Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234. poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia: Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2012 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Raisa Rajecka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Rodzaj zadania: Własne DOCHODY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2013 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 6 marca 2013 r bieżące Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,63 73,8% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 73,8% 0830 Wpływy z usług , ,04 74,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,69 7,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,90 105,7% 020 Leśnictwo 4 420, ,75 187,4% Gospodarka leśna 4 420, ,75 187,4% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 420, ,75 187,4% 600 Transport i łączność , ,90 105,9% Drogi publiczne gminne , ,90 105,9% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,47 0,0% 0920 Pozostałe odsetki , ,62 103,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,81 104,5% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,34 60,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 60,0% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 200, ,11 34,3% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 500, ,28 105,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 90,00 0,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,72 56,6% 0920 Pozostałe odsetki 180,00 30,26 16,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,97 63,6% 750 Administracja publiczna , ,46 109,7% Urzędy wojewódzkie 406,00 406,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 406,00 406,00 100,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 110,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 900, ,13 111,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500, ,98 106,0%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wskaźnik realizacji 0 26,35 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,45 99,6% Ochotnicze straże pożarne , ,45 99,6% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400, ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200, ,45 98,2% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 100,0% , ,85 97,2% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,32 55,2% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,32 55,2% , ,22 95,9% 0310 Podatek od nieruchomości , ,20 97,0% 0320 Podatek rolny , ,62 86,9% 0330 Podatek leśny , ,00 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych 7 400, ,00 152,7% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 70,40 0,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 200,00 6,7% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,71 98,1% 0310 Podatek od nieruchomości , ,31 101,4% 0320 Podatek rolny , ,52 93,9% 0330 Podatek leśny , ,26 119,4% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 134,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 111,4% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,69 160,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 100, ,80 132,9% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,13 57,6% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 87,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,49 72,7% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,61 97,8% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,69 86,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,72 0,0% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 97,5% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,2%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 580, ,09 283,7% 758 Różne rozliczenia , ,31 99,9% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 544, ,00 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 5 544, ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,31 85,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,31 85,5% 801 Oświata i wychowanie , ,20 136,4% Szkoły podstawowe 4 970, ,39 246,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 470, ,44 100,1% 0920 Pozostałe odsetki 300, , ,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 952,97 476,5% Gimnazja , ,81 98,4% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, ,05 108,0% 0920 Pozostałe odsetki 750,00 590,95 78,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 650, ,81 82,7% Dowożenie uczniów do szkół 0,00 27,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 27,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia 0,00 418,52 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 418,52 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 418,52 0,0% 852 Pomoc społeczna , ,00 94,3% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 200, ,67 180,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 35,20 0,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 200, ,47 180,0% , ,15 86,9% , ,15 86,9% , ,87 87,7% , ,87 87,7%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji Zasiłki stałe , ,54 88,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,54 88,0% Ośrodki pomocy społecznej , ,47 100,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,47 160,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 60,00 30,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 4,30 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,30 0,0% Pozostała działalność , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,74 99,8% Pomoc materialna dla uczniów , ,74 99,8% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,74 99,8% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 82,2% Zakłady gospodarki komunalnej 4 430, ,40 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 430, ,40 100,0% , ,08 82,0% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,08 82,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,95 84,2% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,95 84,2% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 10,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300, ,93 124,6% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,02 82,3% bieżące , ,58 96,7% majątkowe 600 Transport i łączność 0, ,43 0,0% Drogi publiczne gminne 0, ,43 0,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,43 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,06 69,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,06 69,2% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,06 69,2% 801 Oświata i wychowanie 6 150, ,43 332,5% Dowożenie uczniów do szkół 6 150, ,43 332,5%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 150, ,43 332,5% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 89,7% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 89,7% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 89,7% Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe , ,92 83,1% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie bieżące Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,65 100,0% Pozostała działalność , ,65 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 100,0% 750 Administracja publiczna , ,00 100,0% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% 1 343, ,00 144,7% 1 343, ,00 100,0% 1 343, ,00 100,0% Pozostała działalność 1 000,00 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 600,00 60,0% 852 Pomoc społeczna , ,37 98,8% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 98,9% , ,37 98,9% 6 200, ,00 98,1% 6 200, ,00 98,1% Pozostała działalność , ,00 95,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 95,2% bieżące , ,02 99,3% Ogółem: , ,52 96,3%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 6 marca 2013 r. Rodzaj zadania: Porozumienia Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność ,06 0,0% 0 0,0% ,06 90,3% Wykonanie ogółem Wskaźnik realizacji Wydatki bieżące Wskaźnik realizacji z tego: Wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,06 0,0% 0 0,0% ,06 90,3% ,06 0,0% 0 0,0% ,06 90,3% ,0% ,0% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% Straż Graniczna ,0% ,0% 0 0,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,0% ,0% 0 0,0%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Oświata i wychowanie ,69 97,3% ,69 97,3% 0 0,0% Szkoły podstawowe ,69 83,9% 15628,69 83,9% 0 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,8 82,8% 14009,8 82,8% 0 0,0% ,89 95,2% 1618,89 95,2% 0 0,0% Przedszkola ,1% ,1% 0 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,1% ,1% 0 0,0% 851 Ochrona zdrowia ,0% 0 0,0% ,0% Szpitale ogólne ,0% 0 0,0% ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0% 0 0,0% ,0% ,7 0,0% 0 0,0% 50745,7 67,7% Pozostała działalność ,7 0,0% 0 0,0% 50745,7 67,7% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,7 0,0% 0 0,0% 50745,7 67,7% porozumienia razem: ,45 90,0% ,69 97,6% ,76 88,6%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Rodzaj zadania: Własne z tego: Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodz enia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wykonanie ogółem Wskaźnik realizacji Wydatki bieżące Wskaźnik realizacji Wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo ,62 38,7% ,27 87,7% 37484,35 3,0% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,62 36,9% ,27 86,9% 37484,35 3,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 45,1% 946,77 45,1% 0 0,0% ,23 93,6% ,23 93,6% 0 0,0% ,93 99,3% 16476,93 99,3% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74 94,4% 2359,74 94,4% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% ,9% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,69 86,9% 43462,69 86,9% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,07 82,3% ,07 82,3% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,58 29,4% 7354,58 29,4% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% ,0% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,6 86,1% 88329,6 86,1% 0 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,21 79,5% 7953,21 79,5% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,45 85,8% 25735,45 85,8% 0 0,0%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,7% ,7% 0 0,0% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,35 0,0% 0 0,0% 37484,35 3,0% 1030 Izby rolnicze ,4% ,4% 0 0,0% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,4% ,4% 0 0,0% 600 Transport i łączność ,76 76,9% ,21 77,4% ,55 76,6%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Lokalny transport zbiorowy ,3 97,1% 38093,3 97,1% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,3 97,1% 38093,3 97,1% 0 0,0% Drogi publiczne gminne ,46 76,5% ,91 76,5% ,55 76,6% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 45,6% 1731,28 45,6% 0 0,0% ,48 72,7% ,48 72,7% 0 0,0% ,16 82,6% 20573,16 82,6% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82 71,3% 2709,82 71,3% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,5% ,5% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,29 81,5% ,29 81,5% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,71 48,0% 26769,71 48,0% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% ,0% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 73,2% ,43 73,2% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,74 88,6% 16839,74 88,6% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% ,0% 0 0,0% ,5% ,5% 0 0,0% ,55 70,8% 0 0,0% ,55 70,8% ,0% 0 0,0% ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,25 82,8% 88299,25 82,8% 0 0,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,25 82,8% 88299,25 82,8% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,72 58,2% 12277,72 58,2% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 84,9% 48687,33 84,9% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,2 96,9% 25769,2 96,9% 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,8% ,8% 0 0,0%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Działalność usługowa ,57 21,3% 44754,57 21,3% 0 0,0% Plany zagospodarowania przestrzennego ,57 21,3% 44754,57 21,3% 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 44,5% 133,38 44,5% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74 12,7% 12,74 12,7% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,8% ,8% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 3,6% 4276,45 3,6% 0 0,0% 750 Administracja publiczna ,87 95,1% ,87 95,1% 0 0,0% Urzędy wojewódzkie ,31 90,9% 23399,31 90,9% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 97,3% 398,78 97,3% 0 0,0% ,29 90,4% 17512,29 90,4% 0 0,0% ,29 83,6% 2145,29 83,6% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 0 0,0% 0 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 97,2% 388,95 97,2% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,66 88,8% ,66 88,8% 0 0,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia ,0% ,0% 0 0,0% ,66 76,8% 4071,66 76,8% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,6% ,6% 0 0,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,72 96,3% ,72 96,3% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 93,8% 7695,12 93,8% 0 0,0% ,15 100,0% ,15 100,0% 0 0,0% ,05 100,0% ,05 100,0% 0 0,0% ,41 98,2% ,41 98,2% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 93,9% 41616,54 93,9% 0 0,0%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,6% ,6% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% ,9% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 83,0% 72794,41 83,0% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,08 67,2% 69173,08 67,2% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,87 78,7% 7004,87 78,7% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,5% ,5% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 70,2% 58461,52 70,2% 0 0,0% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,99 97,2% 4568,99 97,2% 0 0,0% ,23 81,2% 17874,23 81,2% 0 0,0% ,33 50,1% 2005,33 50,1% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,18 86,7% 3466,18 86,7% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,84 47,3% 2539,84 47,3% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,0% 0 0,0% ,2% ,2% 0 0,0% ,6% ,6% 0 0,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,86 82,8% 24254,86 82,8% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,86 85,3% 21762,86 85,3% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,6% ,6% 0 0,0% Pozostała działalność ,32 86,9% ,32 86,9% 0 0,0% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 88,1% 80953,13 88,1% 0 0,0% ,36 100,0% 1423,36 100,0% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 99,9% 191,79 99,9% 0 0,0%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Wynagrodzenia bezosobowe ,2% ,2% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,24 74,9% 21784,24 74,9% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 80,4% 24276,94 80,4% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,5 98,1% 13244,5 98,1% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,36 88,9% 40094,36 88,9% 0 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,45 83,5% ,45 83,5% 0 0,0% Ochotnicze straże pożarne , ,95 83,8% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 67,1% 15905,23 67,1% 0 0,0% ,56 99,6% 39756,56 99,6% 0 0,0% ,77 99,6% 2767,77 99,6% 0 0,0% ,8 98,4% 8661,8 98,4% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74 42,5% 212,74 42,5% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% ,1% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,34 90,1% 70501,34 90,1% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,51 75,9% 29600,51 75,9% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,74 38,2% 5603,74 38,2% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,4% ,4% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 62,3% 11720,25 62,3% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,01 37,5% 7054,01 37,5% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% Obrona cywilna ,5 38,3% 574,5 38,3% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,5 57,5% 574,5 57,5% 0 0,0%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Obsługa długu publicznego ,79 97,0% ,79 97,0% 0 0,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,79 97,0% ,79 97,0% 0 0,0% ,79 97,0% ,79 97,0% 0 0,0% 758 Różne rozliczenia ,0% 0 0,0% 0 0,0% Rezerwy ogólne i celowe ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4810 Rezerwy ,0% 0 0,0% 0 0,0% 801 Oświata i wychowanie ,84 95,2% ,46 95,2% ,38 94,8% Szkoły podstawowe ,29 96,8% ,91 97,2% ,38 94,1% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,1% ,53 99,1% 0 0,0% ,48 97,0% ,48 97,0% 0 0,0% ,66 99,4% 92321,66 99,4% 0 0,0% ,37 99,4% ,37 99,4% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,78 95,1% 30441,78 95,1% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,8% ,8% 0 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,7 98,0% ,7 98,0% 0 0,0% ,85 98,7% 8387,85 98,7% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,53 89,4% 38021,53 89,4% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,34 89,6% 21494,34 89,6% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,1% ,1% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 95,0% 17584,24 95,0% 0 0,0% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,02 75,3% 1495,02 75,3% 0 0,0% ,94 83,6% 3225,94 83,6% 0 0,0%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Podróże służbowe krajowe ,97 85,3% 2644,97 85,3% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,5 92,8% 4684,5 92,8% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,3% 69 86,3% 0 0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% ,0% 0 0,0% ,38 94,1% 0 0,0% ,38 94,1% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,54 97,9% ,54 97,9% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 94,4% 13136,74 94,4% 0 0,0% ,75 98,2% ,75 98,2% 0 0,0% ,87 95,6% 10723,87 95,6% 0 0,0% ,87 99,1% 25648,87 99,1% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98 97,2% 3830,98 97,2% 0 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,88 96,4% 2774,88 96,4% 0 0,0% ,45 96,9% 387,45 96,9% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% Gimnazja ,32 99,3% ,32 99,3% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 99,9% 75133,97 99,9% 0 0,0% ,93 99,8% ,93 99,8% 0 0,0% ,11 99,9% 80740,11 99,9% 0 0,0% ,32 98,9% ,32 98,9% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 99,2% 27193,31 99,2% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,99 73,1% 949,99 73,1% 0 0,0%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,38 95,1% ,38 95,1% 0 0,0% ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,28 99,4% 26537,28 99,4% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,4 20,7% 41,4 20,7% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,5% ,5% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 99,9% 52957,57 99,9% 0 0,0% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,0% ,0% 0 0,0% ,24 89,0% 1068,24 89,0% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,32 93,2% 1397,32 93,2% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,5 95,4% 2289,5 95,4% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,0% 0 0,0% ,5% ,5% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% Dowożenie uczniów do szkół ,7 84,7% ,7 84,0% ,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 54,8% 3070,06 54,8% 0 0,0% ,62 82,1% ,62 82,1% 0 0,0% ,94 100,0% 22887,94 100,0% 0 0,0% ,33 92,6% 55662,33 92,6% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19 63,9% 6579,19 63,9% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 85,2% ,42 85,2% Zakup energii ,51 72,8% 10039,51 72,8% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,12 70,2% 17689,12 70,2% 0 0,0%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Zakup usług zdrowotnych ,8% ,8% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 64,9% 12322,68 64,9% 0 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,63 94,5% 17478,63 94,5% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,5 94,9% 379,5 94,9% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,7 86,3% 27401,7 86,3% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% ,0% 0 0,0% ,3% ,3% 0 0,0% ,4% 0 0,0% ,4% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3% ,3% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,8% ,8% 0 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,0% 0 0,0% Stołówki szkolne i przedszkolne ,99 99,7% ,99 99,7% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 85,6% 428,01 85,6% 0 0,0% ,09 99,9% ,09 99,9% 0 0,0% ,19 99,5% 9554,19 99,5% 0 0,0% ,62 99,7% 21545,62 99,7% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,08 95,5% 3153,08 95,5% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,5% ,5% 0 0,0% Pozostała działalność ,7% ,7% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% 851 Ochrona zdrowia ,16 88,8% 58155,16 88,8% 0 0,0%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Zwalczanie narkomanii ,13 12,9% 129,13 12,9% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,13 25,8% 129,13 25,8% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 0 0,0% 0 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,03 90,0% 58026,03 90,0% 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 53,9% 269,36 53,9% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 16,5% 16,53 16,5% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% ,7% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,62 82,2% 13227,62 82,2% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,3% ,3% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,3% ,3% 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,52 20,9% 418,52 20,9% 0 0,0% 852 Pomoc społeczna ,18 92,1% ,18 92,1% 0 0,0% Domy pomocy społecznej ,83 97,2% ,83 97,2% 0 0,0% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,83 97,2% ,83 97,2% 0 0,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0% ,0% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% ,15 86,9% 9949,15 86,9% 0 0,0% ,15 86,9% 9949,15 86,9% 0 0,0% ,04 80,9% ,04 80,9% 0 0,0% 3110 Świadczenia społeczne ,04 80,9% ,04 80,9% 0 0,0% Dodatki mieszkaniowe ,22 86,4% 23411,22 86,4% 0 0,0%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Świadczenia społeczne ,22 86,4% 23411,22 86,4% 0 0,0% Zasiłki stałe , ,54 88,0% 0 0,0% 3110 Świadczenia społeczne ,54 88,0% ,54 88,0% 0 0,0% Ośrodki pomocy społecznej ,92 93,1% ,92 93,1% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,6 94,6% ,6 94,6% 0 0,0% ,2 100,0% 16562,2 100,0% 0 0,0% ,3 96,5% 44494,3 96,5% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,11 97,1% 6124,11 97,1% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,74 58,7% 9101,74 58,7% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,6% ,6% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 90,1% 15309,82 90,1% 0 0,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,23 77,6% 659,23 77,6% 0 0,0% ,8 80,0% 1359,8 80,0% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,62 78,4% 470,62 78,4% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,0% 0 0,0% ,5 84,3% 1474,5 84,3% 0 0,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,48 98,8% 6817,48 98,8% 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 96,4% 1060,72 96,4% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,76 99,3% 5756,76 99,3% 0 0,0% Pozostała działalność ,0% ,0% 0 0,0% 3110 Świadczenia społeczne ,0% ,0% 0 0,0%

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo