Różnice pomiędzy swobodą zakładania przedsiębiorstw a swobodą świadczenia usług Kryteria różniące obie swobody regulacje traktatowe Kryteria różniące obie swobody orzecznictwo 367 Literatura 372 Rozdział osiemnasty Ograniczenia swobody zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług art. 45, 46 i 55 TWE 374 I. Działalność związana z wykonywaniem władzy publicznej 374 II. Wyłączenia ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdrowie publiczne Porządek publiczny. Bezpieczeństwo publiczne Zdrowie publiczne Postępowanie 379 Literatura 381 Rozdział dziewiętnasty Swoboda przepływu kapitału i płatności 382 I. Zagadnienia podstawowe 382 II. Swoboda przepływu kapitału Przepływ kapitału Zakaz ograniczeń Relacje pomiędzy swobodami wspólnego rynku Bezpośrednia skuteczność 386 III. Swoboda przepływu płatności 386 IV. Ograniczenia swobody przepływu kapitału i swobody przepływu płatności Przepisy art. 58 (73d) TWE Przepisy podatkowe art. 58 (73d) pkt 1 ust. a TWE Środki zapobiegawcze art. 58 (73d) pkt 1 ust. b TWE Ograniczenia z art. 58 (73d) pkt 2 TWE Środki ochronne z art. 119 (109h) i 120 (109i) TWE 391 V. Swoboda w zakresie przepływu kapitału i płatności do i z państw trzecich art. 56 (73b) TWE Ograniczenia swobodnego przepływu kapitału i płatności do i z państw trzecich Stopień realizacji swobodnego przepływu kapitału i płatności do i z państw trzecich 393 VI. Etapy liberalizacji swobody przepływu kapitału i płatności 394 Orzecznictwo 396 Literatura

12 Rozdział dwudziesty Prawo konkurencji w Unii Europejskiej 397 I. Uwagi ogólne Organ odpowiedzialny za realizację polityki konkurencji Definicja konkurencji 397 II. Regulacje dotyczące ochrony konkurencji zawarte w Traktacie (rzymskim) o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE) Zasady dotyczące przedsiębiorstw Pomoc udzielana przez państwa członkowskie 403 III. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję - art. 81 (85) TWE Regulacja traktatowa Procedura Zmiana zasad stosowania art. 81 i 82 TWE Nowa" procedura Wyłączenia grupowe 421 IV. Zakaz nadużywania pozycji dominującej w świetle art. 82 (86) TWE Regulacja traktatowa Procedura 439 V. Kontrola połączeń przedsiębiorstw Rozporządzenie Rady nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli łączenia (koncentracji) przedsiębiorstw Procedura Decyzja o zgodności połączenia z regułami wspólnego rynku Warunkowa decyzja o zgodności połączenia ze wspólnym rynkiem Decyzja o niezgodności połączenia ze wspólnym rynkiem Decyzja o rozdziale przedsiębiorstwa już połączonego 452 VI. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw., Regulacja traktatowa art. 87 (92) TWE Rodzaje pomocy publicznej Pomoc regionalna.' Pomoc horyzontalna Pomoc sektorowa Formy pomocy publicznej Procedura 459 Akty prawne 460 Orzecznictwo 461 Literatura

13 Rozdział dwudziesty pierwszy Unia Gospodarczo-Walutowa 463 I. Wstęp 463 II. Cel, istota i założenia Unii Gospodarczo-Walutowej Istota Unii Walutowej Trzy etapy budowy Unii Walutowej Pierwszy etap Drugi etap Trzeci etap Objęcie wyjątkiem Ramy stabilizacji Pakt Stabilizacji i Wzrostu Gospodarczego Zapewnienie dyscypliny budżetowej w trzecim etapie Unii Walutowej (Pakt Stabilizacji) Wzmocnienie nadzoru sytuacji budżetowej Procedura dotycząca nadmiernego deficytu Instytucje Europejski System Banków Centralnych (ESBC) Komitet Ekonomiczny i Finansowy Narodowe banki centralne 480 Literatura 482 Rozdział dwudziesty drugi Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 483 I. Uwagi wstępne 483 II. Historyczny rozwój współpracy państw członkowskich w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 484 III. Cele i zakres wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 486 IV. Instrumenty prawne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Organy realizujące wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Zasady i ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 13 TUE) Wspólne strategie (art. 13 TUE) Wspólne działania (art. 14 TUE) Wspólne stanowiska (art. 15 TUE) Współpraca między państwami członkowskimi (art. 16 TUE) Decyzje (art. 13 ust. 3 TUE) Procedury decyzyjne (art. 23 TUE)

14 V. Organy realizujące wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski Urząd Przewodniczącego Wysoki Przedstawiciel do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Komitet polityczny Misje dyplomatyczne i konsularne państw członkowskich oraz przedstawicielstwa Komisji 494 Literatura...^494 Rozdział dwudziesty trzeci Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (III filar Unii Europejskiej) 495 I. Uwagi wstępne 495 II. Historyczny rozwój współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych 497 El. Cele i zakres współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych Współpraca Policji w sprawach karnych (art. 30 TUE) Współpraca sądowa w sprawach karnych (art. 31 TUE) 501 IV. Instrumenty prawne i procesy decyzyjne w III filarze UE Instrumenty prawne Wspólne stanowiska (art. 34 ust. 2 pkt a, art. 37 TUE) Decyzje ramowe (art. 34 ust. 2 pkt b TUE) Decyzje (art. 34 ust. 2 pkt c TUE) Konwencje (art. 34 ust. 2 pkt d TUE) Umowy międzynarodowe (art. 38 TUE) Procesy decyzyjne 504 V. Organy uczestniczące w realizacji współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych Rada Unii Europejskiej., Rada Europejska Urząd Przewodniczącego Komitet Koordynacyjny (art. 36 TUE) Komisja Parlament Europejski Europejski Trybunał Sprawiedliwości (art. 35 TUE) Orzeczenia wstępne

15 7.2. Ocena legalności aktów prawnych Spory pomiędzy państwami członkowskimi i państwami członkowskimi a Komisją 508 Literatura 508 Rozdział dwudziesty czwarty Polityki wspólnotowe 509 I. Wspólna polityka rolna zagadnienia podstawowe Geneza Podstawy prawne Cele i środki realizaq'i wspólnej polityki rolnej * Wspólna organizacja rynków rolnych Zasady, na których opiera się wspólna polityka rolna Instrumenty finansowe wspólnej polityki rolnej Organizacja rynku Reforma wspólnej polityki rolnej 513 II. Polityka fiskalna podstawowe zagadnienia Podatki bezpośrednie opodatkowanie przedsiębiorstw Podatki pośrednie Akcyza Podatek od wartości dodanej VAT 517 III. Polityka audiowizualna podstawowe zagadnienia Wstęp Nadawanie programów Swoboda odbioru programów pochodzących z innych państw członkowskich i jej ograniczenia Transmisja wydarzeń doniosłych społecznie Jurysdykcja państw członkowskich Promocja dystrybucji i produkcji europejskich audycji telewizyjnych oraz produkcji niezależnej Dzieła europejskie Reklama telewizyjna Sponsoring Ochrona małoletnich i godności ludzkiej Prawo odpowiedzi Telezakupy \ Nadawcy publiczni 528 IV. Telekomunikacja i technologie informacyjne podstawowe zagadnienia Wprowadzenie Zasada otwartej sieci Zasady konkurencji w telekomunikacji Zasady licencjonowania

16 5. Ochrona danych Linie dzierżawione Usługa powszechna Międzyoperatorskie połączenia sieci Europejski numer alarmowy Telefonia ruchoma Sieć GSM DECT (Digital European Cordless Telephone) UMTS telefonia ruchoma trzeciej generacji Uwolniony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej Nowy pakiet dyrektyw Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/21 z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych dla sieci i usług komunikacji elektronicznej (tzw. Dyrektywa ramowa) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22 z marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników w stosunku do usług i sieci komunikacji elektronicznej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/20 z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na sieci i usługi komunikacji elektronicznej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/19 z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu i połączeń międzyoperatorskich sieci komunikacji elektronicznej i urządzeń towarzyszących Technologie informacyjne społeczeństwo informacyjne Internet Domena.eu Podpis elektroniczny Handel elektroniczny 547 V. Polityka ochrony środowiska zagadnienia podstawowe Wprowadzenie Podstawa prawna Podejmowanie decyzji Cele i zasady Zasady o charakterze ogólnym Zasady szczegółowe Wspólnotowe regulacje prawne w poszczególnych obszarach ochrony środowiska Odpady Organizmy genetycznie modyfikowane

17 7.3. Fauna i flora Ochrona wód Zanieczyszczenie powietrza Hałas Informacja w dziedzinie polityki ochrony środowiska Finansowanie polityki ochrony środowiska 558 VI. Polityka konkurencji 559 VII. Polityka ochrony konsumentów 561 VIII. Polityka społeczna Zagadnienia podstawowe Pojęcie polityki społecznej Podstawy prawne polityki społecznej Zakres polityki społecznej Ochrona pracowników i rynków pracy Artykuły TWE Artykuły TWE (z wyjątkiem art. 141) Równość między mężczyznami i kobietami na rynku pracy Zasada równej płacy za taką samą pracę Zasada równego traktowania w dostępie do pracy Równe traktowanie w zakresie zabezpieczenia socjalnego Europejski Fundusz Socjalny Komitet Ochrony Socjalnej 570 IX. Polityka w zakresie edukacji 570 X. Polityka w zakresie ochrony zdrowia Uwagi ogólne. Ochrona zdrowia w pierwotnym 572 prawie wspólnotowym Jednolity Akt Europejski z 1986 r Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej z 1992 r Traktat Amsterdamski z 1997 r Najważniejsze działania z zakresu ochrony zdrowia 574 XI. Polityka w zakresie rybołówstwa Uwagi ogólne Harmonogram działań 575 XII. Polityka transportowa Zagadnienia podstawowe Pojęcie polityki transportowej Sieci transeuropejskie Znaczenie polityki transportowej dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Transport jako usługa Ewolucja polityki transportowej Podstawy prawne polityki transportowej Unii Europejskiej

18 2. Wspólna polityka transportowa prawo pierwotne Wspólna polityka transportowa prawo pochodne Transport drogowy Transport kolejowy Transport na wodach śródlądowych Transport lotniczy Transport morski 582 XIII. Polityka energetyczna 582 Literatura 584 Rozdział dwudziesty piąty Harmonizacja prawa 585 I. Uwagi ogólne 585 II. Przedmiot 586 Ul. Instrumenty harmonizacji prawa 586 IV. Skuteczność harmonizacji 586 V. Stosunek wzajemny przepisów harmonizacyjnych 587 VI. Harmonizacja na podstawie szczególnych przepisów TWE Przepisy art. 94 TWE i 95 TWE Przepis art. 96 TWE Przepis art. 293 TWE 589 Literatura 590 Rozdział dwudziesty szósty Układ stowarzyszeniowy 591 I. Geneza 591 II. Główne założenia Układu Europejskiego Swobodny przepływ towarów Przepływ pracowników, zakładanie przedsiębiorstw, świadczenie usług Płatności, kapitał, konkurencja Zbliżanie ustawodawstwa (rozdział III część V) Współpraca gospodarcza Współpraca kulturalna Współpraca finansowa 595 III. Organy Stowarzyszenia ) Rada Stowarzyszenia Komitet Stowarzyszenia Komitet Parlamentarny Stowarzyszenia 596 IV. Cele Układu 597 V. Realizacja Układu oraz jego skutki dla Polski 598 Literatura

19 Rozdział dwudziesty siódmy Stosunki zewnętrzne Wspólnoty 601 I. Unia Europejska na arenie międzynarodowej 601 II. Osobowość prawna Wspólnoty 602 III. Katalog źródeł kompetencji Wspólnoty w zakresie stosunków zewnętrznych 603 IV. Charakter kompetencji wspólnotowej kompetenq'a wyłączna i kompetencja mieszana Źródła kompetencji wyłącznej Wspólnoty Konsekwencje wyłącznej kompetencji wspólnotowej..." Kompetencje mieszane Konsekwencje mieszanej kompetencji 609 V. Zawieranie umów międzynarodowych Rola Trybunału Sprawiedliwości Skutki zawarcia umów 611 VI. Sądowa kontrola umów 612 VII. Zawieranie umów mieszanych 612 VIII. Udział Wspólnoty w organizacjach międzynarodowych Akcesja Sukcesja 615 IX. Rodzaje umów międzynarodowych Umowy stowarzyszeniowe Układ Europejski Konwencja z Lome Inne Umowy. Współpraca na rzecz rozwoju Europejski Obszar Gospodarczy 619 Literatura 620

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś)

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Rozdział I. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej (Tomasz Sieniow) ı2. PodłoŜe procesów integracyjnych w Europie po II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA UNIJNEGO SYSTEMU PRAWNEGO I FINANSOWEGO 1. Uwagi ogólne 2. Unijne regulacje prawne 3. Prawo pierwotne i prawo stanowione 4. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Część A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 113 Test 2 6 Odpowiedzi do testu 2 115 Test 3 10 Odpowiedzi do testu 3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1.Pojęcie instytucji europejskich w

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne Jan Barcz Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska Krystyna Michałowska-Gorywoda Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów 1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (wersja skonsolidowana) str. 15. TYTUŁ I. Postanowienia wspólne (art. 1-8) str. 17

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (wersja skonsolidowana) str. 15. TYTUŁ I. Postanowienia wspólne (art. 1-8) str. 17 Spis treści TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (wersja skonsolidowana) str. 15 PREAMBUŁA str. 15 TYTUŁ I. Postanowienia wspólne (art. 1-8) str. 17 TYTUŁ II. Postanowienia o zasadach demokratycznych (art. 9-12)

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ

Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ INSTYTUCJE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy: Barcz J., Górka M., Wyrozumska A. Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE

Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE ROZDZIAŁ I. GENEZA I ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. OD TRAKTATU PARYSKIEGO PO TRAKTAT Z LIZBONY 2.Sytuacja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. a. Wstęp B. Dumping socjalny jako przeszkoda w liberalizacji rynku wewnętrznego obawa czy skutek?... 24

Spis treści. a. Wstęp B. Dumping socjalny jako przeszkoda w liberalizacji rynku wewnętrznego obawa czy skutek?... 24 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XLIII Rozdział I. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej... 1 1. Wstęp... 1 2. Wewnętrzny, wspólny, a może jednolity? Próba usystematyzowania

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Poszczególne rozdziały napisali 13 Od autorów 17 Wykaz skrótów 21

Spis treści. Poszczególne rozdziały napisali 13 Od autorów 17 Wykaz skrótów 21 Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu / pod red. Jana Galstera ; Paulina Justyńska [et al.]. Toruń, 2010 Spis treści Poszczególne rozdziały napisali 13 Od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości dr hab. Gertruda Uścińska Uniwersytet Warszawski Ekspert krajowy w programie tress (Training and reporting on European Social Security) dotyczącym implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski październik 2014 Katedra Prawa Finansowego Próba definicji całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bankowego, a w tym strukturę, organizację

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM Przekazanie kompetencji ustawodawczych UE dr Aleksandra Sołtysińska Źródła prawa i procedury prawodawcze UE 1-2 grudnia 2017 roku przyjmowanie aktów prawnych wykonanie aktów prawnych środki proceduralne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty. 1 1. Uwagi wstępne... 10 I. Europeizacja............................................... 10 II.

Bardziej szczegółowo

C Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji

C Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji C Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu Pierwszej Instancji 1. Nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku (2 27) Nowe sprawy 2. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

C Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji

C Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji C Statystyki sądowe Sądu Pierwszej Instancji Ogólne zestawienie informacji o działalności Sądu Pierwszej Instancji 1. Nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku (2000 2006) Nowe sprawy 2. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Geneza, rozwój i strategia RW UE [12]

Geneza, rozwój i strategia RW UE [12] Treści kształcenia studiów podyplomowych: Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej prowadzonych przez Wydział Politologii UMCS rok akad. 2016/2017 Przedmiot [liczba godzin] Geneza,

Bardziej szczegółowo

Statystyki sądowe. 1. Nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku ( )

Statystyki sądowe. 1. Nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku ( ) C Statystyki u Ogólne zestawienie informacji o działalności u 1. Nowe sprawy, sprawy zakończone, sprawy w toku (2007 2011) Nowe sprawy 2. Rodzaje postępowań (2007 2011) 3. Rodzaje skarg (2007 2011) 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Prawo podatkowe Unii Europejskiej Izabela Andrzejewska-Czernek, Bogumi³ Brzeziñski, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiñski-Sulecki, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesiñska, Ewa Prejs, Jowita Pustu³, Adam Zalasiñski Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT Adam Bartosiewicz Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009 Wykaz skrótów 13 Akty prawne 13 Organy 14 Publikatory 14 Uwagi wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IV. Rząd Federalny. VI. Prezydent Federalny. VI. Władza sądownicza

Spis treści. IV. Rząd Federalny. VI. Prezydent Federalny. VI. Władza sądownicza Spis treści Rozdział pierwszy Unia Europejska I. Unia Europejska i Wspólnoty Europejskie - podstawowa charakterystyka II. Podstawy traktatowe i Wspólnot Europejskich III. Jednostka w IV. Instytucje i organy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej:

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: uwarunkowania prawne Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Wrocław, 14-15 listopada 2012 Zagadnienia Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej... 1 1. Pojęcie i natura praw autorskich i pokrewnych... 1 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2013/2014)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2013/2014) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2013/2014) Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała, mgr Marcin Przybysz I. 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warunki działalności i rozwoju

Warunki działalności i rozwoju Warunki działalności i rozwoju Polityka Państwa Zasoby ludzkie Aspekty ekonomiczne Regulacje Prawne Usługi Telekomunikacyjne Rozwiązania techniczne POPYT (użytkownicy telekomunikacji) PODAŻ (sieci telekomunikacyjne)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE GOSPODRKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska

INSTYTUCJE GOSPODRKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska INSTYTUCJE GOSPODRKI RYNKOWEJ Jerzy Wilkin i Dominika Milczarek-Andrzejewska KONSPEKT WYKŁADU 13 Struktury instytucjonalne integracji europejskiej INTEGRACJA EUROPEJSKA JAKO PROBLEM INSTYTUCJONALNY 1.

Bardziej szczegółowo

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE.

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE. EUROPEISTYCZNE PODYPLOMOWE STUDIA UNIWERSYTECKIE CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTET WARSZAWSKI EDYCJA XX 2009/2010 DR PATRYCJA DĄBROWSKA WYKŁAD PODSTAWY PRAWA USTROJOWEGO (INSTYTUCJONALNEGO) UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział II. Pojęcia związane z dyskryminacją pośrednią i ich regulacja w prawie UE

Spis treści. Rozdział II. Pojęcia związane z dyskryminacją pośrednią i ich regulacja w prawie UE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Pojęcia związane z dyskryminacją pośrednią i ich regulacja w prawie UE 1. Uwagi wstępne... 25 2. Równość... 27 2.1. Koncepcje równości... 27 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19 Wykaz podstawowych skrótów... 15 Słowo wstępne i podziękowania... 17 Uwagi wprowadzające... 19 Rozdział I Wspólnotowe regulacje prawne z zakresu urzędowej kontroli żywności... 23 1. Podstawy prawne wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny. Autor: Bogdan Dolnicki. Wykaz skrótów Wstęp

Samorząd terytorialny. Autor: Bogdan Dolnicki. Wykaz skrótów Wstęp Samorząd terytorialny. Autor: Bogdan Dolnicki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział pierwszy Pojęcie i istota samorządu terytorialnego 1. Wprowadzenie 2. Podmiot samorządu 3. Przedmiot samorządu 4. Zadania samorządu

Bardziej szczegółowo

Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / red. Artur Kuś [et al.]. Lublin, Spis treści. Wykaz skrótów 15 Przedmowa (Artur Kuś) 19

Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / red. Artur Kuś [et al.]. Lublin, Spis treści. Wykaz skrótów 15 Przedmowa (Artur Kuś) 19 Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie / red. Artur Kuś [et al.]. Lublin, 2011 Spis treści Wykaz skrótów 15 Przedmowa (Artur Kuś) 19 Rozdział I. Podstawowe załoŝenia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 Spis treści Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 CZĘŚĆ A. DOKUMENTY PRZYGOTOWUJĄCE PRZYSTĄPIENIE OPINIA KOMISJI z dnia 31 maja 1985 roku w sprawie wniosków Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie............................................... Wykaz skrótów.............................................. Bibliografia................................................. XI XIII XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski 1944 1948 9 maj 1950 1951 27 maj 1952 1957 1960 1965 1974 1986 1992 Ustanowienie

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne

Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne Katedra Prawa Rolnego Prawo rolne 1. Prawne instrumenty polityki rolnej (w szczególności reglamentacja produkcji rolnej i rejestry produkcji limitowanej) 2. Prawo rolne, jego przedmiot i definicje 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Reforma ustroju UE w latach Traktat nicejski

Reforma ustroju UE w latach Traktat nicejski Reforma ustroju UE w latach 1996-2007. Traktat nicejski Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Aksjologia 1. Wzmocnienie procedury art. 7 ust. 1-6 TUE Etap

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Zarys historii integracji europejskiej... 1 1. Periodyzacja historii integracji europejskiej... 1 I. Okres przed 1945

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Trybunał Konstytucyjny Warszawa. W n i o s e k

Trybunał Konstytucyjny Warszawa. W n i o s e k Warszawa, dnia września 2008 r. Trybunał Konstytucyjny Warszawa W n i o s e k Na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, RE I UE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, RE I UE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWIĄZKI I ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ROZWIĄZANIAMI MOP, I UE W ZAKSIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych SCHEMAT 1. ZWIĄZKI I ZALEŻNOŚCI Międzynarodowa Organizacja Pracy

Bardziej szczegółowo

Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej

Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej Spis treści: Wstęp Rozdział I Zagadnienia wstępne 1. Konkurencja i jej ochrona w przepisach prawa 2. Polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji 3. Cele prawa ochrony konkurencji 4. Treść prawa ochrony

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Globalizacja a prawo międzynarodowe gospodarcze... 1 2. Prawo międzynarodowe gospodarcze

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 Spis treści Podziękowania. 9 Wstęp 11 Rozdział pierwszy Teoria regulacji a regulacja rynku finansowego n Wprowadzenie 17 1. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe Wykaz skrótów... XV Wykaz podstawowej literatury... XIX Wstęp... XXI Rozdział I. Zagadnienia podstawowe... 1 1. Zakres międzynarodowego prawa inwestycyjnego... 1 I. Międzynarodowe prawo inwestycyjne a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości UE mgr Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Trybunał Sprawiedliwości UE ZAGADNIENIA OGÓLNE TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Po co

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XIII XVII XXI. Uwagi do testów: 1

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XIII XVII XXI. Uwagi do testów: 1 Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XIII XVII XXI Część A. Testy Uwagi do testów: 1 Test 1 2 Odpowiedzi do testu 1 80 Test 2 6 Odpowiedzi do testu 2 82 Test 3 9 Odpowiedzi do testu 3 85 Test 4 13 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Ważniejsze strony internetowe... XXI Przedmowa...XXIII. I. Część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Ważniejsze strony internetowe... XXI Przedmowa...XXIII. I. Część ogólna Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Ważniejsze strony internetowe... XXI Przedmowa...XXIII I. Część ogólna Rozdział I. Rozważania ogólne... 3 1. Organizacja międzynarodowa, prawo organizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki

Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki Metody integracji poprzez prawo: 1/ substytucja (inaczej unifikacja): wprowadzenie jednolitych materialnych norm wspólnotowych; całkowite ujednolicenie prawa

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy

P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy 03.09.2010 10.00--14.30 10. 09.2010 PRAWO EUROJSKIE /P.E/ 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo