Tekst jednolity stan na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity stan na"

Transkrypt

1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1.1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 1.2. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz.234 z późn. zm.), 1.3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 nr 56, poz. 357 z późn. zm.), 1.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. nr 43, poz.168), 1.5. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 6 września 1993 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 134/98 poz.876 z póź. zm.), 1.6. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 110 poz. 110 poz z póź. zm.), Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1.1. Szkole rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 11 im. M. Curie Skłodowskiej w Tychach, 1.2. Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1.3. Pracodawcy należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 11 im. M. Curie Skłodowskiej w Tychach, w którego imieniu czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor szkoły, 1.4. Związku Zawodowym należy rozumieć międzyzakładowe organizacje związkowe, 1.5. Pracowniku należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, 1.6. Osobie uprawnionej należy przez to rozumieć pracowników, emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy ze szkołą w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie kompensacyjne oraz członków ich rodzin, 1.7. Pożyczkobiorcy należy przez to rozumieć nauczycieli, pracowników, emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, którzy otrzymali pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej Coroczny odpis podstawowy tworzy się z: 1.1. odpisu dla nauczycieli w wysokości: po przemnożeniu planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych nauczycieli (w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć), po przeliczeniu na pełne wymiary zajęć przez 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, 1.2. odpisu podstawowego dla pracowników samorządowych, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 1.3. odpisu dla emerytów i rencistów nauczycieli lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

2 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odpisu dla emerytów i rencistów w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą Fundusz zwiększa się o: 1.1. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 1.2. odsetki od środków Funduszu pochodzące od oprocentowanych środków na rachunku bankowym, 1.3. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 1.4. raty z pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 7. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi Środkami Funduszu administruje pracodawca dyrektor szkoły. 2. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń ze środków Funduszu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły. 3. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz niniejszym regulaminem pracodawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia. 4. Odpowiedzialność za gospodarowania środkami Funduszu ponosi pracodawca dyrektor szkoły Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. II. Osoby uprawnione do świadczeń Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: 1.1. pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, 1.2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, tacierzyńskich nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny, 1.3. emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego lub rentowego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 1.4. osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym, 1.5. członkowie rodzin pracowników, emerytów i rencistów, a w szczególności pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Warunkiem otrzymania świadczenia jest dołączenie do wniosku kserokopii legitymacji szkolnej lub studenckiej, po ukończeniu 18 roku życia, 1.6. osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną, 1.7. dzieci, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - bez względu na wiek. III. Przeznaczenie Funduszu

3 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu w tym: 1.1. różnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych, 1.2. wyjazdu dla dzieci osób uprawnionych na tzw. zieloną szkołę, 1.3. udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, 1.4. pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych, 1.5. bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej, 1.6. pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, 1.7. opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. 2. Negatywnie rozpatrzone wnioski w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z funduszu nie wymagają uzasadnienia Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia. 2. Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 3. Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, termin ich wypłacania może ulec opóźnieniu. 4. Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych będą rozpatrywane przynajmniej raz na kwartał. 5. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej oraz dofinansowanie do wyjazdu na tzw. zielone szkoły będą rozpatrywane na bieżąco Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemny wniosek (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli), w którym uzasadniają konieczność ubiegania się o świadczenie oraz załączają stosowne dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową lub losową. Wnioski są poparte oświadczeniem o dochodzie brutto na jednego członka rodziny. Osoby uprawnione składają oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku nie złożenia oświadczenia, świadczenie nie przysługuje. 2. W szczególnych przypadkach o przyznaniu świadczenia może wnioskować dyrektor i związki zawodowe Dofinansowanie wypoczynku polega na: 1.1. wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli, 1.2. wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla uprawnionych osób, w tym pracowników samorządowych oraz emerytów i rencistów byłych pracowników szkoły (wg tabel nr II i III załącznika nr 2). 2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1a - ustawy Karta Nauczyciela. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 3. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje jeden raz w roku i jest wypłacane począwszy od dnia 1 czerwca do 30 września danego roku, w miarę posiadanych środków. Korzystanie z w/w formy dofinansowania wyklucza ubieganie się o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego (z wyjątkiem dzieci uczniów kl. III) i odwrotnie, co oznacza, że osoba uprawniona może skorzystać z jednej formy dopłaty do wypoczynku.

4 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dofinansowanie do wyjazdu dzieci na tzw. zielone szkoły polega na pokryciu kosztów wyjazdu dziecka ponoszonych przez rodziców (wg tabeli nr I załącznika nr 2), 1.1. z dofinansowania do zielonej szkoły dziecko korzysta tylko jeden raz (w klasie III szkoły podstawowej), 1.2. dofinansowanie nie eliminuje otrzymania w danym roku dofinansowania do wypoczynku o którym mowa w 15 pkt Dofinansowanie i finansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez zakład pracy polega na: 1.1. dofinansowaniu wycieczek dla osób uprawnionych, 1.2. dofinansowaniu do biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe dla osób uprawnionych, 1.3. finansowaniu udziału osób uprawnionych w imprezach masowych. 2. W/w imprezy mogą być dofinansowane wyłącznie w miarę posiadanych środków wcześniej ujętych w planie rzeczowo-finansowym. Wysokość dofinansowania ujęta jest w tabeli nr IV załącznika nr Pomoc materialna w formie rzeczowej dla osób uprawnionych polega na: 1.1. pomocy materialnej dla dzieci osób uprawnionych w formie paczek z okazji Mikołaja (wg tabeli nr V załącznika nr 2), 1.2. przyznaniu paczki żywnościowej dla osób przebywających na leczeniu trwającym ponad cztery tygodnie. 2. W/w pomoc może być udzielona nie częściej niż 1-raz w roku zgodnie z załącznikami Bezzwrotna pomoc finansowa dla osób uprawnionych polega na: 1.1. przyznaniu bezzwrotnej zapomogi finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 1.2. przyznaniu bezzwrotnej pomocy jesienno-zimowej, 1.3. przyznaniu pomocy finansowej w formie częściowego umorzenia pożyczki mieszkaniowej w sytuacjach losowych, szczególnie z powodu śmierci pracownika, 1.4. w przyznaniu pomocy dot. wypadków losowych tj. pożar, powódź, zalanie mieszkania, choroba połączona z dużymi wydatkami, wypadek, zgon współmałżonka, dziecka. 2. Wysokość świadczeń wg tabel nr VI i VII załącznika nr Udzielanie zwrotnych pożyczek mieszkaniowych na: 1.1. budowę lub zakup domu lub mieszkania, 1.2. remont lub modernizację mieszkania lub domu, 1.3. adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe. 2. Zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela VII Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłat ratalnych na okres 6 miesięcy, 1.2. zawieszenie spłaty pożyczki na okres 6 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy. 2. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w szkole na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeden gwarant może poręczyć maksymalnie dwie pożyczki. Dla emerytów poręcza pożyczkę co najmniej jeden z żyrantów, który jest pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony. 3. Czas spłaty pożyczki określa się na 3 lata. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3% w skali roku.

5 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a zakładem pracy. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej spłaty, tj. okres spłaty, ilość i wysokość rat. 5. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością. 6. O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może się ubiegać po spłacie poprzedniej pożyczki. 7. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: 7.1. porzucenia pracy przez pracownika, 7.2. rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie. 8. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się na poręczycieli (w równej części). 9. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę ulega umorzeniu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 10. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na dany rok (wg załączników). 22. Dofinansowanie do innych form wychowania przedszkolnego udzielane będzie uprawnionym osobom raz w roku wg tabeli IX załącznika nr 2. V. Postanowienia uzupełniające i końcowe Pracodawca w regulaminie uzgodnionym z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi ustala zasady wykorzystania ZFŚS, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności. 2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi W szczególnych przypadkach, gdy za tym przemawiają względy społeczne, pracodawca, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, może podejmować indywidualne decyzje w przedmiocie przyznawania oraz wysokości i warunków pomocy na zasadach odbiegających od postanowień regulaminu. 25. Postanowienia regulaminu i obowiązujące terminy składania wszelkich dokumentów podawane są na bieżąco do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z funduszu na tablicy ogłoszeń. Pracownicy, emeryci i renciści zobowiązani są do zapoznania się z powyższymi informacjami. Dokumenty/wnioski i oświadczenia po upływie wyznaczonych terminów nie będą rozpatrywane. 26. Postanowienia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny być podane do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne. 2. Każda zmiana w regulaminie wymaga uzgodnienia z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi. 28. Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe oraz oświadczeń o wysokości osiąganych dochodów stanowią załączniki do regulaminu. 29. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Curie- Skłodowskiej w Tychach obowiązuje po 14 dniach od podania jego treści do wiadomości osób uprawnionych. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 2 stycznia 2012 roku.

6 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi Dyrektor szkoły ZAŁĄCZNIK NR 1 Plan podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013r. Środki w planie finansowym na 2013 r Spłaty roczne pracowników i emerytów Stan na r-ku na dzień r ============================================= Razem: zł Podział środków: 1. Świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą Wyjazdy dzieci, wczasy, kolonie Wycieczki zakładowe Pożyczki mieszkaniowe Zapomogi socjalne, losowe Pomoc rzeczowa dla pracowników paczki dla dzieci Zapomogi jesienno-zimowe Razem: podpis Gł. księgowego podpis Dyrektora

7 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych TABELA NR I Dofinansowanie do Zielonej Szkoły : ZAŁĄCZNIK NR 2 Dochód na członka rodziny (brutto) Kwota dofinansowania do 1500 zł 400, zł 2200 zł 350, zł 2900 zł 300, zł 3600 zł 250, zł 4300 zł 200,00 powyżej 4301 zł 150,00 TABELA II Dotacje do wypoczynku dla dzieci i młodzieży (formy zorganizowane) do lat 18 Dochód na członka rodziny (brutto) Kwota dofinansowania do 1500 zł 300, zł 2200 zł 250, zł 2900 zł 200, zł 3600 zł 150, zł 4300 zł 100,00 powyżej 4301 zł 50,00 W przypadku młodzieży powyżej 18-tego roku życia dotację pomniejsza się o podatek. TABELA III Dotacje do różnych form wypoczynku uprawnionych pracowników, w tym pracowników samorządowych, emerytów i rencistów Dochód na członka rodziny (brutto) Kwota dofinansowania do 1500 zł do 625, zł 2200 zł do 600, zł 2900 zł do 575, zł 3600 zł do 550, zł 4300 zł do 500,00 powyżej 4301 zł do 400,00 TABELA IV Dofinansowanie do wycieczek i imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych dla pracowników: Dochód brutto na członka rodziny Kwota dofinansowania do 1500 zł do 90 % wartości 1501 zł 2200 zł do 80 % wartości 2201 zł 2900 zł do 70 % wartości 2901 zł 3600 zł do 60 % wartości

8 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zł 4300 zł do 50 % wartości powyżej 4301 zł do 40 % wartości TABELA V Wysokość świadczeń rzeczowych (paczki z okazji Mikołaja, bony, paczki dla chorych): Dochód brutto na członka rodziny do 1500 zł powyżej 1501 zł Kwota dofinansowania zł zł TABELA VI Wysokość świadczeń jesienno-zimowych: Dochód brutto na członka rodziny do 1500 zł zł 2200 zł zł 2201 zł 2900 zł zł 2901 zł 3600 zł zł Kwota dofinansowania zł 3601 zł 4300 zł zł powyżej 4301 zł zł TABELA VII Wysokość zapomóg: Dochód brutto na członka rodziny Zapomoga socjalna Zapomoga losowa do 1500 zł. 600, zł 2200 zł 500, zł 2900 zł 400, zł 3600 zł 300, zł 4300 zł 200, powyżej 4301 zł 100, TABELA VIII Wykaz kwot przydzielanych na pożyczki mieszkaniowe: Rodzaj przeznaczenia Remont mieszkania lub domu jednorodzinnego Budowa domu lub adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe Kwota dofinansowania 5000 zł zł TABELA IX Dofinansowanie do żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego: Dochód brutto na członka rodziny Kwota dofinansowania do 1500 zł. 200, zł 2200 zł 180, zł 2900 zł 150, zł 3600 zł 120,00

9 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zł 4300 zł 80,00 powyżej 4301 zł 30,00 ZAŁĄCZNIK NR 3... Tychy, dnia r. (Nazwisko i imię)... (Data urodzenia)... (Adres zamieszkania)... (Tel. domowy)... (Miejsce pracy i stanowisko w przypadku aktualnie pracujących)... (Aktualne miejsce pracy w przypadku emerytów)... (Nazwa banku) (Nr konta bankowego) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Curie - Skłodowskiej ul. M. Curie - Skłodowskiej 4 w Tychach WNIOSEK o przyznanie... UZASADNIENIE (Podpis osoby uprawnionej)

10 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na posiedzeniu w dniu... Komisja przyznała świadczenie... w wysokości... zł (słownie:...). Podpisy członków Komisji: DECYZJA DYREKTORA Dyrektor szkoły, przyznaje świadczenie /nie przyznaje świadczenia* z ZFŚS w wysokości... zł. (słownie:...).... (data, pieczątka i podpis dyrektora) * niepotrzebne skreślić

11 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAŁĄCZNIK NR 4... Tychy, dnia r. (Nazwisko i imię)... (Data urodzenia)... (Adres zamieszkania)... (Tel. domowy)... (Miejsce pracy i stanowisko)... (Nazwa banku) (Nr konta bankowego) WNIOSEK o przyznanie... UZASADNIENIE... OŚWIADCZENIE osoby uprawnionej do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: wysokość dochodu miesięcznego brutto (brutto pomniejszone o ZUS pracow i ub. zdr. pob). na jednego członka rodziny wynosi... zł. (słownie:...) Świadoma/y* odpowiedzialności karnej art i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.... (Podpis osoby uprawnionej)

12 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na posiedzeniu w dniu... Komisja proponuje udzielić świadczenie... w wysokości... zł. (słownie:...). Podpisy członków Komisji: DECYZJA PRACODAWCY Przyznaję świadczenie /nie przyznaje świadczenia* z ZFŚS w wysokości... zł. (słownie:...).... (data, pieczątka i podpis pracodawcy) * niepotrzebne skreślić

13 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAŁĄCZNIK NR 5 W N I O S E K o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Curie Skłodowskiej w Tychach... (imię i nazwisko)... (miejsce pracy)... (stanowisko)... (adres zamieszkania) Proszę przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej z Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości... słownie:... z przeznaczeniem na... Oświadczam, iż pożyczkę spłacę w okresie 3 lat. Data (podpis wnioskodawcy)

14 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (stempel szkoły) POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA Zaświadcza się, że Pani/Pan... jest pracownikiem tutejszej szkoły zatrudnionym na stanowisku... podać rodzaj umowy (podpis dyrektora szkoły) wypełniają płace SP - 11 w Tychach 1. Wysokość uposażenia... zł. miesięcznie. 2. Potwierdzenie o niezadłużeniu pracownika wobec Funduszu z tytułu pożyczki mieszkaniowej... Tychy, dnia (pieczątka, podpis specjalisty ds. płac) DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI Data... Nr... Przyznaje Pani/ Panu... pożyczkę w wysokości... zł. słownie:... z przeznaczeniem na... i na warunkach ustalonych w umowie według określonych w obowiązujących przepisach. Pożyczka podlega spłacie przez okres trzech lat w ratach po: 1 sza rata... kolejne po... miesięcznie począwszy od dnia... PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI DYREKTOR

15 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W dniu r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 11 im. M. Curie - Skłodowskiej w Tychach prowadzącą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w imieniu którego działa Dyrektor mgr Marzena Nogaj a Panią/Panem... zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym w... zatrudnionym na stanowisku... zawarta została umowa o następującej treści: 1 Decyzję nr... z dnia... podjętą z właściwymi organami związków zawodowych pracowników oświaty działającymi przy Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Curie - Skłodowskiej w Tychach w trybie i na zasadach określonych w: 1. Ustawa z dnia r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Dz. U. nr 43 z dnia r. poz. 193, 2. Ustawa o związkach zawodowych z dnia r. Dz. U. nr 55 z późniejszymi zmianami, 3. inne przepisy prawne, 4. obowiązujący Regulamin, została przyznana Pani/Panu... ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły pożyczka w wysokości:... zł. (słownie:...). z przeznaczeniem na... oprocentowanie w wysokości... % w stosunku rocznym. 2 Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres 3 lat, w ratach po...zł. (słownie:...) następnie po... zł. (słownie:...) miesięcznie, poczynając od dnia... 3 Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wpłaty uposażenia do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznie uposażenia za pracę, poczynając od podanego dnia spłaty pierwszej raty. 4 Niezapłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalną w przypadku: a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze samowolnego porzucenia pracy, przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy; b) sprzedaż przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego (lokalu w małym domu mieszkalnym), na którego budowę została udzielona niniejsza pożyczka; c) ustania członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. W tym wypadku spółdzielnia potrąci pożyczkobiorcy z jego konta przelaną z Zakładowego Funduszu i zwróci ja na rachunek tego funduszu. Gdyby w międzyczasie nastąpiła częściowa spłata pożyczki, rozliczenie z pożyczkobiorca dokonane zostanie przez zakład pracy.

16 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielania pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W tym wypadku zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą (pisemnie) sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. W wypadku nie wywiązania się pożyczkobiorcy ze spłaty zadłużenia przez okres 2 miesięcy w indywidualnym trybie zadłużenia spłacają żyranci. 6 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 8 Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca, szkoła, księgowość. Na poręczycieli proponuję wpisać (wpisać czytelnie): 1. Panią/Pana... dowód osobisty nr... wydany przez... adres zamieszkania Panią/Pana... dowód osobisty nr... wydany przez... adres zamieszkania... W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki przez pożyczkobiorcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażam zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, po upływie 2-ch miesięcy od momentu zaprzestania spłaty.... (pieczęć zakładu pracy) Podpisy poręczycieli: (podpis pożyczkobiorcy) Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy...

17 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAŁĄCZNIK NR 6 Tychy, dnia r... (nazwisko i imię osoby uprawnionej) ) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Oświadczam, że wysokość mojego dochodu 1 przypadająca na jedną osobę w rodzinie (średnia z ostatnich trzech miesięcy) mieści się w przedziale*: o o o o o o do zł od zł zł od zł zł od zł zł od zł zł powyżej zł * właściwe zakreślić Jednocześnie oświadczam, że w w/w dochodzie zostało ujętych.. osób, będących we wspólnym gospodarstwie domowym.... (podpis osoby uprawnionej) oświadczam, że w/w. dane są zgodne z rzeczywistością 1 Dochód, o którym mowa w oświadczeniu obliczany jest wg poniższego wzoru: D P ( Sus Ku Ap) L D - dochód, na jednego członka w rodzinie P - przychód brutto w tym: wynagrodzenie ze stosunku pracy (z wyłączeniem wynagrodzeń nieperiodycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i umów cywilnoprawnych, emerytury, renty, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie i zasiłek przedemerytalny. emerytury, renty, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, alimenty otrzymane, renta rodzinna, stypendia, dochód z prowadzenia działalności gospodarczej, Sus składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), Ku koszty uzyskania przychodów, Ap alimenty płacone na rzecz innych osób. L liczba członków w rodzinie ujętych w dochodzie

18 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Aneks do ZAŁĄCZNIKa NR 1 Zmiana planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013r. podpis Gł. księgowego podpis Dyrektora

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo