Istotne postanowienia umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP /2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa nr VIII, pom. nr 223, 224 i 235) w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. Mickiewicza Kosztorys ofertowy został sporządzony na podstawie przedmiaru robót dołączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istotnych postanowień umowy oraz po dokonaniu wizji lokalnej obiektu. Tak sporządzony kosztorys ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy. 2 Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót: do 5 dni od daty zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia robót: 15 września 2010 roku. 3 Obowiązki Zamawiającego 1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy frontu robót zgodnie z terminem określonym w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 3. Wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy. 4. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 2. Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 3. Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 4. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 5. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót sanitarnych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 6. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót elektrycznych w osobie... posiadającego uprawnienia budowlane nr... wydane przez... oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 7. Kierownik budowy, kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U Nr 156, poz z późn. zm.) 5 Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami niniejszej umowy, warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, oraz zasadami sztuki budowlanej 1

2 i wiedzy technicznej, a takŝe zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poŝ oraz wyposaŝonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzieŝ. 3. Wykonawca zobowiązuje się przejąć i zorganizować teren realizacji robót. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu realizacji robót i dozoru wykonywanych w ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru końcowego. 5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie realizacji robót, a takŝe zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie realizacji robót. 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na terenie wykonywanych prac warunki wynikające z przepisów bhp i ppoŝ. 8. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne wymagane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników. 9. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie naleŝało utrzymywanie terenu realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów po ich wykorzystaniu, odpadów i śmieci oraz innych niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich awarii powstałych w związku z prowadzeniem robót. 11. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia. 12. Telefony Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie lub za odpłatnością z linii Zamawiającego. 13. Wykonawca przyjmuje obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. JeŜeli Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tym fakcie zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet protokołów odbiorów technicznych, atestów, certyfikatów. 15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzenia robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia robót, o którym mowa w 2 ust. 2 niniejszej umowy. 6 Podwykonawcy Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście bez udziału podwykonawców. 6* Podwykonawcy 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie: a).. b) 2. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców moŝe odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 647[1] k.c.. 3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana kaŝdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie. W celu wyraŝenia zgody Zamawiający moŝe Ŝądać dodatkowych dokumentów. JednakŜe, jeŝeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedłoŝenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, naleŝy uwaŝać iŝ wyraził zgodę na zawarcie umowy. 4. Nie złoŝenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeŝeń lub sprzeciwu skutkuje złoŝeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 5. W przypadku zmiany podwykonawcy postanowienia ust.3-4 stosuje się odpowiednio. 6. Stwierdzenie przez Zamawiającego, Ŝe prace wykonywane są przez podwykonawcę niezaakceptowanego zgodnie z postanowieniami ust. 3-5 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu. 2

3 7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Kopie umów z podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu. Stanowić one będą załączniki do niniejszej umowy. 8. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 9. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeŝeń do umowy Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy. 11. W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (zawinione i niezawinione) jak za własne. Niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy z przyczyn leŝących po jego stronie. 12. Zamawiający nie ponosi wobec podwykonawców odpowiedzialności z tytułu umów zawieranych z nimi przez Wykonawcę. 13. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 14. Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienia do umów z podwykonawcami. Ponadto w umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zamieścić postanowienia dotyczące rękojmi oraz gwarancji na warunkach określonych w niniejszej umowie. 15. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą. 16. Postanowienia ust stosuje się odpowiednio do umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, przy czym zgodę na zawarcie takiej umowy musi wyrazić Zamawiający i Wykonawca. 17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom. Wymogi dotyczące materiałów 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Na kaŝde Ŝądanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. 3. JeŜeli Zamawiający zaŝąda wykonania dodatkowego badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań. 4. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 3, obciąŝa Wykonawcę. 7 8 Wynagrodzenie 1. Za całość przedmiotu zamówienia określonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości.złotych brutto (słownie:...). 2. Wynagrodzenie powyŝsze zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie podlegać waloryzacji do czasu zakończenia prac objętych niniejsza umową. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców w łącznej kwocie.. zł brutto (słownie:..zł), w tym : a) za wykonanie. (zakres robót)... zł brutto (słownie:...), b) za wykonanie. (zakres robót)... zł brutto (słownie:...).* 3

4 9 Zapłata wynagrodzenia 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie na podstawie jednej faktury częściowej i faktury końcowej w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez ze strony Zamawiającego przez osoby, o których mowa w 4 ust. 4-6 niniejszej umowy oraz kosztorys powykonawczy sporządzony metodą szczegółową. 3. Wartość faktury częściowej nie moŝe przekroczyć 70% wynagrodzenia, o którym mowa w 9 ust. 1 umowy. 4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy bezusterkowego odbioru końcowego robót podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru robót, kosztorys powykonawczy sporządzony metodą szczegółową oraz dokumenty, o których mowa w 5 ust. 14 niniejszej umowy. 5. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 6. NaleŜność Wykonawcy przekazana będzie na rachunek wskazany w fakturze. 7. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 8. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Al. Mickiewicza 21, Kraków, Nr NIP: Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT i jego nazwa brzmi:..., Nr NIP Wraz z kaŝdą fakturą Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenia podwykonawców, których wierzytelność są częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty. KaŜde potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŝne danemu podwykonawcy z tej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku podwykonawcy.* 11. W przypadku niedostarczenia potwierdzeń, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wykaz płatności na rzecz podwykonawców za roboty wykonane z ich udziałem w okresie objętym rozliczeniem wraz z oświadczeniem Wykonawcy i podwykonawców, Ŝe kwoty zawarte w wykazie stanowią całkowite rozliczenie za te roboty oraz informacją o kontach bankowych podwykonawców, na które ma być dokonana zapłata. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawców kwot zawartych w wykazie na rachunek i koszt Wykonawcy i potrąci kwoty zapłaty z faktury Wykonawcy.* 12. Wykonawca niniejszym upowaŝnia Zamawiającego do regulowania naleŝności podwykonawców w sposób opisany w ust. 11.* 13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub wykazu na zasadach określonych w ust Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie naleŝne z faktury pomniejszone o wierzytelności podwykonawców będące częścią składową tej faktury. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zapłaty przez podwykonawców. Postanowienia ust. 11 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie w zapłacie.* 14. W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę umowną w wysokości 20% tej kwoty oraz o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych poniesionych w związku z nimi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia wymienionych w zdaniu poprzednim naleŝności z kaŝdą wierzytelnością Wykonawcy jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.* 15. Postanowienia ust stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.* 16. Za roboty nie wykonane choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione. 17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych nieobjętych niniejszym zamówieniem i nieprzekraczających łącznie 50% wartości umowy, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie odrębnej umowy z Zamawiającym, z zastosowaniem niŝej wymienionych nośników cenotwórczych na podstawie, których sporządzony został kosztorys ofertowy: a) stawka roboczogodziny zł b) koszty pośrednie % liczone od R i S c) zysk % liczony od R,S,Kp. 4

5 10 Odszkodowanie za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy 1. Strony postanawiają, Ŝe naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za kaŝdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % wartości elementu robót, w którym stwierdzono usterki za kaŝdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót, chyba Ŝe zachodzi okoliczność określona w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 4. JeŜeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych art. 471 k.c. do wysokości poniesionej szkody. 5. W przypadku naliczania kar umownych zostaną one potrącone z faktury. 11 Odbiory robót i ich skutki 1. Strony ustalają, Ŝe będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: a) odbiór częściowy przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 umowy, b) odbiór końcowy przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 umowy, c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem złoŝonym w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Administracji Uniwersytetu Rolniczego - Kraków, ul. Czysta 21). 3. Brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru inwestorskiego do treści zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest równowaŝny z potwierdzeniem gotowości do odbioru z dniem następnym po upływie terminu 7 dni od daty jego wpływu do Zamawiającego. 4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór nie później niŝ w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go przez inspektora nadzoru inwestorskiego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o czym zawiadamia Wykonawcę. 5. Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. 6. Z czynnościami odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak teŝ wyznaczenie terminów na ich usunięcie. 7. Wykonawca przedstawi do odbioru końcowego zaświadczenia właściwych jednostek i organów oraz inne dokumenty określone w niniejszej umowie. 8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeŝeli wady nadają się do usunięcia moŝne odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 2) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeŝeli nie uniemoŝliwiają one uŝytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe obniŝyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, b) jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub zaŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 9. Wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 10. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót w terminie 14 dni licząc od otrzymania zawiadomienia. 11. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu i usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 12. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia do odbioru przez kierownika budowy. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na Ŝądanie inspektora nadzoru będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu. 12 Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 1. Okres rękojmi za wady oraz okres gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy wynosi 36 miesięcy. 5

6 2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych niniejszą umową. 3. Ustala się następujące terminy usuwania stwierdzonych wad: a) wady wymagające natychmiastowego usunięcia, Wykonawca zlikwiduje nie później niŝ w dniu następnym po ich zgłoszeniu, b) w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia przez Komisję usterkową z udziałem Wykonawcy. 4. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji i rękojmi, termin dla tego zakresu robót biegnie od nowa. 13 Odstąpienie od umowy 1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŝeli: a) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy w terminie 4 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego, b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemoŝliwia wykonanie przez wykonawcę przedmiotu umowy w terminie 4 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego, c) Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni - w terminie 15 dni od zaprzestania jej realizacji, d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeŝeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w raŝący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne w terminie 7 dni od daty doręczenia drugiego zastrzeŝenia, e) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie ustalonym w 2 ust. 1 umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od daty ustalonej w 2 ust. 1 umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 14 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciąŝają następujące obowiązki szczegółowe: 1. Wykonawca obowiązany jest: a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy, c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zuŝytych i zostawionych na budowie, d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 2. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną naleŝne kary naliczone zgodnie z 10 umowy. 3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany dodatkowo: a) zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające, b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy JeŜeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. 2. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi róŝnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy zgodnie z 8 umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną ustaloną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąŝy dotychczasowego Wykonawcę. 3. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. 6

7 4. Podstawą do wystawienia faktury w tym przypadku będzie powiadomienie Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji. 16 Zmiana umowy 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, Ŝe zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową, b) następstwem okoliczności leŝących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, Ŝe osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy moŝe nastąpić za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności. 17 W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych. 18 Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających w związku z wykonywaniem umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 19 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 3 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Uwaga: Zapisy 6* i 9 ust. 10* 15* niniejszej umowy obowiązują w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców. 7

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr.../... o roboty budowlane Załącznik nr 6 Nr zamówienia: DZP-0431-399/2009 zawarta w dniu... w... pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE w dniu w Kraszewicach, pomiędzy Gminą Kraszewice mającą swą siedzibę w Kraszewicach ul. Wieluńska 53 zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna. została zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR

UMOWA NR Załącznik nr UMOWA NR 272.19.2011 Zawarta w dniu...2011r. pomiędzy Gminą Grybów, mającą swoją siedzibę w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwaną w dalszej części,,zamawiającym", reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA NR będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a..... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427. Umowa

WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427. Umowa wzór WŁO.IR.B/I/2/1/1 /2012/ /600/60016/427 Umowa zawarta w dniu... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Włochy w Warszawie ul. Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa reprezentowanym łącznie przez:

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy :

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Pałac w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10/16, 02 958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron

UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron UMOWA - projekt zawarta w dniu : w Przecławiu pomiędzy: GMINĄ PRZECŁAW, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: a firmą : zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą Przebudowa boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówki i siatkówki przy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą Przebudowa boisk do gry w piłkę ręczną, koszykówki i siatkówki przy UMOWA Nr... (Projekt) Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gminą Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: z kontrasygnatą Skarbnika Gminy a Firmą... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana przez:...

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GMiI /2009

Umowa nr GMiI /2009 Część IV Wzór umowy Umowa nr GMiI. 342-.../2009 W dniu... 2009 r. w Podkowie Leśnej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna z siedzibą Urzędu w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowa 39/41, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... z dnia. r.

UMOWA nr... z dnia. r. UMOWA nr... z dnia. r. zawarta w Szczecinie pomiędzy: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY Wykonawca 2 TERMINY REALIZACJI 3 WYNAGRODZENIE 4 ROZLICZENIE

1 PRZEDMIOT UMOWY Wykonawca 2 TERMINY REALIZACJI 3 WYNAGRODZENIE 4 ROZLICZENIE WZÓR UMOWY zawarta w dniu, pomiędzy Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2010 r. w StrzyŜowie pomiędzy: Powiatem StrzyŜowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 StrzyŜów, telefaks (017) 27 65 000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO.272..2015 zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w imieniu której działa:

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2006 /WZÓR/

UMOWA NR /2006 /WZÓR/ UMOWA NR /2006 /WZÓR/ ZAŁĄCZNIK NR 2 zawarta w dniu...2006 r. w Szczawnie Zdroju pomiędzy: Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5...

PROJEKT UMOWY SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5... ZAŁĄCZNIK NR 1 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inŝ. Stanisława Bielskiego 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 UMOWA Nr.. na dostosowanie 2 pracowni specjalistycznych zgodnie z przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym przez Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy z podziałem na etapy realizacji i płatności zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy z podziałem na etapy realizacji i płatności zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy. Umowa Nr -------------------- Nr sprawy -------------------- W dniu --------- r. pomiędzy Miastem Ruda Śląska z siedzibą organu zarządzającego w Rudzie Śląskiej przy placu Jana Pawła II nr 6, które reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr ( WZÓR ) Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy:

Dodatek nr 6 do SIWZ. UMOWA Nr ( WZÓR ) Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy: UMOWA Nr ( WZÓR ) Dodatek nr 6 do SIWZ. Zawarta w dniu... w Strzałkowie, pomiędzy: Parafią Katolicką p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie z siedzibą przy ul. Reymonta 31 w Strzałkowie,

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Roboty prowadzone będą w budynku czynnym i uŝytkowanym.

Roboty prowadzone będą w budynku czynnym i uŝytkowanym. /Wzór umowy/ Załącznik Nr.7 UMOWA NR....2013 zawarta w dniu... w Sierakowie pomiędzy: Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, reprezentowanym przez: 1. Dyrektor Muzeum - Robert Jędrzejczak zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Umowa nr Druk Nr 5 (wzór umowy) Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Or. O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA Nr Or. O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 8 UMOWA Nr Or. O ROBOTY BUDOWLANE W dniu.. r. w Świętajnie, pomiędzy: Gminą Świętajno, z siedzibą w Świętajnie 104, 19-411 Świętajno, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: Janinę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 Załącznik nr 12 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Kielcach, dnia.. pomiędzy : Kieleckim Teatrem Tańca 25-334 Kielce Plac Moniuszki 2b reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. PRUDNICKIEJ W KRAPKOWICACH

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. PRUDNICKIEJ W KRAPKOWICACH Nr sprawy : BPiZ-341/07/09 Załącznik nr 4 do SIWZ 1 - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2009r.w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Piotra Sollocha zwaną

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008 r. pomiędzy: Zespolem Szkół nr 12 z siedzibą w Gdynia , ul. mjr. H.Sucharskiego

zawarta w dniu 2008 r. pomiędzy: Zespolem Szkół nr 12 z siedzibą w Gdynia , ul. mjr. H.Sucharskiego ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR EZP nr ZS12.3410/01/2009 zawarta w dniu 2008 r. pomiędzy: Zespolem Szkół nr 12 z siedzibą w Gdynia 81-157, ul. mjr. H.Sucharskiego. NIP 958 13 12 153.. zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3. U M O W A N R A B - I I / /.. / 1 1 zawarta w dniu r.

W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3. U M O W A N R A B - I I / /.. / 1 1 zawarta w dniu r. W z ó r u m o w y Z a łącznik nr 3 U M O W A N R A B - I I / 2 2 5 /.. / 1 1 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Ząbkach, dnia.. pomiędzy : NADLEŚNICTWEM DREWNICA 05-091 Ząbki Kolejowa 31 reprezentowanym przez: 1. inż. Waldemara Walczaka nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica

Bardziej szczegółowo