REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz.335; z późniejszymi zmianami), 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; z późniejszymi zmianami), 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854; z późniejszymi zmianami). II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy ustawy o ZFŚS, niniejszy regulamin, w tym zatwierdzony coroczny plan wydatków z funduszu (plan rzeczowo- finansowy). 2. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Szklarach zwanym dalej Funduszem administruje Dyrektor zwany dalej również Organem Pracodawcy. Głos doradczy Dyrektora stanowi komisja, składająca się z dwóch do czterech osób przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 3.Coroczny plan wydatkowania zatwierdza Dyrektor w uzgodnieniu z przedstawicielami Rady Pedagogicznej (jeżeli są związki zawodowe to z przedstawicielami związków). 4. Plan wydatkowania jest ustalany corocznie w terminie do 31 marca każdego roku po otrzymaniu naliczenia odpisu na ZFŚS dokonanego przez Dyrektora i związki zawodowe i zawiera podział środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności (preliminarz). 5. Podział Funduszu może w trakcie roku ulec zmianie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i przedstawicielami Rady Pedagogicznej.

2 6. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości wszystkich zainteresowanych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy. III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 2 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się na: a. dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego (wczasy stacjonarne, kolonie, obozy, sanatoria, zielone szkoły) - w wysokości do 800 zł, b. dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ( wczasy pod gruszą ) - kwota bazowa do 700 zł, c. pomoc finansową w związku z sytuacją losową, d. pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosennym w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych, e. wypoczynek organizowany w formie turystyki grupowej (wycieczki), f. działalność kulturalno - oświatową w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu na takie imprezy, g. zakup biletów i uczestnictwo w różnych formach rekreacji ruchowej, imprezach sportowych, h. pożyczki na cele mieszkaniowe. 2. Pozostawia się 1% rezerwy środków tego Funduszu w celu dofinansowania świadczeń wymienionych w pkt. 1 lub nadzwyczajnych potrzeb dodatkowych. 3. Środki, niewydatkowane w danym roku na cele wymienione w pkt. 1, przekazane będą na zwiększenie rezerwy Funduszu. IV. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ SOCJANYCH 3

3 Ze świadczeń Funduszu określonych z 2 mogą korzystać: 1. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Szklarach zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania bez względu na okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy. 2. Emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy), których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na emeryturę lub rentę była Szkoła Podstawowa w Szklarach. 3. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 i 2, tj. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się - do czasu ukończenia nauki szkolnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, natomiast jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne (traktowane na równi) - bez ograniczenia wieku. 4. Dzieci pozostałe po zmarłych w okresie zatrudnienia pracownikach SP w Szklarach, utrzymujące się z renty po pracowniku, uczące się i nie pracujące, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. 5. Osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej (dotyczy 2, pkt. 1c, których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na w/w świadczenie była Szkoła Podstawowa w Szklarach Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określone w 2 przyznaje Dyrektor, po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej. 2. Komisja nie posiada uprawnień decyzyjnych, lecz jest organem pomocniczym, opiniującodoradczym Dyrektora Wysokość przyznanych świadczeń osobom uprawnionym uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

4 2. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dokonuje Dyrektor na podstawie złożonych oświadczeń o dochodach lub innych wymaganych dokumentów, a także znanych członkom Komisji faktów i wydarzeń Złożone przez pracownika oświadczenie o dochodach (załącznik 1), uzupełnione na podstawie rocznego zeznania podatkowego, ma na celu ustalenie średniej wysokości wszystkich dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny. 2. Dyrektor zastrzega sobie możliwość poproszenia pracownika o przedłożenie zeznania podatkowego, na podstawie którego pracownik uzupełniał oświadczenie. 3. Oświadczenie o dochodach należy złożyć do 30 maja każdego roku lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości. 4. Niezłożenie takiego oświadczenia jest podstawą do odmowy przyznania świadczeń z Funduszu, ponieważ Dyrektor nie ma możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. 5. Wymagane przez Pracodawcę złożenie informacji o sytuacji życiowej i rodzinnomaterialnej pracownika w celu ustalenia wysokości świadczeń pozostaje w zgodzie z art. 23 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 6. Oświadczenie jest dokumentem w świetle art. 245 kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie art. 253 kodeksu postępowania cywilnego. 7. Osoba korzystająca ze świadczeń pochodzących ze środków Funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła Pracodawcę w błąd, traci prawo do korzystania ze środków Funduszu przez okres od jednego do trzech lat Świadczenia socjalne są uznaniową formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na ich wniosek.

5 2. Wniosek złożony po ustalonym terminie, nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniony, bądź do którego nie doręczono wymaganych dokumentów, nie będzie rozpatrywany. 3. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownikowi i członkom jego rodziny (załącznik nr 2) w danym roku kalendarzowym powinien być złożony do dnia 10 czerwca każdego roku lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości. 4. Wnioski o pozostałe świadczenia wymienione w 2 przyjmowane będą w każdym terminie i rozpatrywane na posiedzeniach komisji socjalnej nie częściej niż raz na 3 miesiące (z wyłączeniem szczególnych sytuacji losowych) Rencista lub emeryt zatrudniony w Szkole Podstawowe w Szklarach, pobierający wynagrodzenie z osobowego funduszu płac, otrzyma tylko jedno świadczenie socjalne - jako emeryt Nie korzystanie ze świadczeń z Funduszu nie uprawnia pracowników i emerytów do żądania ekwiwalentu. 2. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. V. ŚWIADCZENIA WCZASOWO - WYPOCZYNKOWE Świadczenia wczasowo - wypoczynkowe realizuje się przez: a. dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracowników we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą, b. dofinansowanie wczasów zakupionych we własnym zakresie przez osoby uprawnione do świadczeń,

6 c. dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie sanatoryjne i wczasów profilaktycznoleczniczych organizowanych przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu, zakupionych we własnym zakresie, d. dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego lub zakupionego przez zakład pracy oraz indywidualnie przez osoby uprawnione w formie kolonii, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, zdrowotnych itp Dopłata do wypoczynku zorganizowanego lub organizowanego we własnym zakresie przysługuje osobie uprawnionej nie częściej niż raz na dwa lata. W sytuacji gdy środki Funduszu pozwolą, powyższa dopłata może być zrealizowana raz w roku kalendarzowym. 2. Uprawnieni pracownicy otrzymują dodatkową kwotę na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku na pozostające na utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, do lat 18, jeżeli kształcą się - do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli 25 rok życia, natomiast jeśli posiadają orzeczenie z znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne (traktowane na równi) - bez ograniczenia wieku. 3. Naukę dzieci do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania do wczasów, kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci do lat 18 uwarunkowana jest przedłożeniem odpowiedniego dowodu wpłaty lub skierowania na wyżej wymieniony wyjazd. 2. Przedstawiony dowód wpłaty lub skierowanie powinno zawierać następujące dane:

7 a. nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, b. tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.), c. imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku, d. imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty, e. miejsce i termin wypoczynku, f. kwotę do zapłaty, g. w przypadku dokonania zapłaty - datę wykonania W celu ustalenia wysokości dofinansowania urlopu wypoczynkowego Pracodawca w uzgodnieniu z komisją socjalną lub związkami zawodowymi określa kwotę bazową. 2. Wysokość dofinansowania urlopu wypoczynkowego pracownika wyliczana jest według zasad ustalonych w planie wydatkowania Funduszu na rok bieżący, z uwzględnieniem zasady podziału odwrotnie proporcjonalnego do dochodów pracowników Osobom zatrudnionym na czas określony, którym umowa o pracę kończy się w roku bieżącym, dofinansowanie do wypoczynku przysługuje, o ile wykorzystają 14 kolejnych dni urlopu na bieżący rok w ramach stosunku pracy w SP w Szklarach. 2. W przypadku stwierdzenia przyznania świadczenia wczasowo - wypoczynkowego pomimo niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w powyższym wymiarze w danym roku kalendarzowym, świadczenie takie może nie zostać przyznane w roku następnym Wypłata dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego następuje w terminie od 25 czerwca do 31 października każdego roku. VI. ŚWIADCZENIA W FORMIE POMOCY RZECZOWEJ I FINANSOWEJ

8 16 1. Ze świadczeń mogą korzystać osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujące doraźnej pomocy z przyczyn losowych, na ich umotywowany wniosek. 2. Świadczenia socjalne, finansowe z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w pkt. 1, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych, znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 17 Świadczenia przyznawane są w następujących formach: a. pomoc rzeczowa - polegająca na zakupie określonych towarów, b. pomoc finansowa - realizowana przez wypłatę zapomóg pieniężnych, c. pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosennym w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych (w zależności od wspólnych ustaleń pracodawcy i związków zawodowych) Wniosek powinien być skierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szklarach. 2. Do wniosku należy dołączyć: a. informację o dochodach ze wszystkich źródeł współmałżonka i innych członków rodziny prowadzących z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, b. w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby - zaświadczenie od lekarza, c. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek lub innego zdarzenia losowego) - odpowiednie dokumenty: zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu itp. (o pomoc można ubiegać się do 3 miesięcy od danego wydarzenia).

9 19 1. Świadczenia mogą być przyznane także na wniosek Pracodawcy, grupy pracowników lub związków zawodowych, osób uprawnionych a więc pracownika, emeryta, rencisty. 2. Zapomoga socjalna może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń. Postanowienie nie dotyczy świadczeń rzeczowych. 20 Przez świadczenia pomocy w roku kalendarzowym, z których może skorzystać osoba uprawniona rozumie się: 1. Zapomogę losową i zapomogę socjalną - kwota ustalona indywidualnie i uzgodniona z Komisją Socjalną i związkami zawodowymi, 2. Pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosennym w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych - kwota zależna od wspólnych ustaleń pracodawcy i związków zawodowych. VII. DZIAŁANOSĆ SPORTOWO - REKREACYJNA, KULTURALNO - OŚWIATROWA, TURYSTYCZNA I INNE OMPREZY Działalność sportowo - rekreacyjna, kulturalno - oświatowa, turystyczna dotyczy w szczególności: a. wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę w formie grupowej (np. wycieczki), b. organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy, c. organizowania imprez jak:

10 zabawa choinkowa z paczkami (jako pomoc rzeczowa) dla dzieci uprawnionych pracowników w wieku od 1 roku do 15 lat (załącznik 3), piknik dla pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin. d. organizowania imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej, zakupu biletów wstępu na takie imprezy. 2. Działalność kulturalno - oświatowa zorganizowana przez pracodawcę dofinansowana jest do zakupu biletów lub uczestnictwa w imprezie według tabeli dopłat (załącznik nr 5) - musi uwzględniać kryteria socjalne. 3. Działalność sportowo - rekreacyjna i wypoczynek sobotnio - niedzielny zorganizowany przez pracodawcę dofinansowany jest według tabeli dopłat (załącznik nr 5) przy uwzględnieniu kryteriów socjalnych. 22 Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach ustalane będą każdorazowo i podawane do wiadomości poprzez informacje wywieszane na tablicy ogłoszeń. VIII. POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Zwrotna pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona na: a. zakup lub budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego bądź wielorodzinnego zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, b. wykup lokalu na własność lub uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni, c. modernizację i remont mieszkania lub domu, d. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkanie. 2. Warunkiem przyznania pożyczki jest złożenie wniosku (załącznik nr 3) oraz całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników.

11 4. Pracownik otrzymujący pożyczkę jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na potrącenie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 5. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 6. Kwota pożyczki na zakup i budowę domu lub zakup mieszkania nie może przekraczać 5000 zł, na modernizację lub remont lokalu mieszkalnego 2500 zł. 7. Udzielona pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym. 8. Czas spłaty pożyczki na zakup lub budowę domu albo na zakup mieszkania wynosi 36 miesięcy. 9. Czas spłaty na nadbudowę, rozbudowę, remont i modernizację budynku mieszkalnego lub mieszkania wynosi 18 miesięcy. 10. Pożyczki podlegają spłacie w równych ratach, począwszy od następnego miesiąca, w którym pożyczka została przyznana i wypłacona. 11. Przy składaniu wniosku o pożyczkę wymagane są następujące dokumenty: a. podanie b. oświadczenie o dochodach c. kosztorys budowlany (w przypadku pożyczki na budowę domu) 12. Pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki mają osoby ubiegające się o nią po raz pierwszy, znajdujące się w trudnych warunkach mieszkaniowych i posiadających niski dochód na jednego członka rodziny. 13. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie zawartej umowy i poręczenia 2 osób zatrudnionych w zakładzie pracy na czas nieokreślony. 14. Raty pożyczki potrącone są z wynagrodzenia i rozliczane przez księgowość szkolną. 15. Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie rozwiązania umowy o pracę, bądź przejścia do pracy w innym zakładzie (do 30 dnia miesiąca, w którym pracownik odchodzi). 16. Kwota pożyczki nie spłacona przez pożyczkobiorcę obciąża solidarnie poręczycieli. 17. W wyjątkowych sytuacjach można zawieść spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Zawieszanie spłaty nie dotyczy odsetek. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12 24 Wszelkie zmiany regulaminu wprowadzane są w formie aneksów uzgodnionych ze związkami zawodowymi. 25 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej i związków zawodowych. 26 Częścią regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 1. załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach netto pracownika ubiegającego się o świadczenie z ZFŚS, 2. załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie dofinansowania do świadczenia socjalnego z ZFŚS dla pracownika i członków rodziny, 3. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, 4. załącznik nr 4 - umowa między pracodawcą a pożyczkobiorcą określająca warunki przyznawania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe, 5. załącznik nr 5 - tabela dopłat do świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Szkoły Podstawowej w Szklarach. Stosowanie do art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 27 ust 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, niniejszy Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową działającą u Pracodawcy.

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Oświadczenie Oświadczam, że łączny dochód netto uzyskany przeze mnie i członków mojej rodziny w. roku wyniósł zł. W przeliczeniu na jednego członka rodziny średni dochód wyniósł.. (data, podpis pracownika lub emeryta) Art. 233 kk - Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

14 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Stanowisko.. Miejsce pracy.. Proszę o przyznanie dla mnie* i niżej wymienionych członków mojej rodziny*: 1. (imię i nazwisko członka rodziny) (stopień pokrewieństwa) 2. (imię i nazwisko członka rodziny) (stopień pokrewieństwa) 3. (imię i nazwisko członka rodziny) (stopień pokrewieństwa) 4. (imię i nazwisko członka rodziny) (stopień pokrewieństwa) (rodzaj świadczenia) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić

15 Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS.... (Imię i nazwisko).... (Miejsce pracy)... (Stanowisko)... (Adres zamieszkania) WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości.z przeznaczeniem na: 1/ budowę własnego domu 2/ uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej 3/ zakup mieszkania na rynku wtórnym lub u dewelopera 4/ remont lub modernizację własnego domu 5/ remont lub modernizację mieszkania w budynku wielorodzinnym 6/ zmiany mieszkania lub pokrycie kaucji mieszkaniowej Ad. 1. Dotyczy pożyczek na budowę domu: Posiadam zezwolenie na budowę własnego domu nr z dnia wydane przez. Koszt budowy wynosi wg kosztorysu Do wniosku załączam odpis pozwolenia na budowę, skrócony kosztorys budowlany z uwzględnieniem robót wykonanych i pozostałych do wykonania. Ad. 2. Dotyczy pożyczek na wkład do Spółdzielni Mieszkaniowej: Oświadczam, że jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w i otrzymuję mieszkanie, na które wkład podstawowy wynosi. Do wniosku załączam zaświadczenie w/w Spółdzielni Mieszkaniowej o wysokości wymaganego wkładu mieszkaniowego.

16 Ad. 3. Dotyczy pożyczek na zakup mieszkania na rynku wtórnym lub u dewelopera: Oświadczam, że w najbliższym czasie nabędę lokal mieszkalny położony,wartość którego wynosi. Ad. 4. Dotyczy pożyczek na remont lub modernizację własnego domu: Posiadam własny dom w, planowany remont lub modernizacja dotyczy następujących prac: Ad. 5. Dotyczy pożyczek na remont lub modernizację mieszkania w budynku wielorodzinnym: Posiadam mieszkanie w Remont lub modernizacja dotyczy następujących prac o wartości. Ad. 6. Dotyczy kaucji mieszkaniowej lub zmiany mieszkania: Oświadczam, że otrzymałem(am) mieszkanie i kaucja mieszkaniowa wynosi zł (zaświadczenie). Oświadczam, że opłaty przy zmianie mieszkania wynoszą zł. II. Wysokość dochodu na jednego członka rodziny wynosi (należy brać dochód ze wszystkich źródeł utrzymania, w tym np. gosp. rolne, zakład rzemieślniczy itp.). Posiadam na utrzymaniu łącznie osób. III. Oświadczam, że korzystałam(em), nie korzystałam(em) z pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jeżeli tak to kiedy i na jaki cel (nr umowy). Data i podpis wnioskodawcy IV. Zaświadcza się, że.... jest zatrudniony(a) na stanowisku Wysokość

17 uposażenia wynosi... zł i jest zatrudniony(a) na czas nieokreślony od dnia Potwierdza zakład pracy wnioskodawcy V. Zaświadczenie zakładu pracy współmałżonka: Zaświadcza się, że. jest zatrudniony w...na stanowisku. z miesięcznym wynagrodzeniem..... Potwierdza zakład pracy współmałżonka VI. Opinia właściwej statutowo organizacji związkowej wnioskodawcy:... Data, pieczęć i podpis org. związkowej VII. Na wniosek Komisji Socjalnej podjęty na posiedzeniu w dniu.. przyznano pożyczkę z ZFŚS w wysokości.. zł (słownie: ) z przeznaczeniem na.. i warunkach ustalonych w umowie zawartej wg zasad określonych w obowiązujących przepisach. Pożyczka podlega spłacie przez okres lat w ratach miesięcznych po.. zł. Pierwsza rata.. zł, poczynając od dnia. Odsetki.zł. Data i podpis dyrektora

18 Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS U M O W A Nr w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W dniu pomiędzy Szkołą Podstawową reprezentowaną przez dyrektora szkoły Panią/Pana:. i głównego księgowego Panią Martę Kowal a Panią/Panem/. zwanym/ą/ dalej pożyczkobiorcą, zam... zatrudnioną/ym w Szkole Podstawowej.. została zawarta umowa o następującej treści: 1 Decyzją dyrektora Szkoły Podstawowej w podjętą na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. nr 43, poz. 163 i 168/ i regulaminu ZFŚS Szkoły Podstawowej - została przyznana- Pani/Panu/. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczka oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym w wysokości. słownie złotych z przeznaczeniem na 2 Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje dnia Pierwsza rata zł, następne po. zł. 3 Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącenia należnych rat wraz z odsetkami, zgodnie z 2. Potrąconą kwotę należy przekazać na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Nr konta Bank Spółdzielczy w Błażowej, Odział w Hyżnem. 4

19 Niespłacona pożyczka udzielona ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, staje się natychmiast wymagalna w razie wygaśnięcia stosunku pracy, w następstwie porzucenia pracy przez pracownika oraz w razie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy lub za wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązania się pracownika z jego obowiązków, albo w wypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem 5 Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielania pożyczki zawartych w niniejszej umowie, jednak zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki 6 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 Pożyczkobiorca upoważnia Spółdzielnię Mieszkaniową w. do potrącenia w przypadku ustania członkostwa z wypłacanego na jego rzecz wkładu, nie zrealizowanych w całości lub części zobowiązań wobec zakładu pracy z tytułu udzielenia na wkład członkowski. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Ustawa z dnia 4 marca 1994r./Dz. U. nr 43, poz. 163 i 168/ oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 9 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy oraz jeden pożyczkobiorca.

20 Na poręczycieli proponuję: 1.. zam. nr dow. osob. 2.. zam. nr dow. osob... W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. Czytelne podpisy poręczycieli: /pieczęć zakładu pracy pożyczkobiorcy/ Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych pod pozycją 1 i 2. /pieczątka zakładu pracy oraz podpis i pieczątka dyrektora zakładu pracy poręczycieli/. /podpis pożyczkobiorcy/.... / pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ Potwierdzenie odbioru 1 egz. umowy /kopii/ przez zakład pracy/ księgowość/ pożyczkobiorcy... /data, pieczęć i podpis głównego księgowego/ /Poręczycielem może zostać wyłącznie osoba pracująca/.

21 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Tabela dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Szklarach L.p. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie pracownika lub emeryta korzystającego z ZFŚS (w złotych) Wysokość dopłaty do świadczenia socjalnego ujętego w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SP w Szklarach w 2 1 do 1500 zł 90% 2 od 1501 zł do 2500 zł 80% 3 od 2501 zł do 3500 zł 70% 4 powyżej 3501 zł 60%

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo