Istotne postanowienia umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP /2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa nr VIII, pom. nr 223, 224 i 235) w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. Mickiewicza Kosztorys ofertowy został sporządzony na podstawie przedmiaru robót dołączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istotnych postanowień umowy oraz po dokonaniu wizji lokalnej obiektu. Tak sporządzony kosztorys ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy. 2 Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót: do 5 dni od daty zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia robót: 15 września 2010 roku. 3 Obowiązki Zamawiającego 1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy frontu robót zgodnie z terminem określonym w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 3. Wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy. 4. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 2. Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 3. Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 4. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 5. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót sanitarnych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 6. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót elektrycznych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 7. Kierownik budowy, kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U Nr 156, poz z późn. zm.) 5 Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami niniejszej umowy, warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, oraz zasadami sztuki budowlanej 1

2 i wiedzy technicznej, a takŝe zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poŝ oraz wyposaŝonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzieŝ. 3. Wykonawca zobowiązuje się przejąć i zorganizować teren realizacji robót. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu realizacji robót i dozoru wykonywanych w ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru końcowego. 5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie realizacji robót, a takŝe zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie realizacji robót. 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na terenie wykonywanych prac warunki wynikające z przepisów bhp i ppoŝ. 8. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne wymagane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników. 9. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie naleŝało utrzymywanie terenu realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów po ich wykorzystaniu, odpadów i śmieci oraz innych niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich awarii powstałych w związku z prowadzeniem robót. 11. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia. 12. Telefony Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie lub za odpłatnością z linii Zamawiającego. 13. Wykonawca przyjmuje obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. JeŜeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tym fakcie zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet protokołów odbiorów technicznych, atestów, certyfikatów. 15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzenia robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia robót, o którym mowa w 2 ust. 2 niniejszej umowy. 6 Podwykonawcy Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście bez udziału podwykonawców. 6* Podwykonawcy 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie: a).. b) 2. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców moŝe odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 647[1] k.c.. 3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana kaŝdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie. W celu wyraŝenia zgody Zamawiający moŝe Ŝądać dodatkowych dokumentów. JednakŜe, jeŝeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedłoŝenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, naleŝy uwaŝać iŝ wyraził zgodę na zawarcie umowy. 4. Nie złoŝenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeŝeń lub sprzeciwu skutkuje złoŝeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 5. W przypadku zmiany podwykonawcy postanowienia ust.3-4 stosuje się odpowiednio. 6. Stwierdzenie przez Zamawiającego, Ŝe prace wykonywane są przez podwykonawcę niezaakceptowanego zgodnie z postanowieniami ust. 3-5 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu. 2

3 7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Kopie umów z podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu. Stanowić one będą załączniki do niniejszej umowy. 8. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeŝeń do umowy Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy. 11. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (zawinione i niezawinione) jak za własne. Niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy z przyczyn leŝących po jego stronie. 12. Zamawiający nie ponosi wobec podwykonawców odpowiedzialności z tytułu umów zawieranych z nimi przez Wykonawcę. 13. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 14. Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienia do umów z podwykonawcami. Ponadto w umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zamieścić postanowienia dotyczące rękojmi oraz gwarancji na warunkach określonych w niniejszej umowie. 15. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą. 16. Postanowienia ust stosuje się odpowiednio do umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, przy czym zgodę na zawarcie takiej umowy musi wyrazić Zamawiający i Wykonawca. 17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom. Wymogi dotyczące materiałów 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Na kaŝde Ŝądanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. 3. JeŜeli Zamawiający zaŝąda wykonania dodatkowego badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań. 4. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 3, obciąŝa Wykonawcę. 7 8 Wynagrodzenie 1. Za całość przedmiotu zamówienia określonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości.złotych brutto (słownie:...). 2. Wynagrodzenie powyŝsze zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie podlegać waloryzacji do czasu zakończenia prac objętych niniejsza umową. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców w łącznej kwocie.. zł brutto (słownie:..zł), w tym : a) za wykonanie. (zakres robót)... zł brutto (słownie:...), b) za wykonanie. (zakres robót)... zł brutto (słownie:...).* 3

4 9 Zapłata wynagrodzenia 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie na podstawie jednej faktury częściowej i faktury końcowej w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez ze strony Zamawiającego przez osoby, o których mowa w 4 ust. 4-6 niniejszej umowy oraz kosztorys powykonawczy sporządzony metodą szczegółową. 3. Wartość faktury częściowej nie moŝe przekroczyć 70% wynagrodzenia, o którym mowa w 9 ust. 1 umowy. 4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy bezusterkowego odbioru końcowego robót podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru robót, kosztorys powykonawczy sporządzony metodą szczegółową oraz dokumenty, o których mowa w 5 ust. 14 niniejszej umowy. 5. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 6. NaleŜność Wykonawcy przekazana będzie na rachunek wskazany w fakturze. 7. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 8. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Al. Mickiewicza 21, Kraków, Nr NIP: Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi:..., Nr NIP Wraz z kaŝdą fakturą Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenia podwykonawców, których wierzytelność są częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty. KaŜde potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŝne danemu podwykonawcy z tej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku podwykonawcy.* 11. W przypadku niedostarczenia potwierdzeń, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wykaz płatności na rzecz podwykonawców za roboty wykonane z ich udziałem w okresie objętym rozliczeniem wraz z oświadczeniem Wykonawcy i podwykonawców, Ŝe kwoty zawarte w wykazie stanowią całkowite rozliczenie za te roboty oraz informacją o kontach bankowych podwykonawców, na które ma być dokonana zapłata. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawców kwot zawartych w wykazie na rachunek i koszt Wykonawcy i potrąci kwoty zapłaty z faktury Wykonawcy.* 12. Wykonawca niniejszym upowaŝnia Zamawiającego do regulowania naleŝności podwykonawców w sposób opisany w ust. 11.* 13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub wykazu na zasadach określonych w ust Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie naleŝne z faktury pomniejszone o wierzytelności podwykonawców będące częścią składową tej faktury. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zapłaty przez podwykonawców. Postanowienia ust. 11 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie w zapłacie.* 14. W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę umowną w wysokości 20% tej kwoty oraz o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych poniesionych w związku z nimi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia wymienionych w zdaniu poprzednim naleŝności z kaŝdą wierzytelnością Wykonawcy jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.* 15. Postanowienia ust stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.* 16. Za roboty nie wykonane choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione. 17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych nieobjętych niniejszym zamówieniem i nieprzekraczających łącznie 50% wartości umowy, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie odrębnej umowy z Zamawiającym, z zastosowaniem niŝej wymienionych nośników cenotwórczych na podstawie, których sporządzony został kosztorys ofertowy: a) stawka roboczogodziny zł b) koszty pośrednie % liczone od R i S c) zysk % liczony od R,S,Kp. 4

5 10 Odszkodowanie za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy 1. Strony postanawiają, Ŝe naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za kaŝdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wartości elementu robót, w którym stwierdzono usterki za kaŝdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót, chyba Ŝe zachodzi okoliczność określona w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 4. JeŜeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych art. 471 k.c. do wysokości poniesionej szkody. 5. W przypadku naliczania kar umownych zostaną one potrącone z faktury. 11 Odbiory robót i ich skutki 1. Strony ustalają, Ŝe będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: a) odbiór częściowy przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 umowy, b) odbiór końcowy przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 umowy, c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem złoŝonym w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Administracji Uniwersytetu Rolniczego - Kraków, ul. Czysta 21). 3. Brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru inwestorskiego do treści zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest równowaŝny z potwierdzeniem gotowości do odbioru z dniem następnym po upływie terminu 7 dni od daty jego wpływu do Zamawiającego. 4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór nie później niŝ w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o czym zawiadamia Wykonawcę. 5. Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. 6. Z czynnościami odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak teŝ wyznaczenie terminów na ich usunięcie. 7. Wykonawca przedstawi do odbioru końcowego zaświadczenia właściwych jednostek i organów oraz inne dokumenty określone w niniejszej umowie. 8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeŝeli wady nadają się do usunięcia moŝne odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 2) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeŝeli nie uniemoŝliwiają one uŝytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe obniŝyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, b) jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub zaŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 9. Wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 10. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót w terminie 14 dni licząc od otrzymania zawiadomienia. 11. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu i usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 12. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia do odbioru przez kierownika budowy. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na Ŝądanie inspektora nadzoru będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu. 12 Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 1. Okres rękojmi za wady oraz okres gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy wynosi 36 miesięcy. 5

6 2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych niniejszą umową. 3. Ustala się następujące terminy usuwania stwierdzonych wad: a) wady wymagające natychmiastowego usunięcia, Wykonawca zlikwiduje nie później niŝ w dniu następnym po ich zgłoszeniu, b) w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia przez Komisję usterkową z udziałem Wykonawcy. 4. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji i rękojmi, termin dla tego zakresu robót biegnie od nowa. 13 Odstąpienie od umowy 1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŝeli: a) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy w terminie 4 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemoŝliwia wykonanie przez wykonawcę przedmiotu umowy w terminie 4 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego, c) Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni - w terminie 15 dni od zaprzestania jej realizacji, d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeŝeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w raŝący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne w terminie 7 dni od daty doręczenia drugiego zastrzeŝenia, e) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie ustalonym w 2 ust. 1 umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty ustalonej w 2 ust. 1 umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 14 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciąŝają następujące obowiązki szczegółowe: 1. Wykonawca obowiązany jest: a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy, c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zuŝytych i zostawionych na budowie, d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 2. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną naleŝne kary naliczone zgodnie z 10 umowy. 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany dodatkowo: a) zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające, b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy JeŜeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. 2. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi róŝnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy zgodnie z 8 umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną ustaloną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąŝy dotychczasowego Wykonawcę. 3. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. 6

7 4. Podstawą do wystawienia faktury w tym przypadku będzie powiadomienie Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji. 16 Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, Ŝe zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową, b) następstwem okoliczności leŝących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, Ŝe osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy moŝe nastąpić za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności. 17 W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych. 18 Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających w związku z wykonywaniem umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 19 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 3 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Uwaga: Zapisy 6* i 9 ust. 10* 15* niniejszej umowy obowiązują w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców. 7

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE UL. NOWOGRODZKA 43, 00-691 W ARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Wzór Umowy

Rozdział III. Wzór Umowy Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział III Wzór Umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy: EDF Polska CUW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo