REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz.335; z późniejszymi zmianami), 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; z późniejszymi zmianami), 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854; z późniejszymi zmianami). II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy ustawy o ZFŚS, niniejszy regulamin, w tym zatwierdzony coroczny plan wydatków z funduszu (plan rzeczowo- finansowy). 2. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Szklarach zwanym dalej Funduszem administruje Dyrektor zwany dalej również Organem Pracodawcy. Głos doradczy Dyrektora stanowi komisja, składająca się z dwóch do czterech osób przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 3.Coroczny plan wydatkowania zatwierdza Dyrektor w uzgodnieniu z przedstawicielami Rady Pedagogicznej (jeżeli są związki zawodowe to z przedstawicielami związków). 4. Plan wydatkowania jest ustalany corocznie w terminie do 31 marca każdego roku po otrzymaniu naliczenia odpisu na ZFŚS dokonanego przez Dyrektora i związki zawodowe i zawiera podział środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności (preliminarz). 5. Podział Funduszu może w trakcie roku ulec zmianie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i przedstawicielami Rady Pedagogicznej.

2 6. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna i podawana do wiadomości wszystkich zainteresowanych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy. III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 2 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się na: a. dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego (wczasy stacjonarne, kolonie, obozy, sanatoria, zielone szkoły) - w wysokości do 800 zł, b. dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ( wczasy pod gruszą ) - kwota bazowa do 700 zł, c. pomoc finansową w związku z sytuacją losową, d. pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosennym w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych, e. wypoczynek organizowany w formie turystyki grupowej (wycieczki), f. działalność kulturalno - oświatową w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu na takie imprezy, g. zakup biletów i uczestnictwo w różnych formach rekreacji ruchowej, imprezach sportowych, h. pożyczki na cele mieszkaniowe. 2. Pozostawia się 1% rezerwy środków tego Funduszu w celu dofinansowania świadczeń wymienionych w pkt. 1 lub nadzwyczajnych potrzeb dodatkowych. 3. Środki, niewydatkowane w danym roku na cele wymienione w pkt. 1, przekazane będą na zwiększenie rezerwy Funduszu. IV. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ SOCJANYCH 3

3 Ze świadczeń Funduszu określonych z 2 mogą korzystać: 1. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Szklarach zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania bez względu na okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy. 2. Emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy), których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na emeryturę lub rentę była Szkoła Podstawowa w Szklarach. 3. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 i 2, tj. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, a jeżeli kształcą się - do czasu ukończenia nauki szkolnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, natomiast jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne (traktowane na równi) - bez ograniczenia wieku. 4. Dzieci pozostałe po zmarłych w okresie zatrudnienia pracownikach SP w Szklarach, utrzymujące się z renty po pracowniku, uczące się i nie pracujące, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. 5. Osoby objęte świadczeniami przedemerytalnymi znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej (dotyczy 2, pkt. 1c, których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na w/w świadczenie była Szkoła Podstawowa w Szklarach Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określone w 2 przyznaje Dyrektor, po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej. 2. Komisja nie posiada uprawnień decyzyjnych, lecz jest organem pomocniczym, opiniującodoradczym Dyrektora Wysokość przyznanych świadczeń osobom uprawnionym uzależnia się od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

4 2. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dokonuje Dyrektor na podstawie złożonych oświadczeń o dochodach lub innych wymaganych dokumentów, a także znanych członkom Komisji faktów i wydarzeń Złożone przez pracownika oświadczenie o dochodach (załącznik 1), uzupełnione na podstawie rocznego zeznania podatkowego, ma na celu ustalenie średniej wysokości wszystkich dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny. 2. Dyrektor zastrzega sobie możliwość poproszenia pracownika o przedłożenie zeznania podatkowego, na podstawie którego pracownik uzupełniał oświadczenie. 3. Oświadczenie o dochodach należy złożyć do 30 maja każdego roku lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości. 4. Niezłożenie takiego oświadczenia jest podstawą do odmowy przyznania świadczeń z Funduszu, ponieważ Dyrektor nie ma możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. 5. Wymagane przez Pracodawcę złożenie informacji o sytuacji życiowej i rodzinnomaterialnej pracownika w celu ustalenia wysokości świadczeń pozostaje w zgodzie z art. 23 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 6. Oświadczenie jest dokumentem w świetle art. 245 kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie może być weryfikowana w trybie art. 253 kodeksu postępowania cywilnego. 7. Osoba korzystająca ze świadczeń pochodzących ze środków Funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła Pracodawcę w błąd, traci prawo do korzystania ze środków Funduszu przez okres od jednego do trzech lat Świadczenia socjalne są uznaniową formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na ich wniosek.

5 2. Wniosek złożony po ustalonym terminie, nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniony, bądź do którego nie doręczono wymaganych dokumentów, nie będzie rozpatrywany. 3. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownikowi i członkom jego rodziny (załącznik nr 2) w danym roku kalendarzowym powinien być złożony do dnia 10 czerwca każdego roku lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości. 4. Wnioski o pozostałe świadczenia wymienione w 2 przyjmowane będą w każdym terminie i rozpatrywane na posiedzeniach komisji socjalnej nie częściej niż raz na 3 miesiące (z wyłączeniem szczególnych sytuacji losowych) Rencista lub emeryt zatrudniony w Szkole Podstawowe w Szklarach, pobierający wynagrodzenie z osobowego funduszu płac, otrzyma tylko jedno świadczenie socjalne - jako emeryt Nie korzystanie ze świadczeń z Funduszu nie uprawnia pracowników i emerytów do żądania ekwiwalentu. 2. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. V. ŚWIADCZENIA WCZASOWO - WYPOCZYNKOWE Świadczenia wczasowo - wypoczynkowe realizuje się przez: a. dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracowników we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą, b. dofinansowanie wczasów zakupionych we własnym zakresie przez osoby uprawnione do świadczeń,

6 c. dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie sanatoryjne i wczasów profilaktycznoleczniczych organizowanych przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu, zakupionych we własnym zakresie, d. dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego lub zakupionego przez zakład pracy oraz indywidualnie przez osoby uprawnione w formie kolonii, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, zdrowotnych itp Dopłata do wypoczynku zorganizowanego lub organizowanego we własnym zakresie przysługuje osobie uprawnionej nie częściej niż raz na dwa lata. W sytuacji gdy środki Funduszu pozwolą, powyższa dopłata może być zrealizowana raz w roku kalendarzowym. 2. Uprawnieni pracownicy otrzymują dodatkową kwotę na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku na pozostające na utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, do lat 18, jeżeli kształcą się - do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli 25 rok życia, natomiast jeśli posiadają orzeczenie z znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne (traktowane na równi) - bez ograniczenia wieku. 3. Naukę dzieci do 25 roku życia należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lub kserokopią aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania do wczasów, kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci do lat 18 uwarunkowana jest przedłożeniem odpowiedniego dowodu wpłaty lub skierowania na wyżej wymieniony wyjazd. 2. Przedstawiony dowód wpłaty lub skierowanie powinno zawierać następujące dane:

7 a. nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, b. tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.), c. imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku, d. imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty, e. miejsce i termin wypoczynku, f. kwotę do zapłaty, g. w przypadku dokonania zapłaty - datę wykonania W celu ustalenia wysokości dofinansowania urlopu wypoczynkowego Pracodawca w uzgodnieniu z komisją socjalną lub związkami zawodowymi określa kwotę bazową. 2. Wysokość dofinansowania urlopu wypoczynkowego pracownika wyliczana jest według zasad ustalonych w planie wydatkowania Funduszu na rok bieżący, z uwzględnieniem zasady podziału odwrotnie proporcjonalnego do dochodów pracowników Osobom zatrudnionym na czas określony, którym umowa o pracę kończy się w roku bieżącym, dofinansowanie do wypoczynku przysługuje, o ile wykorzystają 14 kolejnych dni urlopu na bieżący rok w ramach stosunku pracy w SP w Szklarach. 2. W przypadku stwierdzenia przyznania świadczenia wczasowo - wypoczynkowego pomimo niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w powyższym wymiarze w danym roku kalendarzowym, świadczenie takie może nie zostać przyznane w roku następnym Wypłata dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego następuje w terminie od 25 czerwca do 31 października każdego roku. VI. ŚWIADCZENIA W FORMIE POMOCY RZECZOWEJ I FINANSOWEJ

8 16 1. Ze świadczeń mogą korzystać osoby uprawnione znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujące doraźnej pomocy z przyczyn losowych, na ich umotywowany wniosek. 2. Świadczenia socjalne, finansowe z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w pkt. 1, a ich wysokość i termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych, znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie. 17 Świadczenia przyznawane są w następujących formach: a. pomoc rzeczowa - polegająca na zakupie określonych towarów, b. pomoc finansowa - realizowana przez wypłatę zapomóg pieniężnych, c. pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosennym w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych (w zależności od wspólnych ustaleń pracodawcy i związków zawodowych) Wniosek powinien być skierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szklarach. 2. Do wniosku należy dołączyć: a. informację o dochodach ze wszystkich źródeł współmałżonka i innych członków rodziny prowadzących z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe, b. w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby - zaświadczenie od lekarza, c. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek lub innego zdarzenia losowego) - odpowiednie dokumenty: zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu itp. (o pomoc można ubiegać się do 3 miesięcy od danego wydarzenia).

9 19 1. Świadczenia mogą być przyznane także na wniosek Pracodawcy, grupy pracowników lub związków zawodowych, osób uprawnionych a więc pracownika, emeryta, rencisty. 2. Zapomoga socjalna może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń. Postanowienie nie dotyczy świadczeń rzeczowych. 20 Przez świadczenia pomocy w roku kalendarzowym, z których może skorzystać osoba uprawniona rozumie się: 1. Zapomogę losową i zapomogę socjalną - kwota ustalona indywidualnie i uzgodniona z Komisją Socjalną i związkami zawodowymi, 2. Pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosennym w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych - kwota zależna od wspólnych ustaleń pracodawcy i związków zawodowych. VII. DZIAŁANOSĆ SPORTOWO - REKREACYJNA, KULTURALNO - OŚWIATROWA, TURYSTYCZNA I INNE OMPREZY Działalność sportowo - rekreacyjna, kulturalno - oświatowa, turystyczna dotyczy w szczególności: a. wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę w formie grupowej (np. wycieczki), b. organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy, c. organizowania imprez jak:

10 zabawa choinkowa z paczkami (jako pomoc rzeczowa) dla dzieci uprawnionych pracowników w wieku od 1 roku do 15 lat (załącznik 3), piknik dla pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin. d. organizowania imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej, zakupu biletów wstępu na takie imprezy. 2. Działalność kulturalno - oświatowa zorganizowana przez pracodawcę dofinansowana jest do zakupu biletów lub uczestnictwa w imprezie według tabeli dopłat (załącznik nr 5) - musi uwzględniać kryteria socjalne. 3. Działalność sportowo - rekreacyjna i wypoczynek sobotnio - niedzielny zorganizowany przez pracodawcę dofinansowany jest według tabeli dopłat (załącznik nr 5) przy uwzględnieniu kryteriów socjalnych. 22 Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach ustalane będą każdorazowo i podawane do wiadomości poprzez informacje wywieszane na tablicy ogłoszeń. VIII. POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Zwrotna pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona na: a. zakup lub budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego bądź wielorodzinnego zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, b. wykup lokalu na własność lub uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni, c. modernizację i remont mieszkania lub domu, d. adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkanie. 2. Warunkiem przyznania pożyczki jest złożenie wniosku (załącznik nr 3) oraz całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników.

11 4. Pracownik otrzymujący pożyczkę jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na potrącenie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 5. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 6. Kwota pożyczki na zakup i budowę domu lub zakup mieszkania nie może przekraczać 5000 zł, na modernizację lub remont lokalu mieszkalnego 2500 zł. 7. Udzielona pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym. 8. Czas spłaty pożyczki na zakup lub budowę domu albo na zakup mieszkania wynosi 36 miesięcy. 9. Czas spłaty na nadbudowę, rozbudowę, remont i modernizację budynku mieszkalnego lub mieszkania wynosi 18 miesięcy. 10. Pożyczki podlegają spłacie w równych ratach, począwszy od następnego miesiąca, w którym pożyczka została przyznana i wypłacona. 11. Przy składaniu wniosku o pożyczkę wymagane są następujące dokumenty: a. podanie b. oświadczenie o dochodach c. kosztorys budowlany (w przypadku pożyczki na budowę domu) 12. Pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki mają osoby ubiegające się o nią po raz pierwszy, znajdujące się w trudnych warunkach mieszkaniowych i posiadających niski dochód na jednego członka rodziny. 13. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie zawartej umowy i poręczenia 2 osób zatrudnionych w zakładzie pracy na czas nieokreślony. 14. Raty pożyczki potrącone są z wynagrodzenia i rozliczane przez księgowość szkolną. 15. Nie spłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie rozwiązania umowy o pracę, bądź przejścia do pracy w innym zakładzie (do 30 dnia miesiąca, w którym pracownik odchodzi). 16. Kwota pożyczki nie spłacona przez pożyczkobiorcę obciąża solidarnie poręczycieli. 17. W wyjątkowych sytuacjach można zawieść spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Zawieszanie spłaty nie dotyczy odsetek. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12 24 Wszelkie zmiany regulaminu wprowadzane są w formie aneksów uzgodnionych ze związkami zawodowymi. 25 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej i związków zawodowych. 26 Częścią regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 1. załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach netto pracownika ubiegającego się o świadczenie z ZFŚS, 2. załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie dofinansowania do świadczenia socjalnego z ZFŚS dla pracownika i członków rodziny, 3. załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, 4. załącznik nr 4 - umowa między pracodawcą a pożyczkobiorcą określająca warunki przyznawania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe, 5. załącznik nr 5 - tabela dopłat do świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS Szkoły Podstawowej w Szklarach. Stosowanie do art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 27 ust 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, niniejszy Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową działającą u Pracodawcy.

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Oświadczenie Oświadczam, że łączny dochód netto uzyskany przeze mnie i członków mojej rodziny w. roku wyniósł zł. W przeliczeniu na jednego członka rodziny średni dochód wyniósł.. (data, podpis pracownika lub emeryta) Art. 233 kk - Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

14 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Stanowisko.. Miejsce pracy.. Proszę o przyznanie dla mnie* i niżej wymienionych członków mojej rodziny*: 1. (imię i nazwisko członka rodziny) (stopień pokrewieństwa) 2. (imię i nazwisko członka rodziny) (stopień pokrewieństwa) 3. (imię i nazwisko członka rodziny) (stopień pokrewieństwa) 4. (imię i nazwisko członka rodziny) (stopień pokrewieństwa) (rodzaj świadczenia) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem (miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić

15 Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS.... (Imię i nazwisko).... (Miejsce pracy)... (Stanowisko)... (Adres zamieszkania) WNIOSEK o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczki w wysokości.z przeznaczeniem na: 1/ budowę własnego domu 2/ uzupełnienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej 3/ zakup mieszkania na rynku wtórnym lub u dewelopera 4/ remont lub modernizację własnego domu 5/ remont lub modernizację mieszkania w budynku wielorodzinnym 6/ zmiany mieszkania lub pokrycie kaucji mieszkaniowej Ad. 1. Dotyczy pożyczek na budowę domu: Posiadam zezwolenie na budowę własnego domu nr z dnia wydane przez. Koszt budowy wynosi wg kosztorysu Do wniosku załączam odpis pozwolenia na budowę, skrócony kosztorys budowlany z uwzględnieniem robót wykonanych i pozostałych do wykonania. Ad. 2. Dotyczy pożyczek na wkład do Spółdzielni Mieszkaniowej: Oświadczam, że jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w i otrzymuję mieszkanie, na które wkład podstawowy wynosi. Do wniosku załączam zaświadczenie w/w Spółdzielni Mieszkaniowej o wysokości wymaganego wkładu mieszkaniowego.

16 Ad. 3. Dotyczy pożyczek na zakup mieszkania na rynku wtórnym lub u dewelopera: Oświadczam, że w najbliższym czasie nabędę lokal mieszkalny położony,wartość którego wynosi. Ad. 4. Dotyczy pożyczek na remont lub modernizację własnego domu: Posiadam własny dom w, planowany remont lub modernizacja dotyczy następujących prac: Ad. 5. Dotyczy pożyczek na remont lub modernizację mieszkania w budynku wielorodzinnym: Posiadam mieszkanie w Remont lub modernizacja dotyczy następujących prac o wartości. Ad. 6. Dotyczy kaucji mieszkaniowej lub zmiany mieszkania: Oświadczam, że otrzymałem(am) mieszkanie i kaucja mieszkaniowa wynosi zł (zaświadczenie). Oświadczam, że opłaty przy zmianie mieszkania wynoszą zł. II. Wysokość dochodu na jednego członka rodziny wynosi (należy brać dochód ze wszystkich źródeł utrzymania, w tym np. gosp. rolne, zakład rzemieślniczy itp.). Posiadam na utrzymaniu łącznie osób. III. Oświadczam, że korzystałam(em), nie korzystałam(em) z pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jeżeli tak to kiedy i na jaki cel (nr umowy). Data i podpis wnioskodawcy IV. Zaświadcza się, że.... jest zatrudniony(a) na stanowisku Wysokość

17 uposażenia wynosi... zł i jest zatrudniony(a) na czas nieokreślony od dnia Potwierdza zakład pracy wnioskodawcy V. Zaświadczenie zakładu pracy współmałżonka: Zaświadcza się, że. jest zatrudniony w...na stanowisku. z miesięcznym wynagrodzeniem..... Potwierdza zakład pracy współmałżonka VI. Opinia właściwej statutowo organizacji związkowej wnioskodawcy:... Data, pieczęć i podpis org. związkowej VII. Na wniosek Komisji Socjalnej podjęty na posiedzeniu w dniu.. przyznano pożyczkę z ZFŚS w wysokości.. zł (słownie: ) z przeznaczeniem na.. i warunkach ustalonych w umowie zawartej wg zasad określonych w obowiązujących przepisach. Pożyczka podlega spłacie przez okres lat w ratach miesięcznych po.. zł. Pierwsza rata.. zł, poczynając od dnia. Odsetki.zł. Data i podpis dyrektora

18 Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS U M O W A Nr w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W dniu pomiędzy Szkołą Podstawową reprezentowaną przez dyrektora szkoły Panią/Pana:. i głównego księgowego Panią Martę Kowal a Panią/Panem/. zwanym/ą/ dalej pożyczkobiorcą, zam... zatrudnioną/ym w Szkole Podstawowej.. została zawarta umowa o następującej treści: 1 Decyzją dyrektora Szkoły Podstawowej w podjętą na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz. U. nr 43, poz. 163 i 168/ i regulaminu ZFŚS Szkoły Podstawowej - została przyznana- Pani/Panu/. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczka oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym w wysokości. słownie złotych z przeznaczeniem na 2 Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje dnia Pierwsza rata zł, następne po. zł. 3 Pożyczkobiorca upoważnia organ dokonujący wypłaty uposażenia do potrącenia należnych rat wraz z odsetkami, zgodnie z 2. Potrąconą kwotę należy przekazać na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Nr konta Bank Spółdzielczy w Błażowej, Odział w Hyżnem. 4

19 Niespłacona pożyczka udzielona ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, staje się natychmiast wymagalna w razie wygaśnięcia stosunku pracy, w następstwie porzucenia pracy przez pracownika oraz w razie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy lub za wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązania się pracownika z jego obowiązków, albo w wypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem 5 Rozwiązanie stosunku pracy bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków udzielania pożyczki zawartych w niniejszej umowie, jednak zakład pracy ustali w porozumieniu z pożyczkobiorcą sposób spłaty i zabezpieczenia pożyczki 6 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 Pożyczkobiorca upoważnia Spółdzielnię Mieszkaniową w. do potrącenia w przypadku ustania członkostwa z wypłacanego na jego rzecz wkładu, nie zrealizowanych w całości lub części zobowiązań wobec zakładu pracy z tytułu udzielenia na wkład członkowski. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Ustawa z dnia 4 marca 1994r./Dz. U. nr 43, poz. 163 i 168/ oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 9 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy oraz jeden pożyczkobiorca.

20 Na poręczycieli proponuję: 1.. zam. nr dow. osob. 2.. zam. nr dow. osob... W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. Czytelne podpisy poręczycieli: /pieczęć zakładu pracy pożyczkobiorcy/ Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych pod pozycją 1 i 2. /pieczątka zakładu pracy oraz podpis i pieczątka dyrektora zakładu pracy poręczycieli/. /podpis pożyczkobiorcy/.... / pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ Potwierdzenie odbioru 1 egz. umowy /kopii/ przez zakład pracy/ księgowość/ pożyczkobiorcy... /data, pieczęć i podpis głównego księgowego/ /Poręczycielem może zostać wyłącznie osoba pracująca/.

21 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Tabela dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Szklarach L.p. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie pracownika lub emeryta korzystającego z ZFŚS (w złotych) Wysokość dopłaty do świadczenia socjalnego ujętego w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SP w Szklarach w 2 1 do 1500 zł 90% 2 od 1501 zł do 2500 zł 80% 3 od 2501 zł do 3500 zł 70% 4 powyżej 3501 zł 60%

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie I. Podstawa prawna: 1 1 Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego w dalszej treści Regulaminu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne (Tekst ujednolicony 14 maja 2014) REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE Zał. do Zarządzenia nr 107 /14 Dyrektora MOS Ustka z dnia 07.05.2014r REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakładowy Fundusz Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU I Postanowienia ogólne 1. Udzielanie świadczeń z ZFŚS odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł.

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł. Wrocław, dnia - - r. imię i nazwisko adres zamieszkania Zakładowa Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a 53-611 Wrocław WNIOSEK Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 2 W JAWORZE. Podstawy prawne wydania regulaminu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 2 W JAWORZE. Podstawy prawne wydania regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM NR 2 W JAWORZE Podstawy prawne wydania regulaminu I 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych, zwany dalej Regulaminem określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie Załącznik nr... do zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie z dnia... Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie HRUBIESZÓW 2012 ROK I. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE Załącznik do Zarządzenia nr. 2/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie z dnia 15.03.2013r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie Spis treści: I. Podstawa prawna wydania regulaminu str.2 II. Postanowienia ogólne str.2 III.Przeznaczenie Funduszu..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Podstawa prawna: a). art. 8, ust 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. Podstawa prawna wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E Piła styczeń 2014 r. I. Postanowienia wstępne. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo