~.-_N_r_. _II_...-..~-~_~~!t Niedziela 11 stycznia ~925 r. Roll VIII Ę - Początek o godj:- ~-ej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~.-_N_r_. _II_...-..~-~_~~!t Niedziela 11 stycznia ~925 r. Roll VIII Ę - Początek o godj:- ~-ej"

Transkrypt

1 DZlslelszy nlrner zawiera 2 stron dru u. ~.-_N_r_ ~-~_~~!t Niedziela 11 stycznia ~925 r. Roll V Ę - ( p DZENNK POLTYCZ ~ SPOŁECZNY i LTERACK.. -- Prenumer..ua miesięczne w L~dzi 3.00 złote. C 20 g."." Ogłoszenia za więrsz nlilinletrow7' 1 szpaltow7' -l-l Bra~u A. 00 : ena roszy. strona i w tekście 30 grosz7 strona 5 szpalt....."..,.~... N ellrologi ,. zagrano ~.O?. R.edałi.cia i Administracja Nadesł~ne po tekieie 25 : ::: Odnoszenie ~o domu.20 grosz7 mleslęcznle. Ł,ódi. Piotrltowska nr ZwYczajne 8.. strona 10 szpl,.gło F 01.1'11" łącznle z.. Kurierem. w:iecz.'. Telefony: RedaKcji nr~ Ogłoszen~a zarcc~z;ynowe i za~lubinowe 10 ~ł. 11/.19,- wraz z odnoszeniem 4.80 złot7ch mleslęczn Ad... N ~łoszenlll> zauuejscowe obbcz.ane Sili- o ~o procent,. muustr oen, ,. ",,,zaś firlu za1ranicj;nych o l()o orocent droże--l>l' ;-..., ".,.. ~. ~' :..,..' ""-.' ~ ~~. a : :'1.... '.. ' \. :~" ~"., :.:,., : -; Odtwórczyni Hrabny Paryża w najnowszej kreacji, w 8-io ~~~--- aktowym erotycznym dramacie Królowa ekranu... małżeńskim p. t L STY MŁOSNE BARONOWEJ S.._ DzieJe kobiety '".nlebezpiecznym wieku", w której nagle budzi się chęć wychylenia puharu życia' do dna... i. nie zważając na swe stanowisko spoleczne, na to, te jest matkl! dorosłej córki, pozwala się unieść ponętom mi/ości. Orkiestra s,ydlfoniczna pod cbtekcłll p. L. Kantora. Początek o godj:- ~-ej. najwi~kszej wytwórni a merykańskiej p. t. " Sensacyjny, erotyczny dramat w 8-miu częściach, z za kulis życia mulh-miljarder6w amerykańshlch i groźny rywal Valentini'ego ~c~la~:o5!~:~ ELANE HAMERSTEEN pod względem urody i wytworności CONWAY TEARLE Wspaniała w7stawa. Sensacje: Katastrofa kolejowa. Ekspres pod wodą. Karkołomną jazda aeroplanem. Setki pań w uroczych kostjumach.kąpielowych. Gra mah-jcjlc1 ~ basech E{ L(" Jez te ży. e co boyów meksykańskich. ad program - oz YC' zona tona" Wspnniała, wesoł~ farsa o w~kpłony~n donżuanie,,t wykonana przez fumę "Nordisk w. Kopenhadze. Początek o godz. 5-e1; w sobotę. niedzielę i święta o 3-ej. Sala ogrzana. BA Kdla HANDLU i ' PRZEMYSŁU W Warszawie ODDZAL G:.OWNY w LODZJ. Piotrkowska Nr. 90. Tel , AGENTURA w LODZ, Zawadzka Nr. 1 (róg Piotrkowskiej) Tel przyjmuje, płatne na katde iądanie, wkład)" olzezcdnoieiowe na książeczki obrachunkowe od 5 złotych wzwyż, exx:xxx:x:x"xxxxxxxxxxxj które oprocentowuje aż do dalszych zmian w wysoko~ci 12 jo w stosunku roczny~ przyczem podatek od proc. z powyższych wldadów t1ank przyjmuje na swój rachunek., OOQ-:X:X:X:>CX:X:X:XXXXJCO:XXX:XXXX:lX)caxxxxxl la Jte$tauracja T t l "~ i Kawiarnia." ea ra na ~ Ul. Prez. Narutowicza nr. 20. ~ Ninieiszym mam zaszczyt zawiadomć Szanowną P. T. ~ Publiczność że z dniem dzisiejszym będą wydawane smaczne obiady od godz. l-e; do godz 5-ej po południu w cenie: Zł za obiad składający się z 4 ch dań, ch Od godz 5 e; do godz. 7 i pól w kawiarni będą odbywały się podwieczorki muzyczne (flve o clock'i). A eufet zaopatrzony w wyborowe gatunki win i wódek ~ ~ oraz zakąski po cenach przystępnych. ~ ~ Podczas podweczorków i kolacji przygry- ' f rta wać będzie orkiestra, Składająca się z 12 osób ~ ~ pod kierunkem znanego kapelmistrza Lewaka. ~ Z szacunkiem Stanisław Engler. ~ ~ BANK dla HANDLU i PH~EMYSŁU warszaw e ~ ;-::~~~;.;;;;;;'''''''''''''';;;:;;;::== o AGENTURA w :,ODZ P o zostala przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Z a wad 7: k i e J Hr. L Z aryza (róg Piotrkowsldej, dom Spadkoberców K ~che l blera Telefon 15-21) H 8 ZAŁATWA OPERACJE WCHODZĄCE w ZAKRES BANKOWOŚC L CXXXXXXXJcn:r.xxx:x:>CX:X:XXXXXXX::X:OCXXx)(:xxocnxxxx:xxxxx. Oł~ k).xxx;)cxxxj~c:x:x:xxxxx)(xxxn:cxj 1 ~e.. ~ka.t~ą dłoń~;{::':,,~o:t~~ K Fa"sc'lnata" Gdańst i blistie'pomorzb 1 A ak ajlutną cerę lem używaniu- remu" Jeszcze kilka zastępstw Pierws70-, ' rzędnych f a b ryk P r z y j m i e l!.1. ~ L d. k K t Ulubiona i znakomita u Wl o Zł - - Gdańsk, Hansaplatz , Orkiestra Mandolinistów M. ZOŁOTniKOWA z zupełnie nowym repertuarem ponownie koncertować będzie od 15 b. m. W Cukierni W-edeńskiej FJC,RDYNANDA UlLCHA spad f.i obi<lł"c7 w Lodzi~ Piotriiowsha 142. tel \v niedziele i święta poranki muz~ ' czne od 12-2 pp. ~7-1 BE"!UM,~"Bn~~ Zdolne tł~ma~l&i - ("n) D' K-- "Soteries" Piotrkowska 90, tel , t ~zkoła tańca. li l li 11 r.. U m m a n Ul. Llplńskl.go, - Ew.ngi.lieka l ~ z francuskiego niemiec~iego po 13 p: rozpoczyna wykłady w grupe szukiwa.!1i. Oferty do Ad!11. "Głosu powro' cl-ł.. z programem: Tango, Blues, Sam PolskieF;o sub. "TłoP1ąc~enie , ba, Five-step, 174-2

2 , GLOS POLSK ". Nr. 11 e ą ę UmleJSCO Z cyklu: "Rewelacje statystyki".., lc. Naisilniejszym przeciwko woj- w d'7.isieiszym stani~ solidarno-' nego obniżania się stopy uro- wać życie. Powierzchowne oko wa się z tern nastawieniem mo' nie argumentem doby obecnej ści i współzależności między- dzeń. Wiadomo, jakie konse- dostrzec może w tym obrazie rałnem, jakie w człowieku pojest to, że koszty jej płacą nie-, narodowej, przedstawia klęskę, kwencje niesie to wysychające Francji sprzeczność, i doszuki- wstało. tylko zwyciężeni, jak bywało która się nie daje umieiscowić; źródło rozrodczości: dość wv~ wać się będzie w tej sprzecz- to jest jeden z tych nieod ongi, i nietylko strony wojują- jest piekielnem narzędziem, któ- mienić stanowisko upośledzenia, ności iakiegoś wyjątkowego partych, powiedzmy-nieubłaga. ce, jakby się zdawać moglo: re rani przedewszystkiem tego, w jakiem Francja znajduje się znamienia eharakferu francus- nych wniosków, jakie wylanianarówni z uczestnikami i spraw- kto je bierze w rękę; godzi w obecnie wobec bujnego rozro- kiego, atoli będzie to właśnie ją się z rejestrowanych przez cami wojny, koszty jej ponoszą tych, przeciwko którym jest stu ludnośc.iowego swej sio- oko powierzchowne, spogląda- statystykę faktów demograficz i ciężary następstw jej dźwigac podjęta, i wreszcie, kaleczy strzycy łacińskiej, talji, i wobec jące ze staoowiska abstrakcyj- nych oraz z ich pozytywnei muszą takżę kraie neutralne, i wszystkich innych: oto orze- wciąż jeszcze po~aźnie wzra- nego, ze stanowiska oderwanej analizy. Wniosek ten, oczywito nietylko najbliższe, z ogni czenie, jakie wyczytać można stającej liczbowo ludności Nie- ideologji moralnej, ideologji ście w granicach obowiązująskiem pożaru sąsiadujące, al~ z cyfr statystyki okresu powo- miec'. podmiotowej. Dla tego, kto na cej jego mocy, należałoby przed i daleke, nawet naidalsze. jennego, Dzień dzisiejszy yve Francji, ludzi patrzy przedmiotowo, kto oczy stawić, jako upomnienie Jeżeli przykład Belgji w ro- Ale leśli statystyka ta, uwy- pod względem ruc'hu ludnościo- ich nie sądzi pfzedwc.ześnie, i przestrogę, tym filozofom j ku 1914 wskazał, źe neutral datniając solidarność powszech- wego, jest stanem bliskim za- ale naprzód stara się ich zro- teoretykom państwa, a raczej ność nie jest barjerą, mogącą ną w łonie ludzkości ucywilt- stoju. Qzień jutrzelśzy zagraża zumieć takimi, jakimi są w swej bałwochwalcom państwowości, drogę zagrodzić najazdowi wojsk zowanej utajoną, osłabia zna- stanem regresu. ' A początek re- naturze, dla tego sprzeczność którzy w naszych właśnie czaobcych, to okres powojenny czenie granic, dzielących pań- gresu. to-początek śmierci: ko- nie istnieje,. sach wynoszą supremację pańdowodzi, że neutralność nie sta- stwo od państwa, to jednocze- nieczność otwarcia wrót dla. imi- Francuzi, istotnie, nie przed- stwa ponad indywidualność jenowi/a również barjery ocbron- śnie z drugiej strony podnosi gracji cuclzoziemców, koniecz stawj,ają żadnei odmiany czło- dnostki. nej przeciw pustoszącym skut- ona znaczenie granicy innej, na ność otwarcia szeregów armj1 wieka osobliwego: są ludźmi, deologja wszechmocy pańl\om wojny. zbyt w ostatnich czasach lekce- dla kolorowych zastępów z ko- jak wszyscy ludzie. W tern stwa rozbija się, 'niby o mur, Przekonywaia nas o tern swą waźonej, a w każdym raze nie- lonji. Nema hodaj kraju o patrjo- wszystkiem, co dotyczy ich wła- o te najniewątpliwiej istotne zjawymowl1 niezłomną tablice sta- docenianej: granicy między pań- tyzmie płomiennielszym od pa- snego osobistego życia, ich wiska, w których jednostka jest tystyczne, rejestrujące ruch lud- stwem a jedno~tką. trjotyzmu Francji. A jednak ci karjery, ich dobrobytu. Francu- i pozostaje samowładna, jest nościowy rozmaitych krajów, Któż, przeglądając porów- sami francuzi, którzy z pieśnią zi, tak właśnie, jak olbrzymia i pozostaje swoim jedynym,jeżeli na podstawie tablic tych nawcze zestawienia statystyki Marsylanki dali się zabijać w większość wszystkich innych lu- zwierzchnikiem, jest i pozostawykreślimy dwie linje krzywe, rozmaitych krajów w zakresie obronie każdego skrawka ziemi dzi, idą wyłącznie za głosem, je indywidualnością, nie dzieilustrujące wahania tętna żywot- : ruchu ludnościowego, i zatrzy- ojczystej, pozostsją oboiętni i dobywającym się z głębi ich lącą z nikim praw do samej nego-jedna w krajach wojną : mując się nad statystyką F:rancji, głusi.na wszelkie wezwania własnego "ja". ' siebie. Do rzędu zjawisk taob;ętych, druga w krajach neu- ;nie zadrgał przez chwilę tym władz puhlicznych, na wszyst- ~ W tym kręgu rzeczy osobi- t kkh należy również i to, km tralnych-zobaczymy, że obie ; niepokojem i troską, jakie gosz- kie zaklęcia propagandy, usiłu- s.tych, intymnych, nawet wielki,llre rozstrzyga o stopie rozrodte linje zgodnie odpowiadać so-, czą w sercu największych pa- jące ożywić w nich i wzmóc uroczysty głos ojczyzny, nawet czości, t. j, o podstawie całe, bie będ~ we wsz~7,stkich nie~al!ryjo!ów francuski~h~ N~epoko- p~czu~i:.tej. p~zyro?zonej po- imperatyw narodu, wydaje się go 'polity~znego i społeczneg? lukach l załamamach, WOJna, lem 1 troską w obliczu meustan- wmnosct zycll:f, Jaką Jest - da- głosem obcym, gdy nie pokry- życia kraju. J. Przemysk, Przed wyborami na prezydenta PinladJi. z p nurych ta emnic ciemnogrodu. Polska i oolacy zagranicą. Moralna i fizyczna inkwizycj~ dzieci. NAPAść PARYSKEJ "L'HU- POOlc,ZJaS osltwtnioh w)"borów do.,, pom'lamenbu w FLnJę.ndlji okiaułio Taki tytuł nosi hr<lszura, która ł!t w tym wypa.<lku zupełnie uspra- tt,~ć powietfjr~ przy'p~.a. lla,,ed'llio, MANTE" NA POLSKĘ, s.ię, i lż roz:łiam międ::r;y. mi~~z1czi~ń- powinna wstr~snąć s~mi 'eniami ~ wied1:i,~iolla. f U~ok hals~ oszcz~.di~eclm, T1O~:eS:OCZlem~ ok!l.e~ ta-. ParY's>ka.kOOlu.nVstyczna "Humasihv.em a Masą il"obo~n,czą lesl~ J-e- ~{t!lturalnego o.g~łu.. Za wlera d~e, d!n,q\ś 'Clrowycth n.r<; d.a srę umoc'thc ~.ego, alby sw~~ło pad~ło do't?rze mie". z dola 4 styczrua w naczelszozle baa-dzlo głęboki. B.Ok mnes,z- f t)'lfry przel'aza:jące. Autorką J~t i n.r.:rez tego :roclm'ju bu&-etowepo- n~ zeszyty ucz.~110w l t p, Wentyla- nym adykule napada na rząd pol. Clzańskń pnzeohylsław, iał Slię ;edmjo- p Stefanja Sempołowska, dziruła-lsilln1eda. 1 CJe, ~myw~1nie, ~orytarze - to ski, nazywając go "gouvernemenl ldcńle i Z1W1am W1SiZY'srtkim djotycthcm czka na polu o'światowem zasłużo- Słusznie <lstne!s'a.nas p. Sem- Zb.ytkl, o ~~rych Sę w ~z~ole p~- d"ag,s,assius" (rząd morderców). sowyrrn żądjani<>m mormzie srbrony ' na, Mimo zastrze 'zeń jakie mieć połow.. ka że te o',brzym1e za,.. tef1v 'W\S'zelClooeJ me marzy.dzllecl, z,a11l1e Art k ł t ",,,..1,_,_,~ b _1,1_ C..1_ k" l'b'., t l' d 's ku' ce ro1etail"' ckie' su y u en pleol Sę menawlpwe~ta'wlllc;1~ ro olljlk.~. op~a można.. co U1U,ta lej u!nnej ~n ~- anahabetów zaciążą przez łud~ tz, J'ą. noo:ydd p la,.. h - ścią do Polski a ",bohateil"em" jest wda Jeooo1!itosć Mok-u mne' -,czan- pretacj! fruktow faktv są Wlell'1lle 'ljółjwji.ellrqumt ol<res t11a na<:'zem 7.y- 'eryny 1 po rusza w mlescle, c a- t e.!: K 'l'k k' ,. 1 k' ~... r - '. ł 1 b b d k' d n.' ym razem... pos re l ows l. ~f.w1a 1.lijla'Wl1lLa $1ę tyuko w wypaol-. podane 1 one przedewsz)st lern clt1 społecznem 7~-lietni runaha- upy u. u yn 1 worskle na WS d d. ł kadh <Ld ' t, Jijd.a _ 1 ó. 'eb', b' d.... -,gdy się znajdą pod apieką pań-,,,.n yw. uum op ac?ne prze-z?o-. enj'&'wy', ipoz19. ean S(). r m Wą same za S le.?eta C1ąl!t1'~Ć -ę zte sw~.clemno~ę,. 1 _ hcję - pllszie komunstyczny dzen nosć.. ~ę~ ł1wjorzącyclh &'0 i Obraz stanu eświaty w naszyoh pl'zez całe wł~'rne, -osolb'stp- nrcle stwa, w.eubhcznej s~k? e. "po nik _ zestało ares:z.rl:qwane za krapowt'jl J~ dos~ krucjh. 'a w.qbec clzle szkołac 'h powszechnych. Obraz i tlr7pz fycie olbywaiela. Malv a,:",~zechnel,,w o:lbrzymtej wlększo dzietż. (!) i udało (). że wyznaj'e lż lacvych... różruijc w i"o tf 11-,..:-dl.,- b d d ' t'l b.. l t t' SCl wypa,dkow Sedzą "tłocz,one w.. '.','~ r ;; '\'UJ<1'. zaiste OK''Opny, u zący praw Zl- nal'la -e'la- /La a - ~ ame w. h. h,. Króltk<lwskl pr,oponewał OlU wspoi W dla.in>ej dhrwtidti atktilllalną jest; wą trw,og,ę o narbhż,szą pr~yszłość, szere!!ach '01'a~acych i od"owie- Cleh<lycf' ~rutnrc 'h n ' e yglen1cz- ne oddanie się prakiykom homow~aś'flli,e kwestia utl1'1zymand, a błloku zapowiada.jący nam - jeś1i tak da- dz.iafnv1ch,obywateli, a krzywda je-, ktc' h fe at Sb din~ -, \V wa't'un seksuajnym. nne indywidua, oczy mu. 'e& ZlCZiańSlki-eg.o w p,r.z,e,dedd1tu wy le; p6jdzie -. wszysilkie tryumfy, ~( ciemnoty 'l>omści się wtedy na ac atahny'd c a hlfowll~~ na- wiście s~icle oświadczyły że wibor' d~1'vw'v ńlst t B '1._! ow." -"] pa WJa. Clem1lJO y. e'z.my'slljlile, k ro 't~ KJQWlZ1l1O O,'1'U1'e'CZlP- _,ł ń s t' iw!!'e, m ś'ć',c C'P. h " d'zie tłcczo.nyc d. ', USZ'11yc sa;. 1 al.1l1 przy wł d zla. ł y "-'l'k' ruro ows k' lego z tern ' m. d y- 15 i 16 s,t'l1lclmia r b eclbę..1,- Slię czne, nieprzytomne zaniedbanie 0- i dhz~i olcr-e-s ie'~o życia, Ta ł{rzyw- nauce zlłe'cdl,.ntaku.czycle te, a z. laki~ l widuum". "Cała ta histetja" - de-, ]' wq f D' k t..1..1" d d., '. szcza m o ZlU mnan'owcje wybory 300 le nalliczycle. 'H.",, pre1wyborł swlaty UQ'OWel., rwnv z ons y- ca, uz1ts wvrz,a zona Z-eC10m, me k ' " d h g ci' h daje" umamte - Jest absolutme ców którzy djokonllłlją ooororu przy- tucji. która głesi: "W zakll'esie zna;du 1ąlCVt1'1 mie';,c:ca w Rzkole - s. adrzą~ę, Zt e k P ọ h W;!:ck ~ h zma. c 'nie~awdopodobna i obutz-aiąca,... k ł 1._'...J1.' t. -" t l l\... 1 'd' 'ę na Sle zema walc Ulul acjao Cel" i dl". s~łege prezydenta 1'ep1l1'b~~1 ftn- sz o y?owszecrunej nauka Je8 o- Ulena W'O t" o wca e me a 'S - t' d tkl' b'l ńł '. ; a t-e"] prostej przyczyny, ze... re l.a,ndz/ldei. Mamdla.Jt p11ezydteil1lt.a W,bOWiązkowa dh w,szystk~ch oby- prawić!przez lat 5O-60! rąd o.,lww ~ h ewy, ~kachlą. Zdaktorowie "Humanite... znają i FńnllancLji brwja lat 6. 'V;ateli'" (rud. 118). ;es':lcze tak:.me i1ak w iakttdt Wiaro"tka'ch! rut l?s';lą. >tr 'b yc wkr~n. ad :ue podziwiają Kr61ikomc;kie;gQ". De l_c"-...l';,e... :"'S... c... a.,l;, slk~e l "Obywatele mrują obowiąze 'k zape- uczą się ci, któl!'zy się iuż ;akoś wą p' lwe. :e~ a szu li: Je ne n J a Z l, Li1 LV pa''l"... 'J'",.., d'.. 'z.cl ł t1 tr ć' przyczyn Olem,ensywoe'J pracy -, porozlu.mi~wjajją s~ę mięclzy "obą Zla wn~e~a Z1e l,om SW01Jm c~n.~j- ucza, 1U'ŹO a o. zyma tmej's'ce, uczycieli i ucznia, wielkiej licz.by k SZYKANOWANE POLAKóW WlCM'SU 001 do osoby kand-ydla;tla, mmej począil. o,,:eg'o naucz~la, w sz.k,o~e? h ' opusz!czonych godzin p-racy, ane- W BERLLNE, Vcilk ~Ż 's.am. obiór jeslf. ty'llk.o forma'},.. A rz-eczyw 'SJtosć? Po'słwchaJmy.. PrZ1e~ lewszystk1,em - k'tq C m;i wyczerpania wre'szci-e tej zdu- \ O h,.1, h l k' n,o'ś~ią. Al'ep<ondewlruż 'Obe,cnie p!'a- Około 2 milionów () dzieci w uczy? OdoD'wie,d'ź: wśród ol!ótu md~pą<:>ej LicaJb~ uifllopów 1oM1Czy t now)1lc SlzYna.~a\ ~ol.latlm w w~c;a mi eslzcmóls,ka wysiu<lęłia k,ar.-,wieku szkolnym nie uczęszcza do nattczycieh sz'kół powszechnyoh w cielskich zakwahfikowany'ch przez 'dy'm ~,zemt tw: grod'~'e,.oksolb e 1rmń d d, L c. '_,1...1, kt'..szkoły z 1'\owodu braku t",rh wkół Polsce ffe'st 41 pro-cenlt nale'żącyc h d' h l k' W W,0n'OS o's a mo "Zlem.nt er - Y a'lurę 01wu,1llWWUiUla, OtrCl me "', ]~, '\.... h UifZę' 'Qwyc e arzy. arsza- ' Ski" dsz!c' zqsłala przydęta pt"z1ez lewicę ora.z V( Pol's.ce res,t ekoło 5,400,000 d.ze- do S1ł mewvkwahflkowa~nyc. '. na- wie rurlopy nauczyciel-kie w pół-,',p <\l,:.,, oclrzlucona lmtegorycme pł"z1ez C w Weku szkolnym (według s~a- prędoo "dokształcony'<;h, U1ekle~y OOC'7lUOO 1 1i.stopada 1923 do 1 mal' W J(ar~1 sw. PaWła, 'ł! dzjjell1ljtcy p13j1'ltję robotnaozą rruko prowok.a- tystyczny'ch damych na 1000 lllle- na kursaic'h dokszjtałca 1 ących W C'1ą- Ca 1924 r wytt14.os1ły ogółem 79 lat! moablcklej odlbywały Slę w tameyjnl8.. szkańców jest w Pot.sce d:zlieci w gu lkl1'ku miesięcy, albe nawet w Urlopy t~ _ dodaje p Sempołow- l tejszym kości de. w k.aż.cle święto D t h. dnrt. of wieku szkolnym ok,oło 200). Lioz- ciągu kilku t~odni! ska _ nie ~zeraziły iecz o'burzy- l ruruboż,eńsł..w.a 'djla Zl9.an-iesZJkałyoh S "_ '~~'by~>cz.ats>owy pr.j~zy, >el' 't prl. ba urzędowa wczniów szkół P'O- NaiS'łęp.nie - jak.się,edbywa nau- ły o...,{any <lświec-eni~ które nie li- tam l:i,croi-e pol1ruków, W. ptooząt- 'lla:l1j ~.;;, SlZlC121e!'y wemto tra a, na h h., 1924 ~- k? E:. ' h.,..1_.1. b 1 1.',k 't,,, kana datu:r któ!'ego zgadzał si wszec nyd wynoslaa w. roku a. _.... czą Sę Ulgdy Z OSZCZę.dnOSClą Sł ~ac.]eullalk Ut ',. P? rslk<oma e ' ~ y d ' ę b' l' y r: , Do t ell;! o dodan,my W szkole l ud.owetj, t. 7!W. ledn<ll- ludzkich pmafj.aht.y pod n.a.,cllsklem memców w. zasa Zle k? le ~wlckowhł pa{). dziec w ni'ższych k1ats3!ch szlkm ŚTe zibowe'i, Jeden nauczyciel u'czy okol' mus,i:ał sdę ZJgocllzić na ogr,atdji,oze.rui>e mleszlczań.s l~ (zwląze. c ops l 1 dnioh (z te~ racji nie uczęszczają- ło 100 dzieci W różnym wieku od Broszura zawiera szczegółowe nahożeńs1lw z polskiemi śp1lewami d~mo~racl)'do;tz, s'ocjaldemokra- cych do szkoły powszechne», o- "J do 15 lał, 'na różnych st-opllliach tablice statystyczne e stanie oświa i kazallliam~ jedyo1lji.e do 2 i 4 mech'" me z.g,o Zl Sę na ponowny trzymamy 3, roz'wofu; p'"owadzi jednocz-e!śnie ty e1-emenbrne; na kresach wscno- dzi'e1 W miiesi,ą.cu. Skutkiem tego o lor. Dwa miljony dziecł bez najele- z,aljęcile z 3 llulb 4 WUJp., z kłórycth druch. Tu pod każdym względem po1rucy w r. b. pozloow:ieni bytli swe Obec~e t;liem3; z~tem. zgo~y i mentarniejjszej nalu'ki! bmta r,dbi co i,nj?'e.go:.joedmtt płslzą, in je!':t jesz~ze gorz~j! Wi~rzyć się po-?'o. nahożeńs.bw:a ~ nl8.,jureczj'fsts'ze pore.zumlema ant z Jedne!, an z t f kt,ń.j- d b tf _ nj t'achują, gdy mna J'eszcze gru'pa prostu me chce, ze taki stan rzeczy swęła katoli,ok'l~ ci. t u - a, 1",<lU!lY o re5 Q za, l b ł h ' d. r 't T. rug ej S ronyk,, " Sltrull'owienia. Były mini,stec oświa.. c~a głosn~ r s K~rk?P?'k a tł a- mo;z ~wy Je5 W CyW lzewanem Z wńdlciem ltpragalli-eruem - pi- SocjaldemO rad wystawają Ja- ty p. MiklalsZ'ewski _ w imię ru,a n~aulcz')l'c1e la..' o,lw1'e' s Y- pans Wl~ s.ze r,dzńejlj1,ilk BeT1liński" -- polako sw~g? k~n,d~,a~a Tannera, po- QSZlczędno,śdl _ tajnym okólni- kał Sę z. pr~cą nau;zyclell s'ką: lub Nie wlszystkie keme.n~arze i wy- cy oczeik:ują w. omaczlone ~edzie. zo,staw1ając red.n:lk~e sw~ wy- kiem (Nr. 5841) z dnia 18 maja 1924 za,s'tana~'łla Sę na~ n~ą poważme: w~y p.. SempołoW'skleJ. przema- ; leo ka,z.an'lla w języ'k:u pelrs,klm. Za. ~o''cem swobodę gło~owama na zaeca me otwierać nowych azk6ł! zrozume łatwo, ze Jest <to paoroclja wlają m do przekonama, ale te mloas,t Jedlla!~ k.a.zlclnn.a,,wygł, os 'Z:(ln~- Kandyda1a k()mp>romtts.ow~? ze. Jak dotychczas kon'itytllcja, nie n a,wc z MU 21., Pf'1l'wd:Liwe cyfry i pnerl\lż!l;jl\ce ' go w. mowll'e,o}~,zy~t'ej, para~jiad.1e strony l.wiey 1l1fłS'llnańskl.). zawiwa klaunł, któlreby zalecały A wrurultlki h~tmic-z:ne? fa.kty, kt6re wi<ernie przytacza, moablocy musjlell1 1 tlus'zą. nadal Ka,ndydatem t)'tn :ze skony de niewytkonywani~;e; ptzepi'sów, o O wyłborze le,ka,l,1 przy trarm1e wys-taczają,najzupełniej, by jej słuchać s'z1wa'l'goht kc. GuaLi, k~ mokratów będzie zapewne b, dy- ile tego wyma.gają "w:zg1ęd,. r,ozlstrzygają zwykle dwa względy: pracę gwą<:o zalecić tym czytelni-. re l~ ~. G\.1a1~ Sl~ ~.pe'w,~.o m~ rektor banku' państwowego, RytLloszczędnościow-e". - PrzytoczOlny taniość lokaju, możność pomie-. kom, któr'lch interesuje przyszłość l TO:~l-e. To t'ez na~ ~?Z~ saę dz.i4 NajprawdopedO'bniej,szy zatem przez p. SempołowS'ką ta/jny okól- szczeni. a jaknajwiękiszej ilości dzi.e- ku11turalna Rzeczypospolitej. ~c, ze ~oraz c~~c, ej Sę zdarza, jest ohiór d-ra Ryti na prezydenta nik jest dokumentem bardzo cha- ci.!'-j,ikt.nie 1"O'ZiWoaŻa Slpnaw hygje-\ 'LZ po.d77jas nlahozenstwa wychoozą Fmlandji.. rakte'rysltycl.nym. W~yt.l.J.lw~ by. nry li SlJdh~t ~ści i!z:b s~.,~ 1. Wasowski. z lkoscloła, ~.

3 Nr, tt tt, L - GLOS POLSK 1m r. Tego nie chcą gdańszczanie zrozullieć. Polsko-gdański spór poczto wy rozstrzygnie wysoki komisarz ligi),'! Rząd polakl ~znal za wystarczające wyjaśnienie senatu gaaflsklego energicznie przystąp U do organizacji poczty. Odaf szczanie powoli oawajają lilię z nowym atanem rzeczy. Przedstawiciele rządu do prasy~ ~::~i~ ~c0 Co oznacza wyrażenie "Port Kin. Thogutt, mld. Skl'Q'6sJn l komisarz Strassbarger w ut. 151 Jest powiedziane, ie Gdańs ki" o politycznej 1 memor)'cznej stronie zatargu. rząd polski sam zadecyduje o za-.. WARSZAWA, 10~. (P~t) Mam ~ę!le :wa roz- kresie tej służby teclmicmef.,ja,t ~ZC'2Je, ~ kwestia sp~- J zakr~śł.ooe. Bo P'OC'Q gdańska DziSli.aó po połludmu niezwioc'2lllie Sł...-..(nięta \..~ "" ~ tek- Jestem zxł.ania. te przepisy na, a mta.now!c1e co do macze.ma pow''n.na być tam '\W'Zędme, ~d:z.ie... J'5 ~ę,,"y<od wj't~~ "Port ~ań.&.~". Ot6i jest ~, fa bryka, gdzie pracują po posi~ komitetu ~- stów wry.żlejj wymle.mo.n.y-ch umów konwencji tej absolutnie gwaran- to >OJęme podda)'e takze w wąt- roballj1jcy polscy i djat e~o 1"ząd ne.glo p. mmister Thugutt pt'!z'}'lją.ł prrez kom[sm"1ja, który winien być 'tują ptt'awa Polski. Decyzje wys{)- pltilwtość enai gdański, Myśmy 11- polsdci stame na ertanlowils1ku, że pil'~lbawicielri. prasy i.~ na- strażnikiem um6w i ducha, je oży- kiego komisa.ru- i'stniały O<lda wna ztlja!1~,,jaklo podstawę, po i ~ci~, mlałt~y ~rew1o. sz~.zel!'o ;maczme stępującą dlelkllalr.ac;ę: wiającego. eo do ~looci uczędó'w pocz,towych, crem Jm. port ~kl:. d,.,~lę ~~~slen~,pojęcu;,,,port Gdań- Joes1lem ~!:..~ k..j.- N'..._. 'edmt..<k _.":'ft_";". iakie mają być otwarle w GdańSku g~n'ko1ha~ga, Mory.m0w,l o por- ski, M1'l1Zel[ bo pojęate., które zo- ': ""U\,MoTi"'~""Y. vu.j.uaa;, tlte m~~''''''j l. w DW"1~ L ca-e ejow}"dl: P'Otll'e'Wa'Z przy- stało ~ pr:zez g.ene!'ała lctore 00 WOZlOll",aJj gromadziły Sl.ę.z tem mjściem me wska:mt _ tro 1 P:l ~m wz.ględem zostały wpro- mane nam łryłlo w tr.ajktade wer- Haclcinga. nad :nami od 9U'onty Gdaósk.a, me- dło, z którego płytllą li necw pły_ wadzolml pew!le ogranie7jetlia. lo- SlJ;s~ uty>tk~ kold, obsłu- Pomewar! jedn.ajk tjadde j deq. co się ro~, nąć będą rozłicl'j1"je nile;porommi.e- _tało 6twi.ecdzone. te rze,d polski gu'ją.oej P?rl g~. W1łęc :nusri. zji t~j niema. v.-ięc aby być ZU4 Ostatm.a nota &eilatu gda6eldego nia., zamą>ca~ współ:.tycie Pali- mote mieć tytko jeden W'ząd po- g~. c~= omś!t!~kre~r.to pełni.e w,po;ządku, P'O~ta!0o' opublikowana dzisiaj rano, jest Sth z woldem mi~. Joe$! niem cztowy w Gdańsku j, do t~ ZMto- ~ęi m'v...l:n1 ~.~ ~ 'at. oe' J ;- m,y ~ l'olhęoruk' portu W 1Jl'OZuml~. t l', ~_; 1_...L ', liśm '. _ft..łt... " -Y "'Y"'CJm Z:llQ!J cltua, e ll!u 6... ac mga. mewą p l'wle ""'ł'"'"(~ sytna- ljin:guęć do ~ przez se- cowa.., tlę l ur~ en o\worzy- ir'ó'w11!i1eż dla poc:rly bo pojęcie Sprawa forma.l.-me ie&t zd t. cji 'W pewljęj przynajmniej mierze i nat s!anow1.ska Gdańska, wolnego łiśmy. Th-~d ten Ootwarto ;ednakte "P'Orl Gdlańsdci" obowiązuje. na, W1ięc 00 do kwestb;i ~p:d: lv jeanem miejscu. miasta., będącego pod protektora- znacznie p6tnioej., nu to miało na-.mme się zdaje, te poniewl!łż, jącetj p.od art. 39 konwetnetji pary" W s'ptlawńe poczty po~~ w tem Polski a pod protekcją ligi stąpić, a mianowicie dopiero łeraz poc2'1la ma ~u:tyć łtajkte mtere"sqm s~, i? będzie, d.ecydo:v al wys'()o' Gd~ń:skl\l ~ &pór m«ytor-y-c.my narodów, niedawno, a to na sku1ek t~o, te pr2)em~ ~_~Ut' prze.d.e-,~ kqlkt~oon, a też~libz ~g.o ~e",y-, d Gd _1-~ P l"";k!' =H.:rem ~ J'O eresom pne-,.c..:p, vora Ze stron ędjzńje meza.. m ę.zy w. D. :J 18.:ń..'<dU~ a 1()J:iS' ł\: Protektorat polski ustalono, by senat gda.ńlskt gmach, kt~ry um m u i handlu ~wi... t~ ~ ma ~-_. - ć d J t ~~L.A _-'-u: od l '. "'- l. p"a'w'o ap~ljuwa lo a! e b yla e:z: C1~:rmew. 'W zagwarantować i UD1eEal~ zostal w tym ce u pn..,many przez po.,~ portu g.da.ru; dla iligi narodów, która 'W t~j spl'wie stosunku do państwa pcl.skiego, samowoli gdańskiej prawa Polski komisję roz.d.:zielcu., octda.ł.um pocmty w:iamo być ~ Der:rJejipowdmie ~. była obraza honona Polski nietylko do d.ostępu do mo'z& prus w. m. dopiero po dwucłl latach, przez wybryki motłochu. ale przez Gdańsk, zupełn~go, bezpi9;czneg<>, Poniewat uu.dniczymi w te} Terorem chcą odstraszyć_ pierwsz~ notę,senatu.,gdański,'ego.. efe~vn.ego prs,wa, w którego. WY,' spraw, i.e,są pczepis!, konwen.cjt, PZl \ Mrzyn ki pocz t owe w oblężeniu. Je:ste,SilllY DJa l'brurdań>e1 } pok()j-owym konywa.n1u państwq polskie słot ryskie') t umowy wa rs zaw sklei), po-.. n a lr~lem i r:ną.d1ool 'J!Cl-jt~ardz.i'0j. pa- na straż.., swych wewnętrnych m- i.wol~ sobie je tuta.j p-rz.ypoomieć.,gdansk, 10 ń~ :~ZYll! Z t1iumu, ~w)ą ~.O:b~!. ~ "B' cyfust1ylczn ym Ro1JumnemY;aką t ter~sów państwowych. Konwencja pu)"6ka m6wi o tem!ki p<)oz't~~ pol.~ :N\ Jlk gd-yby ; W~ Ut.u nwil.ntl'y bedzi.e () ::'a,tastltofą był.ruby dlla kft:ju 'Ws~. Protek.c;a Ligi.DiUodów jest tl- wyra.źl1ie, a w azle-c:z.eg6lności V 'W ob1~. ~ ~ gro J bil"'{. Na.1wdękmte 2'Jhi~lslko jest ka awla.l'ltuit'la,.ale przy najdajej po- s ta loda, by w. m. Gdańs'k mogł~ ari. 31, kt6ry brzmi: ~%l\ Ct{ grupki, ~ace prz;e:& przy ~ lkoło banku p!l"zem,.. suniętym pa.cytiź.mie nie pozwou-li Jn~ło().tanąć na gruncie t4"d:- "pojsc:e przysługiw~ będzie pr. ~ ~ Grnp1ci: sdowców. KOło ~ słoi poj:jmy nikomu znieważać honoru Pol- tatu w.ersa~'sokrego, pmefęło się ~e- wo :ałożenła " po'ae gda6skim te ~~ ~emf i ~Ó(Ż- Qj.a,..5obupo", pihm~, 8!hv idt nie sk. bez względu Da to, czy miewa- go ducb~m 1 w nim c-urp.ałl() źd- służby pocztowej, telegraticm.cj l bun! lka1xłego, kto obce fjbltyć us7jkodwn.o. iającym będzi.e mocny, czy słaby i clo SW-e~", tycia i przys!71ości. telefoo.icmej. poęcz.onej bupo- u.ę do sbt:ąoki. eoy wnuc:ić... czy słabi będą się kryli ~-a plecy Komisarz ligi narodów nie. jest i średnio z Polskłł- W zakres ewa- O nawet najmooni.~. J.ue może być oparciem dla sena- łania tej służby wchodzić będą: rganlzacja poczty polskiej,esz,olle ~'Z, Slbwuerdzam, że ku tu gdańskiel1o, przeciw podstawo- komunikacja pocztowa, telefonicz.. W Gdan' k n,asz,emu na1jwlękjszemu zadl()fwole- wym jego zasadom obecnego i na i telegrafi<:zna przez port ~ S u. ni u sytuacja Dła.godniała o tyle, że pr'lyszłego. jego istnienia, :&awar- ski między Polską a krajami zagra. W ARSlAW ~ to stycznia.. - mi ~.ga pisemnego zez:wojenia osta tnią llotę ~ '1'ząd poi.- tym 'W traktacie wersalskim, ale niemymi, r6wnież jak i komunika- ' WarŁ }. Z ~ego tu'1zędu poczto konusaru de'w1izowego mi~ister- 1_' t' st " b gl',....l, L ""'O -,te1c~~ nr ' stwa skam a ~kane ~. S'M ~o.(yw te uwaz,ac ez W7. ę-, Jest on przypomn'l'cn1em, ze uloljro- c:ja międz.., Polską a pońem ~- ; Gdańsfku. l ' '. b ć,-~-- d bmdz1.:oj ~li b., t",,_ ' _n.._...:_ ZleZW-o ettl.e musl y l.1jufl<v'll8 przy u?a UD1eJ ery."" SZCZT', - yt w. mlas'ba)'es S'C1.Sre 1)wuązaoy sldm. Wszelkie inne kodl~~ Otwari-.., 5 ~ r. b. "Pol- D!~daniu Wl"U z pnekuami poczto wą lonnę, za wystarczające zadośt z pogodzenit.m się Gdańska z du- pocztowe, Jak i telefoniczne, Da te- i ski urząd poc:zt.owo - tdegrafj.cz-owymi uc'~.,,,! chem traktatu i g'war.ajllc1ą w:g'o 1- rytorjum w. Dl. Gdańska, zarówno lny m. 3 w ~.. pdnti ałużbę W ~omunikacji telegrttficz;~ej w Pozostaje 18JDOC!11e)SZ8 obrona nieuia inte.."er-ów 'W, mi.a.s'ba z fl\- jak i komunikacja między w. mia- Według. pn~ ~ych, ob~ kl,erun~ach dopmzc'7.a S1ę naswojego l'ajban:t.z.iej baspornego c;ą &tanu Polslci, z nacją Slbanll st lu. mi b 'L...k: od, tel-egr:afi~ydt 11 tdef~nyc~. razie,edyrue telegramy patitstwobędjzde ł.a:.' ' ' em a aja o cynu., ""('"-Ae p j'obowlązując)"ch w Polsce s obe;j~ we, słut1>owe ('WrU z meteorolo- ~r:wa,.~ l, \..-L.: ~~~..t,ao Z'bJ.()row e g~!l o~~_e~~r' ~~~legała 'W. iniastu N!mu:je tylko obrót między portem gi-c211symi) ocaa; t~amy prasowe; ty"'e" o ~ ~ ~e Stę ~y":",,,,- zeotowa.nej w JE.De ~ów'..ha gdańs/lcim. a PoWrą i DZJOdwrót, natomiast nie dopuaz.cz.a..;. je- ~ tak ~ ~, jak w.oze~~. ~ ~ej 3~ nferpretacja senatu. u~ ten ~ poc:dow~.1 tc- szcze innych W~a.m6V1 prywatftaooty doi ~. wyllokl k.0dlsln ~ (a ~y ' d fi k- l leg:ra.fiozną słui:hę ~ l od- nych. Po 'Po mion. ~.-brał głos i sob e tego sprawę, że ~e l g ił S lego. lldawczą w Dtasł~<rym mkresie: Co do.tdegum.ó'w specjalnych m.iniste' apww'.,graaicząych to me.jest łla.twe) ZmJl1Si sene.t 00 Seoat gdańsfki sld na odmle1l- Pocztowa słuz~ na~~ (z (P: 12 nuędzyna.codowe:go regula- Slazyóald i o:9vtiadcz,l 00 DUtę-,' zrozumienia tydt eilementanrych i ~~ ~n~, a M~~k', ' G~ 1[=1 ~: po- :;n:. ::l~=e~ rd~~:=~ó _...,ł...4ft h ś1ń. 'ka' ~ optoea:a 9f( ll8. pr,z""y~_u 011- L!:,'::-~"'"""'. "'''''P'' '" '1-' O'U ""-' ~~ pule:.! 1""'""'-w~ ~y, ~. Ją- ' weno;i paryslooj i ~ 'W'&;_~. listy ~ d~ re maj" u.to<csowanie przy telp.1!~,~. ~ uszłe 'W cjloh ~,;&re p'ha.l przy mte:preta szjawslciej, a opiera się główne 10,000 d., ~y ~ k,m : mach pah'stwo~ch, słtrżi>owycb ~ Gdla.ósk.u., ~ chęć ~- qjl duc.bsa umów, ten ~ do- ' na decyzji wysokiego komisarzal~ęd~ ska:r1x1wycit % dotacjamt pfuowych. Nledopuszculne al m.aoi.a si, sena.'bu a ~ów, : brobyt, pokój.i Mll'mooda JJaStt.ąa>i lz grudnia 1922 r., która 'W następ- 1 ~ ~ do meo- tele~amy prze'kawwe.. w... a...~ ~ łftk.t&tu 'WlU'sa'".tJ..b...: P LU ' ro..1~... 1! stwie a mianowicie w kwietniu' gramnic!z'(me' wy.sdkośat, przakaozy DZlału &łużby tdelonic'znej na- """---"ł'" Y '-"'A 1'Wle WS!PVll~Y""U ()>(U l ~, poc-'~ _- d 1 ooo~".. --ł ł...,.!ki.' d' W b ~. Dl J., be lo r. została cofnięta, a właści-... LVW~ () m., WY-'a. y nb. razle rue u-pcowa za $lę o. ro- ~,li. Z,,~, ~- l ątbrzell!18. 1 z:ce.. we tatf'lclla, ~ i wie zmieniona, a kt6ra nie obo- bl~ ~wcz:.e P: K. O. ~ cle ~ędzy u;zędami pocztowo-t~ wąiłplii"wule ~ 1 ~mc l woływam.e są tll1e'wladom.o w. Cizyrm wiązuje. Senat gdański opiera się o!sr~ema, ~dci na. kslą lografacmn.<yml 'Yf PolS«a ~tm ~ormułowaoe,... ari. 29 ~ * w katżdym rajzjie nie w tnttere- 1na liście generała Hackinga, kt6- żec:zjkń 007JC'Z,d~ P. K. O. ur:tędem pocztowo-te!~aflcznym c.~ ~ i:.ad , 151. tsie pmwcl. zitwd,e ~rym w. ry został napisany w chwili mię- do 5,?OO 2ł.!l ~e:nt!!a~e-t "'! nr. 3, V'! Gdańsk~ należy p?,~iera6 1llJOW'Y w.acaa'w5lciej ~ ~ j m. Gdańslka. lnrte1'es Gdań:ska i dzy złożeniem podania o tę decy- ob'l'qc!!e ~ urzędami poc-zrowynl1., wsz;elk:i~ opłaty 1 nalefytoscl weby ~.---; " Al...ńsJcim l ',. _..l k. zję a jej wydaniem.. wq-aściwie w na'leżą.qnx do okrętu c:łyrcltcji P. dług kazdoraz.owo w Po.sce w o- ~""W""ll parae ~ i ~estige lig, nuquów 1 -tra tatów ~ 'ba d~. me westzła., po- li T. w Po2lDaciu, B~7JC'ZY oraz brocie wewilętrz.nym obowiązująrzuciły ;eszcze ~ amutne światło ; jest 'W grzle'.., nie<wai potem w tej sp.ra'w'le rząd mspektora4:u P. j T. 'W' KaŁowi- cc~ ~aryfy ~l.lowej, tdegraficzna lekkodljśld4, iula'esom w. m./ Po przem6w1e1ltacb powyt.nych polsikii &pdow~ 00 ~ n.a.rod6w. C!lclt. nej 1 te1efonicz.nej. Gdańske ~ażają.cą polu"{kę ee- ' komisarz genet'alny Rzplnej w Nie dos, 2'Jł() je.dnalkże do 2'Ja ~: wiet- Poc.:ztowa służba oddawcza (z; Wpłaty i wypłat.., 'kaeowe 'W.gonatu, który, niestety,.dal czu-! Gdańsku p. Strassburg. ucwelił dzoolija je!j prze'!; l'ńgę nrrurodó'w, bo Po~.do Gdańska) ob~jmuje: pne tówce mogą być w un.ędzie popioe swoje ~ me z traktatu. wyjaśnień nast~ującyc'h: Tuż w sefkr.etarjacie Jiłgi ll'a'l"()dów Sył kl lts~owe 2:Wykł~ 1 polecone, crtowo-teleguficznym M. 3 "!' ~ ale źr6deł, któr Wobe." ń. ki b ł 'ZOSba.łta. Mwana mdędlzy rrządetr przesyllci za po'br/uuem do Gdaósku uskutecznone w waluce w,er.' ze e. c WYJasnte Ja ~ y y 1"0- ~ a.s>en.atem!!dań:skim u- zł., rjsty warlośdowe ku i urzę- polskiej lub gdań:skieó., z,ajle±nie od me mają D6C wsp6}nego z praw- czynt'olole pnez p. pcem,1'e4'a Thu.- ł-."""".,...~ de- d6w skarbowych z dotacjami i nad życzenia stron......!,!-.. ~', '..A_ S1.- yń mow1a, znosząoa '1 'U"'-'4<"""'~'1 ' k.a '..1._, D l k' d u=wyd1.unu~ WVł.Ll... ~~ nua.: gutta l przez p. nuru~ua." luz - cyzrję, która mtem me ol>owiązv~ m1laj'1q~ ~ U10 nneog.ram.r.. o ~ s lego urzę U pocztowo- ~ta, a sę wrog.e dla polsk:.ie4 ra.cp. skiego, chdalbym dodać tylko kil- wała. czonej WYSOkOŚCl, pnekazy po- telegrafcznego DC, 3 w Gdańskr.t stanu. ~ ka uwag, dotyczących przede- Dalej S>0DJat gdań&ki twi0t'dzi, cztowe do 250 7Jł" pt'zekazy P K,O, należy kierować przesyłki poczto- ncydea.t obecny ~ należy J stk' ~",.J., 'eń d że rząd pols'ki może otworzyć do 250 z.ł., prz.ekazy oszczędno- we, llladtan.e 'W PoLsoe, Z poclan.em _1!1..!d. ' wszy: lem ~~LoP''U upraw'll o poc'rlę tyliko w jedjnem miejscu śclowe i wypłaty dordne na kslą- - a.<k-er;ie miejscem Przeznaczenia o tyle za m.tł\.w" owany, ze senat poczty polskie') w Gdańsku....~ L.-. ' -'_ '. ' żeczki oszczędn~c:iowe P K ż O w -ę'tvku polskim' Gdańsk" za os uczymeme za o razę, J Nasze uprawnienia opieraja się być um~e,~l1)cz>one wsz)"sołikie urzą.- wedj:tli!!! zasad obowil\zull\cycll w Gdań'Sk - Port", "Gdańsk - Nowy- dał d 'ć " b '.00:; W L'O;;<lL! e }e'wl,em 1l1JlJe'1SCU muszą.., -}.", którą rząd polslci widzi w ostat-, na kalctacle wersalskim przed'e- dzen~a o<ooorowe z wyłączeni~ P{)lsce (Dz. U. G. D. P. i T. M. 18 Port", prze-syłki pocztowe "poste nioh zajściach. i wszystkiem namępnie zaś na koo- iagdjchlk~lwiek ~h tu"ządzcp poz. 83 ptrzle'pisy wykonawcze do restante polski urząd pocztowy" Strona Jn/e1' wryur.m.a me łipli-... 'k" 29. Pocmowych.. pangr. 10), abonament gau't. Je- oraz "p.ostlagernd P()Jn'r.,dh~ Post-. : ' y, ;.. twą! we~ctl parys l~j wart.,~:rre- Je&! ttozttdoo.ł-e, że w tajktch den nadawca może,.adać dziennie amt H, to ost!ltnii: bez względ<tt na wue,tum a, stlan-o N_ ąca!!l"um, Ja <;:Z'C'le na umowe war~zawsklej art,.. ~--!k- _L '. -'.--t t w urzędach pocztowych n.a oosza.po.!me C".zy test niemieckie o-zr~ M', d sk' b<>a'7.; t ał ' ' 1 P " '_'UlU 1Ql;.l1 Z:aJU-e n U<lUl'U p-ocz owv R l't'. L' d -'-.,..,,mym ~zą; po ~ ~ e $o rawa nasze są tam ]sin:ieć 1Me mó!złby. rze 1Z'P l ej polskie) () a<u'0sat6w ~Z9JB~ 1l11Je ' S':ow,<"~1..Di> ur~ę<h t9- ~1 'elził:omnl ef ZlQ.s t~ła o.d.d~ p~zez, sformułowane zupełnie jast:-o ' l -''''--~ '._. w Gdańsku tt ko, jeden pnekaz go Mlety!'-6~ri kię.t'(j'y'ać fot'ze- Gd;aru;.k. dl() fooz:s.t.rz)"(!nu;.c.la pler- Stwierdzone było ja.sno w a'l'.t. 150 N-b g- poc7towy na!,otę dl() 250 zł. lub kll.ry' p-ocz'to. Wf; 1.pt"_zeka~ p'. K. O. v ; c; zlery i '1 <lall'c,'j _ w sok; emu ko- ',, i l e UD l,eden pnekaz c, K. O, na kwotę bez wzgl~u na J~1"k, w ja\,1nl bę- : J y.,. umowy warszawskej, ze r,;ąd pol- do 250 zł. Prresyłanie kwot po- dzie n.8.dlł.n~',."a.c.s i ~~. ~ mas&1z1ow'l, ski poslf.lda pra.wo otwarcia poczty! to doskonałqść. niedościgniona. tlad 2.M ~ ~~:CJi lp... ooz.ta.~ ~,. -- ~

4 Zjednoczona Azja -' podzielona Europa. Pod ta:lcim tytułem ogłaszla "Ma- '11. L - GLOS POLSlO -!925 r. Nr. tt Z y Z. -{,j'n" p.ruryslki cie'kawy rurłykuł S>e- Amerykańskoeeurope, skie poro- Luther ma utworzyć gabinet. 1latora H. de Jouvenel'a. - d~1a przewodmńla tego arly'ku'lu sn-esz- zuml"' enl e tl-nansowe. Demokraci socjaliści zapowledajłł ostrą opozycję cza si-ę w dw11ch zoo ni'a,ch. BERLN, 10 stycznia. (pat). - do ewentualnego gabinetu dr. La.. P 1) Ab~,ttrdem jest poli1yka, która D 'euni1d ją,' edl th de krad i...l..ll.. kred rowadzi do D."'oclz.:'alu Europy na Anglja przelewa należności swoje od "iemiec Zl, Z8DUl~~.ł ze w e era mo _.--mo wszelkiego pra n-vupuuobłe6słwa. opnnriadby aajoełnełsą apozy" 'Togle s,obio(! obozy.., i sojusznik6w na Amerykę. francja zapłaci Jak dr. Luther otrzyma misję utwone- et.. 2) Jeszcze większym alb&urd~m od Niemc6w dosłanie. MnieJ"sze mocarstwa wyj" _ ma gabinet, tl Dr. Luther nie uależy jest ta p oht1ka eu.rope,jslka, która dzi d żadn ~ stromńc> BERLN 10 ł C2da. ilu"" Z dopomańa do 1.lJtW1Q1X\Zelliila J'ednlO}i- dą Z pusłemi rękoma wpraw e o, e. t ~,.",&Jo.~ twa, ecz jest bliskim ptbjwego powoda ust.,jada ministra poczf tego bloku narodów i pańsiw ama-. ". sl.-..dja i ~ _ lud.o- HóH deat D..-t~ tyckkh. PARYŻ, 10 stycxntwl. - PtaSa'.. J'OUl11lJał des Debarts S,twHl/!"d!m., nu., mem ec~1.t-.ujl et'8 ptezy ~1 l""n-... wej, rzył podsckretanowł stanu Satte. Symptomatycznym rysem!l10zu- na,cj'oitliaji,sifyo2l11a występ'uj'e bardw ~e FtT'an'Cljia. p<l7)eds1jajwicie1e Ewro- "Berliner TageblattH i "Vor- ro'wi tymczasowe prowadzenie mowarua H. de Jouveneta jest w os'bro prz'ed'wloo He.nrioŁowi, który py śrocm!:ow>ejj są br:z')'!llljani mnaato waerts" zauważają, że w stos1ldku agend tego miuistentw.. powyższe~.zelstawli.e~u pod!lu:eślo- '2lga,dlz.a S1.'ę na zbyrt wielkie loonc-e- tllr ujboc.z.u.. na wyraz1lscle tendelllc'ja przecl!w1sta '. t t b A_... l.. A S 1z. t tuwerna bloku europejs!ldego AZi~i.. S,e l U,S ęps W8. Wl() oc ~.!J1 1 - Plrasa bl101ru noarooow-ego' (ls'kar- ejm prusn,l pro es Je prze'"3,doprutrui:'cc się ~ pelr~kty"~'ie m-erykl... ż.a rzą4 HeonrńoŁ'a, ~ w da1stzym ciwko okupacj-i trefy kolońskie) z)eoooozem18. 1l8J:Odow a2j)a.tydr;lch PrZOOl'wmoy Hell'l1lJoł:a rozpo- ci~u prow&d:ci politykę kapitulapod przewodem Japonji nd.oe'bazjpie- w.s~ wm.domość, ż-e m~«.. Przedstawia przytem obraz waśni nlena_lścl czeństwa.d!1a EuropY: H. d,e Jouve: f.r.a.lrous1ci. Oliementd okamł gobo- 0fL partyjnych narodu niemieckiego. ne'l ape'uje 00 1li07JUJCla so1ijdrumości wośt ~t" kowat1 ' rasy białej. N'webeiZ/Ptieoc\ZeńS>tw'Q pan :~Jęcua re., % ~-! LONDYN, to Slłrycmnna, - We- BERLlN, 10 ~mia. Wc:zonJ Po odcz.,tauła cłejdarecjl rądoa Z1jałycilci.e, spotęgowmle pr'zeoz o- tmńls1k~ pr'1jeo,s.t.ajwlicneł.a.mtl. 'W da'ug wiadomości z Paryża, 'korufe- przyszło w sefnue pruskim do ma- wej, protesłującef pnedwko okubecność i dl'ji1ałalność lre'pulbhk~ ~o- sprawe sopł:atry dług6w flf'8l1icuskl~b r,oo,c}a JlinńlStrow filoo1ljsów 7JaJkoń- nifestacyjnego protestu przcctwko pacji strefy kooń.sdef przyszło w~et~w, ~yda}e s,i~ au1o()~~. tak Flranouskie st.anowisko rządorwe czy się przytpusz'cza1n.ie we wtorek px:,:dłużenda okupaefi strefy ko'lo6 znowu do ~łtowny~h ~buneń, hhslklem 1 rz,eczywtjlstem, :lz ci.eru- jest - w'edłiu,tf ZJ8.c'ze:nnon"ętvoo na C '1'1 k'. t sicie,. spowodowanych kojejdem1 wystą- Je. po' d.l- A - auresem l".ł"ulg 11, '1 JeJ.. d ' Ó "l'- lluocj1<j~1 OC/Zle OOl'ltn- Quai d'orsa. in!ormac,il _ 1w18.ny 7'1""'eł~. Jes z pow1"o.. N b OWOO' rany marsza l e k s-e-pnu,. pumranu." pos.., 16 k omtmistycznyc h jów, a również i Niemiec wezwanie,. ry..." -~.ł"' tem w c'ziw'artek na pos,redizjenllu socjallsb BarleJs, odczytał po m- i nacjonalistycznych, potępiają" do wyjścia z obeonego stanu ~la- ru~ 1l!lJD.-e,. a mllan~ic'le Clem-en~-e~, gabineifu. Pororumioelli-e w1e11kich gaojoeniu posiedzenia uroczysty pro-l cych zbyt słabą deklarację rządu, ch. H. de Jouveńell lliłe ~(mlluh.je 1'.!Jał dlac ddegacj1 ametry'kań~k1el moc,alrstw i Ameryk.i z,d;aje sńę za- t~-st przeciwko dalszej okupacji ł Gdy Braun chciał w odpowiedzi wyraźn~ej i bliżej chara.~te~ nil. {ordo z:roz,umienńa, że dop6ki Niemcy pewna'one, z,aruosi się jedn,ak, re st:efy kol?ńs~iei. Wszyscy posł~- zabrać glos, posł?wie pr~~cowi i my O'w'ego bl'oku eu.t'lopets.kte~o, za- nie zapłaca FrancJ'j pełnycb odszko..,,' P l k. JV'le, z WYJątk1e1U posłów komutll-,ludowcy pollowme opusclh salę k 'dmajk 1.!. d' k" m'djje'ts'ze mooars'\.w1a l o S,a W]'1J- -"- ł h r t, ód '. ąca Je. o lllg5 najro O'w, br.a dowań, nie może być mowy o spła- d... L ' sty?:tnyon, wys oc al p!'otes u wsr o~o ~ej Wo~zawy.,. mogllruby być pozą danym ł~r.zm-,., \ ą z pustem! ręjk,amt. sto)ąc, ' Braun stłwerdzł wowoczas, ze dem m.iędjzy państwami eurodej- cenlu dłu~ow Ame~ce. DOplero n.owiadlu~'emy slię ż,e An'glr:a go- Zaledwie Barlels odczytał kirka dopóki będz:ie sprawował swój tjskiemi. po upływie morato 1'Jum, przyznane t. S't.' ods k ci ań zdań, komuniści wszczęli wrzawę, rząd, stać będ7.ae na stanowisktl Co jest Ulderza.;ątcem w attty(1.-{,1e go Niemcom, będzie Fran!;:Ja w sta?wa. Je. W"Y'!7Je'C snę,z ~ OW domagając się wypuszczenia więź- rządu. Wyraził OD wkońcu ubole n.aczel'le~o' reook~a "Matin'~':' nie rozpocząć spłatę długu.n::~,1'e,oh'jch 1 dajrlolwa~ cłllug1 Fratl- ni6w pohtycz.nrcb. 'Yanie, że nacjon~!i~ci doprowa~ito ~rukt, tż ukaj2lruł Się on w chwl" P. t_l' ń,_..1. ej'!!1 Włochom wm.mlan za gwa- Po odczytanu protestu zahł-ał h do rozłamu wsroo narodu me" d A ł...-. t _L: OJ1mo 'al.k.',e 5,o SlJ<1,ruowls~a Toa-. ł g y w.,..l ki 'hl Dal d k. t Zjl, na '~L., WJllm pelr~c'jll..' 'r-.am.cję, że te państwa, wraz z g. os w m!emu rzą.uu prus ego mlec ego..sza ys- US1a oczy- ~k.luwa s1-ę _ ko'nfiltikt runglo-t"os)ri- ~ęte.go plt":z>e'z r~ąd fna~s'lci,. t!'w1a-,' Niemcami, zobowiążą su.ę do po_ premjer ~r,aun, nie n;tógł " i~~nak j la się W'Śr~d?.gólnego podnie~enia, skl 1 gdy poll!tyrkja rząd.u BaJ}.dw;na Ją w dalszym Cląg.u ań.akil, simetowa L.' kot6 Ar' prz'emawlac, gdyż nacjonalscl 11 1u- \' Ostatecznie lwa odro'czyła Sę do dopomaga do scementowania sdli- tle P1'\Zle.,dwkO' H-eorriotowi i Cleme'l 1 -lj"c'la ~y, ł l'ć ą Amng\)ia musl dowcy opujścili o,słenłacyjnie salę. przyszłej &rody. et ". d _.. 1. F' coroc:zltlo1e wypa-ea ery-e,e t y- a/m/osc1 :tn:1ę 'ZY m'llizjwl1l1t8jljall1l1. - t'eliopwl 1.' ~'!-' Ambji ~ llliciji. Talk w jednym. jtuł-eom Slpł<lJty s'wego d!ługu wojen- Panama berlińska rośnie. ;ak l W drug,mn WWadlku oowy-wa PARYŻ 10 st'}"ci. P!l1ZJed "tl!~. pe'wllą rolę ~ H. de Jouvenel'a 0-..' : 7llłA. -, ". Ministeł' po zły aresztowany. bawr pmoo 'J:'1red'e!lltą muzułman 'iw ~lę'w'męto st.aranila c'el'em slkrooe-, PARYŻ, 10 styczna. (PaL) ~,.'...',,.. w ko1on:~ajc1h fraldicuskijc,h, ktoczy ru'lł konf.enmcojj mtinńs,trótw filnap- t Rze,cromawcy francuscy, arugic1- BERLN, 10 ~lyczna. pygruta- Barmatow tak:re na m1dlstra Hof mogliilby m-ę eweruturulnre przyłąc.lyć sów pr~z Z'więks'ze,MC D-cz!by pry- '~-ey, włos,cy i beg.ijs<cy pracow.ali drzc~. arkesztowambw sprawie de~~f.llen. ',.,,' d r. d 2130 d' "30 ac"~ OliCC'r.lltU rurmata, wnjes.: BkRLN 10 t 'R. h t ( d '1' 6 t'., 0. z g r~ m1o'n w an :euro- wat.o'y'cn rozm'ów m~ędz.y l1ic:zes.tn,l- wczor"'l, ~ 50 z. '.,,o v. ra, t.,ł,j. " " h '-', s yczrue... elc s,a r;et&ko na&trojoll1ych muzulma'l"'\v ki. k f.., no nad sclf'km usfa'emem wysoko- l_odan-!e o ;0zostaw;en:e JC na wyznaczył osobną komlsję, kto'ra! posiadłości i kolonii angielsk;r~h. arno! 'on. eren'cljn:.. ' ści sum, jakie otrzymać ma BelJ!ia word;ej s'tope.. SędZll~ s<?cb.:y od- bedzie badała st.osunek poszcze.,,~oiedm.am.1'el się z islamem jest Zw~'asZC~ anl~hcy l arr.c:r)'\k~me z tytułu pierwszeństwa. 11 zuc,:l wslzystkie pros?y,. a;rcs7.to-} gó1n~ch minlste;iów i wysoki~b kloolj1-ecznością ZJaJrÓWl!l1O d!1a angli_odh;-,li dłougu'e lloall'ady bez udzału Dzisiaj o godz Clementel, Wantl pozostaną w W1ęZ1e11lU. dygmtarzy brac Baxmat. PaJrtl ków jajk i dla fu,ancuzów", pi,sz? H. fnadic'u':oów. i Churchill, de Stcfani i Theunios w Minister poczt i teryto,rtjów oku- prawicy żądają nowej komisji z 35 d~ Jou~enel, "b~j,~z~z!d. ~ ~lsla- Jak się zdaje, p!1as,a a:meryklań- otol~!zeniiu.r~e,cw~n'awców: ()~raodo-: pcwanycb, Hof1cr, d?~tał od pre- czł?nków, Kornls}a ta miałaby ~b.e mtz!d. ll!11c UlZtllpdnl1ialą Silę aru lal- ". " wa.j[ na,d rożnem kwes,t;lamt. Po- zydenta Ebeda dvm1s1ę. Prokul1'a- dac kredyty, tldzh~nalle przez mrum.onizują ze s ()b ą. Ni~ popychajmy sk~ sklaalla,sę k\! pi()ll',ty'ce WS'P0'l- sisdzenre OdifO zonoo 00 popołnod-. Łorja postanowiła' onegdaj roz.sze- sterjum skalbu oszukańczym ko'n, ich motem ku t-emu, by padły robie tltej AullJerykli z' EUtrCltPą, cia. i rzyć śledztwo w sprawie oszustw oornom, w rajlllion:a". Aczkolwi.ek autor mstrzel!a się przed nadaniem polityce eul'o'pej~ sklej cham/ktem polit),ki runti:az;a 'tyck:iej, to jedn.ruk je~o' pro}~ki, po' clyktowtallly obawą przed uruiłfiikacją ę n ak Da - a alez z o ryzysu. Azji, nosi pięt:no pol,i,tyki pil'ewen- Wszyscy przeciwko tl\;1szy5tkim.. " lawam cyjnej. Projekt ten byłby w tej ;e- RAPORTY RADCZA DO ":';0- WóDZ ALBAŃSK U SERBóW, Rewizja zarobl,ó \V przemyśle i handlu. Kon!!O' posiad zachętą tylko' dla W'Szy- WETóW.. trala kaikuracji. Walka z pośrednictwem. stkich ""'~a15a.'t:oró'w tak Z'Wlane: BAŁOGRóD, 10 styczil:a. {Poai) KOPEl.TU AGA 10 t. _ kt6 h rt obki t b.ł"'.~.ł"', <> ) BAŁOGRóD 10 'ty " P l't'k d. Sk. luj,..t-1;, S y.cznla. ryc opa e są zer ye P~nazjti, i ~,abudził?y ~alt'ó~l() s'~_ '.s CZJua. -".0:11 1,a,,(mo&!, z~, utlar.j, ~z (PAT). Zgodnie z doniesi-eniami przedsiębiorstw, Wl,e{y )ak l o:-.goaj!ljljzja,oje n;a,oj~l-11 (pa't). JaJk dt~nos1zą p~, dok~- słynny wod'zajlbansk! Bayi'am TsUJr prasy duńskiej, ministerjum han- Min-isterstwo prowadm równiei ~~y~'zn:.w. A.Zi)'l ~o te.~ ener~'11-::z. menty, ZD.a'loetzlOOe w C:mJS1e rcw-11dóry po upadjku Fan Nohego u- t du, przemysłu i tnnsportu przy badanie przyczyn wzrostu ko lhe'js-zej.1 zyws:ze1 aj~cjl pod hajsłem i zioi u Radńaz.a w Zawzebill, spo- korył się w okomoaoo Kroma. p<)sia- gotowuje o,becnie projekt ustawy, szt6w produkcji całego sul,reg zrrucema j!a.rzma ~?Aych przyby~ wodujją pooią.gn:ięde Radtilcza do nowil oddać się pod pewnymi waj na zasadzie. której obniżone zo- p:oduktów od ich stanu,suro~ego ;zów. od 'drzjia~1ll!ośdi nń-h.& 'kami do d.. ł d:z b staną sta'w'ki zarobkowe w prze- az do' OS'ta'iecznego ukonczena, :J W. P. ipo'wtte...,., o na. ł ~.yspo~cf1 w. a ser, - myśl e i handlu. Projekt nowe~ u-. następnie wzrost ceny danego promocy u.stbawy o oohronjio.e pańs-twa, skich.. Z ik:a!plibujjaoją tą LicZOllto S-ę stawy przed.łoa:o'lly zostanie Rig's-: duktu skutkiem przechodzenia je-. le,c'z tjaik,ż-e za nart.ljszeme kodeksu w Jl1~osłia'Wl~ ze WtZJględiu na ltiaz..! dagawi jeszcze w ciągu b1eżącego go z rąk do rąk aż do konsumen- bs8n Pł~ZB scenarusze krum-eog<>. śród Z!lale:zitonyc'h do-. rue WY'pladJki Slprzemewi'e,rz,ant1iE. sllię miesią~a. Na zasadzie tej nowej u- ta, Jeśli z badań tych wyni1mie, 'łmollld kumentów Zl!l.lojctuj-e sńę memorjał, l Fa.n.-Nolńemu j~lo. Z'Wole11lJLików. stawy mini.st~rjum przem: i h~n-' że kalkulacja cen została przepro. u ;';: V. dr d' d J.,L-,-_. "0_. dlu upowaznlone zostane do' zą- wadzona na wysoko, to' władze w NOWY JORK, 9 St.")'ClZlia. (Sp. a ~wany o sowletow, prze - etllj.oalkwe P"~S'zczru:o' ze ~'Y'- dania od przemysłowców i przed- wypadkach takich będą illterwe. ;;łużha "GbOSiU P<J~k.") _ T.amkood stawający plan zamachu stanu w'a:em Twr ~ będl:me S~bji ~e siębiorców tnmsporlowych przed- njowały. bse:n wliu1k poety i d!ram'8iw$ JupławtL ~!lila lłozme ~ )llt- sławienia mu kalkulacji cal, na,. We po,pebnił na ~ Jugosla'Wji '--- ~osrt.ał zaangawww'y ~ amert-, AN HOLU NA tołdze l- 1z - l 1z. kańskie OO'Wlrur7.y'Sttwo nilm~ 'W BOLSZEWCKM. WĘGRY FNANSUJĄ AKCJĘ Kron.K.a po ltynl po sn,lel, Los Ang,eloo. Zam6wii()1lJ() u nd* WYWROTOWĄ W JUGOSl.A-. L'l~-.,.. BAŁOGRóD 10~. - WJL POLSKO - SOWECKA KON-/meryk:i, na obs'2lairze Rzeczvpo..K :Ka hlmow na tk priz)'tood'y 1 zy-,, FERENCJA KOLEJOWA. Stpollitelj pol5llcitelj. Z sied:zijbą " cia w (PM). Rząd w Tinltn8e mmącł.zfł BAŁOGRóD, 10 stycmita. (pat),. Wrurs,2:aJWlie \ s'le.l-l :...A.-. Fan No11li'e- N.J... _~_...i,"~ Dn.'l.a 3 b. m. rozpoczęła Sę w. Ch U!ZTWQ l:'" ~"O.V a :;Jl:JU~'K "''''''''b" 'W'll1>0Saotlel} przez '7.1._1.1. ' _..1~~ 1 ni b k '.L--...h..., brał -dlmin.isbrllllt.or dm' 'UUJV1'oua:~O'Wfie tri", YUlLW()W'Cl :{O e- am lon o su w mu., poc:ąew.ul~11 ~... '1lJl za; a. ',a,,' >e!d.~ Wę;gl~- retneia między pr1jeootawicielaml CENTRALNA SZKOŁA DLA WatYkan -e ~ ~.,bu pań~ ww,ększą ~ę l;~~~t:a :r!t~~': k~ci. pol&kilc~ i. sowieckich w URZĘDNKóW WĘZENNYCH pemęt.ną. ~ rowme:t, ł 20 ~ pod~.jm'vł"b o po- Spr8'Wll-El gil".a.l1cme<] umowy k{).}e- W clruiu 11 b. m, o ńooz. 11-e (} n~vw, -,--J-,. l-.~..t,_' k ' 5 RZYM, 10 s:łyctmia. (Te!. wł.) -- te F8!1 Noli oblzywał rz Moskwy bienmie większych ~ od 1owa~ 1oweJ:. ~~-ej ::o'21w1.n1ęcn..em,on- 1".asrtąp.i O'twvci-e oeniftmn0j szko Po raz pierwszy w dziejach Wa- 200,000 njjb1ti ~ rzystwa Budzących się Węgier" ~~ lrol.ejowe-j polsko. 'HYW1-ec ły w WaTSZa1W'ie c& UTizędników tykanu przyjął papież na audjeilcii na cele akcp przewrotowej w Ju- kjoet]. \. więzńe1lllych (1laCze,lru.ikÓ'W, m mistrza ~tuk! bokserskief. Zaszczy OBROOCA RADCZA. gosławji, Po pmesłuchanńu :mtlr.zy- Ze w.zglę~~ t~'c!hmczny~~, ce- s~e!k!or?w), mieszcząc~,j s~«'" eony a~djencją papieską bokser," m8!djo w aresoreje 7 wwó"w, re~ lern,. przysopreszoema ~~. <;'Onfe- W1ęmel1lłtU przy ul. D2l1eJ.n,e) nr, Jonny Dundee, jest z pochodzenia W!EDEN" 10 ~. (pał):,- tę żiaoś arz's'7jt(ywlrn')"ch ~s;rero- roo,cj1 rosia~a ona prze;n1csl 1 o.na do 24-2i>. nawp6ł włochem i kato'lfldem. "Neue, F\l'Ełae PHSiSte. clon.osl z 1110 nr.t 'wlo11'l'ość. W dn.iiu'c'zor.aj- ~'ru:slzawy 1 odbywa suę w l'oikaju Do prresł'ucharrllija kursu szkd y Papid oświac!czył, iż ntensuie ZL.g:!'1Ze~: Były m~~1l" s,pt'aow SZJ'iD1 p~lkpa dokonała rewizji w ml11lljs1t<etrstwa, kotlet. który trwać będzi~ 4 mi0'd:;.cę ~l~ sportem bokserekim i uważa ~ ~yoh ~, TfUtl_z, któ- troota'kcrji al2'ji,eoojitka "Hill"ltap '. Ares. K~fe:r~1l!C')a. potrw~ pnypusz- w0zwami ZJrys1a,lii na>::zc'lruicy i in, za dcdatni rzymuk W kształcediti ry oooome podjął się,obrony a- to'wa,n,ja te :i rewizłje wywołały ży- cz'al!l!1~ około ty~od:ll1l.a. ~pektorz:y w-ięlzień ze W'Sozystkid woh i chamk~ ~.am.yc'~ crdonj~o:w c~o'r- owe 'P,or:us!Wnd;e w calery okolicy. KONSUL GENERALNY STA- d~elnic Pols-1d, w 1i.ccMe 44 osób --= ~. weclcieó p.wiji C'hł~, pros.fł o P 8.SZlport 2la>g;ra!lliC'zoy. NóW ZJEDNOCZONYCH. N -b l g- W.ed!ług pi$1l1.3. "Wec:zer" budy- -te CiJ Prezydent RzeczYPospO'l,jteJ p-ol-, l e. un l l'ne!k sądowy, w kió.rylll zmatduie D2 skic,i udz.-ielił?x.e Ql1at{)r p.' T('(}3.0- się R..adioz, s,txzeżony jes't przez ~;,;;;!'owa Jaeckel, konsulow gen "'!"8 1- ł fł ~ ~ i n~~ Am'Y oddzliał ~ i żandja:rmej. ~ to wieczność nami~tności ludzklch. n.emu Sta,nów Zje,dnocwnych A- to ósmy cud świata.

5 Nr. 11 n. L - otos POLm -.~ t, TO e Nibelungi awalaro ie ucha Ś 'jętego. P ' h d 17 ' l 1r -- Pałacyk królowej Marysieńki. Polska w księd'?,o?, YlieczR1gtl mia romocl6 plerwszyc outorow e entro-.' sta. Wydziedziczeni królewicze. Korony i mitry WŚii'U' :Hl.J!)~. technhlj na politechnice warszawskiej. LWOW. nych rzymianek. Hbtoryczny obrzęd, ~ronja d:~~~~6\v. W nń.,oozji,dę, 11 b. m.., odbęcł:z1łe ~ re&:rboma oralz d2licloorna pr. Aresztowanie właścicieli. P1'12Jed wojną mooarnt'wla. c;i~i~-go: )~d1.jie mi'ala s.ię ódlbyć n:o::zys- J~ w pqlńlteclmioe proll'oojla pienv M. Pużlłil")'ldk.1ego, pmemów1ą pr<>-. z~ce P?l~kę, mogły d:ow101me. łu-ltosc. ~1.:ych dodktoraw elle/kltrotechnloki. motorjzy p!'ofescwowie S. Wysoc- firmy teksł;rlnej. mtć w Jej O?y:w:ałell8!~h "VlStzel 1 kl od-, ~ac, przed kościołe::n DP}.e1" był P:?Ogtrtam uroczysmośai joest nulę- ki., K. Drew.llOW1Slkli i K. Z6rawski. T11'toe?s.m ~a :fwma t.e!kstyl- ruch WOlillOS01 a P~rJoty~u. L~cz p01az~?w ~mbas~?oróv.:: Wenecji, puiący:. ~ każde:m przem.ówileniu promo- '00 PoclibereŻCÓ'W ~.' KoC'hańSlkie~o'l t:-raz polajk, wytchyll'w'szy S!lę <'la gra Fr~nc~L H'szpa~)l, ksl.'l ~<'.! wło- ProfesQf1OW'ie p;-0ll'l0'b0nzy wpro- tora :rektor będ'2jre Wtręo2Jał od.pq_\iktóra m:ila.ła d'wla skleopy i ma~zv-,n1c.e S'Wego państ'w!l' ~~ka. na skwh} ~ardyllałow, wadzą do aulii ~ch pierwszych wńetdjrui-emu kand~vi d'yplom lny pil'zy U'lky Rzeż,nlitckti;e<j ijkazdym ktlql~u.p'amląt~1,,~o~ące Kosc01 pr.zybrano b?gato adadoktorów honf()row}'lch elektro- doktorski. KaztiiffiierzO'WlSkd'e~ l. 20 Wpoadł.a w mu o ~a~ej. DJle'p?dlcg'j'~~"~. ojc'ly-! ma s~koweml oponam, hafto,:"atedmńilci pp. K. PaUaJka,. l'vlościc- UroczystQŚĆ Z'alkońazy się hvm- niewypłta,cta'lnqlść. Woienyd-eJ.e,~Y" o, Jej bqgatoe<j [ bur.zlijwej j)r.zc- n~ml złotem; po O?U,stronach w;el 'kiego i A. R'Oitherba. O goozill1i-e nem stu<lenckim na cześć hql101ro_lktól'zy dawali PodbereiŻcom t(l- SL~OS'Cl.! l{]ego ołtarza wzmes'ono trony dla 12 ~ członkowie SoenJatt,u zejdą do wylch do/ktorów elekwotechlliki. wa:r :i rule ooczekah się wy;ró'n1la-,w Rzymie ws'tępulją.c w pita::r.z.a cli! kró1la Francii i kardynałów ~ ~a' a.ulli, pocrem il"elktor prof. Skotn:ic- BamJkiet koleżeński ztor".ajtlmzowa- nńa swoi'ch ra-ch'tlll1lltó'w, OSłka:rżyli Spagillla po UJkwie<:onych o każdej w.a erów zakonu. Słu~zy aharz~ ' ki 'W'p.rowadzń prezydet1ta R.zeczy- ny przez eleiktrote<:hnńk~ odbę- POObere±<:ó<w jeszcze 'Przed trze- porze l"olku, przepięknych scho:1rąch tr~d,em ut;zymy\;'ah porządek pospolitej. Chór &tudemów odśpie- d~ Slę t~ż clruila () godz. 5 po ma mi~ńą<:'am.i o fu:łs.zywą "kry- na T1Dita dei Monbi, udel'za "czy ~~ółrod tłumow, lcto~e zaległy ko- W3. hymin nl8jrlodowy. Po pr.zem6- połudmu. dę", polaka dz&wn.e na owem tle zjawi- SC1, Pudro,,:ane l perf~n:o,wa- Mai.er'ał przwot'o'w'awczy dla sko. Na je.dnym z dom6w rozpo-l ne damy strome w naszyjntkl ze Most ks ęcia Józefa zostanie otwarty za sądu zhi'ernł w tolku dochocheń' śde:-a skrzydła bi,ały oitzcł pol".lri,,' złotego filigranu, jnko ozno1ki. 3~a- (WiadDmoocl "Głosu PDlskiegD"). td walka tytanów polilc)"}~.ych dr. Kipa :1 wreszcie!spadły; na sz.a.hr włos,kiego nieb':l. z nu ~zlachetl1ego, Z?~y urzęd:l1kow mesęcy. wcz'or.1j) rano ares~to~"ał '~zyst-po,d połn,oci!le~o bladego słotka. _ '~ srebrnych naszyj,n.kach" mleszcz Warszawa z utęsknieniem ()C2Je- ostatniego etapu pr,ac odbudowy, a!kich właśdlc'itel'i tej tin-my, atol. :ZdziJw1ony przybys:z S't)'oSJtrzegl na- ~1.w hkołronkach 1 :edw~blach, u kuje chwili, kiedy architelctonicz- mianow.icie, do ułożenia Jezdni l Joe'lta PodJbelf'e'ŹCa, zamieszludej;!o pils' kt6'ry g,łos,i, {7.: w domu lvm, sffilec. a y Sę W~zlęczm~ do cle nie piękny most ks. Józefa zotsta- dhodruków i szyn tramwajowych. 'l przy ulicy Głęboi1dej 1. 4, Altera d",v'i,eśdje plt1ze'szło l'8.'t teml!, mies'z- gal~kl~~. ~rałatok' ktorzy,toronie WiCe:szcie odbudowany całko- Z :ć l., kró Pod'bereżoa przy uli'cy Sieniaw ~ k'a,b ukocham.a MarysJ~ńka króla w~, " te orogę ~ ~łtarzow1,.zawicie i kiedy wreszcie w ten spo- a~n~czy;. na dy, Z w tszym słkiej 1. 8, MalJik'tlsa Pod'bel'cż~a! Ja.na Sobl~kiego, mlen:a)qc w prze)sc1'tl upnejme '1.. ' d k. t t. termtdle nul 1 czerwca 1925 roku 1 " 'lek -'k" l 37., "łówka soo sro e mlas a o Tzyma na.)- t ".. przy U' ~'cy L.O' W\.."." l,e). F allcu k [ d " -., k 't ł 'P mqs u obą/'orzyc 1lle mozna, pome- H k ł' h ' ' ~ 1 r z a o em, w pamęc po- Wtem słodkie toiny muzyki uci. ro ~l.e P? ączełl~ z rag'ą lb oraz wwż Sltoją na prze'szkodzie prace R e~k' ";0 ~nwe~o przy.t! l,aków z,wpi$ał'a soję jakq typ kobie- szyły gwar i rozlbrzmiał pod arka. pr.zes 1cZD:e Ps ok ozonym, k' o r~y- przy budowie tunelu dla projekto-/l 1 ze v. 1eJ br"ł cza~'~1t> rek~lz~l ty pięknej, lecz chciwej i intrygant- darni kościoła wspaniały k"ncerł z mm par k 1e1n aryszews 1m, me- wanc' lin'" d" ajr. 1\J1p'a Z8.' a WS7VS K'l_ Slę._1 ki.. Gdy po śmrl!etrci króla J'aJDla z d',, ", mai niedos~ępnym w obecnvch wa,j]l sre ncowej. ha:nd1j'o",re i 2Jap~'~ki P:łJssywa tla... ł h' 'kł". u Zlałem stu splewak6w. Gdy SC1-, 'J - '., racj cuąg ye 1tl~ 1 Mm z na1- hł Ł t' t 6 ły b runkach komunikacyjnych.! P,race te zostaną zakończone 1\ ją s,i'ę~ać ponad 400 tytsuęcv 7.'0' sf,alj's,zym synem JaJk6bem zmujsz~- fi l os a,me fy, zt~.",ra sre'ł r~e O~6ż oiwarcie mostu im, ks, Po- przled 1 czerwca r. h, j wtedy most tych, ajk1yw18. zaś 50 tys. zł. W b~,j,,,; ~ P L k,- : ~ł rą: y, :las z za. uys Jl v_ysuną S(;,'t " l i' dd d 'k _ 11' " L d 'C'h.,,' n.a pa.opusc c o si ę:. pl"ze'n ;.,.a ś\vletny pochód. ~\'t ows~.e~o, nastąp mmo wsze - ZO,S an7,o any, o uzyt u pu-,,o l D,O.,?)i<(). OVl~Y_ ~rystl:f.}lll1a SH~ 11a'fu)1en'l do F:rn11iC~l, a PQteml ','" k,c powątpewania 1 czerwca 1925 b'1lcznoscl, narazle tylko w poło- tetksiy!ne frubr,/ln ł6 &7.11ne, 11 to Wlr>a,z z dwoma młodszvmi synami Na przedze szh wdzięczn pazl roku, Obecni~ zdejmuje się ostat- wie swej szerokości. P~zln.ańo'~,ie,gQ! E1serl'a, Geyera, Kcmts1a:nłym i Aleksan&OO1 oiid'acua k0,wie z ambasad j pa~ryciatu r~ym ;lle r~sztowama, wszysetkie przęsła Jednocześnie z otwarciem, roz-. L:'p'ows1kego 1 Ba:ba,da. w Rzyr.n1e. l sk ego, potem dwaj ~róle\'. :cz~!'\ ll1z. gotowe. poczl1lą się natychm:ast prace przy Cha't'atkterystycznem iest, ź<" polscy, b?gato przybram padłu ~ M(\~tstrat przystępuje obecni-e do hudowie drugiej połowy mostu. j sąd ohcjal'ruie jeszcze 12!!rudnlP. ~at\zył,a dla sy'll'o~ swych o tro-, ówczesnej m.ody: szaty ze srebrne),, z. r. wp;'owudził p;11zymuc:owe"j' me 1 z3!szczył~ch. hz. ra,zy, zapew-. lamy, ak.s:amt1!tn,e czlru~'e ~a~:11 ::r. Smlerc studenta no nocnev huł.? te. l.kurał()lra konkursowego w OSObH' ne, dumne Jej QCZ;f blegq.z ta.rasul, 2.~ spa~ającem1 dług!e~ ~ałeml 1f1,.::i : adwokata dr B1'U11tOlla Biuro 'lfe1 w daj1 p,0t'h1jd W H~<:zme mllasi.o na p!óraml, pasy z pereł djamen. Z alazł si~ W obcem mieszkaniu i z V piętra \cta. k"i6ry jako 7J8lt!Ządca ltrzęrll1- drugą strymę.tybru, a4 hen! ku g6- Łów, płasz.cze z koronek i jedwa. wypadł na bruk. 'Je 'w ~klepa.ch teij rru:m y. Po rqm Sabl~kll~, ku.m>ollte Maorio, l biu. Za. nimi pos1ępował ~.7.erw?ny Zami~S:2'lktały przy Uli. Ślnsikliej m, 'WaZ p'od ltrvema wsikja'7.lml. 1 zez otv.'()rzc,n~u kolt1!kut'su Podb-r,"c; ~l~ują.c s~ę z w-)rr~tem ~a o- opasły ambasador FranCJ, ksląże 12 dor{)g+sl.a J6zd PltO'Lrowic,z nocy lliego aclre'salrni Pi~iJ:ki pr nńe' POdlOlmo ugod:dlji się już z fabry- S:.!U wej ~pulf?'k yhk \ św, P,oha, Mk~ac.o. koomamdtor i rukonn w,ze, ubi,egłej ws,tąpił do resrtja'ujracji mieszjkał, prze10 Protrowdcz zahrał kami na spła'tę dłu~ów w wyso- ł ~ kr,1:osj o S a b.ę<po;;u<t., ~.a r m.ptsz~zu ze z otym łańcu "Pod Zeglarem" pl'~ uj. S2lp':i.1raln-ej go do swego mieslz1ka'nia. O goozri- kości 80 ploc. i co do zawarca ~a:~. d a 6 a'1 wo oc c:. zescl- c h cm 1 zyzem na szy. n.r. 7. Tam zastał p.r.zy st,01iól<!u zna rue 5 ran.o Piefruslński otworzył o- tej ugody W}'lzma.czytł są,d cywijnv 18 s.wta., o D k ~ s-= }~g l~o- Po krótkiej modlitwie, hymnie jomc~o swego ru'e&a,ki-egq Faryńsikie knq i z wysokości 4-go p,ięka wy_ ost<łjteczn3, aucljencfę nja dzi'eń 15 pare~'a w uzys a!llju u pos''<le- "Veni Creator" królewicze polscy ~o, urzędnik.a magistr.atu w towa- S100czył na podwórzje. Desperata, b. m., n.a której m~a1 być ZnieS1<l- go. klęcząc złożyli przysię.gę monarsze rzysłw,ie studenta f.i]ioziofji Józeta kwry zamdasjt sp'qdllli mi.ał na ThQ- 'ny konkurs. PQd'be,reżcy nawet - Odepohnęła ich Polska, mech francuskiemu na wierność i pod Pie'trusińskie,go, lat 33. Gdy re St au g,ach ldiajl"'y.na,rkę, p:rzjewiezi'ono nie- przoo kialku dni'ami za;płactith ws'zy_! mw;dą W1ię<: drugą o;czyznę we daństwo. racj~ zam)~kalltq Pio.t,:owicz poąta- pt1zyłoo.nneg,o, ~sk1lltek. pęk'n:ięda s,tkie p.oclatld w wyscl'kośd 20 ty!: Fr>allllCji -:- postanowiil'a k.r6hwa Wielkie czarne aksamitn~ płano:w;ł za,op1ek~.ać ~ę ~brzle ~ czaszlki ;Lo s'zip,liala DZ1'ec1ąttka J.e- złotych. W:.1JZ z. Ojcem swym kjardynałem szcze, usiane złotymi płomykaml, chm1e.lonym P,lettru.siń'S!1cim. Porue-,rus, gd'znle wkr6.tce 7ma.tl Tymctza&em wszy4ich wlaśd- d ArqU1en. pn dhite :do cis tym jedwabiem, zal d 1r b aioedi ods.tja'w1~ono do więzienda. Do- Oja1e,c królowej M.arysiel'ki po- rzucono im na ramiona, na S;;Y:;1::11 e~l~ze. Te na "~sa rol, lta., dać ~ależy, że.p: po<;i.ad~aia. w(' ś\~ęd.ł ~ę,~ow'i c1:1chow~'~lu "!' zawisły odz~al~~ zakon~, zł?te la.il,~~cy wcz:orajsizlej Joas.iarze roz-,nteusjtanm.e kr aod2ji~że kasiarzy L W:0vv~c l.. li1:,a~.a.&c~e k~~len1c, / P?zn~ luz w:e~m, po dłu.g'lej sluz -\ cuchy z t.ajkl~lz,k'z;,nza.x;~.,1r.'11 blh Jeszcze Jedną kasę.. P:reZ wy- nu,ewą'bplrlrw:ie lw:ją Dla C'C,1u row:ró- ka.zdy z włmc'l!c1elii teo H.rmv mll me WOjskoweJ l w 86 roku ŻyCa złotych promen, zakonczonych bite okno, dosł.a.li się c10 kantoru cen~e uwagi organów śl,edjcz)"clh od. pięokltjite u:rządzlone miesl'zw:e, x.ozb:je kan-dynałem. Za je~o 'Nięc! liljami Burbonów wystrzelały z bo f0hry:ki wódek p. f. "lgo" pn:y Ul..t'}"Ch kqlegów po fachu, których 0- składa';ą<:e się z 4 doi 5 Dokoi. W wpływem królowa M:aJl'ała się o n.ai ków krzyża, pośrodku srebrna bia. ChłodrtlJei m. 44. Kasę rozpruto l s.aooollto w 4J"eS7Jcie. kt6xych polą z.alsltała dr,ogtlce:n- wyżs1zą gocllll'ość dla SJWyah synów la gołęb.i.aa - mak Ducha Świętevw.,rt'rukiJem" od pl'zlocłlu., W oią u dnrla dz:i'sliedszle~ są pro- n.e meble i,pr~. (dosołępną d1a rodow.vtych francu- goi. Za';V~ć kasy. :ode ucieszy~ wadrone 1oon.front.aojJe ka's'i&rzy zł. zó'w) D1ia.n<Ywicie o g.octn~ć kawa- Synowie zwycięzcy z pod Wie. złoozilea -.makiljń tam :mjedw'1e pos2j1rodjow.any.t:nri. i ewletl!bulalnoymi Płochyj zabity. ler6w Zakonu Ducha ŚvmęŁegD, u- dnia odeszli _.l ołtarza wyrzeka- 100 złot oh ~~..,...t -! fl:ml - H.' (Xl, ;y ~~mma. SW1a'lJ!MlWll. ł Od 1921 roolru grasował pod UJVw.a.netgo przez ~!{a Wjąc się ojc~zny swego rodzica, Lwowem ham.d)'lta PłOC!h-yg, zwany 1578 roiku. gdzie nie było miejsca. dla prawo- Z- CAL"!;'J PO "Ul, S:zyibą. Był talk 7JUJCh~, a ~-, P<;> diłou~oh sbalramłi!a.ch Vf 170? TO- i witych dzi-edziców tronu, a w Po- ~ 1.1 tern S2Jozęś<cti-e mu talk srprz'vla-! KU, }etclnego ze słoneozny'ch dm gru sce tymczasem obcy przybysz; nfdrmacje własne "GłDSU PDlskiegD"). ło, że mimo ldlka 1 k1'otny.ch wy- dnia, ;rukioe byv."tatją w Rzymh~, 1Jrd- elektor saski, Fryderyk August, pmw pohcyjnyoh, SJby go schwv- była się W1&pa!!iiała cerem.on.ja wrę- spędzając czas na hulankach 1 roz- POTRKOWi tać, n&gdy nie był naw'e!t ren1ooy., azenrua odmak _onru kt-ólewvozom p'll'śme. wciągał kr.1jj w odmęt i:a- ' Oko}ti.czm włośoia.nie opowiadali p~. g'ba~y i zdr,adj1ji-ealoo. podpllsyw&ł M.łośł, która ząda ma. tury... Samob6Jstwo pod- o nim rues'tworron.e rreczy W 'ł _.A".. b h projekt podzału Polsk1... r.spaj!lllja: e y"'"yy runy o aic'w'a\"!. se k re t arza są d u. 00 ba Jego srbawała Slę loeg0nd~t?'!: polsilcil(;,h zawuioojły królewijcozów do Rzym, w styczniu W p.ijatu:1kowskim są.cb3e okr., kaa:u nvz.eczoneą wypełnić tme W noc sylwe&t:rową pluton poltc)l kościoła!yw. Ludwika francuskie- l, K.. wy~ajł cywńillny, prerhla służbę mógł, a me mogąc z tego powodu,o;bdozrł La:sy, w k.tóry:ob ukrywał i.' ()---- pooseka-eilm'm Sta'llli'Sła.w BŁa.sz- z mą się połączyć wyooasł śmierć. &l.ę Szyba. Po dfużs:rej wal'ce ka- i O l d Al, J l- czyńskó., lńjczący.29 latt.. Wyjechał też ~g]~ z PiQtrka- r<łjhi.l1lowe; stwi:ea-d'zanjo, że T>~{)-l tuile po,elam, erozo lm- BtalSlzczyńsk1., jak ~ by- wa., a ~ ołmynlatł szwa6.ieq-/ ch'yj zos,tał wbitty WiTaZ oz drurtlm ',Z- '. ł'o wilatctomo, p~()chał nauczyciel- jego d.epeszę alt z Gni~a, '" że to.w81"zys1rem. 3 bandyci, sta,no- Snlemł. kę p. M., która Jednak ~ wyj- Błaszczyński z~.inął śmiercią pod '\'V'fący :res-ztę dontkó'w brundy T b ł d.. d ł.s. d i ł ~ ściero za mego postarwttila k.atego..!k:ołam.i pociągu, Z8!Ś oiłabo jego roz- S'Zyby, uciemi p.omn$e.nd.. Szyba ry una a mmłstracyjdy o rzuci ~ą an a mag stratu ryczilly w~nek:,..zrlajj m'lllhl:rę, a &Zćl'pail1e 2'JOStało na Stttt"z:ępy. Ś. p. ~ł na sumi-enliru awu'ch pdlids!jl- V ARSZAWA, (TeLef. od na'$jz.e- -ta-y.bun'ału ~W<łJCy~~.ego, " będę t~-oją... ".. łbł:a5'.2'jc:zyń~ika, po:rosruarwtiłl: J.?sty, w to'w. go kores.poru:l-e.nł.a.) ~. W ogłos~~ wc~18!j ~ecy.zjl Bła.szczynslci, _kołwi~k młał kltórvdh osw'laaom, wby n11e obwl- Od dwu.oh lai toczy Stlę spór trybunał ajclill1l!ni1stra:cyjdy QSW1ladjuż Sltamowilsko UT!Zędm&a sądowe-,niano Q śmierć jego n.at"tzeczo.nej p. pomięcj.'zy lllgtstbrem kole,i a ma- cza, że usbwa z 19 l~pca 1919 r.,gll, zaczął przygotowywać się do, M., bo sam dobrowolnie \lsuwa się T l glstrajtem m. Warsza.wy w spr.a- nie przew~duje lldljija.łu jakitchkolmatw:y, obracając kat.dą W'Olną u śtwdafu, me mogąc 1Xł!ać ma- e enram. wie tu:nelu do dworca GłÓWl1-e~ wilcłk 1ttlllych azynjtl'ijkóiw w spracbwń!lę na tl!ajujkę. Nti>esteły sity mu tury. U pod M. Jerorol'illlSkiemi. wie budowy runoe,lu kol,e;o'.vego me dopi aj:y. Kd-egcxryc'zm,eg() na- Y! Min. kolei od sam~go początku poza m:ia1ńlstertsiłwem ktole4, przeto KATOWCE. Tajemniczy grad papierowy. Ki~ka dn& temu, około połudna, chwy.łai;ą<: fru.wtajjące płachty pa 'Jak doo,oszą pisma k<artowkilde, pi.eru i poch:iwijając zrurazem mi,es2jkańcy i prze,chocłno.~ ut Ple- liśc!ie a~a.ński pomyeł reiklahiscytowej byli śwtt'adk.ami 06obli- mowattllia jallciegoś lloweg,g dzwnwego wi.dowlska. Z otwartego ok- 1liks. z pooczą1tkń'ool llow~o '11.>ku. n,a n-a 3 p&ętrze frol'lltowej kumie- Wreszcie jedna z idących ulicą n~'cy niewidzialna ręka zaczęła njiewtiasi, ZOt1jenOOwa.W\S'Z'Y &i~, iż wyrzucać o,a bruk uuc2'jny nu:mc- to z tej n1lile'slzkajruila płynie ten poo T~ gaz,et, które s'zla:!etjąca.,<::) dlua top, nk:rem.z ~zyny rotacyjnej, wchura porywał,a 1 u!liosl1ła fallta- poczęła glqlrąc7jk,owo zbi~ć z uhstycznie w powietrzu tak że nic- cy w!n1!jape w ZlaW'Ody z wkhurą 1yliko ulica, leoz i barkony, a na- gazety, poc:zem pos,pies:zyła na W ~ dachy oko1:'czdylch do!nó<w górę, by pwstrzym.ać za.pędy 2- PQl~ryły SJię :rkrólce arb$zami le'tnie,go dzdecika w~jl1e~, które dz1e~'njlka. M1-esZJkańcy, zdziwieni porosf!awi-on.e bez żwdnej opiek: ta mez'lyklą szarańc'zą popiero- V pokoju z otwaderrn ojknctn, w,)'ją, o!wie'l"aji okl1la i balkooy, ten sposób Si~ ~b~w'j:a.'l\). Wkrótce przyj' eżdża j d0dj8ga.. $ę budowy tunelu, t. decyzja min. spnlw wewn., uchy-!71w. płyltkiegd, magistrat żądał Da- 1aiąc uchwałę W'aJrstZ:awslóej l"ady iomńja.s:t tondu gtę~go górni- mde1sk~j była słuszna. cze,g.o. Uchwała ~go trybun a ~ rady ~j o budo- lu admimtis,~ go kła.d:zie kr~ Fenomenalna skrz ypa czka wie takiego tum,lu 2XJS1'ała przc'z Siporowi, który trwał od szeregu ERKA ibe unś to szcz.yt szczytów. ml.n. spraw W'e'\Wl.,~ana, LM i ptrz'y$p:leszy łmcknvę węzła Tę dec')'2iję mm~~ ma,,'i- 'kolejowego, M który od tylu lat strajt ~ do ~ug.o czeka s.to1i.ca. ' Ułatwienia paszportowe dla reemigrantów D1a ułarłw1i'etllija kontalkbu wy- n;ym. Osoby t~, P11ZYby!'e do Pochodźtwa pols1ci'e!1to z ~, re- : ski, be'z wt?jg1lęclu 00. wielk rch 0- tmil!!ra.!lici, ud>a~ący SJię do haju z rnz soos1line'k do służby wojsko,zal1śa.f\e m pt1w.rot'll do Ameryki, l w';, nie będ1 rułlpotylkały, w terbędą 'mog1ń ttrr~łać 'W ur~-!mmje póhrocznej ważności po da.m k!ootstttl.arll)"clt Rzcozypospo-' wromej w1zy, na Żlaooe trud lości i t*ej pnl>skaej W f.tt!~rycf! Póln:oc- ~ ze strony władz Kn4orwyr:h w ł nci pwszporty, zaqp::ljb.-"oof! w wi-; Zlwiąziku z ponownym ich wyj \z. ~.ę?'o\ytr-c~tl J :k~c:~.j. p.,ćł+'qcz- de:m ~. Am~

6 ~ t 1. L - GŁOS POLSK r. ~ ~ 'idowiska, koncert Nr. 11 i zab wy. Kino i film chot tak bardzo do przeciętne, które prz.eciętnemu wi- przy pomocy ener,gicznej akcji w Teatr popularny, Jutrzejszy koncert Gajdarowa i siebie zb1iżone, nie są po;ęda~i dzowi najbar~zie) się podobają. -:-1 kierunku obnj,że~ia tyc~ opłat. DZJiś, w njijedzilelę, o godz.. oj Gzowskiej, iednoznacznemi. Zaohodzą potnlę- Jest sporo frlm;>w. tego rodz~ju, W c~loiks,ztałcle zadan ku1tura}-. po południ'u, c1esząoa się W'iJe- Tro'0DJt WłocbJimi-e!l"m Ga}d/lJi-ócitY ni,emi te przemiany ~ te stosun- które są. dobre l.clck~we. a k~,o~e ny?h.kma, pew1l~ rolę odtgrrwa ro-1 k.j'em powoclzeljljiem a!1cyw~~'1,ła wa zwrócił na s~;eb1e UW18.gę całe. k!, jakie zachodzą pomędzy tea- zawycza] dyrekqe kl~ P?mlja)c, j wmez.reklam~ klm~w\a, pc' >:aty, ty krotqchwiwa w 4-ch aktach K. go ś'wti:ata. LiJC2ll;e ńllmy z nim.:i~. trem i dramatem. swym repertum'em, ~e wadomo i tuły, l1:1!'lrac:,e, ktore pod wzglę- ' Zao1ews1kieglo p. t. "Oj, mężaryźni., szyły się i cieszą w1i-eillk~cm p<y\v'c'o Prohlemy teatralne stoją czę- nawet zresztą dokładme dlaczego. ł d~m zewnętrznym są bardzo ~ale- mę7jczyźci". WciecZlarem o g.y{.z. d.zeui.em, 1fw1itamd~ zaś jeoo n"~el' słokro,ć poza probl i. dramatu Z czasem jednak ta sytuacja się ~l;e od est-ety,cznego WJlg1ądu l sto- 8,15 w daj'szym ciągu świ~ ko- łuanl byba. kroo.o;a Ra;~tin r. w i sztuki akt,q.r'skiej, gry scenicznej poprawi, ponieważ wszędzie, w ka ją ':la pogranczu pomlędzy w~za- meod}a AdaJma Grzymały. Site-.;4"cyd'2litele,.HmJmna Paryża", - tak samo proh},emy kina stoją żde.j dziedzinie pomimo panującej skhwą reklama. z,achwalaj~cą.sro: dledmego "SubJ,okator1ca". Udział Ł6dt ma zatem Gsa/jd&wow.a tyłka poza p.rg'blemami fi1mu, Z!lJga~ni,e- mcdy, istnieje jednak pewne kry-l dek prz.ec;zyszcza1ący a. wl,elkjoem: przyjmują pp. F~ Mu-, Z ellm-aaa. Przrietbcł.ta OD Z włunia filmu są proste i,dieskom'p;~'ko- ter'.!~m,.kt?re i. w produ.kcji kino-, pilachtamt, rek.lam~~erol, p;ełnemt s~y'ctka,. S'ZC.Zepań51ka. Ol'U,'pP: ttrym. kal.eeri. eol do DM wyshpi wane, zwłasz,cza, o t1;e chodzt o we1tstmec mus1. bzdurstw 1 n~nsen.sow. Blelloc1k~, Chmurr1k~, Kuhinski 1u'tro W' poniedziałek ldl esttlt"ll!:łzioe wytwórczość, o produkcje filmów: Wtedy dopiero zagadnienie kul- ~nrze tra, }e~o estetrkzl1l~ i ilulli.. Kasa C1Z')'lll.8. od god.z. 10 sali Hl'harmottji o god~ wiew różnych krajacth przc4dawiają tuxy kina stanie sic:: pojędem bar- wyg ~ l Te,ama są cz}'~.~, rnm.o bez pmerwy. <C'Z'()T'e'll 'W1n!Z ze ~ uroczą pa!rtsi(' one odrębu'ie, alte jako całość dz.o oosze.rnem poimcl'wanem w llzewnętnzn.. Y'm~ k kuh~ b nowe l:! Poranek baj'ek i pieśni. ~ką, Olg~ ~ Wy5tęp.,.'. d' b','- t., k'" d ci twof1ze'ttjle CMOi 'S'z-ta.nnl programu 1 ~ 1-_1..J l.. -'--łl- -'-_ " me rozmą SJę OSe le Z:Dy mo. - spos-ó<b bardzo szero l 1 w~e y 0- '1 '.. " \l/. dzi l d' 11 t n,ja y""" ""y/uk.ly... -"1-~V'W "L'<UlOWC naczej rzecz ma się z problema-. b d '.. mówić o te- l tl'st;ao,a mujz)"ozrua. - są czynm- we. e ę, ~ s y~z będzie~!!wie jedno 2: naimi kina które są bardziej skompl1. 'Pralerźnol'el's~o~~ r~~p' ~~yszłości "l1-tery hw m1 w: ewm kę~zn}'11ruł:d_'_' h ' ib.].roto gooz.~~:-e~!,.~uódtuew l\u'wlpjękn!i~jsxydt wyda.mer\ ar.ty- '.,. k ~ k'.. Wle 1 u. ljll.a.ch Q 'zuhc prunuc sa' 'l OWM'zys.,... llmosll1lllk - rcłt Kowane, pomewaz UJtura ma w muzy t.. ty. ł' ~.. 1,~ T ~ tłla 1.{---ach stycm Se2lODU. ~ każdem państwi-e, w kamero mia- " ;.. ~.. mepo)ę ~yc,z!!l1 "uzjujp:e ma- "'y... :rau5u M.,Q;.lU steczku i mieście}est z~ni.e Trreba będz1e_~1:dy_~mt"~~,~ o,\oma ~~'tl1b,aj{ąs kool,oo!ą.l'tltb dcn:~ - Hot elu~ rod ~a:y ~. Bal -.kowr Da Kocbaa6wkę. inn. est-ełyazrui-e ttjt"~onr:.l". llj:t a - gwte~, wy mną pr~z.ewa.czme. 2.~'l wyc.owan'lla h ;m~1ka w,~. ą.... laoh 'kinowych, ~d)11ż dzsiaj w wlęk sen.sacyjoo-.ameryik,ańskijc'h przygod d:z.l urządlzl8. d1a dzioecim,,~rusk D«oezDysa zwycujem 1U'1J\d'l.o-.Jez~h stos~k pulbhczn~ścl do szych m. jastach istnieje rażąca a czyn:! bo się w tym celu, by pu- "pqrlajfl-elk bajek i ptijeśni". Udział Da będzie, r~e:t i w tym roiku fllmu ~~ taki, Jak 00 s~luk~ tea- WpTost dysproporcja, kontrast po- bh.ctzj.ll,qść opuszlozałilł km w "do- biorą MTł:yści: E. &&ldtówna. na dośt C1ł;tt!tim,C%M(G, 'bucttda :alncj, Jak do przed:stawtema ~ea- między ki1ku wytwoa-nyml, okaza- hrym bu,ffilo11zoc". (ś,piew), A. Dun8J1ewsika (re cy-l l, zabawa. dla,zullen.ia,fundulsz6w ttd'~,eg,o, ~ kt~re 1JJClZę&7..cz.a ~ ~ łymi gmachami, a z drugiej strony Nie tr2lcoba chy'bta dlo'wodmić, ż;e Saba Zi-e1ińsJ.<a (il"zeozy wesqłe), tak popularn,etj w ł..ochi,kochazamla:em ujr~rua l'%teczy nowy 1 pomiędl;)r setką małych ciasnylc'h i takie ze~ta'wła1llie pl'log.r.amu j>estł Maryna Fis:zerÓtW'.na (tt:'('cyll, YJ. nówk:r'. nabyc:z.pewnej ~umy wrażeń:, w6w brudnych często lokalików. lwprost fawtle: czyż dnma.t ktiaro- SZlClZCipańslka (recyt.),.l. MroZlń- Będxie to wt.tki, mecpoorian1oava' l film nablera baroz1e') cha- ł lęd Łó&ź"est wy "A')''l.'ag.a jaik~<cm wesołycll UllU-l s1ci (l"z.eozv w.e8ołe), A. G6r~.cki mi m-oz:maicocy baj maskowy, kt6- rakieru sztuki, dzieła artyzmu. - Pod tym w~r,em....ł-.. ru~, 7. pdl!ller\ i ka.../la~ków.. i to w 00datt (a~c.). HełettlJ8. Gajbe1rl-e (.1lk0llplll-- ry odbędzie się dnia 17 $tycznia, Premj«y kinowe częstokroć przez wca.lle w &ZlCzęs ltws~j 51.. a CJ 1 k ku ~ów dclć marn.ydl. n}amem! J. H. Zawi.eydd (ceo- t. ł- w ujwita4 ~ 'W.ali tupublicznośt przy;molwane są tak ~t.anowi ta.dnego 'W!l~t4Ra, bo oho \ Nite tl'irlj 'Wl\liJlrym c~ 'W fetreddi«). Wstęp b~." handoclji. samo, jak FCmjery teatra.lne: film paru ładnych lokali kinowr:ch, ~- '~'2le kina' ~t mm:yka, k1ńra" jest dobry, a WÓWCUl$ ma powoo- my:z:w.łlasoom na p:n;edan1'eś~h ty.liko 'W plljl'lu lcioac.hł6dzlkioh ~ Fre ll WenCJ8 W teatrze poftularnym d:umie w na~ tego słowa brud.n.e i ciasne. nory., Cil.'$11ota., Slterw-:...otllll ~ na b. wysokim, eu- n...,. %tlaczemu, a1ho te:t fum "pada", a blak ~a~czn~e:ości. dfi~-l ~rim mjec tjlożt8 pozhom.ile. - W prledwie6stwie do teatru miejsklego wzrosła w grudniu rw6wczas jest to popro.tu mial1\: wydl ~ 1 ma,te pocz a me Mury'ka 'W kinie jee't rym ~- Wdug d:ml'yob ~ o- populanty tr&.do: H T a.mte:jl" 7 rast~u pubhcmości. Caę~t()kr~ć -: ~z:ystkq to ~.~anmld'be kt~re2'jró~:jowlml'ym sunerel!l, który Śtriaty i kultury dmm.~ te&- zy, "Ta.jemoiaz, Dtelm H _ 18 zdana się jednak, te p!li>icz.nosć nte dają na~-et m1~~ %pfe- da.ć ma mam i1!l:ll~ pos~6t-1 tru populam.eg.o p.t'zy ul. Ogrodo- razy, "Cmrtowdca taowa" 10 ranie idzie, alby zobaczyć 'ten, c-.y in.- cze~twa. me ~~W1ą~. już o wyma oyob amea-6w d od!głosó'w, 1ctÓlre,~ w ciągu grod.nk r, ub. przed- ry,,,sub1ok:abka" 4:razy OraJZ nr ołbraz, de lpoprostu do tego, garuach. este:t~kl 1 by,<>:~, O wpro doa:.tdej eaooji ~ ~'.ta'wlilała ei.ę 'DalS'tępułąco: "Oj ~ męj;ezyźnij" _ 1 czy innego kina. Wtedy powo<be- w,adzeruu, me}s'c numcr?""mry1:h." ~ apen.1a... cmzy w 'wiu&-k ~ ~ 40, 'W' łl%.. nie łub niepowocb:enie filma ;e.t k:in.ch me poul'yśla.no?lt's1cj)o.. ~ ~. teą1 4 pnm.;ery (..,Tl)emn!cZ] Ogólna fn~cj.. pułllicmooci naj:rupełnieó ~ewi.doc~,. ~ pc:wa, ~ ~b:r= Jde.. łl3mie wy.błja k.id t'zt- Dżems.., HCmdXJw_a U:we.,' wyaoeił.a 10,350.~!Z kgo przyten p.rzechodzl bez wra.zema 1 me o eprmedam. tak ~włedic... hę, Q.tcjł '-i.ae ~... ~...,t)!j m~ paddo.. ~ - 1,018 osób, można mówić o ar.ty8ty.c:mem J:M,o biletów, ~ cłem. dm., łea c:iiml i ~ m~'); 27 =: 5 ~~ - 6,t89 osób, 1lO00tcze~lu kina.,. ~ pc~~ - wotw'odm dr.wa te ~~-~ t. 4 ~. Ze ak:ze - 1,'7'88 CL96:b i ~kie Nl~ można Sę ztodzit.z rzoea- ::.~ trup.. b')etu de, ~ ~ Ja.k sz:tuk. ~ pm:ez teatr oa6b. ltv'm od czasu do czun przez wła-.,po wy ~_.! wdęc 'Wid:z:m,.. icioo ~ ~j śćicieli kin twierd::mmem. jakoby słajc ć~ mepok'~ym Pl-lłUn,GUJ., fo tikost~ rludzen<ie., a mazy'''rqa mcu)'lka, b6n8 ~:rosllu me ju, 'W powi;abdl ~, co tłopubliczność l11łn1a specj.ahńe filmy a -- jat P~ oeotnjurm, 1m ~ l ~r.nu;e w peway:m.jjdcxłna od Smu. o:łdzi.elił..»a~ ma.cv:y ~ ~ sfomnko'wo marn~. Naturalnie ule~ to 'W ma ku ltt6rema ~ -!l ~ ~ ł~}"wlił9te odgło&y ~ ~e ~~ ~,o łl()~ ~~ tr!j ~.. cmym stopmu właśnie od sam~ pablic~ wła$ddc'~. rr ~ - ~1!mJe rj' 'l3!!u. ~ w kma.oh ~ W$pÓ~ puibt1lc%1bości, cllydyrektorów kin. którzy me powm M.o.tna. ~ ~ z tem., te po-- ~ pn!wdra*, bennon;ę. ł:t.1.3n1 ~ kb6ry, o Me cho \eklborow i.. ~ kmn 0l"&Z fani zbytin ~ reperiuraru, datki nak~ pnn amonąo, PC4tim 1UtliL,... W' kime pc>- dzi o ~ -:-~ "C~ tt-y,l~ motje ~~ć ani zbytnią ~ tak 1J'łf, "nlagie- ~ banbo.,~, wprc* akand~..m.. ~ prmea3u~ się 'W'fP1Ol'l ~ r nędmie.. do. ~...,..~,.. ~ d:me- ~&w", ani ta filmów' marnych, - H.cme :wysokie, a.lle nie ulety pc- ~ l obr=:y, ~a. ~., '. ~ i..".1w6n::moscll l!udz- stni~je bowiem UW8Ze pewien datków tych odbi&ać sobie na po- jmn.gać~. Do 'WleJJk,ilch fili.. KuMura kb. ~ mę ~ kiej. M. poziom normalny, średni, filmy b'kc1:oości, tyfko popro.bu. d.ąttrć \m()w isblńe;e epeo;a&nme skun,pooio- lda b, ldiddm soopoon ~ 1'a2MO-' SACHA GUTRY.

7 'fr. 1 t GŁOS POLSK - 1'925 1' ~~~~~~~~~--~~ ~._ ~.'szystkie zawody i klasy są zrzeszone. ibełungi nstytucje ro Qt to czarująca poezja. a ich pracownicy. - lcze Luzem chodzi tylko kilkanaście tysięcy p:racownik6w biurowych i handlowych. Żądania pracownik6w w takich instytucjach napotykają Nikt dotychczas nie troszczy się o ich zrzeszenie. Jutro przyjedzie nowy na największy opór. stniejące związki nie są odpowiedniemi organizacjami. wo~ewoda. ~ łódzk}ej kasie.chorych ~zi,ki t.aktyce zarządu, polegającej na.. d ł ' et,mewyraznem poltykowanu ta.jnem dyplomatyzowanu, wy- Ze sfe-r pracownik6w handlo- mi.ędzyzwliązkowej komisji praco'w NowOThlamoOwanry W'()~ewo a o 'z ' buchnąć może strajk. wych otrzymujemy na,stępujące... nicze3, przyparci do m U1"U, odrze- 1~, p. Lud:wń~ Daro;vsk~ prxyj.e'~ Oficjalny kodlunikat zarządu kas".. wagi: kli, te nic zrobić nie są w stanie, drż.a dlo ŁodZ w piona eodzl,ał,ek, d'n'la "...' Dla wielu, być może, dzl-wnem gd'yż poza wielkim 1Wiązkiem 12 b. m. o ~dlz.. 4.Jz na d'wlor,zjoc. W pt.ą~, dn.ija 9 ~. m.,' odbyło (krile;rownlll~). do 700.zł., pensi~ Sd.ę wyds.;e,dlaczego zaloedwie pią- wszelkie zlt'ooegi są beukute'czne. Łód!ź..Fll!bryoma.,'Slę, Zg~dn1oe z ~:dmią, n.ad-sł~by najjrruijżsm (gonll!ec) 81. zł. ta częlść ntrudnionych.., przemy- To glównie się p-rzy<:zyniło do o- P b...,v.. woi.>ourodę' zwycl21awne posaedlzen1ie zajrzlą,clul najwyższla (woźny) 202 zł..mes. h.:1- l Ł k"., c ~ Y'W1a1<l!c"'5~ p 1-.. k h h l' --' " '.1-,~ 'k śle j and u w ollli pracowni ów mljama ttzeszerua przez p.ra ow-... d p",.,,_..:s taw'l"cu"e ' asy c 'OrY'C m. 'L'OUZ1, poswl':~o-lp11ze'c:lęotllja PltaJCJa. -rzem'esllrj1l~ -.a. _ 1 h Gł r.ików handlow~ch i biur,owych. P, OW1tLC1 7ą lla W01"CU ut:'u_ hand owyc j' :S't zn.eszola, 6w- łe m-ioe,jsoowydh wta.d:z cywurhnych., jne ątpecjaln~e sprawie żąd a.ń eko'8 zł. dzi'ennie, robotnika podwó. na porz-rc%jma tkwi W' tern, że za.. Biuro pośrednictw!!. pracy też. k'1. m""-zą ll.omkznych -praoownikó'w admi- r2jowe Ó O _ 4 zł. 43 rl;-r. rz~dy zwązków nie~o że nie. t b. kł W'O'TS' owy.cil oraz sa 'UO.. Ul\..,.., 5' -. ~J'~ W ecze marny zywo, 'OWle.m s a- ni:swaocyi.nycl\ i fa.tmajccutów N.lt oma"ri'a'noo poobwi'm" stoją na wysokości zadania, lecz da się z jed.nei osoby, t. j. sekre- Te!goż dnia p. W\Qł}ewodla. ob ej- ' P"d" t ~ '... d" :lu o d:". -'_ '. l nawet nie chcą raclawać sobie tru tarza z:wiązku, kt6ry jest je.go p;rre- mie urzędowam,e. o o oezywj.lillu l ~Wle1"Zen1U na 'P0Fze niem pos'e'.u,en:'1 du, by przyoiągnllć niezrzeszonych wodniczącym.. W5Z)'stkiem, a ra- profokułu z ostatniego po.siedz('- pj"zcl dr. Weil$sbc-rga wnr.oqek a pracownk6w handlowych. cze; niczem, bowiem przez cały pndro' iy duoko a n.is. przewodmazący zal omuni!~o- wypłacen.i,e pl1"acown<i~{,om wmini- Przed wojną euco<pejsk4 imuało rok niewiadomo,czy się tam coś W U wał, liż pnwowr.mcy admin.istracy;. stncyj:ny.m tytuł-em vryrów nw W Łodzi "Stowarzyszenie subjek Mbi, ery nic, a sprawozdanie uka- świat. tnd rut skutek Me ud2lielen,j'a im lich pla'c nie 11Jrog 1 l'owari.y.ch w rot6w łl.andlowych" z początku pny Z1lje się w muc11 lub kwioewu. f i ulicy Gdańskit-j 45, a p6:tniej pr.l:y Po drodze! p. bechowski ws ą1l1 przez 7Jal'ząd do dn1'a 8 b. m. od- 1m ubiegłym - 40 P'l"OC. pl/borów Al. Kościuszki 21, na czele kt6re- Gdyby 11a czele tej ta.k w adżnc\j dd maglslratu. pow!i.e<k1i. na żądatnw.'\ 23 p1"oc lii~,tolpaoowyci. Wniosek p-owvt.~ selroji stały jednoski, jak w awgo stały takie wybitne jednostki, nem stowarzysz.eniu suibjektów. W djnlu wc,roraiszym ~gl()sń.ł sdę P-odwyżJkń i wypłaoet'!'a 13-"; "l n- szy w gk <;owaniu łajnem został jak Maksymilian Bhiith, dr. J6ref praca jej prz)'ltliosłaby w -obecnych do llliajgistf:rnt.u głl()śny arl)llsta-po- sii, U!t'ząd2li!l.,i w dmtin.t 9 b. m. póho- odr7.ucony, Sacbs, adw. Krokowski, dr. GrUD- ci-""kich czasach nie;'ednemu dl 6żruik p Bruno LeclhowsJci z ragodzinny strajk nrot"dacyjny p. d' 'k' fł be- i inni. Życie wtem stewazy- 't" _.1 r. ' '....,...:>, o stw-er zen~u wyn~1 ow, ~ o- &6 szeniu c7łenkowi ker 7V ść. JesZ'Cze n.rze'u b ""ę wład!z m"~1 1._ db t dn' d kipiało. dzięki światłemu - l r pi"os ą o Wpn.salllle,,'o, ',-,pa-z)'lc:zem Da Zlem'a1lJlU, o y em SQlwa<!JJiJa p.rz,c'wo l~zący OSWLa.. P 6ł rolciem należało nawiązać kon _U.,1. d k" '.1.'- W _.1 iku.t_.1 k kierownidwu, które bez zastr7.le- ~l.ull () saęgtt pamtąuh.'oweg. pvl.l~zas &tra, w C0liLl'<t!.l1.asy czy'ł, ilż uchwała z8.ir'ządu takt z z03t,ame prewlnc;ą, gdzi-e rutynowa- _.1- T _ żeń poświęciło się dobrej sprawie. nych specjalistów' handlowych imdjend'tl pl'le:z:ydj1um, p1'7jyj"", p. Le-l pow7lię'ba 2'JOS'baiła. rewluc}a, w pocliatla do W'iad'Oll1ości mtządlonl Czego tam nie było? P'"ledewsz-y- brak, a tamtejsze firmy nie wie. C'bow.stkńe:~o, rp. wltce'pl'lczyde,t ipl!. której pra.oown:i.cy c1o.magali. się zwią.ztk6w w dlnmu 10 b. m. stldem kursy dła uxupełnienia dzą nawet o istnieniu związku pra: W'~elWódiZ!lci., M6ry td w imoiemu. przyjęcia ich żądań w terminie 48 Jedtnocześnie oma.wi,a.n:o zarząwiedzy handlowej, cz)'teln-ia pism, cownik6w handj'o'utvch w Łodzl. -'--t ~~..l " ~..:~' W OOz' _L1-..:1._, i d zaepatrzona w-e ws~hcie pisma.. l magls,\.1<>' 11 z: 'o", p S'W01 p'v'wpl's g mnym, SlK.l<lłQlCLJą.c w przecw- dzenia, jakie należałoby wy ac - 1- puy ul. Al. Kościuszki 21, jak r6w- :L..:, bk. z z 7:v _..J. _ -' L-.JJ. mie.iscowe i za.~ie.jstco,,:,e,.. s~ Did o iego biulr'u pośrednictwa lk'snę~'7je.parną owe1 Wlf"'l - 1- nym ł'4z11e (JUp'OWlloeJUlZlta lllu<>" z;a na wypadek strajku. dobru oogrzanej (:orną) 1 na1etyc1e CZoet'llalllll Sl2lOZięślti.wej li pomyśj'1loe 1 j ł D!aBtępstwa na :rm-ząd kasy. Na skutek pmyjęoia powy1;szef oś w.iet1onei, cto.b-orowa bibjljo tc:ka, pracy. ". podtr6ży. N.ad ośw1iadic'zettliem przewodni- uchwały zgłoszjoillo wm.ijoseok o r.ewłasna orkiestra w któl'e; brah l-) Przys~leme do ZWlązJkU polą dział wyłącznie ~złon~ewie st~ c~one jest z~,zu~ełnie, zbyteczne- cząc~~ l'oz'winęła się ożywiona jasumpcję tejże, p:t'lz)"c'zem wnr,o. rzyszenia 1'004 dyrekclą znakoldl-!dl f?"ll1ałnosclatm, kto/e dawne N - g-! dysku..,... trajrode kt&-ei skon- ook ten w gł'osowaml\1 upadł. tego kapelmist1"za z Wars.uwy jult powm.ny były brć us;umęte, ~y'by l e n l ł sotarbo'w1allto, że pbwoe pl'1aooown;ll:ów Odm.OŚllie do f~ów po-o obecnie nietyjącego S on.n.eniłełda. za.rzl\d 'Chciał zają~ ~l1ę na setje ta.. ikas-owych, po uwzględni~ninsltailljowilcxno ubrzymać w mocy ~()-. Koncerty tej 'orkiestry, Ulrządzane tak W'Uną dla zw1ązku S'pt'awą to majestat pieśni. pnyzltllallie'j jujż podjwyżjkti. 10 proc. pr~d.nią dec)"7iję za.orząd'tl o pl'z~' w lokalu. S'towarzyszen.ill, pl'7:yci~- W jednem z najwi.ęk'szj_c\h stowa- _ p!1'zledis1.a~ą sdę jajk następuje: ZtllalłlÓ.e im z d!nffiem 1 ~dllma r. gl'ły pta<:ownik6w handlowych i U}'!'7:et\ hm1cłl.owe6w 'W Hamlb~, Z t L!itanowiły świetn. propagan~. etowarzysreniu z roku 1898, liczą- a ilrg z e~lilrzaml. p,etd.\s'ja Ul"2lędn-icm na.j:ndżs!zta~' ub. 10 proc. pocl'w)"żlkii i za,.' Byłe i biuro pośl'edniclwa pra- oem pr~z!() 120,000 członkó~ (h) Jak już dl()(oosiluśmy, ijz.ba :e_/ 161 zł. mries:ięo~ie, ~red.nia _. twń.erd2xm.o mpr-opo!llow'&ne. f~c)', a WTC'szcie kasa wdów i sferoł przy~t~e do stow~zyszenla karska Z'Wit'óciJa Sli.ę do by :ho zt, D1l1 &., wyższa - i mooeutom dla!ts17.le wytt'ó'wllruu-e ch oprócz innych ~u.'ó kułhan.1no odh~ tnę W ten ~posób, ~ ~owo- rycih z propoxyają pil"zejjęc.ia n~ ~. mj.es., n.ajwyższa l płac, poczyoo.jąc od stycm!e 1'. h. oświatowych. wstępujący c:z.łonek ptx1tplstr)e de- Stiebite roń moo:atora 'W' z:ata<r~ 0)0 Podcr.u okupacji lliemieokielj, lduac.ję krótkiej tteś'ci i tern sa- 'Ull"za..d.u kaby ~horycll z l-ek-a.- kiedy licuje rzene praoow'ju'ków' mem ataje się członkiem kocrpe-racji rzaanl C,. e t t Ł d,,, handlewych b-yły pozbawione pra- mpełnie słusmie, bo jeśli się J~ kasa chorych na zego nauczyc moze mag!s ra m. O Z! cy, sto'w'auysze.n.ie poowołało do ł:y,ok., te popełnił jakiś c~e- xwtróoel!llie Się awby lelktclll'\sikiej docia dla S'W'oieh ezłonk6w koopen.- etya:n.y łub pot1mął się () ks tychczrrus me odpow1i.~d'2il/ałla, wo- _ Chwalenia sięl Tywę, dos.łmcu;ąą po niskich ~ kamy, zawsre mocte być wyklucza- b-ec ore~ wśród lelkaav;y prunuje n.aoh ariyk:ułów pi«wu~ potnje- ny ze ZWi 3cZ ku.,roz~()fycze:n:ije i 'W'OZ>O'a1, ZlWT6c1li Oto próbna lekcj~. by. Urządzono dalei W' lokalu cle- U nas, nioełytl'ko w związku przy &.ię oni do 2ia'ządu. s ek<* lelmr~y W niektórych dzienni/kaoh ł6dz-1 ny zarząd miers.ki miał porzy tym płym i widnym berł>aciami" ~e Al. KościuBdci 21, ak w innydh karowych z żądtml~em W'S'Z'Częcla: kich ukazuią się od czasu do cza- budynkach de pokrycia prroszło ubog~, a ta.1ri:ch było bard%o wielu, związkach i st o wart ys zeni<lł oh ostrych boków w S!bos'l1arku do, su notatki i informacje, przedsia- trzy C7;Warte ogólnych kosztów mógł Za parę groszy ~ cle- istnieje od wielu la.t niewsp6łczes- zamządu kasy...' wiające w sposób wysece nieości- budowy; mimo to w ciągu półtora pły posiłek, później uj ~ n-y %WY'Cz.a}, t.oe przy podpisaniu de- W związlku z tern, w ~u d. ~.- sły, bąd'ź też wybitnie tendencyj- roku magistrat budynki wykońcxył no do wydarwania sok.romn-,eh obi.a klaracji cskon:1ww-skiej dwuch człon &i~zym odlb~d.:z:ile SdJę, pasnedzeon.:e ny sytuację w pewnych działach kosz.tem około 1 miljona złotych, d6w u 'jesldcze sk:romniejsu\ opb.- ków musi swoiroi. podpisami gwa- ZlaJf'Ząd'tl se/k ojit, n:a tkto!rem s'p'rawa gospodarki komunalnej.. co stanowiło przeciętnie 8 proc, tą, a. w nierzadkioh wy,padkach zu-j rantować uczoiwotść i ho~~owo,ść ta ~ęd!z!i,e. ~awntajlla...., ~Y/.. c~lu sprostowania, błędny.ch całego budżetu mie,fskiego. pdnie d.acmo. nowetgo. kandyda~. NeJediUego N1.e~lezm~ od te'gl() n:rędzy OPlU)l. l.fałszywy.ch sąd0"y. podal~-, Co się tyczy nadbudowy gmachu. Biu~o. OŚrednicłwa pracy robi- l zwyczaj ten k-rępuje, a n.aw~t o- komojs1)ą ~pecpa1ną ~atsy choo:ch,. a my n~ż?j szereg lufo,rmaclj w naj- magiostratu, ekspertyza fachowców ł p gło umieszczai~ swoich brata, gdyż 00 1Dneog~ 'klub 1 ~a-.1etk:urzaml t10czą snę P~a!~d~. ważmejszy,ch sprawach samorządo wyjaśnia dostatecznie, że przy po- ~::k~'; w'powlstającyoh illsłyto- mknięte, siewarzys7je1ue, a. co m- / n;aj~ na c.elu, UJzg~,dinJi-enn:e p - wych:... t ważniejszej nadbudowie niezbędne. h k naln ch nego zw'lą7.lelk zawodowy.»tow umowy głowtlloej. Na;bardzle1 dla ŁodZ1 paląca. )'esi dok,onanie gruntownelgo re. CJaC omu ' Y'., k. b d k l'... d Na uwagi k.:erowan.e pod adre- westja u owy ana.lzac')l 1 we- montu ist'1liejącego budynku. Na ~ Od roku 1919 stowanyszenre zarzad~ tle lokal przy ulicy Slrajlt Z orzacinkamu dociągów po'suwa się &tale na- budowa i r-emont gmachu magistra ~lbje~t{w ha?-d10w:'ch ~eks7.tał:!k~iuszki 21 mógłby być należ'y- skon' "'znny.,pr~ód. Z wios!1ą r. b. zarz.ą~ miej- tu pochłonęły łącznie sumę 3000~ clło ~~ w zw1ąze-k r.a h. whipra 'e wyzyskany 'L kol'zy\ścią dla '" & Sk przystępuje bezwzględme d-o złotych co. w każdym razie me COW'lllk6w handlowyc t UfO- ~Ąti zk zarząd w~e nie odpo- (!h) Jak ~, robotnicy robót, cze,go n.ajlepszym dowedem może b~ć nazwane kwotłą zjbyt wy wych. Trzepa. prz.~, że n.a.z-wa ą U, d Wti.d~ki0J MWD!1.l'falkttm-y" w 0- zawarcie szeregu kontrakt6w na seką donrwv" jest porne:ja.d ba.rd~o W'l& a. "..1_ ł d l t' ł' b d l h. "zawo~.. l. Di~- k' tlru bronie swych tądiań CO UlU xap a-i oso awę ma e:na ow u owanyc.\ Stosunek samorządu d.o teatru słmzna, gdyż związek łea "''- Więksrość C7Jł0n 6w 7:Wlą 'ty za url<jipy tjl1"'ządzadłi 2 razy l Sprawa konce'sji na elektrownię.. k'.. d kotnie b ł w. n~o c;złonka zawiódł w Jegtaoc:ł pr~idując kcyzy$ h~dto~ id1e: dmeullll!i~ ~ strajk; łódzk.ą, znaj,dują<:a się w:.fazie keń- m::~e ~~a:t:~; ~~~aośni.an; Tu kiwaniach. To też rycbło r zo d1l'kcję rzesz pncewid.li ów an () rotest.alcy';o.y! cowej pomlmo OPOZYCJ pewnych p. lk' b d' wi-elu człod!ków pr7jestaj.o intereoo wych, zw<róciła się w sweim cu- 'P P"'"~_.~..; ~! _...,otfroziiba um-, sfer ~chodzącyc'h z czysto egoi- wspemm:"~ydty ~, z~ s';1~~tu Jum '. ki pl 'TV' d ząd '...1L 1... urzą VOllU.""... ltn1ll.ta. <J<N6',.. l ł ~d wraz z SWlaczemaml m""", a na wać Slę ZW'ląz, em, 1l.atC z pr-l:. steo UU' u ZWlą'ZAU, aouy - ~ fabryilci, robotnicy za. stycznych załqlżeń, - zosta a e-. b. koł zwyczajenia tylko naletne slkład.1{1. dził w swoim obs7jet'nym lokalu n.itooba1i srbra;lru. 0C2lełkują dec zji finitywnie wyjaśniona. WszY1Stkie rzecz teatr';! ~nes.l o,e~me ~ st o Na walnoe zeibran-ia związku zjawia herbaciarnię, mając na myśli st'w";: zanądtu f:urmy.: tefj sprawme. y czynnoo k{lompe.t.enm~ i miarooaj_,19000: :d. ~1~S~ęcz:~l1e, l ze ~l:m~ się zaledwie po 1ń11amaśc:tle osób, nenie W' tenspo's& w k~ra.cjl _ n.e, nie wyłączając powoływanej ko~,m{) k:~e)ącej.:ms~;;~la~je i Zało.t(}na pczy _łkim w-yd~u ogn.1s~ Z= ~c:r=-.'. OS'tatnie kon;i~ji eksperlów, eb~l~~ :~hol::: wa~~ż~i~ p~ożenie fipracy koope.r~tywa.z POW'~ ~ P~:l iłurt 'dawno wiaien b.,.t to. Nlbelungl.....uztłPełnosct ~an.e_. r ~ nansowe teatru, sta.ra S1ę mu de~ właściwego, m~ l DJea-- CJ 7 N'eM ty, ne.l!egań nie ~~ pca.sy pnec {lo młllgl's ra o- pomóc wsrejkimi możliwymi ś'roddolnego kierowaidwa 'lltts1ała. ~ czym. 1 e,mxmo W r.;8n1.rty. k. zwinięta temu samemt1 losowi uiłe- uczynieno tego, a. lokal. nad~l 1est to utwór genjuszu poetyckiego. Spr-awa Wlprowadzen.ia w gazow- am!. gła stoł~ wraz z betbac:ianńą. n-iewyzyskany. Z ~a'jern1ll.c-rycoh ni inweslycji 'na ;szerszą skalę znaj- Lansowane w niekt6rych orga Kooperatywy robetnioze w owym wz'~ęd6w ~~ zło~ony az & 18 duje si.ę w toku. W każdym bądź nach prasy pogłoski o r~ko~o czasie zalewne hmkcjonu}ą po osób. hlemie patrxy, J4k udb.waly Jedni za darmo. drudzy racie zazna-cxyć należy, że w cza- istnie;j~cym. zam~a:ze. :ozwląza~a dzień dzisiejtszy, słulł.ąc z poiyt- jego nie są W)'kon-ytWan.e. za goło' lulę. si~ ~~ędowan.ia?becn~.cih władz ł?dzkiej. n-d.y mlejskl~l są -:-: Jal: kiem liczn'ylll rzesllotn roł){)lłników O ile o wła.snyoo siłach heroa- wr mlej!sklch postawlon~ lcilkaset no- Sę dowladulemy z najbardze1 a~ku zu,pełnemu ich zadowloleniu, a ciarni za.ł<xżyć nioe może, to lliech (hl W lwtnits1ja;ch wy,mi/arowych wycb. latam, pnepcowa~zon() in-j torytatywnych :t:ód~ł - zupełme nawet przynoszą zy<ski. odda ją w dzierżawę. Cxy kon.iecz- d:la ~otk6w pa.oot'wowych. Zl- spekcję ru;, znaczną ~~sć staryc'h bezpod'stawne ~ rue.ma mewy ( ł nie beuobotni handlowcy mają po ~dają próoz obywatdi, Jako rur zastąplono nowed.l l t. d. tern, by w Lod Zl dokonane być ZW1ązek o~ecme ):ędzst mc ~ez:ac~. większać f-rekwencję w zbiorru prne'wodrukozący pre.zyd'c'!l.t Cy- Stan, w jakim obecny ma.gi<strat miały nowe wybory, nawet w tym cym. ~onkiem ~. YZWląz owe) ~ roie:' skie' Jeżeli gospodarka w nl3j'8lkji, wijceprezydoent Gros7:kvw- 'i ou-zym.ał od swe,go pop1"zednika wyp,adku, gdyby wł~dz.e nadzor~ kenus!l pracom,ukow h8ddlowyc~, -.. J k j. 6;dzie nadal w dotych- ski oi. ła'wlltilk Kw1amowicz.. kzy rezpoczęte gtna..chy szkolne. cze zaorządziły CzęśclOwe l~b cało zad8.~len; które) było reogul,o~a~le ~;;,;~ u! J tr)11bie _ liczba j~o Za p!'a,cę w ty.c-h lromils'jach {)- wymagaa dla iclh wyk.ończle'nia wie ' kowirt:e wybory ~v innych mlastad.1 pensj, rue hdlal 01l 6ł d U 1 prachwn~k: l cz.łon:klw kurczyć się będz;i~ z bywa.te1oe łód~ żatooeg.o wyn.a- ki~~o nakładu sił i Śt'od1(ów. Obe'c- RZ<eczypOSpohte1. nandl,owyc,ecz a tyo ty ':.... gtrodjzenilla :me otrzymują, naw. G&i Pl Wf =,..; którzy są zatlrudnieni uprzem. y- m~esląca na mleslą-c _.:,~~ ~_.L-':'_ ~"..l.. lk' h -'1. d' ~'L m """''''''..Ul1':'LU!PV""'.",~~a sło.wców, Z'zeszonych, w: W1~ lm Pracownic~ anu 0W'l,z ~J~ so- ma.gi&~rołu wtplynął nagły wnj:.o.. r!.t!. - fi -. ł "~_ - ". _.,,&\ ZWązku przemysłu wloklenmcze- blc. sprawę,. ze!:""z~"d.ale~no~c d~ S 1k jedn.ego z przedr;!\;!.wid.(>'li. ma- 4QZie r~ ed!) 1$1 ni~1j "haw;" S"' Re. l tak1ej, o~:aruza~11.me ~ ~. zadtnej gtistra. tbu, by zrusiilajdoaiący 'W.kotm:i.8J1. Tyl~1l) w 1..akł~(b;'0 FotogrdiczJlym dzanvch dla j::c'pra'nicnia bytu han k~'a.na mcjaty\~~, ~tor~by. kwe- wyna.gmd.z-c,nń>c. Mrug.i!s,u..-.'tt nchwa- L/feutlOClOnYC;ll ~Gtogt (ho ~ S). Z U:l!."f. O J. dlowców, reszta handlowców go- sł1ę ch z.rz,~sza.ma Sę UJ,t a l ro. z- iił wypłła.dć swym przcd5,ta-n.i.cie~1 ~~ ~"',)o.<l,,",~c.m~x~ Nr. 1:3 (da\\' D:d",ln;-s) rące przeciw zaniedbywaniu spraw wlazała w nale.zyty $opos<i. lomlromi.:;ji 1,200 22Ł :!. ~! w U"M~: ~~ COGfliCll;:lie oci~ rano t!o h wlem. ogółu Pl'.ote6Wwała, ~on.kowi-e ~.h li '~.. \.~.. Fii~.i_~.'~. 2ł~t(~ 15 71d~ / Kiedy na licznych wiecach, urzą- ko~zysc.. Z. D1ccerph,wosClą cze- 7- remiooiia ~u, ob:lzymah "'}" F " 1.' ~..j d

8 ~1~, ~tl~l ~GŁ~ ~O~S~PO~L~S~~~.. ~!9.~~~~ ~ 10 poemat świata. gi Dzisiet5za pogoda. Jak niew'aściwi ludzie zniszczyli bardzo właściwą rzecz. O "Przemyśle Chemicznym w Zgienu" słów kilka.. -_' ~~~~1~1_ ibe to cud nad cudy. Zjazd oświatowy Stopniowe.pol~PlSzenie sje stanu pogo <:y, przelotne O!Pady Thll wschodz.ie kraju, dllooltiei, m1ejscamd umiarkowane wia~ try pmnoone. ł1ynik kwesty na chanówkę

9 ~~:,}..!:...!'t~t,~l:..:::.gł~o~s~po~lskl~;..;::::;~"t~m~f'~,..;,_ elman ba dyt Z ga e r p. e zk,. SC skazany' na doty\votnle ciętkie więzienie. w c terechsetną rocznicę śm~erc j Vas~o de Ga ma. Skazany wyroku ni«: pr~yjął! pro~urator wnosi Na poc\zią!bku piętnlal$ltlegd Sbulle~a wń, G~~a'Dlt)"cmlie ~ljieło m~lc~'.) nla wiły się jakieś groźne zjaw-isk~ zażalenie nlewaznoścl. 2JaiSłY'1lął lle S'wy;Cih hot:rut,~k1lch rddiu zoegliajrzy, djzl!jebd, kioo'legc D- atmosferyc~ne, powstała ~traszna Sąd, przychylając się do wnio- OBRONA. czynlów na O'oelailll1e, majeń.lci li!,eza- sba~,eczltha tladbudcliwa była ~asłu~ą burz.a, c~łel za~odz~ grozło Jad:\ " leżny naród, zamieszikuią;cy wą.sn Va,sC'D d.a ~amy, zlosta.~d uwcec7:,njlol chvllla, ze, sta~l1e Slę pastwą. rozsku proknratora, zawezwał w ciha- Następne zabera głos mec. Ko- pas wybrzeżicl, na p()/łudlmo-wslcho- ne w p'omnrriku symhol,!'c:znylffi.) lm- sza lałego zywlołu, Popłoch lęk l'akterze świadka kdmendanta byliński. który na ~tępie pod1cre- : dlljioe p. ółwysipu bea-yjsk,~ egd, Za- pdnując eli ~md~ej po't?lfldk t'en!la l 0garnął,wszystki.ch, ludzie tradu wiezienia wdjskow~o kpt, Kurka, śla utrudnioną rolę swą - ohroń-. cłhęcenli prz,ez swego W1Spamn,alłego 2'JWialfly,ylll1g0 wzm,;esl:dtlio '1,a P'c;>~1?lowy. Jeden!ylk~ Vasco da G~, Zez'1anla jmo są barwną charak- c z urzędu herszta bandy zlbój-ec- wodza, regenta infanta Hen- lla.ch TaJo, na pam:,ątkę,te~(),.1tz ma był sp(jlwjny 1 rzekł do s;wycb ~!, llj'kia, ZJdJO'bylń się ż,egllalfz,e portugal... st.amtąd wyrus;zył w da,k~klle, krc1e, żeg13jl'1zy: "Portu~alc.zycy, me leterysłyką podsądne'go. klej",, socy 1l/a W!i'e'lk-ie 1P11Z1ecLslięwzlęe:ńe, d~a Zlba datma nillezlnan]"ch lądo'w kl~- kajcie się nicz.eg~,! To tylko morz" Podcza s świąrł Bo'żego Na1'odre- Sąd wfunń,en obcla'l"2lyć całko'wl-, któlrleglo oe,llem ik'drukrelbnym by:1o' od pllf,alfl Vas,ciQ da Gama, PO' oclkryc'llu drży przed nami, nia, zgodnie z nowyższemi zezna- tem uuf.am;j,em zezjdad:ie podsąd-,1cry.cie d11o'gli DOt"Skńlei; dl() ndj,ij l,tll~~i, katph'a:n Vaslc'o ela ~aiffi'a spę- Morze ulękło s:ię wlidać wie~ki(' n:ami. planował D.l:ięgięlewski pre ne<go, które pod względem swej przeclsli~z~lęc:ie to jle~dakl ;:, ~~ dclzl.ł- dtwa la;tab~zczfle;d P,..owo< go wodza i u5lpo~wi10. ~we,wz,bducł, 'ó ' t' n da 'cajłlokslzt'an.'cble, W S"\'VleJ la elkjl~j W~ em ego' nn-e yll1l ClllęC O<.pO'",zyn rzone f,ale. a e SZczęSCle me 0- cyzyjny plan u emki W1ęznl w szc~roscl}es ~e~ l em z -\ zj1 px'zysi2:łości O'beljm;O'wało i,eslzlc2je k~, lłjl; ;<3..c.zej sl2jll~ehn~ lj"w,a,},j za- pisywało w te; podróży w?dzowi, przez wymordowanie straży. rzem~ w dziejach, procesów lo 'Wlie1e SZie"SZle,kręgi, ~yłld n:~en. ;J1l ws-;?d zeg.lla~zy l WO'J'al~O'w, ;" po, ~dj'ż legł złożony ciężką ntemocą, Hasłem do buntu mia: być P'O- kryminalnych. Ze~, Dz, 0-1 tem ~wykłoel. w:~g;t w d'7lljeraoo s't"ó~ k~orych kawy!tw1ał Silę d'o, c~yi z które; się już nigdy nie podżw 1 - wr6t oskarżonego do ceh nr. 5 po świejt:lo srprqlwę ~ podsta- J,udaJkoś.oi - gd')'1z d.ązy'ld do opano. mu 1 1l1lail"Z]'1ł o d.al~z}'1n po'clo<)ljlu gnął zakoń'czenlu rozprawy $t\ddweł, WOWO od ~ ~u sąd'o- wemńa śwńafta, k~!laów~ ~ h'n'wł ilajba,ku chwaloo S'W'e'j ~,?:yz:nd ł Dobywając res1!łek 'swych sił ży- P ~ ł da dl. ć --'-" 2lba.dany, b)'ł paję<'l1 em l asnte w owym czasle Je en! wo.tnych Zldołał jes:rx:ze stłumić lan ten. De szcz~... rosła u w~, ategd tet W'lerzy 'WLJ~.,...tlttst.em manem ~ tylilro a; mirły-1 z pośród nkłh Alvarez Cabral " 2S d' _! d. ki d,~, d...t...~~_ te...j os:ła.tnie..., N.L-' ', b' "powstame, e.cz gru ma r, r-muouy, Z1ę enunc) ac l1 're -!P'U'U:<\~ puuicllcs - CZl')"Cth le~ ~~, l)e 1Jf,(lZJall zwrócił na Sle loe oczy SWlata ZnaJr<ł w Cochm1e w tej ch vi,l: l1 nego ze spisko'wców, ~ l8pajc1u ~. jecłyni.e ~ doh hralk Ś1!'lOdkÓ',,:, ~~l!nydb. a~! ~ze; S'We e<kspedyqje morskie na właśnie, gdy dzwo'ny głoslly Naro. ProkuTator mjr, K. S. Jask61slci~, Sposób wykonywana ogrom stn'lacll?w [ ~~ dm j zacho'.d" kt6ryc~ rezuhatem hyr~ dzenie Chrys.tusa, Dzi'eń 25 grupie't'wszą część swego dłu'ższ.e<go przestępstw jeskrawo r6żnł się od w&v:'hkt~1 od ~ek6w kjszt= 0?kr y cle ~raz~11. Bdy! 1? mhol~ih dnia, który jest nietylko.dniem je., " " h kt l b b b ' k' j'lllo!l1c pojęcwe Q nlle:m1ja1l)'tll WSi, mezwy k1 ej wag w z:te 1 ac u..,- go śmierd lecz również dniem przemowlerua po.swlęca c ara e- mniej u W1ęce) ar arzycs le- świecie Bez trwo~ przystąpili do kości gdyż ollbrzymie tereny po-,.",. ' ł...- d' k' Z kł h b;, '6'., " ',',,, ~ys.tyce :ewo powstam03 Jego mesmlerte nej s a.. Dl os arz.onego, go postępowama zwy yc ad- wń.esjllcielg'o clzńd.a C1 D.1JetUSt!l,asz;em łudjnd.awel Amerylci są mezwykle b ł ł' 'k', h d._l L_,, ~_..:A~,;"'Ą.., d' W k 1502 ' 'l wy, Y po up ywle a. uroczy wy;ql lem perwszyc WU'Oll lta- dytow. pnonerzy Cy YY'lOUlL'QCJl. juro zalne. ro u powrot::1 ~cie czczony w je~o oj"czyźnie, dzieży mamy wszędzie do czyni'e- Karta me możle byt, jajk twicr- Od C2JaSU Gil CalD/e'a ~t'woozyły V ~sco da Gama, zasz?zycony o~<>- mię Vasco da Gamy jest dla nia ze szcz~6łowo uplanowanymi dzi p, ptrl{)l~u1"altor rodlzlaljem s'po-sńę wrota, wti,od:ą'ce tla o<c-eam AtLalll CD1\ d~u~:;n d,~,d;}rałb t morz ludzkości symbolem tego wielkie- Z'hrofnymi napadami. ł ~ od e1u' Jed)'Ul!iie 'W tla.d- rłydci, Pod j'clgld do'wództwem żplgll1l' ws.c l~ ć mc, o. n t' a hydr 11 go dzieła, którego setki lat temu D' 'l k" eł 'l -ecme 10 'W, f'zle por1u'~aljstcy pń.erwsd djatrurlli clio; kwa na no~o,po ęgę ar. owi:\. we!op61 ~ nim dokonało grono porzlęgre e'w's. l ~le pop Dl ~- zwyozlaljnyoh ~h, sądy dljioew1clzych ląd.ów wysp, 1f000s:il1l- ł PO«'tu~allji, kt,óra została ~od'ko-:, tug~lczykówj dzido' to, to wrota, d,ers:w a " ~ącz'nte z przyczyn od djomźtbe, które Spl'a:wu?ą pra"y1o 1l'}'1Oh po O'ooalllile AtlJalllt~kńttn, zoo; pana, l o'słablona przez mtrygl. wi'odące do nowej epoki w dzie Sleble nezależnych, - wobec zu- wyiątkowe, mogą wydać W"j'f'dk, d<ailli 'W)'lhru.m ~ Afrykń'jmaUWW,, ; jach lud vk ości, to' wiel'ki pdstęp pełne,go. braku oporu przy W\W;yst-.jalłoo aict zemsty. Wl"~ OOroń-\jpTZle. płytn-ę1i p"2jelz 1l1ite~ OOty<:h:-1 J~g? ed.'k~ta... k~ra dbr~ła h rok. wiedzy ludzkie. j, wielki krok na.. kich napadach, at 7Jbita ~ prdkttra-rora czas wooy. go'~ G;rinel, odkry~11 ro.;:zmoe UJ. Zla.. '!" e p~. yqa~, ~~ pr~6d ku. no~ym ~:ogo~ wszech. PnysłępuJ'ąc do chara~yki '" Set'e~rul, N1getr 11 ZaJi.r.ę, W czas1 1 e ws~6d, st1.'la ~H~ wkoocu dosc sil śwlatowe1 ekspansja, llmę Vasco O niece[~ ~ -00- dł~ po&óty wtzd~użt'yloh WY- ną Jednostką bolową, da Gamy sławione w dźwięcznych samega os'karton.e~o, wyraia pro- są~ 'W W1i.ęzńte:niu, ~ W 'bnreży, S7JlllkaM cltrogi, wńodąoe.j cito, Gdy ValSco da Gama powrócił rymach ~oet y Ludwika de Camp. kurato'r przeko1l8rue, te należy OD PdJs,oo Wlięziienia są,.,a.kademia- ooea!llu rndyrpsooiego, S:zLalC11:tetnrym do Li~ony, otrzymał ~odność hra-' rozbrz!diało głośnem echem w do typu mepospolitycb zbrodma. mi 2'Jhrocłm... Za ten ~ neczy tym,u:r;noysłom o.boe,lryd'? u-cmoije ~ h',i~go de ~idi~ueira, 'Y"!~ ~kre- całym świecie, Dla poetów i MsŁo, rzy, i nie zasługuje na najmnieja. ~1l1lJOtość ~ tl11ząd ~j cthęł!nlile : ~>eilłlood!\1'srmljle Sole na~tą? l'ło Jednak )akles ruep" 1 ryk6w, jest pos.lać Vasco da Gamy lit~ tembardzief, że Dz. klilka-...a,.~ jabro ~ ~Ó'W~! rozumleme męclzy mm, a króle;n. 'łuosobieniem tego bohate.r,skiego krotnie mial ~ do za... ""'" '.,.,8'p1"a'W'ttJąCY <rydl n~ Wr lp: ~ tak, te bohaterski kapbn mus'l.l nokolen-ia, które począwszy od, prze nadzór nad W1ęzteruaml, ~ ~(J1li [ ~, DZ!e'1lidU. Slę aj 0;Uścić swuj zasz:czytny urząd, ~ Don Henryka a Slkończywszy na stan18 upra'w1.aua ban~ W kodjkliu:zji W'lJOS!i mec, Koby- ~ '~dj?by~,'wil,e:drz;y ~g,ra Nle brakło Jednak W'te:cly ~ k;a1!l Fern:ao de MagCLlha,es, obejm'j'wa. Wyszukana g'.zecz.nooć bandy- liń51kli o sikammoe DZ'ięg'ieJews,kie :fii~,el i1 ltllo19kde1j, kt~ w ~g~1 męźów~ którzy'b,!, mogl zająć Je~o ł'o lotem,sw~ ~enj~'ne,j myśli, '~y ty w~lędem swyoh ofiar, ", k&lłk1l:j:lla6toletll'i d~ podf"óty izdo~ PO~~ 'L S!łanoWlsko, gdyz była to epoka obszar Wielkiego nteznanego SWlaświad'Czy o jego iroaic::mym cynfz- go ~l na ~ poolliac" 1iab ~e,. ile: gdy w Portugalji powszechne by- ta, (Tłum, Mar,) ~, ~namn,e n0w:rdh mórz, 1 1~6w ~ ło dążenie -do bohaterskich czyn6~ _ mie, -1i~le, odk~1a były S4le/}bą p.od i marzenie o dalekich wyprawaclll Kara za 9 mrojnych napadów, OSTATNE SŁOWO OSKAR- W'1elk1~ cbjido,~b6:reg.o. owoc ~ morski'oh, Wystarezy wymienić z ngl i za usił{)wanie mordenrlwa może 20NEGO. bratu ~, k:!ór,zy Slę od nich ucz.y ~' pośród. nich Duarte PaClhoeco Pebyć tylko J'edna, przewidzia.na Oskarz'ony w """ta"-~oem sł'''''n1e a 'W lmc7jme ~dh. ~ld'm relwa, który był ndjeły1lkd uczo.nym...,.,. '!)ljll v. l...jo sł tłoo'llltljell1~... Tl'~-Z'hof to fenomen techniki. przez p,rawodaw'ctę w ozęścl 2...giej pr.l'osi o łagodny wymiar mry, V'f'l. 'Y'llnj~ '5- \..WY"" "'~~p mężem, ale r6wnież nieustraszoart. 15 prz-episów przejściowych.!kollumb. 'nym woj,a:k,~em i który lia czele Z ł d f f WYROK. KroLorwie ~ C7JCZą'C i niehczn,ej garstki rodaków z:wycię- ak a ot gra l' CZ"V OclwE!fbem za te pr7jestęp.stwa saaj01ljąc postać.wńellkr.~ mflamta, żył powstańców w Kalikuciej J może być tylko kam śmieł'cij W' Sąd po naradzie skazał Wm~ 'W iljrozumioeruin dloolulosdiośc.i j,eglo Za- wspomnieć trzeba o Don Francis~ li. Ł d' dob m u k UPO fet tw OOk Z\ v.: l ~Yba Pl n,: t J d anym wypadku nie m()(że być mo- centego Dzięgielewskiego na ka- mi'e!rzleń, prowoolji'li OOJloei rozpoczę cu de Alme;d.a, pierwszym wice Ą '.. do' ' k'.' be dljid Don J k '1 do:: ', C 'b" Cle. er y". azlcle OW n {!lo 1/ wy D zastosdwamu tedljl popra.wy, rę zywotniego CęŻ lego 'Wlę-"_l ł~~.l ' 0'- 1. 3ll~t WYd - ~~UD,p..>l~'~~.l~:'l :L..~Dll al, polskiego' Nr. 044,160., w postaci wymiecz,erua kary wie- zienia. ~,,! e""",y"u')"c'ję ~ą; 'ł"'j'u?- n<ru, ~'UK:tm1 T=il"""'" 5 U1U1e :po- l'"... l let ' '" ternb d" Osk' k', ł,wodrlwem Bal1"tłom~e;a D,asa, kt,o- stac AJ~onsa de Albuquerque PlO-.0. ruego ;V~Z1e,nta,. ~r, Zlej, arzony wyro. u ~e ~rzy~.1l"'y doilroruał CZ)'nów bohruter&k:ch, niera impej';alizmu kojonjalnegc, OKAL zoe nasze W1ęZlenla me są llue)scem Prokurator wnos zazaleme rue-. WlatJ.OZ3JC rulertlslt ' all1łlllile a; 1 moo1em wielikiego zdobywcy,,k1óre:go md- L poprawy, ale raczej akademję ważności wyroku do sądu naj- ~.śiflodjkó'w 1Jathem}aJLnyooj jedm.ocześ- żna postawić w jednym rzędzie z zbrodni.. wyższego. C. l:rui'e z D'd a lty1wy,turóla ~ł >ry'sł,a. Aleksandre;m ~ac,ed.,oń'skim, :i N~-. OW y O ~ p ero da Co~dha. do A~, - poleonem, ktmy mo'głlby Się u.b,e B UR W d,. ~illtł, on ~ł z :wglirurzajllljl larnlb gać o lepsze z Juljuszem Cez.arem. la omoscl sportowe. :mln~~k1;;~b\;d~~,~; nu~;~r~5~~ ::~~~C~a~~~a ~;~ składający się.z dużej sali,na PADDOCK i MURCHSON W PO ry'kanie ~na:ze1 wzumieją amator- aje ~,ą,~nę!y zamie1"~ot'y 001. &1['- n,a tronie Don Jan,,p~z'ywr.)- ' parterze n.atymlast do wyna.ję 1 DRó2:Y DOOKOŁA śwata. stwo. amlżeh pdlscy sport~wcy, rołomrue1 D1ru~. okrą.żył,pt'z'y'lądetk, clł znów do władzy SlWlel'\Cego cia. _ W1adomość przy ulcy,, DDbreJ NadZ1E~'1j po raz pierwszy e-,, V da Gamę odlkrywcę n-l' Słynru lekkoatlecr amuykańscy, tl:'<>tpeó'ski okręt jp'tuł fale Lndyjtskie ~~ WS~~24 k 'b hl ' N Potrkowskej 96 u dozorcy. Paddock i MUTclMson wyru<sza,ją w: WPŁAW PRZEZ SEKWANĘ,No,. 0t00alJU Pero dta. Covrutiha Z!aJl"lltl- ~!n, k' ro W U why' du~ Y kf?\! ' '?8~-2 ołowie st cznia w odró± dooko-,, '5"', U!_.l_ mepo Ole na sc o zje, Dre Pl ',' p Y d,. bp!,,, W Paryz.u rozgtrywlal!ly 1m rok cll kotwcę na wybmeiulloh.ljlllllqj{}- wymagały en,erókznego przeciw-, 7., 'd ".. " vw5.. 'Zla ama a ante D ;oowl-erzono ungl a S\\lata, o roz o lczona 1es! na roc~i>e wyś"":,rl WDłarw przez Sek- stanu Król Don Manuel :lastę[ - d 'ł. ' Z do, t' b. mleslę~y l po czad s mhe 1 J m/kka)ą nl ; WaJlę, który srł,anowfi n'brajkcję se- ca króla Jana złożył cię±ką mi~ję a dd.1irało~i da Gamie:który uzy- l ~ starlowac na' zawo ao e: oat e- ZOlll.U SPOl"foowego Podobnie jak w aowództlw'a Clkis,p<e'cLyicjli morslcidh w 'k ł b' t tł' tycznych w Austrii, JapOllljl, Niem- roku.. L!... Alymwy ''<-Ą,} "~bi",,~ r<>ce Va"'co da Gamy B~,ił to '.3xlach! k S al 01' e~mepodnowy Ydr u L-'- w~e- k' h S ". F' 1 d"..,0l",, ~.!9"""...u ""5" "", Y' J ró a 'lu)' czas po \FLoy, zj'3.- to nieskazitelny wyraz sztl1 t, JelŚli.iby nasi l1ekkoasltleci-amato- bsr:, bęcłący ogótnym fa.wuytem.. l2jl ~ poonwtsa;ego loo,pd.'batnal rmi.llbliilillliizil ;U... EJl:!:!1 Hl.., czec, zwec'j ln a.n 11, 1zn.ak'Ollrlty pływaj{ w~1"ski Du- cle z rodu k:ró1-erwtskiego. 'który po-, rzy dysponowali ta ką SWObod:ą Do za~ tydh 8t>a'W'8b JÓ'W-~ piarsborwel ~ tl'a".ędl czasu, to nie ul'e'ga wątpliwości, te 'met Pfl1l1la N~, kor\czą'c bieog pasba por ~ ~ moaantw Ame."ka. i wyniki nie odbi-e.gałyby zbyt da- 'na 09łatł:oitem milejscu, 1«z w pię- ~ leko od ~merykańs~c!~, lbrym srtytlu i fol'1lll1m. Drli!a 8 łi;pco a.11 ~: Całe m eporozttml ed1e, te ame- z T8jo i dc:rljasrł 8 ~1"ltd!rni/8, W1l"aJ2) :z,e! ~ l2afłoglą.a.:ż po m. RiO clio r.ndam... Teatr ue S N O" 9-ta wieczór w Poniedz. dn. 19, wtorek 20 i środę 21 b. m, o g. 9-ej w. ' ~ '\ t ko 3 'Jościnne występy ~ 1.('. Dol artystów teatru - ~"PGls!<fe91J F.1ałego W Vłarslawie 'q V (lu.tnic nowości teatralnej;f. \r.l 8"0"0 serca" l Komedja erotyczna w 5 aktach, Jawla Raynala. UJ7itlt hiora' Mm (1 Przybył. ': ko-potoc::ł.,~. Jerzy Le_,. Sltor:a::yt~..!ti. Ale1'S.sander ki Węgierlto ; 1!Tl/. - Bilety luż do l;llsie teatru.casino fil na ' )Ca \V C.,0000~ęt~ p:rt7je<z WYP~wę B~ te, krt:.ó!11e.było <nrajjdlajlszym ptlllllct.eilll t!'odll~ DDa&a, O~ ~~ Na Uczeń ki Szkoly HandloWB~ noo7je!!lili&, u~ł Slę oozom z~la- ~, nr rrowy 1l!le:711lally l!ąd, który V'as~ który ukończyl 7 k, szkoly powszech- 00 da Gama ~~ pobomtlmcil nej, poszukuje jakiejkolwiek posady pod lll!&7jwą "N~' na pamiątkę lub praktyki biurowej. Oferty do Adm.,odJkn-ycia t~ l~du 'W dzień Boże "Glosu Polskie~o" sub. ~A R,* go N~a, p,o :ljbadam,i,u W!'cloo *dldlich 'W'}"b021eiży AkY'ki?JŹ db Me- EMGRAnT,Lirndy, dlzi.i ~Laree.m.winęJd z Ukrainy, lat 50 katolik, intelf~anto:v, djnń/8, 15 ~rntila T; - do 1,'!!go samotny, wy kształoenifl Srednie, oraz p.m"tu, ll<dlllilę T'lJaŁlk,n;ęJń Sltę na llll".albl,ursy bclllha[t('~, 'pcsada praktykę, 7.~a SlksiJeg.o ~1ad:'2lłl.,k'tĆl"y 1ln'd drogę!1:ospod3;rst,wo malątko"e-znal.'luje Sl~ do nciljli, 24 ClZ!erwClt il1'.tslzyl~ w d:ru!... V bnruzo krytycllnym!'t81l1e-presl....' 20 lilia';'''' o i8kjp.kollvi(~jr zaj~cie-praca lczciwa srz;ą ~o.gę, a~wu:es~c.le,,... 2at sumienna. Łaskawe oferty do.d/mm TruCJ'! ~('Ot'W1!lcę w Rla1tt"kuCllp., w tem [lod "Alnlratno~ć" 265-1,bogiaJtem mi:eścioe mclliathryjsllciem, Mór.e s,t,all() ~ń*, tu'żk,ońc owym ~la,., Pc:#ziShuję rr sady pere, tej talk pło'dn'ej w 1"etrul1aty z mieszkan'cm jllko WOŻ:1Y lub t. p. el~sp~dy'cm. Hołdy, sjdl1\id,ane 'llwy- t ski o :.a~kawe ofertv do.gt06v" pod Cll,ęs,bm Wi~(łzom" or~yp!3dły,row- l, A to &J1rdi!'2ft.!!,l-':~,'" da l:'m\ sch!.ułacb w ~ A"S.,1ofk,.Maaeństwo pr~cuj.ące", 268- _ Gi~ W ~ 'W~ łt~u.ajlll.) U '"'... "V",.~-4lP'.,...~ ff'-.",... r'

10 "GŁOS POLSK" t,6di 11 styc:znia 1925 r. z, Ł "Gł.OS POLSKi" t,6dt 11 st)'cznis 1925 r. Likwidacja umowy "korfantowskier". Jakie kwoty z tytułu podatku majątkowego płatne były do koaca roku Ene czny łerzyeie ) Dalekie to czasy, gdy Woodł"Ow adresem ni.edawne.j sojuszni'cy. r ciela z równowagi. U<ie:rzył wię-c W~s'on, prez. Sotanów ZjednoClzo- Wlfóciwszy z kwitkiem Paish w stół gestem bokser&k<im. nych, uniesiony względ,ami naj- znosić jeszcze mu lsiał gorzjk<ie wy- n's'p1rowane dzienniki zagroziły wyższego humanizmu, skłonił sw6j m6wki ze strony prasy o-pozycyjnej represjami: Okrę'ty francuskie polllajród do udz:ijału w wojnie świat., a jedna z gaz-et zbliżona d'o rządu l zbawio-n-e ZO!rlaną prawa zawijarua przyspietszająjc ostateczne zwycię- sł!wli<e1."d.;z,iła, że rząd nie ma nri:c l do portów amerykańskichj wywóz stwo spr.zymier z,on)"ch. Je.sz<:ze w~pónego z akcją samozwańczego towarów amerykańskich d.o Frandalszą zd'aje się być chwila, gdy de1~ta, po7jbawioneg.o ue«stą eji będzńe wahroniony, ni-emciej Wilson, kładą<: podwalinę pod. Hgę wszelkiego autor;ytetu. wwóz frlljd.lcuski do Ameryki; tury- 1lJa.ll'lOdów mrurzył o wi'e(:znym poko Po pewnym czasie usiłowano p'o ści amerykruńscy nie otrzymają ju. Wiadomo, że nie Z1lala~ 00- nownie przez senatora Borah po- wizy do Fn'O<:ji - r6wnałoby się dźwięku we własnym kuju, kttóry ruszyć sprawę anulowania długów.\to Z'lpełnemu 2lel"W'8lńu s,toswnnie zgodził się na podpijsanie trak- z jednakowym wszakże wytnikiem. ków między Obyd'Wloona kraj.ami. tatu w.enalskie,go, ani t.eż do li~ Amerykanie Sl, pl'z)'stępni dla Te Same zanądzenlja stosow\ajle, me prz)'lłłą,p:it S0tltymentu, ale jako cbacvty (mi- l będą do ~ Wiocł1 ' i mnyclt Olbrzymie kapitały w arlylro- ło.sierdzie)j nie odnosi się taj Te-! dłużilllików Uil/ji.. łach żyw'lljości, am'llll1iicji i S'UlroW-, dn~k do pożycz'e!k, ~dzielanych. Przyz.nać trzehe., tt ostrzeżenie cach dostarc.z.ane były przez Un.ję ' kil"a>}otn, lub posrnc:7ie>gó1nym OS()-i Jest bardzo wyraźne. Zachowano j aljantom, prz,eważnie na kredyt. - bom., ł l jednak 'W ParyWu zimną krew, a:by Rząd waszyngtoński poręczył do- \ \ : uratowarua swego prest!jge u : nie nara:r;ić,,~ w toku a:kcj1 stawe.om załadowane do Europy! 1- ng ~ w 1923 ro.~u ~~arła układ san8lcyjnej i n8jwi~zano uklłady w towary, zaptsuj.ąc należ,lliośt na! z, Un]ą ~ przedmlocle ~płaty dłu-! W rusryn.gtonioc, a'by sprawę nieco cieżalj' poszczeg61n.yoh pań'mw dłu-! go",,: wo~e~y~h w ~kresl~ pr~~zł'o j posunąć. Ptr'Opoz.y<:je francuskie żni<:zych. Niebawem jednak uznał" szesćdzle~ęcloletnlm na trzy,. a po l brzmią: morało:r.;um driesięcio'letd e k d la SlOOl<e za medo- C d' h... t. t me, a 1>0 em "'yła~ amo yza.cy]na ". tern trzy 1 pól procent 'l'ocz!l!łe. j. t -> ~- rt. ten porzą o o lnnj"c' pa.. s w e1ltope'j d'.. b godny. ZamillJSt kilku d.ebi-torów ~_. h _~. ~ F! W Cągu "'" OStem. Zl. e.sl l ę'c1. U S KC sprawa Sma oporru01. ran- z a1'-, {A.ng1}a, Francja, Włochy, Belgja,. _.J l-ló '. ' koł 4 i a.ro małym p.:to1::e:n:tem. Rz;ecz Za.fl o c]a, (Xl H.'~ rej Slę na ea.y o o h.l'. k ł'k'" A_ Portugalj:a itd.) wołał miet 1.>dne- '1' d d l 6.,,,'. J' e J0S.ZCU!Się omp 1 Uje, lz./'ul-, J- m lar y o: alf w, na l1'zym.one)ej... i go: Anglję, jako JlOŻe najpewni~j- d.lik tu d t.. _.J gl-,a row'lmet ma. :na.lein.ośc1 od ~ e a e prze s awlenta UU:yu-' F,-'l ~ _.J! --'-ł-.ł..( szego. Towa.ry amerykańskie dla l, :_.J_'_" "'-,..J,.ki. _.n..' od- ran",,1'- ",...,.. ~a" te Ull.'l,""Y Vi.euzlill1a, LX, 1'" tne vuulet'%e.j...~_..l b.-t _... Europy <szły ted'y via Abflja, która k-..j... M~ _.1_ powmtry """""'fu"'- wa'c o sz uu()wanla yuwa p/l.u"' memlec~, l1c m.o..._..oj_l'.!... -<'_1. dzielila je międ,zy ~rz",",';e.r.zone. ł Ć.J'o M h!jl..." 'W10l'zy~~~ U. :rv1w1y... uy J-.~. 1 ze sp aca UltUS'V'W wojenn-rc. - a.da.cll. mocar,gtwa: stały się one więc dlu ' Skoosttuowano formułę: jak nam zat 00.. d od b mikami Wielkiej Brytanji ~~A :u mepr:&w op,o ne je8t, ". zay""cą, to my zapła1::1my. Na po-. aby Am.er)"ka pr~ała na pie~ Gdy woj'lla S1ę skończyła, podpi- nowne żadania" Tuż nie<:o ~g.icz me w.antn,ki fr~8kie jllko roz.- sano tn,ktaty pokoju, wysunęła się nie'''zle odn.owi.edź ~.Ja ta sama ł....j... ~-- k d,- ]:'UY" v",one na CClll 'J 'Wle... Jeu.na o pona wudowruę,spraw~ zapłaty. d~u- Nareszcie. 'Plan Dave.s'a ur~ulo. roz1lm6.ea1ia dojdńe, gdyż niepodo. g6w. nter:~owa~o S1ę tern najwlę- wał k 'wes'tlę odsz.kodowanu:nrą. bna, aby za,chodził tak arnocmalny cel w Angll1, god:w~ około 1919 roku Rząd amerykański w~1: :z; tego st061lme'ik nńędry obu ha1ami, dąpropagow~~o myśl unieważnienia asumpt, alby przypomllfieć Fran<:ji c7jooymi odwieczną pnyjafnią. _ dług6w w Ot] ennych. W tym celu zalegające zobowiązania. Zgodził Nałoty to wespół :: ~iem a& w~słarn~ z,o'stał d.o A~eryki e,kono- s~~ przytem w irrl:ed'esie Konsolida- giells'kim znaerne ciętary na buatd mlsta Sr Geor'ge Palsh, doratljca CJ waluty fralflkow~, aby balclk fran~uski z taką. trudności rownorządu ~ngiej.skiego dla Zlbadan<ia Mo<rga,n,a udz.iebt na ten cel P'OŻy-1 wa,ż011'y. RoZ'ttTl1ie się, że WWekia ~rt1~tu przygotowania opinji ma- czki w wysokości 100 mmjoliów do nie odnornych ~(Ybowiąoz;atł ttzał~- lace] tak decydujące z.naczenie za latów. Przecież nie kwatpiono się żl'lion.e bę.cłzie w zna cz!l.e i mi~.r.z;e l oce~nem, Wszelak? misja ~ię n~e w Pa:yż,u z PTOP~ZTClami płajtni- od sproawno ci płdn:i.clie6 N:iocmioec.1 pc~lo,dła, Yankesl słyszec me czern. W budżec1e!'la rok 1925 W tym jedoa<k w'z~ędzie ctd!lyw!l ChC1Cb; 0 _ ustępstwach t?~ r ~ c1 : kal- : ne ~ez~r:"owano ż~dn~ i su~y na j ~ się głosy sceptyczne. dowodz.ą- \ 11) ch,, a.~ z ~azan '(> na 1 el.lloosc J ; po- nale z.noscl amerykanskle. W ypro- ce, że plan Daves'a nie da się wy_ sypały Sę ntepo-chlehne uwagi pod t w.ad,zi:ł,o t.o za.at-lalo!tyclciego wi.erzy- lkoruac:. x.. 1 Wanzewska qiełda ł t... 01"---- nek. p e unednia W ARSZA W A, 10 stycznia (Pat). Na dzisiejszej S!lełdzie urzędowej Dotowa nla były następujące: CZEO. Belgja Holandja Londyn 24,92 N. York Paryż Z'/,88 Praga 15,62 Wiedeń 7.33 Włochy 21,71 Szwajcaria 100."2 Miljooówka -,- 8 proc. poż)'czka złota 1,20 Pożyczka dolarowa 3,60 4 i pół proc. listy zastawne ziemskie ' 5 pr. ob. m. Warszawy prze.dwojenne proc. listy zastawne ziemskie 18,90. Potyczka konwersyjna 4,00 10 proc. potyczka kolejowa 8,90 6Jełda ak[jow8. Bant dyskonrt()'wy.5:ro Bamk dla haoołu i pnem Bae"A: zfedn. %!i{l;[11 polsko BOl!1k h~wy R'2dlk ;:,a~ &m.k zw. s.i'. za1'obk. Ci Ce.1'$.ta e1ł"~".v Dąbr(\w. f.9l - 1 O:;;t.-owi1c ".~ 5-1.0l CuJj{J~~ 3 W.,~~ę-2.'O -~ ęzny. Cege1'sti o..sa Modnzeiów 3.~.8S-3.f11) Ostro.w:ieckte 5.~~5.M Pocts.k: 0.75 S1lanchowaee Zawierde 18 Borkowski 0.80 <łuczeo.33 Grodzisk 0.4.'5 SCa i Świał C,.~e 1.BO rfrl.ey 0.31 Nobel 1.45 Ua>o1> O.56~.51!5 No~n OB Plrow<lZY o.3z ~ tM Ursus 1.10 Żyra.rd6w em Haberbusdl S(pjryMi ,66-2.'ro tłotowani a n ł e łduwe \Y Varyiu. PARYZ, 1" stycznia. tpat)- Zam, ; męcie 9ie1dy. Londyn N. Jork Belgja Sz",aicarja Hlszpanja Wło:.:hy DanjR 895" 18.' ,5fJ ; WJ ia gigłnwe W lo ynie. LO;"lDY,, l D stycznia ~Pat- Zam knięcle gieldy. łl. Jork BelgJa 95-S,.5J Hszpania fu o~ ) Hoianclj!1 1 U Ej.. t f'ottugalja l, ;) Szwajcarja

11 i.mr. 11 ~ GŁOS POLSK-~19~2.;.5..;;,"',;.,'..;t;.;;t_ BAL AS OW _ DNA 17 STYCZNA SALE FABRYCZNE dwie 41/2X13 1 / 2 łokci, jedna 23 1 /2X 13 1 /2 łokci, podwójne światło (okna z dwóch stron), kabel elektrvcznv. centralne ogrzewane oraz SW H~,) ele1<tryczne, zna j dujące się w cenł r um miasta nafychmlast do wynl~ Dwie orkiestr".. na KOCHAN6wKĘ. Weiście 5 zł. jęcia. w całości lub odj 7.1elme. -. ~ ". '. ł "'\':" '_1 STAN CZYNNY sprzedaje się wszelką garderodę. przyjeżdżają. Nieruchomości i budowle. Mk " Y damską i męską, oraz różna to łódź, Zawadzka D. wary Wylronywa się też obsta-. Te; 59 " WLODZMERZ lurki podług naj nowszych ta ~ o PrzY1mllje codzlen nie od lj-2 op nów. Ceny przystępne pp słynni artyści teałru Stanisławskiego oraz OLGA Blowsk,j, tło 1 wystl\pil\ w Sa,i f'uha.. monji.., ponedziałek, dnia 12 styolnla o ~od" ,ierzorem własnym Szczegóły V programaoh Goldammer Łódź, Kilińskiego 74/76 Telefon Telefon Kotlarnia miedziana. Kotlarnia żelazaa.. poleca. Szlichtarki rewolwerowe dwustronne szlichtarki dla prz~dzy w motkach, szlichłarki dla osnów systemu.sizzinga, suszar- ki bębnowe dla przędzy w motkach, suszarki szu- f1adowe z hermetycznie zamkniętymi drzwiami -'l i i wózkami pomocniczymi, szczotkarki dla przędzy. ' Wirówki, aparaty farbiarskie systemu "Obermajer" i inne z telaza i miedzi oraz ~TransmlS1E wszelkich rozmiarów-odlewy żbliwne. ~ 0111a"8 W Oferty sub "P. 73" dn- 31 r dn; 1923 r lor. fole~ław non N d,. U. ~go g lu la..' C;;3~1~~~~~n:;.' " a z e J a TOW Akc. Wdzewsklej ManufaKtury BawełmaneJ. Potrkowska 113. Wólczańslia 43 ( p. front) dawniej Heinzf!1 Ku niłzer w Łodzi. ~ Lekarz -dentysta na rafy i Zi goló ~j kę Maszyny i inwentarz fabryczny,, ,31 Woroby i surowce e,, ,- Kasa ,89 Weksle AOu,- Papiery wartościowe ,30 Efekty ~ ,82 Dłużnicy , _.~ ----.;...-. Mk. ~ STAN BERNY Kapitał zakładowy Mk ,- rezerwowy amortyzacyjny.. Fundusz dobroczynny im. J. Kun itzera Kasa Oszczędności. ~.. Obligacje meprzedstawione do zapłacenia Kasa Przezorności dla urzędników Fundusz asekuracyjny. Niepodniesionia dywidenda A.kcepty. Kredyt eksportowy Wierzyciele. Rachunek strat i zysków , , , , , , , , ,87 " ,21 Mk ,13 Rachunek Strat i ZysKów" WNEN Pozostałość. roku 1922 Mk '27.36 Podatki Dyskonto i komisje " Procenty ,15 Procenty od dyskonta., " ,- PensJe ,- Koszty handlowe ,93 Zysk w r Mk ,51 " Strata z lat poprzednich ,36" ,21 " ~ Mk ,65 MA Zysk na fabrykacji Mk ,65 Na Ogólnem Zebraniu w dniu 20-go grudnia r. ub. postanowiono zysk powyższy przenieść na rok następny mit... aa Kura kllls7' NaJe starsze Kura klaay $ miesięc;r. 5 miesięcy. KURSY WEC~OROWE "MATUR'A'~ V zakresie 8-iu klas gimn. państw Zielona Nr. 44. dawno 32; Dyrekcja podaje do Wiadomości, iż nowy rok szkolny rozpoczyna sję dnia 5 lutego b. r.. Zapisy ~anrlydatów(ek) do klas od do VH-el włącznie przyj mule KancelaJ')a Kursów Zlolona 44. od godz. 7-9 wieez. leczenie zębów i jamy listnej ~~~~:teokdblg~=r::~ó~o~i1nn; w godz. od 6.50 do 10 wieczorem. Piotrkowska Hr. B& - dom PEfBfSilgE. Ob5W.lm9-SZe[ls9iD42ie~....."..". 5 mieal42cy. Kura Blaa;r Z elona Kura klasy Porada bezpłatnia! - Porada bezpłafnler ;m. W".jęcie zęba 2 złote. Przyjmuje od godziny 9 rano do 8 ",!iecz. bez przerwy. J U znal ezy,, Biuro PORAD WEDZA" w~~~gop~:f~z. stosować jedyny i wypróboi ZLECE" PRAWNYCH " ~UZN, zam przy wany środek na odmrotenie 1 F, Se,'O'l llnart Czynne codziennie od 9 rano do 8 wieczorem ul. Szkolnej.Nt 14, Łódi, ul. PiotrkOWska dawniej ]>i 84) obeonie!ł go, prawa na zas. art oficyna, pilltro, tel U. P. C. oglasza, że dnia 20 stycz KierOWnik t jura-rutynowany znawca prawa. dyplo nia 1H25 roku od mowany Da stopień notarfnsz3, Antoni Kozaneekt ood?,iennle s;!odz. 10 r. w!:-o od 9 do 11 fan o, od 2 do 5 po poł., udziela porad praw dzi, przy ul. S enkif'wicza pod 315, nych, w sprawach: adminlstraoyjno'karnych, podatkowyoh, patentowych, celnych, bypoteoznych, notar.lalnyoh, spadkowych, malątkowych, mieszkaniowych, dłulsów przedwo odbędzie się sprze daż przez licytację Jennych wszelkich innych. ruchomo~ci: dwóch Hiuro redaguje i pise podania. rekursy, odwołania, wars~tatów tkacmem01:jaly, petycje, kontrakty, prywatne umowy spółek, ' pro.1ekty wszelkiego rodzaju akłów notar.1alnych statutów spó ~ek l pełnomoonictw, tłumaczy z Języków obcych! pnepisu.je na maszynmh-szybko, Solidnie i uczcwie po nader ni skich cenach Biuro przechowuje odpi;;.y wszystkicb swych czynnuści Dla nlllzamożnycb - porady prawne bezpłafnlb. i S Br ielni na koszulowe towary (Zefiry) potrzebny natychmiast kch, należących do Bera Mordjanera oszacow, na roj.- złotych. Łódź, dn r. Komornik: K. Sozm FRGOR~ l Dr. Jned. f.skus;ewicz ul. An drzeja 11 horoby skórne weneryczne. Qodz przyjęć od 9.5l1 do 11 i od 5 do 7 i pól., Panie od 5 do 6 wiecz. 9H1-15 Dr. J, M, Haltrecht Akusz. i choroby kobiece. Przyjm. od l i 4-6. t Piotrkowska Z6. l Eleg anckie praktyczne już od 25 zlp. satvn', wełn.. flanelk. O połowę faniej nli W Sklepach. Zamówienia w)konywa W 24 godz. Pierwszorz ę dna pracownia pyjam W. ADAMSKEJ Wólczanska b3, m. 5, tront-parter. ~ MEBLE ~ ~ ~~i:o~ttz~~h st~~~elt~ecgd: < > świeżanie oraz wszelkie za al miany. Wykonanie solidne ~ Gwarancje! < Zakład stolarski K. G~LARiS~ D d ZŁubelska 6 (przy Napiór' r. me kowskie~o) Dojazd tram. 4. ~. BanaS o:akt N~ r. UlW LOG Dr. med. M SkłodOWSkafelauer Choroby kobiece i akuszeria. Od 5-6. A.DMiliuR "MOTOR Choroby u... nosa i " d t k lo' kł d gardla. wady glo.. w, 'ą ae W ap 8 ac, S aptaczu.ow, U~kaale etc.) -====~=~======::::::=:::==~~'=-.- Narutowicza (Dziel~a) Tel.22 om 4t 44 B. RUSSKA PrzyjmUjeo~ts-64 P!.~!!~ia. w. taouńolski Oferty sub.,,210" do admin. "Głosu" Potrzebne uczen Pyzyjmuje codzien-. nicę z początkami. nie od popoi. w., lia; ~ długoletnia nauczycielka udziela lekcji pisania na masłynacb różnych i najnowszych systemów z dokładnem obja gneniem konstrukcji i hektos;!rafjl. Udziela równieź lekcji Koreapondencji i ar;rtmettlli handlowej. Łódź, ul. Kiliński ego (WidzeWSka) Nt 8U. m. ~, (Obok poczty). 11-1!:~:!~!~~ ~~'!!~ Hurtowa sprzedaż mau)'ll do szycia Ogłoszenie. eboroby skorne :010. wenerycznfl moczopł..eezuie lalllda kwarco 'J ~,,..relll. ROlntAllla Zawadzka 1. T..fon nr2ylmoj" od 9-2 od 5 rlo R. n. P'" 4-5 (oddz. poezekalnia) Gimnastyka Nauczyciel z kil kuletnią praktyką otwiera komplety Pań i PanóW. Ulica 6 Sierpnia.\! 8, m. n. Zapisy we wtorki, czwartki od godz RobakowsKi PoszukUję pokoju umebjowa,. obiorów - Oltoroby Wt'ueryc:zne. skól1le i oraz poprawia wszelkie brzudkie c e n y febryezae ncllo z niekrępu J i Karola ZO m. 5. Gdańska PWJłi l Pnm31'Ski iącem,qej~ciem.- l Długa)~2. charaktery pisma w ciągu 15 lekcji. Zgłoszl>nia pod 1 Konstantyno'W'!!ka 7_ Ł ó ej ~ Piotrkow J..170" doadministr. si'".a tj9 -,} oodwórzu Glosu Polskiego" 1 28(ł-.l, ~ Komornik anufaktu.. a Galanterja Jedwab F 'ranki Swetry Piotrkowska 37 (W podwórzu ~~ 1-25 PoKói ładnie umeb lowa ny z elektryczne m oświetleniem z oddzielnem wejściem dla dwuch osób. lub malżeństwa 7 utrzymaniem, lut. bez, Tamże obla' dy. W iadomo~ć: Zakątna 85, m pp. 117 r Dr. W. Garllńsk! purue;ł

12 Po' óvvek szt. podwój n; retuszowanych ca ł a f i g u r a. zł. 1f1.. - Gt.OS POLSK - t!2;,;s.. r..., ~N;.;.;r,...:1;,;.1_ UP pierwszorzędnym Atelier Fotograficznym "A. Foto- ortret 10 Piotrołl s~ i"w Łodz, Pla~iOoi[i L 6 duży z natury c a ł a f i g u r a 40x50 elm, Niniejszym komunikuję Sz. Publiczności, iż zdjęcia wykonywam stosując się do wzorów zagranicznych. Pawilony Zakład Ulnay c:odziennie od 9 r. do 8 wiec:z. C!22! zł. do zdjęć ogrzewane. Niepogoda nie wpływa na dokładność zdjęć Zakład czynny codziennie od 9 r. do 8 wieu UWAGA: Agentów portretowych firma nie wysyła Z poważaniem kierownik: uchcar. Podpisane dyrekcje urządzają popołudniowe kursy przygotovvawcze "? p>rzedmiotów iudaisly~zny"h dla ucznió\v i uczenie, mających zamiar' przystąpić do egzaminu wstępnego w terminie przedwakacyjnym. Celem kursów jest umotliwienie wstępu do poszczególnych klas szkół na ~ szych uczniom i uczenieom, zailwan.50wanym we wszystkich przedmiotach naucza nia z brakami jedynie w przedmiotach judaistycznych Zgłoszenia uczniów i uczenie przyjmuie do 25 styczn~a 1925 r. kancelarja gimnazjum teńskiego, Piramowicza 7. Dyrekcja Gi!llnazjum ień$kiego Towarz1stwa Żydowskich Niżej Palta dam kle Szkół Srednh:h w ł.odzi, Pil'amowicza 7. DyrekCja Gimnaltium l1f2skiego Towarzystwa Zydowskich Szkół Średnich w ł.odzi, Magistracka 7a.. Dyrekcja Gimlla~tum Męskiego Towarzystwa Zydowskich Szkół Srednich w Łodzi, Magistrac:ka 16. ceny kosztu sprzedajemy p o d c z a s llonowll Wyprzedały pozostałe ubiory WSZs!!!!!, wiadom!: iż najlepszą i najsmaczniejszą HHRBATA - E. VV Palta futrem ubiera G. $ - jest ;T' "!' ,------u"! KL awaler na Slano K wisku poszukuje pokoju z niekr<;. pującem wejściem łub pokou z!;uch nią w o k o i c ~ Placu WolnOŚCi 7.E Tel. ] OCiRODO\J A 10 Tel dobrem v.:yna~r(). f: ołolniuo-fimokolog ln OH. [h jrurgiczoa. dzeniem. Wiado mość w kancelarji Dr. med. Szariota Eigerowa Dr med. Michał Kantor GilTlllazjum KTo Dr. Rllitler f{ un,allska (Godziny przyjęć od 1-2-ej). maszewsldequ. Dr. meq. Juljusz; 8ąum Ogrodowa.".. 26, Telefon 3.')-":) AMBUL ORJUM.': :.:1"-2.. m Dr. Reltler Kurjańska - choroby kobiece Dr. med zarlota EigeroW&. 1-2 Dr. med. /uljus;1: Baum lo nformac;e od -ej do l-ej, Z prawami publiczności B-in klasowe mmnazjum Zeńskie Humanistyczne " : -1i""ie-s~zk:--a-n~ie-,-4'--p-o., koje, do wylw ięcia w now/wy' buaowanv.; domu W Zgierzu. Wi!\do mość Zglerz,klO'il< dzienników. ~ m Johó/ umeblowany odnajmę t}'1~o soldnemu ij:le!l' gentn 'tnu DąTlU. Ul. Piołrltowska 11:2 m. (-;. 28l-l-m,okÓj umedtowąfjy " ł przy samotnym Ulicą. Wschodnia Nr. 62; do wyn!ljecia dla pana lub ~ uczni Egzaminy wstępne rozpoczną sit: w dniu 11 stycznia r. b. Oferty do.głosu" Podania przyjmuj' e sekretarjat w llodzinach biurowych. sub. Spokói. ~ U-l'lli Dyrektor (-) B. JUDELEWJCZ. ;;OS ul<uję miesi: ( kania 6-8 poko jowego z wygodami Oterty?P. wlalkicieli nieru SAL.ON DA K przy ulicy Piotrkowskiej 124, telefon chomości składać proszę do.. Gro. su' pod.mieszkanie dla A. Z." Pośrednicy - wyklu czent '11 l l] poltoje t. Hlell został objęty i prowadzony jest obecnie przez znanego fryzjera damskiego, specjalistę-farbiarza włosów pana.,. "był.ego pracownika firmy Evattl"'.ar,a~na ryst" w Warszawie, pierwsz. aa. nią, wygojam. lonów Pary~a, New Jorku i Petersburga, i or8z służbowym do wynj.)ęcla. W iado p o l e c ą. s i ę łaskawe! pamięci mość; Kllińskiego Szanown7ch Pań! ;;;:;:==:::::;======;;;7-:~: :_::~-:=;:'~::::=,pokoje l.s po v/\,'g 10. Jan Szymarisk : Ogłoszen,-a drobne POladv i 9rlC~. SOli:::;e kr~:co:o~ ~d~t~~je~ra~od~h~~ Poszukiwane mach. Poważne re domość w.ogul' Pluszowe palta komendacje. Ki- wie", Sienkiewi - Szmecheł i Ruzner Sp. Akc. Łódź, Piotrkowska 100 i Filja :0 w wielkim.,.hone Jf~ N! 17 i ądać wszędzie Po 10 groszy ~ wyral ft r t y li t Y c ~ ~ a iflsllie~o 92, m. 6. cza t-m.. H p r a c o W fi a 2'25-1-'-m Dla poszukujących pracy wszelkicb robótek ZaoliarowBU8 5 grpszy za wyraz. Naj ręcznych przyjmj' nterasy haodlow2 ; mniejsze ogloszenie 50 gr.; je zamówienia na ls!enci do spne- :;::z:;:.._...;._.._...:r;o,: biały i kolorowy!ł daty Radio-od- do Hauka, wycbow. tudent Politech- haft, filet, szydel- biorników potrzeb.) nikł udziela ma- kowe roboty, ażur- ni. WYSOi{1 zarotematyki, fizyki, ki również 1 bie- pek, fącbowqść nie chemji. 6-go Sier- liznę damską. ce wymagana. Oferty pnia (Benedvkta) ny bardzo niskie pod.radio nale' MiR, m n Margulie., ul. Ki- ży sldadać do Adm. ażne dla Pań! ińskiego 46, p. _Glosu'. 24 '2-pz ngielskiego lek A cji i konwersa ~ ~~~~~~ Maszyny cii udzielam w domacb prywatnych do 5łodz. 6. Wie czorami PiotrkoW Wielki wy r W Pracowni. haftu front. 2"5 '-np POSZUkwana ku ska n 81, m. 17. ręcznego, nagro DYPlomowany szo charka do lep n dzo~a.dyplomem, fer-mechanik szego domu, ze przyjmuje.suknie obznajmiony rów. świadectwami druż SZY la wyrobow futrzanych ngiel51uego konwersacj i lite oraz wszelkl~ haf- nież z reperacją szeml. Naichętniej A ratury udziela ru ty, wykonanre ar- instalacji elektry. taka, która była jak: palta karakułowe, fokowe. tyno\llany nauczyciel. Nowo-Ceglel bard~o. nrskle. -: posady. Łaskawe Cegielniana./! 6, tystyczne...ceny cznych poszukuje do wszystkiego. po cenach kołlkurencyjnych i na dogodnych warunkach oraz skórki nurkowe, folowe, nłana 12, m 4, od PrzYJmuJe ~czem- zgroszenia skiero- m. 8, między poleca - małpy, krety, liry, W7dry, US1, 5 do 5 po pol. ce Cegeimana 19, wać do Admlnistr potrzeona na pro haroki niebieskie i t. 4. Karol Kisler i S-wil 14-3-" P n.Głosu sub, "Zdoi,.,inclę modystka ny pp samodzielnie ubie Sienkiewicza 25 róg Moniusz:ki PrZYJ'mUl'e wszelkie przeróbki. A"lłielSluego udzie la dorosłym pręd ko oiedroslo ruty Kopno l sprzeda z- DZielny ~ energcz- rajłłca kapelusze. ny admini strator O f t} r t y składać: przyjmie jeszcze UHc(a Kllj~skie.S!o J. 5zwarcman nowany nauczyciel urtowa sprzedaż kilka domów do."l! 120, m. 2). Unezarządzenia uimi. szowska, pz Hmaszyn do szy. Obrony Przeciw-,~tawa DdelD 41, parter, podwórzu. ~1:i~E~f _ia. Ceny fabrycz ne. Perla i Pomor Oferty sub.admj- ZdOlna krawcowa ski_ Piotrkowska nistrator" do.oro- do domu prywąt BU". S3-5.pp nego potrzebna..!ł8zdwej W Łodzi F - BuchalterJ pod- M 69, w podwó ~ wójnej i koreo rzu k nteligentna pa.. Gdallska 28, m. 7. Przy ul. Sienkiewicza l! 24 r W LEC'7~CY..., spondenoji. uczy!1upuję meble, Cly- nlenka poszukuje 237:,!-pz.c..o~& gruntowme dyplo 1\ wany, garderobę, posady bony z szy poszukiwana wyciem do 1 lub 2 kwalifikowana m aszyn y do szycia Otwarcie dla Publiczności dnia 21-go grudnia lekarzy splcialislow ~~fanybuc~:~~~i: samowary i różne dzieci sturszychj majstrowa, obemoże udzielać po- znana w wykoń o godzinie 3-ej po południu. ' p~ ul Piotrkowskiej 11 ul. Cegielnian" 71, sprzęty domowe (:;2-gie podwórze) lewa oficyna, Ul P l a c ę najlepsze czątk.ów nauki Pań czeniu bielizny tryska ~ 93, m. 6. kotowej. Zgłosić Zwiedzać mofna codziennie od godz. lo-ej rano Zachodnia 52. tel piętro-prawo Do ceny. A. Wajcman do l-ej i od godz. 4-ej do g-ej wieczór. prz7ijllują lekarz. kompletu przyjmę Dzielna 19, V sklepie starych mebli pz ~35.1-pp się: Pomorsl<a 60. Dr. ALTENBEDGER jeszcze kilku kan Wejści~ zł. 1.-, uczniowie i wojskowi 50 gr. " dydatów. Zglosze 274-~-k nteligentna osoba otrzebna Kelnerka do piwiarni Nadmienia się, że prócz eksponatów nadzwy Dr. ARTYFKEWCZ nia od 2-4 po po- NajlepSze maszyny (zraelitka) z dobrej rodziny, go Kilir\skiego M 121. P Dr. CZAPLlCK łudniu i 7-8 -wieczaj interesujących w dziele Obrony Przeci~azowei do szycia sprzedaje na raty. Rosen spodarna poszu 244:5,1Z Dr. DUTKEWCZ czorem. "4'1 1-n Dr. GARLlNSK rrecklego łacmy piotrkowska Ni 88. kuje posady go otrzeony chiopec U w zakresie gim k spodyni - towarzyszki. Pdo pracy. Prze Dr. ljarewcz nazialnym udziela Referencje odbywać się będą "RADO KONCEł\.. TY ' Kursy Gimnazjalne w zakresie 8 klas gimnazjum państwowego ul. Pomorska 54 (dawn. Dzie1na 27) Dr. KARNCK student. Włado. OkaZyjnie tanio do Dr. ŁUGO WSKl mość ul. Naruto- sprzedania ma Dr. MANTEUFFEL wicza 58, m. 3, SZyDła do szycia i piętro, od 6-8 do bałtu,. prawl.e Dr. MARX 97-1 wieczór. 2O~.1-n no~a. Slellkle~l Dr. MCHALSK. cza 29, lewa oti Dr. MltODROWSK W 50,ednogo~ztn-l cyna, l wejśoie. lu nych le~cjach, p m { N owe p Ó łrocze zaczyna się dnia ó lutego r. b. Dr. NOWCK pod gwarancją, Wy-.. " Zapisy kandyl1atów na nowy semestr do wszystkich Dr. OSECK klucza;ącą wszel. klas od do Vl wł. pnyjmuje kancelarja codziennie Dr. SKB~S(l kle ryzyko, wyucza Rower da.uskl no- -- pr,)cz niedziel i świąt prl 7 do 10 wieciorem. na samodzielnego ~. duta klatka Nauka codziennie od 7 m 20 wieczorem. Dr. SKUSEWCZ bucbaltera.bllanai. mos ętoa okazfj- D "'TARZY SK Ole do sprzedam a!' K k r...:j 1'1 stę, b. ~zec?;oznaw- Naplórkowllkietło urs asy trwa ~ mesęcy. Dr. STĄ.WOWCZYK ca ksąg haddlo. 'c " >::m ,t k Oplata mała, umożlwiająca naul\ę najszerszym war- l y) wych z wyższel1l..'" o... '" stworo pracowniczym Uczą pierwszorzędn: profeso- Dr. ZAŁĘSK (Ana iz wykształceniem.- rowie ;!imn8 zjalni. orzygotowując do eg;1:aminów Dr. ZE-GLER nformacje: sprzedam 2 mapaństwowych z maturą włącznie Dr. OLSZEWSK. rano, 8-9 wiecz, szyny do szycia ~.. 6.K.i.. er.. o... w.n.. ik.:.a.-._w.. le.r_z.. B... JC",K.L t '-... "'1J!",c_e"_3.z.. a p.o... r.,a,.d.ę,!"!,,z..,..,_.j Piotrkowska oftc., 185 na ratg. Płocka t l p. 25t-l-n m. t k Redaktor i wydawca V;.. "'GeU 5a(;ba. pierwszorzędne. - dłu Swiadectwa goletnie. Oferty do.glosu sub..zraelltka 50". 9'3-2-pp amka z obtitym Mpokarmem poszu kule' posady. Wymagania skromne. Szkolna 26, lv plę tro.. 1 ('2 :i-"p dolna krawcv\\ C ZpOSZUkuje szycia w domach prywat nych. Oferty do Adm. "Grosu" pod Krawcowa M. S." pp Jazd 28, W. Gross pz Lokale. mieszkaola 0 wynajęcia lo kal fabryczny 80 metr. kwadr. S. Lewiński, Pod eśna.!'la 26, godz i fi?j m pokoje urnecjlj 2 Wane dla 2 osób, ewenl.. z utrzymaniem, od l lute<jo poszukiwane. Q. ferty pod.a. B 220 do Administr..Glosu Polskie~o m J eden s k e p wynajęcia przy ul. Potrkowsk iej 229. Wiadomość \. gosdojarza.219:ih anark kratowe l K zagraniczne tanio sprzedam. - Orla H 12, n h Doniesienia rum. C hłopczyk godniowy dwutv' do od dania na własnoś ć, ni e c h r zc z n y. Szkolna 26, V pię' tro_ P lr5 3 d rzybłąkal Się pes wyte l. Pańs ka 110. dozorca. 1 -d akupane pensjo Łomnica, ul. Znat lagiellot\ska, pro wadzony przez Ma rję Ziembową. poleca pokoje z u trzymaniem, świat łem i opałem za 8 zł. dziennie. Bliiszych informacji u dziel a Kronenberg. Zawadzka d Z a stare żelaza z warków od wyżymaczek, naj wyższe ceny p l a c i firma Michał Boguslawski, Potrkowska M 150, te lefon t-15d Zagobione dako:d. alman Moszek H zgubił tymcza" sowy dowód oso' bisty, wyd. w Ło d;d lllasllewslu StaOl' " sław zgubił pa; szport niemiecki, wyd. w Ł.odzi z - P i e cykl,re~ i; uchonk.. af lowo. ;;Z8",ot ~W B-cia KDźmińscy Głó-wna 51.