w statystyce ul. Warszawska 30 w Kêpnie tel. (62) , Roczna oprawa KPP w Kêpnie i w Ostrzeszowie cena 2 z³ (w tym 8% VAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w statystyce ul. Warszawska 30 w Kêpnie tel. (62) , Roczna oprawa KPP w Kêpnie i w Ostrzeszowie cena 2 z³ (w tym 8% VAT)"

Transkrypt

1 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ Roczna oprawa KPP w Kêpnie i w Ostrzeszowie wtorek 14 stycznia 2014r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 2 (583) ISSN INDEKS REKLAMA Informacja APTEKA CA ODOBOWA (24 h na dobê przez 7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) ul. Warszawska 30 w Kêpnie tel. (62) , *Powy szy tekst nie jest reklam¹ w rozumieniu PF, stanowi jedynie informacjê o pracy apteki ca³odobowej w celu zapewnienia opieki farmaceutycznej. Policja str. 3 i 11 w statystyce str. 8 KÊPNO str. 2 i 13 str. 10

2 2 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW wtorek - 14 stycznia 2014 r. OSTRZESZÓW 22. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy POTRZEBNE SAMOZAPARCIE OSTRZESZÓW CZAJKÓW A 49 wolontariuszy w ró nym wieku zbiera³o pieni¹dze dla Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Ostrzeszowie. W sumie zebrano tutaj ,23 z³ (w zesz³ym roku ok. 23 tys. z³). OSTRZESZÓW Sala Ostrzeszowskiego Centrum Kultury pêka³a w szwach - ludzie stali na schodach, by ogl¹daæ wystêpy m³odych artystów. GRABÓW I wesprzeæ Orkiestrê. W tym roku do pomocy zg³osi³o siê 49 wolontariuszy, którzy zbierali pieni¹dze przy koœcio³ach, marketach. Jak zwykle chêtnych, by pomóc nie brakowa³o - zarówno po stronie ofiarodawców, jak i tych, którzy puszki nadstawiali. - Wœród wolontariuszy nie brakowa³o dzieci z podstawówki, ale i takich osób, które ju pracuj¹ - wyjaœnia Miros³awa Rzepecka, odbieraj¹c od m³odzie y kolejne puszki z datkami. - Nie musieliœmy ich prowadziæ za rêkê, wystarczy- ³o spotkanie organizacyjne, a m³odzie sama póÿniej decydowa³a, gdzie zbieraæ pieni¹ ki. Jestem pe³na podziwu dla naszych wolontariuszy, bo pogoda nie sprzyja³a ich dzia³aniom, ale zawsze mogli wejœæ na ciep³¹ herbatê do ratusza - dodaje. - Trzeba mieæ wiele samozaparcia, eby w tak¹ pogodê ca³y dzieñ byæ na dworze. Dla wolontariuszy by³a to jednak czysta przyjemnoœæ. - Po prostu lubiê pomagaæ - mówi Kamil Bacik, który po raz pierwszy w³aœnie w tym roku zdecydowa³ siê zostaæ wolontariuszem. - Inni potrzebuj¹ tej pomocy, dlaczego mia³bym ich nie wesprzeæ - przekonuje. Podobnego zdania jest Damian Gryglewski. To ju jego pi¹ty z kolei fina³ w roli wolontariusza. I pewnie nie ostatni. - Moim zdaniem dobrze, e w tym roku pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na sprzêt medyczny tak e na seniorów - komentuje. Swój sposób na zaanga owanie siê w fina³ znaleÿli te m³odzi artyœci. OCK zadba- ³o bowiem, eby program by³ bogaty i przyci¹gn¹³ jak najwiêcej osób do sali kina. Podczas wystêpów tanecznych i wokalnych ludzie stali na schodach, w przejœciach, eby zobaczyæ swoje pociechy. Swój repertuar zaprezentowa³y a trzy grupy taneczne z OCK, pracuj¹ce pod okiem Anny Janickiej (5-8, 9-11 i lat). Na kilka minut przed wystêpem w szatni panowa³ chaos, wszyscy nerwowo siê krz¹tali. - To dlatego, e dzieci by³y bardzo zestresowane, wrêcz siê ba³y - wyznaje Janicka. - Na szczêœcie wszystko wypad³o dobrze. Grupy prowadzê ju czwarty rok i gdy jesieni¹ zaczêliœmy regularne treningi, wybraliœmy piosenkê, do której zatañczymy. Widzia³am, e dziewczynki siê ba³y, by³y przejête tym wszystkim, co siê tu dzieje. Czasem, jak patrzê na to, co siê dzieje na próbach, to jestem za³amana, ale ju podczas wystêpów wszystko jest tak, jak powinno. Na scenie OCK wyst¹pi³y te zespo³y Joy, Roœlin, Gara owy Raj, a ju po godz. 20 odby³ siê koncert orkiestry dêtej. W miêdzyczasie trwa³y licytacje oraz loterie fantowe. Z³ote Serduszko zosta³o zlicytowane za 355 z³. CZAJKÓW W Czajowie w sumie zebrano oko³o 13,5 tys. z³, co robi wra enie w porównaniu z zesz³ym rokiem, gdy uda³o siê zebraæ oko³o 9 tys. Tym razem a 6 tys. z³ pochodzi³a z licytacji. - W tym roku hojnoœæ naszych lokalnych przedsiêbiorców by³a bardzo wielka - mówi wójt Henryk Plichta. - Za 500 z³ wylicytowano zegar z herbem gminy, za t¹ sam¹ kwotê okolicznoœciowy tort. Ka dy z pracowników urzêdu przyniós³ blaszkê placka, zorganizowaliœmy bufet, dziêki któremu zebraliœmy 800 z³. GRABÓW W Grabowie 32 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zebra³o oko³o ,78 z³. W miejscowej hali widowiskowo - sportowej odby³ siê koncert noworoczny. DORUCHÓW Dziêki pracy wolontariuszy oraz sprzeda y gad etów, w Doruchowie uda³o siê zebraæ z³. Tradycyjnie odby³ siê VII Wielkoorkiestrowy Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Zwyciê y³ zespó³ KS Prosna z Grabowa. REKLAMA DORUCHÓW

3 wtorek - 14 stycznia 2014 r. CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 3 KRONIKA POLICYJNA NIETRZEŸWI NA DROGACH KRASZEWICE 8 bm. po pó³nocy na ul. Kaliskiej w Kraszewicach policjanci zatrzymali jad¹cego rowerem 41- letniego mieszkañca powiatu kaliskiego. By³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ ponad dwa promile alkoholu. Ponadto 41-latek posiada³ ju obowi¹zuj¹cy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami, jaki wyda³ wobec niego S¹d. OSTRZESZÓW PUSTK. 8 stycznia oko³o godz w Ostrzeszowie Pustkowiu stró e prawa zatrzymali kieruj¹cego renault megane 39-letniego mieszkañca gm. Grabów. Mê czyzna jad¹c drog¹ wojewódzk¹ nr 449 nagle zjecha³ na praw¹ stronê jezdni, czym zmusi³ nadje d aj¹cy z przeciwka pojazd do zjechania na prawe pobocze. Mê czyzna mia³ w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu. OSTRZESZÓW W niedzielê oko³o godz. 8 w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali kieruj¹cego audi 33-letniego mieszkañca miasta, który siad³ za kó³kiem maj¹c w wydychanym powietrzu ponad promil alkoholu. RAC AWICE W niedzielê tu przed godz. 14 w Rac³awicach policjanci zatrzymali kieruj¹cego oplem astr¹ 32-letniego mieszkañca gm. Czajków, który przekroczy³ dozwolon¹ prêdkoœæ w terenie zabudowanym. Co wiêcej, mê czyzna by³ w stanie po u yciu alkoholu. Badanie alko testem wykaza³o w tym przypadku oko³o 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. UDERZY W DRZEWO Fot. PSP Ostrzeszów Roczna odprawa Komendy Powiatowej Policji JAK MIN ROK? ZDARZENIA W miniony czwartek w sali sesyjnej Starostwa odby- ³a siê odprawa s³u bowa podsumowuj¹ca pracê Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w 2013 r. W odprawie uczestniczy³ zastêpca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, inspektor Jaros³aw Rzymkowski. Wyniki oraz rezultaty, jakie KPP osi¹gnê³a za rok 2013 przedstawili kolejno: naczelnik Wydzia³y Kryminalnego podins. Tadeusz Królikowski, naczelnik Wydzia³u Prewencji nadkom. Lechos³aw Wróbel oraz naczelnik Wydzia³u Ruchu Drogowego podins. Robert Froñ. CHARAKTERYSTYKA PRZESTÊPCZOŒCI W 2013 roku wszczêto ogó³em 1020 postêpowañ przygotowawczych, w tym 113 postêpowania o charakterze gospodarczym. W kwestii przestêpstw dotycz¹cych siedmiu podstawowych kategorii, tj. rozboje, bójki i pobicia, w³amania, kradzie e, kradzie e samochodów, uszkodzenia mienia, uszkodzenia cia³a - wszczêto ³¹cznie 232 postêpowañ. WYKROCZENIA W 2013 roku policjanci prewencji ujawnili ³¹cznie 9873 wykroczenia, za które: skierowano wniosków o ukaranie do S¹du, na³o ono mandatów karnych, zastosowano pouczeñ. W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w minionym roku zatrzymano do wytrzeÿwienia 142 osoby (133 mê czyzn i 9 kobiet). DROGOWE: Gmina Ostrzeszów 23 wypadki (4 osoby zabite, 21 rannych) i 234 kolizje drogowe Gmina Grabów 7 wypadków (11 rannych) i 74 kolizje drogowe, Gmina Kobyla Góra - 3 wypadki (3 rannych) i 61 kolizji drogowych Gmina Mikstat - 2 wypadki (4 rannych) i 31 kolizje drogowe, Gmina Doruchów - 3 wypadki (3 rannych) i 30 kolizje drogowe Gmina Kraszewice - 3 wypadki (4 rannych) i 15 kolizji drogowych Gmina Czajków 2 wypadki (1 osoba zabita, 1 ranna) i 5 kolizji drogowych Ponadto policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego skontrolowali (w ub. r. 8096) pojazdów, zastosowali 548 (w ub. r. 841) pouczeñ, na³o yli (w ub. r. 5006) mandatów karnych, skierowali 128 (w ub. r. 113) wniosków o ukaranie do s¹du, zatrzymali 664 (w ub. r. 629) dowodów rejestracyjnych oraz zatrzymali 85 (w ub. r. 70) praw jazdy. RUCH DROGOWY W roku 2013 Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowa³a 493 zdarzenia drogowe, z czego 43 to wypadki drogowe (5 osób ponios³o œmieræ, 47 osób by³o rannych) oraz 450 kolizji drogowych. W kwestii nietrzeÿwych policjanci zatrzymali ³¹cznie 337 (w ubr. 383) przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeÿwoœci, z czego 176 (w ubr. 199) to kieruj¹cy pojazdami mechanicznymi i 181 (w ubr. 181) nietrzeÿwi rowerzyœci. NietrzeŸwi kieruj¹cy w roku 2013 spowodowali ³¹cznie 6 wypadków drogowych, gdzie 7 osób by³o rannych, oraz spowodowali 15 kolizji drogowych. RED PRZEWRÓCONA CIÊ ARÓWKA GI YCE RYBIN 11 bm. oko³o godz. 3 nad ranem kieruj¹cy volkswagenem golfem mieszkaniec powiatu oleœnickiego nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na jezdni, zjecha³ na pobocze i uderzy³ w drzewo. JECHA BEZ PRAWKA ROGASZYCE W minion¹ sobotê oko³o godz w Rogaszycach stró e prawa zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego oplem astr¹ mieszkañca pow. ostrzeszowskiego, który kierowa³ bez uprawnieñ. Zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 500 z³. NA GOR CYM UCZYNKU GRABÓW WÓJT. 7 bm. oko³o godz. 13 w Grabowie Wójtostwie policjanci zatrzymali na gor¹cym uczynku mieszkañca gminy, który chodzi³ z workiem po nieczynnej ju linii kolejowej relacji Ostrzeszów - Namys³aki, demontowa³ i krad³ elementy mocuj¹ce szyny kolejowe. Powsta³e szkody zosta³y wycenione na blisko 100 z³. Mundurowi ukarali go 300-z³otowym mandatem. Fot. PSP Ostrzeszów 10 bm. po godz. 14 w Gi- ycach na drodze do Kalisza kieruj¹cy passatem przekroczy³ oœ jezdni, czym zmusi³ kieruj¹cego ciê arow¹ scani¹ mieszkañca gm. Wcis³o do zjechania na pobocze. Ciê arówka czêœciowo obsunê- ³a siê do rowu. - Pokrzywdzony przekaza³, e by³ zmuszony wykonaæ nag³y manewr skrêtu, gdy chcia³ unikn¹æ zderzenia z volkswagenem passatem - mówi asp. Ewa Jakubowska, rzecznik ostrzeszowskiej policji. - Mê czyzna jad¹c z przeciwka znacznie przekroczy³ oœ jezdni. Powy sz¹ wersjê potwierdzili równie œwiadkowie zdarzenia - dodaje Jakubowska. REKLAMA

4 4 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW wtorek - 14 stycznia 2014 r. UDERZONA PRZEZ KLAPÊ OSTRZESZÓW W niedzielê oko³o godz. 18 na ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie dosz³o do wypadku z udzia³em pasa erki autobusu. 63-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, podczas umieszczania walizki w luku baga owym zosta³a uderzona pokryw¹ od luku, gdy kierowca niespodziewanie ruszy³. Pokrzywdzona zrezygnowa- ³a z dalszej podró y, ponadto kierowca, widz¹c e ostrzeszowianka stoi o w³asnych si³ach, stwierdzi³, e nic siê jej nie sta³o i ruszy³ w dalsz¹ trasê. Niestety okaza³o siê, e 63-latka dozna³a doœæ powa nych obra- eñ cia³a i trafi³a do szpitala. - Kierowcê autobusem, który odjecha³ z miejsca, policjanci zatrzymali dopiero w Oleœnicy (woj. dolnoœl¹skie). Okaza³ siê nim 56-letni mieszkaniec powiatu kêpiñskiego. By³ trzeÿwy - mówi asp. Ewa Jakubowska, rzecznik ostrzeszowskiej policji. WINNE ŒCIEKI, A MO E KANALIZACJA? MIKSTAT Znów zatka³a siê kanalizacja na ul. Kaliskiej T³uszcze pochodz¹ce ze zlokalizowanej przy ul. Kaliskiej w Mikstacie topialni znów zapcha³y rury kanalizacyjne. Gmina nie odbiera ju œcieków od firmy i chce j¹ obci¹ yæ kosztami czyszczenia kanalizacji. Sêk w tym, e - jak mówi by³y burmistrz Bogdan Ma- ³ecki - buduj¹c ten odcinek kanalizacji Gmina w ogóle nie wziê³a pod uwagê obci¹ enia, jakiemu mia³aby sprostaæ. Na pewno kanalizacja w tym miejscu nie jest przygotowana na takie obci¹ enie. Ja bym zgody na odebranie takich œcieków nie wyda³ - wyznaje. Niedawno informowaliœmy, e Gmina nie potrafi poradziæ sobie z przy³¹czeniem do kanalizacji mieszkañców Kaliszkowic Kaliskich, Kaliszkowic O³obockich oraz Bisukupic Zabarycznych. Teraz œmierdz¹cy problem dotkn¹³ mieszkañców Mikstatu, konkretnie zaœ tych z ul. Kaliskiej. Wygl¹da na to, e k³opoty z kanalizacj¹ w gminie nie koñcz¹ siê - wrêcz przeciwnie. Wed³ug relacji burmistrza Jacka Ibrona, firma Techma-Mikstat znacz¹co przekroczy³a normy czystoœci odbieranych œcieków. - Konserwacja kanalizacji na ul. Kaliskiej ju zosta³a zakoñczona, a kosztami obci¹ ymy Techmê - mówi burmistrz. Czyszczenie kanalizy kosztowa³o ponad 10 tysiêcy z³otych. Burmistrz nie ukrywa swojego rozgoryczenia. - Ju latem dosz³o do takiej sytuacji, wiêc musieliœmy reagowaæ. Nie mo emy im daæ czasu na doprowadzenie œcieków do odpowiedniego stanu, bo ryzyko jest zbyt du e. Ju teraz kanalizacja przesta³a byæ dro - na i zala³a jeden czy dwa domy. Znowu t³uszcze siê odk³ada³y na œcianach rur, a doprowadzi³o to do zapchania - opisuje. Czy firma ma szanse na to, by Gmina znów odbiera- ³a od niej œcieki? - Nie mamy zamiaru znowu ponosiæ takiego ryzyka - mówi Ibron. - Na pewno nie odbêdzie siê to tak, e wystarczy jednorazowa kontrola. Musi ich byæ kilka i to niezapowiedzianych, ebyœmy mieli pewnoœæ, e jest wszystko w porz¹dku - dodaje. Okazuje siê jednak, e sprawa nie jest taka prosta, jak siê burmistrzowi Ibronowi wydaje, a problem mo e tkwiæ w szczegó³ach, a œciœlej na etapie projektowania. - Uwa am, e nie przeanalizowano tego, czy kanalizacja udÿwignie te œcieki - twierdzi by³y burmistrz, Bogdan Ma- ³ecki (kanalizacja na ul. Kaliskiej by³a budowana za czasów burmistrza Ibrona - przyp. red.). - Mo liwe, e kanalizacjê sk³adano z tego, co popadnie, przez co na tym odcinku mo e byæ ona zwê ona. To z kolei powoduje, e t³uszcze siê odk³adaj¹. Na pewno kanalizacja w tym miejscu nie jest przygotowana na takie obci¹ enie. Ja bym zgody na odebranie takich œcieków nie wyda³ - dodaje. Obecny burmistrz twierdzi jednak, e wszystko odby³o siê zgodnie z prawem i do winy nie przyznaje siê wcale. Zaprzecza te, jakoby nitka kanalizacyjna w dolnym odcinku ul. Kaliskiej wykonana zosta³a z rur o mniejszej œrednicy. - Kanalizacja zapcha³a siê tylko dlatego, e œcieki nie odpowiada³y odpowiednim normom - przekonuje. - Wszystko odby³o siê wed³ug odpowiedniej sztuki i zgodnie z projektem. Przypuszczam, e w³aœciciele Techmy liczyli, e jakoœ im to ujdzie na sucho. Kanalizacja nie bêdzie przebudowywana. Korzystanie z niej mo e przestaæ siê wiêc firmie op³acaæ, zw³aszcza, e na dobê produkuje oko³o 8-10 m3 œcieków. - Musimy to wszystko przemyœleæ - mówi nam prezes Techma- -Mikstat, Jaros³aw Bartkowiak. - Mam w¹tpliwoœci co tego, czy powinniœmy p³aciæ za to czyszczenie kanalizacji, dlatego chcemy osobiœcie wyjaœniæ tê sprawê. Do tego czasu firma bêdzie korzystaæ ze zwyk³ych beczkowozów. - Nie bêdziemy odbieraæ œcieków od Techmy - deklaruje Ibron. Ostrzeszowscy ekonomiœci u wroc³awskich bankowców Jak dzia³a gie³da? W œrodê 11 grudnia 2013 roku uczniowie klas trzecich i czwartych technikum ekonomicznego z Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Ostrzeszowie wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Wy sz¹ Szko³ê Bankow¹ we Wroc³awiu w ramach Tygodnia Przedsiêbiorczoœci. G³ównym celem zajêæ by³o przybli enie uczniom problematyki zwi¹zanej z dzia³aniem Gie³dy Papierów Wartoœciowych. M³odzi ekonomiœci wziêli udzia³ w wyk³adzie Jak zarabiaæ na swojej pasji oraz w grach biznesowych M³ody inwestor i Czy op³aca siê graæ fair, które pozwoli³y im w praktyce poznaæ omówione wczeœniej mechanizmy rynkowe. M³odzi adepci nauk ekonomicznych aktywnie i z zaciekawieniem uczestniczyli w wyk³adzie oraz z zaanga owaniem brali udzia³ w przygotowanych æwiczeniach. Za aktywnoœæ zostali nagrodzeni uczelnianymi gad etami promocyjnymi. Zdobyta wiedza pomo e im lepiej przygotowaæ siê do zbli aj¹cych siê egzaminów zawodowych oraz w podjêciu wa nych yciowych decyzji dotycz¹cych wyboru kierunku studiów. ND REKLAMA

5 wtorek - 14 stycznia 2014 r. CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 5 KRASZEWICE Atmosfera mia³a byæ œwi¹teczna, ale nie by³a EMOCJE BRA Y GÓRÊ - Widzê, e tu jest stronniczoœæ - wstawi³ siê za siedz¹cym po lewicy Janem Wojtaszkiem radny Stanis³aw Tyrakowski Nie w Urzêdzie Gminy, ale w sali Domu Wiejskiego przy ul. Kwiatowej odby³a sie ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy w Kraszewicach. Mia³o byæ krótko, zwiêÿle i na temat. Nie by³o. Wydawa³o siê, e przedysutowane na wspólnym osiedzeniu komisji proekty uchwa³ nie bêd¹ ju udziæ w¹tpliwoœci, a ju a pewno rozbudzaæ emoji. Nic bardziej mylnego. Ju przy przyjmowaniu orz¹dku obrad radny Jan ojtaszek postawi³ wnioek, aby wykreœliæ z niego unkt dot. przyst¹pienia do porz¹dzenia zmiany stuium uwarunkowañ i kieunków zagospodarowania rzestrzennego gminy Krazewice. - Nie mia³em mo - iwoœci konsultacji z mieszañcami - argumentowa³. Przewodnicz¹cy rady Stais³aw Baœ dowodzi³, e jest o wniosek nieuzasadniony, dy na tym etapie nie ma oniecznoœci przeprowadzaia adnych konsultacji mieszkañcami. Popar³ go ójt Józef Olszewski. - Najierw podejmuje siê uchwaê, bo jeœli jej nie podejmiey to nigdy nie przyst¹piy do tego planu. Potem opiero bêd¹ konsultacje - ³umaczy³. Wojtaszek nie rozumia³. rzypomnia³, e w uzasadieniu do projektu uchway wyraÿnie jest zapisane, jakich miejscowoœciach, akie dzia³ki... Baœ powtaza³, e jest to tylko uchwaa o przyst¹pieniu, która twiera drogê do uchwaleia planu. - Widzê, e tu jest stroniczoœæ - wstawi³ siê za siez¹cym po lewicy Wojtasziem radny Stanis³aw Tyakowski. - Tu s¹ dzia³ki rzygotowane na ten rok, ajprawdopodobniej na te rodki, które przeznaczylimy - dowodzi³. (...) My hcemy siê dowiedzieæ, jak, o, gdzie? - To s¹ te miejscowoœci, dzie ju by³y poczynione ewne inwestycje czy ju est to teren zagospodaroany. Na przyk³ad Jelenie zia³ki to s¹ 4-5 ha pod lektrowniê fotowoltaiczn¹. aleko posuniêty temat. 3 zia³ki w JaŸwinach równie pod elektrowniê... Podrenta, dzia³ka - ujêcie wody. Rac³awice - zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa... (...) Tê uchwa³ê musimy podj¹æ, eby zacz¹æ cokolwiek robiæ - przekonywa³. Tak te ostatecznie zrobili. WYDALI BLISKO 66 TYSIÊCY Z Zdzis³aw Kubasik, wiceprezes Gminnej Spó³ki Wodnej przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci spó³ki w 2013 r. - Dokonano konserwacji urz¹dzeñ melioracyjnych (rowów) na d³ugoœci ok mb. (w mb.). Wykonano roboty drenarskie na pow. ok. 17,35 ha - przyzna³ prezes. Razem wydatki na konserwacje i drenowanie wynios³y z³ ( z³). Wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich przekroczy³y 22,5 tys. z³, co daje ok. 75% œci¹galnoœci. Spó³ka dosta³a te z³ dotacji z Urzêdu Gminy z³ na likwidacjê skutków podtopieñ. Z Urzêdu Marsza³kowskiego - 9 tys., Wojewódzkiego - 11,5 tys. z³. RADNY W SZOKU Informacjê dotycz¹c¹ realizacji w zadañ przeciwpo arowych na terenie gminy przedstawi³ Zbigniew Go³dyn, komendant gminny OSP. Przypomnia³, e g³ówna dzia³alnoœæ operacyjna opiera sie na dwóch jednostkach (Kraszewice i G³uszyna), które znajduj¹ siê w krajowym systemie ratowniczo - gaœniczym. W sumie na terenie gminy w 2013 r. zanotowano 35 ró nego rodzaju zdarzeñ (8 po arów, 27 miejscowych zagro eñ), co stanowi wzrost o ponad 9% do roku poprzedniego. Straty oszacowano na 400 tys. z³ (w roku tys.), z czego 375 tys. to straty, jakie przyniós³ ogieñ. - Po ar u pana Krawczyka przyniós³ 350 tys. strat - przyzna³ Go³dyn. - Z tego jednego po aru takie du e straty nam siê narobi³y. Go³dyn przypomnia³, e najczêœciej do zdarzeñ tych wyje d ali stra acy z Kraszewic. Liczby nie k³ami¹ - w ostatnich 5 latach jednostka OSP Kraszewice interweniowa³a 206 razy, G³uszyna - 24, KuŸnica Grab. - 6, JaŸwiny - 2 a Jelenie - 6 razy. - Pozosta³e jednostki w ogóle nie wyje d a³y - podsumowa³ komendant. Radny Wojtaszek, chwal¹c mobilnoœæ stra aków z Grabowa, którzy - czego by³ œwiadkiem - potrzebowali tylko 5 minut od zawycia syreny aby wyjechaæ do wypadku, pyta³, jak to jest z mobilnoœci¹ kraszewickich ochotników. Sugerowa³, e nie najlepiej, znów opieraj¹c siê na w³asnych doœwiadczeniach. - Chcia³bym siê dowiedzieæ, jak wygl¹da ten system, czy druhowie s¹ na jakiœ dy urach, bo wed³ug mnie d³ugo to trwa³o - nie ukrywa³ braku kompletnej wiedzy na ten temat. - Z samej nazwy jest to Ochotnicza Stra Po arna, dlatego nie ma adnych dy- urów - odpar³ Go³dyn. Komendant t³umaczy³, e na terenie powiatu obowi¹zuje system powiadamiania stra- aków sms-ami. - W momencie za³¹czenia syreny za- ³¹czaj¹ siê te sms-y - t³umaczy³. (...) Œrednia czasu nie przekracza u nas 6 minut. - Nie, bo ja dosta³em szoku, e (w Grabowie - przyp. red.) tak szybko wyjechali - zacz¹³ siê t³umaczyæ radny. W obronie kraszewickich stra aków stan¹³ te radny Jaros³aw Mucha. Z jego osobistych doœwiadczeñ wynika bowiem, e potrafi¹ oni wyjechaæ do zdarzenia w niespe³na 4,5 minuty. - Syrena nie przesta³a wyæ, a oni ju byli w wozie bojowym - dowodzi³. - I proszê tutaj (...) nie wciskaæ pierdó³ - strofowa³ Wojtaszka. NA GOR CO Sesja ci¹gnê³a siê dalej, co rusz - choæby podczas przyjmowania zmian w bud ecie gminy - okraszana niepotrzebnymi uszczypliwoœciami czy wrêcz z³oœliwoœciami po wielu stronach. Kiedy przysz³o do wyra enia zgody na nabycie nieruchomoœci gruntowej (chodzi o 1,4 ha dzia³ki w centrum Kraszewic, jak¹ Gmina zamierza kupiæ od Koœcio³a za cenê 196 tys. z³), radny Tyrakowski zaprotestowa³. - W poprzedniej uchwale, jak myœmy to uchwalali, by³a cena. W tej ceny nie ma - przypomnia³. Okaza³o siê jednak, Stanis³aw Baœ e o poprzedniej uchwale niemal wszyscy obecni na sali obrad najzwyczajniej w œwiecie zapomnieli. Tyrakowski przypomnia³, e taka uchwa³a zosta³a ju podjêta 28 lutego 2013 r. - Nie by³o takiej uchwa³y - mówi³ wójt - Panie Tyrakowski, za du o siê mylisz - przekonywa³ radny Marek Grabowski. - Widzê, e wszyscy tu robicie ze mnie... - denerwowa³ siê Tyrakowski. - Ja bym prosi³ spokojnie, bez emocji - zwróci³ siê do Tyrakowskiego radny Jan Mucha. Zrobi³o siê gor¹co. Ka dy obstawa³ przy swoim, ostatecznie wójt Olszewski wycofa³ projekt uchwa³y z porz¹dku obrad. - eby wyjaœniæ wszelkie nieporozumienia - t³umaczy³. Wróc¹ do niej na nastêpnej sesji. ZNAK POKOJU Radni przyjêli sprawozdanie przewodnicz¹cego rady Stanis³awa Basia z jego dzia³alnoœci w 2013 r. PóŸniej ju by³o mnóstwo podziêkowañ i - na progu nowego roku - yczeñ. Równie od Heleny Karbowskiej, przewodnicz¹cej Ko³a Gospodyñ Wiejskich z ul. Kwiatowej, które to przygotowa³o dla radnych i obecnych na sesji goœci poczêstunek. Jeszcze radny Grabowski nie móg³ siê nadziwiæ radnemu Tyrakowskiemu, e ten podczas przyjmowania protoko³u z poprzedniej sesji wstrzyma³ siê od g³osu. - Albo przyjmujê protokó³, albo nie przyjmujê - t³umaczy³. - Wstrzymaæ mogê siê od sikania - ironizowa³, czym wzburzy³ swojego interlokutora. PóŸniej ju by³o ³amanie siê op³atkiem i wspólne, ale i osobiste yczenia. JUR OSTRZESZÓW Z myœl¹ o zagro onych wykluczeniem spo³ecznym Powstaje spó³dzielnia socjalna Powiat Ostrzeszowski wraz ze stowarzyszeniem Aktywni zak³ada spó³dzielniê socjaln¹. Uchwa³ê w tej sprawie podjê³a 30 grudnia Rada Powiatu. - Przedmiotem dzia³alnoœci spó³dzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiêbiorstwa w oparciu o osobist¹ pracê cz³onków w celach spo- ³ecznej i zawodowej reintegracji jej cz³onków - t³umaczy³ Jacek Bykowski - doradca Oœrodka Wspierania Ekonomii Spo³ecznej Fundacji im. Królowej Polski œw. Jadwigi. - Oznacza to, e spó³dzielnia socjalna musi prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale zysk osi¹gany z tej dzia³alnoœci nie jest celem samym w sobie, a œrodkiem do realizacji celów statutowych. Spó³dzielnia socjalna mo e byæ za³o ona przez osoby nale ¹ce do œciœle okreœlonych w ustawie grup wykluczonych lub zagro onych wykluczeniem spo³ecznym oraz przez osoby prawne - organizacje pozarz¹dowe, jednostki samorz¹du terytorialnego, koœcielne osoby prawne. Powiat Ostrzeszowski zamierza przyst¹piæ do utworzenia spó³dzielni osób prawnych wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych,,Aktywni z Doruchowa. Fundacja im. Królowej Polski œw. Jadwigi realizuje projekt Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej w subregionie kaliskim dziêki któremu mo na skorzystaæ ze szkoleñ i doradztwa dla grup inicjatywnych zainteresowanych za- ³o eniem spó³dzielni socjalnej i otrzymaæ bezzwrotne dofinansowanie na za³o enie spó³dzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe w pierwszym okresie dzia- ³alnoœci. - Utworzenie spó³dzielni przez Stowarzyszenie Aktywni daje szansê na przed³u enie œcie ki rehabilitacji dla osób niepe³nosprawnych poprzez znalezienie pracy - mówi Bykowski. - Osobom niepe³nosprawnych szczególnie trudno odnaleÿæ siê na rynku pracy natomiast ekonomii spo³eczna stwarza tak¹ mo liwoœæ. Powiat Ostrzeszowski - tworz¹c spó³dzielniê w³¹cza siê aktywnie w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych realizuj¹c jednoczeœnie swoje zadania statutowe zwi¹zane z aktywizacj¹ zawodow¹ mieszkañców powiatu. SP G ÓWNYM OBSZAREM DZIA ALNOŒCI PLANOWANEJ SPÓ DZIELNI SOCJALNEJ BÊD : - us³ugi utrzymania zieleni, odœnie anie, - utrzymanie czystoœci w budynkach firm i instytucji na terenie powiatu, - szkolenia BHP, prowadzenie spraw zwi¹zanych z BHP w firmach, - sprzeda produktów i wyposa enia BHP, - us³ugi opiekuñcze, - us³ugi kurierskie realizowane na terenie powiatu.

6 6 PROMOCJA wtorek - 14 stycznia 2013 r. OGR O G O S Z E N I E Ostrzeszów dnia 8 stycznia 2014 r. Dzia³aj¹c na podstawie : - art. 27, art. 28 ust. 1 3, art. 37ust. 1 art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 i 40, art. 41 ust. 1 art. 67 ust. 1 i 2 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póÿn. zm.), - 2 ust. 1, 2, 4 ust ust. 1 i 2 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci, - Uchwa³y Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXXIII/248/2010 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomoœci gruntowych, dzia³ek budowlanych we wsi NiedŸwiedŸ, gmina Ostrzeszów, - Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 6/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. O G O S Z E N I E O PRZYST PIENIU DO SPORZ DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON ULIC: POCZTOWEJ I ARMII KRAJOWEJ W OSTRZESZOWIE Podajê do publicznej wiadomoœci og³oszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda nieruchomoœci gruntowej Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KZ1O/ /6, prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Kêpnie. Dzia³ III i IV ksiêgi nie zawiera adnych wpisów. Opisana nieruchomoœæ nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego i zabezpieczaj¹cego. Opisana dzia³ka nie jest objêta planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla terenu w sk³ad, którego wchodzi dzia³ka ewidencyjna nr 217/9 opracowano decyzjê Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów NR GPO /64/09 z dnia r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie dziewiêciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z gara ami i dziewiêciu budynków gospodarczych. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, e II przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomoœæ odbêdzie siê 28 lutego 2014 r. (pi¹tek) o godz w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej 31, pokój nr 17. Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci: 6.280,00 z³ (s³ownie: szeœæ tysiêcy dwieœcie osiemdziesi¹t z³otych 00/100) na konto depozytowe Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku Zachodnim WBK SA I/Oddzia³ Ostrzeszów, nr konta: , najpóÿniej do dnia 24 lutego 2014 r. z dopiskiem: II przetarg NiedŸwiedŸ (dowód wp³aty nale y okazaæ na przetargu). Do przetargu zostan¹ dopuszczeni tylko oferenci, których wp³aty znajd¹ siê na koncie depozytowym do dnia 24 lutego 2014 r. do godz O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, e post¹pienie nie mo e wynosiæ mniej ni 1 % ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych. Cena sprzeda y nieruchomoœci p³atna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów w BZ WBK SA I /Oddzia³ Ostrzeszów nr konta: Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia, a wadia wp³acone przez pozosta³e osoby zwraca siê nie póÿniej ni przed up³ywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy. Cena wywo³awcza nieruchomoœci zawiera 23 % podatku VAT. W ci¹gu 21 dni od daty zamkniêcia przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzeda y nieruchomoœci. Na przetarg nale y przybyæ z dokumentem to samoœci oraz nale y przed³o yæ nr NIP. Osoby prawne winny przed³o yæ aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Regulamin przetargu mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów, pokój nr 26. Uczestnik przetargu powinien zapoznaæ siê z regulaminem przetargu. Og³oszenie i regulamin przetargu zamieszczone s¹ w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów: adres strony: w zak³adce: obwieszczenia, komunikaty. Organizator przetargu mo e przetarg odwo³aæ z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwo³aniu zostanie og³oszona w formie w³aœciwej dla og³oszenia o przetargu. Informacja pokój nr 26, telefon B U R M I S T R Z w.z. mgr in. Pawe³ Uœcinowicz Zastêpca Burmistrza Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 647 z póÿn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008r. udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowiska (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz z póÿn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ Ostrzeszów uchwa³y nr XXXVIII/237/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku o przyst¹pieniu do: 1) sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pocztowej i Armii Krajowej w Ostrzeszowie. Obszar opracowania planu zosta³ okreœlony w za³¹czniku graficznym do ww. uchwa³y oraz 2) przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w tym prognozy oddzia³ywania na œrodowisko do opisanego w pkt 1 planu miejscowego. Przedmiotem prognozy bêdzie ocena skutków realizacji planu miejscowego na œrodowisko. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 zgodnie z art. 35 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomoœciami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póÿn. zm.), zosta³y wywieszone wykazy: - nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier awy na rzecz dotychczasowego dzier awcy, po³o onej w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 2470 o pow. 15 m 2, któr¹ wydzier awia siê z przeznaczeniem pod tymczasowy gara stanowi¹cy w³asnoœæ dzier awcy; okres dzier awy 3 lata; - nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier awy na rzecz dotychczasowego dzier awcy, po³o onej w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 2470 o pow. 15 m 2, któr¹ wydzier awia siê z przeznaczeniem pod tymczasowy gara stanowi¹cy odrêbny przedmiot w³asnoœci; okres dzier awy 1 rok; - nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier awy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, po³o onej w Ostrzeszowie, oznaczonej jako dzia³ki ewidencyjne nr 890/3 i 890/4 o ³¹cznej pow. 0,2402, któr¹ wydzier awia siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne; okres dzier awy 3 lata. Informacja pokój nr 26, tel. 62/ B U R M I S T R Z w.z. mgr in. Pawe³ Uœcinowicz Zastêpca Burmistrza KOMUNIKAT Dnia 21 stycznia 2014 r. (wtorek) o godz. 12:00 przed budynkiem Ratusza odbêdzie siê uroczystoœæ, upamiêtniaj¹ca 69. Rocznicê Krwawej Soboty oraz zakoñczenia hitlerowskiej okupacji w Ostrzeszowie. Serdecznie zapraszamy spo³eczeñstwo, w szczególnoœci m³odzie, do wziêcia udzia³u w powy szej uroczystoœci. II. przetarg na prowadzenie targowisk w Ostrzeszowie Informujemy, e na stronie w zak³adce Przetargi zamieszczono zaproszenie do sk³adania ofert na realizacjê zadania: Prowadzenie targowisk miejskich w Ostrzeszowie w okresie od dnia 1 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 15:00. BURMISTRZ MiG Ostrzeszów mgr in. Mariusz Witek Zainteresowani mog¹ siê zapoznaæ z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy w Urzêdzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski nale y sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów w terminie do dnia 12 lutego 2014 r. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Równoczeœnie na podstawie art.39 ust. 1, art. 40 w zwi¹zku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r., o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz z póÿn. zm.) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Przedmiotem oceny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy sporz¹dzenie prognozy oddzia³ywania na œrodowisko. Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski i uwagi do wy ej wymienionej prognozy i postêpowania w miejscu i terminie jak wy ej. Wnioski mo na sk³adaæ w formie pisemnej lub ustnie do protoko³u w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów, albo w formie elektronicznej na adres: bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. W temacie wniosku, uwagi do prognozy nale y wpisaæ Prognoza plan. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów. W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³ywaniu na œrodowisko nie jest prowadzone. B U R M I S T R Z w.z. mgr in. Pawe³ Uœcinowicz Zastêpca Burmistrza

7 wtorek - 14 stycznia 2014 r. CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 7 Spotkanie op³atkowe stra aków - ochotników z Ostrzeszowa Stra acy - ochotnicy podzielili siê op³atkiem, przy okazji podsumowuj¹c rok. - Po³owa zagro eñ miejscowych z ca³ego powiatu mia³a miejsce w³aœnie w Ostrzeszowie - zauwa y³ Mieczys³aw M¹dry, prezes Zarz¹du Oddzia³u Miejsko- -Gminnego Zwi¹zku OSP w Ostrzeszowie. REKLAMA To by³ niez³y rok dla stra- aków-ochotników z naszego powiatu, zw³aszcza pod wzglêdem organizacyjnym. - Jedn¹ z wa niejszych inwestycji w roku 2013 by³ zakup dla OSP Ostrzeszów nowego samochodu ratowniczo-gaœniczego ford transit - mówi³ prezes Mieczys³aw M¹dry. - Droga do tego zakupu by³a krêta i wyboista, ale uda³o siê, dziêki zaanga owaniu druhów oraz samorz¹du - przekonywa³. Spowodowa³o to, e dotychczas u ywany samochód przekazano do Szklarki Myœlniewskiej, zastêpuj¹c wys³u onego 40-letniego uka. Podczas spotkania artowano, e przeskok technologiczny jest wielki - uk ma bowiem tylko trzy biegi, ford - a piêæ. SAMOCHÓD I SUKIENKA Ostatnie lata to w ogóle czas wymiany wozów stra- ackich w naszym regionie. Stra acy w powiecie nie pamiêtaj¹, by w ci¹gu ostatnich 20 lat mieli a tak bogaty rok i mogli cieszyæ siê czterema nowymi autami (tak e w Doruchowie i M¹koszycach maj¹ nowe cacka). Co wiêcej, w 2009 roku OSP Ostrzeszów wycofa³o z u ycia stara z 1974 roku, tzw. babciê, w tym roku stra pozby³a siê te forda transita z Siedlikowa, sprzedano uka z Rogaszyc, uda³o pozbyæ siê te mercedesa z 1979 roku. Podziwu dla pracy ostrzeszowskich stra aków nie kry³ starosta Lech Janicki. - Mundur stra acki niezmiennie budzi szacunek i jest synonimem zaufania spo³ecznego - przekonywa³. - Sam z dum¹ noszê ten mundur. To bêdzie rok, w którym bêdziecie znów pomagaæ naszym mieszkañcom - podsumowa³. IDZIE M ODZIE Wœród m³odego pokolenia nie brakuje garn¹cych siê do tej trudnej pracy. - W minionym roku uda³o nam siê stworzyæ a trzy nowe M³odzie owe Dru yny Po arnicze: w Siedlikowie, Myjach i Szklarce Przygodzickiej - stwierdzi³ M¹dry. - Bardzo dobrze uk³ada nam siê wspó³praca z samorz¹dem lokalnym, zw³aszcza zaœ urzêdem miasta. O tym œwiadcz¹ przekazywane nam œrodki. (...) Liczy siê honor, zaanga owanie cz³onków OSP, którym chcia³bym serdecznie podziêkowaæ. Ale tak e ich rodzinom za wyrozumia³oœæ - zakoñczy³ Mieczys³aw M¹dry. Oszust internetowy stanie przed s¹dem Grozi mu 8 lat wiêzienia Oszuka³ przez internet blisko 100 osób, wzbogacaj¹c siê w ten sposób o kilkanaœcie tysiêcy z³. Oferowa³ klocki Lego, rowery, przyczepki rowerowe, od ywki, talerze eliwne, monety numizmatyczne, a tak e tabletki antykoncepcyjne. Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie skierowa- ³a do S¹du Rejonowego w Kaliszu akt oskar enia przeciwko 29-letniemu mê czyÿnie, podejrzanemu o dokonanie szeregu oszustw przy wykorzystaniu og³oszeñ w serwisie internetowym. - Wymienionemu zarzucono, e w okresie od kwietnia do sierpnia 2013 r. dzia³aj¹c w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej, za pomoc¹ wprowadzenia w b³¹d co do swojej to samoœci oraz zamiaru i mo liwoœci wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ doprowadzi³ do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem 95 osób - mówi Janusz Walczak, zastêpca prokuratora okrêgowego w Ostrowie Wlkp. - W opisie czynów zaznaczono, e podaj¹c fikcyjne dane osobowe wystawia³ on w serwisach internetowych og³oszenia o sprzeda- y ró nych przedmiotów, po czym kontaktuj¹c siê z pokrzywdzonymi wskazywa³ im do wp³acenia okreœlonej kwoty konto bankowe nale- ¹ce do jego znajomej, a nastêpnie pomimo otrzymania zap³aty, nie wysy³a³ pokrzywdzonym oferowanych przedmiotów. W zarzucie zaznaczono, e z opisanego dzia³ania oskar ony uczyni³ sobie sta³e Ÿród³o dochodu. W zarzutach wskazano na wy³udzenie na szkodê poszczególnych pokrzywdzonych pieniêdzy w kwotach od 17 z³. do 750 z³., ³¹cznie z³. Do oferowanych do sprzeda y przedmiotów nale a³y m.in. klocki Lego, rowery, przyczepki rowerowe, od ywki, talerze eliwne, monety numizmatyczne, a tak e tabletki antykoncepcyjne. Z zebranych materia- ³ów wynika, e oskar ony wykorzystywa³ komputer z dostêpem do internetu i konto swojej znajomej, która przekonana by³a, e prowadzi on legaln¹ sprzeda internetow¹. - Wobec podejrzanego, w trakcie œledztwa, zastosowano œrodki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju - dodaje Walczak. Zarzucany oskar onemu czyn zakwalifikowano jako przestêpstwo z art. 286 kodeksu karnego (oszustwo) zagro one kar¹ od 6 miesiêcy do 8 lat wiêzienia. RED

8 8 OSTRZESZÓW CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW Co z nietrzeÿwymi kierowcami? wtorek - 14 stycznia 2014 r. WYCHOWYWAÆ I KARAÆ Jak karaæ nietrzeÿwych kierowców? Józef Konarski, Ostrzeszów Te alkomaty montowane w samochodach to g³upota. Si¹dzie obok mnie kolega, dmuchnie w urz¹dzenie i jedziemy, wiêc to siê kupy nie trzyma. Kara w zawieszeniu nic nie daje, bo taki pijak dopiero za drugim razem czuje, e zosta³ ukarany. W przypadkach takich, jak w Kamieniu Pomorskim rozwi¹zanie jest proste: ³eb za ³eb. Zreszt¹ tak samo kara³bym stadionowych bandytów, mo e wtedy by siê wszyscy nauczyli porz¹dku. Mo e trzeba by³oby przywróciæ karê œmierci? Mo e co niektórzy by siê przestraszyli? Im wiêcej czasu mija od tragicznych wypadków w Kamieniu Pomorskim i odzi, tym wiêcej pojawia siê propozycji zmian w prawie. Pytanie, jak poradziæ sobie z zaraz¹ nietrzeÿwych kierowców, która ow³adnê³a krajem? Niestety w powiecie ostrzeszowskim statystyki równie przera aj¹. - U nas to jest tak, e gdy stanie siê tragedia, to robi siê wokó³ niej t³um, póÿniej jednak wszystko mija. Tym razem dyskusja musi byæ rzeczowa - zaznacza senator And elika Mo d anowska. Bezpoœrednio po tragedii, do jakiej dosz³o w Kamieniu Pomorskim, ministrowie spraw wewnêtrznych oraz sprawiedliwoœci spotkali siê z premierem Donaldem Tuskiem. Jakie wnioski wyp³ynê³y z tego spotkania? Minister Sprawiedliwoœci Marek Biernacki nie ma w¹tpliwoœci, jak rozwi¹zaæ problem. - Jeœli osoba drugi raz z³ama³a w ten sposób prawo, to powinna zostaæ pozbawiona do ywotnio prawa jazdy - przekonuje. - Zauwa yliœmy, e w polskim systemie prawnym sêdziowie stosuj¹ bardzo du- o kar w zawieszeniu. Ale to siê zmieni - zapowiada Biernacki. Premier Tusk zaproponowa³, by kierowca, który po raz pierwszy zosta³ przy³apany na prowadzeniu pojazdu po spo yciu alkoholu, traci³ prawo jazdy na 3 (minimum) do 15 lat (obecnie od roku do 10 lat). PRAWO DO NICZEGO? Radny powiatowy Jan Pucha³a widzi niedoskona³oœci obowi¹zuj¹cego prawa. - Nasze prawo jest do niczego - wyznaje. - Je eli ktoœ wjedzie w grupê 5-6 osób i wszystkie zabije, to dostanie tak¹ sam¹ karê, jak ktoœ, kto zastrzeli jedn¹. Gdzie tu logika? Ró ni¹ siê tylko okolicznoœci - dodaje. Odmienne stanowisko prezentuje jednak europose³ Andrzej Grzyb. - Nie widzê potrzeby zmiany prawa - przekonuje. - Kara w zawieszeniu powoduje, e sprawca czuje siê bezkarny do momentu, a nie powtórzy swojego zachowania. Dlatego uwa am, e trzeba umiejêtnie korzystaæ z tych instrumentów, które ju mamy. Przecie za zbrodnie ka e siê w wymiarze 15 lat. Pamiêtajmy te, e wcale nie jest teraz tak ³atwo odzyskaæ prawo jazdy - wszyscy wiemy, jaka jest zdawalnoœæ w Oœrodkach Ruchu Drogowego. Czy zaostrzenie prawa w kwestii pijanych rowerzystów zmieni³o coœ w ich zachowaniu? Na pewno przepe³ni³y siê wiêzienia, a swoich kar nie mogli odsiadywaæ ci, którzy pope³nili powa niejsze przestêpstwa. Czy wprowadzenie kary œmierci powoduje, e przestêpczoœæ spada? To nie dzia³a w taki prosty sposób - przekonuje. PO KIESZENI Zwolenniczk¹ prostych rozwi¹zañ jest senator And elika Mo d anowska. - Po asp. Ewa Jakubowska rzecznik KPP w Ostrzeszowie Ta statystyka daje nam do myœlenia - z jednej strony nale y siê cieszyæ, enietrzeÿwych zatrzymano mniej, ni w ubieg³ych latach, ale z drugiej -nale y zadaæ pytanie, czy na pewno uda³o nam siê zatrzymaæ wszystkichnietrzeÿwych na drogach. Kierowcy za kó³kiem pij¹ mniej - to fakt. pierwsze, wysokie mandaty - przekonuje. - Nie kary grzywny, bo te siê odwlekaj¹ w czasie, a w³aœnie mandaty. Dlatego potrzebujemy nie tylko zmian w kodeksie karnym, ale te w ustawach. Wraz z moim klubem parlamentarnym proponujê, by taki mandat wynosi³ minimum 5 tys. z³. Wówczas jazda po alkoholu po prostu nie bêdzie siê op³aca³a, nie bêdzie kalkulowania. Jestem przeciwniczk¹ umieszczania takich osób w wiêzieniach - nas wszystkich na to nie staæ. Po pierwsze dlatego, e podatnicy utrzymuj¹ wiêÿniów, a po drugie, jeœli jedyny ywiciel rodziny trafi do wiêzienia, to za chwilê oka e siê, e ta rodzina wyci¹gnie rêce po zasi³ek od samorz¹du - uwa a Mo d anowska. TRZEŸWY PORANEK? Zgodnie z ustaleniami na samej,,górze, ma byæ te wiêcej policyjnych akcji TrzeŸwy poranek, zw³aszcza zaœ w czasie œwi¹t oraz popularnych imienin. Czy to rozwi¹ e problem? Mo na mieæ w¹tpliwoœci, czy sprawcami wiêkszoœci wypadków s¹ osoby, które za kó³ko siadaj¹ po silnym kacu, na drugi dzieñ rano, czy raczej takie, które robi¹ to bezpoœrednio po alkoholowej imprezie. - Wiemy, e czasem trudno zwróciæ uwagê koledze, komuœ z rodziny, e nie powinien prowadziæ - mówi Grzyb. - Wiemy te, jak traktuje siê w spo³eczeñstwie osoby uœwiadamiaj¹ce. Sposób jest jeden, zadaæ pytanie: jak byœ siê czu³, gdyby ktoœ spowodowa³ taki wypadek, nara aj¹c na œmieræ kogoœ z rodziny. KTO PROWADZI? Wiele kontrowersji budzi te pomys³ montowania alkomatów w pojazdach. - Jeœli pijê alkohol, to sam muszê wiedzieæ, e nie wolno mi odpaliæ auta. Samemu wielokrotnie zdarza³o mi siê bywaæ na imprezach, podczas których odbywa³a siê czêœæ nieoficjalna - komentuje europose³ Grzyb. Mo na oczywiœcie w takiej sytuacji skorzystaæ z komunikacji miejskiej czy taksówki. Co w takich przypadkach maj¹ jednak zrobiæ osoby z mniejszych miejscowoœci, choæby Doruchowa czy Czajkowa, gdzie o taksówkê trudno? - A czy to problem dogadaæ siê ze znajomymi, kto prowadzi? - pyta Andrzej Grzyb. - Poza tym wiem, e dok³adnie pomys³ montowania alkomatów pojawi³ siê we Francji i szybko siê z niego wycofano - odnosi siê do instalowania w autach alkomatów europose³. Na dodatek instalowanie alkomatów, które blokowa³yby mo liwoœæ odpalenia samochodu to koszt w granicach tysi¹ca euro. MAJ SIÊ WSTYDZIÆ Czy piêtnowanie w mediach pijanych kierowców mo e wp³yn¹æ na zmniejszenie ich liczby? - Moim zdaniem nie - mówi Mo d anowska. - Wiêkszym wstydem dla takiej osoby by³aby koniecznoœæ uczestniczenia w obowi¹zkowym odwyku. W takich sytuacjach ludziom robi siê wstyd przed samym sob¹. DOZWOLONE PROMILE Rz¹dy w poszczególnych krajach w Europie w ró ny sposób traktuj¹ osoby wsiadaj¹ce za kó³ko po spo yciu alkoholu. Dla przyk³adu w Albanii zatrzymany kierowca nie mo e mieæ ani 0,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast ju w Wielkiej Brytanii dopuszczalna norma wynosi 0,8. Nie znaczy to jednak, e brytyjski rz¹d pob³a a kierowcom na podwójnym gazie. Kary s¹ tu bardzo surowe. Najsurowsza, w przypadku nieprzyznania siê do winy, to pozbawienie wolnoœci na 12 tygodni i odebranie prawa jazdy na okres 5 lat (w przypadku recydywy i poziomu alkoholu powy ej 1,2 promila), a najni sza to zatrzymanie prawa jazdy na miesiêcy, gdy dopuœcimy siê wykroczenia po raz pierwszy. Jan Chowañski, Ostrzeszów Codziennie w radiu czy telewizji s³yszymy, e ktoœ jedzie po alkoholu, czêsto powoduj¹c przy tym wypadek. Wszystko to wynika z tego, e w naszym kraju mamy równych i równiejszych - ma³ego cz³owieka zgniot¹ za to, e jecha³ rowerem po piwie, a ksiê a, politycy, sêdziowie, prokuratorzy, magistry - oni jak siê spotkaj¹, to potem pij¹. I kogo oni chc¹ uczyæ? Inna sprawa, e kiedyœ to milicja, jak siê jecha³o po wypiciu rowerem, wykrêci³a wentyle w oponach. Cz³owiek pomyœla³: Teraz darowali, nastêpnym razem ju nie popuszcz¹. Józef Zieliñski, Doruchów Prawo jazdy mam od 1958 roku, a swoim maluchem je d ê wszêdzie, nawet do Szczecina. Przez wiele lat pracowa³em w kó³ku rolniczym i nigdy nie mia³em w¹tpliwoœci, czy po alkoholu wsi¹œæ za kó³ko. NietrzeŸwi na drogach to plaga, zmiana prawa nic nie da, potrzeba nam zmiany zachowania. Alkomaty w samochodach? To tak, jakby worek asfaltu mia³ wszystkie dziury za³ataæ. Co da³a na przyk³ad gaœnica w samochodzie? Czy przesta³o siê paliæ? Kiedyœ lubi³em alkohol, ale wtedy jeszcze nie mia³em auta - gdy zrobi³em prawo jazdy od razu postanowi³em, e nie ma mowy o jeÿdzie po alkoholu, nigdy mi nie wziêli prawa jazdy. Adam Wypch³o, Doruchów Kierowcom brakuje te rozwagi w jeÿdzie, a bez tego nie da siê poruszaæ po drogach. Nie od dziœ wiadomo, e odbywaj¹ siê imprezy rodzinne, spotkania w gronie znajomych. Ja nie jadê na tak¹ imprezê, jeœli nie bêdê mia³ pewnoœci, e mam kierowcê. Taksówek w Doruchowie nie mamy, ale zawsze do dyspozycji jest s¹siad, kolega Co to za problem umówiæ siê, kto nas odwiezie do domu? Wiadomo, e czasem smutno jest, jak impreza trwa w najlepsze, jest tak fajnie, a kierowca na nas czeka. Lepiej jednak nie ryzykowaæ i odcierpieæ swoje. NIETRZEŸWI NA DROGACH POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO 2011 r (193 pijanych rowerzystów) 2012 r (181 pijanych rowerzystów) 2013 r (161 pijanych rowerzystów) 6 osób pod wp³ywem alkoholu spowodowa³o wypadki, w których 7 osób odnios³oobra enia, 15 nietrzeÿwych spowodowa³o kolizje drogowe. Dopuszczalne normy alkoholu w wydychanym powietrzu w Europie (w promilach): Albania: 0,0 Ukraina: 0,0 Polska: 0,2 Szwecja: 0,2 Rosja: 0,3 Litwa: 0,4 Portugalia: 0,5 Szwajcaria: 0,5 Wielka Brytania: 0,8 W³ochy: 0,8

9 wtorek - 14 stycznia 2014 r. CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 9 OSTRZESZÓW REKLAMA Muzeum z wysok¹ darowizn¹ S PIENI DZE, BÊDZIE ALBUM W wigiliê Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie otrzyma³o najwy sz¹ w swojej historii darowiznê od mieszkaj¹cego w Niemczech ostrzeszowianina - Jana Taylora. Dziêki temu uda siê wydaæ album z twórczoœci¹ miejscowego malarza Antoniego Serbeñskiego. Informacja o przelewie pad³a na pracowników mueum jak grom z jasnego ieba. - Nie wiedzieliœmy, e ast¹pi to akurat w wigiliê uœmiecha siê kustosz mueum Miros³awa Rzepecka. To najwy sza darowizna historii, znacznie przekraza dotychczasow¹ najwy - z¹, czyli kwotê 10 tys. z³. ie przypominam sobie, ey nasze muzeum kiedykoliek dosta³o darowiznê kraow¹ wy sz¹, ni podana wota. To jak dar od Mikoaja. Czujemy wsparcie i doartoœciowanie naszej pray - dodaje Rzepecka. Tajemniczym darczyñc¹ kaza³ siê Jan Taylor, starzy dostojny ostrzeszowiain, od lat mieszkaj¹cy Niemczech. - Pan Jan ma poro czasu na prace baawcze, historyczne i dziaania kulturalne - komentue Rzepecka. Taylor przekauje regularnie w³asne odrycia do muzeum, ostatnio apê z 1834 roku, która osta³a pokazana mieszañcom podczas wystawy pt. Dzieje papieru i papiernictwa. DZIE A POZA KRAJEM W muzeum ju wiedz¹, jak spo ytkowaæ otrzymane œrodki. - Chcemy wydaæ album o twórczoœci malarza z Ostrzeszowa, Antoniego Serbeñskiego - zdradza Rzepecka. - W 2017 roku bêdziemy obchodziæ 50-lecie œmierci Serbeñskiego i czeka nas sporo pracy, aby wszystko siê uda³o - przyznaje. Jakie konkretne zadania stoj¹ przed pracownikami muzeum? Przede wszystkim zebranie wszystkich dzie³ Serbeñskiego, które rozrzucone s¹ po ca³ym kraju. - Podczas ostatniego spotkania Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Ostrzeszowskiej w Bibliotece Raczyñskich w Poznaniu dowiedzia³am siê o kilku wa - nych sprawach, choæby tego, e obrazy Serbeñskiego mo na znaleÿæ w Szczecinie, Wadowicach, ale tak e poza granicami kraju - wylicza nasza rozmówczyni. 100 DZIE Album ma byæ kompleksowym wydawnictwem, dlatego te œrodki przeznaczone na jego stworzenie musz¹ byæ znaczne. - Chcemy, by zawiera³ przynajmniej 100 dzie³. Sporo kosztowaæ nas bêdzie z pewnoœci¹ dotarcie do w³aœcicieli zbiorów, bo w wielu przypadkach obrazy znajduj¹ siê w prywatnych rêkach. Pozosta³e œrodki zostan¹ przeznaczone na doposa enie muzeum. Wszystko zostanie rozs¹dnie zaplanowane zgodnie z intencj¹ darczyñcy - koñczy Rzepecka. MA SWOJ ULICÊ Antoni Serbeñski w 1931 roku osiad³ na sta³e w Ostrzeszowie, gdzie odda³ siê ca³kowicie pracy twórczej - malarstwu i drzeworytnictwie. W latach prowadzi³ w naszym mieœcie tajne nauczanie, a w 1943 zosta³ wywieziony na roboty za odmowê namalowania portretu Adolfa Hitlera. Zmar³ w Ostrzeszowie, na nowotwór, w 1957 roku. Spoczywa na ostrzeszowskim cmentarzu. W Ostrzeszowie uhonorowano jego osob¹ ulicê przy rynku. W 2006 r. Rada Miejska Ostrzeszowa podjê³a uchwa- ³ê o ustanowieniu roku 2007 Rokiem Antoniego Serbeñskiego. OSTRZESZÓW Aktywni harcerze z Mikstatu W 95 rocznicê powstañczego zrywu Nikt im iœæ nie kaza³ lat temu sprzed dzisiejszego budynku Zespo- ³u Szkó³ Nr 1 w Ostrzeszowie wyruszyli do walki o przy³¹czenie tych ziem do Polski m³odzi mieszkañcy Po³udniowej Wielkopolski. Ich ofiara mia³a znaczny wp³yw na korzystne dla Polaków decyzje mocarstw. W rocznicê tego wydarzenia spo³ecznoœæ szkolna Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich w Ostrzeszowie z udzia³em przedstawicieli w³adz powiatowych i miejskich oraz synów Powstañców uczci³a t¹ rocznicê uroczystym apelem: zapalono znicze, z³o ono wi¹zanki kwiatów. Chwilê póÿniej uczniowie spotkali siê z Mariuszem Ciechanowskim - uczestnikiem misji wojskowych w Iraku 3 Dru yna Harcerska im. Powstañców Wlkp. przy Gimnazjum w Mikstacie uczci³a 95 rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego. - Ma to wejœæ w nasz¹ tradycjê - mówi dru ynowy Mariusz Ciechanowski. Harcerze z Mikstatu odwiedzili Poznañ, gdzie wraz z zastêpem z 7 DH im. Tadeusza Koœciuszki z Wielowsi wziêli udzia³ w oficjalnych obchodach 95. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, jedynego wygranego powstania Polaków. Ca³y wyjazd wspiera³o i finansowa³o miasto Mikstat. - Po oficjalnych obchodach na Placu Wolnoœci, wybraliœmy i Afganistanie, który w interesuj¹cy sposób opowiada³ o yciu mieszkañców na tych terenach oraz trudach s³u by wojskowej z dala od kraju. RED siê na Maltê, gdzie pod pomnikiem poleg³ych harcerzy oddaliœmy im ho³d - dodaje Mariusz Ciechanowski. - Chcemy, by uczestnictwo w tych obchodach wesz³o naszej dru ynie w nawyk, by siê sta³o piêkn¹ tradycj¹. Dla m³odzie y udzia³ w takich wydarzeniach to spore prze ycie - dodaje.

10 10 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA wtorek - 14 stycznia 2014 r. KRONIKA POLICYJNA WYMUSI PIERWSZEÑSTWO OPATÓW 10 stycznia przed godz. 8 na drodze krajowej nr 11 w Opatowie kieruj¹cy ciê arowym volvo 32-letni mieszkaniec d ar wymusi³ pierwszeñstwo przejazdu i w ten sposób doprowadzi³ do zderzenia z citroenem, kierowanym przez mieszkankê gminy êka Opatowska. Sprawca zosta³ ukarany mandatem. OKRADZIONA PARAFIA KÊPNO 10 stycznia br. w godzinach popo³udniowych nieznany sprawca wybi³ szyby probostwa koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w Kêpnie, wszed³ do œrodka i ukrad³ 2 tys. z³. Na razie nie zosta³ ujêty. UKRADLI Z OTO KÊPNO 10 bm. przed po³udniem nieznany sprawca pod nieobecnoœæ domowników - w³ama³ siê do jednego z domów na terenie gm. Kêpno i ukrad³ bi uteriê o wartoœci 16 tys. z³. DWA WYBRYKI TRZEBIEÑ 10 stycznia br. zatrzymali do kontroli 25-latka z gm. êka Opatowska, który na przystanku autobusowym w Trzebieniu spo ywa³ alkohol. Okaza³o siê, e m³ody mê czyzna ma przy sobie tak e marihuanê. W miniony pi¹tek w póÿnych godzinach wieczornych stró e prawa zauwa yli mê czyznê, który na przystanku autobusowym pi³ piwo. Podczas kontroli okaza³o siê, e 25-letni mieszkaniec gm. êka Opatowska ma przy sobie oko³o 1 grama marihuany. 25-latek zosta³ zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. KOLIZJA NA POZNAÑSKIEJ Fot. PSP Kêpno SPRAWCA BY PIJANY KÊPNO 49-letni sprawca kolizji, do jakiej dosz³o na ul. Osiñskiej w Kêpnie by³ pijany. W wydychanym powietrzu mia³ 2,5 promila alkoholu. Pechowcem okaza³ siê przewodnicz¹cy rady miejskiej, Krzysztof D¹browski, który trafi³ do szpitala. Do zdarzenia dosz³o 9 bm. po godz. 18., kiedy sprawca kolizji, kieruj¹cy chryslerem 49-latetni mieszkaniec gminy uderzy³ w mercedesa, za kierownica którego siedzia³ 54-letni kêpnianin. Poszkodowany kierowca mercedesa to przewodnicz¹cy rady miejskiej, Krzysztof D¹browski, który trafi³ do szpitala. Po dok³adnym zbadaniu przez lekarzy zosta³ zwolniony do domu. Nie by³o to jedyne auto, które uleg³o uszkodzeniu. W zdarzeniu bra³a bowiem udzia³ tak e skoda, tutaj jednak kierowca mo e mówiæ o du ym szczêœciu, bo nie odniós³ adnych obra eñ cia³a, a w aucie uszkodzone zosta³o jedynie lusterko boczne. - Pijany nieodpowiedzialny kierowca zosta³ osadzony w policyjnym areszcie. Gdy wytrzeÿwia³, zosta³y mu przedstawione m.in. zarzuty kierowania w stanie nietrzeÿwoœci - mówi rzecznik KPP Kêpno, st. post Anna Lubojañska. - Powoli dochodzê do zdrowia, na szczêœcie nie odnios³em powa nych obra eñ. Do koñca miesi¹ca jestem na zwolnieniu lekarskim - mówi przewodnicz¹cy rady miejskiej Krzysztof D¹browski. KÊPNO 10 stycznia oko³o godz na ul. Poznañskiej w Kêpnie dosz³o do zdarzenia dwóch pojazdów kierowanych przez mieszkañców powiatu kêpiñskiego: fiata punto oraz volkswagena sharona. - W wyniku uderzenia fiat punto dachowa³ - mówi st. kpt. Zbigniew Domal, rzecznik kêpiñskiej stra y po arnej. REKLAMA ZDERZENIE W TRZECH KRÓLI KÊPNO 6 stycznia br. oko³o godz. 14 na drodze krajowej nr 8 w S³upi pod Bralinem dosz³o do zderzenia siê pojazdów. Kieruj¹cy volvo 51-letni mieszkaniec Bystrzycy K³odzkiej nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i doprowadzi³ do zderzenia z fordem, za kierownic¹ którego siedzia³ 51-letni mieszkaniec Sycowa. Sprawcê ukarano mandatem. KOLIZJA W CENTRUM KÊPNA KÊPNO 10 bm. na ul. Poznañskiej w Kêpnie (miejski odcinek drogi krajowej nr 11) dosz³o do kolizji z udzia- ³em trzech pojazdów. W wyniku zderzenia 12-latka dozna³a uszkodzeñ cia³a. Zosta³a hospitalizowana. Kieruj¹ca oplem 34-letnia mieszkanka Kêpna nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu i doprowadzi³a do zdarzenia z renault kierowanym przez 20-latka z gm. Kêpno oraz volkswagenem, za kierownic¹ którego siedzia³ 67-letni mieszkaniec gminy. - W wyniku zderzenia ogólnych pot³uczeñ cia³a dozna³a 12-letnia pasa- erka opla informuje rzecznik kêpiñskiej policji, st. post. Anna Lubojañska. Wszyscy kierowcy byli trzeÿwi, a sprawczyniê ukarano mandatem karnym. Droga zosta³a ca³kowicie zablokowana. - Wszyscy opuœcili pojazdy o w³asnych si³ach i nie by³o potrzeby, ebyœmy u ywali sprzêtu do rozcinania blachy - dodaje rzecznik kêpiñskiej PSP, st. kpt. Zbigniew Domal. - Musieliœmy jedynie odci¹æ zasilanie w samochodach i zabezpieczyæ wydobywaj¹ce siê z aut p³yny. INTERNETOWY OSZUST KÊPNO W minionych dniach do kêpiñskiej komendy policji zg³osi³ siê 63-letni mieszkaniec miasta, który w internecie zakupi³ telewizor wart 2000 z³. Wp³aci³ pieni¹dze, ale do dnia dzisiejszego nie otrzyma³ towaru. Spraw¹ zajmuj¹ siê policjanci zespo³u przestêpstw gospodarczych. Z g³êbokim alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci ŒP. JÓZEFA ADAMSKIEGO W dniu 11 stycznia 2014 roku odszed³ od nas wielki mi³oœnik i propagator historii Ziemi Kêpiñskiej, za swoje zas³ugi wyró niony tytu³em Przyjaciel Kêpna. Jego pasja dzielenia siê swoimi wspomnieniami i olbrzymi¹ wiedz¹ na temat naszej ma³ej ojczyzny zaowocowa³a wieloma cennymi inicjatywami maj¹cymi na celu przywo³ywanie i pielêgnowanie pamiêci o historii naszego miasta. Ze smutkiem egnamy wyj¹tkowego cz³owieka, spo³ecznika, prawdziwego przyjaciela Kêpna. Rodzinie i przyjacio³om zmar³ego sk³adamy kondolencje oraz wyrazy g³êbokiego wspó³czucia. Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno Aniela Kempa oraz pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy w Kêpnie Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kêpnie Krzysztof D¹browski oraz Radni Rady Miejskiej w Kêpnie

11 wtorek - 14 stycznia 2014 r. BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 11 KÊPNO Kêpiñska policja chwali iê szybkim czasem przyazdu na miejsce zdarzeia, który wynosi zaledwie ieco ponad 7 minut (przy ormie w granicach 10 miut). Y KA DZIEGCIU Nie wszystko jest jednak ak ró owe w kêpiñskiej poicji, jakby mog³o siê wyawaæ. Podobnie, jak ca³ym kraju, jedym z wiêkszych pro- Policja podsumowuje 2013 rok NIE JESTEŒMY ZIELON WYSP Szczegó³owe statystyki odnoœnie pracy kêpiñskiej policji w minionym roku przedstawi³ Komendant Powiatowy Policji, m³. insp. Krzysztof Zimny podczas narady s³u bowej podsumowuj¹cej rok z udzia³em Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jaros³awa Rzymkowskiego. Nie wszystkie s¹ dla kêpiñskich policjantów korzystne. blemów s¹ nietrzeÿwi kierowcy. Liczby s¹ wrêcz bulwersuj¹ce - i stale rosn¹. W 2011 roku w sumie zatrzymano 234 nietrzeÿwych kieruj¹cych (w tym 130 rowerzystów), rok póÿniej (130), a w minionych 12 miesi¹cach ju 510 takich osób (398 nietrzeÿwych rowerzystów). - Jest to problem ogólnopolski i jak widaæ u nas te istnieje - stwierdzi³ starosta kêpiñski, W³odzimierz Mazurkiewicz. - Bardzo cieszê siê, e jeszcze w grudniu odby³a siê w Kêpnie debata spo³eczna, dziêki której mogliœmy reagowaæ - doda³ starosta. Wed³ug Zimnego efektem tej e debaty jest zintensyfikowanie patroli pieszych oraz odebranie radiowozu z wideo rejestratorem. - Pewnie nie wszyscy siê z niego ciesz¹ - zauwa- y³ Zimny. Komendant Policji w Kêpnie zwróci³ te uwagê na zwiêkszon¹ do 103 liczbê etatów i potrzebê rozbudowy infrastruktury komendy w Kêpnie, która sta³a siê niewystarczaj¹ca. - Trzeba zwiêkszyæ iloœæ patroli w terenie - za artowa³ Zimny. Policja niestety nie potrafi te znajdowaæ ukradzionych samochodów - tutaj wykrywalnoœæ wynosi zaledwie 25%. SZYBKA REAKCJA - Reakcja na dane zdarzenie powinna byæ odpowiednio szybka. To ma miejsce w powiecie kêpiñskim - mówi Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jaros³aw Rzymkowski. - Wiadomo, e ró nie to bywa w ró nych przypadkach, œrednia jednak wskazuje, e wszystko jest w porz¹dku. - W powiecie, jak w ca- ³ym województwie i kraju nie brakuje nietrzeÿwych kierowców. Z ka dym rokiem bêdziemy zwiêkszaæ liczbê kontroli w tym zakresie, by eliminowaæ takie przypadki. Wierzê, e ta statystyka bêdzie spadaæ, ale nie dlatego, e przestaniemy je ujawniaæ, ale dlatego, e spo³eczeñstwo przestanie siê poruszaæ pojazdami pod wp³ywem alkoholu - wyzna³. Rzymkowski zdaje sobie te sprawê z zagro enia narkotykowego, a takie w powiecie jest znaczne. - Kêpiñscy policjanci w tej kwestii nie powiedzieli jeszcze ostatniego s³owa. Wiem, e pewne projekty s¹ w przygotowaniu. My przesuwamy ciê- ar dzia³añ w kierunku dealerów, którzy te substancje wprowadzaj¹ w obieg. KALENDARIUM KÊPIÑSKIEJ POLICJI: LUTY policjanci zatrzymuj¹ 50-latka, z³odzieja pieniêdzy i bi uterii o ³¹cznej wartoœci 20 tys. z³. Us³ysza³ zarzuty kradzie y z w³amaniem zagro one kar¹ wiezienia do lat 10. LIPIEC-SIERPIEÑ - z³odziej mienia o wartoœci 55 tys. z³ wpada w rêce policji. 18-latek ukrad³ 19 rowerów, motorowerów i skuterów, udowodniono mu te 4 w³amania oraz usi³owanie kradzie y samochodu. SIERPIEÑ - zatrzymano z³odzieja paliwa, którym okazuje siê 23-latek. Mê czyzna w sumie ukrad³ 1600 litrów benzyny. 23-latek paliwo tankowa³ do specjalnie przygotowanych pojemników w aucie osobowym. WRZESIEÑ - policjant podczas kontroli znajduje przy w³aœcicielu samochodu osobowego 70 gramów marihuany. PAŸDZIERNIK - 33-letni kêpnianin grozi pracownicy punktu bukmacherskiego no em, po nieco ponad dwóch tygodniach zostaje ujêty. LISTOPAD - w policyjne sid³a wpada mê czyzna, który przewozi w samochodzie substancje odurzaj¹ce. Przeszukanie jego mieszkania prowadzi do jeszcze bardziej szokuj¹cych wiadomoœci. Otó 30-latek posiada 320 gramów narkotyków: marihuany i amfetaminy. LISTOPAD - policja przyjmuje zg³oszenie, z którego wynika, e w jednym z lokali dla m³odzie y rozprowadzane s¹ narkotyki. Stró e prawa zatrzymuj¹ dwóch m³odych mê - czyzn, którzy w sumie us³yszeli 70 zarzutów. REKLAMA

12 12 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA wtorek - 14 stycznia 2014 r. wtorek - 14 stycznia 2014 r. BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 13 KÊPNO 100 dni do matury PIERWSZY BAL EKLAMA Fot. FOTO STUDIO stycznia 2014r., zgodnie z polsk¹ tradycj¹ œwiêtowania 100 dni przed matur¹, uczniowie klas trzecich I LO im. mjra Henryka Sucharskiego w Kêpnie wziêli udzia³ w pierwszym w ich yciu balu. Odby³ siê on w piêknych wnêtrzach Hotelu Aroma Stone w Sycowie. Uroczysty Bal Studniówkowy otworzy³a dyrektor szko³y Danuta Stefañska, ycz¹c wszystkim udanej zabawy do bia³ego rana. Eleganccy tego wieczoru uczniowie zatañczyli poloneza, przygotowanego przez nauczycielki wychowania fizycznego - Edytê Rybczyñsk¹ i Barbarê Œlêk. Uczniowie, wdziêczni za opiekê, naukê i wychowanie, zaprosili do wspólnej zabawy dyrekcjê, wychowawców Ma³gorzatê Kopack¹, Lidiê Kulik, Marzenê Piastê i Iwonê Latañsk¹) oraz nauczycieli i rodziców. DYREKTOR NIE UPAD A - Oczywiœcie, ja te musia³am zatañczyæ - mówi dyrektor szko³y Danuta Stefañska. - Do tañca poprosi³ mnie Tomasz Gliñski i przyznajê, e doskonale prowadzi³. Przyznajê uczciwie, e jakoœ specjalnie nie garnê³am siê do prób, mia³am jednak w pamiêci w³asn¹ studniówkê, a gdy partner dobrze prowadzi, nie ma siê czego obawiaæ. Na szczêœcie uda³o siê unikn¹æ upadku - dodaje Stefañska. Podczas poloneza tañczonego do muzyki Wojciecha Kilara w oczy rzuca³y siê równe suknie dziewcz¹t: niebieskie i kremowe. - To nasza tradycja od trzech lat, e uczennice ubieraj¹ siê w szkolne suknie - mówi Stefañska. - Dziêki temu wygl¹daj¹ równo, a wiadomo, e obecnie na studniówkach panuj¹ raczej stroje dyskotekowe, a nie takie, jak powiedzmy 20 lat temu. CZÊŒÆ ARTYSTYCZNA Prócz tradycyjnego tañca, nie zabrak³o te czêœci artystycznej. W wyj¹tkow¹ atmosferê wprowadzi³y goœci melodie z przesz³oœci: Powróæmy jak za dawnych lat i Nie zapomnisz mnie w wykonaniu uczennic klasy IIIb: Joanny Samolewskiej, Joanny Wdowiak i Darii Bieliñskiej. Nastrojowego walca w czêœci oficjalnej zatañczyli: Patrycja Skiba z kl. IIIc i Zbigniew Wdowiak z Ia oraz Marta Jurek z IIIc i Oskar Szymañski z IIa. Dziewczêta z IIIc zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci taneczne i gimnastyczne w popisowym tañcu z pa³eczkami (Aleksandra Rubiszewska, Eliza D³ugowska, Marta Jurek, Patrycja Skiba, Monika Jañska). W roli sympatycznych konferansjerów sprawdzili siê: Joanna Samolewska z IIIb i jej klasowy kolega - Filip Kowalczyk w stylowym cylindrze. W imieniu organizatorów uroczystoœci g³os zabra- ³a Beata Piotrowiak - przewodnicz¹ca Rady Rodziców przy I LO w Kêpnie. - yczê wszystkim powodzenia podczas majowych zmagañ, a nauczycielom dziêkujê za trud w³o ony w edukacjê uczniów stwierdzi³a Piotrowiak. W studniówce wziê³o udzia³ w sumie 118 uczniów, dok³adnie tyle, ile przyst¹pi do matury. Teraz uczniowie musz¹ dokonaæ ostatnich szlifów na swoich przygotowaniach do egzaminów. Weso³a zabawa trwa³a do rana przy muzyce zespo³u Magic i suto zastawionych sto³ach. Niezapomniane chwile studniówki rocznika 2013/2014 odesz³y w przesz³oœæ, pozostaj¹c jednak w pamiêci uczestników balu, zapisie kamery i na licznych zdjêciach. - Wszyscy pozytywnie ocenili organizacjê imprezy takie g³osy nap³ywa³y te od samych uczniów - koñczy dyrektor szko³y. Burmistrz Aniela Kempa spotka³a siê z proboszczami Debata zdecyduje W minion¹ œrodê na probostwie koœcio³a œw. Marcina w Kêpnie burmistrz Aniela Kempa spotka³a siê z proboszczami z dekanatu kaliskiego, którzy wystosowali do niej apel. - Uda³o siê wypracowaæ wspólne stanowisko - mówi Aniela Kempa. O wszystkim jednak zdecyduje wtorkowa debata w Urzêdzie Miasta. Nie mo emy ju d³u ej czekaæ, brakuje, bowiem nam funduszy, aby ponosiæ nadal tak wysokie op³aty - napisali. Ich apel nie zosta³ bez echa - efektem by³o spotkanie, jakie odby³o siê w minion¹ œrodê na probostwie koœcio³a œw. Marcina w Kêpnie. - Proboszczowie zadeklarowali iloœci œmieci, jakie bêd¹ z poszczególnych cmentarzy odbierane - mówi burmistrz Aniela Kempa. - Wszystko spisaliœmy w notatce, przedstawimy je we wtorek 14 stycznia radnym podczas odpowiedniej debaty. Potrzebujemy jednak uchwa³y, która zmieni stawki - dodaje. Zadowolenia nie kryje ks. Jerzy Palpuchowski, proboszcz parafii œw. Marcina w Kêpnie, który jednak na razie nie zdradza szczegó³ów kuluarowych rozmów. - Ich efekt oceniam pozytywnie, jaki to jednak przyniesie rezultat w postaci konkretnych stawek, to siê oka e - twierdzi. Podczas jednej z sesji pojawi³ siê wniosek, by ca³kowicie zwolniæ z op³at cmentarze. - To niezgodne z ustaw¹, a nie mogê dzia³aæ w sprzecznoœci z prawem - t³umaczy burmistrz. - Ca³a ta sytuacja mocno mnie dziwi, bo proboszczowie nie zg³aszali adnych problemów. Jedynie w po³owie grudnia zg³osi³ siê do mnie proboszcz z Kierzna z pewnymi uwagami. Zapraszam proboszczów na debatê, byœmy dyskutowali i znaleÿli wspólne stanowisko - dodaje. Zebrali ponad 80 tysiêcy z³ 5 TYSIÊCY ZA SERDUSZKO W Kêpnie, jak co roku, rozgorza³a walka o z³ote serduszko. Tym razem zosta³o wylicytowane za 5000 z³ przez Fabrykê Mebli,,Stollech Justyny i Lecha JóŸwiakowskich. Na ulice powiatu wysz³o a 190 wolontariuszy, którzy zbierali fundusze w Kêpnie, Opatowie, Siemianicach, êce Opatowskiej, Biadaszkach, Lipiach, Rakowie, Piaskach, S³upi, Mikorzynie, Ostrówcu, Kierznie, Olszowie, Œwibie, Hanulinie, Taborze Wielkim, Siemianicach, Donaborowie, Rychtalu i Perzowie. W dzia³aniu pomaga³y im jak zawsze psy labradory. Od godz. 16 w hali KOSiR trwa³o wielkoorkiestrowe granie. REKLAMA WIELKI KONCERT W KÊPNIE - Koncert rozpocz¹³ Reprezentacyjny Chór Powiatu Kêpiñskiego Con Brio, dzia³aj¹cy przy Pañstwowej Szkole Muzycznej - relacjonuje Wies³aw Walas, szef sztabu WOŒP w Kêpnie. - Wyst¹pi³ te zespó³ Resound, który zaprezentowa³ zarówno swoje utwory, jak i covery znanych hitów. Kapela d³ugo przygotowywa³a siê do koncertu, ale sprawia³a wra enie wyluzowanych ju przed samym wystêpem. - W ogóle siê nie stresujê - mówi³a wokalistka zespo- ³u Aleksandra Danielska. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowali te stra acy. Nie zabrak³o równie licytacji gad etów WOŒP: kalendarzy, kubków, wœród nich znalaz³y siê tak e te przekazane przez starostê i pani¹ burmistrz. Kilka gad etów zrobi³o szczególne wra enie na licytuj¹cych. - Dwa zaproszenia do restauracji Pod abêdziem posz³y za 110 z³, he³m stra- acki z 1970 roku kosztowa³ licytuj¹cego 65 z³, wartoœciowa dla kolekcjonerów pi³ka z Hiszpanii kosztowa- ³a a 300 z³, m³odzie wykona³a piêkne orgiami, które zosta³o wylicytowane za 140 z³, z kolei 300 z³ zap³acono za piêkn¹ maskotkê Kubusia Puchatka i Osio³ka - wylicza Walas. - Uda³o siê zebraæ zdecydowanie wiêcej œrodków, ni w zesz³ym roku, bo ok 72 tys. z³ i z³ ze Z³otego Serduszka. W zesz³ym roku ta kwota wynosi³a ,03 z³ (plus 5050 z³ za Z³ote Serduszko). NA AUKCJI BY Y DRINKI Swój sztab zorganizowa- ³o Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie. - W akcji uczestniczy- ³o 20 wolontariuszy, a o godz. 17 odby³ siê koncert fina³owy, w którym wyst¹pi³ Reprezentacyjny Chór Powiatu Kêpiñskiego Con Brio pod dyrekcj¹ pani Ewy Olek -mówi szef sztabu Dariusz He³ka. Nastêpnie zaprezentowali siê uczniowie Szko³y Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Kêpnie. Dzieci i m³odzie wspaniale zaprezentowa³y siê w wielu formach instrumentalnych. Po koncercie odby³a siê licytacja gad etów WOŒP. - Kwota, jak¹ ³¹cznie zebraliœmy wynios³a 8 tys. z³ - dodaje. Z równie wielkim zaanga- owaniem zbierano œrodki w Perzowie. Efekt to dok³adnie z³ (4.980 z³ to efekt pracy 14 wolontariuszy). Podczas wielkiego grania, które rozpoczê³o siê oko³o godz , na scenie pojawili siê barmani agencji barmañskiej Relax Flair, którzy przygotowali wspania³y pokaz barmañski. Nie zabrak³o przygotowywania drinków na oczach publicznoœci oraz sztuczek z ogniem. - Zebrani przyst¹pili do aukcji drinków, które rozchodzi³y siê jak œwie e bu- ³eczki - mówi Marcin Kowalski. PERZÓW ÊKA OPATOWSKA BRALIN KÊPNO Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niep³odnoœæ, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne ow³osienie, oty³oœæ, badania hormonalne. Badania USG-tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ci¹ y, piersi, j¹der, prostaty. Biopsje - (punkcje)piersi i tarczycy pod kontrol¹ USG z dokumentacj¹ zdjêciow¹. Ostrzeszów, ul. W³. Gomu³ki 44, rej , 1 i 3-sobota miesi¹ca Kêpno, Szpital 2-sobota miesi¹ca

13 14 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA wtorek - 14 stycznia 2014 r. PERZÓW Noworoczne spotkanie w GOK Koncert kolêd Noworoczny Koncert Kolêd odby³ siê w poniedzia³ek, 6 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury w Perzowie. Na scenie zaprezentowa³y siê lokalne zespo- ³y muzyczne, wykonuj¹c znane kolêdy i pastora³ki, niekiedy w oryginalnych aran acjach. Zanim rozpoczê³o siê kolêdowanie, noworoczne yczenia z³o y³y z-ca wójta Weronika Urbañska i przewodnicz¹ca rady gminy Danuta Froñ. Mimo doœæ sprecyzowanej tematyki imprezy, na perzowskiej scenie by³o niezwykle ró norodnie: folkowo, bluesowo, popowo Ka dy z zespo³ów przygotowa³ niebanalne wykonania dla znanych œwi¹tecznych piosenek. Jako pierwsi wyst¹pili Perzowianie. Po nich na scenie zaprezentowa³a siê dzieciêca schola z parafii pw. NNP Wniebowziêtej w Trêbaczowie pod kierunkiem Tomasza Kruszelnickiego, w sk³adzie: Klaudia Hodyjas, Zuzanna Bednarek, Dagmara Moœ, Patryk Moœ, Kinga Sibiñska, Weronika Pietrus, Julia Kornek, Julia Marek, Klaudia Lorek, Ania Morañska, Jagoda Znaj, Matylda Gandecka, Julia i ucja Grzegorek. Goœcie mieli okazjê podziwiaæ piêkne ozdoby œwi¹teczne, w³asnorêcznie wykonywane przez Cyrylê Pietrus so³tys Trêbaczowa, a prywatnie zapalon¹ rêkodzielniczkê, która opowiedzia³a mieszkañcom o swojej pasji. Na stole mo na by³o znaleÿæ równie stroiki, a nawet jajka wielkanocne, co nie dziwi³o nikogo, gdy obecna pogoda bardziej z wielkanoc¹ siê kojarzy. W kolejnej czêœci koncertu zaprezentowali siê cz³onkowie zespo³u Takt w sk³adzie: Monika Gatkowska, Zuzanna Grze- ó³ka, Jaros³aw Kula, Paula ydka, Karol Brz¹ka³a, Dominika i Agnieszka Wichura. Zespó³ wyst¹pi³ przy akompaniamencie pianina, na którym gra³a Joanna Grossek. Nastêpnie przyszed³ czas na zespó³ dzia³aj¹cy przy Gminnym Oœrodku Kultury w Perzowie. Grupa prowadzona przez Andrzeja Moskwê, w sk³adzie: Klaudyna Mazurowska, Wiktoria Redzik, Klaudia M³ot, Agata Kazimierczak i Klaudia Lorek, przy akompaniamencie czterech gitar zaprezentowa³a m.in. Cich¹ Noc. Niespodziank¹ by³o wspólne z Taktem wykonanie kolêdy PójdŸmy wszyscy do stajenki. Wype³niona sala GOK jest najlepszym argumentem przemawiaj¹cym za tym, aby nie by³ to ostatni tego typu koncert. MK KÊPNO W niedzielê 5 stycznia w koœciele œw. Marcina w Kêpnie odby³ siê koncert kolêd i pastora³ek. Dla kêpnian zaœpiewa³ gra³ Andrzej Sikorowski wraz z córk¹ Maj¹ i zespo³em Pod bud¹. - Dzieci nie ci¹gnê- ³y mam za rêkaw, eby wracaæ do domu - uœmiecha siê Maja Sikorowska. Koncert to najwiêksze i najwa niejsze wydarzenie kulturalne rozpoczynaj¹ce 2014 rok. Tym razem na zaproszenie Kêpiñskiego Oœrodka Kultury, burmistrz Anieli Kempa i proboszcza kêpiñskiej parafii ks. Jerzego Palpuchowskiego mieliœmy okazjê oklaskiwaæ Andrzeja Sikorowskiego z córk¹ Maj¹ oraz towarzysz¹cym im zespo³em. W trakcie pó³toragodzinnego koncertu zespó³ zaprezentowa³ zarówno wiele kolêd i pastora³ek nawi¹zuj¹cych do œwi¹tecznego czasu, jak i stare przeboje zespo³u Pod Bud¹, takie jak Nie przenoœcie nam stolicy do Krakowa czy Bardzo smutna piosenka retro. PIÊKNA TRADYCJA - To ju nasza tradycja, e nowy rok otwieramy koncertem kolêd - mówi zadowolona Justyna Ho³ub-Rojkiewicz, dyrektor Kêpiñskiego Oœrodka Kultury. - Na naszych koncertach gra³y ju takie gwiazdy, jak Irena Santor czy Eleni. Tym razem równie nie by³o ³atwo œci¹gn¹æ pañstwo Sikorowskich. eby koncert odby³ siê na pocz¹tku stycznia, musia³am zacz¹æ umawiaæ siê ju w marcu zesz³ego roku - zdradza kulisy organizacji koncertu dyrektor KOK-u. - Koœció³ zawsze przy okazji koncertów kolêd wype³nia siê do ostatniego miejsca. Nie ukrywam, e jestem zadowolona, robimy to przecie dla ludzi, a skoro ci stawili siê w tak licznym gronie, to znaczy, e im siê podoba³o - dodaje. WYBRALI KÊPNO Choæ propozycji w okresie œwi¹tecznym Sikorowskim nie brakowa³o, zdecydowali siê pojawiæ w Kêpnie. - Gramy tam, gdzie nas chc¹ - odpowiada Maja Sikorowska, która od 2003 roku wystêpuje na jednej scenie z ojcem. - Cieszymy siê, e mogliœmy uczestniczyæ w tej Koncert kolêd i pastora³ek w koœciele œw. Marcina kêpiñskiej tradycji koncertów. Chcia³abym zwróciæ uwagê na atmosferê koncertu - by³o rodzinnie. Pojawi³y siê osoby starsze, by³y te rodziny z dzieæmi. Mile zaskoczy³ mnie fakt, e dzieci siê dobrze bawi³y i nie ci¹gnê³y mam za rêkaw, eby wróciæ do domu. Dla nas uczestnictwo w takim wydarzeniu by³o naprawdê wzruszaj¹ce - dodaje Sikorowska. CHC WRÓCIÆ Z okazji 45-lecia dzia³alnoœci artystycznej kwiaty Andrzejowi Sikorowskiemu wrêczy³a burmistrz Aniela Kempa. - Dziêkujemy za zaproszenie i liczymy, e nie by³a to nasza ostatnia wizyta w Kêpnie - koñczy Sikorowska. NIE MA ZIMY - BÊD REMONTY DRÓG Wiosna w œrodku zimy powoduje, e kierowcy mog¹ liczyæ, e zaoszczêdzone pieni¹dze z Akcji Zima, zostan¹ przeznaczone na remonty dróg ju po sezonie zimowym. Ile rzeczywiœcie uda siê zachowaæ w bud ecie miasta - zale y tylko i wy³¹cznie od aury. W gminie Kêpno utrzymaniem dróg zajmuj¹ siê dwie firmy: na terenie miasta Kêpna i Hanulina - Zak³ad Us³ug Komunalnych Caloring, a na terenach wiejskich - Roboty Ziemne - Marek Sikora. Na ten cel miasto przeznaczy wiêc maksymalnie oko³o 400 tys. z³ (odpowiednio 175 i 258 tys. z³). Nie znaczy to jednak, e nie mo na zaoszczêdziæ, bo zima w tym roku jednak nie jest specjalnie siarczysta. Odpowiednie dokumenty zosta³ tak skonstruowane, e w magistracie nie musz¹ siê martwiæ, mog¹ zaœ zacieraæ rêce i modliæ siê o ³agodn¹ zimê. - Umowy z wykonawcami prowadz¹cymi akcjê zimow¹ na drogach gminnych przewiduj¹ wynagrodzenie za faktyczn¹ pracê sprzêtu i materia³y wykorzystane do odœnie ania i usuwania œliskoœci - mówi Janusz Nowak, zastêpca naczelnika Wydzia³u Inwestycji i Funduszy Europejskich. W praktyce oznacza to, e wspomniane kwoty prawdopodobnie nie zostan¹ wyp³acone. - W umowach tych nie przewidziano adnego wynagrodzenia sta³ego, niezale - nego od wykonanej pracy i zu ytych materia³ów. Koszty akcji zimowej uzale nione s¹ od warunków atmosferycznych wystêpuj¹cych na drogach. Dziêki ³agodnej zimie Gmina Kêpno zaoszczêdzi na prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg - dodaje. Ile rzeczywiœcie uda siê zachowaæ w bud ecie miasta - zale y tylko i wy³¹cznie od aury. Im d³u ej bêdzie ciep³o, tym wiêcej œrodków miasto zaoszczêdzi na ewentualne ³atanie dróg po zimie. - Przewidywane nak³ady na zimowe utrzymanie dróg zawarte s¹ w bud ecie Gminy Kêpno w rozdziale Drogi publiczne gminne. Ewentualne oszczêdnoœci poczynione na prowadzeniu akcji zimowej zostan¹ przeznaczone na inne cele zwi¹zane z utrzymaniem dróg, np. remonty - t³umaczy Nowak.

14 wtorek - 14 stycznia 2014 r. OG OSZENIA 15 WÓJT GMINY PERZÓW OG ASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA GMINNYCH NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWYCH: ZARZ D POWIATU KÊPIÑSKIEGO OG ASZA ROKOWANIA PO IV PRZETARGU I. Po³o onej w miejscowoœci Turkowy dz. nr 42 Cena wywo³awcza: z³ (brutto) Wysokoœæ wadium: z³ Nieruchomoœæ gruntowa dzia³ka nr 42 o powierzchni 1,0700 ha, obrêb Turkowy, zapisana w KW nr KZ1E/ /4 S¹du Rejonowego w Kêpnie. Nieruchomoœæ zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miejscowoœci w otoczeniu pó³ u ytkowanych rolniczo i czynnego wyrobiska. Nieruchomoœæ posiada dostêp do drogi gminnej prowadz¹cej do drogi krajowej A8. Dzia³ka jest nieuzbrojona. Teren ma kszta³t w miarê regularny, zbli ony do prostok¹ta. Gmina Perzów nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomoœci. Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Perzów zatwierdzone Uchwa³¹ Rady Gminy Perzów Nr XXVIII/136/2012, okreœla przeznaczenie dzia³ki jako tereny zabudowy produkcyjno us³ugowej. Ksiêga wieczysta prowadzona dla nieruchomoœci nie wykazuje adnych wpisów obci¹ eniowych. Sprzeda tej nieruchomoœci opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%. Warunki przetargu: Przetarg rozpocznie siê w dniu 20 stycznia 2014 r. o godzinie 9 00 w sali nr 5, budynku Gminnego Oœrodka Kultury w Perzowie, Perzów 77A. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowi¹zany jest przed³o yæ komisji przetargowej, dowód to samoœci, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z w³aœciwego rejestru (orygina³ do wgl¹du), zgodê wspó³ma³ onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego. Wadium nale y wnieœæ w pieni¹dzu najpóÿniej do dnia 17 stycznia 2014 r. na rachunek bankowy Urzêdu Gminy w Perzowie, Spó³dzielczy Bank Ludowy w Kêpnie, Oddzia³ w Perzowie, Nr rachunku: Za datê wniesienia wadium uwa a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca siê nie póÿniej ni przed up³ywem trzech dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Cen¹ nabycia nieruchomoœci bêdzie najwy sza osi¹gniêta cena. Cena nieruchomoœci, pomniejszona o wp³acone wadium, podlega zap³acie nie póÿniej ni do dnia zawarcia umowy sprzeda y. Koszty zwi¹zane z zawarciem umowy sprzeda y nieruchomoœci ponosi jej nabywca. Organizator przetargu mo e odst¹piæ od zawarcia umowy sprzeda y, je eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wp³acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Oglêdzin nieruchomoœci w obecnoœci pracownika Urzêdu Gminy mo na dokonywaæ w dniach 8-10 stycznia 2014 r. po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Referacie Ochrony Œrodowiska, Gosp. Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Oœwiaty, pok. nr 6, lub pod nr tel , Niniejsze og³oszenie wywieszono w siedzibie Urzêdu Gminy Perzów i opublikowano na stronie internetowej perzow.nowoczesnagmina.pl. II. Po³o onej w miejscowoœci Perzów dz. nr 495 i 496 Cena wywo³awcza: z³ (brutto) Wysokoœæ wadium: z³ Nieruchomoœæ gruntowa sk³adaj¹ca siê z dzia³ek: nr 495 o powierzchni 0,5000 ha i nr 496 o powierzchni 0,3200 ha, obrêb Perzów, zapisane w KW nr KZ1E/ /9 S¹du Rejonowego w Kêpnie. Nieruchomoœæ zlokalizowana jest w pobli u centrum miejscowoœci w otoczeniu pó³ u ytkowanych rolniczo oraz nieczynnej linii kolejowej. Nieruchomoœæ posiada dostêp do drogi gminnej, prowadz¹cej do drogi krajowej A8. Dzia³ka jest nieuzbrojona. Teren ma kszta³t w miarê regularny, zbli ony do trójk¹ta. Gmina Perzów nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomoœci. Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Perzów zatwierdzone Uchwa³¹ Rady Gminy Perzów Nr XXVIII/136/2012, okreœla przeznaczenie dzia³ki jako tereny zabudowy produkcyjnej. Ksiêga wieczysta prowadzona dla nieruchomoœci nie wykazuje adnych wpisów obci¹ eniowych. Sprzeda tej nieruchomoœci opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%. na sprzeda nieruchomoœci zabudowanej, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Kêpiñskiego, po³o onej w Kêpnie, oznaczonej geodezyjnie jako obrêb 0001 Miasto Kêpno, arkusz mapy 13, dzia³ki nr: 1196/3 o pow. 0,0977 ha, dla której S¹d Rejonowy w Kêpnie Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr KZ1E/ /6 i 1196/1 o pow. 0,0183 ha dla której S¹d Rejonowy w Kêpnie Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ nr KZ1E/ /7. Rokowania odbêd¹ siê w dniu 20 marca 2014 roku, o godz w sali nr 206, Starostwa Powiatowego w Kêpnie przy ul. Koœciuszki 5, drugie piêtro. I. Przedmiotowa nieruchomoœæ zlokalizowana jest w mieœcie Kêpnie, sk³adaj¹ siê na ni¹ dwie dzia³ki do siebie przylegaj¹ce, tworz¹ce jedn¹ ca³oœæ. Na dzia³ce nr 1196/3 wpisanej do rejestru zabytków, znajduje siê budynek g³ówny o pow. u ytkowej 1152,80 m 2 budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z u ytkowym poddaszem, przed budynkiem du e boisko, wyasfaltowane mog¹ce pe³niæ funkcjê parkingu, natomiast na dzia³ce nr 1196/1 znajduje siê budynek pomocniczy o pow. u ytkowej 153,50 m 2 - po generalnym remoncie, ca³oœæ ogrodzona. Nieruchomoœæ zlokalizowana jest w odleg³oœci 50 m od rynku, z trzech stron otoczona ulicami, znajduje siê w strefie p³atnego parkowania, po³o ona jest równie w niewielkiej odleg³oœci od g³ównych urzêdów w mieœcie. Plan zagospodarowania przestrzennego daje du y potencja³ wykorzystania. II. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kêpno: jednostka bilansowa AA 7U tereny zabudowy us³ugowej zapis ten dopuszcza w zakresie zagospodarowania terenu budynki i budowle oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z przeznaczeniem terenu oraz infrastrukturê komunikacyjn¹, tereny dróg wewnêtrznych, miejsca parkingowe, obiekty gospodarcze i gara owe. III. Cena wywo³awcza ,00 z³ (s³ownie: jeden milion siedemset piêædziesi¹t tysiêcy z³otych 00 /100). Nieruchomoœæ zwolniona jest z podatku VAT. IV. I przetarg ustny nieograniczony zakoñczony wynikiem negatywnym - odby³ siê w dniu roku. II przetarg ustny nieograniczony zakoñczony wynikiem negatywnym odby³ siê w dniu 16 maja 2013 roku. III przetarg ustny nieograniczony zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym, odby³ siê 28 sierpnia 2013 roku. IV przetarg ustny nieograniczony te zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym, odby³ siê 5 grudnia 2013 roku. V. Pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowaniach nale y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie w Biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kêpnie, ul. Koœciuszki 5, pokój nr 3 w terminie do dnia 14 marca 2014 r. - opisanej Rokowania na sprzeda nieruchomoœci po³o onej w Kêpnie w dniu 20 marca 2014 r. godz VI. Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê, nazwisko i adres lub nazwê firmy oraz jej siedzibê, datê sporz¹dzenia zg³oszenia, oœwiadczenie, e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ, regulaminem i przyjmuje te warunki bez zastrze eñ, proponowan¹ cenê. Do zg³oszenia nale y do³¹czyæ kopiê dowodu wp³aty zaliczki. VII. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wp³acenie do 14 marca 2014 roku zaliczki w wysokoœci ,00 z³otych (s³ownie: dziewiêædziesi¹t tysiêcy z³otych 00 /100) - na konto: Starostwo Powiatowe w Kêpnie Bank Zachodni WBK S.A. I Oddzia³ Kêpno VIII. Ustalony w drodze rokowañ nabywca, zobowi¹zany jest do uiszczenia w ca³oœci ceny nieruchomoœci osi¹gniêtej w rokowaniach, pomniejszonej o wp³acon¹ zaliczkê, nie póÿniej ni do dnia zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoœæ. Je eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzeda y Zarz¹d Powiatu Kêpiñskiego mo e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acona zaliczka nie podlega zwrotowi. IX. Koszty zwi¹zane z zawarciem umowy notarialnej i przygotowaniem dokumentów do sprzeda y ponosi nabywca. X. Zarz¹d Powiatu Kêpiñskiego ma prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoœci. Og³oszenie podaje siê do publicznej wiadomoœci na okres 60 dni, od roku - do roku. Wszelkich informacji udziela Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego w Kêpnie ul. Staszica 12, tel.: , -912, Ponadto informacja o rokowaniach znajduje siê na stronie internetowej STAROSTA KÊPIÑSKI W ODZIMIERZ MAZURKIEWICZ Warunki przetargu: Przetarg rozpocznie siê w dniu 20 stycznia 2014 r. o godzinie w sali nr 5, budynku Gminnego Oœrodka Kultury w Perzowie, Perzów 77A. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowi¹zany jest przed³o yæ komisji przetargowej, dowód to samoœci, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z w³aœciwego rejestru (orygina³ do wgl¹du), zgodê wspó³ma³ onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie, e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego. Wadium nale y wnieœæ w pieni¹dzu najpóÿniej do dnia 17 stycznia 2014 r. na rachunek bankowy Urzêdu Gminy w Perzowie, Spó³dzielczy Bank Ludowy w Kêpnie, Oddzia³ w Perzowie, Nr rachunku: Za datê wniesienia wadium uwa a siê datê wp³ywu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca siê nie póÿniej ni przed up³ywem trzech dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Cen¹ nabycia nieruchomoœci bêdzie najwy sza osi¹gniêta cena. Cena nieruchomoœci, pomniejszona o wp³acone wadium, podlega zap³acie nie póÿniej ni do dnia zawarcia umowy sprzeda y. Koszty zwi¹zane z zawarciem umowy sprzeda y nieruchomoœci ponosi jej nabywca. Organizator przetargu mo e odst¹piæ od zawarcia umowy sprzeda y, je eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wp³acone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Oglêdzin nieruchomoœci w obecnoœci pracownika Urzêdu Gminy mo na dokonywaæ w dniach 8-10 stycznia 2014 r. po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Referacie Ochrony Œrodowiska, Gosp. Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Oœwiaty, pok. nr 6, lub pod nr tel , Niniejsze og³oszenie wywieszono w siedzibie Urzêdu Gminy Perzów i opublikowano na stronie internetowej perzow.nowoczesnagmina.pl.

15 16 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA wtorek - 14 stycznia 2014 r. BUD ET PROINWESTYCYJNY TRZCINICA 2 stycznia w Urzêdzie Gminy w Trzcinicy odby³o siê spotkanie poœwiêcone zaplanowaniu i przygotowaniu inwestycji w roku W sumie przeznaczono na nie blisko 3,5 miliona z³. W spotkaniu udzia³ wziêli wójt Grzegorz Hadzik, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Nieruchomoœci, Rolnictwa, BHP, Ochrony Œrodowiska i Planowania Przestrzennego Andrzej Stryjakiewicz oraz pracownicy Justyna Muszalska, Józef ³obiñski i Bronis³aw Zataj. Analizie poddano ju posiadan¹ dokumentacjê techniczn¹ oraz aktualne pozwolenia na inwestycje, ponadto omówiono i opracowano harmonogram przygotowania pozosta³ej dokumentacji w tym w szczególnoœci zg³oszeñ budowlanych. Omówiono tak e harmonogram og³aszania przetargów na ró - nego rodzaju inwestycje i zamierzenia. Na zadania inwestycyjne w roku 2014 zaplanowano kwotê 3,4 mln z³, która prawdopodobnie w ci¹gu roku ulegnie jeszcze zwiêkszeniu. W zakresie infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej za kwotê 196 tys. zaplanowano wykonanie pe³nej dokumentacji projektowej na budowê kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci¹gowej, kanalizacji deszczowej wraz z odbudow¹ dróg w Trzcinicy a tak e dokumentacji na sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacjê sanitarn¹ w Piotrówce oraz budowê sieci wodoci¹gowej w miejscowoœci Pi- ³a - M³yn a tak e Granice - Trzcinica (tzw. Wierzbowa). Dokumentacja przygotowywana jest do nowych naborów na œrodki unijne w latach Oprócz prac dokumentacyjnych wykonane zostan¹ roboty budowlane wodno - kanalizacyjne w Wodzicznej i Laskach oraz odprowadzenie wód pop³ucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Trzcinicy za ³¹czn¹ kwotê 30 tys. z³otych, jako uzupe³nienie systemu wodno - kanalizacyjnego. Jeœli chodzi o budowê Chc¹ wydaæ 3,4 mln z³otych dróg to planowane s¹ drogi w Anio³ce Drugiej, Laskach ulica Czereœniowa, Trzcinica ulica M³yñska, Piotrówce i Wodzicznej kierunek Pomiany. Kontynuowana bêdzie budowa chodnika na ulicy G³ównej w Laskach. Powstanie tak- e parking przy Domu Ludowym w Wodzicznej i boczny plac przy Domu Ludowym w Laskach. Na powy sze prace drogowe zaplanowano oko³o 350 tys. z³ oraz ponadto z³o ono wniosek na oko³o 250 tys. z Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, co ³¹czne powinno daæ niema³¹ kwotê oko³o 600 tys. z³, przy czym budowa parkingu w Wodzicznej dofinansowana jest kwot¹ oko³o 73 tys. ze œrodków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ca- ³oœæ kosztów to oko³o 120 tys. z³). W Anio³ce Pierwszej zaplanowano remont kolejnego odcinka drogi w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia. Oprócz budowy dróg planowane s¹ ich remonty w celu zachowania walorów u ytkowych. W 2014 roku zaplanowano wykonanie centralnego ogrzewania w Domach Ludowych w Pomianach i Piotrówce, bêdzie kontynuowane modernizowanie Domu Ludowego w KuŸnicy Trzciñskiej (³azienki) i Smardzach (kuchnia). W zakresie edukacji zaplanowano remonty w Zespole Szkó³ w Laskach i Zespole Szkó³ w Trzcinicy, doposa ony zostanie plac zabaw w Laskach i wyposa ony plac zabaw w Trzcinicy. Planowane jest oddanie do u ytku nowego przedszkola w Trzcinicy oraz rozpoczêcie prac nad dokumentacj¹ budowy przedszkola w Laskach. ¹czne œrodki w zakresie remontów i inwestycji edukacyjnych przekraczaj¹ 900 tys. z³. Ponadto Gmina Trzcinica realizowaæ bêdzie w roku 2014 na kwotê oko³o 255 tys. z³ projekt edukacyjny Przedszkole Marzeñ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Na zadania z zakresu ochrony przeciwpo arowej zabezpieczono kwotê z³, w tym oko³o 50 tys. z przeznaczeniem na remonty i zakup nowego wyposa enia. 60 tys. przeznaczono na zakup udzia- ³ów w Spó³ce Inwestor realizuj¹cej wspólny projekt 13 gmin w zakresie budowy Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, który od jesieni 2014 roku bêdzie kompleksowo rozwi¹zywa³ problemy gospodarki odpadami komunalnymi tak e dla Gminy Trzcinica. W latach Gmina Trzcinica przekaza³a na ten cel ju oko³o 325 tysiêcy, co by³o du ym zadaniem, ale niezbêdnym dla prawid³owego funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych. W zakresie infrastruktury kulturalnej zaplanowano za kwotê 25 tys. urz¹dzenie terenu rekreacyjnego wraz z budow¹ sceny estradowej na boisku sportowym w Trzcinicy. Du ym przedsiêwziêciem bêdzie I etap budowy biblioteki w Trzcinicy, gdzie zaplanowano kwotê 280 tys. z³otych ze œrodków Gminy Trzcinica a tak e pierwsz¹ transzê w wysokoœci z³otych ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek (ostateczna wartoœæ œrodków zewnêtrznych to oko³o 74% zadania a œrodki Gminy Trzcinica to oko³o 26%). Spore œrodki przeznaczone zosta³y na poprawê bazy sportowej i rekreacyjnej. W Laskach zaplanowano budowê budynku socjalnego wielofunkcyjnego, tutaj pozyskano ponad 121 tys. œrodków zewnêtrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W KuŸnicy Trzciñskiej i Wodzicznej powstan¹ boiska do pi³ki pla owej siatkowej (dofinnansowanie zewnêtrzne z PROW z³). Na budynku pawilonu sportowego w Trzcinicy powstanie nowy dach oraz dobudowana zostanie wiata (dofinansowanie z PROW z³). W obiekcie Orlika w Trzcinicy wykonana zostanie zewnêtrzna Grzegorz Hadzik wójt Trzcinicy - Bud et roku 2014 to kolejny bud et inwestycyjny a wiêc wymagaj¹cy sporo pracy i zabiegów o œrodki zewnêtrzne, gdy bez nich wiele inwestycji by³oby niemo liwe do wykonania. W chwili obecnej zewnêtrzne œrodki to ju 1,6 mln z³, a jest jeszcze spora szansa na dodatkowe. W roku 2014 du o bêdzie siê dzia³o na drogach, w bazie sportowej oraz spo³ecznej w tym zakoñczenie budowy przedszkola i rozpoczêcie budowy biblioteki w Trzcinicy. Koñcz¹c pewne inwestycje nie zapominamy o przygotowaniu siê do kolejnych œrodków zewnêtrznych na lata , tutaj dobiegaj¹ ukoñczeniu prace nad du ym zadaniem planistyczno - projektowym w zakresie wodno - kanalizacyjno - drogowym obejmuj¹cym miejscowoœci Trzcinica, Piotrówka i Pi³a- M³yn. Podobnie ma siê sprawa dokumentacji nowego obiektu przedszkolnego w Laskach, tak aby dzieci z ca³ej naszej gminy docelowo mog³y korzystaæ z obiektów na miarê XXI wieku. Oprócz dzia³añ inwestycyjnych w roku 2014 bêdzie wiele wydarzeñ o charakterze kulturalnym i integracyjnym, gdy jest to tak e potrzebne mieszkañcom gminy Trzcinica. si³ownia oraz zewnêtrzny stó³ do ping-ponga, takie same zestawy oraz stó³ do ping ponga zostan¹ umieszczone przy Domu Ludowym w Laskach. Oba zadania zosta³y dofinansowane œrodkami PROW w kwocie z³. Zaplanowano tak e œrodki na zamianê gruntów w Smardzach pod planowane so³eckie boisko sportowe. ¹czne nak³ady na infrastrukturê sportow¹ to ponad 425 tys. z³, w tym to œrodki zewnêtrzne. Oprócz inwestycji sportowych na funkcjonowanie sportu w ramach zadañ zlecanych stowarzyszeniom przeznaczono kwotê 100 tys. z³, dotyczy to m.in. klubów sportowych. RED BARANÓW Szansa na dwa so³ectwa Czy to ma sens? Podczas zebrania wiejskiego na Muratorze pad³a propozycja zmian administracyjnych w gminie, mianowicie utworzenia drugiego so³ectwa w Baranowie. Pomys³ popiera so³tys Baranowa. - To decyzja trudna, lecz potrzebna - mówi Zenon Marsza³ek. Co na to radni? - O ile by siê okaza- ³o, e poprawi to ycie mieszkañców i gdyby wp³ynê³a petycja znacznej czêœci mieszkañców lub gdyby z takim wnioskiem wyszli radni z Baranowa to oczywiœcie bym go popar³ - mówi radny Tomasz Michalak. Sprawa jest jednak o wiele bardziej skomplikowana. Po pierwsze gmina musia³aby podj¹æ uchwa³ê dotycz¹c¹ przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych. Nastêpnie wójt musi wytyczyæ granice so³ectw. Podzia³ wydaje siê o tyle zasadny, e w ca³ym Baranowie mieszka obecnie 2035 osób, z czego w starej czêœci 836, a na Muratorze Wówczas utworzony zosta³by drugi fundusz so- ³ecki, który podobnie jak obecny mia³by wysokoœæ 28 tys. z³ rocznie. - Nie s¹dzê, by ktoœ by³ tu pokrzywdzony - zastrzega wójt Baranowa, Bogumi³a Lewandowska-Siwek, nale- ¹ca do zwolenników powo³ania nowego so³tysa na Muratorze. - Funkcjonowanie dwóch so³tysów spowoduje, e jeœli bêd¹ konkurowaæ ze sob¹, to bêdzie im zale eæ na tym, by pokazaæ, e potrafi¹ coœ zrobiæ dla swojego so³ectwa. Powinniœmy wzi¹æ sprawy BARANÓW Wójt pod nadzorem w swoje rêce, bo wielokrotnie s³ysza³am od mieszkañców, e by³aby to trafna decyzja - dodaje Lewandowska-Siwek, która nie widzi zagro eñ utworzeniu nowego stanowiska. Czy to znaczy, e taki nie ma w ogóle? Otó nie. Radni opozycyjni widz¹ takowe. - Utworzenie tego stanowiska to nie s¹ ogromne koszty i mo e przynieœæ wymierne korzyœci - komentuje Michalak. - Mam nadziejê, e intencj¹ wniosku bêdzie dobro mieszkañców a nie znalezienie funkcji dla potencjalnego so³tysa - kwituje radny Tomasz Michalak. - Nale y przeprowadziæ konsultacje. Jestem bowiem przeciwny uszczêœliwianiu mieszkañców na si- ³ê - byæ mo e mieszkañcy "Muratora" czuj¹ siê bardziej mieszkañcami peryferii miasta, a nie wsi so³eckiej - spotka³em siê ju z tak¹ opini¹. Rzeczywiœcie, jest o co walczyæ. Choæ wskazana rola to odpowiedzialnoœæ, to warto nadmieniæ, e so³tys ka dej miejscowoœci zarabia spore pieni¹dze dziêki pobieraniu op³at podatkowych inkaso. Wymowny jest zw³aszcza przyk³ad so³tysa z Mroczenia, Andrzeja Stodolskiego, który w roku 2012 zgarn¹³ ,22 z³ (28.851,22 z³ - inkaso, z³ - rycza³t so³tysa, 666 z³ - dostarczanie nakazów). Uwa am, e w XXI wieku powinniœmy ju zrezygnowaæ z tego sposobu wp³acania pieniêdzy i postawiæ na przelewy - przekonuje Michalak. Trwaj¹ przepychanki Nie widaæ koñca konfliktu wójta Baranowa Bogumi³y Lewandowskiej-Siwek z Komisj¹ Rewizyjn¹. Podczas ostatniej sesji rady gminy odczytano pismo Komisji Rewizyjnej mówi¹ce o braku mo liwoœci przeprowadzenia kontroli (dzia³ 750 oraz inwestycje/przetargi) z powodu nieudostêpnienia dokumentacji przez wójta. - Maj¹c na uwadze powy szy fakt z³o y³em wniosek o przygotowanie przez radcê prawnego opinii prawnej przedstawiaj¹ce dalsze mo liwoœci rady gminy w zakresie kontroli dzia³alnoœci wójta - mówi cz³onek Komisji, Tomasz Michalak. Wniosek zosta³ przyjêty - wszyscy byli za poza trzema radnymi, którzy wstrzymali siê od g³osu. Nie brakuje te uwag krytycznych odnoœnie planów inwestycyjnych gminy zapisanych w projekcie bud etu na 2014 rok. Jednego pani wójt nie mo na odmówiæ iloœci inwestycji, jakie realizowane s¹ na terenie gminy. Nie wszystko jednak podoba siê radnym. Otó Tomasz Michalak ma w¹tpliwoœci co do projektu budowy sali sportowej w Baranowie. - Jak na razie w sprawie projektu bud etu odby³a siê jedna komisja Bud etu i Finansów, na której to z³o y³em wniosek usuniêcia z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej pozycji zwi¹zanej z budow¹ sali sportowej w Baranowie (6 mln z³ roz³o one na trzy lata) - t³umaczy. - Sala mia³aby powstaæ najprawdopodobniej ze œrodków w³asnych gminy i mieœci³aby siê ok m od szko³y (dzieci nie by³yby dowo one tylko musia³yby dochodziæ) t³umaczy radny. - Mój wniosek zosta³ przyjêty przez komisjê (nikt nie by³ przeciwny) - teraz bêdzie g³osowany na sesji przez ca³¹ radê jako wniosek bêd¹cy czêœci¹ opinii Komisji Bud etu i Finansów komentuje.

16 wtorek - 14 stycznia 2014 r. OG OSZENIA DROBNE 17 US UGI zkolenie psów ''PT'' i ''PO''. Tel. 669 US UGI zkolenie psów ''PT'' i ''PO''. Tel aprawa maszyn szyj¹cych, domoych i przemys³owych, dojazd, czêœci mienne, wystawiam rachunek. Tel s³ugi Drink Bar, oryginalne i profesjoalne drinki, dobrane szk³o i w³asny rzenoœny, bar, pe³nimy te role beloweo. Tel x1 ykoñczenia wnêtrz, regipsy, panele, ynki dekoracyjne, malowanie, szpachloanie, docieplenia poddaszy. Tel x1 zyszczenie, pranie tapicerki samochoowej oraz woskowanie, usuwanie robnych rys i odnawianie lamp samohodowych. Tel x1 rzyciemnianie szyb samochodowych, amp, oklejanie ró nych elemetów, folia ermo-kurczliwa. Tel x1 D oprawa muzyczna wesel, 18, profejonalne video filmowanie i zdjêcia pleerowe i reporta owe. Tel s³ugi stolarskie - renowacja starych ebli. Tel s³ugi remontowo-budowlane, zak³adaie p³ytek, szpachlowanie, gipsowanie, onta okien i drzwi. Tel ideo filmowanie i fotografia œlubna, reorta owa, plenerowa, oprawa muzycza. Tel rzewóz osób mikrobusem 9 (8+1) lub adunek 1,3 t. Tel k³adanie glazury, wykoñczenia wnêtrz drobne remonty. Tel ransport busem 1,5 t. (laweta). Tel ranie dywanów, wyk³adzin, tapicerki, dbiór od klienta. Tel ransport przeprowadzki, ca³a Polska. el ykonujê schody z konstrukcji metalowej, alustrady i p³oty kute. Tel ransport maszyn rolniczych i budowlaych, zbó oraz kruszywa. Tel ompleksowe wykañczanie wnêtrz, taio i solidnie. Tel ransport busem z przyczep¹. Tel ransport maszyn rolniczych oraz zbó. el rzyjmê prace murarskie, ocieplenia, ³ytki, wykoñczenia, wystawiam faktury. el ykonam us³ugi kuœnierskie - szycie, rzeróbki, reperacja futer. Tel yklinowanie bezpy³owe pod³óg, lakieowanie, monta paneli, parkietu, renoacja schodów.tel rzecinka, wycinka, czyszczenie, trzeie e, r¹banie drewna. Tel urowanie klinkieru, p³oty, s³upki i komiy, solidne wykonanie. Tel udowy i remonty budynków, tynki wapieno-cementowe, ocieplenia, regipsy, p³ytki, ³adzie i malowanie. Tel udowa budynków od podstaw, tynki, cieplenia, wykañczanie wnêtrz, karton ips. Tel isanie pism i podañ. Tel emonty wykoñczenia p³ytki, panele, ³adzie, regipsy. Tel zafy, garderoby, meble na wymiar. êpno. Tel ompleksowe wykoñczenia wnêtrz, p³yti, regipsy, g³adzie, malowanie, panele. el ykoñczenia wnêtrz od A do Z, regipsy, alowanie, p³ytki, panele, docieplenia, ynki dekoracyjne, tapety natryskowe. el pawanie stali czarnej, nierdzewnej, alumiium, tanio i skutecznie. Tel OG OSZENIE FIRMA HANDLOWO - US UGOWA Z SIECI OK. 80 WSPÓ PRACUJACYCH PUNKTÓW HANDLOWYCH, W ASNYM TRANSPORTEM ORAZ WOLN POWIERZCHNI MAGAZYNOW POSZUKUJE PARTNERÓW DO WSPÓ PRACY LUB KOOPERACJI. OFERTY I PROPOZYCJE TEL W GODZ DO Us³ugi dekarsko-blacharskie, podbitka. Tel SZYBKA PO YCZKA W MIEJSCU ZA- MIESZKANIA KLIENTA. Ostrzeszów , Kêpno Uk³adanie i sprzeda kostki brukowej + czarna ziemia. Tel Wykonam us³ugi ci¹gnikiem rolniczym zwi¹zane z rolnictwem np. orka, koszenie ³¹k itp. Tel Remonty mieszkañ, malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, panele, monta. Tel Uk³adanie kostki brukowej i granitowej. Tel Tynki gipsowe i maszynowe. Tel Mechaniczne ³upanie drewna. Tel Pieczenie ciast oraz gotowanie tradycyjnych potraw. Tel Posadzki maszynowe, tynki gipsowe, solidnie, tanio. Tel Transport busem, tanio. Tel Us³ugi wykoñczeniowe mieszkañ i domów, elektryka, konkurencyjne ceny. Tel , Profesjonalna obs³uga muzyczna imprez okolicznoœciowych. Bogaty repertuar polski i zagraniczny, konkurencyjne ceny. Tel Regipsy, sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, malowanie, p³ytki, panele, szpachlowanie. ukasz. Tel Murarstwo, dekarstwo, docieplenia budynków, monta ogrodzeñ, monta drzwi, okien i parapetów. ukasz. Tel Murowanie, tynkowanie. Tel Us³ugi blacharsko-dekarskie, krycie dachów pap¹ termo-zgrzewan¹, blach¹, gontem, dachówka. Tel Uk³adanie kostki brukowej i granitowej, schody, tarasy. Tel Wynajem namiotów, pe³ne wyposa enie na imprezy plenerowe. Tel Us³ugi elektryczne, naprawy spawarek, prostowników i urz¹dzeñ elektrycznych, ró nych. Tel Koszenie trawników, pielenie, prace porz¹dkowe w ogrodzie i przy domu, w³asny sprzêt. Tanio, szybko i solidnie. Tel Kompleksowe wykañczanie wnêtrz: malowanie, szpachlowanie, regipsy, panele, p³ytki. Tel Z³ota r¹czka, masz problem z fachowcem potrzebujesz szybkiej pomocy w usuniêciu awarii, dzwoñ. Tel Uk³adanie kostki brukowej 15 lat doœwiadczenia. Tel Naprawy elektryczne, ró ne. Tel Us³ugi kosmetyczne na telefon, stylizacja paznokci, manicure, pedicure, makija e. Tel Us³ugi stolarskie, schody, drzwi, altanki. Tel Kompleksowe wykañczanie wnêtrz i elewacje. Tel Przyjmê zlecenie na glazurê, malowanie. Tel Architektura projektowanie, tanio. Tel Kompleksowe us³ugi wykoñczeniowe, glazura, malowanie, suche zabudowy p³yt¹ GK, regipsy, g³adÿ. Tel Wykonam bezp³atnie zdjêcia na uroczystoœci œlubnej w koœciele i na przyjêciu weselnym. Tel Tanio, profesjonalnie, instalacje elektryczne, alarmowe, odgromowe. Tel Kompleksowe docieplenie budynków granulatem styropianowym metod¹ wdmuchiwania dokana³owego: œcian, stropodachów, pod³óg. Tel Z³ota r¹czka, naprawy, szybko tanio, solidnie. Tel Wykañczanie wnêtrz i elewacji. Tel Us³ugi minikopark¹: kompleksowo, przydomowe oczyszczalnie, ogrodzenia, melioracje. Tel Wykonujê us³ugi wykoñczeniowe, ocieplenia, szpachlowanie, malowanie oraz drobne remonty. Tel Malowanie wielkopowierzchniowe, elewacja, hale, magazyny i dachy. Tel Us³ugi CO, monta kominów, pieców gazowych. Tel Zlecê przezwojenie wirnika agregatu pr¹dotwórczego 4.2 KW, 3 fazowy. Tel Dojazdy Ostrzeszów-Kêpno. Tel Remonty wykoñczenia, p³ytki, panele, hydraulika, solidnie. Tel Cyklinowanie bez py³owe, monta paneli pod³ogowych, parkietu. Lakierowanie, renowacja schodów. Tel Zawiozê do œlubu legend¹ PRL -u Syrenk¹ 105. Tel x20 Cyklinowanie bezpy³owe, lakierowanie, renowacja schodów, monta parkietu- -mozaiki-deski pod³ogowe, olejowanie, woskowanie. Tel Poszukujê pracy jakiejkolwiek np. œcinka drewna (mam w³asn¹ pi³ê), transport samochodem osobowym. Tel NIERUCHOMOŒCI Sprzedam dzia³ki budowlane w Ksi¹ enicach przy drodze asfaltowej, warunki zabudowy, media: woda+pr¹d. Tel Do wynajêcia pomieszczenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 30 metrów, blisko rynku w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam 3pokojowe mieszkanie 57 m 2 w Dró kach. Do zamieszkania od zaraz. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Kêpno, ul. Grabowska. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Bierzowie o pow m 2, cena 31 z³/m 2, media w dzia³ce. Tel , Sprzedam M3 z balkonem 38 m 2 na osiedlu Zamkowym, cena 120 tysiêcy. Tel Do wynajêcia mieszkanie 2 pokoje + kuchnia, Ostrzeszów Rynek. Tel Sprzedam 16 arów lasu sosnowego, niedaleko Kêpna. Po œciêciu grubych drzew mo liwoœæ przekszta³cenia na dzia³kê budowlan¹. Tel Sprzedam dzia³kê w Rojowie o pow. 13 arów z warunkami zabudowy i mediami, cena 60 z³/m 2. Tel Wynajmê pomieszczenie na przeciwko PKS w Ostrzeszowie, 2 pokoje, bez ³azienki, II piêtro, o pow. 50 m 2 na cele biurowe gabinet, CO, woda. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w M¹koszycach, w atrakcyjnej cenie. Tel Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w centrum Rojowa, 1000 m 2 i 800 m 2, mo e byæ w ca³oœci, media na dzia³ce. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w centrum Rojowa o pow m 2, prostok¹tna, media na dzia³ce, czêœciowo ogrodzona, cena 45 z³/m 2. Tel Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy obok lasu, wyjazd na drogê asfaltow¹, media, woda pr¹d, telefon, Marsza³ki. Tel , Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 28 m 2, zadbane, czêœciowo umeblowane, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, blok ocieplony na mniejsze do 20 m 2 lub sprzedam. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 48 m 2, 3 pokojowe na III piêtrze z gara em przy ulicy Kwiatowej w Ostrzeszowie. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m 2, Kêpno os. Przemys³awa. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 51 m 2, 2 pokoje, umeblowane z gara em przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie (nowy blok), cena do negocjacji z mo liwoœci¹ roz³o enia na raty. Tel Sprzedam dom jednorodzinny w Kêpnie, ul. M³yñska, okolice ronda do remontu. Tel Wynajmê dom w Rojowie o pow. 120 m 2 w tym ogrzewanie, bez umeblowania. Tel Wydzier awiê ogrzewan¹ halê 300 m 2 + wiata 1500 m 2 + plac sk³adowy 1000 m 2. Hanulin. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane od 8 do 16 arów w Bralinie, bardzo ³adna lokalizacja, wszystkie media. Tel Sprzedam dom w Bukownicy z budynkiem gospodarczym, du ym ogrodem, lasem, gruntem, ca³oœæ dzia³ka 33,421 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ Grabów - Palaty. Tel , Tanie mieszkanie, wynajmê w Hanulinie, mi³a spokojna okolica tylko dla solidnych i uczciwych. Tel Sprzedam dom w Kaliszu, dzia³ka 1900 m 2, cena do negocjacji. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane pod budowê domków, uzbrojone, droga asfaltowa, od 8 arów do 16 w Bralinie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ponad 700 m 2 Kêpno, Os Jana Paw³a II (Strzelnica). Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe na Os. Piastów w Ostrzeszowie, o pow. 34,33 m 2, pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój, balkon, piwnica. Tel Sprzedam 3 ha lasu, gm. Kraszewice. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Taborze Wielkim o pow. 900 m 2. Tel Sprzedam halê o pow m 2 z mieszkaniem o pow. 320 m 2 w Byczynie przy drodze krajowej nr 11. Tel Sprzedam dom w zabudowie bliÿniaczej w Myjomicach ko³o Kêpna, o powierzchni ca³kowitej 145 m 2 na dzia³ce, powierzchni 800 m 2 do zamieszkania od zaraz.tel Do wynajêcia pomieszczenia biurowe 38 m 2, 20 m 2, 12 m 2 i 15 m 2 ul. Koœcielna 3 Kêpno. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bierzowie o pow m 2, media w dzia³ce. Tel Wynajmê 2 lokale pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 23 m 2 i 35 m 2 w Bralinie, centrum. Tel Sprzedam dzia³kê 7 arow¹ ze 100-letnim drewnianym domkiem i zabudowaniami gospodarczymi, ogrodzona. Torzeniec, gm. Doruchów, cena do negocjacji. Tel Sprzedam dom parterowy o pow. 176 m 2 powierzchni u ytkowej, na dzia³ce 0,90 ara, 2 gara e, NiedŸwiedŸ. Tel Sprzedam ziemiê orn¹ 2,95 ha. B³aszki. Tel Do wynajêcia w Kêpnie (blisko rynku) pomieszczenie gospodarcze o pow. 35 m 2 na magazyn hydrauliczny, bud. i itp. Tel Sprzedam lub wynajmê halê magazynow¹ 600 m 2 na ternie Ostrzeszowa, strefa przemys³owa, atrakcyjna cena. Tel Sprzedam lub wynajmê halê magazynowo-produkcyjn¹ o pow. 150 m 2 wraz z placem o pow m 2, ogrodzony pe³ny monitoring. Tel Wynajmê plac manewrowy, hala 500 m 2 i pomieszczenie biurowe 100 m 2 w centrum miasta, atrakcyjna cena. Tel Sprzedam dom w zabudowie szeregowej z dzia³k¹. Ostrzeszów. Tel Tanio sprzedam dom mieszkalny, nowy do wykoñczenia o pow. 200 m 2 oraz gospodarczy o pow. 90 m 2 w Skarydzewie gm. Doruchów, ca³oœæ 16 arów. Tel Atrakcyjna dzia³ka budowlana o pow. 750 m 2 z rozpoczêt¹ budow¹ + budynek gospodarczy, gara, Ostrzeszów. Tel Wydzier awiê magazyn ziemniaczany o pow. 400 m 2 w Kraszewicach. Tel Wydzier awiê pomieszczenie po punkcie aptecznym w KuŸnicy Grabowskiej o pow. 80 m 2. Tel Sprzedam lub wynajmê halê o pow m 2 + mieszkanie 320 m 2 przy drodze krajowej nr 11 w Byczynie. Tel Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w urawiñcu, ró ne wielkoœci, pr¹d, woda, media, cena do negocjacji. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane od 1300 do 1500 m2 przy lesie, teren piaszczysty. Ostrzeszów Pustkowie Po³udnie. Tel Sprzedam mieszkanie w bloku I piêtro, po remoncie 37,50 m 2, Os. Zamkowe w Ostrzeszowie. Tel Wynajmê lokal ok. 100 m 2 z parkingiem, okolice Kêpna. Tel Tanio sprzedam kawalerkê w Hanulinie. Tel Mieszkanie do wynajêcia z pe³nym wyposa eniem, nowe budownictwo, Ostrzeszów. Tel Mieszkanie do wynajêcia Baranów-Murator, blok 63 m 2. Tel Do wynajêcia nowe mieszkanie dla studentów we Wroc³awiu (300 m PKPi PKS), 2 pokoje, kuchnia, ³azienka+WC. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Jutrkowie blisko stawu. Tel Wynajmê piêtrowy dom w Jutrkowie. Tel Wynajmê dom z gara em, mo liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, okolice Grabowa. Tel Wydzier awiê teren pod reklamê, 300 m od stacji Orlen. Teren jest pusty gotowy do zamieszczenia reklamy. Tel , Wynajmê pow. pod biura i powierzchniê handlowe. Tel Wydzier awiê halê produkcyjn¹ w Ostrzeszowie, o pow. 200 m 2, pomieszczenie socjalne, telefon, internet. Tel Sprzedam dom 110 m2 + ma³y dom 50 m 2 na dzia³ce o pow. 798 m 2 w Ostrzeszowie, mo liwoœæ pozostawienia w rozliczeniu mieszkania w blokach do 48 m 2 do 1 piêtra w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym. Tel , Sprzedam lub wydzier awiê kawalerkê 25 m 2, IV piêtro, Os. Zamkowe, cena 85 tys. z³. Tel , wieczorem Wynajmê lokal handlowy w centrum Ostrzeszowa. Tel po 19 Lokal do wynajêcia w Kêpnie, blisko rynku na biuro lub inn¹ dzia³alnoœæ, 20 m 2, ogrzewanie CO+rekl. œwietlna. Tel Sprzedam dom na dzia³ce 0,28 ha, leœna polana Pieczyska, 4 km. od Ostrzeszowa. Tel Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê przemys³ow¹ o pow. 40 arów z wiat¹ stalowo magazynow¹ o pow. 700 m 2 przy drodze S8 Syców, cena 205 tys. z³. Tel Sprzedam lub wynajmê mieszkanie I piêtro o pow. 25 m 2, Os. Zamkowe w Ostrzeszowie. Tel Wynajmê tanie mieszkanie dla solidnych i uczciwych. Tel Tanie mieszkanie 60 m 2, wygodne w pe³ni wyposa one od zaraz do zamieszkania. Tel Sprzedam lub wydzier awiê kawalerkê 25 m 2, IV piêtro, Os. Zamkowe, cena 85 tys. z³. Tel , Sprzedam dom mieszkalny po³o ony w Mikstacie, zdatny do natychmiastowego zamieszkania, 160 m 2, dzia³ka zagospodarowana, budynek gospodarczo gara owy. Tel , Sprzedam 50 arów ziemi objêtej nowym planem zagospodarowana przestrzennego pod zabudowê. Dostêp do wody, energii, blisko lasy i dobry dojazd do g³ównej drogi Rejmanka Zaj¹czki, 3 km od Ostrzeszowa w stronê Mikstatu. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Ostrzeszowie, 15 arów ko³o ulicy S¹siedzkiej. Tel Dom w Ostrzeszowie z du ¹ dzia³k¹, mo liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Sokolnikach 1000 mb. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 40 m 2, ul. Kwiatowa, IV piêtro, czêœciowo umeblowane. Tel Wynajmê mieszkanie na wsi ko³o Doruchowa. Tel Sprzedam 1 ha lasu Dêbicze gm. Grabów. Tel Wynajmê mieszkanie w centrum Poznania ul. D¹browskiego blisko przystanku i uczelni, pow. 75 m 2, I piêtro, 2 ³azienki oddzielne, 2 du e pokoje z du- ymi korytarzami, umeblowane. Tel Do wynajêcia kwatery dla firm. Tel Sprzedam mieszkanie w Rogaszycach, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka. Tel

17 18 OG OSZENIA DROBNE wtorek - 14 stycznia 2014 r. Sprzedam dom 1-rodzinny w Ostrzeszowie o pow. 163,41 m 2 po kapitalnym remoncie na dzia³ce 560 m 2, wszystkie media + gara i wiata. W rozliczeniu mo e byæ mieszkanie do 50 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 700 m2 Kêpno, ul. Paderewskiego. Tel Wynajmê du y dom z budynkiem gospodarczo gara owym na d³u szy okres czasu, okolice Grabowa. Tel , Sprzedam dzia³ki 15 arów w Ostrzeszowie na nowym osiedlu 60 z³/m 2. Tel Sprzedam dzia³kê 0,86 ha na Koñcu Œwiata, cena 170 tys. Tel po Sprzedam dzia³ki budowlane od 1200 do 1500 m 2. Ostrzeszów-Pustkowie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow m 2 Wyszanów, ul. Mikorska, media w ulicy, cena 25 z³/m 2. Tel Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 52 m 2 na mniejsze kawalerkê Os. Zamkowe IV piêtro. Tel Wynajmê lub sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z wyposa eniem. Tel Wynajmê gara w bloku przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam mieszkanie w Kêpnie, ul. Spó³dzielcza, o pow. 58 m 2. Tel Wynajmê pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 2000 m 2, dzia³ka 0,5 ha w Ostrówcu. Tel Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe w Poznaniu, okolice Ronda Œródka, o pow. 50 m 2 po remoncie, wolne od zaraz. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Trzcinicy, uzbrojone, dobra lokalizacja. Tel Sprzedam mieszkanie 28 m 2 w Kêpnie na ul. Dworcowa, I piêtro. Tel po 18 Sprzedam dzia³ki budowlane w Sokolnikach 1000 m2 przy trasie na Warszawê. Tel Sprzedam mieszkanie 60 m2 w Kêpnie na Os. Kopa. Tel Dzia³ka zabudowana przy lesie, 17 arów, Salomony. Tel Wynajmê du y dom z budyniem gospodarczym okolice Grabowa. Tel Wynajmê lokal przystosowany do zak³adu fryzjerskiego lub na inn¹ dzia³alnoœæ tel Sprzedam du y dom z budynkami gospodarczymi na dzia³ce 0,5 ha, ogrodzony plac utwardzony kostk¹ brukow¹. Tel , Sprzedam nieruchomoœæ. Tel Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi na dzia³ce 30 arów, do remontu, okolice Czajkowa. Tel Wynajmê mieszkanie, 44 m 2, nowe budownictwo, Poznañ-Suchy Las, ul. Poziomkowa. Tel Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w urawiñcu, ró nej wielkoœci, media, cena do negocjacji. Tel Wydzier awiê lokal, 20 m 2, ul. Kaliska, Grabów od r. Tel Wynajmê mieszkanie w Grabów, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, CO. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 40 m 2, Ostrzeszów, Kwiatowa, 4 piêtro, czêœciowo umeblowane. Tel Dzia³ka budowlano-rolna, 1,085 ha. Tel Dzia³ka 1,22 ha w centrum Opatowa z budynkiem. Tel SPRZEDAM BEZCZYNSZOWE MIESZKANIA W GRABOWIE Do sprzeda y lokale mieszkalne w Grabowie przy ul. Ostrzeszowskiej, odrêbna w³asnoœæ, ksiêga wieczysta i udzia³ w gruncie. Mieszkania usytuowane s¹ na parterze lub I piêtrze. Powierzchnia mieszkañ wynosi od 54,5 m 2 do 97,8 m 2 2 do 3 pokoi + kuchnia + ³azienka + skrytka. Lokalizacja korzystna, blisko sklepy pierwszej potrzeby i placówka medyczna. Dla kupuj¹cych z kredytem, zapewniamy w³asnego doradcê kredytowego i mo - liwoœæ wyboru najkorzystniejszej oferty z poœród 20 banków. Do wynajêcia lokal u ytkowy z zapleczem socjalnym o wysokim standardzie znajduj¹cy siê w nowo wybudowanym budynku w Kêpnie przy ul. Broniewskiego 14, o powierzchni 80 m 2. Lokal posiada du y parking. Tel Tanie mieszkanie, okazja, kawalerka, 2pokojowe, Hanulin, tylko dla uczciwych i solidnych, od zaraz. Tel Sprzedam dzia³kê w Bierzowie, 1143 m2, atrakcyjne po³o enie, pr¹d, woda, asfalt, blisko przystanek PKS, 39 z³/m2. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w centrum Rojowa 1780 m 2, cena 40 z³ za m2, wszystkie media, czêœæ ogrodzona tel Sprzedam mieszkanie 44 m2, 2 pokoje, I piêtro, nowe budownictwo, w pe³no wyposa one, Poznañ. Tel Wynajmê mieszkanie w Ostrzeszowie na ul. Aleja Wolnoœci, 48 m 2, I piêtro, 2 pokoje, wc i ³azienka oddzielnie, du y balkon, blok docieplony. Tel (po 17) Wynajmê domek (2 pokoje + kuchnia), m. Zalesie obok Doruchowa. Tel Nowe Osiedle "Zielony Hanulin"! Dzia³ki mieszkaniowo-us³ugowe. Tel Nowoczesny dom w Mroczeniu 330 m 2, 3-poziomowy, 8 pokoi. Tel Dzia³ki blisko osiedla Przemys³awa. Tel Dzia³ka 19 ar, budowlano-us³ugowa, z³. Tabor Wielki. Tel Dzia³ka 11 ar w Baranów. Tel Wielofunkcyjny teren inwestycyjny 12 ha przy DK 8. Tel Mieszkanie przy Rynku w Kêpnie + miejsce na dzia³alnoœæ, z³. Tel Dom po remoncie, okolice Kêpna, 140 m 2, z³. Tel Dom 140 m 2 w Kêpnie, po remoncie. Tel Kamienica w centrum Kêpna, 650 m 2. Tel Mieszkanie na parterze, Nosale z³. tel Dom Wiosny Ludów, równie na dzia³alnoœæ z³. Tel Dzia³ka 30 arów, Marianka Siemieñska. Tel Cena 1200 z³ za 1m 2. SZCZEGÓ OWE INFORMACJE: tel lub DO WYNAJÊCIA W KÊPNIE: - lokal o pow. 190 m 2, po³o ony w œcis³ym centrum miasta (dawny AVANS), wyposa ony we wszystkie media. Czynsz z³. netto miesiêcznie + media. - lokal o wysokim standardzie, nowy, pow. 56 m 2, po³o ony w centrum Kêpna, 150 m od Ratusza czynsz 1100 z³. netto + media. - lokal o pow. 30 m 2 - czynsz 1000 z³. brutto + media - biuro o pow. 20 m 2 o wysokim standardzie, róg ul. Staszica i Koœcielnej, czynsz 700 z³. W czynszu zawarte koszty ogrzewania i energii. Tel Sprzedam grunt po by³ych zak³adach miêsnych. Tel: Mieszkanie po kapitalnym remoncie, 63 m2. Domanin. Tel Zadbane, zarybione stawy, 5,3 ha. Nowa Wieœ Ksi¹ êca. Tel Dom do zamieszkania, Kr¹ kowy z³. Tel Dom po remontach z zadbanym ogrodem, Trêbaczów, z³. Tel Dom w stanie surowym na nowoczesnym osiedlu w Rychtalu z³. Tel: Mieszkanie, Os. Wiosny Ludów z³. Tel: Domek jednorodzinny, Brzezie. Cena z³. Tel Dom w stanie surowym, 160 m2, Opatów. Tel Dom z funkcjonuj¹cym pubem, blisko Rynku w Kêpnie. Tel Dwa mieszkania blisko Rynku w Kêpnie. Tel Sprzedam nowy dom, osiedle pod Lasem, 3 minuty do Kêpna. Tel Osiedle przy ulicy Pólkowskiej w Bralinie. Dzia³ki od 8 arów. Tel: Dzia³ka bud. z przepiêknym widokiem na zalew w Czerminie. Tel: Nowoczesny dom Siemianice, z³. Tel: Kamienica blisko Rynku, 1,95 mln, Tel: Lokal blisko rynku w Kêpnie. 690 z³ netto/m-c. Tel: Grunt budowlany m 2 w centrum Mirkowa. Cena: z³. Tel: dzia³ki budowlane w Mirkowie. Powierzchnia m2. Cena: z³. Tel: Dzia³ka budowlana o powierzchni 830 m 2, Mirków. Cena: z³. Tel: Grunt stanowi¹cy 2 dzia³ki geodezyjne w Mirkowie, m2, z³. Tel: Grunt z domkiem i lasem w Czajkowie. Pow m 2, cena: z³. Tel: Wynajmê mieszkanie 3 pokoje + kuchnia, umeblowane, osobne wejœcie, liczniki, ogrzewanie gazowe, Ostrzeszów. Tel Dzia³ka bud. przy trasie Kêpno-Kalisz, pow: m 2, cena z³. Tel Dzia³ka rolno-bud. w KuŸnicy Myœlniewskiej- 2,06 ha. Cena: z³. Tel: Dzia³ka budowlana Myje. 956 m 2, z³ lub m 2, z³. Tel: Dzia³ka bud. na ma³ym os. w M¹koszycach. Pow: m 2, cena: z³. Tel: Mieszkanie w centrum Ostrzeszowa- Piekary, 63 m 2, cena: z³. Tel: Nowoczesny dom w Ostrzeszowie, ul. Cedrowej. Cena: z³. Tel: Wolnostoj¹cy dom w Ostrzeszowie 220 m 2. Cena: z³. Tel: Dom w centrum Rogaszyc. Pow. 73 m 2. Cena: z³. Tel: Sprzedam dom w stanie surowym zamkniêtym o powierzchni u ytkowej ok. 200 m 2, ul. Piastowska, dobra cena. Tel Wynajmê mieszkanie 4 pokojowe, umeblowane, 120 m 2 w Kêpnie, wolne od zaraz. Tel Wynajmê mieszkanie 3 pokojowe, umeblowane, 90 m 2 w Kêpnie, wolne od zaraz. Tel Wynajmê mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane, 65 m 2 w Kêpnie, wolne od zaraz. Tel Sprzedam lub zamieniê mieszkanie, du- e (56 m 2 ), 4 pokoje na Osiedlu 700 lecia w Kêpnie. Zamieniê na mieszkanie 2 pokojowe na ni szym piêtrze (do 2 piêtra). Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 48 m 2 na os. Zamkowym Tel Sprzedam dom, zabudowa szeregowa Wieruszów. Tel Wydzier awiê mieszkanie w centrum Grabowa, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, centr. Ogrzewanie Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ m 2 z domem, stan surowy oraz budynek gosp. Tel Dom przy lesie z budynkiem gosp. Dzia³ka 17 ar. Tel Sprzedam mieszkanie w Ostrzeszowie os. Zamkowe I piêtro 48 m 2 dwa pokoje, kuchnia, ³azienka, piwnica, balkon. Tel Sprzedam mieszkanie w Ostrzeszowie na ul. Grunwaldzkiej III piêtro 60 m 2 trzy pokoje kuchnia ³azienka i oddzielna ubikacja, piwnica, du y balkon. Mo liwoœæ kupna mieszkania z gara em. Tel Wynajmê mieszkania 4 pokoje (120 m 2 ), 3 pokoje (90 m 2 ), 2 pokoje (65 m 2 ), wolne od zaraz, Kêpno. Tel Sprzedam 2 dzia³ki budowlane, ka da 25 ar, Feliksów oraz ³¹kê 75 ar. Tel Wynajmê pokój 25 m 2 w m. Skarydzew. Tel Do wynajêcia lokal w centrum Kêpna ul. Sienkiewicza przy rynku, 30 m 2 z mo - liwoœci¹ powiêkszenia. Tel Sprzedam lub zamieniê mieszkanie 56 m 2 (4 pokoje), ok. Osiedle 700 lecia, na mniejsze (2 pokoje, ni sze piêtro). Tel Sprzedam dzia³ki bud. przy lesie od 1300 do 1500 m 2 Ostrzeszów Pustkowie Po³udnie Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w centrum Rojowa 1780 m 2 40 z³/m 2, wszystkie media. Tel Wynajmê lokal 112 m 2 w Baranowie, obok Poczty Tel lub Wynajmê lokal 155 m 2 w Baranowie, Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Kobylej Górze, Plac Wiosny Ludów 18, Kobyla Góra OG ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA DZIA KI 142/2 3UCt, ZL 6108 M2, po³o onej 50 m od pla y zalewu, 300 m od centrum Kobylej Góry przy drodze asfaltowej, czêœciowo zalesiona, otoczona lasem. Cena wywo³awcza nieruchomoœci netto ,00 z³ Nieruchomoœæ mo na ogl¹daæ po uzgodnieniu telefonicznym lub w godz Przetarg odbêdzie siê w dniu r. w siedzibie Spó³dzielni o godz Wadium w kwocie 50, z³ nale y wp³aciæ na rachunek bankowy G.S. S.Ch w Kobylej Górze SBL w Kêpnie o/kobyla Góra , najpóÿniej w dniu przetargu, do godz Zastrzegamy sobie prawo uniewa nienia przetargu w czêœci lub w ca³oœci bez podania przyczyny. obok Poczty wejœcie od Rynku Tel lub Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe Ostrzeszów 40 m 2 (2 pokoje), 4 piêtro, ul. Kwiatowa Tel Sprzedam dom w zabudowie bli. w miejscowoœci Myjomice o pow. ca³kowitej 145 m 2 na dzia³ce o pow. 800 m 2 do zamieszkania od zaraz, cena 450 tys. Tel Wynajmê pokój 22 m 2 w Ostrzeszowie, umeblowany z dostêpem do kuchni i ³azienki. Tel Sprzedam dzia³kê + nowy dom Grabów Palaty, cena z³. Tel Sprzedam mieszkanie w centrum miasta 63 m 2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, umeblowane, ogrzewanie piece kaflowe, okna plastikowe, cena 112 tys. z³. Tel Oddam w dzier awê halê o pow. Do 1000 m 2, pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, magazynow¹. Tel Sprzedam ziemiê o pow. 3 h pod dzia³alnoœæ produkcyjn¹, handlow¹ itp. ul. Leœna w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam mieszkanie bezczynszowe lub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie, 2 piêtro, 102 m 2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka i WC, piwnica, 2 balkony, pokój na poddaszu 15 m 2. Tel Sprzedam dom jednorodzinny w Ostrzeszowie lub wynajmê piêtro domu, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, spokojna okolica Tel Sprzedam posiad³oœæ 6000 m 2 dzia³ka, w tym 300 m 2 hali m 2 do zamieszkania od zaraz. Tel Kupiê kawalerkê w Kêpnie w dobrej cenie Tel Sprzedam lub wynajmê mieszkanie 25 m 2 w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam dzia³ki 72a, 10-15a. Tel Sprzedam las 80-letni, 1,2 ha. Sprzedam dêby Tel Oddam w najem lokal u ytkowy w centrum Ostrzeszowa 80 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê + nowy dom tys. Grabów/Palaty Tel Sprzedam dzia³ki budowlane 16 arów w Ostrzeszowie na Nowym Osiedlu. Tel Sprzedam mieszkanie w Kêpnie 58 m 2. Osiedle 700-lecia, parter, 4 pokoje. Tel Sprzedam mieszkanie z balkonem 38 m 2, 4 piêtro na Osiedlu Zamkowym, blok ocieplony, cena 1200 m 2. Tel Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe we Wroc³awiu w nowym budynku o pow. 34 m 2, z balkonem i miejscem parkingowym. Tel Sprzedam dom jednorodzinny 73 m 2 po kapitalnym remoncie, do zamieszkania od zaraz, dzia³ka 12 arów, ogrodzona, nowy dach, nowe okna, budynki gosp.+piwnica+gara, blisko szko³a, sklepy, Kraszewice, ul. Kwiatowa 75 lub zamieniê na 3-pokojowe mieszkanie na os. Zamkowym w Ostrzeszowie. Tel lub Wynajmê lokal przystosowany do zak³adu fryzjerskiego. Tel Tanie mieszkanie wynajmê, mi³a spokojna okolica Hanulin, kawalerka od zaraz. Tel Sprzedam lub wynajmê halê produkcyjn¹ magazynow¹ Ostrówiec od zaraz, du a powierzchnia parkingowa i stacja benzynowa. Tel PRACA PRZYJME PRACOWNICE DO SKLEPU ODZIE OWEGO W OSTRZESZOWIE, CV+ZDJÊCIE, PROSZÊ NA Kobieta 38 lat, szukam dodatkowej pracy, sprz¹tanie mieszkania, opieka nad starsz¹ osob¹, sprz¹tanie biura, itp. Bralin i Kepno. Tel Szukam pracy jako portie,r jestem z terenów Kêpna. Tel Przyjmê dekarza. Tel Przyjmê kierowcê na trasy miêdzynarodowe, Polska-Niemcy, kat. C+E. Tel Sprzedawczyni z doœwiadczeniem szuka pracy jako sprzedawczyni na jedn¹ zmianê. Tel Poszukujê doradców finansowych na terenie Ostrzeszowa i okolic. Tel przyjmê pracowników do produkcji palet. Tel Przyjmiemy monterów rusztowañ. Tel Zatrudniê malarza-szpachlarza przy ociepleniach budynku, praca sta³a. Tel Szukam pracownika do salonu fryzjerskiego. Tel Przyjmê do pracy pomocnika brukarzy oraz operatora koparko ³adowarki. Tel Przyjmê do pracy stolarza meblowego, Ostrzeszów Powst. Wlkp. 35 Tel Poszukujê osoby chêtnej do dojazdów do pracy do Ostrzeszowa z okolic Grabowa. Tel Poszukujê pracy jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Tel Przyjmê do pracy na terenie Niemiec mê - czyznê do salonu Audi. Tel Przyjmê do pracy barmana, kucharza. Tel Poszukujê pracy jako kierowca kat. B, C. Tel Mê czyzna lat 38 poszukuje pracy fiz. Kêpno, Bralin. Tel

18 wtorek - 14 stycznia 2014 r. OG OSZENIA DROBNE 19 Zatrudniê pracownika bran y budowlanej, elewacje, remonty, bez na³ogów. Tel pow. Kêpiñski. Osoba pracowita, sumienna pracowa³a w gastronomii, szuka jakiejkolwiek pracy. Tel Poszukujê dodatkowej pracy jako ksiêgowa wieloletnie doœwiadczenie w zawodzie, kadry, p³ace ZUS p³atnik. Najchêtniej w nienormowanym czasie pracy i na czêœæ etatu, mo e byæ w okolicach Ostrzeszowa. Tel Poszukujê osoby do wspólnych dojazdów Doruchów-Kêpno, Tel Podejmê siê sprz¹tania biur, domów, mieszkañ (mycie okien, itp.) na terenie Kêpna. Tel Zatrudniê kierowcê, transport krajowy, prawo jazdy C+E, ubezpieczenie. Tel Przyjmê do pracy stolarza meblowego w Ostrzeszowie. Tel Przyjmiemy monterów rusztowañ Tel Kobieta z doœwiadczeniem szuka pracy jako sprzedawca na jedn¹ zmianê. Tel Doœwiadczony specjalista bran y meblowej, technolog drewna, na emeryturze doradzi w sprawach jakoœci produkcji, zarz¹dzania. Tel Poszukujê pracy jakiejkolwiek np. œcinka drewna (mam w³asn¹ pi³ê) transport samochodem osobowym. Tel Kobieta po 50 zaopiekuje siê starsz¹ osob¹ niepe³nosprawn¹ lub dzieckiem, posprz¹ta, ugotuje obiad. Tel Opiekunki Niemcy, praca od zaraz, wysokie zarobki Tel latek poszukuje pracy jako kierowca lub magazynier (mam doœwiadczenie) lub jakiejkolwiek innej pracy, mogê zacz¹æ od zaraz. Tel Kelner z wieloletnim doœwiadczeniem podejmie prace w weekend na terenie Ostrzeszowa i okolic. Tel Mam doœwiadczenie w opiece nad starszymi i niepe³nosprawnymi osobami. Zaopiekujê siê w soboty i w niedziele. Tel Kobieta 38 lat podejmie pracê dorywcz¹, sprz¹tanie domu, zak³adu, biura, pomoc w sprz¹taniu przedœwi¹tecznym itp. Kêpno, Bralin i okolice. Tel Kobieta 38 lat podejmie pracê dorywcz¹ sprz¹tanie domu, porz¹dki przedœwi¹teczne. Tel MOTORYZACYJNE Sprzedam Renault Laguna 2 kombi, 1,8 16V gaz, 2003 r., przebieg 197 tys. Bogate wyposa enie, bezwypadkowa, cena 9,900 z³ do negocjacji. Tel Opel Corsa 1.4, 1994 r., bialy, automat w dobrym stanie, cena 2000 z³, do uzg. Tel lub x3 Sprzedam Fiat Marea Weekend, elx 1,6, benz., 1997 r., bogate wyposa enie, po wymianie rozrz¹du i oleju. Cena 2300 z³. Tel Sprzedam Seata Ibize 1996 r., 3-drzwiowy, 1,4 benzyna, bezwypadkowy, gara- owany, cena 3400 z³. Tel Sprzedam kompletne ko³a 1200/20 oraz opony 16.9/28 i 18.4/38. Tel Sprzedam VW-Golf IV, 1,4-16V, 2000r. 4-drzwiowy, klimatyzacja, 150 tys.km. salon Polska, serwisowany, stan b. dobry. Tel Sprzedam Opel Astra 1999 r. Poj. 1,6 + nowy gaz, c.z. + pilot, stan b.dobry, cena z³, komplet kó³ zima + lato, alarm, kombi. Tel Czêœci do aut. Tel Sprzedam opony zimowe 205/60/16 4 sztuki z felgami. Tel Sprzedam Fiat Brava 1.6, 16V + gaz, 1999 r. Oliwkowy, wspomaganie kierownicy, el. szyby, centralny zamek. cena 2900 Tel Sprzedam du o nowych czêœci do sam. ciê arowego marki Jelcz. Tel Sprzedam Toyota Starlet, poj. 1,3, 97 r., bia³y, cena 4500 z³. Tel Sprzedam motor Dniepr w dobrym stanie. Tel Sprzedam motocykl Yamaha XJ600, 1990 r., sprowadzony z Niemiec, zadbany. Tel , Sprzedam przyczepê D44 lub zamieniê na przyczepê samochodow¹. Tel Kupiê ka dy samochód dostawczy lub osobowy, uszkodzony lub na chodzie, wystawimy zaœw. w celu wyrejestrowania, odbiór w³asnym transportem do 500 z³. Tel Czêœci u ywane do aut zachodnich - blacharskie i mechaniczne, opony, felgi stalowe. Tel Kupiê ka d¹ markê auta i nie tylko, stan tech. obojêtny, dojadê na miejsce. Tel Sprzedam Toyota Avensis 2004 r, kombi, grafit met., poj. 2.0 D4D, 8xp.p., el. szyby i lusterka, klimatronic, relingi, wsp., c.z. + pilot, ABS, ESP, ASR, tempomat, stan bdb., cena Tel Sprzedam Fiat Punto II, czerwony, 2000 r., pierwszy w³aœciciel, przebieg km cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Fiata Marea 101, 98 r., poj. 1,6 benzyna, 16 V, granat met., ABS, c.z., 2xp.p., radio, el. Szyby, wsp., I w³aœciciel w kraju (kupiony w salonie), stan dobry, opony zimowe, cena 4300 z³. Tel Sprzedam Opel Vectra C, poj. 1,9 TDI, 2004 r., szary met., kombi, przebieg 200 tys. km., klima., nawigacja, podgrzewane lusterka, szyba, ks. serwisowa, cena z³. Tel Sprzedam przyczepkê samochodow¹ zarejestrowan¹, op³acon¹, wymiary 120x200. Tel Sprzedam Opel Astra 99 r., poj. 1,6, c.z. + pilot, wsp., hak, stan idealny, cena 4200, kombi. Tel Sprzedam Daewoo Matiz poj. 0,8, 2001 r., cena 2100 z³. Tel Sprzedam Forda Focusa 2001 r., poj. 1,8 TDDI, pe³ne wyposa enie, zarejestrowany i op³acony, cena 8 tys. z³. Tel Sprzedam Fiata CC 96 r., poj gaz, srebrny met., cena 1550 z³. Tel Sprzedam Mercedes E klasa, 2000 r., poj. 2,2 TDI, czarny, pe³ne wyposa enie, cena z mo liwoœci¹ zamiany na tañszy. Tel Sprzedam VW Golf IV, 1,4 1,6V, 2000 r., przeb. 145 tys., 4-drzwiowy, klimatyzacja, pe³ne wyposa enie, serwisowany, stan b. dobry. Tel Sprzedam Mercedes A klasa 2000 r. 1.9 benzyna, 5-drzwiowy, czerwona per³a, pe³ne wyposa enie, skóra w jasnym kolorze, hak, zarejestrowany stan bardzo dobry. Tel Sprzedam rozrusznik, pompê paliwa oraz kompletne sprzêg³o do Fiata CC 700, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Forda Fiestê 97 r., po kapitalnym remoncie zawieszenia, cena 2800 z³. Tel Sprzedam Renault 19 wersja liftingowa 93 r., benzyna + gaz, nie wymaga wk³adu finansowego, cena 1700 z³. Tel Sprzedam Audi A3 poj. 1,8 20 V,gaz sekwencyjny. Tel Sprzedam Forda Fiestê 95 r., poj. 1,1 benzyna, niebieski, cena 900 z³. Tel Sprzedam Skoda Felicja Pic up 99 r., poj. 1,3, 2 drzwi, c.z. Tel Sprzedam Audi A6, 2000 r., poj. 1,8, C5, cena z³. Tel Sprzedam Forda Fiestê 2000 r., 3 drzwi, wsp., ABS, c.z., cena 2900 z³. Tel Sprzedam Volvo V40, 99 r., poj. 1,9 TDI, pe³na opcja, cena 6900 z³. Tel Sprzedam Quada 150, 2012 r., cena 1100 z³. Tel Sprzedam Opel Astra II 2004 r., poj. 1,4 benzyna, I w³aœciciel, stan dobry, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Renault Megane poj. 1,4, 98 r., niebieski, hatchback, I w³aœciciel, zarej., p.p., cena 3800 z³., przebieg 159 tys. km.,tel , po Sprzedam Renault Chamada 92, poj. 1,7, szary met., benzyna + gaz, cena 2000 z³. Tel , Sprzedam Seat Cordoba 97 r., poj. 1,4 benzyna, ciemna zieleñ, hak, stan dobry, cena 3000 z³. Tel Sprzedam Fiata Punto 96 r.,, silnik 1,2, el. szyby, cena 1950 z³. Tel Sprzedam silnik do Warszawy dolno - zaworowy, rozrusznik + gaÿnik. Tel po Sprzedam silnik zaburtowy, marki Salut. Tel po Sprzedam du o czêœci do Jelcza 325. Tel Sprzedam Quada 150 lub zamieniê siê na przyczepkê samochodow¹. Tel Sprzedam Opel Astra 1,6 + gaz, 99 r., stan bdb, cena 4000z³. Tel Sprzedam VW Golf 87 r., 1,3 benzyna, 5 drzwiowy, zarejestrowany, przegl¹d do r. Tel Sprzedam felgi stalowe z oponami 16, bie nik 5mm do Toyoty Avensis, cena 600 z³. Tel Sprzedam Mercedes A kl., 2001r. 1,8 benzyna, klimatyzacja, pe³na elektryka, zarejestrowany, cena 6500z³. Tel Sprzedam opony zimowe do Forda Fiesta 155/75. Tel Sprzedam lub zamieniê Seata Cordoba na mniejszy Corsa lub Seicento. Tel Sprzedam 4 opony zimowe 175/70 R14 po 3 sezonach u ytkowania, cena 220 z³. Tel (po 19.00) Sprzedam VW Passa, 2.0 Diesel, czarny, 06 r., 170 tys km, cena: 25 tys. Tel Sprzedam Nissana Sunny, 95 r., 2.0 diesel, 1200 z³. Tel Sprzedam Fiata CC 700, cena z³. Tel Sprzedam VW Golf II, 1985 r., 1.6 diesel, czerwony, 25 tys. km, po wymianie silnika, zarejestrowany., ubezp. Tel Sprzedam Nissana Primera DLX diesel, 92 r., wa ny przegl¹d, ubezp., 1500 z³. Tel Sprzedam Fiata Uno na czêœci. Tel Sprzedam Renault Scienic 1.9 diesel, 2006 r., najbogatsza wersja, full opcja. Tel lub Sprzedam Opel Meriva, pe³ne wyposa- enie, zarej., 2004 r., 1.7 diesel, z³, komplet opon zimowych. Tel Sprzedam Honda Civic, 99 r., przeb. 140 tys., czarna per³a. Tel lub Sprzedam czêœci do Daewoo Nubira, Lanos. Tel Sprzedam Audi A6, 2000 r., 1.8 turbo benzyna. Tel Sprzedam Simsona S51 oraz komar 3 jednoosobowy. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam suzuki Wagon R+ (minivan), 98 r., fioletowy metalik, wspomaganie, ABS, 2 poduszki, klima, alufelgi, 3000 z³. Tel Sprzedam VW Golf r., 1,3 benzyna, zarejestrowany, przegl¹d wa ny do czerwca 2014 r. Tel x4 Du o czêœci do samochodu Jelcz. Tel Sprzedam Ford Transit 2001 r., 2.0 diesel. Tel Sprzedam czêœci do Daewoo Nubira. Tel Sprzedam Astrê II 1988 r., 106 tys km, stan dobry, zielony metalik, 1,4 poj. 16V. Tel Ko³a zimowe do Forda 155x70x13. Tel , Sprzedam Astre 2, zielony metalik, 99 r., 106 tys km, stan bdb, z³. Tel Sprzedam Simson S51 Konar 3 jednoosobowy, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Daewoo Matiz, z³oty (olej, filtr wymieniony), 2950 z³. Tel Sprzedam czêœci do samochodów ciê- arowych Jelcz. Tel Sprzedam opony zimowe u ywane 16 cali 225/55 Continental cena 300 z³. Tel Sprzedam Daewoo Matiz z³oty rok 1999, cena 2950 z³. Tel Sprzedam samochód Mercedes Vito 1998 r. do remontu. Tel Sprzedam Seat Ibiza 2003 r. dwudrzwiowe po wypadku. Tel Sprzedam AUDI A4, 1,8 Benz 95 r. Granat metal, klimatronic AIR BAC, ABS, wspo. kier., ele. lusterka, c.z. + pilot, wzmacniacz, 8 g³oœników, alufelgi, bezwypadkowy, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam przyczepkê samochodow¹ bez dokumentów. Tel Sprzedam ekultywator Rolmoko, 5 lat, stan jak nowy Tel Kupiê ka de auto do remontu lub kasacji. Odbiorê w³asnym transportem. Tel Sprzedam Skuter PIAGIO, rok produkcji 1997, cena 500 z³ do ma³ej negocjacji. Tel Sprzedam 4 ko³a 175x80 opony zimowe. Tel Sprzedam Fiat Punto 3 srebny mat. 1,2 benzyna, 3 drzwiowy, przebieg tys. ko³a letnie i zimowe. Stan idealny, cena z³. Tel , Sprzedam VW Polo 2,11, 3-drzwiowy, cena z³. Tel Sprzedam Opel Vectra 2008 r., czarny, salon, zarejestrowany, cena Tel Sprzedam Renault Twingo 2005 r., czarny, dwa komplety kó³, klima, c.z., przebieg 39 tys. op³acony. Tel Sprzedam Honda 2004 r., czerwony, 5- drzwiowy, 1,5 diesel, klima, el szyby, c.z., przebieg 140 tys. Op³acony. Tel Sprzedam zderzak przedni do Forda Eskorta 1996 r. Tel Sprzedam Mazda 323 srebna, komplet kó³ letnich, klimatyzacja, ABS, 1 w³aœciciel, 2000 r. diesel, cena z³ do uzgodnienia. Tel Sprzedam Opel Vectra Combi 1999/00, 1,8 + GAZ, granatowy metalik, ABS, wspomaganie, centralny zamek, klim. 2 poduszki, elektryczne szyby, lusterka. Tel Sprzedam Fiata 125 p r. przebieg 120 tys. niebieski, gaz, skóra, hak, sprawny po kapitalnym remoncie silnika, cena z³. Tel Sprzedam AUDI A6, C5, 1997 r., ciemny granat, ABS, klima. elektryczne szyby i lusterka. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam komplet felg aluminiowych do BMW rozmiar 17, rozstaw œrub 5x112, otwór 66, stan bardzo dobry, cena 650 z³ komplet. Tel Kupiê samochód Fiat Punto 2, Opel Agila lub Skoda Fabia. Tel lub Sprzedam Fiat Punto II 2001r. 19 JTD przebieg 174 tys., czarny metalic, 5- drzwiowy, 4 p.p., ABS, c.z., klima. elektryczne szyby, I w³aœciciel w kraju, zarejestrowany, cena z³. Tel Sprzedam Fiat Punto II 2001r. 19 JTD przebieg 194 tys. niebieski metalic, 5- drzwiowy,4xp.p., ABS, c. zam. szyberdach, radio CD, el. szyby, I w³aœciciel, zarejestrowany, cena 7700 z³. Tel Sprzedam samochód osobowo-ciê arowy Ford Transit, kolor granatowy 2005r. Cena z³, poj. silnika 2000L TDCI, przebieg 210 tys. kilometrów. Tel Sprzedam tubê samochodow¹ œrednica g³oœnika 26 cm, max 1000W. Cena 100 z³ do uzgodnienia. Tel Sprzedam Golf II 1987 r. Tel Sprzedam Audi A3 1,9 TDI 110 koni, 2000 rok, 3-drzwiowy, granatowy, zarejestrowany, ubezpieczony, opony zimowe i letnie, cena z³. Tel SPRZEDA Cudowne suczki yorkshire terrier szukaja domu. Posiadaj¹ ksi¹ eczkê zdrowia z pierwszym szczepieniem i odrobaczeniem. Tel Oddam pieski w dobre rêce. Tel Bia³¹ sukienkê œlubn¹ rozm , wykonczona koronka.stan idealny. Tel Piec CO 31 KW, eliwny, prod. czeskiej, 3 miesi¹ce u ywany, 2 lata gwarancji. Tel , Ko³a zimowe 155x70x13. Tel , Ttanio yw¹ wysok¹ choinkê za nisk¹ cenê. Tel Du y hakowy pojemnik na œmieci. Tel Drewno opa³owe pociête d³ugoœæ 1 m lub pociête. Tel Meble 70 letnie do teatru i nie tylko (antyczne), rêcznie wyrabiane (du a masywna szafa, stó³ okr¹g³y, 2 nocne stoliki, lustro z toaletk¹). Tel Drzwi wejœciowe (wyciszone) standard jak w blokach, klamka z lewej strony drzwi. Tel fotele œrednie oraz 2 szafki kuchenne. Tel Importowan¹ odzie u ywan¹ 4z³/kg. Tel Lodówkê firmy Gorenje. Tel Wagê dziesiêtna do 150 kg. bez uchwytu, na odwa niki, cena 100 z³. Tel M³ode owczarki niemieckie. Tel Owczarki niemieckie d³ugow³ose z rodowodem. Tel Mebloœciankê. Tel Szczeniêta Owczarka Niemieckiego. Tel Yorki. Tel letnie meble antyczne (szafê, lustro, 2 ma³e szafki i stó³ okr¹g³y) w dobrym stanie, rêcznie wyrabiane. Tel Drewno opa³owe, d¹b, brzoza. Tel Tanio drewno odpadowe sosnowe, mo - liwoœæ dowozu. Tel Drewno opa³owe sosna lub liœciaste w wa³kach 1 m. Tel Importowan¹ odzie u ywan¹ 4 z³/kg. Tel Stemple budowlane i komara. Tel Kosz na œmieci 120 l., nowy. Tel Wózek i noside³ko. Tel Okno plastikowe bia³e, wym. 2,4x2,0, w tym drzwi 95 cm. do po³owy plastiki, reszta szyba. Tel Krajzegê z silnikiem 2,5 KW na si³ê, nowa. Tel Dwa œpiworki dzieciêce w kszta³cie krówki, cena 35 z³/szt. Tel Pianino Calisia, model M 105 Nokturn, mahoñ met. 91 r., cena 2800 z³. Do uzgodnienia. Tel Wirówkê do bielizny, 2 fotele. Tel Mebloœciankê w kolorze br¹zowym, wysoki po³ysk, stolik, komplet wypoczynkowy w kolorze bordo, tapczan, 2 fotele, 4 krzes³a, dywan, firanka gratis, zdjêcia przeœlê na maila, cena 1500 z³. Tel Okazyjnie meble. Tel Spalinowy wózek wid³owy udÿwig 3300 kg, cena z³. Tel Ubranka na dziewczynkê, rozm , 5 z³/szt., buty para 10 z³. Tel Tanio sprzedam okna PCV Veka, ró ne kolory i wymiary. Tel Telefon LG l72, nowy, 24-gwarancji, bez SIM-locka. Tel , Suczki yorki zaszczepione, odrobaczone, rodzice z metrykami. Tel Odzie u ywan¹, 4 z³ za kg. Tel

19 20 OG OSZENIA DROBNE wtorek - 14 stycznia 2014 r. Sukniê œlubn¹ rozm , ecru + hafty bordo, spódnica + gorset, dodatki, cena 300 z³. Tel Wózek dzieciêcy w bdb. stanie, kolor czerwono szary oraz noside³ko, cena 300 z³. Tel Now¹ kurtkê narciarsk¹ mêsk¹ rozmiar M (du a rozmiarówka) firmy EW-CLUB oraz nowe spodnie narciarskie mêskie rozmiar M firmy Just Play. Ceny do uzgodnienia. Tel P³aszcz mêski czarny na wzrost 175 cm. Cena do uzgodnienia. Tel Steper z kolumn¹ do æwiczeñ firmy Schneider. Cena do uzgodnienia. Tel Piec. Tel Windy budowlane WBT z dokumentacj¹ oraz uraw budowlany obrotowy. Tel Drewno kominkowe, d¹b,buk,sezonowane. Tel Kosz na œmieci, 200 l nowy, beczkê 200l, metalow¹. Tel Drewno kominkowe. Tel Fotel rehabilitacyjny z podnó kiem, gwarancja, posiada cert. Ministra Zdrowia. Tel Komplet wypoczynkowy, 2 fotele, 2 sofy, ³awa, cena 350z³. Tel Ladê ch³odnicz¹ JUKA 150/110,giête szyby, stan b. dobry. Tel Wagê elektroniczn¹ sklepow¹. Tel Silnik od pralki frani. Tel Czyœciwo, 1z³/kg. Tel Owczarka niemieckiego, 5 miesiêcy. Tel Sofê 2-osobow¹ w dobrym stanie, rozk³adana, 140x200, be, cena 350 zl (do uzgodnienia). Tel Drut ebrowy 12 m gruboœæ 10. Tel Olchê na pniu. Tel Piec do centralnego. Tel Oddam w dobre rêce ma³e szczeniaki po suczce labradorce. Tel Oddam pieski podwórkowe. Tel Drewno opa³owe sosnowe, wa³ki pociête na drobno. Tel Stó³ kuchenny szklany + 4 krzes³a. Tel Drzewo opa³owe, 30 metrów, d³ugoœæ 2,5 m, sosna brzoza. Tel Skrzynie biegów C360. Tel Agregat pr¹dotwórczy marki Honda 9KW, na pr¹d 3 fazowy. Cena do uzgodnienia. Tel aweczkê do æwiczeñ, gryf, obci¹ enie oko³o 90kg, cena 400 z³. Kêpno. Tel Ko³a zimowe do Forda 155/70/13. Tel Opony zimowe ze Szwecji rozmiar 14/15. Tel Now¹ wersalkê, 360 z³. Tel awê u ywan¹, 150 z³. Tel Pompê do wody WP80-BASS, sprawkê transformatorow¹ praz przystawkê do ci¹gnika C-360. Tel fotele cena 150 z³ (komplet). Tel Naro nik kuchenny, wyœcie³any, ³awa + 2 krzes³a (komplet 250 z³). Tel Korê z ziemi¹ pod iglaki. Tel Wirówkê do bielizny. Tel Piec CO., eliwny, pó³ roku, u ywany, pe³na gwar. Tel Króliki. Tel aweczkê do æwiczeñ, gryf, obci¹ enie oko³o 90 kg, cena 400 z³. Tel Oddam pieski podwórkowe. Tel Fotel z podnó kiem, gwarancja, cert. Ministra Zdrowia. Tel Okazyjnie ma³y eliwny piecyk wêglowy. Tel P³ug do odœnie ania stan dobry. Tel Okazyjnie dwie u ywane wagi uchylne. Tel Meble, jak nowe, z domu jednorodzinnego: kuchenne+naro nik, wypoczynek 2+1, plus ³awa, 6 krzese³, stó³ i garderoba. Tel Narty Flex Master Fischer, d³ugoœæ 180 cm. Cena 50 z³. Tel Fotel rehabilitacyjny z podnó kiem na gwarancji, posiada certyfikat ministra zdrowia. Tel Tanio sprzedam mebloœciankê. Tel Pi³ê ³añcuchow¹ elektryczn¹ SCS 723 produkcji amerykañskiej, moc silnika 230 W, ma³o u ywana, cena 170 z³ Tel Pi³ê tarczow¹ do drzewa 360V, na stela- u metalowym, cena 500 z³. Tel Mebloœciankê, ciemny popiel 3,60 d³ugoœæ + komplet wypoczynkowy w stanie idealnym, cena 800 z³. Tel Spawarkê transformatorow¹ EINHELL EURO MASTER CEN 160, EC cena 250 z³. Tel Pi³ê tarczow¹ 360 V na stole i w stela u metalowym do ciêcia desek i klocków cena 350 z³. Tel Sztucer myœliwski ZKK 600 kal z lunet¹ ME OPTA 7x50 produkcji czeskiej, stan idealny. Tel krzese³ toczonych nieu ywanych cena 420 z³. Tel Kore z ziemi¹ pod iglaki. Tel upiarkê do drewna, fabrycznie nowa, na gwarancji. Tel Okazyjnie komodê pod RTV, komodê, ³awê, tapczan, 2 fotele typu fiñskiego (kolor mahoñ). Tel Wentylator przemys³owy firmy VEGA, cena 100 z³. Tel Baga nik samochodowy, zamykany tak zwana trumna d³ugoœæ 226, wysokoœæ 36 cm, kolor szary. Tel Europalety u ywane 15 z³/sztuka. Tel Stó³ konferencyjny dêbowy d³ugoœæ 5 m. Tel Pojemniki plastikowe na paliwo 3z³/sztuka. Tel Rury zewnêtrzne 60 mm 13 z³/mb. Tel Sprzedam zbiorniki plastikowe o pojemnoœci 1000 litrów 200 z³/sztuka. Tel Zbiorniki stalowe o pojemnoœci 6000 litrów, 4000 z³/sztuka, litrów 6000 z³/sztuka. Tel Tunel grzewczy do owijania w foliê automat i pó³automat. Tel Maszyny stolarskie, wyci¹g trocin, pi³a taœmowa. Tel awê drewnian¹ now¹, jasny d¹b okleina 130x60 Tel Komplet wypoczynkowy, skóra naturalna, kolor zieleñ morska, 3- osobowa kanapa + 2 fotele, stan b.dobry. Tel Zestaw wypoczynkowy rozk³adany, cena do uzgodnienia. Tel Rower niemiecki Ikarus, nieu ywany, stan idealny, cena 2000 z³, aluminiowy. Tel Meble pokojowe + wypoczynek, cena 450 z³. Tel Drewno kominkowe Tel Drewniany segment meblowy, 2 szafy, witryna, sk³adaj¹cy siê z 4 czêœci cena 300 z³. Tel Piec gazowy z piekarnikiem elektrycznym, ma³o u ywany. Tel Hydrofor 50, cena do uzgodnienia. Tel Betoniarkê u ywan¹, poj. robocza 150, silnik 1,5 KW. Tel Wagi uchylne, gabloty szklane. Tel Telewizor Samsung za 50 z³. Tel Stó³ szklany prostok¹tny nowy, owalne naro niki, pod blatem zmatowiona pó³ka, nogi chromowane 135x80 Tel Treœæ (do 15 s³ów) Nadawca (imiê, nazwisko, adres, telefon) Uwaga! Je eli wyœlesz wiêcej bezp³atnych kuponów Twoje og³oszenie uka e siê w kolejnych wydaniach tyle razy ile ich wyœlesz. CENA OG OSZENIA WLICZONA JEST W CENÊ GAZETY. Redakcja przyjmuje og³oszenia tylko na kuponach oryginalnych, wy³¹cznie od osób prywatnych oraz zastrzega sobie prawo do ich skrótów. Wydawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania og³oszeñ naruszaj¹cych dobre obyczaje i obowi¹zuj¹ce prawo. Og³oszenie nie podlega reklamacji. Kupon nale y przes³aæ lub dostarczyæ do redakcji. Adres redakcji: Ostrzeszów ul. Piekary 6, tel Wie ê firmy Panasonik'', kolumny oddzielane, kolor czarny stan idealny. Cena 100 z³. Tel Telewizor Samsung plazma 50 cali, 4-letni. Tel ROLNICZE Sprzedam ³adowacz cyklop prod. polskiej, cena 3400z³ oraz p³ug grudzi¹c, 6- skibowy, cena.1700 z³. Tel Sprzedam ci¹gnik C-355, dobry stan techniczny, komplet dokumentów, z³. Tel po 17 Sprzedam roczny agregat pr¹dotwórczy 5,5 KW, 3 gniazda 230W, jedno gniazdo 380 W. Tel Sprzedam sieczkarnie do kukurydzy Pottinger Mex II S wraz z przyczep¹ do zbioru kukurydzy. Tel Sprzedam silnik C-328, blok do 328, ko- ³o do ci¹gnika, 95% bie nika 16-9/30. Tel Sprzedam prasê kostkê Welger AP 41. Stan bardzo dobry. Tel Sprzedam siano i s³omê i siano kostka (okolice Czajkowa). Tel Sprzedam agregat uprawowo - siewny 4m z siewnikiem nadbudowanym stan b. dobry Tel Sprzedam sadzarkê polsk¹ kube³kow¹ oraz sortownik bêbnowy rêczny (Czajków). Tel Sprzedam yto jare do siewu m³ynkowane (Czajków). Tel Sprzedam rocznego kucyka szetlandzkiego maœci gniadej. Tel Sprzedam beczkowóz 7000 litrów, ocynkowany na tandemie. Tel Sprzedam p³ug 3 skibowy do orki, koryta pojedyncze bunclowe. Tel Sprzedam p³ug 6 skibowy do podorywki. Tel Kupiê ja³ówki hodowlane i u ytkowe, cielnoœæ 2-8 mc i u ytkowe 6-8. Tel , Wys³odki suche i mokre, jêczmieñ, pszenica, pszen yto, owies. Tel Sprzedam yto, pszen yto Laski ko³o Kêpna. Tel Kupiê byczki i inne byd³o oraz maszyny i ci¹gniki rolnicze. Tel Kupiê byd³o rzeÿne. Tel Sprzedam ³adowacz do za³adunku bali zawieszany na ty³ ci¹gnika, wysokoœæ podnoszenia 4 m. Tel Sprzedam krowê m³od¹ (5 lat) dzwoniæ po 17. Tel Sprzedam prosiêta Tel Sprzedam ba anty srebrne, 3 letnie, oswojone. Tel Sprzedam prosiêta. Tel Sprzedam prosiêta. Tel gm. Czajków Sprzedam ci¹gnik C-355. Tel Sprzedam siewnik konny. Tel Sprzedam prosiêta, wolne od chorób. Tel Sprzedam cieliczkê rasy Jersey czerwon¹. Tel Sprzedam czêœci do koparko-spycharki ''Bia³oruœ''. Tel po Sprzedam Ursus C-330, dobry stan, zarej., cena Tel Zetor 7045 rocznik 85, nowa tapicerka, ogrzew. Kabiny. Tel Sprzedam lekki maszt od widlaka do ci¹gnika. Tel Sprzedam Ursus C-360 ca³y odnowiony, nowe opony, zarej., cena Tel Sprzedam ci¹gnik Ursus C-355. Tel Sprzedam ci¹gnik Ursus C-330, sprawny, zarejestrowany, proszê dzwoniæ wieczorem. Tel Sprzedam prasê New Holand 650, sznurek, siatka, szeroki podbieracz i no- e. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika tandem. Tel Sprzedam widlak do ci¹gnika wys. podnoszenia 2,5 m, 3,5 m, i 5,2 m. Tel Sprzedam ³adowacz Cyklop polski, cena 3600 z³. Tel Sprzedam wózek wid³owy, udÿwig 3300 kg. Tel Kupiê si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych i samochodowych. Tel Sprzedam ja³ówkê cieln¹, 6 miesiêczn¹. Tel Sprzedam ko³ówkê ci¹gnikow¹, du ¹, ko³a 16. Rotacyjn¹, paj¹ka, nowy, gwiazdówkê 5. Tel Sprzedam parê cielaków rasy Limuze. Tel Sprzedam 2 ja³ówki cielne, 6-miesiêczne. Tel Sprzedam kombajn zbo owy Bizon Z50, prasa Callas Rolland 44, bale 120x120, kombajn do ziemniaków Anna. Tel Kupiê s³omê prosto z pola. Tel Sprzedam kopaczkê elewatorow¹ do ziemniaków, stan bdb. Tel Sprzedam sieczkarniê do kukurydzy jedno rzêdow¹ Potinger Mex II k z rozdrabniaczem ziaren. Tel Sprzedam p³ug 4-skibowy Unia Grudzi¹dz. Tel Sprzedam Tura do ci¹gnika MTZ Belerus, p³ug 2-skibowy. Tel Sprzedam yto i kukurydzê. Tel Sprzedam króliki krasnale max. waga doros³ego 1,7 kg, ma³o wymagaj¹ce, idealne dla dzieci do zabawy. Tel Sprzedam pó³roczne ja³ówki miêsne, 2 szt. Tel , Sprzedam 2 krowy, jedna zacielona. Tel Kupiê rozrzutnik obornika polski, sprawny lub do remontu. Tel Sprzedam byczki i ja³oszki 2-3 tygodniowe w dobrej cenie. Tel Sprzedam cieliczkê rasy LM, ur. pocz¹tek sierpnia. Tel Sprzedam kultywator i siewnik konny. Tel Sprzedam p³ug 3 skibowy, obrotowy na 2 wê e. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika 2 osiowy, polski z nadstawkami. Tel , Sprzedam spalinowy wózek wid³owy firmy Bu³gar. Tel Sprzedam agregat œcierniskowy o szer. 1,80 prawie nowy, sk³ada siê z 4 podcinaczy, talerzy i wa³ów do ci¹gnika ma³ej mocy. Tel Sprzedam rozdrabniacz s³omy Bizon Z056, kabina do C-360, przegrabiarkê 7-gwiazdow¹. Tel Sprzedam silnik elektryczny 11KV na wózku, roztrz¹sacz Paj¹k do siana. Tel Sprzedam sieczkarniê 1-rzêdow¹ do kukurydzy TAARUP 101, stan bdb. Tel Sprzedam ja³ówkê, termin wycielenia Tel Sprzedam ja³ówki 7-4 mc cielne. Tel Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna. Tel Sprzedam prosiêta. Tel Sprzedam ci¹gnik Zetor 7045, 85 r., stan dobry, 2 napêdy, 2 prêdkoœci wa³ka, p³ug do odœnie ania, cena z³. Tel Sprzedam krowê po 3-wycieleniu. Tel Sprzedam p³ugi zagonowe, 4 skibowe, niemieckie. Tel Sprzedam p³ug obrotowy, 3 skibowy Lenke. Tel Sprzedam kopaczkê do ziemniaków 2 rzêdow¹, sortownik bêbnowy, sadzarkê. Tel Sprzedam klacz maœæ kara, 2,5 letnia, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam prosiêta. Tel Sprzedam ba anty srebrzyste z roku Tel Sprzedam silnik do 60 lub Zetora 7011 lub pochodnych. Tel Kupiê C360 lub C330, zarejestrowany do remontu. Tel Kupiê rozrzutnik obornika, przyczepê i inne maszyny. Tel Sprzedam pierze gêsie z puchem nieskubane, cena do uzgodnienia, dzwoniæ po 20. Tel , Sprzedam ba anty polne, gêsi, garbonos, bia³y, na ubój lub do dalszej hodowli. Tel Sprzedam ba anty srebrzyste z roku Tel Sprzedam krowê po wycieleniu i cieln¹. Tel Sprzedam wagê do ywca (200 kg). Tel Sprzedam kukurydze na kiszonkê 3 hektary. Tel Sprzedam opryskiwacz 400l. Tel lub Sprzedam przepiórki doros³e, kogutki i kurki, do dalszej hodowli oraz jajka. Tel Sprzedam ja³ówki do zacielenia. Tel Sprzedam kaczki ywe do uboju. Tel Sprzedam Tura 5 z ca³ym osprzêtem z rozmontowanym z 80-tki., stan dobry. Tel Sprzedam tanio 20 m tregrów (dwuetownik 14). Tel Sprzedam C360 poznaniak, C355 Grudzi¹dz. Tel

20 wój Puls Tygodnia torek - 14 stycznia 2014 r. OG OSZENIA DROBNE 21 Sprzedam rozrzutnik TANDEM 6-tonowy oraz p³ug 3-skibowy WYWROT na 2 wê e. Tel Studentka pedagogiki pomo e w nauce uczniom klas I-VI (okolice Kraszewic i Czajkowa). Tel Sprzedam agregat uprawowy szer. rob. 280 m.,p³ug 4 skibowy prod. Polskiej, sieczkarniê jednorzêdow¹ Mengele 290. Tel Sprzedam spalinowy wózek wid³owy. UdŸwig 3300, od nowoœci przejechane 1789 moto-godzin, cena , Tel Sprzedam rozrzutnik obornikowy 2 osiowy, z podwójnymi burtami do kiszonek. Tel okolice Czajkowa Tel Sprzedam p³ugi 4 skibowe, sprowadzone z Niemiec, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mini agregat do Ursus 360. Tel Sprzedam króliki. Tel Sprzedam prosiaki 10 sztuk, zarejestrowane. Tel Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy w zestawie burty do kiszonek + adapter TURAS na rozdzielaczu. Tel Sprzedam s³omê w balach ze stodo³y Tel Sprzedam cielaczki i byczki. Tel Sprzedam przyczepê 044, stan bardzo dobry, hamulce i oœwietlenie sprawne. Tel Sprzedam siewnik do zbo a produkcji polskiej, szerokoœæ 3m. stan bardzo dobry, znaczniki i drabinka, cena 1600 z³. Tel Sprzedam siano-kiszonkê z tegorocznych traw, cena 65 z³ balot. Tel Sprzedam Zetor rok, kabina ogrzewana, tapicerowana, komplet zaczepów i obci¹ ników, nowe tarcze sprzêg³a + p³ug do odœnie ania, nowa maska, stan dobry. Tel Kupiê ja³ówki hodowlane i u ytkowe, cielnoœæ 6 do 8 m-cy. Tel lub Kupiê zbo e. Tel Sprzedam s³omê i zbo e. Tel Sprzedam kombajn Bizon 1989 rok, I w³aœciciel, cena do uzgodnienia. Tel P³ug zagonowy czteroskibowy na wysokiej ramie i wysokich odk³adniach. Tel , NAUKA Korepetycje z matematyki, równie doje d am do uczniów na wsi. Tel Korepetycje z j. polskiego, pomoc w redagowaniu prac maturalnych. Tel Udzielê pomocy w pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel Pedagog, terapeuta poprowadzi terapiê pedagogiczn¹ z dzieæmi i m³odzie ¹ oraz udzieli poradnictwa wychowawczego. Tel Absolwentka Politechniki Wroc³awskiej udzieli korepetycji z matematyki i chemii, przygotuje do matury, mo liwoœæ dojazdu do ucznia. Tel Korepetycje z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz w zakresie biznesu. Tel Korepetycje z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz w zakresie biznesu. Tel Korepetycje z j. angielskiego na ternie powiatu ostrzeszowskiego, mo liwoœæ dojazdu. Tel Profesjonalne korepetycje z j. niemieckiego 30 z³/60 min, drobne t³umaczenia, korespondencja z dojazdami. Tel Korepetycje z j. niemieckiego z dojazdem na terenie Ostrzeszowa i Kobylej Góry. Tel Doœwiadczony nauczyciel przygotuje do matury z j. angielskiego, wszystkie poziomy. Tel Korepetycje, t³umaczenia j. angielski, hiszpañski, korespondencja, pomoc w zadaniach domowych, redagowanie prac. Tel Korepetycje z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury oraz osoby doros³e. Tel Korepetycje z j. niemieckiego. Tel Korepetycje z j. angielskiego i matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Tel Korepetycje z j. niemieckiego na terenie gm. Kraszewice. Tel Podejmê siê przepisywania tekstów w jêzyku polskim. Zarówno z rêkopisu jak i ze s³uchu. Tel Korepetycje matematyka, szko³a podstawowa i gimnazjum. Tel po Korepetycje z j. niemieckiego. Tel Korepetycje, nauka j. angielskiego (Kêpno) Tel Udzielam korepetycji kl. 1-3 (Ostrzeszów). Tel Udzielam korepetycji z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury, Ostrzeszów. Tel Korepetycje z matematyki, mo liwy dojazd do ucznia na terenie Kêpna. Tel Korepetycje z jêzyka angielskiego, mo - liwy dojazd do ucznia. Tel KUPNO Skup ca³oroczny ziemniaków ó³tych, jadalnych, odbiór w³asnym transportem. Tel Stary motocykl, nie kompletny na czêœci, z³om motocyklowy. Tel Samochód osobowy o ma³ej pojemnoœci do 500 z³. lub do wyrejestrowania. Tel Byd³o, byczki oraz maszyny i ci¹gniki polskie. Tel Kupie czêœci do Jawy 350. Tel Ka de auto do remontu lub kasacji, równie uszkodzone, odbiór w³asnym transportem. Tel Gara metalowy. Kêpno. Tel Maszyny rolnicze, silniki elektryczne, spawarki oraz wyposa enie warsztatu œlusarskiego. Tel Odwa niki br¹zowe oraz porcelanowe od 1 g. do 1 kg., monety z PRL-U oraz przedwojenne. Tel Spawarkê wirow¹, mo e byæ uszkodzona. Tel Rozrzutnik obornika, sprawny lub do poprawek. Tel Zbo e paszowe. Tel Przyczepê lub rozrzutnik do remontu. Tel Krowê zacielon¹ lub nie, do dalszego u ytku. Tel MATRYMONIALNE - Wolny 41 lat, bez na³ogów, niezale ny, konsultant kosmetyczny pozna pani¹, niepal¹c¹ w wieku lat. Pragnie za- ³o yæ szczêœliwy zwi¹zek ma³ eñski. Kontakt: Sprzedam króliki. Tel Sprzedam przyczepê wywrotkow¹ HW 6011 oraz rozsiewacz wapna Amazone, 5t. Tel Sprzedam yto, 40 ton, 700 z³ tona. Tel Sprzedam zgrabiarkê 7 gwiazdow¹. Tel Kupiê ci¹gnik Ursus C-330 na czêœci. Tel Sprzedam bronê talerzow¹ niemieck¹, dmuchawê do zbo a niemieck¹ 3,5 KW Tel Sprzedam œrutownik bijakowy Wir 7,5 KW Tel Sprzedam pszen yto. Tel Sprzedam p³ug 4 skibowy. Tel Sprzedam przyczepê, 6 ton, plandeka. Tel Sprzedam przyczepê wywrotkow¹ HW 6011 z plandek¹, nowe opony, stan bdb. Tel Sprzedam obornik bydlêcy. Tel Sprzedam œrutownik B¹k, z silnikiem elekt. 7,5 kw. Tel Sprzedam zagrabiarkê 7 gwieÿdzist¹. Tel Sprzedam ja³ówki cielna 5 i 6 miesiêcy. Tel Sprzedam ja³ówki miêsne oko³o 300 kg Tel Kupiê maciory i knury 3,80 z³/kg, odbiór i pieni¹dze na miejscu, dzwoniæ najlepiej po 19 godz. Tel Sprzedam prasê stolarsk¹ do oklejania powierzchni cena 1500 z³. Tel Sprzedam byczki i ja³ówki w dobrej cenie Tel Sprzedam dojarkê now¹, jedna kanwa, aluminium. Tel Sprzedam dmuchawê do zbo a, silnik 1,4 KW. Tel Sprzedam wózek wid³owy marki Clark, Diesel 2001 r. Tel Sprzedam sieczkarniê do kukurydzy POTTINGER MEX IIS wraz z przyczep¹ do zbioru kukurydzy. Tel , Sprzedam kaczki do uboju. Tel Sprzedam siano - kiszonkê, proszê dzwoniæ po 17. Tel Sprzedam siano kostka 300 z³/ tona, Sprzedam C-360 siewnik Poznaniak, przyczepa sztywna, opryskiwacz, p³ug 3-skibowy, przegrabiarka pasowa, rozsiewacz Tel Sprzedam ci¹gnik z turem C-330 Tel

21 22 SPORT wtorek - 14 stycznia 2014 r. Redaguje Przemys³aw Mamczak W CZO ÓWCE BEZ ZMIAN VI kolejka Ostrzeszowskiej Halowej Ligi Pi³ki No nej Wszystkie dru yny z czo³owej trójki Ostrzeszowskiej Halowej Ligi Pi³ki No nej zgodnie odnios³y zwyciêstwa, zatem w górnej czêœci tabeli zachowany zosta³ status quo. Najbardziej przekonywuj¹c¹ wygran¹ zaliczy³a ekipa Fumo, która odprawi³a z kwitkiem Rogaszyce (5:1). Trudno dziœ sobie wyobraziæ, aby ligê móg³ wygraæ ktoœ spoza trójki: Urz¹d Miasta, Fumo i Klub ysego. Zajmuj¹ce 4 miejsce w tabeli Nankatsu do lidera traci bowiem ju 6 punktów, mimo e w swoich szeregach ma niesamowitego Rados³awa Dolatê, który w tej kolejce poprowadzi³ swoj¹ dru ynê do zwyciêstwa nad Ekip¹ Vikinga (8:4), zdobywaj¹c cztery gole. W sumie Dolata ma ju na koncie 14 bramek i dziêki wyczynowi z tej serii gier, pewnie zmierza po koronê króla strzelców. W ten sposób za plecami lidera znalaz³ siê Dawid Ponitka z Efektu Al., który nie mia³ w sobotê dobrego dnia - nie doœæ, e sam nie strzeli³ gola, to jeszcze jego team przegra³ z Urzêdem Miasta, co sprawi³o, e spad³ poza pud³o. - To dla nas generalny sprawdzian przed meczem z Fumo - mówi³ jeszcze przed meczem Marcin uczak z dru yny Urzêdu Miasta. Zosta³ on zdany na pi¹tkê, bo w³aœnie tyle bramek uda³o siê zaaplikowaæ przeciwnikom. Warto te odnotowaæ drugie zwyciêstwo w lidze dru- yny No more shower, która dziêki bramkom Wo³ocha, Ulichnowskiego i Tomaszewskiego, mimo czerwonej kartki, rozprawi³a siê 3:1 z Mayr. Ju za tydzieñ odbêdzie siê mecz, który mo e zdecydowaæ o pozycji lidera rozgrywek. Otó Urz¹d Miasta zmierzy siê z Fumo, które dzieli od rywala w tabeli jedynie trzy punkty. Fumo - KS Rogaszyce 5:1 Bramki:Skrobacz Ar. - 2, Kinastowski, Dubiel, Skrobacz M. / Nawrot ó³ta kartka: - / Szmielewski UMiG - Efekt Al 5:4 Bramki:Œniadecki - 2, Pucha³a - 2, Augustyniak / Kucharski, Pasiak, Kala, KaŸmierczak Mayr - No More Shower 1:3 Bramki: Dembski / Wo³och, Ulichnowski, Tomaszewski ó³ta kartka: Jarczak / Fras czerwona kartka: Malinowski (2 ) Nankatsu - Ekipa Vikinga 8:4 Bramki: Dolata - 4, Barañski - 2, Jêdrzejewski M., sam. / Jasiak, Dziêbor, Patyk., Krawczyk Klub ysego - Victoria JR 7:5 Bramki: Stawiñski - 2, Tomaszewski M. - 2, Guzenda, Jastrzêbski, Tomaszewski D. / Szczepaniak, Wojcieszak, Przyby³, Paroñ, Tomaszewski ó³ta kartka: Stawiñski, Tomaszewski M. / Pastucha, Przyby³ 1.UMiG :11 2.Fumo :18 3.Klub ysego :19 4.Nankatsu :25 5.Efekt Al :25 6.Victoria JR :32 7.Ekipa Vikinga :32 8.No More Shower :35 9.KS Rogaszyce :37 10.Mayr :54 Poprawiæ skutecznoœæ i nie traciæ g³upich bramek rozmowa z Marcinem Ka³u ¹, trenerem Victorii Ostrzeszów Ju w pi¹tek przygotowania do rundy wiosennej rozpoczn¹ pi³karze czwartoligowej Victorii Ostrzeszów. O celach na nastêpne miesi¹ce, zimowych wzmocnieniach oraz jesieni porozmawialiœmy z trenerem Victy Marcinem Ka³u ¹. Za tydzieñ Victoria rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej. Jakie cele postawione bêd¹ przed ch³opakami na najbli sze miesi¹ce? - Na pewno poprawiæ skutecznoœæ, bo to by³ nasz problem jesieni¹. Poza tym nie mo emy tak ³atwo traciæ bramek i nad tym bêdziemy pracowaæ w okresie przygotowawczym. Jakby oceni³ pan rundê jesienn¹, która ju za nami? - Pierwsza jej czêœæ - zdecydowanie na plus, wszystko uk³ada³o siê po naszej myœli. Potem nagle zaczêliœmy traciæ du o bramek i staliœmy siê nieskuteczni. To jednak wypadkowa kilku zdarzeñ, bo trener bramkarzy Ireneusz Spigiel wyjecha³ za granicê, z³apaliœmy kilka czerwonych kartek, przez które wypadli nam obroñcy, m.in. Artur Skrobacz czy Jakub Jêdrzejak, a Mariusz Molka nabawi³ siê kontuzji. PóŸniej ciê ko by³o odtworzyæ nasz¹ defensywê. Traciliœmy du o bramek, a do tego zaci¹³ siê Maciek Stawiñski, który nie strzela³ tylu bramek, ilu byœmy siê spodziewali. Co by³o dla pana najwiêkszym pozytywnym zaskoczeniem minionej rundy? - Przede wszystkim pocz¹tek. Zaskoczyliœmy kibiców i zarz¹d tym, jak dobrze weszliœmy w rundê. Nasz sk³ad zmieni³ siê trochê w porównaniu do poprzedniego sezonu. Odesz³o kilku zawodników, ale zaczêliœmy bardzo dobrze. A negatywne? - Najbardziej denerwowa- ³o mnie to, jak traciliœmy bramki. Proste b³êdy, indywidualne straty. Ktoœ gdzieœ nie podbieg³, Ÿle poda³ i o zero z ty³u by³o nam bardzo ciê ko. I boli mnie to, e nie potrafi³em tego w ch³opakach zaszczepiæ, szczególnie e przez wiele lat sam by³em obroñc¹. Zaczêliœcie od du o lepszych wyników, ni te, które nadesz³y z czasem. PóŸniej pojawi³a siê krytyka. O tej ze strony kibiców pisaliœmy, a jak¹ pozycjê ma pan w klubie? Otrzyma³ pan zapewnienie, e wiosn¹ poprowadzi pan dru ynê do koñca rundy? - Tak, jeœli chodzi o to, mam pe³ne poparcie zarz¹du. Z kibicami równie rozwi¹zaliœmy sobie pewne sprawy. Rozmawia³em z grup¹ tych najbardziej fanatycznych kibiców, którzy po artykule poczuli siê równie dotkniêci. Ale z nimi nie mia³em wielkich problemów, chodzi³o mi przecie o tych fanów, którzy przychodz¹ by pokrzyczeæ na mnie i moj¹ rodzinê. Mam nadziejê, e ludzie zobacz¹, e to jest sport. To nie jest nasza praca, tylko nasze hobby, nasza pasja. Przyje d amy, trenujemy, bo to lubimy, bo to kochamy. Ja te nie jestem idealny, na pewno nie ustrzeg³em siê b³êdów, jednak jestem otwarty na dialog, wszystko jest przecie do dogadania. Ale w sposób kulturalny, a nie, by by³o to wykrzyczane w ten sposób, w jaki mia³o miejsce. Nie pozwolê sobie na obra anie mojej rodziny czy sytuacjê, e mój syn wraca do domu po meczu z p³aczem. Szykujecie jakieœ wzmocnienia zim¹? Rozmawia- ³em ostatnio z panem Markiem Nowickim, trenerem Ostrovii Ostrów Wielkopolski, i wspomnia³ on, e kilku graczy Victorii rozpocznie w styczniu testy z drugoligowcem... - Jesteœmy ca³y czas w kontakcie z Markiem. Rozmawialiœmy telefonicznie, ale mam nadziejê, e w tym tygodniu spotkam siê z nim równie na treningu. Obserwujemy bacznie zawodników, którzy nie mieszcz¹ siê w sk³adzie drugoligowej Ostrovii i mam nadziejê, e kilku z nich trafi niebawem do Victorii. Na pocz¹tku stycznia treningi z Ostrovi¹ rozpocz¹æ mieli Maciej Stawiñski i Micha³ Mazurek. Oni mog¹ opuœciæ,,victê? - Ja jestem za tym, by ch³opcy piêli siê w górê. Jeœli maj¹ wi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ z futbolem, to kiedy, jak nie teraz? Jestem za tym, by wyje d ali gdziekolwiek wy ej, jeœli maj¹ tak¹ okazjê. Czwarta liga to hobby, a nie miejsce, w którym mo na zarabiaæ pieni¹dze. Fajnie, e Maciek i Micha³ bêd¹ mieli okazjê pokazaæ siê choæby w sparingach drugoligowej Ostrovii, a jeœli nie uda im siê tam przebiæ, to zawsze bêd¹ mieli przecie miejsce w Victorii... W razie strat, czym zamierzacie uzupe³niæ braki? - Jestem te po rozmowie z kilkoma zawodnikami Jaroty i w pi¹tek kilku testowanych w³aœnie z Jarocina oraz Ostrowa Wielkopolskiego pojawi siê na naszym treningu. Z klubu odejœæ mo e podobno równie bramkarz Krzysztof Godek? - Zostaliœmy z jednym bramkarzem i na pewno Godek zostanie z nami na wiosnê. Sprawa zosta³a ju wyjaœniona, bo Krzysztof mówi³ o wyjeÿdzie za granicê, ale ja po prostu Ÿle go zrozumia³em. Myœla- ³em, e z tym wyjazdem chodzi³o mu ju o najbli sze tygodnie, a on wyjechaæ zamierza dopiero w czerwcu, po zakoñczonej sesji na studiach. Odejœcie Godka z klubu to zatem nie problem na tê chwilê. Przemys³aw Mamczak

22 wtorek - 14 stycznia 2014 r. ROZMAITOŒCI 23 KINA OSTRZESZÓW - PIAST 3D,,HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA 14 stycznia godz. 19:00 3D dubbing 15 stycznia godz. 16:30 2D dubbing 16 stycznia godz. 19:00 3D napisy,,biegnij, CH OPCZE, BIEGNIJ 10 stycznia godz. 19:30 11 stycznia godz. 17:00 12 stycznia godz. 19:00 15 stycznia godz. 19:30 16 stycznia godz. 17:10 Po przejœciu przez Góry Mgliste, pokonaniu króla goblinów i ucieczce przed wargami Bilbo Baggins (Martin Freeman), Gandalf Szary (Ian McKellen) oraz kompania trzynastu krasnoludów na czele z Thorinem Dêbow¹ Tarcz¹ (Richard Armitage) wyruszaj¹ w dalsz¹ drogê ku Samotnej Górze. Wspólnie kontynuuj¹ niezwyk³¹ podró, odwiedzaj¹ dom Beorna (Mikael Persbrandt), przemierzaj¹ Mroczn¹ Puszczê, a za pomoc¹ beczek udaje siê im uwolniæ z elfiej niewoli. Docieraj¹ do Esgaroth, a st¹d ju niedaleko do Ereboru, gdzie wewn¹trz krasnoludzkiej twierdzy budzi siê ze snu najwiêkszy smok tych czasów, Smaug (Benedict Cumberbatch).,,POD MOCNYM ANIO EM 17 stycznia godz. 19:30 19 stycznia godz. 19:00 21 stycznia godz. 19:30 22 stycznia godz. 17:00 23 stycznia godz. 19:00 24 stycznia godz. 17:00 25 stycznia godz. 17:00 26 stycznia godz. 19:00 Pod Mocnym Anio³em to opowieœæ o powolnym upadku cz³owieka spêtanego na³ogiem, nie³atwej, momentami tragicznej walce o przetrwanie, zw¹tpieniu, nadziei, kolejnym upadku, wielkiej determinacji, a po œwiate³ko w tunelu w postaci odwzajemnionej mi³oœci do kobiety, która jest ostatni¹ szans¹ na powrót do normalnoœci i wyzwolenie siê z potwornej choroby.,,królowa ŒNIEGU 17 stycznia godz. 16:00 2D 19 stycznia godz. 12:00 3D 21 stycznia godz. 16:00 3D 26 stycznia godz. 15:30 Poruszaj¹ce losy oœmioletniego uciekiniera z warszawskiego getta, który straci³ ca- ³¹ rodzinê i zdany jest na pomoc ze strony obcych. Trafia do domu yczliwej Polki (Elizabeth Duda). Kobieta decyduje siê go przygarn¹æ i namawia, by dla bezpieczeñstwa przyj¹³ now¹ to samoœæ - osieroconego Polaka wyznania rzymskokatolickiego. Wskutek dramatycznego splotu wydarzeñ, ch³opiec musi opuœciæ goœcinny dom i rusza w pe³n¹ przygód i niebezpieczeñstw wêdrówkê przez ogarniêty wojn¹ kraj. Korzystaj¹c z pomocy polskich rodzin i przybranej to samoœci, próbuje przetrwaæ koszmar okupacji.,,wkrêceni 17 stycznia godz. 17:30 21 stycznia godz. 17:30 22 stycznia godz. 19:00 23 stycznia godz. 17:00 24 stycznia godz. 19:00 25 stycznia godz. 19:00,,Wkrêceni" to opowieœæ o trójce przyjació³ ze Œl¹ska. Franczesko (P. Adamczyk), Fiko³ (B. Opania) i Szyja (P. Domaga³a) znaj¹ siê od lat, razem pracuj¹ i razem spêdzaj¹ wolny czas. Kiedy trac¹ pracê w lokalnej fabryce, postanawiaj¹ spêdziæ szalony weekend w stolicy. Jednak prawdziwa przygoda ma siê dopiero zacz¹æ, gdy podczas przymusowego postoju w urokliwych okolicach Zarzecza - trójka kumpli zostaje omy³kowo wziêta za niemieckich inwestorów. Z³a Królowa Œniegu zamierza zmroziæ serca wszystkich ludzi i pozbawiæ ich emocji. Je eli ten niecny plan siê powiedzie, artyœci i sztuka na ca³ym œwiecie znikn¹, a ludzie zapomn¹, czym s¹ mi³oœæ, przyjaÿñ i dobro. Jednak magiczne lustro Królowej podpowiada, e Gerda i Kai, dzieci s³ynnego mistrza wyrobów ze szk³a, maj¹ moc, by pokrzy owaæ jej pod³e plany. S³ugom Królowej udaje siê zwabiæ ch³opca i porwaæ go do lodowej krainy. Ma³a i odwa na Gerda, wraz z przyjació³mi, wyrusza w magiczn¹ podró prosto do piêknego i niebezpiecznego œwiata zimy i mrozu, aby uratowaæ brata i powstrzymaæ okrutn¹ Królow¹. Koncert kolêd w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dêtej z Ostrzeszowa r. (niedziela) Godz Koœció³ pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie WSTÊP WOLNY - tygodnik lokalny REDAKCJE: Ostrzeszów, ul. Piekary 6, tel , Kêpno, ul. Koœcielna 3, tel Redaktor naczelny: Jerzy Biñczak (tel ) Redaguje zespó³: Konrad Niemiec (redaktor techniczny), Joanna Woliñska, Joanna Lewek, Piotr S³upianek Druk: Agora SA oddzia³ w Pile, ul. Krzywa 35 Wydawca: JUR-PRESS - Jerzy Biñczak, Ostrzeszów, ul. Piekary 6 Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania. Cena gazety na ok³adce (w tym 8% VAT) TELEFONY ALARMOWE Stra po arna 998 Pogotowie 999 Policja 997 Pogotowie energetyczne Kêpno Ostrzeszów Pogotowie gazowe Kêpno Ostrzeszów Pogotowie wodno - kanalizacyjne Kêpno Ostrzeszów Pomoc drogowa Kêpno Ostrzeszów Stra miejska Kêpno Ostrzeszów Policja Kêpno Ostrzeszów Szpitale Kêpno Ostrzeszów Dy urne apteki Ostrzeszów,,Przyjazna ul. Gorgolewskiego 3/1 tel Po godz w sprawach nag³ych i uzasadnionych dostêpna jest apteka Jagielloñska, tel. 62/ Kêpno Apteka ca³odobowa ul. Warszawska 30 tel Informacja PKP Kêpno Ostrzeszów Informacja PKS Kêpno Ostrzeszów

23 24 ROZMAITOŒCI wtorek - 14 stycznia 2014 r. BARAN 21.III - 20.IV Planety zwiastuj¹ udany pocz¹tek nowych spraw, wiêc nie musisz siê obawiaæ podejmowania trudnych kroków czy wa nych decyzji. Dobrze zrobisz, jeœli z³amiesz stare schematy i pokonasz kompleksy. Uda ci siê osi¹gn¹æ kompromis w trudnej sprawie s³u bowej. Nieco gorzej mog¹ siê teraz uk³adaæ relacje w rodzinie. Staraj siê nie prowokowaæ najbli szych. Wasze Bobasy BYK 21.IV - 20.V Ju w pierwszych dniach stycznia trzeba by³o siê wzi¹æ ostro do pracy, by sprostaæ nowym obowi¹zkom. W najbli szym czasie bêdziesz musia³ poœwiêciæ znacznie wiêcej czasu na pracê. Jednak dziêki temu poprawi siê twoja sytuacja finansowa. Ju teraz zastanów siê, jak zainwestowaæ nadwy ki gotówki. BLIŸNIÊTA 21.V - 20.VI Nie odk³adaj na póÿniej realizacji noworocznych postanowieñ. Przede wszystkim zdob¹dÿ siê wreszcie na szczeroœæ w stosunku do partnera. A uk³ad gwiazd sprawi, e wasz zwi¹zek ju niebawem wejdzie na nowe tory. Czekaj¹ ciê nie³atwe chwile, ale dziêki nim powinno siê udaæ ustaliæ, jak bêdzie wygl¹da³a wasza przysz³oœæ. Jeœli nie jesteœ z nikim zwi¹zany, poszukaj okazji do poznawania nowych osób. Staraj siê te stopniowo pokonywaæ w³asne kompleksy. Jakub, syn Agaty I Dominika Kamzol z Królewskiej Woli, ur r. o godz. 10:30, waga 4280 g., d³. 56cm Ania, córka Ma³gorzaty i Dariusza Pucha³ów z Ostrzeszowa, ur r. o godz. 12:30. waga 3510 g., d³. 56 cm Antonina, córka Sylwi i Roberta Cielas z M³yniska, ur r. o godz. 22:50, waga 3010 g., d³. 51 cm. Iga, córka Justyny i Piotra Œwieciak z Wieruszowa, ur o godz. 17:00, waga 3620 g., d³. 54 cm. RAK 21.VI - 21.VII Z jednej strony masz teraz w sobie du o energii i do g³owy przychodz¹ ci ró ne pomys³y, jak poprawiæ swoj¹ egzystencjê, ale z drugiej mo e ciê parali owaæ lêk przed niepowodzeniem. Choæ pewne twoje plany mog¹ siê trochê przeci¹gn¹æ w czasie i trzeba bêdzie siê bardziej natrudziæ, by pokonaæ czyjœ opór, to przecie nie jesteœ osob¹, która szybko rezygnuje. LEW 21.VII - 20.VIII Ten tydzieñ oka e siê pomyœlny dla twojego ycia zawodowego. Odniesiesz sukces w sprawach wymagaj¹cych licznych kontaktów z ludÿmi, zw³aszcza zaœ w tych, w których powodzenie zale y od rozwagi i yczliwoœci. W ci¹gu najbli szych dni nie bêdziesz te mieæ zastrze eñ do ycia towarzyskiego. Czeka ciê mi³e spotkanie w gronie przyjació³. Kacper, syn Ma³gorzaty i Bart³omieja Sobczaków z KuŸnicy Grabowskiej, ur r. o godz. 17:45, waga 3200 g., d³. 52 cm. Ksawery, syn Agnieszki i Rafa³a Goliñskich z Siedlikowa. ur r. o godz. 11:25, waga 3950 g., d³ 57 cm. Córka Martyny Nowak i Dawida Pucha³y z Niwek Kraszewskich, ur r. o godz. 11:00, wga 3850 g., 53 cm. Filip, syn Patrycji Sroka i Damiana Morawskiego z Wieruszowa, ur r. o godz. 18:50, waga 3790 g., d³. 55 cm. PANNA 21.VIII - 20.IX Jeœli masz drug¹ po³owê, uwa aj, by z ni¹ teraz nie popsuæ stosunków i abyœcie noworocznego szampana nie pili sk³óceni, mo e nawet ca³kiem osobno. Masz w sobie du o energii. Ale jeœli w interesach, pracy, zabawie czy sporcie mo e byæ ona buduj¹ca i dawaæ ci potrzebny napêd, to w zwi¹zku mo e byæ destrukcyjna. Nie b¹dÿ zawziêta, droga Panno, i spuœæ nieco z tonu, bo po a³ujesz. WAGA 21.IX - 20.X Odniesiesz wra enie, e twoje relacje z partnerem uk³adaj¹ siê zacznie lepiej ni ostatnio. Prawdopodobnie tak pozytywny rezultat przyniós³ fakt, e w œwiêta spêdziliœcie du- o czasu tylko we dwoje. Warto o tym pamiêtaæ w przysz³oœci. Jeœli jesteœ samotn¹ Wag¹, nie mo esz traciæ nadziei na znalezienie drugiej po- ³ówki. Gwiazdy wró ¹ ci szczêœcie jeszcze tej zimy. Kaja i Kajetan, dzieci Honoraty i Roberta Gretków z Rojowa, ur r. o godz. 8:30, waga 2800 g., 3500 g., d³. 52 cm., 54 cm. Nataniel, syn Ewy i Krystiana Ociepka z Ostrzeszowa, ur r. o godz. 22:15, waga 4100 cm., d³. 57 cm. Zuzanna, córka Eweliny i Roberta Siemieniaków z Ostrówka 2, ur r. o godz. 19:20, waga 4260 g., d³. 58 cm. SKORPION 21.X - 21.XI Niewykluczone, e ju wkrótce dostaniesz nowe, bardzo ambitne i spe³niaj¹ce twoje oczekiwania, zadanie zawodowe. Póki co, nie zaniedbuj bie ¹cych spraw. Postaraj siê te za³atwiæ w urzêdach to wszystko, czym nie zd¹ y³eœ siê zaj¹æ w okresie przedœwi¹tecznym. Dla tych z was, którzy planuj¹ wyznaæ komuœ swoje uczucia, to mo e byæ wyj¹tkowy tydzieñ. STRZELEC 22.XI - 21.XII W tym tygodniu gwiazdy bêd¹ ci wyj¹tkowo sprzyjaæ. Mo- esz wiêc rozpocz¹æ poszukiwania nowej pracy, jeœli obecna nie daje satysfakcji i nie jest zbytnio dochodowa. Jeœli nie masz w planach radykalnych zmian, zajmij siê sprawami, które nale ¹ do twoich obowi¹zków. Nadejd¹ dni, w których znajdziesz wiêcej czasu na przyjemnoœci i zabawê. Zadbaj o dobry wygl¹d i przejdÿ siê po sklepach, KOZIORO EC 22.XII - 20.I Borykanie siê z jakimœ wspólnym k³opotem sprawi, e ty i twój partner staniecie siê sobie jeszcze bli si ni do tej pory. Doceñcie to, znajdÿcie teraz wiêcej czasu dla siebie. Zaplanujcie wyjœcie do kina lub na spacer, zw³aszcza e aura bêdzie sprzyjaj¹ca. Wykorzystajcie dobrze najbli sze dni, gdy gwiazdy nie przewiduj¹ nat³oku obowi¹zków ani adnych problemów. WODNIK 21.I - 18.II W tym tygodniu w sprawach osobistych postêpuj z najwiêksz¹ ostro noœci¹. Nieprzemyœlana decyzja czy sprawienie ukochanej osobie przykroœci mo e poci¹gn¹æ za sob¹ lawinê zdarzeñ, których wola³abyœ za wszelk¹ cenê unikn¹æ. Nie krytykuj przesadnie i nie rób wyrzutów, jeœli nie jesteœ przekonany o ich s³usznoœci. RYBY 19.II - 20.III Niekorzystny uk³ad gwiazd mo e na pocz¹tku tygodnia przyczyniæ siê do niewielkich konfliktów rodzinnych, które jednak doœæ szybko zostan¹ za egnane. Pod koniec tygodnia sytuacja siê unormuje, co sprawi, e bêdziesz w wyj¹tkowo dobrym nastroju. Nie spêdzaj weekendowych wieczorów przed telewizorem. Lena, córka Moniki Stafan i Mateusza Olczyk z Przyby³owa, ur r. godz. 12:00, waga 3140 g., d³. 56 cm. Tymoteusz, syn Karoliny PaŸ i Krystiana Janot z Ma³ego Buczku, ur r. o godz. 8:43, waga 2950 g., d³. 51 cm. Pawe³, syn Natalii i ukasza Nowaków z Baranowa, ur r. o godz. 13:25, waga 3450 g., d³. 57 cm. Maja, córka Moniki i Artura S³upianek z Kêpna, ur r. o godz. 3:05, waga 3450 g., d³. 58 cm. Szymon, syn Marty i ukasza aski z urawiñca, ur r. o godz. 11:45, waga 4100 g., d³. 56 cm. Wiktoria, córka Magdaleny i Andrzeja Hadryœ z Rakowa, ur r. o godz. 8:40, waga 3600 g., d³. 55 cm. Oliwia, córka Magdaleny Ponitka i Arkadiusza Pucha³y z Miechowa- Ludwiczyna, ur r. o godz. 3:20, waga 2600 g., d³. 54 cm. TO JEST MIEJSCE DLA TWOJEGO BOBASA