SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGOWYCH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE, ul. Mączna 4, Szczecin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGOWYCH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE, ul. Mączna 4, Szczecin"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE, ul. Mączna 4, Szczecin Zaprasza do udziału w przetargu na 1) dzierŝawę 510 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 15 lat, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia obiektu małej gastronomii, 2) najem 13,5 m 2 pomieszczenia garaŝowego, stanowiącego część pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m 2, na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Słowackiego 19 w Szczecinie, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na garaŝ; 3) najem 13,5 m 2 pomieszczenia garaŝowego, stanowiącego część pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m 2, na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Słowackiego 19 w Szczecinie, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na garaŝ; 4) dzierŝawę do 1,5 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat, celem zainstalowania bankomatu; 5) dzierŝawę 500 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 15 lat, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia apteki III postępowanie. I. Opis przedmiotu postępowania. Przedmiotem postępowania jest: 1. DzierŜawa 510 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 15 lat, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia obiektu małej gastronomii; 2. Najem 13,5 m 2 pomieszczenia garaŝowego, stanowiącego część pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m 2 znajdującego się na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Słowackiego 19 w Szczecinie, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na garaŝ; 3. Najem 13,5 m 2 pomieszczenia garaŝowego, stanowiącego część pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m 2 znajdującego się na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Słowackiego 19 w Szczecinie, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na garaŝ; 4. DzierŜawa 1,5 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat, celem zainstalowania bankomatu. 5. DzierŜawa 500 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 15 lat, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia apteki. II. Warunki umowne. 1. Umowa na dzierŝawę 510 m 2 powierzchni na terenia SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia obiektu małej gastronomii zostanie zawarta na okres 15 lat. 2. Umowy na najem po 13,5 m 2 pomieszczeń garaŝowych, stanowiących część pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m 2 znajdującego się na terenie SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19, z przeznaczeniem na garaŝe, zostaną zawarte na okres 3 lat. Strona 1 z 6

2 3. Umowa na dzierŝawę 1,5m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie celem zainstalowania bankomatu zostanie zawarta na okres 3 lat. 4. Umowa na dzierŝawę 500 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia apteki zostanie zawarta na okres 15 lat. 5. Szczegóły dotyczące przedmiotu postępowania i warunków umowy zawarte są w Rozdziale III Warunki dzierŝawy/najmu oraz w załącznikach nr 2, 4, 6 i 9 - Wzory umów do niniejszego zaproszenia. 6. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający warunki określone w uchwale nr 1269/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. oraz w Uchwale 178/12 z dnia 3 lutego 2012r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1269, z zastrzeŝeniem, iŝ w przetargu nie mogą uczestniczyć oferenci, z którymi SPS ZOZ Zdroje rozwiązał albo wypowiedział umowę zawartą w wyniku postępowania przetargowego albo odstąpił od umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego, z powodu okoliczności, za które oferent ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie krótszym niŝ 3 lata przed wszczęciem niniejszego postępowania. III. Warunki dzierŝawy/najmu. I. DzierŜawa 510 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 15 lat, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia obiektu małej gastronomii. 1. Ogólne warunki dzierŝawy: 1) DzierŜawca na powierzchni terenu 510 m 2 - zaznaczona na załączonej mapce (Załącznik nr 3) część działki nr 124 obręb ewidencyjny 4189 Dąbie usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej na teren szpitala od strony ul. Mącznej ustawi lub zmontuje oraz urządzi na własny koszt obiekt małej gastronomii (z moŝliwością wykorzystania części powierzchni na kwiaciarnię) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. WydzierŜawiający wymaga ustawienia gotowego obiektu typu pawilon (kontener) lub wykonania (złoŝenia konstrukcji lub zbudowania) obiektu w technologii lekkiej konstrukcji (nietrwale związany z gruntem),o powierzchni uŝytkowej nie mniejszej niŝ 60 m 2. Obiekt małej gastronomii ma spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz spełniać warunki techniczne i sanitarne, jakim mają odpowiadać tego rodzaju obiekty. Pod względem architektonicznym (m.in. kolorystycznym) obiekt powinien korespondować z istniejącymi obiektami na terenie szpitala. W przypadku budowy, wykończenie elewacji obiektu naleŝy wykonać w technologii lekkiej mokrej. 2) Obiekt małej gastronomii przeznaczony będzie na prowadzenie działalności gastronomicznej (z wyłączeniem podawania i sprzedaŝy napojów alkoholowych wszystkich grup, oraz z wyłączeniem sprzedaŝy wyrobów tytoniowych). 3) DzierŜawca na własny koszt przyłączy obiekt małej gastronomii do istniejącej na terenie szpitala infrastruktury (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna). Miejsca przyłączenia mediów są wskazane przez WydzierŜawiającego na załączonej mapce. UWAGA: miejsce przyłączenia energii elektrycznej wskazane na załączonej mapce z ograniczeniami do Pmax=40kW. W przypadku większej mocy przyłączenia trasa kabla do uzgodnienia z Zamawiającym. 4) DzierŜawca na własny koszt zamontuje urządzenia pomiarowe zuŝycia wody i energii elektrycznej. 5) DzierŜawca terenu zobowiązany będzie do utrzymania czystości na terenie dzierŝawy, dokonując systematycznego wywozu nieczystości na własny koszt. 6) Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierŝawy do potrzeb DzierŜawcy obciąŝają w całości DzierŜawcę. 7) DzierŜawca nie będzie uprawniony do poddzierŝawienia ani do oddania przedmiotu dzierŝawy osobie trzeciej. DzierŜawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie moŝe zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierŝawy. 8) DzierŜawca po okresie dzierŝawy (15 lat) zobowiązany będzie do usunięcia obiektu, odcięcia i zaślepienia mediów w sposób wskazany przez WydzierŜawiającego oraz do oczyszczenie terenu. 9) DzierŜawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu poniesionych nakładów. 10) DzierŜawca zobowiązany będzie do przedstawienia koncepcji funkcjonalno technologicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Cześci III, Rozdziale I, pkt. 2 Wytyczne do opracowania koncepcji. Przedmiot dzierŝawy zostanie protokolarnie przekazany DzierŜawcy w przeciągu 7 dni od dnia zaakceptowania przedstawionej koncepcji. 11) DzierŜawca w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierŝawy winien uzyskać wymagane przepisami prawa pozwolenia i uruchomić działalność gastronomiczną. 12) Przewiduje się moŝliwość wydzierŝawienia przedmiotowego terenu tylko jednemu dzierŝawcy. 13) DzierŜawca przed przystąpieniem do przetargu winien dokonać wizji lokalnej terenu. Wyznacza się termin przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach r r. w godzinach od do po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami uprawnionymi do kontaktu. Strona 2 z 6

3 14) Minimalna stawka czynszu za dzierŝawę: - 10 zł brutto za 1 m 2 (miesięcznie) za powierzchnię zabudowaną - 2 zł brutto za 1 m 2 (miesięcznie) za powierzchnię niezabudowaną. 15) Od dnia podpisania protokołu i przekazania terenu dzierŝawy do dnia uruchomienia działalności, DzierŜawca będzie uiszczał WydzierŜawiającemu z góry czynsz, w wysokości 2zł/1m 2 dzierŝawionej powierzchni, tj. 1020,00 zł / 1 m-c (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia zł). 2. Wytyczne do opracowania koncepcji: 1) W terminie 30 dni od daty podpisania umowy DzierŜawca wyłoniony w przetargu przedłoŝy do akceptacji koncepcję funkcjonalno - technologiczną oraz wizualizacje zagospodarowania terenu wraz z aranŝacją pawilonu małej gastronomii (z moŝliwością wykorzystania powierzchni na kwiaciarnię). 2) Przewiduje się ustawienie gotowego obiektu (typu: pawilon, kontener) lub złoŝenia gotowej konstrukcji, ewentualnie wybudowania budynku zaprojektowanego w technologii lekkiej konstrukcji (nietrwale związanego z gruntem) o powierzchni uŝytkowej nie mniejszej niŝ 60 m 2. W przypadku budowy, wykończenie elewacji obiektu naleŝy wykonać w technologii lekkiej mokrej. 3) W obiekcie małej gastronomii powinien znajdować się bufet, prowadzący sprzedaŝ zimnych i ciepłych posiłków. Dopuszcza się z moŝliwość dostaw gotowych posiłków z zewnątrz. 4) W obiekcie gastronomicznym naleŝy wydzielić miejsca konsumpcyjne. Minimalna ilość miejsc to: wewnątrz obiektu minimum trzy stoliki czteroosobowe wraz z krzesłami, w okresie letnim - na zewnątrz obiektu minimum trzy stoliki czteroosobowe wraz z krzesłami, na urządzonym tarasie (lekka konstrukcja ) o powierzchni minimalnej 30 m 2 5) W obiekcie gastronomicznym, z uwagi na bliskie sąsiedztwo obiektów szpitalnych obowiązywać będzie zakaz emisji głośnej muzyki. 6) Przy ewentualnej konieczności, dojście i dojazd do obiektu gastronomicznego DzierŜawca wykona na własny koszt, nawiązując do istniejącego na terenie szpitala układu drogowego, w sposób niekolidujący z obowiązującą na terenie szpitala organizacją ruchu. 7) W przypadku wystąpienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącym drzewostanem, WydzierŜawiający dopuszcza moŝliwość wycinki drzew (ograniczonej do absolutnego minimum) po uprzednim uzyskaniu zgody WydzierŜawiającego i dopełnieniu wszelkich formalności z tym związanych. DzierŜawca poniesie koszty wycinki drzew i nasadzeń zastępczych. 8) Teren zewnętrzny przynaleŝny do obiektu gastronomicznego winien być wydzielony zielenią form niskich np. krzewy ozdobne, Ŝywopłot, trawniki. 9) Szczegóły dotyczące przedmiotu dzierŝawy zawiera Załącznik nr 2 Wzór umowy dzierŝawy 510m 2. WydzierŜawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag w zakresie skoordynowania i zharmonizowania opracowanej koncepcji z planowaną na sąsiedniej części działki budową apteki. II. Najem 13,5 m 2 pomieszczenia garaŝowego, stanowiącego część pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m 2, znajdującego się na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Słowackiego 19 w Szczecinie, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na garaŝ. 1. Przedmiotem najmu są dwa pomieszczenia garaŝowe o powierzchni po 13,5 m 2 kaŝde, stanowiące część pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m 2, znajdujące się na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Słowackiego 19 w Szczecinie z przeznaczeniem na garaŝ. 2. KaŜda z części stanowi odrębny przedmiot postępowania. 3. Pomieszczenia garaŝowe o powierzchni po 13,5 m 2 nie są rozdzielone ścianą stanowią jedno pomieszczenie o powierzchni 27 m 2, które posiada dwa oddzielne wjazdy. 4. Szczegóły dotyczące przedmiotu najmu i warunków umowy zawiera Załącznik nr 4 - wzór umowy najmu 13,5 m 2 pomieszczenia garaŝowego, stanowiącego część pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m 2, na terenie SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na garaŝ. 5. Najemca przed przystąpieniem do przetargu moŝe dokonać wizji lokalnej przedmiotu najmu. Wyznacza się termin przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach r r. w godzinach od do po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami uprawnionymi do kontaktu. 6. Minimalna stawka czynszu za najem 1 części (13,5 m 2 ): 250 zł brutto (miesięcznie). III. DzierŜawa do 1,5 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat, celem zainstalowania bankomatu. 1. DzierŜawca zobowiązany będzie do zamontowania bankomatu przy wjeździe do Szpitala SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie (portiernia brama główna, wjazd nr 1). Strona 3 z 6

4 2. Koszt montaŝu bankomatu (np. wykonanie fundamentu, przyłączenie do sieci energetycznej itp.) w całości ponosi DzierŜawca. 3. Szczegóły dotyczące przedmiotu najmu i warunków umowy zawiera Załącznik nr 6 wzór umowy dzierŝawy do 1,5 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat, celem zainstalowania bankomatu. 4. DzierŜawca przed przystąpieniem do przetargu moŝe dokonać wizji lokalnej przedmiotu dzierŝawy. Wyznacza się termin przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach r r. w godzinach od do po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami uprawnionymi do kontaktu. 5. Minimalna stawka czynszu za najem pow. do 1,5m 2 : 100 zł brutto (miesięcznie). IV. DzierŜawa 500 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 15 lat, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia apteki. 1. Ogólne warunki dzierŝawy: 1) DzierŜawca na powierzchni terenu 500 m 2 (w zakresie części terenu zaznaczonej na załączniku nr 8 - na mapce część działki nr 124 obręb ewidencyjny 4189 Dąbie - usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej na terenie szpitala od strony ul. Mącznej) wybuduje lub zmontuje i urządzi na własny koszt aptekę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Apteka moŝe zostać wykonana w technologii lekkiej konstrukcji (nietrwale związanej z gruntem), lub moŝliwe jest zamontowanie kontenera lub pawilonu handlowego. Zaprojektowany obiekt apteki ma być zgodny z rozporządzeniami dotyczącymi zasad projektowania aptek oraz przepisami Prawa farmaceutycznego. DzierŜawca na własny koszt przyłączy obiekt apteki do istniejącej na terenie szpitala infrastruktury (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna). 2) DzierŜawca na własny koszt zamontuje urządzenia pomiarowe zuŝycia wody i energii elektrycznej. 3) DzierŜawca terenu zobowiązany jest do utrzymania czystości na terenie dzierŝawy i systematycznego wywozu nieczystości (odpadów) na własny koszt. 4) Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierŝawy do potrzeb DzierŜawcy obciąŝają w całości DzierŜawcę. 5) DzierŜawca nie będzie uprawniony do poddzierŝawienia ani do oddania przedmiotu dzierŝawy osobie trzeciej. DzierŜawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie moŝe zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierŝawy. 6) DzierŜawca po okresie dzierŝawy (15 lat) zobowiązany będzie do usunięcia obiektu, odcięcia i zaślepienia mediów w sposób wskazany przez WydzierŜawiającego oraz do oczyszczenia terenu. 7) DzierŜawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu poniesionych nakładów. 8) DzierŜawca zobowiązany będzie do przedstawienia koncepcji funkcjonalno technologicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Części III, Rozdziale IV, pkt. 2 Wytyczne do opracowania koncepcji. Przedmiot dzierŝawy zostanie protokolarnie przekazany DzierŜawcy w przeciągu 7 dni od dnia zaakceptowania przedstawionej koncepcji. 9) DzierŜawca w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierŝawy winien uzyskać wymagane przepisami prawa pozwolenia i uruchomić działalność. 10) Przewiduje się moŝliwość wydzierŝawienia przedmiotowego terenu tylko jednemu dzierŝawcy. 11) DzierŜawca przed przystąpieniem do przetargu winien dokonać wizji lokalnej terenu. Wyznacza się termin przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach r r. w godzinach od do po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami uprawnionymi do kontaktu. 12) Minimalna stawka czynszu za dzierŝawę: - 10 zł brutto za 1 m 2 (miesięcznie) za powierzchnię zabudowaną - 2 zł brutto za 1 m 2 (miesięcznie) za powierzchnię niezabudowaną 13) Od dnia podpisania protokołu i przekazania terenu dzierŝawy, do dnia uruchomienia działalności, DzierŜawca będzie uiszczał WydzierŜawiającemu z góry czynsz, w wysokości 2zł/1m 2 dzierŝawionej powierzchni, tj. 1000,00 zł / 1 m-c (słownie: jeden tysiąc zł). 2.Wytyczne do opracowania koncepcji: 1. W terminie 30 dni od daty podpisania umowy DzierŜawca wyłoniony w przetargu przedłoŝy do akceptacji koncepcję funkcjonalno - technologiczną uzgodnioną z rzeczoznawcami oraz wizualizacje zagospodarowania terenu wraz z aranŝacją apteki. 2. Apteka moŝe zostać wykonana w technologii lekkiej konstrukcji (nietrwale związanej z gruntem), lub moŝliwe jest zamontowanie kontenera lub pawilonu handlowego. Powierzchnia uŝytkowa apteki nie moŝe być mniejsza niŝ 120 m 2. Apteka musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa i inne warunki techniczne, jakim mają odpowiadać tego typu obiekty. Zaprojektowany obiekt apteki ma być zgodny z rozporządzeniami dotyczącymi zasad projektowania aptek oraz przepisami Prawa farmaceutycznego. Pod względem architektonicznym obiekt powinien korespondować z istniejącymi obiektami na terenie szpitala. 3. DzierŜawca na własny koszt wykona dojście i dojazd do apteki, nawiązując do istniejącego na terenie szpitala Strona 4 z 6

5 układu drogowego, w sposób niekolidujący z obowiązującą na terenie szpitala organizacją ruchu. 4. W przypadku wystąpienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącym drzewostanem, WydzierŜawiający dopuszcza moŝliwość wycinki drzew (ograniczonej do absolutnego minimum) po uprzednim uzyskaniu zgody WydzierŜawiającego i dopełnieniu wszelkich formalności z tym związanych. DzierŜawca poniesie koszty wycinki drzew i nasadzeń zastępczych. 5. Teren zewnętrzny przynaleŝny do apteki winien być wydzielony zielenią form niskich np. krzewy ozdobne, Ŝywopłot, trawniki. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie dzierŝawy / najmu: Krystyna Gajzler - Inspektor ds. Inwestycji i Remontów Bogdan Prałat - Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego Herbert Tobiasz - Kierownik Działu Inwestycji i Nieruchomości IV. Informacje dotyczące przetargu. 1. Przetarg jest przeprowadzany przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora SPS ZOZ Zdroje. 2. Warunkiem udziału w przetargu jest: a) złoŝenie prawidłowej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami; b) wpłata wadium. 3. Na ofertę składają się: wypełniony odpowiednio załącznik nr 1 Oferta cenowa, a takŝe wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z SIWP i załącznikami do niej. 4. Ofertę składa się poprzez wypełnienie załącznika nr 1 Oferty cenowej w następujący sposób: a) wpisując imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby, numer NIP, nr telefonu, adres oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej, b) uzupełniając prawidłowo tabelę (naleŝy wypełnić odpowiednią część zamówienia, na którą składana jest oferta) c) wpisując wysokość wniesionego wadium oraz formę jego wniesienia, d) składając podpis w miejscu przewidzianym dla osób uprawnionych do reprezentacji DzierŜawcy. 5. Oferta cenowa musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami właściwego rejestru, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub umowy spółki. JeŜeli upowaŝnienie do podpisania nie wynika ze złoŝonych dokumentów, do umowy powinno być załączone pisemne pełnomocnictwo do jej podpisania. 6. Do wypełnionego odpowiednio załącznika nr 1 Oferta cenowa, naleŝy dołączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną, b) kopię dowodu osobistego dotyczy osoby fizycznej, c) upowaŝnienie do podpisania umowy (w razie takiej potrzeby patrz powyŝej). d) kserokopię dowodu wniesienia wadium 7. Wadium: a) Warunkiem uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu jest wniesienie wadium; b) Wadium w kwocie: l. p. Nazwa Kwota 1. DzierŜawa 510 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 15 lat, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia obiektu małej gastronomii 900,00 zł Najem 13,5 m 2 pomieszczenia garaŝowego, stanowiącego część pomieszczenia o łącznej 2. powierzchni 27m 2, na terenie SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 z przeznaczeniem na garaŝ 150,00 zł Najem 13,5 m 2 pomieszczenia garaŝowego, stanowiącego część pomieszczenia o łącznej 3. powierzchni 27m 2, na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Słowackiego 19 w Szczecinie, na okres 3 150,00 zł lat, z przeznaczeniem na garaŝ. 4. DzierŜawa do 1,5 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okres 3 lat, celem zainstalowania bankomatu 60,00 zł 5. DzierŜawa 500 m 2 powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, na okre 15 lat, z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia apteki. 1200,00 zł moŝna wpłacić w kasie SPS ZOZ Zdroje lub na konto PKO BP S.A. O/Szczecin Nr z odpowiednim dopiskiem nazwa części, na którą składana jest oferta. Kasa czynna: od pn. do pt. od godziny 8:30 do 14:30. Wadium moŝe być wnoszone w pieniądzu, obligacjach skarbu państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu prawnego. Strona 5 z 6

6 c) Wadium naleŝy wnieść w terminie do dnia r. Decyduje data wpływu środków do SPS ZOZ ZDROJE. d) W przypadku odwołania, uniewaŝnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, wadium zwrócone będzie niezwłocznie jednak nie później niŝ przed upływem 3 dni od dnia zawiadomienia o odwołaniu, uniewaŝnieniu lub zakończeniu przetargu. e) Wadium złoŝone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert, a oferentowi, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet czynszu najmu. f) Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz SPS ZOZ Zdroje w przypadku, gdy: 1.) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2.) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie oferenta. 8. Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Dokumenty składające się na ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie SPS ZOZ Zdroje, ul. Mączna 4 w Szczecinie, Kancelaria Pawilon 5, w terminie do dnia r. do godz Dokumenty składające się na ofertę powinny być umieszczone w zamkniętej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w sposób następujący: Oferta na dzierŝawę / najem powierzchni na terenie SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie Nie otwierać przed r. przed godz. 11: SPS ZOZ Zdroje moŝe Ŝądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złoŝenia wyjaśnień dotyczących wymaganych dokumentów. 12. Za termin złoŝenia oferty uwaŝa się termin dotarcia oferty do Kancelarii SPSZOZ Zdroje. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną oferentom zwrócone bez ich rozpatrywania. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 13. Przy wyborze oferty SPS ZOZ Zdroje będzie się kierować kryterium: wysokość czynszu za jeden miesiąc dzierŝawy / najmu. 14. SPS ZOZ Zdroje zastrzega sobie prawo uniewaŝnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 15. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 16. Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu r., o godz w siedzibie SPS ZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie. 17. Z oferentem, który zaoferował najwyŝszą łączną stawkę czynszu, zostanie podpisana umowa w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierŝawy traci się wpłacone wadium. Pozostałym oferentom, SPS ZOZ Zdroje prześle informację, kto wygrał przetarg i jaką stawkę czynszu zaproponował. 18. Zgodnie z zapisami 4 Regulaminu w sprawie zasad przeprowadzenia postępowań przy wydzierŝawieniu, wynajmowaniu i uŝyczaniu nieruchomości w SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie od otrzymania wyników postępowania Oferentom przysługuje skarga w terminie 7 dni od ich otrzymania. Skargę wnosi się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie przy ul. Mącznej BliŜsze informacje na temat przetargu oraz zaproszenie do składania ofert moŝna uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 14:30 w Dziale Inwestycji i Nieruchomości (tel: ) oraz w Dziale Organizacyjnym i Zamówień Publicznych SPS ZOZ Zdroje ul. Mączna 4, Szczecin, budynek Administracji, (tel.: ). Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa. 2. Załącznik nr 2 Wzór umowy dzierŝawa pow. 510m 2 - obiekt gastronomiczny. 3. Załącznik nr 3 Mapa dzierŝawa 510m 2 obiekt gastronomiczny. 4. Załącznik nr 4 Wzór umowy najem 13,5m 2 (garaŝ). 5. Załącznik nr 5 Mapa - garaŝe przy ul. Słowackiego Załącznik nr 6 Wzór umowy bankomat. 7. Załącznik nr 7 Mapa bankomat. 8. Załącznik nr 8 Mapa apteka. 9. Załącznik nr 9 Wzór umowy apteka. Przewodniczący Komisji Przetargowej Herbert Tobiasz Zatwierdzam p.o. Dyrektor SPSZOZ Zdroje mgr Danuta Śliwa Strona 6 z 6