REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I BIBLIOTEKACH WYDZIAŁOWYCH AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I BIBLIOTEKACH WYDZIAŁOWYCH AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I BIBLIOTEKACH WYDZIAŁOWYCH AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1. Regulamin udostępniania zbiorów ustala zasady udostępniania zbiorów własnych oraz materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 2. Zbiory materiałów bibliotecznych udostępnia się: 1. na miejscu w czytelniach, 2. poza obręb Biblioteki za pośrednictwem Wypożyczalni. I I. C Z Y T E L N I A O G Ó L N A 1. Czytelnia Ogólna czynna jest w dni powszednie. 2. Prawo do korzystania z Czytelni Ogólnej mają osoby posiadające kartę biblioteczną, aktualną Legitymację Studencką, lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 3. Korzystających z Czytelni Ogólnej obowiązuje: 1. pozostawienie okryć, teczek, toreb, siatek, parasoli itp. w szatni, 2. wpisanie się do księgi odwiedzin, 3. pozostawienie u bibliotekarza dyżurnego stosownego dokumentu, 4. zgłoszenie wnoszonych do Czytelni własnych książek i innych materiałów bibliotecznych, 5. zajęcie wyznaczonego przez bibliotekarza miejsca, 6. zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez uzgodnienia z bibliotekarzem dyżurnym, 7. zachowanie ciszy, 8. zakaz palenia i spożywania posiłków, 9. stosowanie się do wskazówek bibliotekarza dyżurnego, 10. poszanowanie udostępnionych materiałów, 11. zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 1

2 4. Czytelnicy w Czytelni Ogólnej korzystać mogą: 1. z księgozbioru podręcznego Czytelni - poprzez wolny dostęp do półek, 2. z księgozbioru podstawowego Biblioteki znajdującego się w magazynach za pośrednictwem bibliotekarza, 3. z materiałów powierzonych Czytelni na czas określony przez inne agendy Biblioteki, 4. z książek własnych zgłoszonych bibliotekarzowi, 5. z norm i innych zbiorów specjalnych, 6. ze zbiorów zwartych, wypożyczonych z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 5. W szczególnych przypadkach udostępniane są zbiory znajdujące się w Czytelni Ogólnej poza obręb Biblioteki, na ściśle określony czas, za wyjątkiem: 1.dysertacji naukowych, map, atlasów, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, norm, 2. dzieł rzadkich i kosztownych, trudnych do nabycia, 3. dzieł ilustrowanych dużą liczbą tablic, map itp. 4. materiałów bibliotecznych sprowadzonych w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych. Na każde wypożyczone dzieło czytelnik wypisuje rewers dwuodcinkowy. 6. Czytelnik zwracający dzieło otrzymuje na dowód zwrotu jeden odcinek wypełnionego przez siebie rewersu. 7. Nieoddanie wypożyczonych książek we właściwym terminie powoduje utratę możliwości korzystania z tej formy udostępniania. 8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia udostępnionego dzieła czytelnik zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości określonej przez komisję biblioteczną. I I I. C Z Y T E L N I A C Z A S O P I S M 1. Czytelnia Czasopism czynna jest w dni powszednie. 2. Z Czytelni Czasopism korzystać mogą: 1. pracownicy i studenci ATH, 2. wszyscy zainteresowani wydawnictwami periodycznymi Biblioteki. 2

3 3. Korzystających z Czytelni Czasopism obowiązuje: 1. pozostawienie okryć, teczek, toreb, siatek, parasoli itp. w szatni, 2. wpisanie się do księgi odwiedzin, 3. zgłoszenie wnoszonych do Czytelni Czasopism własnych materiałów bibliotecznych, 4. zachowanie ciszy, 5. zakaz palenia i spożywania posiłków, 6. stosowanie się do wskazówek bibliotekarza dyżurnego, 7. zakaz wynoszenia wydawnictw poza Czytelnię bez uzgodnienia z bibliotekarzem, 8. poszanowanie udostępnionych materiałów, 9. zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 4. Czytelnicy w Czytelni Czasopism korzystać mogą: 1. z czasopism bieżących i z lat ubiegłych, 2. ze zbiorów specjalnych - kserokopii, mikrofisz, wydawnictw informacyjnych, 3. z własnych wydawnictw zgłoszonych bibliotekarzowi. 5. W uzasadnionych przypadkach udostępnia się zbiory Czytelni Czasopism poza obręb Biblioteki, na ściśle określony czas. Na każde wypożyczone dzieło czytelnik wypisuje rewers. 6. Czytelnik zwracający dzieło otrzymuje na dowód zwrotu wypełniony przez siebie rewers. 7. Nieoddanie wypożyczonych czasopism we właściwym terminie powoduje utratę możliwości korzystania z tej formy udostępniania. 8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych wydawnictw czytelnik zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości określonej przez komisję biblioteczną. 3

4 I V. W Y P O Ż Y C Z A L N I A 1. Udostępnianie zbiorów poza obręb Biblioteki prowadzone jest poprzez Wypożyczalnię w systemie komputerowej rejestracji wypożyczeń. Wypożyczalnia czynna jest w dni powszednie. 2. Zapisy i aktywacja konta: 2.1. Zapisy: 1. Zapisu do Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej i aktywacji konta można dokonać w Wypożyczalni przez cały rok. 2. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Udostępniania Zbiorów. 3. Studentów I roku obowiązuje odbycie szkolenia bibliotecznego. 4. Do zapisu uprawnieni są: a. studenci studiów stacjonarnych ATH (w trybie dziennym) b. studenci studiów niestacjonarnych ATH ( w trybie zaocznym i wieczorowym) c. studenci studiów podyplomowych ATH d. doktoranci ATH e. pracownicy ATH Aktywacja konta: 1. Studenci i pracownicy legitymujący się Elektroniczną Legitymacją Studenta (ELS)/Pracownika (ELP) zobowiązani są do przedłożenia bibliotekarzowi wypełnionej Deklaracji Czytelnika i ważnej ELS/ELP w celu aktywacji Konta. 2. Aktywacja konta jest wolna od opłat. 3. Aktywowane konto pracownika ważne jest przez cały okres zatrudnienia. 4. Aktywowane konto studenta ważne jest w czasie ważności ELS. 5. Studenci i pracownicy ATH, posiadający legitymacje w wersji papierowej, w celu otrzymania Karty Bibliotecznej zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji Czytelnika oraz przedłożenia odpowiedniego dokumentu: - dowodu osobistego pracownicy ATH - ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu studenci i doktoranci ATH - studenci studiów podyplomowych aktualnego zaświadczenia, wydanego przez odpowiedni Dziekanat. 6. Za otrzymaną kartę, pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku do Regulaminu. 7. Pracownicza Karta Biblioteczna ważna jest przez cały okres zatrudnienia, studencka wydawana jest na czas trwania studiów z koniecznością corocznej aktualizacji (na podstawie ważnej legitymacji studenckiej). 8. Karta Biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika nie wolno odstępować jej innym osobom. Właściciel Karty odpowiedzialny jest za każde jej użycie. 9. Zagubienie karty bibliotecznej, jej zniszczenie, zmianę adresu lub nazwiska należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. 10. Za wystawienie duplikatu Karty Bibliotecznej pobierana jest opłata, której wysokość została określona w Załączniku do Regulaminu. 4

5 3. Prawo i warunki korzystania: 1. Poza obręb Biblioteki wypożyczać mogą: a. pracownicy ATH, b. studenci ATH, c. studenci studiów podyplomowych ATH oraz doktoranci ATH, d. wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki - po złożeniu kaucji bibliotecznej (zbiory wieloegzemplarzowe), e. instytucje pozauczelniane - w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni uzyskuje się z chwilą otrzymania Karty Bibliotecznej lub aktywowania ELS/ELP jako Karty Bibliotecznej (osoby wymienione w 3 pkt 1a,b,c) oraz po uiszczeniu kaucji bibliotecznej (osoby wymienione w 3 pkt 1d). 3. Warunkiem wypożyczenia jest przedłożenie aktywowanej ELS/ELP lub Karty Bibliotecznej wraz z ważną Legitymacją Studencką. 4. Liczba wypożyczonych książek nie może przekraczać: a. dla pracowników ATH - 25 b. dla studentów i doktorantów ATH - 11 c. dla studentów studiów podyplomowych ATH - 5 d. dla czytelników spoza uczelni Zamawianie i tryb wypożyczania: 1. Czytelnik ma możliwość zdalnego zamówienia książek, po zalogowaniu się do OPAC WWW, z dowolnego komputera posiadającego łącze internetowe lub do systemu PROLIB w sieci uczelnianej. Po dokonaniu zamówienia, książki przez 4 dni są zatrzymane dla Zamawiającego. W razie nieodebrania zamówionych materiałów bibliotecznych we wskazanym terminie, system komputerowy unieważnia zamówienie, stwarzając tym samym możliwość ponownego zamawiania przez innego Czytelnika. 2. Istnieje możliwość wypożyczenia książek, bez wcześniejszego, zdalnego zamówienia. Przy ustnym składaniu zamówienia w Wypożyczalni, Czytelnik podaje sygnaturę interesującej go książki. 3. Zamówione książki należy wypożyczyć osobiście. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie ważnego dokumentu (aktywowana ELS/ELP lub Karta Biblioteczna i aktualna Legitymacja Studencka). 4. Czytelnicy wymienieni w 3.1d nie mają możliwości zdalnego zamówienia książek. Określają parametry zamówienia osobiście, w Wypożyczalni. Wypożyczeniom podlegają tylko zbiory wieloegzemplarzowe. Warunkiem wypożyczenia jest złożenie kaucji, w wysokości wskazanej przez bibliotekarza. Czytelnik otrzymuje Dowód wpłaty kaucji. Zwrot kaucji następuje za dowodem wypłaty, po zwróceniu wypożyczonego dzieła. Wysokość kaucji określona jest na podstawie wartości książki. Minimalna kaucja podana jest w załączniku do Regulaminu. 5

6 5. Wszystkie operacje związane z komputerową identyfikacją użytkownika oraz wprowadzeniem danych o książce do komputera dokonuje bibliotekarz w obecności czytelnika. 6. Na życzenie czytelnika Biblioteka sporządza wydruk stanu jego konta. 6. Terminy wypożyczeń: 1. pracownicy ATH - na okres 52 tygodni, 2. studenci i doktoranci ATH: - zbiory długoterminowe - na okres 20 tygodni, - zbiory krótkoterminowe - na okres 4 tygodni, 3. studenci studiów podyplomowych ATH - na okres 4 tygodni, 4. czytelnicy spoza uczelni - na okres 4 tygodni. Czytelnikom, którzy podali adres , wysyłane jest przypomnienie o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. 7. Prolongata: Czytelnik nie posiadający na koncie książek przetrzymanych i nie obciążony karą za przetrzymanie ma możliwość jednokrotnej prolongaty wypożyczonych książek, zdalnie, po zalogowaniu się w systemie lub osobiście w Wypożyczalni, po przedłożeniu książki, którą chce prolongować. Prolongaty można dokonać tylko przed upływem terminu zwrotu. 8. Rezerwacja: Czytelnicy wymienieni w 3.1.a,b,c, mają możliwość, po zalogowaniu się w systemie, dokonania zdalnej rezerwacji wypożyczonych książek. Czytelnik otrzymuje pocztą elektroniczną powiadomienie o zwrocie do Wypożyczalni zarezerwowanego tytułu. Od momentu powiadomienia książka oczekuje 4 dni na odebranie. 9. Czytelnik wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż 14 tygodni zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek i uregulowania zaległości. 10. Potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką można otrzymać po uregulowaniu wszystkich zobowiązań i zwróceniu karty bibliotecznej. 11. Odpowiedzialność za wypożyczone dzieło: 1. Czytelnik zobowiązany jest troskliwie obchodzić się z materiałami, które zostały mu udostępnione. 2. Czytelnik zobowiązany jest przestrzegać ustalonych terminów zwrotu - Biblioteka pobiera opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Wysokość kary określona jest w załączniku do Regulaminu. 3. W razie uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości określonej przez komisję biblioteczną. 6

7 4. W razie zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik zobowiązany jest zwrócić inny egzemplarz danego tytułu lub wpłacić należność w wysokości określonej przez komisję biblioteczną, przy uwzględnieniu aktualnych cen książek oraz wartości, jaką dana książka przedstawia dla Biblioteki. Minimalna kwota za jedną zagubioną książkę podana jest w załączniku do Regulaminu. V. W Y P O Ż Y C Z A L N I A M I Ę D Z Y B I B L I O T E C Z N A 1. Czytelnik indywidualny lub zbiorowy zainteresowany wypożyczeniem międzybibliotecznym składa pisemne zamówienie w Czytelni Ogólnej. 2. Wypożyczanie międzybiblioteczne prowadzone jest dla pracowników, doktorantów i dyplomantów ATH. 3. Przedmiotem wypożyczenia mogą być dokumenty naukowe, których brak w bibliotekach Bielska-Białej. 4. Warunkiem zamówienia na sprowadzenie materiałów z innej biblioteki jest posiadanie ważnej Karty Bibliotecznej lub aktywowanej ELS/ELP oraz nie zaleganie ze zwrotem książek w Wypożyczalni. 5. Ze sprowadzonych materiałów można korzystać tylko na miejscu w Czytelniach. 6. Wszelkie opłaty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych, w tym także z zagranicy, pokrywa czytelnik. VI. O D D Z I A Ł I N F O R M A C J I N A U K O W E J 1. Oddział Informacji Naukowej otwarty jest w dni powszednie. 2. Stanowiska komputerowe w Czytelni OIN zostały zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych oraz przeprowadzania szkoleń bibliotecznych. 3. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych mają pracownicy naukowi i studenci ATH. 4. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w OIN należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych. 5. Aby skorzystać ze stanowiska komputerowego należy wpisać się na listę podając czytelnie swoje imię, nazwisko, wydział, czas korzystania ze stanowiska oraz adresy przeglądanych stron WWW. 7

8 6. Przy jednym stanowisku mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. 7. Maksymalny czas korzystania z pracowni przez jedną osobę ustala się na 1 godzinę dziennie. 8. Dyżurny bibliotekarz służy pomocą w obsłudze zainstalowanych baz danych i udostępnia instrukcje obsługi. 9. Jeżeli czytelnik opuści stanowisko bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych. 10. Obowiązuje całkowity zakaz przeglądania, odtwarzania, przesyłania materiałów, danych i informacji zawierających treści erotyczne, pornograficzne i niezgodne z prawem obowiązującym w Polsce. 11. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 12. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z programów typu Chat, komunikatorów, bramek SMS oraz gier. Zakazane jest korzystanie z poczty elektronicznej w celach prywatnych. Wszelkie dane należy zapisywać tylko w założonym przez siebie katalogu na dysku. Po zakończeniu pracy w OIN należy wykasować zapisane przez siebie pliki. 13. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach. 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi. 15. Podczas korzystania z OIN użytkownik może być monitorowany przez dyżurnego bibliotekarza. 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny OIN ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika. 17. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, leży w kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej. 8

9 V I I. B I B L I O T E K A W Y D Z I A Ł U N A U K o M A T E R I A Ł A C H i Ś R O D O W I S K U 1.Biblioteka WNoMiŚ czynna jest w dni powszednie. 2. Z Biblioteki korzystać mogą : 1. pracownicy ATH, 2. studenci Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku, 3. studenci pozostałych wydziałów 4. wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki. 3. Korzystających z Biblioteki obowiązuje: 1. pozostawienie teczek i okryć wierzchnich w szatni, 2. wpisanie się do księgi odwiedzin, 3. pozostawienie dokumentu bibliotekarzowi, 4. zachowanie ciszy, 5. zakaz palenia i spożywania posiłków, 6. zakaz wynoszenia wydawnictw poza Czytelnię bez uzgodnienia z bibliotekarzem, 7. poszanowanie udostępnionych materiałów, 8. zakaz używania telefonów komórkowych. 4. Czytelnicy mogą korzystać w Bibliotece: 1. z księgozbioru Biblioteki: a. druków zwartych, b. wydawnictw periodycznych, c. zbiorów specjalnych, d. z komputera (dostęp do katalogu OPAC WWW, Internet), 2. z czytnika. 5. W uzasadnionych przypadkach udostępnia się studentom i pracownikom ATH zbiory Biblioteki na zewnątrz, na ściśle określony czas, za wyjątkiem: 1. dysertacji naukowych, atlasów, map, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, norm, 2. dzieł rzadkich, kosztownych, trudnych do nabycia, 3. dzieł ilustrowanych dużą ilością tablic, map. 6. Na każde wypożyczone dzieło Czytelnik wypisuje rewers. W trakcie wypożyczania Czytelnik ma obowiązek okazania ważnej ELS/ELP lub Karty Bibliotecznej wraz z ważną legitymacją. 7. Czytelnik zwracający dzieło otrzymuje na dowód zwrotu wypełniony przez siebie rewers. 9

10 8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości określonej przez komisję biblioteczną. V I I I. B I B L I O T E K A W Y D Z I A Ł U H U M A N I S T Y C Z N O - S P O Ł E C Z N E G O 1. Biblioteka WHS czynna jest w dni powszednie. 2. Z Biblioteki korzystać mogą: 1. pracownicy ATH, 2. studenci Wydziału Humanistyczno - Społecznego, 3. studenci pozostałych wydziałów, 4. wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki. 3. Korzystających z Biblioteki obowiązuje: 1. pozostawienie teczek i okryć wierzchnich w szatni, 2. wpisanie się do księgi odwiedzin, 3. pozostawienie dokumentu bibliotekarzowi, 4. zachowanie ciszy, 5. zakaz palenia i spożywania posiłków, 6. zakaz wynoszenia wydawnictw poza Czytelnię bez uzgodnienia z bibliotekarzem, 7. poszanowanie udostępnionych materiałów, 8. zakaz używania telefonów komórkowych. 4. Czytelnicy mogą korzystać w Bibliotece: 1. z księgozbioru Biblioteki: a. druków zwartych, b. wydawnictw periodycznych, c. zbiorów specjalnych, d. z komputera (dostęp do katalogu OPAC WWW, Internet), 2. z czytnika. 5. W uzasadnionych przypadkach udostępnia się studentom i pracownikom ATH zbiory Biblioteki na zewnątrz, na ściśle określony czas, za wyjątkiem: 1. dysertacji naukowych, atlasów, map, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, norm, 2. dzieł rzadkich, kosztownych, trudnych do nabycia, 3. dzieł ilustrowanych dużą ilością tablic, map. 6. Na każde wypożyczone dzieło Czytelnik wypisuje rewers. W trakcie wypożyczania Czytelnik ma obowiązek okazania ważnej ELS/ELP lub Karty Bibliotecznej wraz z ważną legitymacją. 10

11 7. Czytelnik zwracający dzieło otrzymuje na dowód zwrotu wypełniony przez siebie rewers. 8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości określonej przez komisję biblioteczną. I X. B I B L I O T E K A W Y D Z I A Ł U N A U K o Z D R O W I U 1. Biblioteka WNoZ czynna jest w dni powszednie. 2. Z Biblioteki korzystać mogą: 1. pracownicy ATH, 2. studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu, 3. studenci pozostałych wydziałów, 4. wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki. 3. Korzystających z Biblioteki obowiązuje: 1. pozostawienie teczek i okryć wierzchnich w szatni, 2. wpisanie się do księgi odwiedzin, 3. pozostawienie dokumentu bibliotekarzowi, 4. zachowanie ciszy, 5. zakaz palenia i spożywania posiłków, 6. zakaz wynoszenia wydawnictw poza Czytelnię bez uzgodnienia z bibliotekarzem, 7. poszanowanie udostępnionych materiałów, 8. zakaz używania telefonów komórkowych. 4. Czytelnicy mogą korzystać w Bibliotece: 1. z księgozbioru Biblioteki: a. druków zwartych, b. wydawnictw periodycznych, c. zbiorów specjalnych, d. z komputera (dostęp do katalogu OPAC WWW, Internet), 2. z czytnika. 5. W uzasadnionych przypadkach udostępnia się studentom i pracownikom ATH zbiory Biblioteki na zewnątrz, na ściśle określony czas, za wyjątkiem: 1. dysertacji naukowych, atlasów, map, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, norm, 2. dzieł rzadkich, kosztownych, trudnych do nabycia, 3. dzieł ilustrowanych dużą ilością tablic, map. 11

12 6. Na każde wypożyczone dzieło Czytelnik wypisuje rewers. W trakcie wypożyczania Czytelnik ma obowiązek okazania ważnej ELS/ELP lub Karty Bibliotecznej wraz z ważną legitymacją 7. Czytelnik zwracający dzieło otrzymuje na dowód zwrotu wypełniony przez siebie rewers. 8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości określonej przez komisję biblioteczną. X. U D O S T Ę P N I A N I E W S I E C I L U B Z E S T A N O W I S K K O M P U T E R O W E J S I E C I B I B L I O T E C Z N E J A T H 1. Biblioteka Główna i Biblioteki Wydziałowe zapewniają dostęp do cyfrowych zasobów informacji: 1. będących własnością Biblioteki, 2. obcych, zdalnych, na korzystanie z których wykupiła licencje, 3. obcych, zdalnych, na korzystanie z których uzyskała zgodę autora, 4. zdalnych, rozproszonych, nielicencjonowanych. 2. Zasoby wymienione w pkt.1, 2 są udostępniane poprzez sieć komputerową ATH, w tym Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych. 3. Zasoby cyfrowe udostępniane przez Bibliotekę Główną mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. 4. Dodatkowe ograniczenia użytkowania zasobów cyfrowych mogą wynikać z umów licencyjnych na poszczególne bazy danych. 5. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z obowiązującym prawem autorskim i zapisami licencji reprodukcja i redystrybucja danych, uzyskanych z zasobów cyfrowych. 6. Nieprawidłowe użytkowanie zasobów cyfrowych, dokonywanie zmian w zasobach i oprogramowaniu podlega sankcjom karnym na zasadach określonych w 3 rozdziału XII niniejszego regulaminu. 12

13 X I. P O S T A N O W I E N I A P O R Z Ą D K O W E 1. Użytkownicy systemu biblioteczno - informacyjnego zobowiązani są do znajomości i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz uwag i wskazówek pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek jednostek organizacyjnych. 2. Na terenie Biblioteki można korzystać z własnego sprzętu komputerowego. 3. W przypadku nieprzestrzegania warunków i zasad wypożyczeń, kierownictwo lub pracownik upoważniony przez kierownictwo ma prawo do: 1. monitorowania czytelnika, 2. wstrzymania wypożyczeń, 3. czasowego zawieszenia w prawach wypożyczeń. 4. W przypadku zniszczenia mienia Biblioteki lub niewłaściwego wykorzystywania zasobów cyfrowych, kierownictwo lub upoważniony pracownik ma prawo egzekwować naprawienie szkód lub pokrycie wszelkich wynikłych kosztów. 5. Od decyzji w sprawie nałożenia sankcji, podjętej przez upoważnionego pracownika Biblioteki, czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do dyrektora Biblioteki Głównej. 6. Od decyzji dyrektora Biblioteki Głównej przysługuje prawo odwołania się do rektora Uczelni. X I I. P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E 1. Dyrekcja Biblioteki może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od niektórych rygorów niniejszego Regulaminu oraz ustalić inny czas otwarcia Biblioteki. 2. Wysokość opłat wyszczególnionych w załączniku do Regulaminu może być aktualizowana 3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować utratę prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki okresowo lub na stałe. 4. Traci moc dotychczasowy regulamin Udostępniania Zbiorów w Bibliotece Akademii Techniczno-Humanistycznej 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r. Bielsko-Biała, r. Zatwierdzam : (Zatw. przez Rektora ATH prof. dra hab. M. Trombskiego) 13

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Wydanie specjalne grudzień 1999

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Wydanie specjalne grudzień 1999 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Wydanie specjalne grudzień 1999 Regulamin Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 22 Rektora Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PODHALAŃASKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PODHALAŃASKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PODHALAŃASKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU I. Postanowienia ogólne 1 Biblioteka Uczelniana Podhalańskiej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI. (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 25 Rektora AM z 30.11.2010r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Akademii Morskiej, zwana dalej Biblioteką, jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU I. Postanowienia wstępne 1. System biblioteczno-informacyjny tworzą: 1.1. Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU zatwierdzony Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku w dniu 12 kwietnia 2013 I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE Załącznik do Zarządzenia Rektora PWSZ w Nysie Nr 14/2014 z dnia 30.05.2014 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE NYSA, MAJ 2014 Rozdział I --- Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rozdział I. Przepisy ogólne

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 13 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie z dnia: 21 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udostępniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin systemu informacyjno-bibliotecznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia wstępne 1

Regulamin systemu informacyjno-bibliotecznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin systemu informacyjno-bibliotecznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Rozdział I. Postanowienia wstępne 1 System informacyjno-biblioteczny w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu tworzą: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Regulamin Biblioteki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku Regulamin Biblioteki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku Białystok 2009 1 Instytucja i zadania Biblioteki l. Biblioteka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU Załącznik nr 2 I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU 1. Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HOTELARSTWA I TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HOTELARSTWA I TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HOTELARSTWA I TURYSTYKI W CZĘSTOCHOWIE 1 Do korzystania z Biblioteki uprawnieni są : 1. Pracownicy naukowi WSHiT 2. Studenci studiów dziennych, zaocznych WSHiT 3. Studenci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie l. Postanowienia ogólne 1 1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki Uczelnianej 2) W Bibliotece działają: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania zbiorów w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN udostępniania zbiorów w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej. R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 /2007 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22.01.2007 REGULAMIN udostępniania zbiorów w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej R o z d z i a ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM 1. Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM jest biblioteką naukową wchodząca w skład systemu biblioteczno - informacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. I Przepisy ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU I Przepisy ogólne &1 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest ogólnouczelnianą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku Białystok 2010 1 Rozdział I Podstawy prawne działalności Biblioteki 1 Podstawę prawną działalności Biblioteki Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ŁUŻYCKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W ŻARACH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ŁUŻYCKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W ŻARACH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ŁUŻYCKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W ŻARACH I. Postanowienia ogólne: 1. Biblioteka Łużyckiej Wyższej szkoły Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYTELNI GŁÓWNEJ I PRACOWNI ZBIORÓW REGIONALNYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. WIKTORA GOMULICKIEGO w Ostrołęce

REGULAMIN CZYTELNI GŁÓWNEJ I PRACOWNI ZBIORÓW REGIONALNYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. WIKTORA GOMULICKIEGO w Ostrołęce REGULAMIN CZYTELNI GŁÓWNEJ I PRACOWNI ZBIORÓW REGIONALNYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. WIKTORA GOMULICKIEGO w Ostrołęce 1 Regulamin określa zasady i warunki udostępniania materiałów bibliotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE I FILII W KOLE, SŁUPCY i TURKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE I FILII W KOLE, SŁUPCY i TURKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Dyrektora CDN w Koninie z dnia 2 stycznia 2013 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE I FILII W KOLE, SŁUPCY i TURKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2007. Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowego Instytutu Badawczego z dnia

ZARZĄDZENIE NR 19/2007. Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowego Instytutu Badawczego z dnia ZARZĄDZENIE NR 19/2007 Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy- Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10.09.2007 w sprawie korzystania z zasobów Biblioteki Centralnego Instytutu Ochrony Pracy -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 października 2013 r.

Zarządzenie Nr 15/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 października 2013 r. Zarządzenie Nr 15/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE PODSTAWA PRAWNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2010 Dyrektora PBP w Koninie z dnia 06.12.2010r. REGULAMIN PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE PODSTAWA PRAWNA 1. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 16/IV/2012 Rektora PWSZ z dnia 26 września 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 16/IV/2012 Rektora PWSZ z dnia 26 września 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 16/IV/2012 Rektora PWSZ z dnia 26 września 2012 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia r.

Zarządzenie Nr 46/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia r. Zarządzenie Nr 46/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21.09.2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I KORZYSTANIA Z INTERNETU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W PIWNICZNEJ ZDROJU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I KORZYSTANIA Z INTERNETU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W PIWNICZNEJ ZDROJU REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I KORZYSTANIA Z INTERNETU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W PIWNICZNEJ ZDROJU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy bez względu na miejsce

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Kolejna witryna sieci PWSZ. REGULAMIN BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE 1. Postanowienia ogólne

Biblioteka. Kolejna witryna sieci PWSZ. REGULAMIN BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE 1. Postanowienia ogólne 1 Biblioteka Kolejna witryna sieci PWSZ Regulamin i opłaty REGULAMIN BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE 1. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku Strona 1 z 5 Załącznik do Zarządzeniem Nr 21/2014 dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku z dnia 19 listopada 2014 roku. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednolity system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA W KWIDZYNIE

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA W KWIDZYNIE POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA W KWIDZYNIE Regulamin udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie Kwidzyn, 1 października 2017r. REGULAMIN KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Uczelni Jana Wyżykowskiego. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Biblioteki Uczelni Jana Wyżykowskiego. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Biblioteki Uczelni Jana Wyżykowskiego Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 System biblioteczno-informacyjny Uczelni Jana Wyżykowskiego (zwanej dalej UJW) tworzą: a) Biblioteka Główna w Polkowicach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. 2. Organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Biblioteka Główna zwana dalej Biblioteką jest częścią jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I. Postanowienia wstępne 1. Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Załącznik do zarządzenia Rektora PG nr 29/2012 z 01.10.2012 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka uczelniana udostępnia zbiory

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Instrukcja SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-52/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-52/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-52/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz zasad działalności usługowej w Bibliotece

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bibliotekę uczelnianą tworzy Biblioteka Główna z filiami, stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka uczelniana udostępnia zbiory biblioteczne pracownikom, studentom, doktorantom i słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Regulamin udostępniania zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

Regulamin udostępniania zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Regulamin udostępniania zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Rozdział I. Postanowienia ogólne Zbiory biblioteczne udostępnia się: 1. poprzez wypożyczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Fizycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin Biblioteki Fizycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego Regulamin Biblioteki Fizycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego Przepisy ogólne 1. Biblioteka Fizyczna Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (zwana dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU 1 REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (zwana dalej Biblioteką WSUS) działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE I FILII W KOLE, SŁUPCY, TURKU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE I FILII W KOLE, SŁUPCY, TURKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/15 Dyrektora CDN w Koninie z dnia 4 maja 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W KONINIE

Bardziej szczegółowo

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają pracownicy Muzeum.

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają pracownicy Muzeum. REGULAMIN BIBLIOTEKI MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY Zgodnie z Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539). PRAWO KORZYSTANIA 1 1. Prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-63/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr R-63/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr R-63/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz zasad działalności usługowej w Bibliotece

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA. z Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA. z Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo z dnia 31 października 2014 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA z Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n udostępniania zbiorów bibliotecznych. I. Postanowienia wstępne

R e g u l a m i n udostępniania zbiorów bibliotecznych. I. Postanowienia wstępne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 5 lutego 2014 r. R e g u l a m i n udostępniania zbiorów bibliotecznych I. Postanowienia wstępne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udostępniania w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie

Regulamin Udostępniania w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie Zarządzenie dyrektora RBP w Szubinie nr 14/2016 Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie 89-200 Szubin ul. Kcyńska 11 tel.: (52) 384-21-60 dyrektor, (52) 384 81-73 wypożyczalnia e - mail: biblioteka@biblioteka.szubin.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I. Postanowienia wstępne 1. Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34. z dnia 3 września 2008 r. wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki SGH

ZARZĄDZENIE NR 34. z dnia 3 września 2008 r. wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki SGH REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/83/08 ZARZĄDZENIE NR 34 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki SGH Na podstawie 33 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Naukowej ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Biblioteki Naukowej ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie Regulamin Biblioteki Naukowej ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Naukowa ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 13 grudnia 2014 roku Regulamin Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYSZKOWIE

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYSZKOWIE REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYSZKOWIE Wyszków 2010 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni i Czytelni dla

Bardziej szczegółowo

I. Zasady korzystania z Wypożyczalni

I. Zasady korzystania z Wypożyczalni Załącznik nr 1 I. Zasady korzystania z Wypożyczalni 1 1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie indywidualne posiadają: a) studenci PWSZ - na podstawie aktualnego wpisu na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PBW W KIELCACH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PBW W KIELCACH REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PBW W KIELCACH & 1. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI 1. Z wypożyczalni mogą korzystać nauczyciele, pracownicy oświaty, nauki i kultury, studenci uczelni przygotowujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU PRZEPISY OGÓLNE 1. Zadaniem Biblioteki WSKiZ w Poznaniu jest współudział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników

Bardziej szczegółowo

2. Udostępnianie zbiorów

2. Udostępnianie zbiorów 2 4. Korzystanie ze zbiorów Czytelni jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych zbiorami biblioteki (z wyłączeniem osób wymienionych w 4 pkt 5 oraz w 6 pkt 1 niniejszego Regulaminu), po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY

REGULAMIN FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY REGULAMIN FILII DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLEŚNICY Obowiązujący od dnia 17 marca 2014 roku 1 Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy I. Przepisy ogólne 1. Biblioteka Pedagogiczna w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bibliotekę Politechniki Gdańskiej tworzy Biblioteka Główna oraz filie na wydziałach, stanowiąc jednolity system

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 PRAWO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII. I. Przepisy ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII I. Przepisy ogólne 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory : - na zewnątrz w Wypożyczalni - na miejscu w Czytelni 2. Wypożyczalnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin Udostępniania Zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: I. Postanowienia wstępne 1 1) Bibliotece rozumie się przez to Powiatową Bibliotekę Publiczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W SKAWINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W SKAWINIE. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W SKAWINIE I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU I. Przepisy ogólne Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju

R E G U L A M I N Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju R E G U L A M I N Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju 1. Prawo korzystania 1. Z Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych mogą korzystać

Bardziej szczegółowo

1.Postanowienia ogólne. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

1.Postanowienia ogólne. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZS IM.WINCENTEGO WITOSA W JANOWIE LUBELSKIM 1.Postanowienia ogólne. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie biblioteka.awf.krakow.pl Strona WWW Biblioteki poniedziałek, środa: 8.30-17.00 wtorek, czwartek, piątek: 8.30-15.00 sobota:

Bardziej szczegółowo

2 Regulamin, o którym mowa w 1 określa zasady udostępniania zbiorów filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu.

2 Regulamin, o którym mowa w 1 określa zasady udostępniania zbiorów filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu. Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu z dnia 01 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu filii bibliotecznych Na podstawie art. 14 ust.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW w Szczecinie i Oddziałów Zamiejscowych ZCDN-u 1 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW w Szczecinie i Oddziałów Zamiejscowych ZCDN-u 1 Postanowienia ogólne 1. Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 1 REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna jest ogólnodostępną biblioteką naukową oraz ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji

Bardziej szczegółowo

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Warszawie przy ul. A. J. Madalińskiego 22 Regulamin Biblioteki Regulamin Biblioteki (Wypożyczalni i Czytelni) Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie ZARZĄDZENIE NR 1/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Biblioteki. Na podstawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Rozdział I. Postanowienia wstępne 1 1. System biblioteczno-informacyjny w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (WSB) tworzą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia rektora PG nr 57/2008 z 30 września 2008 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna udostępnia zbiory

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie z dnia 30 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie z dnia 30 maja 2014 r. Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Zmiany Regulaminu korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI ASP W KATOWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI ASP W KATOWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI ASP W KATOWICACH Ustalenia wstępne: Bibliotekę ASP w Katowicach tworzy wypożyczalnia i czytelnia. I. Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych: 1 1. Do materiałów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYSZKOWIE

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYSZKOWIE REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYSZKOWIE Wyszków 2010 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają stali mieszkańcy powiatu wyszkowskiego.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FILII DLA DZIECI i MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

R E G U L A M I N FILII DLA DZIECI i MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce R E G U L A M I N FILII DLA DZIECI i MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 1 Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania książek ze zbiorów Filii dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Traci moc zarządzenie Rektora nr 68a/2007/2008 z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminów w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Traci moc zarządzenie Rektora nr 68a/2007/2008 z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminów w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zarządzenie nr 157/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowe zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2016 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 140/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

REGULAMIN NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ REGULAMIN NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Regulamin Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie określa prawa i obowiązki użytkowników korzystających z jej zbiorów i usług. Ilekroć w tekście mowa jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 74/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 74/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 74/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz zasad działalności usługowej w Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu 1. Zasięg obowiązywania Regulamin korzystania ze zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 z dnia 5 listopada 2010 REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZOWIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie jest samorządową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

Regulamin Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem Regulamin Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem WYPOŻYCZALNIA 1 1. Oddział dla dzieci i młodzieży jest biblioteką publiczną, której księgozbiór

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 r.

Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 r. Org. 021-27-12 Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE Rozdz. 1. INFORMACJE OGÓLNE Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie spełnia zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI MAŁOPOLSKIEJ WYśSZEJ SZKOŁY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów i korzystania z usług Biblioteki Uczelnianej

Bardziej szczegółowo

ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZ EJ W WAŁCZU

ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZ EJ W WAŁCZU REGULAMI UDOSTĘP IA IA ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZ EJ W WAŁCZU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMI UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

REGULAMI UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach z dn. 18.11.2013 r. REGULAMI UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZEJ W BIAŁOBRZEGACH I.

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Porozumienia

Fragmenty Porozumienia Fragmenty Porozumienia zawartego między Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. 1 1. Wypożyczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej

Regulamin Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej Regulamin Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej 1 Przepisy ogólne 1. Biblioteka Collegium Mazovia jest placówką naukową, dydaktyczną i usługową. 2. Gromadzi zbiory polskie i obce zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Senatu WSOSP Nr 54 z dnia 21 grudnia 2010r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK DLA DOROSŁYCH POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK DLA DOROSŁYCH POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK DLA DOROSŁYCH POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ PRAWO KORZYSTANIA 1. Ze zbiorów Wypożyczalni maja prawo korzystać osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasoby biblioteczne udostępniane są przez Bibliotekę Główną PUM oraz Filię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PORZĄDKOWY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna AJD udostępnia zbiory: 1. na miejscu (przez Czytelnie), 2. przez wypożyczenie

Bardziej szczegółowo