Tekst jednolity stan na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity stan na"

Transkrypt

1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1.1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 1.2. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz.234 z późn. zm.), 1.3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 nr 56, poz. 357 z późn. zm.), 1.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. nr 43, poz.168), 1.5. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 6 września 1993 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 134/98 poz.876 z póź. zm.), 1.6. Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 110 poz. 110 poz z póź. zm.), Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1.1. Szkole rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 11 im. M. Curie Skłodowskiej w Tychach, 1.2. Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1.3. Pracodawcy należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 11 im. M. Curie Skłodowskiej w Tychach, w którego imieniu czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor szkoły, 1.4. Związku Zawodowym należy rozumieć międzyzakładowe organizacje związkowe, 1.5. Pracowniku należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, 1.6. Osobie uprawnionej należy przez to rozumieć pracowników, emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy ze szkołą w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie kompensacyjne oraz członków ich rodzin, 1.7. Pożyczkobiorcy należy przez to rozumieć nauczycieli, pracowników, emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, którzy otrzymali pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej Coroczny odpis podstawowy tworzy się z: 1.1. odpisu dla nauczycieli w wysokości: po przemnożeniu planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych nauczycieli (w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć), po przeliczeniu na pełne wymiary zajęć przez 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, 1.2. odpisu podstawowego dla pracowników samorządowych, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 1.3. odpisu dla emerytów i rencistów nauczycieli lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

2 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odpisu dla emerytów i rencistów w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą Fundusz zwiększa się o: 1.1. darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 1.2. odsetki od środków Funduszu pochodzące od oprocentowanych środków na rachunku bankowym, 1.3. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 1.4. raty z pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 7. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi Środkami Funduszu administruje pracodawca dyrektor szkoły. 2. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń ze środków Funduszu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły. 3. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o ZFŚS oraz niniejszym regulaminem pracodawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia. 4. Odpowiedzialność za gospodarowania środkami Funduszu ponosi pracodawca dyrektor szkoły Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. II. Osoby uprawnione do świadczeń Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są: 1.1. pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, 1.2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, tacierzyńskich nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny, 1.3. emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego lub rentowego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 1.4. osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym, 1.5. członkowie rodzin pracowników, emerytów i rencistów, a w szczególności pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Warunkiem otrzymania świadczenia jest dołączenie do wniosku kserokopii legitymacji szkolnej lub studenckiej, po ukończeniu 18 roku życia, 1.6. osobami uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są również dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające z tego tytułu rentę rodzinną, 1.7. dzieci, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - bez względu na wiek. III. Przeznaczenie Funduszu

3 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu w tym: 1.1. różnych form wypoczynku urlopowego dla osób uprawnionych, 1.2. wyjazdu dla dzieci osób uprawnionych na tzw. zieloną szkołę, 1.3. udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych, 1.4. pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych, 1.5. bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej, 1.6. pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, 1.7. opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. 2. Negatywnie rozpatrzone wnioski w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z funduszu nie wymagają uzasadnienia Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia. 2. Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 3. Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, termin ich wypłacania może ulec opóźnieniu. 4. Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych będą rozpatrywane przynajmniej raz na kwartał. 5. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej oraz dofinansowanie do wyjazdu na tzw. zielone szkoły będą rozpatrywane na bieżąco Osoby uprawnione starające się o pomoc bądź świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemny wniosek (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli), w którym uzasadniają konieczność ubiegania się o świadczenie oraz załączają stosowne dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową lub losową. Wnioski są poparte oświadczeniem o dochodzie brutto na jednego członka rodziny. Osoby uprawnione składają oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku nie złożenia oświadczenia, świadczenie nie przysługuje. 2. W szczególnych przypadkach o przyznaniu świadczenia może wnioskować dyrektor i związki zawodowe Dofinansowanie wypoczynku polega na: 1.1. wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli, 1.2. wypłacie dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku urlopowego dla uprawnionych osób, w tym pracowników samorządowych oraz emerytów i rencistów byłych pracowników szkoły (wg tabel nr II i III załącznika nr 2). 2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1a - ustawy Karta Nauczyciela. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 3. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje jeden raz w roku i jest wypłacane począwszy od dnia 1 czerwca do 30 września danego roku, w miarę posiadanych środków. Korzystanie z w/w formy dofinansowania wyklucza ubieganie się o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego (z wyjątkiem dzieci uczniów kl. III) i odwrotnie, co oznacza, że osoba uprawniona może skorzystać z jednej formy dopłaty do wypoczynku.

4 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dofinansowanie do wyjazdu dzieci na tzw. zielone szkoły polega na pokryciu kosztów wyjazdu dziecka ponoszonych przez rodziców (wg tabeli nr I załącznika nr 2), 1.1. z dofinansowania do zielonej szkoły dziecko korzysta tylko jeden raz (w klasie III szkoły podstawowej), 1.2. dofinansowanie nie eliminuje otrzymania w danym roku dofinansowania do wypoczynku o którym mowa w 15 pkt Dofinansowanie i finansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez zakład pracy polega na: 1.1. dofinansowaniu wycieczek dla osób uprawnionych, 1.2. dofinansowaniu do biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe dla osób uprawnionych, 1.3. finansowaniu udziału osób uprawnionych w imprezach masowych. 2. W/w imprezy mogą być dofinansowane wyłącznie w miarę posiadanych środków wcześniej ujętych w planie rzeczowo-finansowym. Wysokość dofinansowania ujęta jest w tabeli nr IV załącznika nr Pomoc materialna w formie rzeczowej dla osób uprawnionych polega na: 1.1. pomocy materialnej dla dzieci osób uprawnionych w formie paczek z okazji Mikołaja (wg tabeli nr V załącznika nr 2), 1.2. przyznaniu paczki żywnościowej dla osób przebywających na leczeniu trwającym ponad cztery tygodnie. 2. W/w pomoc może być udzielona nie częściej niż 1-raz w roku zgodnie z załącznikami Bezzwrotna pomoc finansowa dla osób uprawnionych polega na: 1.1. przyznaniu bezzwrotnej zapomogi finansowej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 1.2. przyznaniu bezzwrotnej pomocy jesienno-zimowej, 1.3. przyznaniu pomocy finansowej w formie częściowego umorzenia pożyczki mieszkaniowej w sytuacjach losowych, szczególnie z powodu śmierci pracownika, 1.4. w przyznaniu pomocy dot. wypadków losowych tj. pożar, powódź, zalanie mieszkania, choroba połączona z dużymi wydatkami, wypadek, zgon współmałżonka, dziecka. 2. Wysokość świadczeń wg tabel nr VI i VII załącznika nr Udzielanie zwrotnych pożyczek mieszkaniowych na: 1.1. budowę lub zakup domu lub mieszkania, 1.2. remont lub modernizację mieszkania lub domu, 1.3. adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe. 2. Zgodnie z załącznikiem nr 2, tabela VII Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłat ratalnych na okres 6 miesięcy, 1.2. zawieszenie spłaty pożyczki na okres 6 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy. 2. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w szkole na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeden gwarant może poręczyć maksymalnie dwie pożyczki. Dla emerytów poręcza pożyczkę co najmniej jeden z żyrantów, który jest pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony. 3. Czas spłaty pożyczki określa się na 3 lata. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 3% w skali roku.

5 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a zakładem pracy. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej spłaty, tj. okres spłaty, ilość i wysokość rat. 5. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością. 6. O powtórne przyznanie pożyczki osoba uprawniona może się ubiegać po spłacie poprzedniej pożyczki. 7. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: 7.1. porzucenia pracy przez pracownika, 7.2. rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie. 8. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się na poręczycieli (w równej części). 9. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę ulega umorzeniu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 10. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na dany rok (wg załączników). 22. Dofinansowanie do innych form wychowania przedszkolnego udzielane będzie uprawnionym osobom raz w roku wg tabeli IX załącznika nr 2. V. Postanowienia uzupełniające i końcowe Pracodawca w regulaminie uzgodnionym z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi ustala zasady wykorzystania ZFŚS, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności. 2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi W szczególnych przypadkach, gdy za tym przemawiają względy społeczne, pracodawca, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, może podejmować indywidualne decyzje w przedmiocie przyznawania oraz wysokości i warunków pomocy na zasadach odbiegających od postanowień regulaminu. 25. Postanowienia regulaminu i obowiązujące terminy składania wszelkich dokumentów podawane są na bieżąco do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z funduszu na tablicy ogłoszeń. Pracownicy, emeryci i renciści zobowiązani są do zapoznania się z powyższymi informacjami. Dokumenty/wnioski i oświadczenia po upływie wyznaczonych terminów nie będą rozpatrywane. 26. Postanowienia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny być podane do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne. 2. Każda zmiana w regulaminie wymaga uzgodnienia z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi. 28. Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe oraz oświadczeń o wysokości osiąganych dochodów stanowią załączniki do regulaminu. 29. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Curie- Skłodowskiej w Tychach obowiązuje po 14 dniach od podania jego treści do wiadomości osób uprawnionych. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 2 stycznia 2012 roku.

6 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W uzgodnieniu z międzyzakładowymi organizacjami związkowymi Dyrektor szkoły ZAŁĄCZNIK NR 1 Plan podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013r. Środki w planie finansowym na 2013 r Spłaty roczne pracowników i emerytów Stan na r-ku na dzień r ============================================= Razem: zł Podział środków: 1. Świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą Wyjazdy dzieci, wczasy, kolonie Wycieczki zakładowe Pożyczki mieszkaniowe Zapomogi socjalne, losowe Pomoc rzeczowa dla pracowników paczki dla dzieci Zapomogi jesienno-zimowe Razem: podpis Gł. księgowego podpis Dyrektora

7 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych TABELA NR I Dofinansowanie do Zielonej Szkoły : ZAŁĄCZNIK NR 2 Dochód na członka rodziny (brutto) Kwota dofinansowania do 1500 zł 400, zł 2200 zł 350, zł 2900 zł 300, zł 3600 zł 250, zł 4300 zł 200,00 powyżej 4301 zł 150,00 TABELA II Dotacje do wypoczynku dla dzieci i młodzieży (formy zorganizowane) do lat 18 Dochód na członka rodziny (brutto) Kwota dofinansowania do 1500 zł 300, zł 2200 zł 250, zł 2900 zł 200, zł 3600 zł 150, zł 4300 zł 100,00 powyżej 4301 zł 50,00 W przypadku młodzieży powyżej 18-tego roku życia dotację pomniejsza się o podatek. TABELA III Dotacje do różnych form wypoczynku uprawnionych pracowników, w tym pracowników samorządowych, emerytów i rencistów Dochód na członka rodziny (brutto) Kwota dofinansowania do 1500 zł do 625, zł 2200 zł do 600, zł 2900 zł do 575, zł 3600 zł do 550, zł 4300 zł do 500,00 powyżej 4301 zł do 400,00 TABELA IV Dofinansowanie do wycieczek i imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych dla pracowników: Dochód brutto na członka rodziny Kwota dofinansowania do 1500 zł do 90 % wartości 1501 zł 2200 zł do 80 % wartości 2201 zł 2900 zł do 70 % wartości 2901 zł 3600 zł do 60 % wartości

8 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zł 4300 zł do 50 % wartości powyżej 4301 zł do 40 % wartości TABELA V Wysokość świadczeń rzeczowych (paczki z okazji Mikołaja, bony, paczki dla chorych): Dochód brutto na członka rodziny do 1500 zł powyżej 1501 zł Kwota dofinansowania zł zł TABELA VI Wysokość świadczeń jesienno-zimowych: Dochód brutto na członka rodziny do 1500 zł zł 2200 zł zł 2201 zł 2900 zł zł 2901 zł 3600 zł zł Kwota dofinansowania zł 3601 zł 4300 zł zł powyżej 4301 zł zł TABELA VII Wysokość zapomóg: Dochód brutto na członka rodziny Zapomoga socjalna Zapomoga losowa do 1500 zł. 600, zł 2200 zł 500, zł 2900 zł 400, zł 3600 zł 300, zł 4300 zł 200, powyżej 4301 zł 100, TABELA VIII Wykaz kwot przydzielanych na pożyczki mieszkaniowe: Rodzaj przeznaczenia Remont mieszkania lub domu jednorodzinnego Budowa domu lub adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe Kwota dofinansowania 5000 zł zł TABELA IX Dofinansowanie do żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego: Dochód brutto na członka rodziny Kwota dofinansowania do 1500 zł. 200, zł 2200 zł 180, zł 2900 zł 150, zł 3600 zł 120,00

9 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zł 4300 zł 80,00 powyżej 4301 zł 30,00 ZAŁĄCZNIK NR 3... Tychy, dnia r. (Nazwisko i imię)... (Data urodzenia)... (Adres zamieszkania)... (Tel. domowy)... (Miejsce pracy i stanowisko w przypadku aktualnie pracujących)... (Aktualne miejsce pracy w przypadku emerytów)... (Nazwa banku) (Nr konta bankowego) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Curie - Skłodowskiej ul. M. Curie - Skłodowskiej 4 w Tychach WNIOSEK o przyznanie... UZASADNIENIE (Podpis osoby uprawnionej)

10 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na posiedzeniu w dniu... Komisja przyznała świadczenie... w wysokości... zł (słownie:...). Podpisy członków Komisji: DECYZJA DYREKTORA Dyrektor szkoły, przyznaje świadczenie /nie przyznaje świadczenia* z ZFŚS w wysokości... zł. (słownie:...).... (data, pieczątka i podpis dyrektora) * niepotrzebne skreślić

11 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAŁĄCZNIK NR 4... Tychy, dnia r. (Nazwisko i imię)... (Data urodzenia)... (Adres zamieszkania)... (Tel. domowy)... (Miejsce pracy i stanowisko)... (Nazwa banku) (Nr konta bankowego) WNIOSEK o przyznanie... UZASADNIENIE... OŚWIADCZENIE osoby uprawnionej do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: wysokość dochodu miesięcznego brutto (brutto pomniejszone o ZUS pracow i ub. zdr. pob). na jednego członka rodziny wynosi... zł. (słownie:...) Świadoma/y* odpowiedzialności karnej art i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zmianami) o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.... (Podpis osoby uprawnionej)

12 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na posiedzeniu w dniu... Komisja proponuje udzielić świadczenie... w wysokości... zł. (słownie:...). Podpisy członków Komisji: DECYZJA PRACODAWCY Przyznaję świadczenie /nie przyznaje świadczenia* z ZFŚS w wysokości... zł. (słownie:...).... (data, pieczątka i podpis pracodawcy) * niepotrzebne skreślić

13 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAŁĄCZNIK NR 5 W N I O S E K o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Curie Skłodowskiej w Tychach... (imię i nazwisko)... (miejsce pracy)... (stanowisko)... (adres zamieszkania) Proszę przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej z Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości... słownie:... z przeznaczeniem na... Oświadczam, iż pożyczkę spłacę w okresie 3 lat. Data (podpis wnioskodawcy)

14 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (stempel szkoły) POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA Zaświadcza się, że Pani/Pan... jest pracownikiem tutejszej szkoły zatrudnionym na stanowisku... podać rodzaj umowy (podpis dyrektora szkoły) wypełniają płace SP - 11 w Tychach 1. Wysokość uposażenia... zł. miesięcznie. 2. Potwierdzenie o niezadłużeniu pracownika wobec Funduszu z tytułu pożyczki mieszkaniowej... Tychy, dnia (pieczątka, podpis specjalisty ds. płac) DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI Data... Nr... Przyznaje Pani/ Panu... pożyczkę w wysokości... zł. słownie:... z przeznaczeniem na... i na warunkach ustalonych w umowie według określonych w obowiązujących przepisach. Pożyczka podlega spłacie przez okres trzech lat w ratach po: 1 sza rata... kolejne po... miesięcznie począwszy od dnia... PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI DYREKTOR

15 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W dniu r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 11 im. M. Curie - Skłodowskiej w Tychach prowadzącą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w imieniu którego działa Dyrektor mgr Marzena Nogaj a Panią/Panem... zwanym dalej pożyczkobiorcą, zamieszkałym w... zatrudnionym na stanowisku... zawarta została umowa o następującej treści: 1 Decyzję nr... z dnia... podjętą z właściwymi organami związków zawodowych pracowników oświaty działającymi przy Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Curie - Skłodowskiej w Tychach w trybie i na zasadach określonych w: 1. Ustawa z dnia r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Dz. U. nr 43 z dnia r. poz. 193, 2. Ustawa o związkach zawodowych z dnia r. Dz. U. nr 55 z późniejszymi zmianami, 3. inne przepisy prawne, 4. obowiązujący Regulamin, została przyznana Pani/Panu... ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły pożyczka w wysokości:... zł. (słownie:...). z przeznaczeniem na... oprocentowanie w wysokości... % w stosunku rocznym. 2 Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości przez okres 3 lat, w ratach po...zł. (słownie:...) następnie po... zł. (słownie:...) miesięcznie, poczynając od dnia... 3 Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wpłaty uposażenia do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu miesięcznie uposażenia za pracę, poczynając od podanego dnia spłaty pierwszej raty. 4 Niezapłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalną w przypadku: a) rozwiązania stosunku pracy przez pożyczkobiorcę w drodze samowolnego porzucenia pracy, przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy; b) sprzedaż przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego (lokalu w małym domu mieszkalnym), na którego budowę została udzielona niniejsza pożyczka; c) ustania członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. W tym wypadku spółdzielnia potrąci pożyczkobiorcy z jego konta przelaną z Zakładowego Funduszu i zwróci ja na rachunek tego funduszu. Gdyby w międzyczasie nastąpiła częściowa spłata pożyczki, rozliczenie z pożyczkobiorca dokonane zostanie przez zakład pracy.

16 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielania pożyczki, zawartych w niniejszej umowie. W tym wypadku zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą (pisemnie) sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki. W wypadku nie wywiązania się pożyczkobiorcy ze spłaty zadłużenia przez okres 2 miesięcy w indywidualnym trybie zadłużenia spłacają żyranci. 6 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 8 Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca, szkoła, księgowość. Na poręczycieli proponuję wpisać (wpisać czytelnie): 1. Panią/Pana... dowód osobisty nr... wydany przez... adres zamieszkania Panią/Pana... dowód osobisty nr... wydany przez... adres zamieszkania... W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki przez pożyczkobiorcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyrażam zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń, po upływie 2-ch miesięcy od momentu zaprzestania spłaty.... (pieczęć zakładu pracy) Podpisy poręczycieli: (podpis pożyczkobiorcy) Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli i pożyczkobiorcy...

17 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAŁĄCZNIK NR 6 Tychy, dnia r... (nazwisko i imię osoby uprawnionej) ) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Oświadczam, że wysokość mojego dochodu 1 przypadająca na jedną osobę w rodzinie (średnia z ostatnich trzech miesięcy) mieści się w przedziale*: o o o o o o do zł od zł zł od zł zł od zł zł od zł zł powyżej zł * właściwe zakreślić Jednocześnie oświadczam, że w w/w dochodzie zostało ujętych.. osób, będących we wspólnym gospodarstwie domowym.... (podpis osoby uprawnionej) oświadczam, że w/w. dane są zgodne z rzeczywistością 1 Dochód, o którym mowa w oświadczeniu obliczany jest wg poniższego wzoru: D P ( Sus Ku Ap) L D - dochód, na jednego członka w rodzinie P - przychód brutto w tym: wynagrodzenie ze stosunku pracy (z wyłączeniem wynagrodzeń nieperiodycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i umów cywilnoprawnych, emerytury, renty, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie i zasiłek przedemerytalny. emerytury, renty, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, alimenty otrzymane, renta rodzinna, stypendia, dochód z prowadzenia działalności gospodarczej, Sus składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), Ku koszty uzyskania przychodów, Ap alimenty płacone na rzecz innych osób. L liczba członków w rodzinie ujętych w dochodzie

18 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Aneks do ZAŁĄCZNIKa NR 1 Zmiana planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013r. podpis Gł. księgowego podpis Dyrektora

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W TYCHACH REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W TYCHACH Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 2 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM 1 I Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach

udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach R E G U L A M I N udzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach podstawa prawna : Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika. w Katowicach CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika. w Katowicach CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy prawne działalności socjalnej, zasady tworzenia Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach z dn. 1 czerwca 2013 r.

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach z dn. 1 czerwca 2013 r. REGULAMIN z dn. 1 czerwca 2013 r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm./, 2. Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH REGULAMIN

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH REGULAMIN REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach ( tekst jednolity po zmianach z dn. 01.02.2012 r.) 1 I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach ul. Janasa 11

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach ul. Janasa 11 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach ul. Janasa 11 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 TARNOWSKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU I Postanowienia ogólne 1. Udzielanie świadczeń z ZFŚS odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. dr. ppłk. Stanisława Kulińskiego I. Podstawy prawne 1 Podstawą opracowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie obowiązuje od 05.05.2014r. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę prawną gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Podstawa prawna: a). art. 8, ust 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I... Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... Zasady tworzenia Funduszu... 4 ROZDZIAŁ III... Osoby

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLUSZKOWCACH. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLUSZKOWCACH. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin ZFŚS SZKOŁA PODSTAWOWA W KLUSZKOWCACH REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Obowiązujący od dnia 01.02.2014 r. opracowany na podstawie: Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2010 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim (nazwa placówki oświatowej) I. Podstawy opracowania regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2012 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie z dnia 18 czerwca 2012 roku. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo