Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia"

Transkrypt

1 potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie się parkingiem p i g l WiECEJ NA TR. i >-V?.- M ysłow ice - prawa miejskie 30 r. ^ ^ Tygodnik Lokalny - 2 października 20 r. nr 40/045 rok X X I cena 2,5 0 zł w tym% VAT nr indeksu 3550 Tytuł pojawił się w roku wnumerze A BY N A ZE M IA J 0 BYŁO L E P Z E J C o T y p z i e n Ratunek czy myk finansowy BARWY DOMU - W NUMERZE BEZ PŁATNY DODATEK NiE MA AFALTU, BO A AWARiE CZYTAJ NA TR. 2 Z OBRAD EJi RADY MiATA CZYTAJ NA TR. 2 CHCIAŁ WYŁUDZiĆ 5 TYIĘCY CZYTAJ NA TR. 4 p ytan ia DO KANDYDATÓW DO EJMU CZYTAJ NA TR. 5, ANTONI MACIEREWICZ O KATA TROFIE iwyborach CZYTAI NA TR. DLAKONEERÓW e ŚMiERTELNY ROMAN CzVTAJ NA TR. O e zielo n o m í c zytaj NA TR. O imielin WEDKARKiE ZAKONCZENiE EZONU CZYTAJ NA TR. 4 TY. Z ł POZOTAJE DO WZiECiA CZYTAJ NA TR. CHEŁMŚLAKi Jeśli wskaźnik zadłużenia budżetu Mysłowic w 204 roku nie spełni wymaganych standardów, to Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) odbierze panowanie nad budżetem prezydentowi i radzie. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia miasta urzeczywistnia się z dnia na dzień, trzeba wykonać jakiś ruch. Nie można bowiem oddać RIO tworzenia budżetu, ponieważ ta - chcąc ratować miasto - zmusi władze do ograniczenia zatrudnienia w gminie, ograniczy zarobki urzędników... a to może zaboleć - potwornie zaboleć. Na dziś nasze długoterminowe zadłużenie wynosi mln zł a krótkoterminowe 3,5 mln zł. W tworzeniu zadłużenia długoterminowego największe zasługi ma prezydent Lasok, który przysporzył miastu długów w wysokości 53, mln zł, w tym,5 mln to kredyt a 2, mln - i tu uwaga - obligacje, które nie będą liczone do wskaźnika w 204 roku, ponieważ ich spłata ma nastąpić w 2020 i 202 roku. O ich spłatę Lasok zatem nie musi się martwić, niech się martwią nasze dzieci. Ważne, że dotrzyma standardów zadłużenia podczas swej kadencji. Zatem bez większych dywagacji można stwierdzić, że uratuje się przed p rz ym u s o w ą k u ra t e l ą RIO. To on będzie nadal rządził kasą miasta. W i wat! Udało się! A jak powinien postąpić dobry gospodarz? Odpowiedź nie jest skomplikowana. Dobry gospodarz, zanim sięgnie po kredyt, pomyśli o oszczędnościach, bo to zapewnia stabilne życie jemu oraz jego potomkom. Grażyna Haska e e g r a ffiti t o n ie p r zes t ęp s t w o c z y t a j NA TR. 3 g m in a p r z y p o m in a o w a ł a c h c z y t a j NA TR. 3 PORT PRZEŁAJOWCY NA TART CZYTAJ NA TR. GRZEGORZ PROKA MiTRZEM EUROPY CZYTAJ NA TR. 20 I N N MZD JUŻ ZLIKWIDOWANE. Od i października zadania Miejskiego Zarządu Dróg przejął Zespół Administracji Drogowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM. Do nowego zespołu ze zlikwidowanego MZD przeniesionych zostało trzech pracowników. Za likwidację jednostki odpowiada Piotr Guzik, zastępca naczelnika wydziału inwestycji, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki dyrektora MZD. Likwidację nadzoruje wiceprezydent Jan Wajant. - Na chwilę obecną jesteśmy w trakcie przekazywania dokumentów. Wszelkie zadania realizowane są na bieżąco - mówi p.o. rzecznika ratusza Kamila zal. Były pracownik MZD radny Damian ojka od 3 października został zatrudniony w MZGK. (aa) KRZYZTOF MARCINIAK PEŁNOMOCNIKIEM D. OÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH. Nowy pełnomocnik objął funkcje od 3 października. Jest pedagogiem 0 specjalności pedagogika społeczno - opiekuńcza, ukończył studia podyplomowe z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym. W latach ubiegłych pracował w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie Mysłowic oraz Katowic oraz w ZI w Katowicach. NOWE PANIE NACZELNIK. Komisje konkursowe wybrały nowych naczelników dwóch wydziałów Urzędu Miasta - Ochrony Środowiska Rolnictwa oraz Edukacji, Kultury i portu. Jeżeli decyzje zostaną zaakceptowane przez prezydenta, wydziałami będą kierować dwie kobiety. Za szkolnictwo, sport i kulturę będzie odpowiadać Iwona Nowak, nauczycielka j. polskiego w II LO w Mysłowicach. Na konkurs na szefa wydziału ochrony środowisko zgłosiło się trzech kandydatów, ale do ostatniego etapu dopuszczono tylko jednego, reszta odpadła ze względów formalnych. (iw) Dzis poznamy zwycięzców Dzisiaj, tj. października w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu historycznego i plastycznego na temat Powstań Ślaskich. Uroczystoć rozpocznie się o godzinie Przewidziana jest prezentacja zwycięskich prac: grafik, prezentacji multimedialnych i filmu. Konkurs został zapowiedziany podczas konferencji o Powstaniach Śląskich w maju tego roku i został przeprowadzony pod patronatem między innymi Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Daniela Jacenta. Jest on kontynuacją obchodów 0 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Uczestnicy to młodzież z całego województwa śląskiego. Jego organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Związku trzeleckiego trzelec. JD

2 2 2 nr 40/045 października 20 roku Co T y d z i e ń Aktualności tys. zł wynosi dotacja na rewitalizację parku Zamkowego Nie ma asfaltu, bo są awarie Ul. Ofiar Września. Od kiedy firma PRIM wybudowała tu kanalizację - a od tego czasu upłynęło już wiele miesięcy - na odcinku jezdni wciąż nie ma asfaltu. Miejski Zarząd Dróg nie może żądać od wykonawcy odtworzenia nawierzchni, bo ciągle pojawiają się tu awarie wodociągu. Dlatego termin przywrócenia drogi do normalnego stanu jest uzależniony od MPWiK. Mysłowice wypuszczają obligacje Na razie nikt nie wie kiedy nawierzchnia zostanie odtworzona Poza kilkunastometrowym frag mentem, droga od dawna wyglą da tak jak powinna - kanaliza cja została położona, nawierzch nia odtworzona. Na wykończenie reszty mieszkańcy ulicy nie mogą się doczekać. Kłopot mają nie tyl ko kierowcy, ale też piesi - dro ga prowadzi do szkoły, a nie ma na niej chodnika, więc samocho dowe mijanki na wybojach są nie bezpieczne dla chodzących pobo czem. Mieszkańcy sami wysypują dziury czym się da, żeby po werte pach jako tako dało się przejechać. Żeby można było położyć tu as falt, najpierw MPWiK musi wy- mienić podziurawiony wodociąg. Uzgodnienia między MPWiK i PRI M-em były takie, że to mysłowickie wodociągi zrobią i jedno, i dru gie. - tan sieci przejętej od kato wickiego RPWiK jest katastrofal ny, szczególnie w południowych dzielnicach miasta. W miarę moż liwości finansowych, sukcesywnie wymieniamy wodociągi własnymi siłami - mówi ławomir Cebu la z MPWiK. Zapewnił nas rów nież, że spółka rozważy wymianę awaryjnego odcinka na ul. Ofiar Września. Czy będzie to możliwe jeszcze w tym roku? Nie wiado- mo, bo pieniędzy jest jednak mało, a potrzeby ogromne. W najbliższym czasie spółka będzie kontynuować rozpoczę tą w czerwcu br. wymianę po dziurawionego, loo-metrowego odcinka sieci na ul. Wybickiego, przy skrzyżowaniu z ul. ienkie wicza. Ekipy powinny wejść w te ren we wtorek. W związku z re montem mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody. Nie po winno być natomiast utrudnień dla samochodów, bo prace będą pro wadzone poza pasem drogowym. W Czasem zastanawiam się, czy na pewno pod nimi widnieje jego podpis. A jeśli tak, to kto mu te de cyzje podsuwa. Ale oto z kuluarowych rozmów i nieoficjalnych przecieków już wiem, że ratusz ma swoją szarą eminencję. Jest nią nie kto inny jak szef Kancelarii Prezydenta, chcia łoby się powiedzieć młody zdolny, grubo przed trzydziestką Wojciech Król. To on, według jego osobistych zapewnień, namówił prezydenta na zakup superlimuzyny, choć zu pełnie przyzwoita była do jego dys pozycji w MPWiK. Dzięki temu posunięciu, za kie rownicą prezydenckiego auta mo gła zasiąść zasłużona dla jego kam panii pani, która jeszcze rok temu prowadziła interes pod nazwa prze wozy osób minibusem po mieście. Innym pomysłem było zatrudnie nie w MZGK zasłużonego w kampa nii wyborczej kolejnego człowieka bez doświadczenia, by miał spokoj nie za co żyć i czas na napisanie pracy magisterskiej. Coraz bardziej decyzje personal ne przypominają mi kolesiowskie układy, które jakoś dziwnie mi się kojarzą ze słusznie minioną epoką. MCZ - na razie tylko wycena udziałów Zamiast na zbycie udziałów, rada przystała tylko na podjęcie działań w tym kierunku. Przy jęcie uchwały w takim kształ cie umożliwi rozpoczęcie pro cedury wyceny udziałów spółki Mysłowickie Centrum Zdrowia. Przed podjęciem decyzji radni M zara eminencja Różnica jest tylko taka, że Grze gorz O. nie pozwoliłby sobie na to, by ktoś pod jego nosem kręcił lody na boku. Tak czy inaczej pomysły młode go, zdolnego nie działają na korzyść urzędującego prezydenta, by nie po wiedzieć, że są szkodliwe. Okazuje się, że te naprawdę szko dliwe są tuż przed nami. zef kan celarii wymyślił kolejną decyzję dla prezydenta. Podpowiedział mu, by zaczął wydawać gazetę miej ską. Na przekór deklaracji ogło szonej przez prezydenta na począt ku jego kadencji. Do tego z osyrowym tytułem i publikacjami wybor czymi. Dlaczego? Bo jak powiedział mi prezydent Brzoska, społeczność miasta domaga się więcej informacji o mieście. połeczeństwo to pikuś. Największą presję wywierają rad ni. Którzy? Jak się okazało niewie lu, głównie z opcji pana prezydenta, a i to nie wszyscy. Tymczasem, to do czego zastę pujący rzecznika prasowego urzędu kierownik kancelarii został powoła ny, czyli informowanie - leży. Wy starczy wejść na stronę internetową miasta, by przekonać się, że w pra wie osiemdziesięciotysięcznej gmi nie w centrum największej aglome racji w Polsce poza imprezami kul turalnymi nic się nie dzieje. Zero informacji na temat prac Rady Miejskiej, komisji, planowanych inwestycji, skąpo też na temat samych zmian w zarządzaniu miastem. Jakby rzeczywiście nic się nie działo. Radni poparli propozycję pre zydenta miasta w sprawie emi sji miejskich obligacji na łącz ną kwotę 2 mln zł. Emisję za planowano na lata , obligacje będą oferowane krajo wym i zagranicznym inwestorom. płatę zaplanowano na lata I choć na sali sesyjnej pojawiły się głosy, że to tylko doraźne roz wiązanie problemów finansowych miasta i odwlekanie w czasie spła ty poważnych zobowiązań, osiem nastu rajców podniosło rękę za. Jedna osoba była przeciwna, trzy wstrzymały się od głosu. pytali w jaki sposób zostaną wy korzystane środki pochodzące z ewentualnej sprzedaży udzia łów oraz jaka będzie po prywaty zacji jedynki przyszłość zpi tala nr 2. Kontrowersyjne TAK dla pomnika Dziewięć za, siedem prze ciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu - takim wynikiem za kończyło się głosowanie w spra wie użyczenia przez gminę tere nu pod pomnik smoleński. Radni zgodzili się na użyczenie 2 m2 terenu w pobliżu gmachu ratu sza na placu Wolności. Może się jednak okazać, że to prezydent, a nie rada, będzie musiał pod jąć decyzję. Radny Piotr Oślizło powołał się na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody w stosun ku do podobnych uchwał w spra wie użyczenia podejmowanych przez inne miasta. - Decyzja o użyczeniu to kompetencja prezydenta, nie rady. Wojewo da uchyli tę uchwałę, jeśli ją po dejmiemy. (as) (as) Po p o ra n n e j k a w ie ratuszu zapada coraz więcej dziwnych i nie zrozumiałych decyzji, które w żaden sposób nie pasują mi do wizerunku statecznego i zatroskanego o przyszłość mia sta prezydenta Edwarda Lasoka. Z sesji Rady Miasta Mysłowice A może jednak się dzieje, tylko warto zostawić wiedzę o tym dla siebie. Mieć opinię wszechwiedzą cego i rozdającego karty, to dla ta kiego młokosa nie lada gratka. A i znajdzie się wtedy argu ment o zapotrzebowaniu na miej ską gazetę? Będzie też miejsce dla kolejnego pomagiera w kam panii wyborczej prezydenta i skoligacona rodzinnie miejska re daktorka przestanie zawracać głowę prezydentowi, że 400 zł na miesiąc to za mało. Będzie też usprawiedliwienie na zatrudnie nie rzecznika prasowego, dziew czyny, której Król, jak oficjalnie twierdzi, nie zna, ale którą nieofi cjalnie zna. No, chyba że mamy do czynienia ze zbieżnością na zwisk, itd. itp. Najwyraźniej Wojciech Król czu je się nie tylko szefem Kancelarii Prezydenta, ale co najmniej wice prezydentem. A skoro tak, to może warto skoń czyć z fikcją i dać mu taką szansę? Przynajmniej jako wiceprezydent będzie podejmował decyzje na wła sne konto, z których będzie też mu siał się wytłumaczyć. Na razie zała twia swoje interesiki i ambicje ob cymi rękami. Ze szkodą dla właści ciela tych rąk i miasta. Co daję pod rozwagę. Grażyna Haska półka Mieszkaniowa Mysłowice p. z 0.0. poszukuje kandydatów do pracy z Licencją Zarządcy Nieruchomości. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nrtel , PROFEJONALNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI półka Mieszkaniowa Mysłowice p. z o.o. ul. Piastów Śląskich a Mysłowice tel PR O FEJO N A LN A O BŁUG A TECHNICZNA, ADMINITRACYJNA I KIĘGOWA W ZAKREIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PO ŚR ED N IC TW O W UZYKIWANIU ŚRODKÓW NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW NA D ZÓ R B U D O W LA N Y I OBŁUGA PRAWNA ZE B R A N IA PRAW O ZDA W CZE I INFORMACYJNE DLA WPÓLNOT MIEZKANIOWYCH PR ZEJRZYTE R O ZLICZENIA FINANOWE PARTNERKIE PO DEJŚC IE DO ZA R ZĄ D ZA N IA I WPÓŁDZIAŁANIE Z WŁAŚCICIELAMI P R ZE D A Ż I W YN A JEM LOKALI MIEZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

3 Co T y d z i e ń nr 40/045 października 20 roku Aktualności w tych wyborach z Mysłowic do ejmu RP kandyduje osób 3 Prezydent wchodzi w osyrowe buty Ratusz będzie wydawcą gazety miejskiej. Oficjalny powód jest taki, że radni nie mają gdzie informować mieszkańców o swojej pracy. Zgłaszali takie prośby do prezydenta. Pomysł wydał nam się o tyle dziwny, że miasto ma już swoją telewizję, stronę internetową, na której niewiele się dzieje i każdy dodatkowy artykuł byłby dla niej niemal błogosławieństwem oraz co najmniej cztery gazety prywatne jak choćby Co tydzień, gdzie każdy z radnych może publikować nieodpłatnie swoje poglądy i informacje. prawdziliśmy więc wiarygodność oficjalnej propagandy i okazało się, że nikt z członków Rady Miasta z apelem czy prośbą o gazetę miejską do prezydenta się nie zgłaszał. Mało tego, większe gremium radnych uważa jej wydawanie za szkodliwe. - Jaka gazeta miejska? Po co? - dziwi się radny Dariusz Wójtowicz wydawca portalu internetowego Mysłowice Nasze Miasto. Zarzeka się, że nigdy z podobnym pomysłem ani on, ani radni jego klubu nie występowali. To szkodliwe dla wizerunku miasta i prezydenta - dodaje. Może więc radni ugrupowania prezydenta Lasoka zgłaszali mu pomysł powołania gazety miejskiej do życia? Marcjanna Mądry z Mysłowickiego Porozumienia amorządowego przekonuje, że takie zdarzenie nie miało miejsca. Wprawdzie ma niedosyt informacyjny i chciałaby by informacji było więcej, ale niekoniecznie w gazecie miejskiej. koro więc nie najbliżsi prezydenta to kto? Piotr Oślizło z Pi prosi, by go nie mieszać w niedorzeczne pomysły, bo ani on, ani jego koledzy nie mają z nimi nic wspólnego. Tak też twierdzi szef klubu Pi Daniel Jacent. Podobne zdanie reprezentuje Bernard Pastuszka z PO i jego koledzy z klubu. koro wskazywani radni do pomysłu się nie przyznają, tylko patrzeć jak na billboardach w Mysłowicach pojawi się prezydent z mieszkańcami w tle, którzy go w tym dziele informacyjnym popierają. zlak jest przetarty. Grzegorz Osyra takie kampanie miał w jednym palcu, a nieznanych z imienia i nazwiska mieszkańców na pęczki. Tak, jak był mistrzem w zawłaszczaniu przez gminę przedsięwzięć odbierających pracę mysłowickim przedsiębiorcom. A wydanie gazety przez ratusz nie jest niczym innym. Nazwijmy rzecz po imieniu. Nowy tytuł, to likwidacja miejsc pracy w innych mysłowickich mediach, bo rynek reklamowy jest określony, a prezydent mówi, że właśnie z tego rynku chce finansować wydanie gazety. Nowy tytuł, to ukryte finansowania go z naszych podatków, poprzez ogłoszenia wielkoformatowe ratusza i spółek miejskich, jeśli nie będą to reklamy z rynku komercyjnego, do czego wcześniej czy później dojdzie. W obu przypadkach finansowania magistrackich wydań, to nieuczciwa konkurencja. Nietrudno zgadnąć, kto ma więcej argumentów do przekonania potencjalnego klienta gdzie zamieścić reklamę. Prezydent czy prywatny wydawca. Nowy tytuł, to miejsca pracy dla kolegów rządzącej ekipy, by pisali peany na cześć jedynie słusznej władzy, zamiast rzetelnie informować o sytuacji w mieście. Brakuje tylko, by nowa gazeta nosiła tytuł Życie Mysłowic i ukazała się z numerem 00jako kontynuacja tradycji, tak znienawidzonego przez mieszkańców i uznawanego za gadzinówkę organu prasowego odwołanego prezydenta. Wówczas nie pozostanie nic innego jak zapytać, po co Edward Lasok jako radny, był orędownikiem zamknięcia Rzyci Mysłowic? Czyżby punkt siedzenia zmieniał punk widzenia? I na koniec zdanie autorytetów. Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Izba Wydawców Prasy uważają że gminy nie powinny wydawać własnych gazet. Zdaniem obu organizacji, nie należy łączyć funkcji biuletynu informacyjnego z zadaniami niezależnej prasy. Uzurpowanie sobie przez wydawców biuletynów samorządowych roli wydawców gazet, wiąże się niejednokrotnie z utrudnianiem dostępu do informacji dziennikarzom prasy niezależnej. Jest to podważanie fundamentalnej zasady wolności słowa i prawa obywateli do dostępu do informacji - wyjaśniono podczas konferencji w Krakowie pod hasłem Wolność słowa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny. - amorząd ma prawo publik wać biuletyny, ale nie powinien wydawać prawdziwej gazety - uważa prof. Michał Kulesza, twórca reformy samorządowej. Jego zdaniem, inna sytuacja występuje tylko wówczas, kiedy w gminie lub powiecie nie ma mediów lokalnych. Wtedy na zasadzie subsydiarności samorząd powinien prowadzić taką gazetę. W Mysłowicach ten przypadek nie występuje. Grażyna Haska O G ŁO ZE N IE D l a c z e g o p r o g r a m T E D D Y E D D I E j e s t d o b r y d l a m o j e g o d z i e c k a? Dlatego, że jest: PRZYJAZNY, ponieważ nauka odbywa się w formie zabawy w niewielkich grupach i w ładnych, kolorowych salach AMBITNY, ponieważ zawiera wyjątkowo duży zasób słów, zwrotów i tekstów, a same zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pod stałym nadzorem metodycznym WEOŁY, bo zawiera dużo dziecięcego humoru i bajkową oprawę bliski NATURALNEMU PRZYWAJANIU języka i prawdziwie KOMUNIKACYJNY WIELOPOZIOMOWY -gwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuację procesu nauczania ELATYCZNY, ponieważ zaspokaja potrzeby dzieci w różnym wieku i na różnym poziomie BOGATY - zarówno jeśli chodzi o zestaw ucznia, jak i materiał językowy pozwalający na całkowite zanurzenie się w języku obcym PRZYJAZNY RODZICOM - zawiera Poradnik dla rodziców oraz zapewnia bieżącą informację na temat kursu w postaci lekcji otwartych, regularnych i, spotkań z rodzicami oraz rzetelnego systemu ewaluacji postępów dziecka WIARYGODNY, bo zasady licencyjne stoją na straży wysokiego standardu realizacji kursów i odpowiedniego przygotowania nauczycieli. Po ukończeniu programu TEDDY EDDIE, dzieci kontynuują naukę uczestnicząc w programie PRIMER, którego celami są: stopniowe wprowadzanie pisania i czytania ze szczególną uwagą poświęconą umiejętności czytania (poziom PRIMER ) oraz pisania (poziom PRIMER 2) wyrównanie kompetencji we wszystkich czterech sprawnościach językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej KUR OBEJMUJE: 55 zajęć (spotkanie 2 razy w tygodniu po 35 minut) bogaty zestaw ucznia: podręcznik, poradnik dla rodziców, audio CD, DVD, mini-zestaw z obrazkami lub naklejkami, worek-plecak opieka metodyka (hospitacje zajęć +dyżury dla uczniów i rodziców) konsultacje rodziców z lektorem w razie trudności lub nieobecności dziecka w przypadku dłuższych nieobecności dziecka na zajęciach jest możliwość spotkania z lektorem celem uzupełnienia ćwiczeń w książce. potkania takie odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu. lekcje otwarte dla rodziców, E-CONTACT - kontakt mailowy z lektorem, stały kontakt lektora z rodzicami po zajęciach semestralne raporty o postępach dla rodziców upominek na zakończenie kursu CENA KURU: 00 zł ZKOŁA JĘZYKOWA Tel , M ysłow ice, ul. osn o w iecka 4, o b o k g ie łd y sam ochodow ej w w w. w i e z a - b a b e l. p l j V U b b Y U b b L b

4 4 Co T y d z i e ń nr 4O/045 października 20 roku erwis informacyjny IN FO R M A TO R Z M y s ł o w ic e n o t a t n ik a p o lic m a js t r a p o l ic j a Komenda M iejska, ul tarokościelna 2 Telefon zaufania K ierownik Rewiru Dzielnicowych tel., tel tel. 3 5 straż pożarna P aństw ow a traż Pożarna, ul. trażacka tel., , M iejskie Centrum Ratownicze, ul. trażacka tel. 2, Ochotnicza traż Pożarna Dziećkowice, ul. Batalionów Chłopskich 45 tel Ochotnicza traż Pożarna, ul. 2 tycznia tel Ochotnicza traż Pożarna Kosztowy, ul. Kubicy 0 tel POGOTOWIA Pogotowie Pogotowie Pogotowie Pogotowie ratunkowe, ul. P ow stańców tel. ; energetyczne, ul. Obrzeżna Północna 2 tel., , gazowe, ul. Katowicka tel. 2; wodno-kanalizacyjne, ul. ułkow skiego 3a tel września N ieznany spraw ca w łam ał się do sklepu przy ul. Bytom skiej. U kradł 500 zł gotówki i papierosy. Policja zatrzymała 40-letniego m ysłowiczanina, który z kopalni M ysłowice - W e soła ukradł kabel o wartości 5 zł. Mężczyzna wpadł podczas próby sprzeda ży łupu w punkcie skupu złomu. W yk o rzystu ją c nieu w a gę p e rso n elu, nieznany sp raw ca w skle pie przy ul. O św ię cim skie j ukradł zza lady bilety au tob uso w e o w arto ści 20 0 zł. 2 września Z klatki schodow ej przy u. B rzeziń skiej skrad zio no w ózek d ziecięcy o w arto ści 500 zł. 2 września W nocy z ul. taw ow ej skradzio n o w artego 50 tys. zł opla astrę. października O koło godz. I3.0 0 na ul. Bończyka doszło do zd erzen ia volksw agena golfa z fiatem pandą. Praw d o po d o bnie przyczy I e urzędy Urząd M iasta, ul. P ow stańców Urząd karbowy, ul. M ickiew icza 4 P ow iatow y Urząd Pracy, ul. M ikołow ska 4a Urząd tanu Cywilnego, ul. P ow stańców Urząd Pocztowy M ysło w ice, ul. P ow stańców Prokuratura Rejonowa, ul. M ikołow ska 4a ąd Rejonowy, ul. Krakowska 2 tel. 3 00, tel. tel. tel. tel. tel , tel. Informacja PKP Informacja KZK GOP tel. 4 3 tel , 25 2 z d r o w ie PZOZ, zpital nr im. św. Karola Boromeusza, ul. M ikolow ska PZOZ, zpital nr 2, ul. Bytom ska 4 tel tel CENTRALE ZAKŁADÓW P r a c y M iejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, ul. Partyzantów 2 Zakład Oczyszczania M iasta, ul. tadionow a, ul. M ikołow ska tel tel BANKI PKO.A. O /M yslow ice, ul. M ikolow ska tel września Mysłowiccy policjanci zatrzymali na terenie jednej z placówek bankowych 5 5 -letniego mysłowiczanina, który na Na DK straż gasiła po żar sam o cho d u a na ul. Kokota pożar traw. o zatrudnieniu chciał wyłudzić 5 tys. zł 2 września kredytu. Na trasie strażacy z n eu tralizo w ali plam ę oleju, przy ul. tru m ień skiego zab ezp ieczyli zw i sającą nad je zd n ią gałąź, u gasili pożar śm ietnika na ul. M iarki i usunęli skutki w yp adku d rog ow e go na ul. Pukow ca. Policjanci zwalczający przestępczość go spodarczą uzyskali informację, iż mężczy zna chce wyłudzić kredyt, a następnie w y jechać do Anglii. Do zatrzymania doszło, gdy niedoszły kredytobiorca przyszedł odebrać pieniądze. Prokurator nałożył na 5 5 -latka dozór policyjny i zakaz opuszcza nia kraju. Za próbę w yłudzenia kredytu grozi mu do 5 lat więzienia. (aa, K M P M ysło w ice) kasy tel tel. 3 0 M iejskie Centrum Kultury, ul. Grunwaldzka tel MOKI - M ysłow icki Ośrodek Kultury i ztuki, ul. Laryska 5 tel M iejski Ośrodek portu i Rekreacji, ul. ks. N.Bończyka z tel M iejski Ośrodek Pomocy połecznej, ul. w ierczyny tel w ty m : Ośrodek Interw encji Kryzysowej, ul. G w arków 24 tel Biuro M iejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. M ikołow ska 4a tel. 222 M iejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, (czynny całą dobę) tel M iejski Zarząd Ulic i M ostów, ul. Fabryczna 0 traż M iejska, Pl. W olności tel , tel , 3 3, 3 52 s p o ł e c z n e in s t y t u c j e Zespół Opieki Hospicyjnej przy połecznym Tow arzystw ie Hospicjum Cordis ul. Cegielniana b tel Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, ul. trumieńskiego 4a tel towarzyszenie Pomocy Niepełnospraw nym karbek ul. trumieńskiego 4a tel w.4 Polski Związek N iew idom ych K/M ysłow ice, ul. Katowicka 2 tel d y ż u r y s z p it a l i Inform acje o pełnionych w szpitalu dyżurach udziela Izba Przyjęć tel. 3 2 inne Telefon zaufania dla osób z problemami alkoholow ym i ul. P ow stańców 5 od tel Zakład Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży, ul. Laryska tel Św ietlica Profilaktyczno-W ychow aw cza, ul. G w arków 24 tel Dom Pomocy połecznej, ul. M. Reja 54 tel Dom Dziecka, ul. Żeromskiego 2 tel towarzyszenie Trzeźwościowo - Abstynenckie WPARCIE ul. G w arków. M ysło w ice tel. 3 2, tel w sparcia 23, w w w.w s parcie.m yslow ice.pl, e-m ail: w sparcie.m yslow gm ail.com im ie l in urzędy N iezn any sp raw ca ukradł z zap arko w an e g o na d % 3 października P raco w n icy o chro ny ujęli i przekazali policji -letniego m ieszkańca C h o rzow a, który z sortow ni k urie rskie j w B rzezince u krad ł w arty 2 tys. zł tele fon kom órkow y. ie. s. t e a ż. niow ała na ul. K ato w ic kiej, gdzie paliły się trawy. 30 w rześnia Na nasypie przy ul. Ko lejow ej paliła się traw a, na ul. Ró życkiego konte ner na śm ieci. października trażaków poproszono o usu n ię cie kokona sze r szen i, które za g n ie źd zi ły się na ul. K atow ickiej. traż w yjeżdżała rów nież na ul. O brzeżną Z acho d nią, aby u g asić stertę ro ślin n y ch odpadków. 2 października Na budynku przy ul. A rm ii K rajo w ej z a p a li ła się p lastiko w a płachta o sła n ia ją ca ruszto w an ia. traż w ezw an o rów n ież do pożaru śm ieci w kon te n erze na ul. M ia rk i, po żaru traw y na ul. La ryską i za d ym ie nia w m ie szka n iu na ul. taw ow ą. 3 października Na ul. Listopada paliły się śm ie ci, a na ul. A rm ii K rajow ej pojem nik na od padki. BLIŻEJ PRAWA in s t y t u c j e m ie j s k ie M iejska Biblioteka Publiczna, ul. trumieńskiego 5 2 września Tego dnia straż interw e KOK M y s ło w ic e, ul. w ierczyny 3 tel , 3 KOK W esoła, ul. Pocztowa 4 - tel , ul. Generała Ziętka 4 - tel , ul. Okrzei 3 - tel. 3 4, ul. Grunwaldzka 20 - tel. 3 4, ul. Kopalniana 5 - tel W ypożyczalnia Centralna, ul. trumieńskiego 4 2 października ul. Chopina m ercedesa dw a koła. traty - 00 zł. Chciał wyłudzić kredyt podstawie fałszywego zaświadczenia INFORMACYJNE ną kolizji było nieudzielenie przez kierow cę golfa pierw szeń stw a przejaz du k ieru jącem u fiatem. 23 -letni kierow ca V W był pijan y - w yd m u ch a ł pra w ie 2 prom. alkoholu. tosunek pracy i możliwość jego modyfikacji Czy zmiana dotychczasowych warunków zatrudnienia dołączo nych do trwającej umowy o pra cę przerywa stosunek pracy? Jed nym słowem - czy zakres nowych obowiązków, które pisemnie dorę cza pracodawca, jest jednoznacz ne z wypowiedzeniem dotychczas trwającej umowy o pracę? Aby ustał stosunek pracy - nawią zany na podstawie zawarcia umowy o pracę w myśl przepisów Ustawy ko deks pracy - umowa musi zostać roz wiązana [np. za wypowiedzeniem przez pracodawcę, za wypowiedzeniemprzez pracownika, za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia bądź musi wyga snąć [np. w przypadku śmierci pracow nika, śmierci pracodawcy [nie zawsze], nieobecności pracownika w pracy z po wodu tymczasowego aresztowania czy porzucenia pracy]. W przypadku umo wy o pracę zawartej na czas określony stosunek pracy ustaje z upływem czasu, na jaki ta umowa została zawarta. Na- tomiast zwiększenia lub zmiana zakre su obowiązków nie przerywa stosunku pracy i nie jest wypowiedzeniem umo wy. Pracodawca ma prawo przedstawić [na piśmie] nowe warunki, lecz pracow nik musi wyrazić zgodę na ich przyjęcie. Wszystkie tego typu kwestie w Prawie pracy załatwia się drogą pisemną. Nie jest zatem możliwe to, by pracodaw ca powołał się na fakt, że ustnie polecił pracownikowi wykonywanie czynności niezgodnych z dotychczasową umową o pracę i zakresem obowiązków pra cowniczych, będących aneksem do tej umowy. Zwiększenie zakresu obowiąz ków nie powinno przeczyć dotychcza sowemu stanowisku, na którym osoba jest zatrudniona, ani jej kwalifikacjom. W przeciwnej sytuacji faktycznie na leży rozwiązać dotychczasową umo wę o pracę i zawrzeć kolejną, w której wskazane zostanie inne stanowisko za trudnienia pracownika [zgodnie z jego kwalifikacjami]. Zwiększenie obowiąz ków powinno też nieść za sobą podnie- sienie stawki wynagrodzenia. Pracow nik nie ma obowiązku przyjąć nowych warunków. W razie wątpliwości może wnosić do ądu Pracy o rozstrzygnięcie sporu. Takie powództwo jest bezpłat ne. W przypadku podpisania nowego aneksu pracownik przyjmuje wskazane obowiązki oraz godzi się na nie. Zakres obowiązków pracownika nie jest sen su stricto skodyfikowany przez ustawę. Nie ma zatem możliwości jednoznacz nie określić, czy ewentualne nowe obowiązki, które pracodawca przed kłada podczas trwania stosunku pracy, są zgodne z umową, czy nie. Jak wspo mniałem, nie mogą one przeczyć stano wisku i kwalifikacjom, lecz ponadto pra codawca ma de facto duże pole do ma newru. Podczas przedłożenia nowych warunków pracownik może zażądać podniesienia pensji, wysłania na kurs kwalifikacyjny, szkolenie, ewentualnie dookreślenie tego, co będzie jego no wym obowiązkiem. M.N. O G Ł O Z E N ia Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska, tel , , , fax Urząd Pocztowy Imielin, ul. Imielińska 3, tel , , fax in s t y t u c j e m ie j s k ie Dom Kultury okolnia, ul. Imielińska 2, tel chełm śląski straż pożarna Ochotnicza traż Pożarna, ul. tacyjna 25a tel urzędy Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, tel , , fax Urząd Pocztowy Chełm Śląski, ul. Śląska, tel in s t y t u c j e m ie j s k ie Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza w dniu r. pierwszy i drugi przetarg na najem lokali użytkowych. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice. Informacje o przetargu można uzyskać pod telefonem 3 30 Termin wywieszenia: do r. Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza w dniu r. przetarg na najem lokalu mieszkalnego o czynszu wolnym przy ul. Rynek 2b/. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice. Informacje o przetargu można uzyskać pod telefonem 3 30 B iu ro re k la m y i o g ło s z e ń p rz y ul. W o js k a P o ls k ie g o 3, te l./fa x , e -m a il: re d a k c c t.m y s n e t.p l Gminny Ośrodek Pomocy połecznej, ul. Techników 25, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. ląska 44, Ośrodek Edukacji Środow iskow ej, ul. Chełmska 3, tel tel tel in s t y t u c j e w s p ó l n e POLICJA Posterunek Policji, Imielin, ul. Dobra 2, tel. 225 O d d zia ł M y s ło w ic e, tel. 2 tel. 2 Redaguje zespół: Józef Matysik (red. naczelny), Mirosława Matysik, Grażyna Haska Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek, Bernard Kopiec, M y s ło w ic e, ul. W o js k a P o lsk ie g o 3, R e d. o d p o w ie d z ia ln y za w y d a n ie : Krystian Prynda, Dariusz Falecki, Marek Karkowski t e l ct.m ysnet.pl DTP: Kazimierz Gruszowski; Korekta: Krystyna Haberling W y d a w c a : W y d a w n ic tw o G M sp.z o.o J a w o rz n o, ul. Św. B a rbary urzędy P ow iatow y Urząd Pracy, Lędziny, ul. Lędzińska, P ow iatow e Centrum Pom ocy Rodzinie, Lędziny, ul. Lędzińska 24, A d re s re d a k c ji: C o ty d z ie ń Kierownik redakcji: Anna tarmach Druk: Agora Poligrafia sp. z 0.0., Tychy, ul. Towarowa 4 i towarzyszenie Gazet! Lokalnych Za t re ś ć o gło sze ń re d a kcja nie o dpo w iada. M ate ria łó w niezam ó w ion ych nie zw racam y. Z astrze g a m y so b ie praw o do ko nyw ania w nich sk ró tó w, na d a w an ia w ła sn y c h tytu łó w, itp. N um er zam knięto 5 października 20 r.

5 Co T y d z i e ń nr 40/045 października 20 roku Aktualności wybory do ejmu i enatu odbędą się f października 5 Trwa akcja Śląskie bezpłatnych badań na Śląsku w budowie Długie kolejki do ambulansu z bezpłatnymi badaniami UG potwierdzają, że służba zdrowia potrzebuje nowych rozwiązań. Z bezpłatnych badań skorzystało osób - Dziś mam okazję wykonać badania bez marnowania czasu, inaczej trzeba czekać albo płacić - mówiła jedna z kobiet biorąca udział w akcji Dzień Lekarza - Tydzień Dla Pacjenta, zorganizowanej przez Jolantę Charchułę. Na trasie ambulansu do bezpłatnych badań UG tarczycy i UG piersi znalazły się do tej pory takie śląskie miasta, jak Mysłowice, Chorzów,Tychy i iemianowice. W każdym z miast, bez szerszej promocji, ustawiały się kolejki pacjentów. - Wracam prosto z pracy, dobrze że mogę się zbadać, bo tak to zawsze brakuje czasu - mówiła pani Ewa, która z bezpłatnych O G Ł O Z E N ie usług medycznych skorzystała w sobotnie popołudnie w Mysłowicach. Tego dnia, badania przeprowadzano rano pod H i permarketem Real oraz od godziny 5:30 na Placu Rady Europy. Badania UG tarczycy i UG piersi powinny być wykonywane zawsze, gdy pojaw iają się pierwsze, niepokojące d olegliw o ści. Niestety zbyt często, ignorujemy te sygnały. Jak przekonuje Jolanta Charchuła, akcja ma przede wszystkim uwrażliwić nas, na potrzebę wykonywania badań profilaktycznych. - W ciągu jednego dnia udało nam się przebadać prawie sto osób. Mam nadzieję, że dajemy sygnał dla pozostałych, aby poświęcali więcej czasu dla swojego zdrowia. Dzięki UG tarczycy lekarz może ocenić miąższ tarczycy i znaleźć zmiany wymagające dalszej diagnostyki oraz leczenia. Ultrasonografia biustu jest jednym z najważniejszych badań Prezydent Miasta Mysłowice informuje: profilaktycznych, które wykrywa zmiany łagodne i nowotworowe u kobiet przed czterdziestką. UG piersi zleca się także pacjentkom starszym, gdyż badanie to pomaga wykrywać takie zmiany w piersi, których nie wykaże mammografia. Zdaniem Jolanty Charchuły problemem śląskiej służby zdrowia jest brak pieniędzy, a co za tym idzie długie kolejki do lekarzaspecjalisty. - Mazowiecki oddział NFZ na profilaktykę, diagnostykę i leczenie ma o 2 miliardy złotych więcej od nas. To niesprawiedliwy podział, który wymaga ponownej analizy - wyjaśnia mysłowiczanka ubiegająca się o poselski mandat. Akcja Dzień Lekarza - Tydzień Dla Pacjenta potrwa do października. W czwartek od godz. 5:30 ambulans do badań UG będzie stacjonował w Świętochłowicach, natomiast w piątek o tej samej porze na Rynku w Imielinie. IW Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mysłowice, na II piętrze, podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mysłowice przeznaczonych do wydzierżawienia gruntów: - na czas nieoznaczony przy ul. Dygasińskiego - cele rekreacyjne (nowa dzierżawa) - na okres do trzech lat przy ul. Krótkiej- cele rekreacyjne i obiekt gospodarczy (przedłużenie dzierżawy) - na czas nieoznaczony przy ul. ienkiewicza - cele rekreacyjne i droga dojazdowa (nowa dzierżawa) - na czas nieoznaczony przy ul. Tulipanów - cele rekreacyjne (nowa dzierżawa) termin wywieszenia: Pytanie do Tomasza Tomczykiewicza, przewodniczącego Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej - Cztery lata temu, przedstawiając program Platformy Obywatelskiej dla województwa śląskiego, mówił Pan głównie 0 inw estycjach. To one miały zapewnić rozwój regionu, miejsca pracy i podnieść konkurencyjność województwa śląskiego. Czy ten trudny plan udało się zrealizować? - W przypadku inw e stycji trudno o demagogię. Tutaj liczą się wyłącznie fakty. A te, każdy może bez trudu sprawdzić. Dzisiaj województwo śląskie przypomina jeden w ie l ki plac budowy. Realizowane są zarówno olbrzymie projekty drogowe, jak mniejsze, równie ważne inwestycje, dotyczące poprawy warunków życia. W ciągu ostatnich czterech lat przeznaczyliśmy na inwestycje w naszym regionie rekordowe sumy. Nikt wcześniej nie realizował tak dynamicznego programu nastawionego na rozwój infrastruktury. Nie ulega wątpliwości, że dzięki tym wszystkim inw estycjom utrzymano i stworzono nowe miejsca pracy, a konkurencyjność naszego województwa znacznie wzrosła. Trzeba tutaj pamiętać, że te projekty udało się zrealizować mimo olbrzymiego kryzysu, z którym boryka się nie tylko Europa, ale także silne gospodarki amerykańskie czy azjatyckie. Osobiście, nie ukrywam, że szczególnie cieszę się z każdego nowego odcinka dróg - czy to autostradowych, ekspresowych czy też lokalnych. Do użytku został oddany między innymi węzeł autostradowy w ośnicy, który należy do największych w Europie. Koszt budowy wyniósł 53 mln zł, a o rozmachu i znaczeniu inwestycji może się przekonać każdy, kto jedzie autostradą A4. Powodem do satysfakcji jest rów nież budowa śląskiego odcinka autostrady A. Wartość tej inwestycji wynosi około,5 mld zł. Kierow Tomasz Tomczykiewicz cy jeżdżą także po nowej obwodnicy iewierza i korzystają z tunelu drogowego w Pszczynie. Natomiast w październiku bieżącego roku zostanie oddana do użytku obwodnica Bielska będąca częścią drogi ekspresowej. Dla mieszkańców M ysłowic najistotniejszą sprawą jest rozbudowa Drogowej Trasy Średnicowej. Zapewni ona sprawne połączenie miasta z całą aglomeracją. I to jest wyzwanie, z którym musimy się skutecznie zmierzyć w stosunkowo najbliższym czasie. JP

6 Zdrowie i uroda Co T y d z i e ń nr 40/045 października 20 roku I N F O R M A T O R Z D R O W I A I U R O D Y N Z O Z V ita -M e d Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej P o ra d n ie s p e c ja lis ty c zn e P o ra d n ia p o d s ta w o w e j w ra m a c h N FZ: o p ie k i z d ro w o tn e j: kardiologiczna ginekologiczna chirurgii ogólnej neurologii P o ra d n ie sp e c ja lis ty c zn e p ry w a tn e : laryngologia ortopedia kardiologia ginekologia EKG poradnia medycyny pracy UG (pełny zakres z Dopplerem) Holter EKG IRR G a b in e t s to m a to lo g ic z n y, A p te k a Poradnia czynna od.00 do Mysłowice ul. Orła Białego 2 tel. rejestracja tel. apteka DYŻUR TOM ATOLOGICZNY dni w tygodniu (ró w n ie ż w św ięta) 24 godziny na dobę GABINETY LEKARKIE pełen z a k re s u słu g * = r GABINET TOMATOLOGICZNY dr Ewa Koehler lekarz medycyny specjalista stomatologii ogólnej kosmetolog Mysłowice - Centrum, ul. Wojska Polskiego 3 tel leczenie bólu medycyna konwencjonalna medycyna niekonwencjonalna medycyna estetyczna i v n r a n p n gabinet KOMETOLOGICZNY kosmetyka, masaże, medycyna estetyczna GABINET KOMETOLOGICZNY w Mini-Klinice powstał z myślą o tych, którzy chcą dbać o swoją urodę, zdrowie i relaks, oddając się w ręce profesjonalistów Naszym celem jest, aby każda kobieta wychodziła od nas olśniewająca i zrelaksowana. Dlatego proponujemy szeroki wachlarz zabiegów z zakresu: - MEDYCYNY ETETYCZNEJ - redukcja zmarszczek, modelowanie ust, mezoterapia igłowa, peelingi medyczne - NOWOŚĆ - INTROLIPOTERAPIA - niechirurgiczny sposób redukcji cellulitu i miejscowych otłuszczeń - KOMETYKI PIELĘGNACYJNEJ twarzy dłoni stóp - KOMETYKI LECZNICZE korygujące niedoskonałości skóry: mikrodermabrazja, mezoterapia bezigłowa, peelingi chemiczne itp - MAAŻE - klasyczne, relaksacyjne, odchudzające, antycellulitowe - makijaż pernamentny i wizaż - sprzedaż kosmetyków profesjonalnych W naszym gabinecie poczujesz się wyjątkowo ponieważ nasza praca jest naszą pasją. Dla nas ważny jest każdy klient, dlatego co miesiąc oferujemy nowe ciekawe promocje, aby każdą kobietę było stać na relaks i luksus. Promocje nie łączą się ze sobą Z TYM OGŁOZENIEM OTRZYMAZ 20%.K J / U RABATU NA ZABIEGI KOMETYCZNE NA TWARZ Wymarzony prezent dla kobiety - BON NA ZABIEG - niebanalny prezent na każdą okazję. Dla ofiarodawcy również prezent od Gabinetu. PODARUJ PIĘKNO O BIE I INNYM Mysłowice - Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 4c, tel , ALON FRYZJERKI, HENRYK ZAPRAZA. L «Polecamy usługi: ***, - trzyżenie i czesanie wg aktualnej linii mody, I ;. Ł. * * s*.a wszelkie rodzaje trwałej, ^ mam mim Wm wszystkie specyfiki firm» «w H i IH B WBIk zachodnich, pasemka, farbowanie, balleyage. Tel Mysłowice.UlTKatowicka /? t o. t p ] Ł» w 4 *. I I -. ras. I NZOZ ORTO-MEDIC Mysłowice ul. Świerczyny zaprasza do poradni: chirurgii ogólnej i proktologicznej, ch. urazowej, ch. dla dzieci, leczenia bólu, cukrzycowej, chorób piersi, medycyny sportowej, wad postawy, preluksacyjnej, rehabilitacyjnej rejestracja tel w godz. od.00 do 4.00 NZOZ ORTO-MEDIC Mysłowice, ul. Świerczyny zaprasza do poradni: Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i rehabilitacyjnej dla dzieci re je s tra c ja te l Porady bezpłatne wykonywane w ramach umowy z NFZ

7 Co T y d z i e ń nr 4O/045 października 20 roku Aktualności 5 Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi obchodzimy października Karolinki na Ukrainie Z espół Regionalny Karolinki z Gimnazjum nr pod kierunkiem Tomasza W rony przebyw ał w Fastowie, 0 km od Kijowa, na Ukrainie. W yjazd został zorganizowany z okazji 00-lecia tamtejszego kościoła, na zaproszenie pochodzącego z Koszęcina proboszcza o. Jana Piątkowskiego. Karolinki pojechały w trasę z orkiestrą dętą KWK ośnica z Gliwic. Uczniowie w regionalnych strojach uczestniczyli w mszy jubileuszowej. Zwiedzili również Żółkiew, Fastów i Kijów. Wraz z orkiestrą dętą zespół występował przed Pałacem Kultury prezentując śląskie tańce ludowe. Do tańca przygrywała kapela w składzie: Marian Pięta i onia Adamik. Młodzież przyjechała z Ukrainy pełna wrażeń. Przyjaźnie, które zawiązali z młodzieżą ukraińską i polską (tam mieszkającą) pewnie długo będą się rozwijały. IW Mistrzynie damskiego siodła Weekendowa impreza w Dziećkowicach była świętem miłośników jazdy konnej, kobiecej elegancji i historycznych tradycji. W stadninie koni Arabka rozegrano VIII Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim iodle. UKRAiNA. W programie wyjazdu było również miejsce na zwiedzanie Na parkurze amazonki zmierzyły się w tradycyjnych konkurencjach jak skoki przez przeszkody, ale nie mniejsze emocje wywoływały konkursy strojów historycznych, czy elegancji. Mistrzostwom towarzyszyła m.in. wystawa rękodzieła artystycznego z filii MOK z Dziećkowic oraz występy Zespołu Muzyki Dawnej Canta z Mysłowic. (as) K ARABKA. Zawodniczki startujące w konkursie elegancji miały pełną swobodę w doborze strojów, dodatków i fryzur Marsz Różowej Wstążki 4 października ulicam i M ysłow ic przejdzie M arsz Różowej W stążki. Jest to inicjatywa propagująca profilaktykę raka piersi. P rze słan ie m m arszu je st w sparcie dla kobiet w walce z chorobą nowotworową oraz zachęcenie do profilaktycznych badań. Marsz ruszy w południe spod Urzędu Miasta i przejdzie do Rynku. Tam do godz..00 panie będą mogły skorzystać z bezpłatnych w mammobusie. (aa) Dzieci urodzone w zpitalu nr im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach Inauguracja roku akademickiego w GWP W Górnośląskiej W yższej zkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w sobotę po raz siedemnasty zainaugurowano rok akademicki. Inaugurację poprzedziła msza św. celebrowana przez ks. biskupa Gerarda Bernackiego w kościele akademickim w Ławkach. Obok ks. b iskupa gośćm i uroczystości w siedzibie GWP przy ul. Powstańców byli m.in. prezydent Edward Lasok, M inister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, dyrektor B i blioteki Śląskiej prof. Jan Malicki - tegoroczny laureat nagrody metropolity katowickiego Lux ex ilesia. W przemówieniu inauguracyjnym rektor GWP Mirosław Wójcik mówił o umacniającej się z roku na rok pozycji tej jedynej w naszym mieście uczelni wyższej, podkreślał współpracę z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i dbałość o wysoki poziom kształcenia. Po immatrykulacji studentów pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz administracji i obsługi wręczono odznaczenia, wyróżnienia odebrali też najlepsi absolwenci. Za długoletnią i oddaną pracę opiekuńczą, wychowawczą i resocjalizacyjna z młodzieżą z dysfunkcyjnych rodzin oraz pracę akademicką na rzecz społeczności GWP Górnośląskim Laurem Naukowym apere aude uhonorowano Kazimierza Ptaka. Uroczystość inaugurującą rok akademicki 20/202 zakończył wykład prof. Piotra Błędowskiego połeczeństwo i społeczności lokalne wobec problemów rozwoju. (aa) Hokus pokus, czary mary, plac przy Bytomskiej odczarowany W ubiegły piątek instruktorzy MOK odczarowali kolejne mysłowickie podwórko. Po dzielnicy Piasek tym razem wybrali plac przy ul. Bytomskiej. Dzieciaków chętnych do zabaw, nauki tańca i kuglarskich sztuczek, czy malowania twarzy nie brakowało. (as) O G ŁO Z E N ie kredyt \ gotówkowy pierwsza klasa! oprocentowanie od, prowizja sam do tego doszedłeś Mysłowice: ul. Kopalniana 5, tel. 545 ul. zopena 2e, tel g e t b a n k Łukasz C udera U r o d z ił s ię p a ź d z ie r n ik a 2 0 r. W a g a g, w z r o s t - 5 c m y n M o n ik i i K rz y s z to fa Inauguracja roku akademickiego *Kredyt gotówkowy z oprocentowaniem,%, prowizją 0%, bez ubezpieczenia, kwota kredytu od 500 zł do 5000 zł na 2 miesięcy, RRO wynosi 0,%. Regulamin promocji i szczegóły oferty dostępne w Oddziałach. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank A.

8 Wiadomości z Imielina października obchodzimy Dzień Znaczka Pocztowego Co T y d z i e ń nr 4O/045 października 20 roku Wędkarskie zakończenie sezonu Na stawku M ichalik w Imielinie przy pięknej jesiennej pogodzie odbyły się zawody wędkarskie na zakończenie sezonu. Trofeum dla najlepszego wędkarza ufundował ławomir Wawrzyniak, kandydat na posła. Puchar ten otrzymał Jan Paluch, na II miejscu uplasował się Jerzy kopek, a III pozycję zajęła Krystyna Brachman. Wszyscy wędkarze biorący udział w zawodach zostali zaproszeni na gorący poczęstunek ufundowany przez organizatora. Była to grochówka z kotła, którą w imieniu kandydata na posła serwował Adam Czamberg. IW Miejsce w najlepszej trójce zawodów wywalczyła sobie jedna kobieta 4 tys. zł pozostaje do wzięcia! O G Ł O Z E N ie L o k a ta P e w n y s k o k,, Konkurs na logo powiatu nadal nie został rozstrzygnięty. Na autora najlepszej propozycji czeka nagroda w wysokości 4 tys. zł. W kwietniu tego roku powiat bieruńsko-lędziński ogłosił konkurs na maskotkę i logo. Na konkurs na maskotkę powiatu nadeszło propozycji. Wpłynęło także propozycji wzoru logo powiatu. Po długiej pracy i dyskusji komisja konkursowa wybrała wzór maskotki powiatu opracowany przez zymona zkółkę z Imielina, który po pewnych przeróbkach i opracowaniu technicznym trafi do upowszechnienia. Nie rozstrzygnęła natomiast konkursu na emblemat powiatu, ponieważ nadesłane projekty nie spełniały oczekiwań organizatorów (nie identyfikowały powiatu, były odtwórcze wobec innych, znanych powszechnie znaków lub ze względów graficzno-kolorystycznych okazały się niemożliwe do reprodukcji na niektórych nośnikach). Niektóre propozycje nie spełniały także formalnych warunków konkursu. W związku z tym konkurs na logo powiatu został przedłużony do 30 listopada 20 roku. Nadal pozostaje do wygrania nagroda w wysokości 4 tys. zł. zczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej i wydziale promocji powiatu. IW z y s k o w i % f Autentyczna historia czy literacki talent? Historia pewnej m iłości" to książka Bernarda Kopca, która odbiega od tematyki, do której autor przyzw yczaił swoich czytelników. Tym razem nie opisuje historii miasta, ale losy dwojga młodych ludzi, których połączyło uczucie. Robi to na podstawie znalezionych w pociągu listów. Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji przeczytać Historii pewnej znajom ości" może zachęci go do tego poniższa recenzja. zanowny Panie Przed dwoma dniami otrzymałam w prezencie napisaną przez Pana książkę zatytułowaną Historia pewnej miłości. Podarował mi ją Pan Andrzej Jawor, dołączając wiele ciepłych słów na temat Pańskiej wiedzy i twórczości. Przeczytałam najpierw wstęp i zakończenie a następnie całość. Od początku do końca z wielką uwagą, nie pomijając żadnego fragmentu. Czytając, nie mogłam się zdecydować, czy uznać listy za auten- Weekend rowerowych mistrzostw października w Imielinie zostaną rozegrane podwójne mistrzostwa w kolarstwie górskim - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Mistrzostw Śląska. tyczne, znalezione przypadkiem, czy też przyjąć, że są dziełem autora, czyli od początku do końca wymyślone przez Pana. Gdyby autorką tej książki była kobieta, to prawdopodobnie nie miałabym tego rodzaju wątpliwości. Za autentycznością listów Dominiki do Kamila przemawia zarówno treść, jak i forma, ze szczególnym uwzględnieniem różnych nastrojów typowych dla kobiet. Do tego sporo szczegółów na temat realiów z codziennego życia w opisywanym czasie. Natomiast wstęp, który tę autentyczność sugeruje, zawiera opis okoliczności, w których znalazł Pan teczkę z listami. I tu mam ochotę zapytać: kto podróżujący pociągiem, zabierający ze sobą zbiór takich listów, pozostawia je następnie w przedziale na półce? Jedna z odpowiedzi może brzmieć: ktoś roztargniony, może zakochany lub po prostu pogubiony. Jest w tym ślad prawdopodobieństwa, co jednak nie wyklucza mojego przypuszczenia, że to Pański talent literacki pozwolił stworzyć bohaterów tej uroczej książki i ich ustami wzruszać czytelnika. Historię pewnej miłości przeczytałam z tym większą przyjemnością, że w czasach licealnych sama napisałam wiele listów do chłopców. Pisałam je na zamówienie moich szkolnych koleżanek do ich sympatii. Daleko im jednak było do uduchowionych tekstów Dominiki. Kończąc, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego Krystyna Żuraw Zapowiada się bluesowa jesień Po raz drugi Imielin będzie organizatorem festiwalu bluesowego. Impreza pod nazwą II Imielin Blues Festival odbędzie się w listopadzie. tałe oprocentowanie % Okres miesięcy KOK WEOŁA a Razem dla Ciebie Mysłowice, ul. Grunwaldzka 20, tel. / 3 4, ul. Gen. J. Ziętka 5a, tel. / , ul. Kopalniana 5, tel. /3 23 3, Aleja pacerowa 2, tel. / Organizatorem imprezy jest Śląska Federacja portu w Katowicach i Uczniowski Klub portowy Gimnazjum Imielin. Zawodnicy biorący udział w mistrzostwach Śląska wystąpią w kilku kategoriach wiekowych - młodzików, juniorów, kategorii elita i kobiet. Ubiegłoroczne mistrzostwa regionu przyciągnęły do Imielina niemal wszystkich czołowych zawodników z Górnego Śląska. Czy podobnie będzie w tym roku? Przekonamy się już w najbliższą sobotę. (żet) Konkurs je st adresow any do amatorskich zespołów grających szeroko rozumianego bluesa. I etap - zgłoszenia uczestników - trwa do końca października, II etap - przesłuchania zakwalifikowanych zespołów - odbędzie się 2 listopada w DK okolnia. Dla trzech laureatów przewidziano nagrody pieniężne, a zdobywca I miejsca wystąpi w I półroczu przyszłego roku przed imielińską publicznością. (żet)

9 «r \ i O T Z Dłatny dlodate I. / ' r.#i y-? ' * w ^ y i %., / * W MATERIAŁY BUDOWLANE Jaworzno, ul. Krakowska tel w w w.d o m itex.co m.p l Domitex t a fm Jk m. k rajz-ent b u J M je H u j, rajz-ew. re ^ O K fu je m j

10 II Barwy domu Wymarzony dom bezpłatny dodatek Ct października 20 roku C EN TR U M ED U K A C JI ZAW ODOWEJ C EN TR U M ED U K A C JI ZAW ODOWEJ CARGO PO,Ws K Í U ^ ' «a c j e UNIA EUROPEJKA EUROPEJKI FUNDUZ POŁECZNY Uzyskaj tytuł zawodowy! Zdobądź lepszą pracę! ZKOLENIA OPERATORÓW MAZYN BUDOWLANYCH Dla osób mieszkających lub pracujących w MAŁOPOLCE, w tym dla KOBIET: dw udniow e bezpłatne szkolenie pozw alające u zyska ć tytuł zaw odow y czeladnika lub m istrza w zaw odach: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, gazowych, monter sie c i gazowych, wod.-kan., posadzkarz, elektryk, murarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, kam ieniarz. Organizujemy szkolenia jak najbliżej miejsca zamieszkania osób biorących udział. Zapisy i szczegółow e inform acje: Anna Bednarz tel cargo.edu.pl Wyślij M-a, ODDZWONIMY! tel pecjalna PROM OCYJNA CEN A na: KUR KOPARKO-ŁADOW AREK klasa III (w szystkie typy) Termin i miejsce: r. Jaworzno 55 z! 400 zł/os. (cena zawiera badania lekarskie, materiały i opłatę za egzamin) zczegóły: tel w w w.c zelad nikm istrz.p l Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Jaworzno, ul. Krakowska w w w.cargo.edu.pl

11 Wymarzony dom bezpłatny dodatek Ct października 20 roku Barwy domu III O s ie d le P re z y d e n c k ie - T w ó j n o w y d o m Osiedle Prezydenckie bez wątpienia będzie najciekawszą inwestycją na mysłowickim rynku nieruchomości w najbliższych latach. Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęła się sprzedaż mieszkań na Osiedlu Prezydenckim w budynku Lincoln oraz Roosevelt. Przypominamy, że inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje wybudowanie dwóch budynków w pobliżu ulicy Janowskiej (budynek numer Waszyngton i budynek numer 2 Jefferson ), planowany termin oddania budynków do użytku i przeniesienia własności lokali mieszkalnych to grudzień 20 r. Drugi etap inwestycji obejmie budynki w głębi osiedla (budynek nr 3 Lincoln i budynek nr 4 Roosevelt ) - planowany termin oddania budynków do użytku i przeniesienia własności lokali - sierpień 202 r. Podwyższony standard i elegancja, atrakcyjna architektura, starannie skomponowana kolorystyka elewacji oraz wspaniałe tarasy zachwycą najbardziej wymagających lokatorów. Wielorodzinne budynki typu Lazur 3 to efekt pracy specjalistów z pracowni projektowej MTM tyl. Zaprojektowane przez nich Osiedle Prezydenckie jest połączeniem piękna i prestiżu. Tereny przy ul. Janowskiej należą do najatrakcyjniejszych w Mysłowicach i całej Aglomeracji Śląskiej. Janów zawsze był jedną z najbardziej eleganckich i prestiżowych dzielnic Mysłowic. Dzięki tej inwestycji jego atrakcyjność wzrośnie jeszcze bardziej. Otoczenie Osiedla Prezydenckiego to jednorodzinna i niska, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. W pobliżu znajduje się wiele sklepów, przystanki autobusowe, przedszkola i szkoły. Naprzeciw znajduje się Muzeum Miasta Mysłowice, które pełni ważną rolę w życiu kulturalnym miasta i regionu. Wspaniała architektura i dobre otoczenie to jednak nie wszystko. Mieszkanie na Osiedlu Prezydenckim gwarantuje również spokój w centrum Mysłowic i dogodny dojazd do większości miast Górnego Śląska. O idealnym położeniu stanowi przede wszystkim położenie blisko głównych arterii komunikacyjnych województwa śląskiego. Dojazd do autostrady A4 zajmuje tylko trzy minuty. Tyle samo co do centrum kulturalnego, biznesowego i administracyjnego Mysłowic. W niespełna dziesięć można znaleźć się w centrum Katowic. Cena metra kwadratowego za lokal mieszkalny obejmuje balkony, tarasy oraz miejsca postojowe przy budynku. Każdy budynek jest wyposażony w automatyczną, wewnętrzną kotłownię gazową a instalacja CO jest dostosowana do montażu i użytkowania paneli słonecznych przez wspólnotę mieszkaniową. Instalacja RTV/AT i teletechniczna jest przygotowana do odbioru sygnału od różnych dostawców usług wraz z użytkowaniem dekoderów cyfrowych z możliwością nagrywania programów. W przyziemiu każdego budynku znajduje się sześć komórek lokatorskich i sześć garaży. Niezależnie od decyzji o zakupie garażu, na terenie nieruchomości znajdują się miejsca postojowe. Zapraszamy na stronę internetową M H H H i fais; t i " ftor?m/a- ras Vl Ł. M M G C R E A T IV E G R O U P Biuro sprzedaży: Mysłowice, ul. Mikołowska /, tel. 0 P.U.H owosz p. o.o. PR O M O C YJN E C E N Y w październiku t a r c i c a L a n e i w e - p o d b i t k a w w w.s o w o s z.p l _ i W adow icka i m p r e g n a c j a, a n k o w i c e tel

12 IV Barwy domu Wymarzony dom bezpłatny dodatek Ct października 20 roku H U R TO W N IA E L E K T R Y C Z N A Jadwiga Krasnodębska Z tym kuponem 5%,aba,u na nasze produkty INTALATOR O NOW IEC - M O D R ZEJÓ W ul. Pastewna te l te l. k o m ODDZIAŁ BĘDZIN Pl. Kazimierza Wielkiego tel tel w w w. i n s t a l a t o r, s o s n o w i e c, p l WYNAJEM ZWYZKI tel. kom M M Firma MebloMag produkuje meble kuchenne, drzwi przesuwne, szafy, meble biurowe według indywidualnych projektów Oferujem y Państwu projekt wraz z trójw ym iarową prezentacją wykonaną przez nas przy uwzględnieniu wszystkich Państwa potrzeb, upodobań. Pom agam y dobrać m ateriały i kolory nie tylko mebli, ale także całych wnętrz. W naszej firmie możecie Państwo zamówić meble od projektu do montażu, wyposażenie oraz sprzęt AGD, za wszystko my jesteśm y odpowiedzialni. taram y się, aby każdy mebel był niepowtarzalny, funkcjonalny perfekcyjnie wykonany. Dzięki temu, iż sami produkujemy meble, oferujemy je Państwu w konkurencyjnych cenach Cenę każdego zestawu staramy się indywidualnie dopasować do zasobów finansowych klienta poprzez zastosowanie różnych materiałów, wykończeń oraz akcesori. Meble, które wykonujem y w yceniam y indywidualnie, a poszczególne ceny ustalane są według zużytego materiału. M e b lo M a g " ul. R zem ieśln icza 5A, Jaw orzno Z apraszam y: p o n-pt od.00 do.0 0, sobota od.00 do 3.00 K o n ta kt te le fo n ic zn y : te l/fa x , te l e-m ail: b iu m eblo m ag.com.p l

13 Co T y d z i e ń nr 40/045 października 20 roku Wiadomości z Chełmu Śl. 3 Tydzień Pisania Listów rozpoczyna się w października Gmina przypomina o wałach Graffiti to nie Wzorem Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Rada Gminy Chełm Śląski podjęła w ubiegłym tygodniu uchwałę w sprawie podjęcia działań zabezpieczających gminę przed powodzią. Uchwała będzie podstawą do skierowania do odpowiedzialnych instytucji pism ponaglających i przypominających o konieczności budowy wałów i umocnieniu koryta Przemszy. W br. Rada Ministrów przyjęła program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na lata Realizacja zadań opisanych w dokumencie ma pochłonąć ponad 3 mld zł, jednak Chełm Śląski został w nim ujęty dopiero na lata Wydarzenia z maja ub. roku pokazały, że z budową wałów na Przemszy w rejonie Chełmu Małego gmina nie może czekać kolejnych 0 lat. Dlatego wójt wystąpi do instytucji mających wpływ na przyspieszenie decyzji o ochronie terenów narażonych na powódź. W czerwcu br. uchwałę w sprawie podjęcia działań zabezpieczających przed powodzią cały powiat podjęła Rada Powiatu. (aa) przestępstwo UCHWAŁA Nr X/55/20 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 2 września 20 roku w sprawie podjęcia działań zabezpieczających Gminę Chełm Śląski przed powodzią Na podstawie art. ust. pkt 4 i art. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia marca 0 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 200 r. Nr 42, poz. 5 z późn. zm.) Rada Gminy Chełm Śląski uchwala: W związku z ciągłym zagrożeniem powodziowym obejmującym Gminę Chełm Śląski, a w szczególności dzielnicę Chełmu Małego i Kopciowic od strony rzeki Przemszy na skutek intensywnej eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK PIAT, Rada Gminy postanawia:. Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne przyjęcie Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły z uwzględnieniem Gminy Chełm Śląski. 2. Wystąpić do Zarządu Województwa Śląskiego i Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o: a) niezwłoczne podjęcie prac związanych z modernizacją istniejących i budowę nowych wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Chełm Śląski, b) zwiększenie nakładów finansowych na utrzymanie i konserwację istniejących obwałowań i cieków wodnych. 3. Wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o: a) wykonanie wałów przeciwpowodziowych na prawym brzegu rzeki Przemszy, które w sposób kompleksowy zabezpieczyłyby przed zalaniem dzielnicę Chełm Mały oraz Kopciowice w Gminie Chełm Śląski, b) podjęcie natychmiastowych działań celem niezakłóconego przepływu wody rzeki Przemszy oraz umocnienie koryta rzeki na terenie Gminy Chełm Śląski. 4. Wystąpić do Ministra Gospodarki i do Zarządu Kompanii Węglowej A o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe Chełmu Małego i Kopciowic w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą przez KWK PIAT. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UL. GAMROT. pod rąk grafficiarzy wyszły prawdziwe perełki Graffiti to sztuka, a nie przestępstwo - przekonywali w sobotę członkowie chełmskiego stowarzyszenia Młodzi dla młodych, organizując akcję malowania muru na ul. Gamrot. Z ogrodzenia zniknęły wulgarne hasła, w ich miejsce pojawiło się kolorowe graffiti. ztalugą dla artystów był mur nad zalewem dziećkowickim, który został pomalowany nie tylko za aprobatą, ale i przy wsparciu finansowym właściciela ogrodzenia - HKW-Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych. Pomysł poparły również władze gminy, a chełmska OP zadbała o podłączenie do prądu sprzętu grającego, z którego popłynęła muzyka. Akcja była odpowiedzią na liczne krytyczne uwagi dotyczące estetyki tego miejsca, zgłaszane w gminie przez mieszkańców. Przy pomocy farby, poprzez wulgarne hasła swoje sympatie i antypatie na murze wyrażali miejscowi wandale. Tamte malunki miały więcej wspólnego z chuligaństwem, niż z prawdziwym graffiti. Organizatorzy i uczestnicy sobotniej akcji udowodnili, że przy pomocy farby w sprayu można wyczarować prawdziwe dzieła sztuki. Impreza miała formę konkursu - na zwycięską ekipę czekała nie byle jaka nagroda, bo tys. zł. Malunki oceniało jury złożone z wójta gminy tanisława Jagody, prezesa HKW Zdzisława Ruszkiewicza, przedstawicieli stowarzyszenia Młodzi dla młodych Marcina ochy i Bartłomieja Jarosza oraz artysty plastyka Aleksandra Olo Kiszki. I miejsce zdobyła ekipa pod nazwą Dean, II miejsce - Dast, a III - 000Team. Kolejną edycję imprezy Graffiti Contest stowarzyszenie ma zamiar zorganizować w przyszłym roku. Ale do tego czasu młodzi będą realizować również swoje inne pomysły. Jeden z nich to pomaganie w odrabianiu szkolnych zadań i nauce swoim młodszym kolegom. (as) Clemensy czekają Do 5 października br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody tarosty w dziedzinie kultury. Nagrodę przyznaje się corocznie w trzech kategoriach: Clemens Pro Arte za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, Clemens Pro Cultura za upowszechnianie kultury i Clemens Pro Publico Bono za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i ochrony jej dóbr. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każdy (osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), więc jeśli uważasz, że osoba w Twoim środowisku jest godna uhonorowania - zgłoś jej kandydaturę! zczegółow e in fo rm a cje na stronie internetowej powiatu. Źródło:

14 4 2 2 Aktualności Co T y d z i e ń nr 4O/045 października 20 roku km torów składa się na linie kolejowe w Polsce Recepta na rozwój Jak chyba ju ż wszyscy wiedzą M iłościwie Nam Panujący Władca M ysłowic (M NPW M ) ma wiele zgryzot z powodu spadku po Poprzedniku i chyba kompleks. Bowiem znakom icie rozwinięta i niezwykle dynamiczna sfera wydatków bieżących nieustannie dalej rośnie, a o redukcjach tych wydatków trąbi się dla picu. Na moje oko im więcej się mówi o hamowaniu, tym szybciej te wydatki narastają pochłaniając wszystko co miało pójść na realizację zapowiedzi za- Plan Wynika z niej, że Poprzednik miał nie tylko ambitne plany, ale i niezaprzeczalne osiągnięcia, zwłaszcza w latach Dopiero po rozpadzie - kupionej za gruszki na wierzbie - koalicji w Radzie Miasta, radni, na krótko, radosną twórczość w tej materii przyhamowali. Ale zaraz po wyborze MNPWM uznali, że skoro ustawowo za prawidłową gospodarkę gminy odpowiada wójt, a prawie wszyscy, z Nowymi Mysłowicami na czele, byli spragnieni Jego miłości, to nie wypada być przeciw Jego zapotrzebowaniom. D latego M NPW M p la n u je skromniej... Za to wykonywanie idzie gładko i bez oporów, a nawet ponad plan, choć to w W arszaw ie przew rotnie uznano za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednak kto by się na serio W arszawką przejmował na Śląsku? Przy tym jeśli ktoś sądzi, że RIO jest zainteresowane tropieniem naruszeń dyscypliny finansów sobie przesadnie zawracać głowy. Zamiast naprawiać drogi taniej wyjdzie np. wiarołomnej gazecie, gustującej w jątrzeniu, ufundować konkurencję magistracką bez domieszek. I zobaczymy kto prędzej pójdzie z torbami... Radni Komisji Edukacji, Kultury i portu martwili się skąd w ziąć co najm niej mln zł na podwyżki dla nauczycieli, na pokrycie długów MOIR-u oraz miejskich instytucji kultury, czyli na wydatki, których nie ujęto w uchwalonym na 20 rok budżecie, żeby więcej nie zadrażniać i tak niemiłej debaty budżetowej. Zupełnie niepotrzebnie. Ustawa o finansach publicznych, która nakłada pewne ograniczenia na życzeniowe przyrosty długu publicznego samorządów nie docenia innowacyjności samorządowców. Znakomitych wzorców dostarcza im administracja państwowa. Więc mimo skąpstwa podatników rosną dochody i wydatki bieżące, Lata wydatków bieżących 40, mln 5 mln 3, mln 2,5 mln 223 mln 242 mln 23 mln 22 mln UWAGA ogłaszamy KONKUR Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto D r o d z y C z y t e l n i c y! W r a z z e t o w a r z y s z e n i e m A u t o m o b i l k l u b M y s ł o w i c k i z a p r a s z a m y W a s d o w s p ó l n e j z a b a w y - W i r t u a l n e g o T u r y s t y c z n e g o R a j d u - P o z n a j n a s z e m i a s t o. M i ł o ś n i k o m m o t o r y z a c j i i M y s ł o w i c g w a r a n t u j e m y d o s k o n a ł ą z a b a w ę, p o d c z a s k t ó r e j b ę d z i e m o ż n a p o p i e r w s z e p o z n a ć t a j n i k i r a j d ó w s a m o c h o d o w y c h, p o d r u g i e l e p i e j p o z n a ć M y s ł o w i c e - w t y m h i s t o r y c z n e, c z ę s t o z a p o m n i a n e z a k ą t k i, p o t r z e c i e s p r a w d z i ć s w o j e u m i e j ę t n o ś c i r o z g r y z a n i a s z y f r ó w, a w r e s z c i e p o c z w a r t e - w y g r a ć a t r a k c y j n e u p o m i n k i. W k o l e j n y c h w y d a n i a c h b ę d z i e m y p u b l i k o w a ć t a j n i k i n a w i g a c y j n y c h r a j d ó w s a m o c h o d o w y c h w r a z z ć w i c z e n i a m i. P a ń s t w a z a d a n i e m b ę d z i e z a s t o s o w a n i e z d o b y t e j w i e d z y w p r a k t y c e i o d n a l e z i e n i e d r o g i d o c e l u. N a s z k o n k u r s t o w s p a n i a ł a z a b a w a d l a c a ł e j r o d z i n y l u b w g r o n i e p r z y j a c i ó ł. W y s t a r c z y s a m o c h ó d, i t o w c a l e n i e r a j d o w y, w o l n e p o p o ł u d n i e i c h ę ć p r z e ż y c i a f a j n e j p r z y g o d y. Wykonanie wydatków bieżących 3, mln 55 mln 0,2 mln 20 mln 2,5 mln 20 mln 225 mln??? P i e r w s z y o d c i n e k z a b a w y w r a z z e s z c z e g ó ło w jm n i z a s a d a m i k o n k u r s u j u ż w n a s t ę p n y m w y d a m u C o t y d z i e ń. e r d e c z n i e z a p r a s z a m y! mierzeń mających bogacić nasze biedne miasto. Toteż są one (zapowiedzi) energicznie kasowane, gdzie się tylko da - choć takie były piękne! Więc zainteresowani mogą już tylko liczyć na kolekcjonerów. Jednak zasługi MNPWM dla rozwoju wydatków bieżących wymagają specjalnego uwypuklenia. Mimo wszystko najlepiej pokaże to mała tabelka, choć do formuły felietonu pasuje jak pięść do oka - za co przeprapublicznych przez różnej maści prezydentów to jest dziecinnie naiwny. Bo ile trzeba, żeby wdepnąć na minę? Zresztą po co te deliberacje, skoro i tak m iłująca MNPWM większość Rady nie uchwali zawiadomienia do rzecznika dyscypliny, a on, na zawiadomienie Kowalskiego, nie ma prawa wszczynać postępowania. No i prawie wszyscy są zadowoleni... A małostkowymi osobnikami szukającym i dziur w całym, np. w drogach,nie należy a tam gdzie to skąpstwo jest największe rośnie też dziadostwo, bo energia biurokracji wyczerpuje się na egzekucji misternie uplecionej i rozbudowywanej sieci podatkowej. I jeszcze jedno! Najwyższy już czas na skłonienie mieszkańców (w podobnym trybie jak gazety do uległości) do samoopodatkowania się na rosnące potrzeby MNPWM, który jak widać nie zadowoli tym co Poprzednik. Piotr Oślizło lo.55 FV /<H^ J f j» P R O G R A M OMRD PZM oraz ogólnodostępnych zawodów udziel ania pierwszej pomocy, które o dbywaia się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Otwarcie prsjy sprawności kierowania pojazdem w dniu 5 października 20 roku MYŁOWICE Parking przed budynkiem Centralnego M^eum Poearnictwa Parking na terenie ll.l5 Otwarcie III p róby -wypadek po zoroeasy Marketu REAL ok. l.oo Uroczyste zakończenie iedziba Automobilklubu Mysłowickiego Mysłowice ul. tadionowa Mysłowice ul. Katowicka 5 Mysłowice ul. Obrzeźna Północna 24 JAWORZNO A N G IELKI N IEM IECKI Korepetycje *Przygotow anie do m atury, egzam inów Tłu m aczen ia W ZY TK IE PO ZIO M Y Zajęcia odbyw ają się w centrum Mysłowic Bezpłatny dojazd do klienta Godziny zajęć ^ ^ ZADZWOŃ OO-.4O.45-O.O0 Przyjmowanie załóg Uroczyste otwarcie Parking przed budiakiem Urzędk Miej ski ego.oo Pisemne sprawdzenie wiadomości z pierwszej pomory oraz znajomości przepisów ustawy Prawo a ruchu drogowym.4o Otwarcie próby RKO - osoba dorosła lo.oo tert wierwspoj załogi lo.o5 Otwarcie I próby -wypadek pozorowany lo.3o otwarci e II próby -wypadek pozorowany Ptrkinn przed M-Centnim Autentlon w Jaeorznie Jtwjrzno ul. Gnmesldzka 33 Jteorzno ul. Krakowska ll Jaeorzno ul. Promienna C z y p o t r a f i s z u r a t o w a ć ż y c i e i n n y m? Jesteś kierowcą i chcesz sprawdzić swoje umiejętności W eź udział w zawodach! 5 Jaworzno-Mysłowice października 20r. Dodatkowe informacje i zgłoszenia przyjmowane są w biurze to w a r zy sz e n ia A u to m o b ilk lu b M y sło w icki tel. / o m rd PZM o ra z o g ó ln o d o stę p n e za w o d y udzielania pierwszej pomocy pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna L PROGRAM ZAWODOW.45 Uroczyste otwarcie Parking przed Urzędem Miejskim w jaworznie 0.05 Otwarcie I próby-wypadek pozorowany Parking przed budynkiem m-centrum Autoserwis w Jaworznie 0.40 Otwarcie III próby-wypadek pozorowany Parking przed Marketem REAL w Mysłowicach Jaw orzno iriu B HÖBT reair

15 nr 40/045 października 20 roku Co T y d z i e ń Dla koneserów badania wykrywaczem kłamstw przeprowadzono po raz pierwszy w PRZYRODA Z s z a fy p ro k u ra to ra wt# ctfi v Śmiertelny romans Kiedy w sądzie okręgowym rozpoczynała się kolejna rozprawa o uduszenie ciężarnej narzeczonej, Cezary., 30-letni brutalny morderca, zażądał badań na wariografie. Przewodniczący składu sędziowskiego odmówił. Proces w sprawie okrutnego za bójstwa toczy się po raz drugi. Mor derca został już raz skazany. Odwo łał się od wyroku i sąd apelacyjny go uchylił. prawa wróciła do ponow nego rozpatrzenia. To duże wyzwa nie dla nowego składu sędziowskie go. Wielokrotnie karany Cezary. w sądzie często okazuje agresję. Na sali przebywa w specjalnym pa sie z kajdankami. W aktach oznaczo ny jako N (szczególnie niebezpiecz ny). Utrzymuje, że nie zabił swojej dziewczyny. Tłumaczy, że bardzo ją kochał, choć nie okazuje skruchy. Do tragedii doszło 4 lata temu. Wtedy w mieszkaniu znaleziono zwłoki Małgorzaty K. Kobieta zo stała uduszona bandażem. - Miała na szyi 4 zwojów bandaża - po wiedział funkcjonariusz, który pro wadził w tej sprawie dochodzenie. Zanim policja odkryła, co zaszło, jej ciało przeleżało w wersalce 0 dni! Całe zajście ujawnili sąsiedzi, którzy poczuli charakterystyczny zapach wydobywający się z mieszkania. - Powiedział, że wyjeżdżają do ro dziny i żeby im nie przeszkadzać, że dziewczyna wyjechała wcześniej - mówiła policji właścicielka pose sji. - Nagie szczątki zwłok leżały w wersalce przykryte pledem. Były w kompletnym rozkładzie, nie mo gliśmy rozpoznać nawet płci - wspo mina policjant. ekcja zwłok wykazała, że 24-latka była w ciąży. Po badaniach kodu DNA ustalono, kim był ojciec dziec ka. Kluczowym dowodem w spra wie, dzięki któremu policji uda ło się ustalić szczegóły wcześniej szych wydarzeń, był pamiętnik za mordowanej. Dziewczyna prowa dziła dziennik, w którym najwięcej zapisków dotyczyło jej narzeczone go. - Znalazłem go na dnie kosza na śmieci. Nie wiadomo, czy ona tam go ukryła przed konkubentem, czy został wyrzucony - mówi poli cjant. Z dziennika wynikało, że Ce zary. często wracał do domu pi jany. Dziś znowu mnie uderzył pisała Małgorzata, która, jak można wywnioskować z pamiętnika, bardzo kochała mężczyznę, który w tak bru talny sposób ją zamordował. - Z pa miętnika wynikało, że dziewczyna bała się powiedzieć, że jest w ciąży. Najprawdopodobniej po tym, jak się dowiedział o dziecku, brutalnie za bił swoja kobietę. Wiedząc, że po dejrzenie padnie na niego, zniknął. Zatrzymany został kilka miesię cy po tragedii, przez przypadek. Na dworcu kolejowym w stanie upo jenia został wylegitymowany przez patrol policji. Dał funkcjonariuszom najpierw jeden dowód osobisty, a po tem drugi. Cezary. jest oskarżony o podwójne zabójstwo. Grozi mu kara 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżonego obciążają zeznania m.in. Marka J.,właściciela mieszka nia, u którego Cezary. wynajmował pokój. Z jego zeznań wynika, że znał oskarżonego pod innym nazwiskiem - Leszek F. Oskarżony posługiwał się dwoma dowodami tożsamości. W obydwu figurowało jego zdję cie. Marek J. opowiadał o alkoholo wej imprezie, w której uczestniczył. - Zabiłem dziewczynę, kochałem ją, ale mnie zdradziła - miał do nie go powiedzieć oskarżony, pewny, że całe zajście ujdzie mu na sucho. Niewykluczone, że morderca przy puszczał, iż dziewczyna zamierza go opuścić. Potwierdziła tę wersję sio stra zamordowanej, Ewa K., której ciężarna opowiedziała, że Cezary. ją bił i maltretował i że dłużej nie bę dzie tego znosić. Pitawal dniu lipca 25 r. została zarejestrowana w sądzie powiatowym w Mysłowicach firma przew o zowa komunikacji autobusowej, której właścicielem był tanisław Ficowski. iedziba firmy znajdo wała się przy ul. Bytomskiej. W WOKÓŁ NA Piotr Grzegorzek - Kustosz Muzeum w Chrzanowie Zielono mi trwającej jeszcze kam panii wyborczej więcej słyszymy o wzajemnych animozjach pomiędzy głównymi graczami na scenie politycznej. Tym co i rusz, nierzadko dość sku tecznie odszczekują ci pomniejsi. Koncert życzeń i obiecanek caca nek jest taki, że każdy budżet tego nie wytrzyma. W Autobus wiedeńskiej firmy Gräf und tift" sowych w tym czasie, które pogłę biały się w miarę starzenia się eks ploatowanych pojazdów. W jednym z pism do Urzędu Wojewódzkiego Ficowski wskazy wał na konieczność utworzenia, jak to określił formy spółdzielni. Ce lem takiej spółdzielni byłoby pod niesienie jakości funkcjonowania tak młodej gałęzi gospodarki, jaką była komunikacja autobusowa, co do konywało się w tym samym czasie na niemieckiej części regionu. Mysłowiczanin zwracał uwagę na po trzebę standaryzacji przewozów, a także na brak polskich fabryk au tobusów, co ułatwiłoby nabywanie pojazdów. Ficowski okazał się jed nym z pierwszych wizjonerów scen tralizowania komunikacji autobuso wej na polskim Śląsku. Ta koncepcja, w założeniu bardzo słuszna, okaza ła się później dla niego początkiem końca działalności firmy. Dariusz Falecki tego gazu pod ziemię, jako to obec nie ćwiczą w Norwegii. Ale gdziekol wiek udałoby się to dokonać koniecz nym będzie przechwycenie go na ko minie, skompresowanie, zapakowanie w cysterny, dowiezienie na miejsce i wtłoczenie pod ziemię. Niech mnie ktoś przekona, że to działanie nie bę dzie wymagało zwiększenia produkcji energii tylko do tego celu. Źródło biomasy tosunkowo mało mówi się o eko logii. Widać temat nie jest już tak no śny jak kiedyś. Aby nie narazić swo ich pracodawców na przypadkowe naruszenie ciszy wyborczej, nie wy mienię żadnej partii ani nawet orien tacji. Ostatecznie sam też jestem tro chę zielony. Energetyczny pat Łagiewniki i iemianowice. Obsługa linii autobusowych pomiędzy duży mi skupiskami ludności w większym stopniu gwarantowała opłacalność i rozwój tego rodzaju działalności go spodarczej. Znany jest fakt, że pod koniec grudnia 2 r. prowadząc komu nikację na trasie Katowice - Świę tochłowice - Łagiewniki dwoma au tobusami, z uwagi na awarię tych pojazdów Ficowski zmuszony zo stał do zawieszenia kursów. To spo tkało się z niezadowoleniem pasa żerów i Urzędu Wojewódzkiego. W pismach wyjaśniających sytu ację do Wydziału Komunikacji tego urzędu Ficowski skarżył się na: brak funduszu zabezpieczającego zakup części zamiennych, długie oczekiwa nie na zamówione części niezbędne do usunięcia awarii, a także na brak fachowców obsługujących tabor. Na leży zaznaczyć, że były to bolączki wszystkich przewoźników autobu- r. vwvw.mmzeum.cnrzanovo.pp Historia komunikacji autobusowej w Mysłowicach ta.) Właściciel przedsiębiorstwa był emerytowanym podpułkownikiem Wojska Polskiego oraz zasiadał w Radzie Miejskiej magistratu My słowic. Przypuszczalnie był osobą zasobną finansowo, o czym świadczy fakt, że z początkiem 2 r. posia dał tabor autobusowy w ilości po jazdów: 4 autobusy marki Graf und tift, 3 Renault, Hansa-Lloyd, Ford. Jednocześnie oczekiwał na realizację zamówienia zakupu dwóch autobusów w austriackiej fir mie Graf und tift. Realizacja miała nastąpić do końca stycznia 2 r. Dnia 0 lipca 25 r. firma Fi cowski wystąpiła o koncesję na li niach:. Mysłowice - Radocha - o snowiec, 2. Mysłowice - Giszowiec - Nikiszowiec - Katowice, 3. Katowi ce - zopienice - osnowiec, 4. Ryb nik - Żory, 5. Mikołów - Tychy - Bie ruń tary i Nowy - Oświęcim. Firma Ficowski otrzymywała silne wspar cie od magistratu Mysłowic. Pisem ne poparcie do Urzędu Wojewódz kiego Śląskiego poprzez starostwo powiatowe podpisywał dla Ficow skiego w imieniu magistratu znany w mieście Emil Caspari. Firma. Ficowskiego była w tym czasie największym przedsiębior stwem komunikacji autobusowej w polskiej części Górnego Śląska. Działalność kierowała głównie w re jon okręgu przemysłowego: Katowi ce, Królewska Huta, Świętochłowice, 35 5 Niedawno ankieterka zapyta ła mnie, czy energia produkowa na ze źródeł odnawialnych powin na być droższa od tej produkowa nej tradycyjnie. Niestety, jest rzeczą nie do końca powszechnie wiadomą, że stosowanie źródeł odnawialnych, w tym biomasy, póki co jest droższe od wykorzystywania w elektrow niach węgla, tak jak w naszym przy padku, czy też czegokolwiek innego, ale wyciąganego z ziemi. Jako nie zbyt zamożny konsument odpowie działem, że powinna kosztować tyle co z tradycyjnych źródeł. Kiedy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Denis Hades opisy wał świat w erze ponaftowej a także powęglowej zauważył, że wszystkie tak zwane źródła odnawialne są nie wydolne. Od tamtych czasów sporo się zmieniło, ale i tak wprowadzeniu każdej nowej technologii powinien towarzyszyć rzetelny bilans energe tyczny. Znaczy się ilość energii uzy skiwanej z danego paliwa musi być większa niż ilość energii włożona w dostarczenie go do paleniska ko tła w elektrowni. Dzisiaj wręcz w walce z mirażem efektu cieplarnianego zmusza się producentów energii do stosowania karkołomnych i nierentownych za chowań. Jedna pani w gazetce, którą otrzymałem na ulicy twierdzi, że każda tona dwutlenku wyemitowana do at mosfery, to o tonę za dużo. Zastana wiam się dlaczego tedy już nie po pełniła samobójstwa, likwidując sie bie samą jako jeden z emiterów tego gazu i czy przypadkiem posiada samo chód. Inny absurd to próby wtłaczania Kwestia biomasy Póki co idealnym, odnawialnym źródłem energii wydaje się być bio masa. W każdym bądź razie tutaj bi lans energetyczny jest korzystniej szy dla środowiska w porównaniu do sił i środków wykorzystywanych do przechwytywania energii wiatru oraz słońca. Tuż za granicą, bo w Ja worznie wkrótce zostanie oddany do użytku blok energetyczny na bio masę. Nie znam na razie wszyst kich szczegółów, ale domyślam się, że ktoś ten surowiec będzie musiał pozyskiwać a następnie dostarczać. Tylko wówczas będzie to miało ja kiś energetyczny sens. Wystarczy, że nabywca określi czego oczekuje od dostawcy i ile mu za to zapłaci. Niekłopotliwy odpad Oznacza to, że w Mysłowicach może powstać kilkadziesiąt miejsc pracy, które już dzisiaj nazywa się zielonymi. Przy okazji można bę dzie rozwiązać szereg innych pro blemów. Dzisiaj sporo zielonej masy, na przykład trawy z koszenia miej skich trawnikówjest kłopotliwym od padem. Idąc dalej, należy tutaj dodać jeszcze obcinane gałęzie drzew. Te raz na przykład nie ma komu wyka szać poboczy, usuwać krzewów z po boczy dróg. Do tego dochodzą pro dukty z czyszczenia drzewostanów. A przecież wszystko to jest biomasa nadająca się do kompostowania lub do spalenia. Kompostowni ci u nas brak, ale palić będzie gdzie, tedy do dzieła. Czas na powyborczą bu rzę mózgów.

16 Informatory i ogłoszenia Co T y d z i e ń nr 4O/045 października 20 roku MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWA AGD NAPRAWA RTV REMONTOWO-BUDOWLANE LPG INNE UŁUGI TACJA KONTROLI PO JA ZD O W - =' w ośrodku szkolenia kierowców mgr inż. tanisław Wszołek Mysłowice, ul. Świerczyny 2, tel , kom. 0 5, czynne od.00 do 2.00 Wykonujemy badania techniczne w zakresie rejestracji: motorowerów motocykli samochodów osobowych przyczep i samochodów ciężarowych do 3,5 tony ciągników rolniczych pojazdów sprowadzanych z zagranicy pojazdów z hakami holowniczymi Radny Rady Miasta Piotr Oślizło zaprasza na swoje dyżury w kancelarii Rady Miasta w poniedziałki w godzinach Nadto proponuje spotkania interwencyjne w terminach i miejscach uzgodnionych z pracownikami Kancelarii Rady Miasta I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bernard Pastuszka zaprasza mieszkańców na swoje dyżury, które pełni w każdy czwartek w godz w kancelarii Rady Miasta (Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców ) pojazdów skierowanych do ponownej kontroli KLUB RADNYCH A P \ & 00 Wiesław TOMANEK Dariusz WÓJTOWICZ Dorota IMELA-KONIECZNY Edmund AWICKI Antoni ZAZAKOWNY WPÓLNIE DLA MYŁOWIC ZAPRAZA MIEZKAŃCÓW, ZWIĄZKI ZAWODOWE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO WPÓŁPRACY. WZELKIE INTERWENCJE PROIMY ZGŁAZAĆ NA ADRE: FIRMA POGRZEBOWA porc y l Mysłowice a do z ul Mickiewicza 4a (w podwórzu obok prosektorium) tel/fax () całą dobę MIĘDZYNARODOWY TRANPORT ZMARŁYCH K R E M A C JE, E K H U M A C JE Mysłowice ul. Towarowa ZAKŁAD POGRZEBOWY Górecki" kompleksowe usługi pogrzebowe międzynarodowy transport zmarłych rozliczenie zasiłku pogrzebowego ZU w siedzibie firmy palma na trumnę z dowolnych kwiatów za zł Mysłowice, ul. Matejki 2 (obok kościoła Mariackiego) Telefony całodobowe: , * / / / Kancelaria Prawna ul. Lędzińska 5, Lędziny Tel , w w w.kg-kancelaria.pl -0IJ0J kupujemy następujące surowce wtórne: złom stalowy metale nieżelazne, rzadkie odpady tworzyw sztucznych odpady szkła, butelki makulatura oleje, akumulatory Ponadto zajmujemy się: demontażem konstrukcji stalowych tfpmà KUP UROW CÓW WTÓRNYCH TRANPORT GRATI Mysłowice, ul. Mikołowska 52, Tel , /0 Pranie i czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej (również w domu Klienta), tapicerki samochodowej (kompleksowe mycie pojazdu z autokosmetyką). Wystawiamy faktury VAT Chełm Śląski tel , informacja: Mysłowice-Brzezinka ul. tarowiejska 2 (Komis Meblowy) 0/0/ UŁUGI Pomogę niedrogo uporządkować groby przed Dniem Zmarłych na terenie Mysłowic i bliskich okolic. Tel , Telewizory - naprawa u klienta. Tel CHWILOWKA! Pożyczka! Wypłata natychmiast, bez ukrytych opłat! Bez ograniczeń wieku! Najlepsza oferta! Transport. Tel KUPNO- PRZEDAZ przedam szczeniaki -tygodniowe wyżła niemieckiego. Tel 5 0 Kupię części do starych motocykli i samochodów. Tel Kupię różne radia, wzmacniacze, kolumny itp., sprzęty AUDIO. Tel Kupię kolejki PIKO, HO, TT itp., klocki LEGO. Tel Kupię antyki, starocie, militaria i wiele innych. Tel NAUKA Korepetycje - język niemiecki, Mysłowice. Tel Potrzebujesz korepetycji? www. fajnanauka.plwww.fajnanauka.pl Tel Angielski wszystkie poziomy - korepetycje udziela nauczyciel. Tel Korepetycje - język niemiecki. Tel NIERUCHOMOŚCI Wynajmę kawalerkę 3 m2 Katowice ul. Tysiąclecia Górne, 00 zł +media. Po remoncie. Tel , Zatrudnimy kierowcę z kat. C wymagany kurs na przewóz rzeczy, zaświadczenie o niekaralności, badania psychologiczne, książeczka sanepidu CV przesyłać na: W ARZTAT AM OCHODOW Y ECO-MOBIL naprawy główne i bieżące układ hamulcowy, zawieszenie, geometria kół Mysłowice, ul. 000-lecia PP 2 a teren giełdy towarowej Tel /0/ ER W I kosiarek, pilarek, kos, maszyn ogrodniczych Mysłowice, ul. Kosztowska 5 te l , Przegrywanie taśm VH na płyty DVD i CD 2/0/ Cyfryzacja płyt winylowych 2,20 zł brutto cyfryzacja kaset magnetofonowych 0/0 min.5,00/20,00 zł brutto cyfryzacja kaset video VH 30,00 zł brutto tel. / 5 30 ogłoszenie własne W W W.llM C C I.M la l OKNA DRZWI I0IEY ZEWNĘTRZNE Ü M V A D O b n l f a k t u i n T O L P A W D elt? n tcr PORTR - EEHOJ ALAMANDER CHRZANÓW ul. ikorskiego A (obok Biedronki na Trzebińskiej) tel/fax: / JAWORZNO ul. Grunwaldzka 0 (blok przy cmentarzu) tel/fax: / l i i

17 Co T y d z i e ń nr 40/045 października 20 roku DZTF.T.NTCOWY K AT.F..TDOKOP TARE MIATO Niebezpieczne przejście Przejście podziemne pod ul. Krakowską. W ubiegły czwartek na nogi grającego w podziemiach w piłkę chłopca spadły kamienne płyty, którymi wyłożone są ściany tunelu. Świadkiem tego był syn naszej czytelniczki. Miejskie służby powinny koniecznie zrobić przegląd pozostałych płyt, a ścianę trzeba zabezpieczyć, bo może się wydarzyć kolejny wypadek. Płyty, które odpadły leżą na trawniku przy schodach. Nieopodal znajdziemy też kamienne stopnie, które oderwały się od schodów. TARE MIATO Polityka z dala od kościoła? To słup przy wejściu do kościoła NPJ w centrum miasta i chyba największe zagęszczenie plakatów wyborczych na metr latarni w całych Mysłowicach. W sumie po obu stronach słupa naliczyliśmy ich trzynaście TARE MIATO Podzielcie się parkingiem! KRAOWY Drogowy horror na Plebiscytowej Urzędnicy, p odzielcie się z m ieszkańcam i parkingiem przy Urzędzie tanu Cywilnego - proszą osoby mieszkające przy ul. trumieńskiego. Na ciasnotę na parkingach narzekają mieszkańcy wszystkich blokowisk, w tym również i tego osiedla. W łaściciele czterech kółek po godzinach pracy urzędu chcieliby móc parkować swoje samochody na czterech kopertach zarezerwowanych dla UC i trzech przypisanych wydziałowi ochrony środowiska, ale obawiają się mandatów i blokad na kołach. Dlatego zaproponowali, żeby na znaku umieścić dodatkową tabliczkę precyzującą, że po zamknięciu urzędu parking jest ogólnodostępny. Propozycję przekazaliśmy do magistratu. - Pomysł dotyczący wprowadzenia dodatkowej tabliczki jest bardzo dobry i przekażemy tę sugestię do osób decyzyjnych - mówi pełniąca obowiązki rzecznika prasowego mysłowickiego ratusza Kamila zal. Czy i kiedy makabryczne dziury na ul. Plebiscytowej zostaną załatane? Na zdjęciu widzimy skrzyżowanie tej drogi z ul. Kościelniaka, a to zaledwie fragment większej całości. Największa - poprzeczna wyrwa znajduje się na samym zakręcie, potem jeden pas jezdni jest podziurawiony jak sito i praktycznie nieprzejezdny, a na dalszym odcinku, w kierunku ul. Orła Białego, wcale nie jest lepiej K O N K U R Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na ciekawe lub śmieszne zdjęcie. Jeśli zauważyliście coś interesującego, prosimy o lub o dostarczenie odbitki do naszej redakcji (ul. Wojska Polskiego 3). Dla najlepszych zdjęć przewidujemy atrakcyjne nagrody. ponsorem jest pizzeria Gruby Benek w Mysłowicach, Rynek 3, tel. 3 0, ZADZW O Ń DO NA s Problemy, z którymi nie wiesz, gdzie się zwrócić, uwagi na temat dzielnicy, w której mieszkasz. Widzisz coś, czego nie widzą inni. Od poniedziałku do piątku w godz Przyjedziemy na miejsce! Dla nas każda sprawa jest ważna r = / W y ś lij e - m a il ct.m ysnet.pl

18 B 423 Aktualności nr 40/045 października 20 roku Co T y d z i e ń gimnazja działały w Polsce w roku szkolnym 200/200 Pytanie do Daniela Jacenta, Dyrektor MOK zaprasza kandydata na posła RP Jest młodym człowiekiem i od wielu lat zajmuje się polityką oraz samorządem przewodząc w nim klubowi radnych Pi. Jako kandydat na posła RP na pierwszym miejscu stawia zaw ieszenie pakietu energetyczno - klimatycznego. Pakiet godzi przede wszyst kim w nasze kieszenie. Jego przy Daniel Jacent jęcie grozi nam drastycznymi podwyżkami cen prądu, a w ślad za tym także innych dóbr. Jego wowego bezpieczeństwa dla ludzi skutkiem będzie konieczność pracy. W tym zakresie przeciwsta ograniczenia wydobycia węgla wia się też tzw. umowom śmiecio oraz spowolnienie rozwoju nasze wym i liberalizacji kodeksu pracy. W swoich planach ma też walkę go regionu - mówi kandydat z listy o zniesienie opłat za przejazdy tra Pi Daniel Jacent. Daniel Jacent jest także prze sami szybkiego ruchu i autostrada ciwnikiem prywatyzacji szpitali mi. Zniesienie opłat to jeden z wa i strategicznych przedsiębiorstw. runków umożliwiających wypro Twierdzi, że jej skutkiem może być wadzenie ciężkiego transportu wzrost bezrobocia i brak podsta- poza granice miasta, twierdzi. - Tiry nie powinny rozjeżdżać naszych miast, a ciężki transport przewożący ładunki masowe powi nien wrócić na tory, stąd potrzeb ne są zmiany systemowe w orga nizacji ruchu drogowego - mówi Jacent. Kandydat na posła ma także pomysły na wsparcie rodzin wie lodzietnych, dla których wprowa dzenie tzw. Karty rodziny przynio słoby im ulgę nie tylko podatkową. - Trzeba też wprowadzić sku teczne mechanizmy oraz fundu sze na kształt powierniczych, da jące dzieciom z rodzin słabo sytu owanych szansę na lepszy życio wy start. W swoich poselskich planach nie zapomina o Mysłowicach. - Dołożę wszelkich starań, by w Mysłowicach odciążono po łudnie miasta poprzez budowę uli cy Nowooświęcimskiej oraz do kończono budowę Drogowej Tra sy Średnicowej. Planuje też wró cić do pomysłu Pi, by w Mysło wicach i każdym powiecie udzie lano darmowych porad dla osób najuboższych. JP Znają się na bezpieczeństwie września w Hali Wido M w iskow o-portow ej m ł \ J ju ż po raz czw arty uczniowie mysłowickich szkół brali udział w zabawie eduka cyjnej pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły, zorganizowa nej przez zkołę Podstawową nr. W zabawie wzięło udział sześć szkół podstawowych - P, P 2, P 3, P, P i P 3. Dzieci sprawdzały swoją wiedzę w zadaniach edukacyjnych oraz sprawność w konkurencjach spor towych. Zadania polegały m.in. na rozwiązywaniu krzyżówek, układaniu puzzli i rozpoznawa niu numerów alarmowych. Zawodnicy byli oceniani przez jury złożone z przedstawicieli Komendy Miejskiej PP, policji oraz służby zdrowia. W zabawie uczestniczył również wiceprezy dent Grzegorz Brzoska, który po gratulował pierwszakom wiedzy i Filia Janów w ramach X Festiwa lu Nordalia" na wystawę fotogra fii Agnieszki Kępskiej zatytułowa nej W krainie północnego słońca", zaś Centrala" przy Grunwaldzkiej na prezentację prac Jakuba taronia pt. Dialektyka znaku" - werni saż tej ostatniej odbędzie się 2 października o godzinie.00. Kolejna wystawa Pod chmurką" prezentująca rękodzieło artystycz ne będzie miała miejsce przed połu dniem 3 października na Placu Eu ropy w Brzęczkowicach. Piątek, 4 października zapowiada dwa ważne wydarzenia w Naszym Mieście. Pierwsze to Marsz Różo wej Wstążeczki", który o 2.00 ru szy spod Urzędu Miasta poprzez uli cę Grunwaldzką na Rynek tarego Miasta, gdzie podczas koncertów i prezentacji artystycznych do go dziny.00 będzie istniała możli wość przebadania się pań zapobie gawczo w Mammobusie". Drugie wydarzenie to koncert przebojów Beatlesów" w wykonaniu wspania le imitującego zespołu The Post man". Zapowiada się zabawa jakiej dawno w Mysłowicach nie było!!! A w sobotę, 5 października z Klu bem Turystyki Kulturalnej wyru szamy na koncert muzyki filmowej Wojciecha Kilara, na prawdziwą mu zyczną ucztę!!! (wszelkie informacje w Dziale Animacji MOK przy ul. Grunwaldzkiej tel ). erdecznie zapraszam Adam Radosz, dyrektor MOK Konkurs na logo MOK ysłowicki Ośrodek Kul tury og ło sił konkurs na swoje logo. Nagroda dla autora najlepszego projektu to 500 zł. M BONCZYK. Zmaganiom kibicowała policyjna maskotka znupek sprawności. Zmaganiom kibicował też i chętnie pozował do zdjęć z uczniami policyjny pies znupek. Najlepiej ze wszystkimi konku rencjami poradzili sobie uczniowie zkoły Podstawowej nr. Drugie miejsce zajęła reprezentacja sió demki, a trzecie P2. Pozostałe szkoły otrzymały wyróżnienia. Puchary dla zwycięskich dru żyn ufundowała Komenda Miej ska PP w Mysłowicach. Zabawę wspierał również Urząd Miasta, Alior Bank, KOK Kopernik, Lu cas Bank, firma Picco-Bello TPD. Dzięki sponsorom pierwszaki zo stały obdarowane nagrodami rze czowymi i słodyczami. Oprawą plastyczną imprezy zajmowała się Beata Pełkowska, konkurencjami sportowymi Jakub Michalak, a nad całością czuwały Barbara Bebło i Beata Pełkowska. IW Antoni Macierewicz o katastrofie i wyborach Poseł Pi, p rz e w o d n icz ą c y p a rla m en ta rn ej ko m isji ds. katastrofy sm o le ń sk ie j A ntoni M a c ie re w ic z sp o tkał się w ubiegłym tygodniu z m ie szk a ń ca m i M y sło w ic. Ruszyliśmy na poszukiwania następ nych podwórek do odczarowywania. Trafiliśmy na jedno z nich przy uli cy Powstańców. Bawiła się na nim grupka dzieci. Po chwili pojawili się sympatyczni młodzi ludzie. Patrzyli na nas nieufnie. Kiedy powiedzieli śmy kim jesteśmy i po co przyszli śmy byli trochę zdziwieni. Z całej niezbyt długiej rozmowy pozostało mi w pamięci zdanie jednego z nich my nie jesteśmy z tych co chodzą do domu kultury...". Te słowa zabolały mnie i utwier dziły w potrzebie wyjścia z mu rów instytucji kultury bezpośrednio do mieszkańców naszego miasta. Takich młodych ludzi chciałbym za prosić do młodzieżowej rady pro gramowej MOK, zobaczyć na kon cercie, w zespole teatralnym czy muzycznym. Dom kultury swoją ofertę programową musi tworzyć w oparciu o potrzeby wszystkich mieszkańców. A następne odcza rowane podwórko będzie właśnie na ulicy Powstańców. Nie będzie to w najbliższy piątek, gdyż tego dnia mamy już ważną imprezę w MOK, ale jeśli tylko pogoda dopi sze czarować będziemy w następ nym tygodniu... jak zwykle będą plakaty informacyjne, konkursy, za bawy i słodkie nagrody. Od tego miesiąca pojawią się pla katy MOK z miesięcznym reper tuarem naszych instytucji. Filia na Wesołej zaprasza na wystawę malarstwa Krystyny Kwiatkowskiej, B yły s z e f k o n trw y w ia d u wojskowego zapowiedział wy jaśnienie przyczyn katastrofy lotniczej. Powoływał się na do wody z NAA przeczące w er sji mówiącej o tym, że skrzydło podchodzącego do lądowania samolotu zostało urwane w wy niku zderzenia z drzewem. Ma cierewicz zachęcał również ze b ran ych w Domu Ludowym do udziału w niedzielnych wy borach. Antoni Macierewicz (as) Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna zamiesz kała na terenie Mysłowic. Logo MOK powinno jednoznacznie ko jarzyć się z działalnością tej insty tucji i specyfiką miasta Mysłowice. Zw ycięska grafika będzie umieszczana na wszelkich wy- dawnictwach MOK, papierze fir mowym, wizytówkach, plakatach i ulotkach, ogłoszeniach praso wych itp. Termin składania pracy upływa 4 października 20 r. Autor zwy cięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł. Oficjalne ogło szenie zwycięzcy konkursu nastąpi do 2 października na stronie in ternetowej Mysłowickiego Ośrod ka Kultury. IW typendium prezesa Rady M inistrów dla mysłowickich uczniów r ze c h u czn ió w m ysłow ickich szkół średnich na rok szkolny 20/202 otrzymało typendium prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 5 października w budyn ku T ech n iczn ych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Gór niczej. T typendium prezesa Rady Mini strów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali największą śred nią w szkole ponadgimnazjalnej przy czym nie niższą niż 4,5 lub wykazują szczególne uzdolnienia. W przyszłym tygodniu gratula cje stypendystom złoży prezydent Edward Lasok w Urzędzie Miasta Mysłowice. typendyści: Natalia Milczyńska - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Ko ściuszki w Mysłowicach Zuzanna Korcz - II Liceum Ogólnokształcące im. Powstań ców Śląskich w Mysłowicach Dawid ychowski - Technikum nr 2 w Mysłowicach. IW

19 Co T y d z i e ń nr 40/045 października 20 roku Mysłowice, Imielin, Chełm l. port ^ A siatkarki ilesii Volley wygrały na początek sezonu IVliga, gr. I Kolejka - -2 października Przełajowcy na start które do zawodów przygotowy wali nauczyciele wychowania fi zycznego - Łukasz Pękala i Piotr Błaszczak: dziewczęta - Natalia tachoń, Roksana Urbanowicz, Martyna tachoń, Justyna itko, Agniesz ka kowrońska i Roksana obota. chłopcy - Kamil Kasiński, Bar tłomiej roka, Daniel Różyński, Miłosz Pasikowski, Łukasz Huzior i ebastian Graca. Przyznano także osobne wyróż nienia za najlepsze rezultaty indy widualne: ozpoczęły się coroczne zaw ody szkolne wśród m ysłowickich uczniów. Na pierwszy ogień poszli młodzi lekkoatleci, którzy wystartowali w sztafetowych biegach przeła jowych. R (mk) ZKOŁY PODTAWOWE dziewczęta chłopcy. P - min. 4 sek. P - 23 min. 5 sek. 2. P - min. 3 sek. P Z - 24 min. 3 sek. 3. P Z - min. 45 sek. P - 24 min. 4 sek. kład zw ycięskiej sztafety dziewcząt zkoły Podstawowej nr (według kolejności zmian) - Patrycja Rzymska, Emilia Ślę zak, Agnieszka Knapek, Andżeli ka Dukała, Weronika Dobrowolska Reprezentanci Z ze srebrnymi medalami i Milena Pyka. Opiekunami druży ny były p.p. Barbara Palka i Celina tolarczyk. kład najlepszej sztafety chłop ców - reprezentantów zkoły Pod stawowej nr - Dominik Dudek, Dawid Kowalski, zymon Gemborys, Dominik Pagacz, Piotr Ka sprzyk i Damian Fic. Opiekun - p. Monika Kuchnia. ZKOŁY GIMNAZJALNE dziewczęta chłopcy. G5 - min. 05 sek. G5-20 min. 3 sek. iatkówka ilesia Volley - Jedynka Aleksandrów Łódzki, sobota godz..00 (hala przy ul. Bończyka) Nasz zespół po mocnym la niu podejmuje u siebie jednego z kandydatów do spadku. Problem w tym, że ekipa Michalaka również nie jest postrzegana w roli fawory tów ligi. Remisu być nie może, pa triotycznie stawiamy na ilesię. Nasz typ: Piłka nożna Górnik Wesoła - Czarni osnowiec, sobota godz W dziesiątej serii spotkań We soła zmierzy się z niewygodnym rywalem z osnowca. Jakby jed nak nie patrzeć zagra lider z 2 zespołem w tabeli. Nasz typ: armacja Będzin - Górnik 0 Mysłowice, sobota godz Drugi z naszych zepsołów za wita na boisko wicelidera. W tam tym sezonie Kocina potrafiła napsuć sporo krwi rywalowi, w tym będzie miało kłopot z wyjściem z własnej połowy. Nasz typ: 2. G Z - min. 53 sek. G3-2 min. 22 sek. 3. G3 - min. 0 sek. G4-2 min. 25 sek. kłady osobowe złotych szta fet Gimnazjum nr 5 z Wesołej, LK Bełk - tal Chełm Śląski, sobota godz Bełk u siebie jeszcze nie prze grał, lecz to jedyne punkty jakie drużynie LK-u udało się do tej pory zdobyć. Gdyby tal była w formie to nawet nie trzeba by łoby przypuszczać, jaki będzie wy nik. Gdyby... Nasz typ: okół Orzesze - Unia Kosztowy, sobota godz Ciężki mecz przed Unią. Trzecia porażka z rzędu może oznaczać wpadnięcie w głębszy dołek, z ko lei o wygraną w Orzeszu będzie niezwykle ciężko. I to nie dlatego, że na boisku okoła przegrywa li Czarni, Rozwój i Bełk. Bardziej dlatego, że na wyjeździe Unia wy grała tylko w słabych Świętochło wicach i Woli. Nasz typ: Pogon Imielin - MK Lędziny, sobota godz Derby chyba bardziej wyczeki wane niż pojedynek ze talą. Mar cin Polarz kontra byli podopiecz ni. Imielin kontra Lędziny, gmina kontra gmina. Prawie jak Liga Mi strzów. Nasz typ: X (mk) dziewczęta - 00 metrów: M ile n a Pyka ( P ) - 2 m in. 4 sek. Pa trycja Rzym ska ( P ) - 2 m in. 5 sek. O ktaw ia A m b roziak ( P ) - 3 m in. 0 sek. N atalia tach oń (G 5) - 2 m in. 40 sek. V an essa W a rm u sz (G 3) - 2 m in. 42 sek. N atalia K ow alska (G 2) - 2 m in. 4 sek. chłopcy metrów: M ateusz z a łk ie w icz (Z )- 3 m in. 45 sek. D om inik D udek ( P ) - 3 m in. 4 sek. D aw id Ba ra ( P ) - 3 m in. 5 sek. K am il Kasiń ski (G 5) - 3 m in. 0 sek. Patryk Rzepka (G Z ) - 3 m in. 20 sek. K am il Pajon k (G ) - 3 m in. 23 sek. IATKÓWKA - I liga ilesia V o lle y p rzeg ra ła w pierwszym meczu nowe go sezonu z Legionovią 0:3. Nasze siatkarki były tylko tłem dla dobrze zorganizow anego zespołu z Mazowsza. Legionovia Legionowo ilesia Volley 3:0 (25:, 25:, 25:) ilesia: Olszówka, Najmrocka, W y socka, Wawrzyniak, Furtak, Bojdak, Adamska (libero) oraz oja, Laybourne, Andrysiak i owała W racające po rocznej prze rwie do I ligi gospodynie dały po pis skutecznej i mądrej siatkówki, na który przyjezdne nie były w sta nie niczym odpowiedzieć. Pomi mo dobrego początku w pierw szej partii w dalszej części spo tkania zawodniczki ilesii miota ły się po parkiecie nie mając po- mysłu na grę. Zawodziło przede wszystkim przyjęcie, bez którego we współczesnej siatkówce traci się niemalże całą swoją moc. Usprawiedliwieniem dla eba stiana Michalaka jest brak libero, bo awizowana w składzie na sezon Beata Gałek zmaga się z kontuzją. Zastępująca ją Barbara Adamska nie była w stanie sprostać wyzwaniu na nowej dla siebie pozycji. Z dru giej strony trzeba jednak pochwalić świetnie grające gospodynie, wśród których pierwszoplanową postacią jest grająca kilka sezonów w Mysło wicach Barbara Bawoł. To głównie jej zagrywka wprowadzała przyjezd ne w solidne tarapaty. Miejmy nadzieję, że w sobotę w starciu z Jedynką Aleksandrów Łódzki ilesia odniesie pierwsze zwycięstwo w obecnych rozgryw kach. (mk) Wyniki: Gaudia Trzebnica - M P Z P I osnow iec Jedynka Aleksandrów Ł. - K M urow ana Goślina Legionovia Legionow o - ilesia V olley I parta W arszaw a - A Z U E Kraków A Z Politechnika Radom - A Z K ZO Ost. Św. Chem ik Police - P L K Pszczyna Tabela: iódem ka Legionovia Legionowo 2 P P Chemik Police K Piecobiogaz M urow ana Goślina 4 A Z W B ip KZO O strowiec Świętokrzyski 5 Jadar A Z Politechnika Radom Jedynka Aleksandrów Łódzki P L K Pszczyna B ilesia V olley I M ysłowice/chorzów M P Z P I osnow iec 0 Arm atura Eliteski A Z U E Kraków M U K parta W arszaw a 2 M M K Gaudia Budm el Trzebnica -::3 (:25, :25, 2:2, 22:25) 3:0 (25:, 25:, 25:) -:2:3 (25:23, 2:25, 25:, 2:25, 0:5) 3:0 (25:, 25:5, 2:24) Pilica Koniecpol 2-2 lavia Ruda Śląska Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 0-0 Górnik Wesoła Czarni osnowiec 0-0 Przyszłość Ciochowice Wyzwolenie Chorzów 4-4 Grunwald Ruda Śląska Unia Rędziny 0- Zieloni Żarki LK Kamienica Polska 2-2 zombierki Bytom K Częstochowa 0-2 armacja Będzin Górnik 0 Mysłowice 0-2 Górnik Piaski (Czeladź) Górnik Wesoła armacja Będzin Górnik Piaski (Czeladź) Wyzwolenie Chorzów Przyszłość Ciochowice zombierki Bytom Pilica Koniecpol LK Kamienica Polska Zagłębiak Dąbrowa G. Grunwald Ruda Śląska lavia Ruda Śląska Czarni osnowiec Unia Rędziny Zieloni Żarki Górnik 0 Mysłowice K Częstochowa Ligaokręgowa, gr. Katowice Kolejka - -2 października Rozwój II Katowice -0 Śląsk Świętochłowice Krupiński uszec 4-0 Orzeł Mokre (Mikołów) Czarni Piasek 2- Pogoń Imielin MK Lędziny - okół Orzesze Unia Kosztowy 0-3 Unia Bieruń tary GK II Katowice 2- LK Bełk tal Chełm Śląski - Ogrodnik Cielmice (Tychy) Concordia Knurów 2- okół Wola. Unia Bieruń tary Krupiński uszec Concordia Knurów GK II Katowice Orzeł Mokre (Mikołów) Unia Kosztowy okół Orzesze 4-5. Pogoń Imielin -. MK Lędziny - 0. Rozwój II Katowice Czarni Piasek tal Chełm Śląski 5-3. okół Wola LK Bełk Ogrodnik Cielmice (Tychy) Śląsk Świętochłowice 4-33 KlasaA, gr. Katowice Kolejka - -2 października Porażka na start KALENDARIUM KIBICA setów W YNIKI I TABELE PORT ZKO LN Y - biegi przełajowe Zawody odbyły się w środ ku ubiegłego tygodnia. We wto rek na stadionie Lechii zamel dowali się uczniowie podstawó wek, a dzień później gimnazja liści. Łącznie na starcie stanę ło 4 reprezentacji podzielonych na dwie grupy: dziewczęta biegły na dystansie X00 m, a chłopcy x000 m. Rozegrane przy bardzo dobrej pogodzie zawody przynio sły sporo emocji i dobre rezulta ty. Poniżej zamieszczamy wyni ki i składy zwycięskich ekip, któ re otrzymaliśmy dzięki uprzej mości Wiesława Ziarko z MOiR za co serdecznie dziękujemy. :0 :0 : :2 2: 3 0: 0: -:- 5:55 :5 02:BB 0:02 02:0 :02 5: 55:5 -:- -:-:- -:-:- -:- -:- FC Katowice (2) 0-2 parta Katowice Jastrząb Bielszowice 4-0 Urania II Ruda Śląska Naprzód Lipiny 2-2 AK II Mikołów MK II iemianowice Śląskie -3 trażak Mikołów Hetman 22 Katowice 0-0 Lechia 0 Mysłowice Kolejarz 24 Katowice 3- Pogoń Nowy Bytom. Kolejarz 24 Katowice trażak Mikołów Jastrząb Bielszowice 0-4. Naprzód Lipiny AK II Mikołów Hetman 22 Katowice -. Pogoń Nowy Bytom 2-0. parta Katowice 4-3. Lechia 0 Mysłowice -..FC Katowice (2) 2-2. MK II iemianowice Śląskie -5 Klasa B, gr. Katowice Kolejka - -2 października Górnik II Wesoła 4-0 parta II Katowice Podlesianka II Katowice 2-2 Unia II Kosztowy MK Górnik Katowice 3-0 Kamionka Mikołów lavia II Ruda Śląska -2 UK zopienice Wawel II Wirek (Ruda Śl.) -2 Naprzód II Lipiny Pogoń II Imielin 2- Jastrząb II Bielszowice. Górnik II Wesoła MK Górnik Katowice Podlesianka II Katowice Naprzód II Lipiny 2-5. UK zopienice -. Unia II Kosztowy -. Wawel II Wirek 5-3. lavia II Ruda Śląska 5 -. Jastrząb II Bielszowice Kamionka Mikołów 4-5. Pogoń II Imielin parta II Katowice Klasa B, gr.tychy Kolejka - -2 października LK Czarków 3- LK Wisła Mała Pniówek II Pawłowice Śląskie 0-0 LK Krzyżowice okół II Wola 4-2 ZET II Tychy Josieniec Radostowice 4- Polonia Międzyrzecze Czapla Kryry 0-0 K Warszowice tal II Chełm Śląski - LK Miedźna w Imielinie. Drużyna LK Miedźna nie dojechała na zawody - decyzję podejmie WG. Pniówek II Pawłowice Śl LK Czarków Czapla Kryry Josieniec Radostowice Polonia Międzyrzecze LK Krzyżowice 3-2. ZET II Tychy -. okół II Wola -. K Warszowice tal II Chełm Śląski -5. LK Miedźna LK Wisła Mała MK

20 20 2. port walkę wygrał w sobotę Grzegorz Proksa Co T y d z i e ń nr 40/045 października 20 roku Grzegorz Proksa mistrzem Europy Grzegorz Proksa wygrał w sobotni wieczór walkę o Mistrzostwo Europy federacji EBU. Polak pokonał przez poddanie niemieckiego pięściarza ebastiana ylvestra, byłego mistrza świata. B okser rodem z M ysłow ic podczas gali w Neubrandengurgu dał popis kapitalnego boksowania. Znacznie bardziej doświadczony i utytułowany rywal uchodził za faworyta walki, jednak na ringu Proksa pokazał komu należy się wakujący pas mistrzowski. Od początku starcia mysłowiczanin narzucił ostre tempo, Przed walką nikt nie spodziewał się aż takiego pogromu w wykonaniu Grzegorza Proksy PIŁKA NOŻNA - IV liga Zerowa skutecznosc punktując rywala lewym prostym, lecz ze w zględu na dobrą obronę ryw al nie pozw a lał Proksie na więcej. W d rugiej rundzie uper G ruszył na ry w a la od razu po g o n gu. Z e p ch n ię ty do n a ro ż n i ka Niem iec w yszedł z opresji z rozciętym łukiem brwiowym i kib ice lic z n ie zg ro m adzeni w hali m ogli przew idyw ać d alszy p rzeb ie g pojedynku. Trzecia runda okazała się zabójcza. Proksa bezlitośnie wykorzystyw ał swoją przewagę szybkościową i coraz mocniej obijał twarz ylvestra. W alka mogła zakończyć się tuż przed końcem tej rundy, ale szybką akcję Polaka przerw ał sędzia. W przerw ie m iędzy rundam i były m istrz świata poddał się z powodu urazu. Tym samym Grzegorz Proksa został piątym zawodowym m i strzem Europy w boksie. Dobre boksowanie w wykonaniu naszego rodaka dostrzegają już krytycy za oceanem. tany Zjednoczone, mekka światowego boksu, to kolejny cel w karierze pięściarza, który w listopadzie skończy dopiero 2 lat. (mk) PIŁKA NOŻNA - liga okręgowa tal ratuje honor Gol Granatyra zapewnił chełmskiej tali punkt w C ielm icach. P ogoń i Unia przegrały z wyżej notowanymi rywalami. Unia Kosztowy - Unia Bieruń tary 0:3 (0:) Lider z Bierunia pokazał w Kosztowach swoją klasę punktując gospodarzy. Mimo prowadzenia gry w pierwszej części meczu i kilku dogodnych okazji to rywale przeprowadzili zabójczą dla Kosztów kontrę i od 35. minuty prowadzili :0. Po zmianie stron z każdą chwilą zaznaczała się przewaga gości, a gole były tylko kwestią czasu. Już w 0. minucie było 0:2, co było efektem zmian w ustawieniu ekiświeżości i polotu, co kibice ekipy z Imielina nazywają zmęczeniem materiału. Niestety awizowana na najbliższe dni przerwa reprezentacyjna nie dotyczy piłkarzy z niższych lig, dlatego w Imielinie muszą sami poszukać odpoczynku. Póki co nasza ekipa ustabilizowała swoją pozycję w środku stawki, lecz musi uważać. Za plecami Pogoni zrobiło się niezwykle ciasno, lecz na całe szczęście strefa spadkowa znajduje się siedem punktów nad Pogonią. Ogrodnik Cielmice - tal Chełm Śląski : (:) Gol: Granatyr W dziewiątej serii spotkań tal zdobyła dopiero ósmy punkt w se- Rywale Wesołej powoli dźwigają się z kolan Mysłowickie zespoły zagrały w tym tygodniu zgodnie. Ani Wesoła, ani 0" nie potrafiły strzelić gola swoim przeciwnikom. Lepiej wyszli na tym piłkarze lidera, którzy zdobyli przynajmniej jeden punkt. Górnik 0 Mysłowice - Czarni Piasek 0:2 (0:) Być może sobotni mecz był najlepszym w wykonaniu Górnika w tym sezonie. Być może kolejny raz przemeblowana jedenastka gospodarzy w końcu zgrała się ze sobą. Być może od następnej soboty Kocina zacznie w końcu zdobywać cenne punkty. Jednak póki co nasz zespół zdecydowanie odstaje od rywali, a po dziewiątej serii gier znajduje się w strefie spadkowej. Nastroje może i są pozytywne, ale cyfry nie kłamią. Czarni Piasek to był jeden z lepszych zespołów, jaki w tym roku zawitał do Mysłowic. Na inaugurację rozgrywek beniaminek zremisował na Wesołej, teraz pokazał na Kocinie jak się wykorzystuje akcje. Tych piłkarze z Czeladzi nie stworzyli zbyt wiele, a potrafili strzelić dwa gole. Przed przerwą Kiwica zaskoczył precyzyjny strzał w długi róg, a tuż przed końcem meczu piłka wpadła do bramki gospodarzy dzięki przytomności napastnika rywala, który w zamieszaniu wepchnął piłkę do bramki z piątego metra. Po drugiej stronie natomiast działo się sporo. Przede wszystkim nasi piłkarze prowadzili grę i systematycznie stwarzali sobie okazje do zdobycia gola. Niestety nieskuteczność naszych graczy z minuty na minutę przybierała na sile i ostatecznie to rywale cieszyli się z trzech punktów i wskoczenia na podium. Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Górnik Wesoła 0:0 Drugi remis Wesołej z obecnych rozgrywkach i drugi zespół z Zagłębia, który zabiera liderowi punkty. Tym razem to jednak Wesoła bardziej zdobyła jeden punkt, niż straciła dwa. Gospodarze mocno postraszyli rywala, a graczem meczu w naszej ekipie został Mateusz Rosół. Po stronie Wesołej dobre okazje mieli Wasilewski i Thiam, ale podobnie jak u lokalnego rywala zawiodła skuteczność. Po dziewięciu kolejkach Górnik bez porażki prowadzi w lidze i ma się całkiem dobrze. Czteropunktowa przewaga zapewnia naszej ekipie spokój przynajmniej na jedną kolejkę. Za plecami Wesołej sformułowała się niewielka grupa pościgowa zza Przemszy. Druga jest armacja, trzeci beniaminek z Czeladzi, a faworyzowana Pilica zsunęła się już na siódme miejsce i traci coraz więcej do czołówki. (mk) W najbliższą sobotę piłkarze MK Lędziny przyjadą do Imielina py Michała Nowaka. Zamiast zaatakować po zmianach, nasi piłkarze pogubili się w obronie co dało napastnikowi rywali wolną drogę do strzelenia gola. W końcówce rywale tylko przypieczętowali wygraną i z kompletem zwycięstw umocnili się na fotelu lidera. Czarni Piasek - Pogoń Imielin 2: (:0) Gol: Kołodziejczyk Podopieczni Jacka tęchłego po dobrym początku sezonu wyraźnie zwolnili tempo. Przede wszystkim w występach Pogoni brakuje f o t. M K L ę d z i n y zonie. Problemem tali, a raczej trudnością do przezwyciężenia jest przedłużający się proces oddania do użytku boiska w Chełmie. Póki to nie nastąpi tal gra na wyjazdach lub w Imielinie. W sobotnie popołudnie nasi piłkarze udali się do sąsiednich Tychów na mecz Cielmicami. Ogrodnik to zespół z dołu tabeli, ale na tyle ambitnym, żeby sprawić podopiecznym Krzysztofa Witka trochę kłopotów. Remis tali był i tak najlepszym wynikiem, jakie w ten weekend osiągnęły nasze zespoły w okręgówce. (mk)

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA

PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET SPORT I KULTURA WYDATKI EDUKACJA 115 746 675,47 42% WYDATKI 115 746 675,47 WYDATKI EDUKACJA Wynagrodzenia 88 223 091,69 Inwestycje 3 700 584,23 Bieżące utrzymanie 23 822 999,55 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic w Rajdzie Nordic Walking na dystansie 5 km objęła Elżbieta Bieńkowska Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego 06.08.2013 Mysłowice Fundacja Sport i Sztuka

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Finansowanie unijne 2014-2020 - Gliwice liderem Subregionu Centralnego Gliwice tworzą

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku

MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku MURAPOL S. A. Tychy, Osiedle Cztert Pory Roku Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy:

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Prezydent Miasta Andrzej Dziuba Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Pani Daria Szczepańska ( ) trzeba podjąć próbę stworzenia systemu, który zadziała dobrze

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka

MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach W dniu 20 maja 2013 r. w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mające na celu promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych POKONAĆ UPRZEDZENIA II zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Droga gminna nr K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km km

Droga gminna nr K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km km Droga gminna nr 270304 K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km 0+017.65 km 0+122.10 BPC - Biuro Projektowe "Chumikowski", ul. Partyzantów 19, 38-300 Gorlice - 1 - Droga gminna nr 270304 K - ulicy Kopernika

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Jawny Lublin nazwa podmiotu Fundacja Wolności dokładny adres ul. Jasna 8/3, 20-077 Lublin gmina Lublin powiat Lublin

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Warszawy powstała z chęci zwiększenia świadomości onkologicznej i profilaktyki wśród mieszkańców.

Zaproszenie. Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Warszawy powstała z chęci zwiększenia świadomości onkologicznej i profilaktyki wśród mieszkańców. Zaproszenie Z największą przyjemnością pragnę zaprosić do udziału w akcji profilaktycznej dla mieszkańców Warszawy, która odbędzie się 30 października w czwartek w godzinach 7:30-19:00 pod hasłem STOP

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

piątek, 4 września 2015 r. 148/15

piątek, 4 września 2015 r. 148/15 piątek, 4 września 2015 r. 148/15 AA AKTUALNOŚCI INWESTYCJE NA PODMIEJSKICH OSIEDLACH I OCHRONA PRAWNA 9 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 23. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Władze Kalisza dotrzymują słowa Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Władze Kalisza dotrzymują słowa Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 19.04.2016 Jawność władzy, partycypacja społeczna, rozwój miasta, proces odbudowy kaliskiej żeńskiej siatkówki, złożenie wniosku o dofinansowanie odcinka obwodnicy od Castoramy do ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I SPRZEDAŻ NOWYCH MIESZKAŃ WRZEŚNIA, ŚRODA WLKP., KROTOSZYN

BUDOWA I SPRZEDAŻ NOWYCH MIESZKAŃ WRZEŚNIA, ŚRODA WLKP., KROTOSZYN BUDOWA I SPRZEDAŻ NOWYCH MIESZKAŃ WRZEŚNIA, ŚRODA WLKP., KROTOSZYN WRZEŚNIA Września miasto w centrum zainteresowania. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim, położone niecałe 50 km od Poznania w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Najlepsza Szkoła Jazdy i Najsympatyczniejszy Instruktor 2012

Najlepsza Szkoła Jazdy i Najsympatyczniejszy Instruktor 2012 Najlepsza Szkoła Jazdy i Najsympatyczniejszy Instruktor 2012 Plebiscyt Dziennika Bałtyckiego i Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Partner Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015

w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015 Projekt Zarządu Dzielnicy XVI druk 369 + Autopoprawka Uchwała nr..//14 z dnia.. w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe w roku 2015 Na podstawie 5 ust.5. Statutu Dzielnicy XVI

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start :

Szanowni Państwo! II edycja programu stażowego Kariera na start : Szanowni Państwo! Dwie edycje programu stażowego Kariera na start już za nami. W związku z tym pragniemy zaprezentować Państwu efekty naszych działań, a także przedstawić kolejne etapy realizacji naszego

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: sposobu gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi oraz reguł ustalania stawek czynszu za ich wynajęcie.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY.

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. DRODZY PIĄTOKLASIŚCI! Palić, czy nie palić - oto jest pytanie, na które uczniowie będą mieli okazję odpowiedzieć już w środę 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. Wielicka 44. Kraków, Podgórze Nowoczesny kompleks budynków wielorodzinnych

PEWNOŚĆ INWESTYCJI TO U NAS STANDARD. Wielicka 44. Kraków, Podgórze Nowoczesny kompleks budynków wielorodzinnych POŚĆ ITYCJI TO U TDRD ielicka Kraków, Podgórze owoczesny kompleks budynków wielorodzinnych Prezentujemy Państwu nową inwestycję awel ervice Osiedle ielicka nowoczesny, starannie zaprojektowany ielicka

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2011 r.

z dnia 30 marca 2011 r. Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 2 i 5 lutego 2015 r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis

Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Grantowy Cała naprzód!

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać...

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... Lokalizacja ul. Rolna w Katowicach, dzielnica Brynów Blisko tętniącego życiem centrum miasta Atrium Geo to nowa inwestycja

Bardziej szczegółowo

Agrafka Agory Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

Agrafka Agory Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek Agrafka Agory Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek Na rok akademicki 2015/2016 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania programu stypendialnego: Agrafka Agory

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU Biegaj po zdrowie

REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU Biegaj po zdrowie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20A www.osir.sedziszow.pl e-mail: osir@sedziszow.pl tel./fax. (041) 38-12-730, 38-12-736 REGULAMIN II SĘDZISZOWSKIEGO MAŁEGO MARATONU

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM... Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM... Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133431,by-nie-bac-sie-pomagac-innym.html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 23:06 Strona znajduje się w archiwum. BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM...

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Międzynarodowego Biegu Ulicznego MAKSY MILA na dystansie 10 MIL FRAŃCISZKAŃSKICH ( 16 km 670 m) Pabianice; dnia 12.09.

Regulamin III Międzynarodowego Biegu Ulicznego MAKSY MILA na dystansie 10 MIL FRAŃCISZKAŃSKICH ( 16 km 670 m) Pabianice; dnia 12.09. Regulamin III Międzynarodowego Biegu Ulicznego MAKSY MILA na dystansie 10 MIL FRAŃCISZKAŃSKICH ( 16 km 670 m) Pabianice; dnia 12.09.2015 roku I. CELE: upamiętnianie postaci św. Maksymiliana Kolbego, upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, 30 marca 2016r. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŚCIERZYNA OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI REWITALIZACJA W RPO 2014-2020 KALENDARIUM DZIAŁAŃ 1. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD GPR

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU

REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI W ZGIERZU 1 Zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Turystyki hasło przewodnie imprezy brzmieć będzie: Turystyka i woda, ochrona naszej wspólnej przyszłości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015. Zarząd Związku Uchwala:

Uchwała nr 10/2015. Zarząd Związku Uchwala: Uchwała nr 10/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie

Bardziej szczegółowo