Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234. poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), Wójt Gminy Bielsk Podlaski postanawia: Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2012 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsk Podlaski i jego rozdysponowaniu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Raisa Rajecka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Rodzaj zadania: Własne DOCHODY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2013 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 6 marca 2013 r bieżące Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,63 73,8% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 73,8% 0830 Wpływy z usług , ,04 74,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,69 7,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,90 105,7% 020 Leśnictwo 4 420, ,75 187,4% Gospodarka leśna 4 420, ,75 187,4% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 420, ,75 187,4% 600 Transport i łączność , ,90 105,9% Drogi publiczne gminne , ,90 105,9% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,47 0,0% 0920 Pozostałe odsetki , ,62 103,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,81 104,5% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,34 60,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 60,0% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 200, ,11 34,3% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 500, ,28 105,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 90,00 0,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,72 56,6% 0920 Pozostałe odsetki 180,00 30,26 16,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,97 63,6% 750 Administracja publiczna , ,46 109,7% Urzędy wojewódzkie 406,00 406,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 406,00 406,00 100,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 110,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 900, ,13 111,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500, ,98 106,0%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wskaźnik realizacji 0 26,35 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,45 99,6% Ochotnicze straże pożarne , ,45 99,6% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400, ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200, ,45 98,2% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 100,0% , ,85 97,2% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,32 55,2% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,32 55,2% , ,22 95,9% 0310 Podatek od nieruchomości , ,20 97,0% 0320 Podatek rolny , ,62 86,9% 0330 Podatek leśny , ,00 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych 7 400, ,00 152,7% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0,0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 70,40 0,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 200,00 6,7% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,71 98,1% 0310 Podatek od nieruchomości , ,31 101,4% 0320 Podatek rolny , ,52 93,9% 0330 Podatek leśny , ,26 119,4% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 134,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 111,4% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,69 160,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 100, ,80 132,9% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,13 57,6% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 87,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,49 72,7% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,61 97,8% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,69 86,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,72 0,0% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 97,5% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,2%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 580, ,09 283,7% 758 Różne rozliczenia , ,31 99,9% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 544, ,00 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 5 544, ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,31 85,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,31 85,5% 801 Oświata i wychowanie , ,20 136,4% Szkoły podstawowe 4 970, ,39 246,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 470, ,44 100,1% 0920 Pozostałe odsetki 300, , ,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 952,97 476,5% Gimnazja , ,81 98,4% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, ,05 108,0% 0920 Pozostałe odsetki 750,00 590,95 78,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 650, ,81 82,7% Dowożenie uczniów do szkół 0,00 27,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 27,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia 0,00 418,52 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 418,52 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 418,52 0,0% 852 Pomoc społeczna , ,00 94,3% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 200, ,67 180,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 35,20 0,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 200, ,47 180,0% , ,15 86,9% , ,15 86,9% , ,87 87,7% , ,87 87,7%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji Zasiłki stałe , ,54 88,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,54 88,0% Ośrodki pomocy społecznej , ,47 100,7% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,47 160,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 60,00 30,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 4,30 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,30 0,0% Pozostała działalność , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,74 99,8% Pomoc materialna dla uczniów , ,74 99,8% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,74 99,8% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 82,2% Zakłady gospodarki komunalnej 4 430, ,40 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 430, ,40 100,0% , ,08 82,0% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,08 82,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,95 84,2% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,95 84,2% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 10,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300, ,93 124,6% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,02 82,3% bieżące , ,58 96,7% majątkowe 600 Transport i łączność 0, ,43 0,0% Drogi publiczne gminne 0, ,43 0,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,43 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,06 69,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,06 69,2% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,06 69,2% 801 Oświata i wychowanie 6 150, ,43 332,5% Dowożenie uczniów do szkół 6 150, ,43 332,5%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wskaźnik realizacji 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 150, ,43 332,5% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 89,7% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 89,7% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 89,7% Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe , ,92 83,1% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie bieżące Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,65 100,0% Pozostała działalność , ,65 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 100,0% 750 Administracja publiczna , ,00 100,0% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% 1 343, ,00 144,7% 1 343, ,00 100,0% 1 343, ,00 100,0% Pozostała działalność 1 000,00 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 600,00 60,0% 852 Pomoc społeczna , ,37 98,8% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 98,9% , ,37 98,9% 6 200, ,00 98,1% 6 200, ,00 98,1% Pozostała działalność , ,00 95,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 95,2% bieżące , ,02 99,3% Ogółem: , ,52 96,3%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 6 marca 2013 r. Rodzaj zadania: Porozumienia Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność ,06 0,0% 0 0,0% ,06 90,3% Wykonanie ogółem Wskaźnik realizacji Wydatki bieżące Wskaźnik realizacji z tego: Wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,06 0,0% 0 0,0% ,06 90,3% ,06 0,0% 0 0,0% ,06 90,3% ,0% ,0% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% Straż Graniczna ,0% ,0% 0 0,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,0% ,0% 0 0,0%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Oświata i wychowanie ,69 97,3% ,69 97,3% 0 0,0% Szkoły podstawowe ,69 83,9% 15628,69 83,9% 0 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,8 82,8% 14009,8 82,8% 0 0,0% ,89 95,2% 1618,89 95,2% 0 0,0% Przedszkola ,1% ,1% 0 0,0% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,1% ,1% 0 0,0% 851 Ochrona zdrowia ,0% 0 0,0% ,0% Szpitale ogólne ,0% 0 0,0% ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0% 0 0,0% ,0% ,7 0,0% 0 0,0% 50745,7 67,7% Pozostała działalność ,7 0,0% 0 0,0% 50745,7 67,7% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,7 0,0% 0 0,0% 50745,7 67,7% porozumienia razem: ,45 90,0% ,69 97,6% ,76 88,6%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Rodzaj zadania: Własne z tego: Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodz enia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wykonanie ogółem Wskaźnik realizacji Wydatki bieżące Wskaźnik realizacji Wydatki majątkowe Wskaźnik realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo ,62 38,7% ,27 87,7% 37484,35 3,0% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,62 36,9% ,27 86,9% 37484,35 3,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 45,1% 946,77 45,1% 0 0,0% ,23 93,6% ,23 93,6% 0 0,0% ,93 99,3% 16476,93 99,3% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74 94,4% 2359,74 94,4% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% ,9% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,69 86,9% 43462,69 86,9% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,07 82,3% ,07 82,3% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,58 29,4% 7354,58 29,4% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% ,0% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,6 86,1% 88329,6 86,1% 0 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,21 79,5% 7953,21 79,5% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,45 85,8% 25735,45 85,8% 0 0,0%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,7% ,7% 0 0,0% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,35 0,0% 0 0,0% 37484,35 3,0% 1030 Izby rolnicze ,4% ,4% 0 0,0% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,4% ,4% 0 0,0% 600 Transport i łączność ,76 76,9% ,21 77,4% ,55 76,6%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Lokalny transport zbiorowy ,3 97,1% 38093,3 97,1% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,3 97,1% 38093,3 97,1% 0 0,0% Drogi publiczne gminne ,46 76,5% ,91 76,5% ,55 76,6% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 45,6% 1731,28 45,6% 0 0,0% ,48 72,7% ,48 72,7% 0 0,0% ,16 82,6% 20573,16 82,6% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82 71,3% 2709,82 71,3% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,5% ,5% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,29 81,5% ,29 81,5% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,71 48,0% 26769,71 48,0% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% ,0% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 73,2% ,43 73,2% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,74 88,6% 16839,74 88,6% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% ,0% 0 0,0% ,5% ,5% 0 0,0% ,55 70,8% 0 0,0% ,55 70,8% ,0% 0 0,0% ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,25 82,8% 88299,25 82,8% 0 0,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,25 82,8% 88299,25 82,8% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,72 58,2% 12277,72 58,2% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 84,9% 48687,33 84,9% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,2 96,9% 25769,2 96,9% 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,8% ,8% 0 0,0%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Działalność usługowa ,57 21,3% 44754,57 21,3% 0 0,0% Plany zagospodarowania przestrzennego ,57 21,3% 44754,57 21,3% 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 44,5% 133,38 44,5% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74 12,7% 12,74 12,7% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,8% ,8% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 3,6% 4276,45 3,6% 0 0,0% 750 Administracja publiczna ,87 95,1% ,87 95,1% 0 0,0% Urzędy wojewódzkie ,31 90,9% 23399,31 90,9% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 97,3% 398,78 97,3% 0 0,0% ,29 90,4% 17512,29 90,4% 0 0,0% ,29 83,6% 2145,29 83,6% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 0 0,0% 0 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 97,2% 388,95 97,2% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,66 88,8% ,66 88,8% 0 0,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia ,0% ,0% 0 0,0% ,66 76,8% 4071,66 76,8% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,6% ,6% 0 0,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,72 96,3% ,72 96,3% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 93,8% 7695,12 93,8% 0 0,0% ,15 100,0% ,15 100,0% 0 0,0% ,05 100,0% ,05 100,0% 0 0,0% ,41 98,2% ,41 98,2% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 93,9% 41616,54 93,9% 0 0,0%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,6% ,6% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% ,9% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 83,0% 72794,41 83,0% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,08 67,2% 69173,08 67,2% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,87 78,7% 7004,87 78,7% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,5% ,5% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 70,2% 58461,52 70,2% 0 0,0% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,99 97,2% 4568,99 97,2% 0 0,0% ,23 81,2% 17874,23 81,2% 0 0,0% ,33 50,1% 2005,33 50,1% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,18 86,7% 3466,18 86,7% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,84 47,3% 2539,84 47,3% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,0% 0 0,0% ,2% ,2% 0 0,0% ,6% ,6% 0 0,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,86 82,8% 24254,86 82,8% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,86 85,3% 21762,86 85,3% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,6% ,6% 0 0,0% Pozostała działalność ,32 86,9% ,32 86,9% 0 0,0% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 88,1% 80953,13 88,1% 0 0,0% ,36 100,0% 1423,36 100,0% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 99,9% 191,79 99,9% 0 0,0%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Wynagrodzenia bezosobowe ,2% ,2% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,24 74,9% 21784,24 74,9% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 80,4% 24276,94 80,4% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,5 98,1% 13244,5 98,1% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,36 88,9% 40094,36 88,9% 0 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,45 83,5% ,45 83,5% 0 0,0% Ochotnicze straże pożarne , ,95 83,8% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 67,1% 15905,23 67,1% 0 0,0% ,56 99,6% 39756,56 99,6% 0 0,0% ,77 99,6% 2767,77 99,6% 0 0,0% ,8 98,4% 8661,8 98,4% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74 42,5% 212,74 42,5% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% ,1% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,34 90,1% 70501,34 90,1% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,51 75,9% 29600,51 75,9% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,74 38,2% 5603,74 38,2% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,4% ,4% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 62,3% 11720,25 62,3% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,01 37,5% 7054,01 37,5% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% Obrona cywilna ,5 38,3% 574,5 38,3% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,5 57,5% 574,5 57,5% 0 0,0%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Obsługa długu publicznego ,79 97,0% ,79 97,0% 0 0,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,79 97,0% ,79 97,0% 0 0,0% ,79 97,0% ,79 97,0% 0 0,0% 758 Różne rozliczenia ,0% 0 0,0% 0 0,0% Rezerwy ogólne i celowe ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4810 Rezerwy ,0% 0 0,0% 0 0,0% 801 Oświata i wychowanie ,84 95,2% ,46 95,2% ,38 94,8% Szkoły podstawowe ,29 96,8% ,91 97,2% ,38 94,1% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,1% ,53 99,1% 0 0,0% ,48 97,0% ,48 97,0% 0 0,0% ,66 99,4% 92321,66 99,4% 0 0,0% ,37 99,4% ,37 99,4% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,78 95,1% 30441,78 95,1% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,8% ,8% 0 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,7 98,0% ,7 98,0% 0 0,0% ,85 98,7% 8387,85 98,7% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,53 89,4% 38021,53 89,4% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,34 89,6% 21494,34 89,6% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,1% ,1% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 95,0% 17584,24 95,0% 0 0,0% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,02 75,3% 1495,02 75,3% 0 0,0% ,94 83,6% 3225,94 83,6% 0 0,0%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Podróże służbowe krajowe ,97 85,3% 2644,97 85,3% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,5 92,8% 4684,5 92,8% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,3% 69 86,3% 0 0,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% ,0% 0 0,0% ,38 94,1% 0 0,0% ,38 94,1% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,54 97,9% ,54 97,9% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 94,4% 13136,74 94,4% 0 0,0% ,75 98,2% ,75 98,2% 0 0,0% ,87 95,6% 10723,87 95,6% 0 0,0% ,87 99,1% 25648,87 99,1% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98 97,2% 3830,98 97,2% 0 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,88 96,4% 2774,88 96,4% 0 0,0% ,45 96,9% 387,45 96,9% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% Gimnazja ,32 99,3% ,32 99,3% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 99,9% 75133,97 99,9% 0 0,0% ,93 99,8% ,93 99,8% 0 0,0% ,11 99,9% 80740,11 99,9% 0 0,0% ,32 98,9% ,32 98,9% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 99,2% 27193,31 99,2% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,99 73,1% 949,99 73,1% 0 0,0%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,38 95,1% ,38 95,1% 0 0,0% ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4260 Zakup energii ,28 99,4% 26537,28 99,4% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,4 20,7% 41,4 20,7% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,5% ,5% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 99,9% 52957,57 99,9% 0 0,0% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,0% ,0% 0 0,0% ,24 89,0% 1068,24 89,0% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,32 93,2% 1397,32 93,2% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,5 95,4% 2289,5 95,4% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,0% 0 0,0% ,5% ,5% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% Dowożenie uczniów do szkół ,7 84,7% ,7 84,0% ,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 54,8% 3070,06 54,8% 0 0,0% ,62 82,1% ,62 82,1% 0 0,0% ,94 100,0% 22887,94 100,0% 0 0,0% ,33 92,6% 55662,33 92,6% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19 63,9% 6579,19 63,9% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 85,2% ,42 85,2% Zakup energii ,51 72,8% 10039,51 72,8% 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,12 70,2% 17689,12 70,2% 0 0,0%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Zakup usług zdrowotnych ,8% ,8% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 64,9% 12322,68 64,9% 0 0,0% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,63 94,5% 17478,63 94,5% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,5 94,9% 379,5 94,9% 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,7 86,3% 27401,7 86,3% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% ,0% 0 0,0% ,3% ,3% 0 0,0% ,4% 0 0,0% ,4% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3% ,3% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,8% ,8% 0 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,0% 0 0,0% Stołówki szkolne i przedszkolne ,99 99,7% ,99 99,7% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 85,6% 428,01 85,6% 0 0,0% ,09 99,9% ,09 99,9% 0 0,0% ,19 99,5% 9554,19 99,5% 0 0,0% ,62 99,7% 21545,62 99,7% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,08 95,5% 3153,08 95,5% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,5% ,5% 0 0,0% Pozostała działalność ,7% ,7% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 0 0,0% 0 0,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% ,0% 0 0,0% 851 Ochrona zdrowia ,16 88,8% 58155,16 88,8% 0 0,0%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Zwalczanie narkomanii ,13 12,9% 129,13 12,9% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,13 25,8% 129,13 25,8% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 0 0,0% 0 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,03 90,0% 58026,03 90,0% 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 53,9% 269,36 53,9% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 16,5% 16,53 16,5% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% ,7% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,62 82,2% 13227,62 82,2% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,3% ,3% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,3% ,3% 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,52 20,9% 418,52 20,9% 0 0,0% 852 Pomoc społeczna ,18 92,1% ,18 92,1% 0 0,0% Domy pomocy społecznej ,83 97,2% ,83 97,2% 0 0,0% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,83 97,2% ,83 97,2% 0 0,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0% ,0% 0 0,0% ,0% ,0% 0 0,0% ,15 86,9% 9949,15 86,9% 0 0,0% ,15 86,9% 9949,15 86,9% 0 0,0% ,04 80,9% ,04 80,9% 0 0,0% 3110 Świadczenia społeczne ,04 80,9% ,04 80,9% 0 0,0% Dodatki mieszkaniowe ,22 86,4% 23411,22 86,4% 0 0,0%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Świadczenia społeczne ,22 86,4% 23411,22 86,4% 0 0,0% Zasiłki stałe , ,54 88,0% 0 0,0% 3110 Świadczenia społeczne ,54 88,0% ,54 88,0% 0 0,0% Ośrodki pomocy społecznej ,92 93,1% ,92 93,1% 0 0,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,6 94,6% ,6 94,6% 0 0,0% ,2 100,0% 16562,2 100,0% 0 0,0% ,3 96,5% 44494,3 96,5% 0 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,11 97,1% 6124,11 97,1% 0 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,74 58,7% 9101,74 58,7% 0 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,6% ,6% 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 90,1% 15309,82 90,1% 0 0,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,23 77,6% 659,23 77,6% 0 0,0% ,8 80,0% 1359,8 80,0% 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,62 78,4% 470,62 78,4% 0 0,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,0% 0 0,0% ,5 84,3% 1474,5 84,3% 0 0,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,48 98,8% 6817,48 98,8% 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 96,4% 1060,72 96,4% 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,76 99,3% 5756,76 99,3% 0 0,0% Pozostała działalność ,0% ,0% 0 0,0% 3110 Świadczenia społeczne ,0% ,0% 0 0,0%

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo